Главная страница
Контакты

    Басты бет


Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы

жүктеу 0.81 Mb.жүктеу 0.81 Mb.
бет4/4
Дата05.04.2017
өлшемі0.81 Mb.

Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы


1   2   3   4
Күтілетін нәтижелер: Жердің геосфералар (атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера) мен адамның қызметі арасындағы өзара қатынастардың жалпы заңдылықтарын, геоэкология проблемаларының қaзіpгi жағдайы және оларды шешу жолдарын білу

Құзыреті: геоэкология проблемала-рының қaзіpгi жағдайын және оларды шешу жолдарын білу

ЭК

Шифр дисциплины: Geo 1207

Название дисциплины: Геоэкология

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: Основы радиационной безопасности

Цель изучения: Сформировать основные принципы геоэкологии, как науки о экологическом фоне природно-антропогенных систем земли

Краткое содержание основных разделов: Цели и задачидисциплины «Геоэкология». Земля как динамическое тело. Ядро, мантия, литосфера. Вращение Земли. Характеристика Земли. Круговорот воды в природе. Формирующая роль океана. Идеальная и реальная атмосфера. Радиация Солнца. Альбедо. Радиационный и тепловой баланс. Парниковый эффект. Атмосферное давление. Ландшафтоведение. Классификация геосистем. Геология и гидрология. Строение и состояние земной поверхности. Климатология, метеоролгия и гидрология засушливых земель. Климат и климатообразующие факторы. Биосфера. Сохранение биоразнообразия, стабильности биосферы. Экологические глобальные проблемы геосистем.

Ожидаемые результаты: формирование знаний об основных законах взаимодействиягеосфер (атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы) и деятельности человека

Компетенции:знание современных проблем геоэкологии и путей их решения


ЭК

Пәннің шифры: ОS 2209

Пән атауы: Өндірістік санитария

Пререквизиттері: «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығына кіріспе

Постреквизиттері: Еңбек қорғау

Мақсаты: биологиялық, химиялық, физикалық және психофизиологиялық факторлар есебімен өндірістік санитария мәселелері бойынша теориялық және тәжірибелік даярлау

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Өндірістік санитарияның мақсаттары мен міндеттері. Қауіпсіздік техниканың негіздері. Жұмыс ортаның биологиялық, химиялық, физикалық ластанудың қайнарлары, фактор-лардың жұмысшының денсаулығына әсерінің жолдары мен динамикасы, алдын-ала шаралары. Тіршілік әрекеті мен қоршаған ортаның ластану факторлардың жалпы сипаттамасы, құрылымы және ерекшеліктері. Жұмыс орны микроклиматының параметрлері, олардың организмге әсері. Зиянды заттардан қорғау тәсілдері мен құралдары. Шудан, дірілден, ультрадыбыстан сақтау. Өндірістердің орналасуына қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар.

Күтілетін нәтижелер:адамдармен қоршаған орта үшін қауіптілік дәрежесін талдау есебімен өндірістік санитария қөзқарасынан зерттелетін объектілерді сараптық-аналитикалық бағалау

Құзыреті: аса қолайлы еңбек жағдайларын жасауға, ұжымның денсаулығын және еңбекке қабілеттілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған, санитарлы-гигиеналық және емдеу-алдын-алу шараларын әзірлеу мақсатында, қоршаған ортаның және еңбек процесінің жұмыс істейтін адамдардың организміне әсерін қарастыратын мәселелер бойынша құзыреттілігі

ЭК

Шифр дисциплины: РS 2209

Названия дисциплины: Производственная санитария

Пререквизиты: Введение в специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Постреквизиты: Охрана труда

Цель изучения: теоретическая и практическая подготовкапо разделам производственной санитарии, включающих биологические, химические, физические и психофизические факторы

Краткое содержание основных разделов:Цели и задачи производственной санитарии. Основы техники безопасности. Источники биологического, химического, физического загрязнения рабочей среды. Динамика и пути воздействияфакторов на здоровье работника, меры профилактики. Общие характеристики, структура и особенности факторов загрязнения окружающей среды и безопасности жизнедеятельности.Параметры микроклимата рабочих мест, их влияние на организм. Способы и средства защиты от вредных веществ. Защита от шума, вибрации и ультразвука. Санитарно-гигиенические требования к размещению производств

Ожидаемые результаты:экспертно-аналитическая оценка исследуемых объектов с точки зрения промсанитарии, включая анализ степени их опасности для людей и окружающей среды

Компетенции:компетентность ввопросах, рассматривающих воздействие трудового процесса и окружающей среды на организм работающих, с целью разработки санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий труда


ЭК

Пәннің шифры: ОZhK 1211

Пән атауы: Өнеркәсіптік желдету

Пререквизиттері: Физика І Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты:студенттердің өнеркәсіптік желдетуді жобалау теория мен практикасының негіздері бойынша білім жүйесін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Өнеркәсіптік желдетудің мақсаттары мен міндеттері. Атмосфералық ауаның сипаттамасы. Атмосфералық ауаның құрамы мен қасиеттері. Ауаны ластаушы көздер мен ластағыштардың құрамы. Үймереттер мен ғимараттардың желдету жабдықтаудың құрылымы мен ерекшеліктері. Ауаны тазалаудың әдістері мен ғимараттары. Құрғақ тазалаудың ғимараттары. Құрғак тозаңұстағыштар. Ластаушы және зиянды газдарды ылғалды тазалау әдістері. Ылғалды тозаң ұстағыштардың сипаттамасы. Вентури скрубберінің конструкциясы

Күтілетін нәтиже: өнеркәсіптік желдетудің маңызы мен ролін, өнеркәсіптік желдету технологиясының теориялық және тәжірибелік аспектілерін біледі

Құзыреті: өнеркәсіптік желдету есептерін шешу әдістерін қолдану кезінде, желдету ағындары аэромеханикасының қазіргі жағдайы, жұмыс орындарында желдету құралдарымен атмосфералық жағдайларды құру тәсілдері мен құралдары мәселелерінде, ауа өткізгіштерінің аэродинамикалық параметрлерін есептеу және өндірістік жайларды желдету үшін қажетті ауа мөлшерін аңықтау кезінде, жеке объектілерді және тұтас алғанда кәсіпорынды желдету сұлбалары мен тәсілдері туралы құзыретті болу тиіс
ЭК

Шифр дисциплины: РV 1211

Названия дисциплины: Промышленная вентиляция

Пререквизиты: Физика І Постреквизиты: Инженерные системы, сети и сооружения

Цель изучения:формирование у студентов системы знаний по основам теории и практики проектирования промышленной вентиляции

Краткое содержание основных разделов:Цели и задачипромышленной вентиляции. Характеристика атмосферного воздуха. Состав и свойства атмосферного воздуха. Источники и состав загрязнителей воздуха. Структура и особенности вентиляционного оборудования зданий и сооружений. Методы и сооружения очистки воздуха. Сооружения сухой очистки.Сухие пылеуловители. Методы мокрой очистки загрязняющих и вредных газов. Характеристика мокрых пылеуловителей. Конструкция скруббера Вентури

Ожидаемые результаты:знание роли и значения промышленной вентиляции, теоретических и практических аспектов технологий промышленной вентиляции

Компетенции: быть компетентными при применении методов решения задач промышленной вентиляции, в вопросах современного состояния аэромеханики вентиляционных потоков, способов и средств создания атмосферных условий на рабочих местах средствами вентиляции, при составлении расчетных схем и способов проветривания помещений предприятий, при расчете аэродинамических параметров воздухопроводов и определении потребного количества воздуха

ЭК

Пәннің шифры: TAK 2219

Пән атауы: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Пререквизиттері: Өндірістік санитария

Постреквизиттері: Еңбек қорғау Мақсаты: биологиялық, химиялық, физикалық факторлар есебімен тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мәселелері бойынша теориялық және тәжірибелік даярлау

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігінің мақсаттары мен міндеттері. Қауіпсіздік техниканың негіздері. Жұмыс ортаның биологиялық, химиялық, физикалық ластанудың қайнарлары, фактор-лардың жұмысшының денсаулығына әсерінің жолдары мен динамикасы, алдын-ала шаралары. Тіршілік әрекеті мен қоршаған ортаның ластану факторлардың жалпы сипаттамасы, құрылымы және ерекшеліктері. Жұмыс орны микроклиматының параметрлері, олардың организмге әсері. Зиянды заттардан қорғау тәсілдері мен құралдары. Шудан, дірілден, ультрадыбыстан сақтау. Өндірістердің орналасуына қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар.

Күтілетін нәтижелер: адамдармен қоршаған орта үшін қауіптілік дәрежесін талдау есебімен тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі қөзқарасынан зерттелетін объектілерді сараптық-аналитикалық бағалау,аса қолайлы еңбек жағдайларын жасауға, ұжымның денсаулығын және еңбекке қабілеттілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған, Құзыреті: санитарлы-гигиеналық және емдеу-алдын-алу шараларын әзірлеу мақсатында, қоршаған ортаның және еңбек процесінің жұмыс істейтін адамдардың организміне әсерін қарастыратын мәселелер бойынша құзыреттілігі


ЭК

Шифр дисциплины: BZh 2219

Название дисциплины: Безопасность жизнедеятельности

Пререквизиты: Производственная санитария

Постреквизиты: Охрана труда Цель изучения: теоретическая и практическая подготовкапо разделам безопасности жизнедеятельности, включающих биологические, химические, физические факторы

Краткое содержание основных разделов:Цели и задачи безопасности жизнедеятельности. Основы техники безопасности. Источники биологического, химического, физического загрязнения рабочей среды. Динамика и пути воздействияфакторов на здоровье работника, меры профилактики. Общие характеристики, структура и особенности факторов загрязнения окружающей среды и безопасности жизнедеятельности.Параметры микроклимата рабочих мест, их влияние на организм. Способы и средства защиты от вредных веществ. Защита от шума, вибрации и ультразвука. Санитарно-гигиенические требования к размещению производств

Ожидаемые результаты:экспертно-аналитическая оценка исследуемых объектов с точки зрения безопасности жизнедеятельности, включая анализ степени их опасности для людей и окружающей среды, компетентностьв вопросах, рассматривающих воздействие трудового процесса и окружающей среды на организм работающих, с целью разработки Компетенции: санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий труда, обеспечение здоровья и высокого уровня трудоспособности коллектива

ЭК

Пәннің шифры: MMN 2221

Пән атауы: Маркетинг және менеджмент негізі

Пререквизиттері:Экономикалық теория негіздері

Постреквизиттері:Жоқ

Мақсаты:өнеркәсіптің (фирманың) қаржысының басқару ғылымы, тәжірибесі мен шығармашылығы ретінде маркетинг және менеджментті зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:«Маркетинг және менеджмент негізі» пәнінің мазмұнысы, мақсаттары мен міндеттері.
Маркетинг (ағылш. marketіng - рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) - кәсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді, тұтыну мен өндіріс өніміне (тауарға‚ көрсетілетін қызметке) сұранымды қалыптастырады, табыс алу мақсатымен рынокта тауарлардың өткізілуін тездетуге бағытталады. Маркетинг - сұранымды жан-жақты зерделеп‚ болжау‚ жарнаманы пайдалану‚ өндірісті ынталандыру‚ сақтау мен тасымалдаудың осы заманғы тәсілдерін‚ тауарлардың тұтынушыға жетуіне жәрдемдесетін тех. және басқа түрлерін қолдану негізінде кәсіпорынның жаңа өнімді әзірлеу‚ өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық-техникалық‚ қаржы‚ коммерциялық және басқа қызмет түрлері жатады.
Өндірісті басқару. Сапа менеджментін ұйымдастыру. Еңбек төлемінің ерекшеліктері. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық іс-әрекеті.Менеджменттің әдістемелік және теориялық негіздері. Басқарудың әдістері мен принциптері. Басқаруды ұйымдастыру. Менеджменттегі мотивация теориясы. Менеджменттегі интеграциялық үрдістер. Топтық динамика. Кәсіпорынның тауарлық және бағалық саясаты. Маркетингтік коммуникация. Фирмалардың бәсекелестік позициялары және артықшылықтары.
Фирма (итал. firma - қойылған қол) - пайда алу мақсатымен ресурстарды тауарлар өндіру немесе қызметтер көрсету үшін пайдаланатын, бір немесе бірнеше кәсіпкер иеленетін және басқаратын ұйым; заңи тұлға құқықтарын пайдаланатын шаруашылық, өнеркәсіптік, сауда кәсіпорны; бір текті немесе сабақтас кәсіпорындар бірлестігі; ұжымдық немесе жеке кәсіпкерлердің ең кең таралған ортақ атауы.
Кәсіпорынның халықаралық маркетингі.

Күтілетін нәтижелер: менеджменттегі интеграциялық үрдістерін, кәсіпорынның маркетингін, тауарлық және бағалық саясатын білу

Құзыреті: өнеркәсіптік желдету есептерін шешу әдістерін қолдану кезінде, желдету ағындары аэромеханикасының қазіргі жағдайы, жұмыс орындарында желдету құралдарымен атмосфералық жағдайларды құру тәсілдері мен құралдары мәселелерінде, ауа өткізгіштерінің аэродинамикалық параметрлерін есептеу және өндірістік жайларды желдету үшін қажетті ауа мөлшерін аңықтау кезінде, жеке объектілерді және тұтас алғанда кәсіпорынды желдету сұлбалары мен тәсілдері туралы құзыретті болу тиіс

ЭК

Шифр дисциплины:OMM 2221

Название дисциплины: Основы менеджмента и маркетинга

Пререквизиты:Основы экономической теории

Постреквизиты:Нет

Цель изучения: знание финансового менеджмента как науки, практике и искусстве управления финансами предприятия (фирмы).

Краткое содержание основных разделов:Содержание, цели и задачи дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга». Управление производством. Организация менеджмента качества. Особенности оплаты труда. Методические и теоретические основы менеджмента. Методы и принципы управления. Организация управления. Теория мотивации менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте. Групповая динамика. Групповая динамика. Товарная и ценовая политика предприятия. Маркетинговая коммуникация. Конкурирующие позиции и преимущества фирмы. Международный маркетинг предприятий

Ожидаемые результаты: знание интеграционных процессов в менеджменте, маркетинг, товарную и ценовую политику предприятия

Компетенции: быть компетентными при применении методов решения задач промышленной вентиляции, в вопросах современного состояния аэромеханики вентиляционных потоков, способов и средств создания атмосферных условий на рабочих местах средствами вентиляции, при составлении расчетных схем и способов проветривания помещений предприятий, при расчете аэродинамических параметров воздухопроводов и определении потребного количества воздуха

ЭК

Пәннің шифры:MSS 2222

Пән атауы: Метрология, стандарттау және сертификаттау

Пререквизиттері: Физика ІІ Постреквизиттері: Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Мақсаты: қызмет көрсету саласында, сынау зертханаларының тiркеу аумағында Қазақстан Республикасында қабылданған заң шығарушы құжаттармен және нормативтермен, сертификация бойынша тiркеудiң әдiстерiмен таныстыру;
Аумақ - құрлық бетінің өзіне тән табиғи, сондай-ақ адамның карекеті нәтижесінде жасалған қасиетгері мен ресурстары бар бөлігі. Ресурстардың ерекше түрлерінің болуымен - орналасуымен (ауданымен), географиялық орнының ерекшелігімен, табиғи ландшафтының өзіндік типтерімен, шаруашылыққа игерілу дәрежесімен, "қоғам қарекетінің кеңістіктік базисі" рөлін атқару қабілеттілігімен сипатталады.
сертификаттық сынақтарды жүргiзу ерекшелiктерi,сауда-экономикалық ынтымақтастық дамудағы рөлі, тiркеудiң мәнi туралы,олардың түрлері және схемалары жөнінде айқын көрініс тудыру. бланк құжаттаманы толтыру; сертификаттау және таңбалау бойынша жұмыстардың нәтижесiн ресiмдеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Метрология, стандарттау және сертификаттау пәні «Стандарттау, метрология, және сертификаттау» мамандығының ең бір негізгі пәні болып табылады. Пәннің мазмұны ҚР «Стандарттау туралы», «Сертификаттау туралы», «Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы» заңдарына, сонымен бiрге сертификаттау бойынша нормативтiк құжаттарға негiзделеді.

Күтілетін нәтижелер:

сертификация бойынша тiркеудiң заң шығарушы және нормативтiк негiзiн;


мiндеттi және ерiктi сертификаттаудың жалпы ережелерін;сапа жүйесінің, қызмет көрсетудің, өнiмнiң тiркеуiнiң негiзгi үлгiлерін;сертификаттау жөнiндегi органдар, сынау зертханаларының тiркеуiнiң қағидаларын білу

Құзыреті: Стандарттаудың құқықтық және заңдылық саласында, стандарттау бойыншау қызметті ұйымдастыру саласында, нормативтік құжаттаманы әзірлеужәне оны қолдана біледі.


ЭК

Шифр дисциплины: MSS 2222

Название дисциплины:Метрология, стандартизация и сертификация

Пререквизиты: Физика ІІ Постреквизиты: Методы и средства контроля и измерений

Цель изучения:ознакомление с методами аккредитации по сертификации, нормативами и законодательными документами, принятыми в Республике Казахстан в сфере аккредитации испытательных лабораторий, продукции, работ, услуг; выработка у студентов четкого представления о сущности аккредитации, ее видах и схемах, роли в развитии торгово-экономического сотрудничества, особенностях проведения сертификационных испытаний. Умение применять полученные знания на практике, в т. ч.работать с нормативными документами по сертификации маркировке

Краткое содержание основных разделов:Дисциплина «Метрология, сертификация и стандартизация» является одной из основных дисциплин специальности «Стандартизация, метрология и сертификация». Содержание дисциплины базируется на Законах РК «О стандартизации», «О сертификации», «Об обеспечении единства измерений», а также нормативных документах по сертификации.

безопасности,Ожидаемые результаты: знание методов аккредитации по сертификации, нормативами и законодательными документами, принятыми в Республике Казахстан в сфере аккредитации испытательных лабораторий, продукции,особен-ностях проведения сертификацион-ных испытаний

Компетенции: Знает виды стандартов и нормативных документов, задачу и обязанность стандартов

ЭК

Пәннің шифры: HBKN 2327

Пән атауы: Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

Пререквизиттері: Өмір тіршілік қауіпсіздігінің негіздері

Постреквизиттері: Техника және технология қауіпсіздігі

Мақсаты: инженерлік міндеттерді шешу кезінде елді мекендер мен жұмыс аймақтарында химиялық және биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі аспектілерін зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:«Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері» пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Химиялық және биологиялық улардың жіктелуі, олардың адам организміне және қоршаған ортаға әсер ету механизмі.
Механизм (гр. mehane - құрал, мәшине) - бір немесе бірнеше қатты денелерді басқа қатты денелер арқылы қажетті қозғалысқа келтіретін денелер жүйесі. Механизм құрылымдық белгілері бойынша топсалы (иінтіректі), бағдартқышты, тісті, сыналы, бұрамалы, ыңғайландырғыш, арнайы, шыбық қысқыш, иілгіш буынды, гидравликалық, пневматикалық және электрлі құрылғылары бар және т.б.
Химиялық және биологиялық зиянды заттар түзілетін немесе пайдаланылатын технологиялық процестерді талдау. Күтілетін нәтижелер: тұрғын жерлердің және өнеркәсіптік кәсіпорындарда білухимиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздерін білу

Құзыреті: Зиянды химиялық немесе биологиялық заттардың табиғи көздерін талдау. Зиянды химиялық немесе биологиялық заттарды бейтараптандыру ұсыныстары, шаралары, әдістері мен тәсілдері.

ЭК

Шифр дисциплины: OHBB 2327

Название дисциплины: Основы химической и биологической безопасности

Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности

Постреквизиты: Безопасность техники и технологий

Цели изучения: изучение основных аспектов обеспечения химической и биологической безопасности населенных пунктов и рабочих мест при решении инженерных задач

Краткое описание дисциплины: Цели и задачи дисциплины «Основы химической и биологической безопасности». Классификация химических и биологических ядов, механизм их воздействия на организм человека и окружающую среду. Анализ технологических процессов, при которых образуются или используются вредные химические или биологические вещества. Ожидаемые результаты:знание основ химической и биологической безопасности в населенных пунктах и на промышленных предприятиях

Компетенции: Анализ природных источников вредных химических или биологических веществ. Рекомендации, мероприятия, методы и способы нейтрализации вредных химических и биологических веществ.

ЭК

Пәннің шифры: IZhZh 2330

Пән атауы: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Пререквизиттері:Өнеркәсіптік желдету

Постреквизиттері: Жоқ

Мақсаты:студенттердің инженерлік жобалау теория мен практикасының негіздері бойынша білім жүйесін қалыптастыру, қалыпты атмосфералық жағдайларды жасау мен қолдаудың ғылыми негіздерімен, техникалық құралдарымен және практикалық тәсілдерімен және жұмыс орындарында ауа тазалығының талап етілетін дәрежесімен таныстыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:«Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар» пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтардың құрылысы, жасау принциптері, типтық схемалары, элементтердің конструкциялары, инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтауды пайдалану кезіндегі эксплуатация мен қауіпсіздік ережелері.
Лингвистика (глоттология, тіл білімі; лат. lingua - тіл) - предлингвистикадан, микролингвистикадан және металингвистикадан құралатын тіл туралы ғылым. Әлем тілдерінің құрылымын, әлеуметтік қызметін, тарихи дамуын және оның жалпы заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы.
Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.
Жылытатын құралдарды есептеу.

Күтілетін нәтижелер: инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтардың негізгі бағыттарын білу,инженерлік жүйелерін есептеу және жобалау дағдыларын меңгеру, инженерлік техникасы мен технологиясының ролі мен маңызын түсіну

Құзыреті: Сорғыштарды таңдау. Желдету жүйесін жобалау. Жылыту жүйесін жобалау. Сумен жабдықтаужүйесінің сипаттамасы. Газбен қамту жүйесінің ерекшеліктері.біледі.

ЭК

Шифр дисциплины: ISSO 2330

Название дисциплины: Инженерные системы, сети и оборудование

Пререквизиты:Промышленная вентиляция

Постреквизиты:Нет

Цель изучения:теоретическая и практическая подготовка студентов к работе, связанной с расчетами, проектированием, строительством, изготовлением, монтажом и эксплуатацией инженерных систем, сетей и оборудованием с учетов требований природоохранительного законодательства и нормативных документов

Краткое содержание основных разделов: Цели и задачи «Инженерные системы, сети и оборудование». Устройство, принципы действия, типовые схемы, конструкции элементов, правила эксплуатации и безопасности при использовании инженерных систем, сетей и оборудования. Расчет нагревательных приборов. Выбор насосов.

Ожидаемые результатызнание основных направлений инженерных систем, сетей и сооружений, расчет инженерных сетей и ознакомление с навыками проектированием, понимание роли и значения инженерной техники и технологии

Компетенции: Знает Проектирование вентиляционных систем. Проектирование отопительных приборов. Характеристика системы водоснабжения. Особенности системы газоснабжения.

ЭК

Пәннің шифры: BOAK 3332

Пән атауы: Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Пререквизитері: Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: өлшеу әдістері бойынша теориялық және практикалық даярлау, қоршаған ортаның ластауын, параметрлерді өлшеу мен бақылау бойынша аспаптармен жұмыс істеу дағдыларын иелену, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігінде бақылау және өлшеу құралдарын пайдалану бойынша білім, ілім және дағдылар жүйесін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Бақылау және өлшеу құралдарын зерттеу объектілері.
Аспап - адамның күнделікті тіршілігінде қолданылатын құрал немесе машинаның белгілі бір жұмыс атқаратын тетігі. Аспаптың кесетін (кескіш, бұрама тескіш, кергі, фреза т.б.), жағатын (штамп, дөңгелетпе т.б.)
Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдарының сипаттамасы.Бақылау және өлшеу құралдарын тексеру және сынау. Күтілетін нәтижелер: қоршаған орта объектілерін және технологиялық процестерді талдау әдістері мен құралдарын (хроматографиялық, электр-химиялық, оптикалық), қоршаған ортаның және тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің сапасын нормалау кезінде өлшеу мен бақылаудың қазіргі әдістерін, принциптері мен тәсілдерін пайдалануды білу

Құзыреті: Өлшеудің әдістері мен принциптері. Қоршаған орта объектілерін зерттеудің физика-химиялық әдістері. Микроклимат параметрлерін, шаң-газ режимін желдету жүйелерін зерттеу. Жарықтандыруды, шу, діріл деңгейлерін өлшеу құралдары мен бақылау әдістерін біледі.

ЭК

Шифр дисциплины: MSKI 3332

Название дисциплины: Методы и средства контроля измерений

Пререквизиты: Основы химической и биологической безопасности

Постреквизиты: нет

Цель изучения: теоретическая и практическая подготовка по методам измерений, приобретение навыков работы с приборами по контролю и измерению параметров загрязнений окружающей среды, формирование системы знаний, умений и навыков по использованию средств контроля и измерений в безопасности жизнедеятельности

Краткое содержание основных разделов:Объекты исследования средств контроля и измерений. Характеристика методов и средств контроля и измерений. Поверка и испытания средств контроля и измерений. Методы и принципы измерений. Ожидаемые результаты:знание методов и средств анализа объектов окружающей среды и технологических процессов (хромотографического, электро-химического, оптического), умение использовать современные методы, принципы и способы контроля и измерения при нормировании качества окружающей среды и безопасности жизнедеятельности

Компетенции: Знает Физико-химические методы исследования объектов окружающей среды. Исследования параметров микроклимата, систем вентиляции пылегазового режима. Методы контроля и средств измерений освещенности, уровней шума, вибраций.

ЭК

Пәннің шифры: TTK 3333

Пән атауы: Техника және технология қауіпсіздігі

Пререквизиттері: Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу

Постреквизиттері: Жоқ

Мақсаты: техника мен технология процесстерінде еңбек қауіпсіздік стандарт талаптарынбілу, технологияның жабдықтау қауіпсіздігін бағалау әдістерімен танысу, жабдықты қолдануда қорғаудың бар құралдарын зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Предмет и задачи курса «Безопасность техники и технологии». Негізгі түсініктер мен терминологиялар. Жұмысшының қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету үшін негізгі заң актілері және нормалық-құқықтық құжаттар және олардың қысқаша сипаттамалары. Тәуекелдік. Техника және технология қауіпсіздігіне жалпы талаптар. Күтілетін нәтижелер: Қауіпсіздік шарттары бойынша өндірістік процестің ұйымдастыру принцптерін, түрлерін, өндірістік жабықтарының қорғау құралдары үшін белгіленуін, ғылыми-техникалық ақпараттарды пайдалану мен тиімді іздеу әдістерін білу; потенциалды қауіпті өндірістік процесстері және өндірістік технология қауіпсіздігін бағалау, өндірістік жабдықта жұмысшыларға, қолданылатын құралдар қауіпсіздігін бағалау жұмыстарын жүргізуді істей алу

Құзыреті: Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етудің принциптері, әдістері мен құралдары. Техникалық жабдыққа және негізгі өндірістік процесстерге қауіпсіздік талаптары. Өндірістік қауіпсіздігін біледі

ЭК

Шифр дисциплины:BTT 3333

Название дисциплины: Безопасность техники и технологий

Пререквизиты: Техническое регулирование промышленной безопасности

Постреквизиты:Нет

Цель изучения:обучениезнанию требований стандартов безопасности труда к технике и технологическим процессам, ознакомление с методами оценки безопасности технологического оборудования, изучение существующих средств защиты при эксплуатации оборудования

Краткое содержание основных разделов:«Техника және технология» курсының пәні мен шарты. Основные понятия и терминологии. Основные законодательные акты и нормативно- правовые документы по обеспечению прав работников на безопасные условия труда и их краткие характеристики. Риск.Общие требования к безопасности техники и технологии.

Ожидаемые результаты:знание принципов организации производственных процессов по условиям безопасности, видов, назначения защитных устройств для производственного оборудования, рациональных приемов поиска и использования научно-технической информации; умение оценивать опасность технологий промышленных и потенциально опасных производственных процессов;

Компетенции: Знает Принципы, методы и средства обеспечения безопасности труда. Требования к безопасности технического оборудования и основных производственных процессов. Промышленная безопасность.


ЭК

Пәннің шифры: Ily 1105

Пән атауы: Ілиястану

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы

Постреквизиттері: Философия

Мақсаты: Классик, ақын, жазушы, публицист, драматург, аудармашы, фольклорист, әдебиет зерттеушісі, тарихшы Ілияс Жансүгіровтің өнерін зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны, қазақ әдебиет зерттеу ғылымында оның орны. Алғашқы ізденістер, қоғамдық және мемлекеттік қызметтері, әртүрлі өнер саласына ат салысуы. Поэмалар жазуы. Прозаның дамуына қосқан үлесі. І.Жансүгіровтің драматургиясы. Ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, зерттеуі.
Аударма - бір тілде бейнеленген мазмұнды екінші бір тілге әрі дәл әрі толық қайталай бейнелейтін тілдік қимыл.
Драматургия (гр. dramaturgіa) - қандай да бір халықтың немесе жазушының белгілі бір дәуір мен кезеңдегі драмалық шығармаларының жиынтығы.
Ауыз әдебиеті - халық шығармашылығының айрықша саласы, ауызша шығарылып, ауызша тараған көркем-әдеби туындылардың жиынтық атауы.
Аудармашылық еңбегі. Журналистік қызметі. Публицистикалық еңбектері. Лингвистикаға қосқан үлесі. Ақынның қазақ әдеби тілін дамытуға қосқан үлесі

Күтілетін нәтижелер: І.Жансүгіровтің шығармаларының талдауын, идеялық-көркемдік ерекшеліктерін ашу, шығармашылық-тарды сипаттау

Құзыреті: әлеуметтік-гуманитарлық саласында пәннің негізгі оқу мазмұнын білу, І.Жансүгіровтің шығармаларынғылыми тұрғыдан талдай білу, алынған білімді кәсіптік және әлеуметтік қызметтің әр алуан саласында қолдана білу;
Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.
ғылыми әдістерді кәсіптік және әлеуметтік қызметтің әр алуан саласында қолдана білу; І.Жансүгіровтің шығармашылығының дамуының теориялық және практикалық практикалық мәселелерін жете игеруі керек
Техникалық пәндер кафедра меңгерушісі, б.ғ.к., доцент

Заведующий.кафедры технических дисциплин к.б.н., доцент
ЭК

Шифр дисциплины: Ily 1105

Название дисциплины: Илиястану

Пререквизиты: История Казахстана

Постреквизиты: Философия

Цель изучения: Изучение творчества Ильяса Жансугурова как классика, ақына, писателя, публициста, драматурга, переводчика, фольклориста, литературоведа, историка

Краткое содержание основных разделов: Творческая биография Ильяса Жансугурова, его место в казахской литературоведческой науке. Первые исследования, общественная и государственная деятельности, проба в различных областях творчества. Создание поэм. Вклад, внесенный в развитие прозы. Драматургия И.Жансугурова. Сбор, изучение и выпуск устной литературы. Переводческий труд. Журналистская деятельность. Публицистические труды. Вклад в лингвинистику. Вклад акына в развитие казахского литературного языка

Ожидаемые результаты: умение анализировать произведения И.Жансугурова, раскрыть идейно-художественные особенности, охарактеризовать произведения

Компетенции: знание основное учебное содержание дисциплины в социально-гуманитарной области, умение анализировать с научной точки зрения произведения И.Жансугурова, применять полученные знания в профессиональной и социальной деятельности; знание теоретических и практических вопросов развития творчества И.Жансугурова

Қанағатов Ж.Ж
1   2   3   4


жүктеу 0.81 Mb.