Главная страница
Контакты

    Басты бет


Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы

жүктеу 0.81 Mb.жүктеу 0.81 Mb.
бет3/4
Дата05.04.2017
өлшемі0.81 Mb.

Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы


1   2   3   4

Мақсаты: табиғатты пайдалану экономикасының негізгі заңдылықтарын, табиғи ресурстарды пайдалану экономикасы мен басқарудың бақылау әдістерін зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Табиғатты пайдалану-дың экономикасы» пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Табиғи қорлардың сипаттамасы. Қалпына келетін және қалпына келмейтін табиғи қорлар. Сарқылатын және сарқылмайтын қорлардың сипаттамасы. Табиғатты пайдалану экономикасыныңжалпы принциптері. Табиғи ресурстарды ұқыпты, тиімді пайдаланудың экономикасының негіздері. Қазақстан Республикасындағы табиғи қорлары, табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері

Күтілетін нәтижелер: табиғи қорларды тиімді пайдалану мен экономикасын, әртүрлі мемлекеттердегі және Қазақстан Республикасындағы табиғи қорларды тиімді пайдалану стратегиясын және практикалық міндеттері туралы заманауй түсініктерді білу;экологияның, қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи қорларды тиімді пайдалануды басқару мәселелерін талқылауда ауқымды кешенді, объективті және шығармашылық көзқарасын қалыптастыру


КВ 2.7

Шифр дисциплины: EP 2223

Название дисциплины: Экономика природопользования

Пререквизиты: Основы экономической теории

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: изучение основных законов экономики природопользования, изучение методов контроля экономикой и управлением использования природных ресурсов

Краткое содержание основных разделов: Цели и задачи дисциплины «Экономика природопользования». Характеристика природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Основные принципы экономики природопользования. Экономические основы разумного, бережливого использования природных ресурсов. Природные ресурсы Республики Казахстан, проблемы экономики природопользования

Ожидаемые результаты: знание экономики и рационального использования природных ресурсов, современных практических задач и стратегии рационального природопользования природных ресурсов Республики Казахстан и других государств, комплексного формирования творческого и объективного подхода при обсуждении проблем экологии, охраны окружающей среды, управления рациональным природопользованием природных ресурсов


ТК 2.8

Пәннің шифры: ZhAT 1202

Пән атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар

Пререкрезивиттері: Информатика

Постреквизиттері: Жоқ

Мақсаты: компьютерлік технология-лар саласында жаңа қолданбалы бағдарламалардын мүмкіндіктерін, қазіргі ақпараттық технологияларды және олардың даму перспективаларын зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәнге кіріспе.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Логикалық негізі.
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.
Аппараттық құралдар. ЭЕМ-нің программалық жабдығының түсінігі және классификациясы. Қолданбалы бағдарламарлық қамсыздандыру. Операциялық жүйелер. Сервистік бағдарламарлық қамсыздандыру. Ақпаратты қорғау негіздері. Windows стандартты қосымшалары. Алгоритмдеу және программалау негіздері. Мәтіндік редакторлар. Процессорлар. Компьютерлік желілер және желілік технологиялар. Электронды кестелер. Компьютерлік вирустар. Ғаламдық компьютерлік желілер. Электронды пошта. Интербелсенді тақтаның мүмкіндіктері

Күтілетін нәтижелер: жаңа қолданбалы бағдарламалардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін, олардың даму және жетілдіру тенденцияларын, интербелсенді тақтамен жұмыс жасау әдістемесін, қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс жасау негізін білу

Құзыреті:

  • қалыптастырушы: қазіргі замангы ақпараттық қоғамның дамуында ақпараттың маңызын түсіну;
    Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.


  • жүйелік: ақпарат, ақпараттық процестер туралы білімді қалыптастыру; ақпаратты бағалау, таңдау және ұйымдастыруКВ 2.8

Шифр дисциплины: NIT 1202

Название дисциплины: Новые информационные технологии

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Нет

Цель изучения: изучение возможности новых прикладных программ в области компьютерных технологий, новых информационных технологий и перспектив их развития

Краткое содержание основных разделов: Введение в дисциплину. Логические основы. Информационные средства. Понятие и классификация программного обеспечения ЭВМ. Прикладное программное обеспечение. Операционные системы. Сервисное программное обеспечение. Основы защиты информации. Стандартные приложения Windows. Основы алгоритмизации и программирования. Текстовые редакторы. Процесссоры. Компьютерные сети и сетевые технологии. Электронные таблицы. Компьютерные вирусы. Глобальные компьютерные сети. Электронная почта. Возможности интерактивной доски.

Ожидаемые результаты: знаниеособенностей и возможностей новых прикладных программ, тенденции их развития и улучшения, методику работы с интерактивной доской, основных приемов работы с пакетами прикладных программ

Компетенции:

- формирующая: понимание значения информации в развитии современного информационного общества;

- систематизирующая: формирование знаний об информации, информационных процессах; оценка, отбор и организация информации


ТК 2.8

Пәннің шифры: KPP 1202

Пән атауы: Қолданбалы программалық пакеттер

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: Жоқ

Мақсаты: Қолданбалы про-граммалық қамсыздандыруды құрастыратын программалық құралдардың классификациясын зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Мәтінді өндеу жүйелер. Мәтіндік процессорлардың мүмкіндіктері. Компьютерлік гра-фиканың мүмкіндіктері. Компьютерлік графика жүйелерінің клас-сификациясы.

Компьютерлік графика - 2011 жылы Алматы қаласы «Дәуір» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - Б. Н. Нұрмаханов, Д. Д. Әбілдабекова, У. Т. Қарымсақов. Беттер саны - 200.
Mat Cad пакеті. Презентацияны құрастыру құралда-ры. Программалар ұйымдастырушы. Бухгалтерлік әрекетін автоматтандырудың жүйелері. Сервистыққұралдар. Ақпараттық менеджерлер. Мәтіндерді таңдау жүйелері. Компьютерлікойындар. Компьютерлік вирустар және антивирустық программалар.

Күтілетін нәтижелер: қолданбалы программалық қамсыздандырудың негізгі түсініктерін, қолданбалы программалық қамсыздандырудың классификациясын, қолданбалы программалар терезелер негізгі элементтерін біледі
Құзыреті:

Ен кен таралған қолданбалы программалармен жұмыс жасаудың практикалық дағдылар
КВ 2.8

Шифр дисциплины: PPP 1202

Название дисциплины: Прикладные программные пакеты

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Нет

Цель изучения: Изучение классификации программных средств, составляющих прикладное программное обеспечение

Краткое содержание основных разделов: Системы обработки текстов. Возможности текстовых процессоров. Системы компьютерной графики. Классификация систем компьютерной графики. Пакет Mat Cad. Средства разработки презентаций. Программы организа-торы. Системы автоматизации бухгалтерской деятельности. Сер-висные средства. Информационные менеджеры. Системы распознавания текстов. Компьютерные игры. Компьютерные вирусы и антивирусные программы

Ожидаемые результаты: знание основных понятий прикладного программного обеспечения, классификации прикладного программного обеспечения, основных элементов окон прикладных программ

Компетенции:

Практические навыки работы с наиболее распространенными прикладными программами.ТК 2.8

Пәннің шифры: KG 1202

Пән атауы: Компьютерлік графика

Пререкрезивиттері: Информатика

Постреквизиттері: Жоқ

Мақсаты: қазіргі ақпараттық технологияларды және олардың даму перспективаларын, компьютерлік технологиялар саласында жаңа қолданбалы бағдарламалардын мүмкіндіктерін зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік графиканың жүйелері мен мүмкіндіктері.
Компьютерлік технология (Компьютерная технология; computer technology) - компьютерлік өңдеу базасындагы ақпараттық технология.
Компьютерлік графика жүйелерінің классификациясы. Mat Cad пакеті. Презентацияны құрастыру құралдары. Программалар ұйымдастырушы. Бухгалтерлік әрекетін автоматтандырудың жүйелері. Сервистық құралдар. Ақпараттық менеджерлер. Мәтіндерді таңдау жүйелері. Компьютерлік ойындар.
Компьютерлік ойын - ойнауға арналған компьютерлік бағдарлама. Оларға сондай-ақ видеоойындар мен мобильді ойындар да жатады.
Компьютерлік вирустаржәне антивирустық программалар. Мәтінді өндеу жүйелер. Мәтіндік процессорлардың мүмкіндіктері.

Күтілетін нәтижелер: жаңа қолданбалы бағдарламалардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін, олардың даму және жетілдіру тенденцияларын, интербелсенді тақтамен жұмыс жасау әдістемесін, қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс жасау негізін білу

Құзыреті:

  • қалыптастырушы: қазіргі замангы ақпараттық қоғамның дамуында ақпараттың маңызын түсіну;

  • жүйелік: ақпарат, ақпараттық процестер туралы білімді қалыптастыру; ақпаратты бағалау, таңдау және ұйымдастыру


КВ 2.8

Шифр дисциплины: KG 1202

Название дисциплины: Компьютерная графика

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Нет

Цель изучения: изучение новых информационных технологий и перспектив их развития, возможности новых прикладных программ в области компьютерных технологий

Краткое содержание основных разделов: Системы и возможности компьютерной графики. Классификация систем компьютерной графики. Пакет Mat Cad.Средства разработки презентаций. Программы организаторы. Системы автоматизации бухгалтерской деятельности. Сервисные средства. Информационные менеджеры. Системы распознавания текстов. Компьютерные игры. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Системы обработки текстов. Возможности текстовых процессоров.

Ожидаемые результаты: знание особенностей и возможностей новых прикладных программ, тенденции их развития и улучшения, методику работы с интерактивной доской, основных приемов работы с пакетами прикладных программ

Компетенции:

- формирующая: понимание значения информации в развитии современного информационного общества;

- систематизирующая: формирование знаний об информации, информационных процессах; оценка, отбор и организация информации


ТК 3.1

Пәннің шифры: KOM 3326

Пән атауы: Қоршаған орта мониторингі

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: қоршаған орта мен оның компоненттерінің жағдайы туралы ақпарат алу үшін геоэкологиялық зерттеулердің басты қарауларымен, ұйымдастыру қағидаларын,қоршаған орта мониторингінің негізгі қызметтері мен құрылымын, мәліметтерді стандарттау мен ұсынуды, региональды геоақпараттық жүйелердің геоэкологиялық болжамдар жасаудағы нақтылықты және негіздеменізерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Мониторингтің түрлері және олардың байланыстары. Мониторингтің әдістемелік және теориялық негіздері. Қоршаған орта мониторингінің әдістері мен принциптері. Мониторингті ұйымдастыру. Қоршаған орта мониторингінің үрдістер. Фондық мониторинг. Геожүйелік мониторинг. Мониторингтің жіктелуі. Климаттық мониторинг.

Стандарттау, үлгіқалыптау (ағылш. standardization) - есептеуіш техниканың аппараттық және программалық құралдарын ерекшелігі бойынша өндіру мен пайдалану тұрғысында қабылданған келісім; стандарттарды, нормалар мен ережелерді және т.б.
Климат (гр. κλίμα (klimatos) - еңкейіс) - белгілі бір жердегі ауа райының көп жылдық режимі, яғни осы жерде болуға тиісті ауа райы жағдайларының жиынтығы мен оның бір ізбен өзгеріп отыруы.
Жер бақылау әдістері. Мұхит ортасының мониторингі. Географиялық ақпарат жүйелер. Геоэкологиялық болжамдар.Қоршаған орта мониторингінің халықаралық аспектілері.

Күтілетін нәтижелер:

қоршаған орта мониторингтің қасиеттерін, маңыздылы мен ерекшеліктерін білу, картографиялық ақпаратты еңгізуді, геожүйелік мониторинг бақылау станциясындағы мәліметтерді тіркеу және өндеуді практикалық әдетті игеруКВ 3.1

Шифр дисциплины: MOS 3326

Название дисциплины: Мониторинг окружающей среды

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: изучить основные положения геоэкологических исследований для получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды и ее компонентов, с принципами организации, основными функциями и структурой мониторингаокружающей среды, способах представления и стандартизации данных, о региональных геоинформациях системах при обосновании и уточнении геоэкологических прогнозов

Краткое содержание основных разделов: Виды мониторинга и их взаимосвязи. Методические и теоретические основы мониторинга. Методы и основные принципы мониторингаокружающей среды. Организация мониторинга. Процессы мониторинга окружающей среды. Фоновый мониторинг. Геосистемный мониторинг. Классификация мониторинга окружающей среды. Климатический мониторинг. Методы контроля земли. Мониторинг океанической среды. Системы географической информации. Геоэкологические прогнозы. Международные аспектымониторинга окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

знание особенностей, свойств, значения мониторинга окружающей среды, внедрения картографической информации, освоение практических основ разработки и регистрации материалов геосистемного мониторинга станций контроля


ТК 3.1

Пәннің шифры: KOA 3326

Пән атауы: Қоршаған орта аудиты

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: қоршаған орта аудиттың негізгі түрлерін, нормалар мен ережелерін, жобалау, табиғи қорларды тиімді пайдалану, қоршаған ортаны қорғау бойынша нормативті құжаттарды зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Қоршаған орта аудиты» пәнінің мазмұнысы, мақсаттары мен міндеттері. Қоршаған орта аудитының жалпы сипаттамасы мен ерекшеліктері. Қоршаған орта аудитының түрлері. Қоршаған орта аудитының негізгі принциптері. Атмосфералық ауа жағдайының аудиты. Су қорлары жағдайының аудиты. Литосфера мен жер қорларының жағдайының аудиты. Өсімдіктер және жануарлар әлемі жағдайының аудиты.
Жануарлар (лат. Animalia) - тірі организмдер дүниесіндегі негізгі екі топтың бірі (екіншісі – өсімдіктер); жүруге және сезінуге бейім тіршілік иесі; негізінен, дайын органикалық қосылыстармен қоректенетін гетеротрофты организмдер.
Табиғатты қорғаудың заңдық негіздері.

Күтілетін нәтижелер: атмосфера, гидросфера, литосфера жағдайы аудитының принциптері мен түрлерін, қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздерін білу

КВ 3.
Гидросфера (гр. һуdor - су, spһаіrа - шар) - 1) жер ғаламшарының су қабығы немесе құрлықтағы (тереңдегі, топырақтағы, жер бетіндегі), мұхиттағы және атмосферадағы, яғни жер шарындағы барлық сулардың жиынтығы.
1


Шифр дисциплины:AOS 3326

Название дисциплины: Аудит окружающей среды

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения:изучить основные виды аудитаокружающей среды, систему норм и правил, нормативную документацию по проектированию, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов

Краткое содержание основныхразделов: Содержание, цели и задачи дисциплины«Аудит окружающей среды». Общая характеристика и особенности аудита окружающей среды. Виды аудита окружающей среды. Основные принципы аудита окружающей среды. Аудит состояния атмосферного воздуха. Аудит состояния водных ресурсов. Аудит состояния литосферы и земельных ресурсов. Аудит состояния растительного и животного мира. Законодательные основы охраны природы.

Ожидаемые результаты: знание принципов и видов аудита состояния атмосферы, гидросферы, литосферы,правовых основ охраны окружающей среды

ТК 3.2

Пәннің шифры:PKT 2328

Пән атауы: Потенциалды қауіпті технологиялар

Пререквизиттері: «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығына кіріспе

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: потенциалды қауіпті технологиялар саласында арнайы білімдерді қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Потенциалды қауіпті технологиялар» пәнніңмақсаттары, міндеттері, әдістері. Потенциалды қауіпті технологиялармен байланысты жұмыстарда қорғау шараларын ұйымдастыру. Потенциалды қауіпті технологиялардың жіктелуі. Дайындау үрдістері. Потенциалды қауіпті үрдістер: майдалау, байытудың гравитациялық әдістері,тұндыру, флотация,магниттік байыту, қара металлургия,шойын өндірісі, концентраттарды агломерациялау, домендік үрдістер,болат өндірісі,түсті металлургия, ауыр металлдар металлургиясы, мыс, кадмий, қорғасын, висмут, титан өндірістері, күйдіру.
Гравитация(латынша: gravitas- ауырлық) - материяның кез келген түрлері арасындағы тартылыс күш әсері. Егер бұл өзара әрекеттестік біршама босаң болып, денелер баяу (жарық жылдамдығымен салыстырғанда) қoзғалатын болса, Ньютoнның бүкіл әлемдік тартылыс заңы қолданылады.
Металлургия (грек. metallurgeo – руда өндіремін, металл өңдеймін, metallon - рудник, металл және ergon - жұмыс) - ғылымның, техниканың, өнеркәсіптің кеннен немесе басқа да материалдардан металл алу процестерін, сондай-ақ металл қорытпаларға олардың химиялық құрамы мен құрылымын өзгерту арқылы қажетті қасиеттер беру процестерін қамтитын саласы.
Шикізат және қайта өңдеу тәсілдері. Организмге электр тоғының әсері. Электржабдықтардың жіктелуі. Электржабдықтарды пайдалану кезінде электрқауіпсіздігінің техникалық шаралары. Электрқауіпсіздікті қамсыздандыру бойынша ұйымдастыру-техникалық шаралары.

Күтілетін нәтижелер:

потенциалды қауіпті технологияларды талдауды, қорғау шараларын білу, қорғау шараларын,электржабдықтарды пайдалану кезінде электрқауіпсіздігінің техникалық шараларын білуКВ 3.2

Шифр дисциплины:POT 2328

Название дисциплины: Потенциально опасные технологии

Пререквизиты: Введение в специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: формирование специальных знаний в области потенциально опасных технологий.

Краткое содержание основных разделов: Цели, задачи, методы дисциплины «Потенциально опасные технологии». Организация мероприятий по защите при работе на потенциально опасных производствах. Классификация потенциально опасных технологий. Процессы подготовки. Потенциально опасные процессы: измельчение, гравитационные методы обогащения, отстаивание, флотация, магнитное обогащение, черная металлургия, производство чугуна, агломерация концентратов, доменные процессы, производство стали, цветная металлургия, металлургия тяжелых металлов, производство меди, кадмия, свинца, висмута, титана, обжиг. Сырье и способы переработки.

Действие электрического тока на организм. Классификация электроустановок. Технические меры электробезопасности при эксплуатации электроустановок. Организационно-технические мероприятия по обеспечению электробезопасности.Ожидаемые результаты:

умение анализировать потенциально опасные технологии, знать меры защиты, технические меры электробезопасности при эксплуатации электроустановок
ТК 3.2

Пәннің шифры: AKT 2328

Пән атауы: Аз қалдық және қалдықсыз технологиялар

Пререквизиттері: «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығына кіріспе

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: азқалдық және қалдықсыз технологиялардын негіздерін зерттеу, ресурссақтау технологияларды қарастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Азқалдықты және қалдықсыз технологиялар» пәнінің әдістемелік және теориялық негіздері. Азқалдық және қалдықсыз технологиялардың әдістері. Азқалдық және қалдықсыз технологиялардың принциптері. Азқалдықты технологиялардың ерекшеліктері. Қалдықсыз технологиялардың айырмашылығы. Азқалдықты және қалдықсыз технологиялардыұйымдастыру және басқару. Ресурссақтау технологиялардың сипаттамасы. Суды сақтау технологиясы. Өнеркәсіпте, аграрлық кешенде, коммуналды-тұрмыстық кешендерде қолданылатын азқалдықты технологиялардың циклдері. Өнеркәсіптік, ауылшаруашылық және коммуналды қалдықтарды өндеу әдістері. Қатты, сұйық және газтәрізді қалдықтарды өндеу тәсілдері.
Сұйықтық - сұйық агрегаттық күйдегі зат, газ бен қатты күйлердің арасындағы аралықты алып жатыр. Сұйықтықтың басқа агрегаттық күйлерден басты айырмашылығы - көлемін түрақты түрде сақтай отырып жанама күштердің әсерінен өзінің формасын шексіз түрде өзгерте алуы.
Ресурссақтау технологияларды қолдану.

Күтілетін нәтижелер: азқалдық және қалдықсыз технологиялардың негізгі принциптерін, ресурссақтау технологияларда пайдаланатын әдістерді білу

КВ 3.2

Шифр дисциплины: MBT 2328

Название дисциплины: Малоотходные и безотходные технологии

Пререквизиты: Введение в специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: изучить основы малоотходных и безотходных технологий, рассмотреть ресурсосберегающие технологии

Краткое содержание основных разделов: Методические и теоретические основы дисциплины «Малоотходные и безотходные технологии». Методы малоотходных и безотходных технологий. Принципы малоотходных и безотходных технологий. Особенности малоотходных технологий. Отличие безотходных технологий. Управление малоотходными технологиями. Организация безотходных технологий. Характеристика ресурсосберегающих технологий. Водосберегающие технологии. Циклы малоотходных технологии, применяемых в промышленности, аграрном комплексе, коммунально-жилищных комплексах. Методы переработки промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных отходов. Способы переработки твердых, жидких и газообразных отходов. Применение ресурсосберегающих технологий.

Ожидаемые результаты: знание основных принципов малоотходных и безотходных технологий, методов, применяемых в ресурсосберегающих технологиях

ТК 3.3

Пәннің шифры:SКIK 2331

Пән атауы: Су қорларын инженерлік қорғау

Пререквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Постреквизиттері: Жоқ

Мақсаты: студенттерді су қорларын инженерлік қорғаумен, суды тазарту технологиясымен, қажетті ғимараттармен таныстыру, сонымен қатар осы техниканың саласында арнайы дағдаландыру және жасай білуге үйрету

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Су қорларының жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасының су қорлары. Су қорларының экологиялық мәселелері. Сукорларын ластаушы көздер. Су тапшылығы проблемасын шешу. Судың құрамы мен қасиеттері. Суды тазарту әдістері. Сулардың топтастырылуы. Суларды механикалық әдісімен тазалау. Суды механикалық тазалауда пайдаланатын ғимараттар. Судағы қоспаларды шөктіру және сүзу. Суларды биологиялық әдісімен тазалау. Табиғи жағдайларда лас суларды биологиялық тазалау. Жасанды жағдайларда лас суларды биологиялық тазалауы. Лас суларды химиялық тазартудың сипаттамасы. Реагенттер қосу арқылы нейтрализациялау. Өндірістік лас суларды тазалау. Өндірістік сумен қамтамасыз ету жүйелеріндегі суды пайдалану ерекшеліктері

Күтілетін нәтижелер: суды тазалауға арналған әдістерді, суды өңдеу технологиялық сызба-нұсқауларын, су тазарту ғимараттардың сипаттамасы білу

КВ 3.3

Шифр дисциплины: IZWR 2331

Название дисциплины: Инженерная защита водных ресурсов

Пререквизиты: Безопасность жизнедеятельности

Постреквизиты: Нет

Цель изучения: ознакомление студентов с инженерной защитой водных ресурсов, технологией очистки воды, соответствующими сооружениями, а также привитие определенных навыков и умений в данной области техники

Краткое содержание основных разделов: Общая характеристика водных ресурсов. Водные ресурсы Респуьлики Казахстан. Экологические проблемы водных ресурсов. Источники загрязнения водных ресурсов. Решение проблемы дефицита воды. Состав и свойства воды. Методы очистки воды. Классификация вод. Очистка воды механическим методом. Сооружения, применяемые при механической очистке воды. Удаление и фильтрование примесей воды. Очистка воды биологическим методом. Биологическая очистка сточных вод в природных условиях. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях. Характеристика химической очистки сточных вод. Нейтрализация путем ввода реагентов. Очистка производственных сточных вод. Особенности использования воды в системах производственного водообеспечения

Ожидаемые результаты: знание методов очистки воды, технологических схем подготовки воды, характеристику сооружений очистки

ТК 3.3

Пәннің шифры: SZhZh 2331

Пән атауы: Табиғи суды тазартудың технологиясы

Пререквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Постреквизиттері: Жоқ

Мақсаты: студенттерді сумен жабдықтау жүйелерімен, суды тазарту технологиясымен, қажетті ғимараттармен таныстыру, сонымен қатар осы техниканың саласында арнайы дағдаландыру және жасай білуге үйрету

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Сумен жабдықтаудың жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасының су қорлары. Су қорларының экологиялық мәселелері. Су корларын ластаушы көздер. Су тапшылығы проблемасын шешу. Судың құрамы мен қасиеттері. Суды тазарту әдістері. Сулардың топтастырылуы. Суларды механикалық әдісімен тазалау. Суды механикалық тазалауда пайдаланатын ғимараттар. Судағы қоспаларды шөктіру және сүзу. Суларды биологиялық әдісімен тазалау. Табиғи жағдайларда лас суларды биологиялық тазалау. Жасанды жағдайларда лас суларды биологиялық тазалауы. Лас суларды химиялық тазартудың сипаттамасы. Реагенттер қосу арқылы нейтрализациялау. Өндірістік лас суларды тазалау. Өндірістік сумен қамтамасыз ету жүйелеріндегі суды пайдалану ерекшеліктері

Күтілетін нәтижелер: суды тазалауға арналған әдістерді, суды өңдеу технологиялық сызба-нұсқауларын, су тазарту ғимараттардың сипаттамасы білу және олардың есептеуін жасау

КВ 3.3

Шифр дисциплины: WW 2331

Название дисциплины: Технология очистки природной воды

Пререквизиты: Безопасность жизнедеятельности

Постреквизиты: Нет

Цель изучения: ознакомление студентов с системами водоснабжения, технологией очистки воды, соответствующими сооружениями, а также привитие определенных навыков и умений в данной области техники

Краткое содержание основных разделов: Общая характеристика водоснабжения. Водные ресурсы Респуьлики Казахстан. Экологические проблемы водных ресурсов. Источники загрязнения водных ресурсов. Решение проблемы дефицита воды. Состав и свойства воды. Методы очистки воды. Классификация вод. Очистка воды механическим методом. Сооружения, применяемые при механической очистке воды. Удаление и фильтрование примесей воды. Очистка воды биологическим методом. Биологическая очистка сточных вод в природных условиях. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях. Характеристика химической очистки сточных вод. Нейтрализация путем ввода реагентов. Очистка производственных сточных вод. Особенности использования воды в системах производственного водообеспечения

Ожидаемые результаты: знание методов очистки воды, технологических схем подготовки воды, характеристику сооружений очистки и проведение их расчета

ЭК

Пәннің шифры: EK 1106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері: Өндірістік санитария

Постреквизиттері: Жоқ

Мақсаты: биологиялық, химиялық, физикалық және психофизиологиялық факторлар есебімен еңбек қорғау мәселелері бойынша теориялық және тәжірибелік даярлау

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Еңбек қорғаудың мақсаттары мен міндеттері.
Психофизиология - психиканы оның нейрофизиологиялық субстратымен бірлікте зерттеуге бағытталған, психология мен нейрофизиологияның тоғысуындағы пәнаралық зерттеулер саласы. 1830 ж. француз философьі Н.
Санитария (лат. sanіtas - денсаулық) - санитарлық-гигиеналық және жұқпалы ауруларға қарсы шараларды белгілеп, оны жүзеге асыратын денсаулық сақтау саласы. Санитария қала, елді мекендердің тазалығын зерттеп, нақты гигиен.
Қауіпсіздік техниканың негіздері. Жұмыс ортаның биологиялық, химиялық, физикалық ластанудың қайнарлары, факторлардың жұмысшының денсаулығына әсерінің жолдары мен динамикасы, алдын-ала шаралары. Тіршілік әрекеті мен қоршаған ортаның ластану факторлардың жалпы сипаттамасы, құрылымы және ерекшеліктері. Жұмыс орны микроклиматының параметрлері, олардың организмге әсері. Комфортты метеошарттарды құрастыру әдістері. Зиянды заттардан қорғау тәсілдері мен құралдары. Шудан, дірілден, ультрадыбыстан сақтау. Өндірістердің орналасуына қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар.

Күтілетін нәтижелер: адамдармен қоршаған орта үшін қауіптілік дәрежесін талдау есебімен еңбек қорғау қөзқарасынан зерттелетін объектілерді сараптық-аналитикалық бағалау

Құзыреті: Еңбекті қорғаудың нормативтері мен ережелерін сақтау мәселелері туралы білімді меңгерген. Жұмысшылардың қауіпсіз жүріс-тұрысын қалыптастыруға, еңбекті қорғауға бағытталған профилактикалық жұмысты жүргізуге дағдыланған.
Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.
Еңбек жағдайын жақсарту үшін қажетті іс-шараларды қолдануға және ұйымдастыруға қабілетті.
ЭК

Шифр дисциплины: OT 1106

Название дисциплины:Охрана труда

Пререквизиты: Производственная санитария

Постреквизиты: Нет

Цель изучения: теоретическая и практическая подготовкапо разделамохраны труда, включающих биологические, химические, физические и психофизические факторы

Краткое содержание основных разделов: Цели и задачи охраны труда. Основы техники безопасности. Источники биологического, химического, физического загрязнения рабочей среды.динамика и пути воздействия этих факторов на здоровье работника, меры профилактики. Общие характеристики, структура и особенности факторов загрязнения окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. Параметры микроклимата рабочих мест, их влияние на организм. Методы создания комфортных метеоусловий. Способы и средства защиты от вредных веществ. Защита от шума, вибрации и ультразвука. Санитарно-гигиенические требования к размещению производств

Ожидаемые результаты: экспертно-аналитическая оценка исследуемых объектов с точки зрения охраны труда, включая анализ степени их опасности для людей и окружающей среды

Компетенции: Быть компетентными в решении задач по охране и обеспечению безопасности труда; методами расчета санитарно-гигиенических параметров в рабочей зоне промышленных предприятий.

ЭК

Пәннің шифры: GDZhA 1206

Пән атауы: Гидрогазодинамика және жылумассаалмасу

Пререквизиттері: Физика І

Постреквизиттері: Желдету қондырғылары

Мақсаты: Гидрогазодинамика және жылу-масса алмасудың негіздерін, термодинамикалық жүйелердің және қоршаған ортаның өзара әрекеттесуін талдау

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Гидрогазодинамика және жылу-масса алмасу» пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Гидрогазодинамика және жылу-масса алмасудың негіздері. Сұйықтардың негізгі қасиеттері. Идеал газдардың молекула-кинетикалық теориясы. Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша таралуы. Максвелл заңы. Термодинамиканың бірінші бастамасы.
Термодинамиканың бірінші бастамасы - термодинамикалық жүйелер үшін керек энергияның сақталу заңы; бұл заң бойынша жүйеге берілетін жылу оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмысына жұмсалады.
Адиабаталық процесс.Термодинамиканың екінші бастамасы. Нақты газдар. Кинематика. Динамика негіздері. Статиканың элементтері. Механикада сақтау заңдары. Тербелістер. Молекулық физика. Электр өрісі. Магнит өрісі. Динамиканың негіздері. Геометриялық оптика.
Адиабаталық процесс адиабаттық процесс - қоршаған ортамен жылу алмаспайтын физикалық жүйеде өтетін термодинамикалық процесс. Адиабаталық процесс жылу өткізбейтін (адиабаталық) қабықшалармен қоршалған жүйелерде өтеді деп есептелінеді.
Геометриялық оптика - оптиканың жарықты геом. сызық ретінде қарастыра отырып, жарықтың таралу заңдарын зерттейтін бөлімі.
Толқындық физика.

Күтілетін нәтижелер: гидрогазодинамика және жылу-масса алмасудың негізгі заңдарын, газдардың маңызды қасиеттерін, газдардың қозғалыс формаларын;
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
cұйықтар мен газдардың динамикасын сипаттайтын физикалық шамаларын білу

Құзыреті: гидрогазодинамика және жылу-масса алмасудың негіздерін білу, практикада алған білімдерді пайдалану

ЭК

Шифр дисциплины: GDТО 1206

Название дисциплины: Гидрогазодинамика и тепломассообмен

Пререквизиты: Физика І

Постреквизиты: Установки вентиляции

Цель изучения: проанализировать основы гидрогазодинамики и тепломассообмена, взаимодействие термодинамических систем с окружающей средой

Краткое содержание основных разделов: Цели и задачи дисциплины «Гидрогазодинамика и тепломассообмен». Основы гидрогазодинамики и тепломассо-обмена. Основные свойства жидкостей. Молекулярно-кинетическая теория идеальног газа. Распространение молекул идеаль-ного газа в зависимости от скорости. Закон Максвелла. Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс. Второе начало термодинамики. Реальные газы. Кинематика. Основы динамики. Элементы статики. Законы сохранения в механике. Колебания. Молекулярная физика. Электрическое поле. Магнитное поле.

Кинематика. Основы динамики. Геометрическая оптика. Волновая оптика. Физика атома и атомного ядра.Ожидаемые результаты: знание основных законов гидрогазодинамики и тепломассообмена, важнейших свойств газов, форм движения газов, физических величин, характеризующих динамику жидкости и газов

Компетенции: знание основ гидрогазодинамики и тепломассо-обмена, применение полученных знаний на практике

ЭК

Пәннің шифры: Geo 1207

Пән атауы: Геоэкология

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: Радиациялық қауіпсіздіқ негіздері

Мақсаты: Жердің табиғи-антропогенді жүйелерінің экологиялық жағдайы туралы ғылым ретінде геоэкологияның негізгі принциптерін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Геоэкология» пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Жер динамикалық дене ретінде. Ядро, мантия, литосфера. Жердің айналуы. Гидросфераның сипаттамасы. Табиғатта судың айналымы. Мұхиттың климат қалыптастырушылық ролі. Идеалды және нақты атмосфера. Күн радиациясы. Альбедо. Радиациялық және жылулық баланс. Көшетхана эффектісі. Атмосфералық қысым.
Ғылым (араб.: علم‎ (ілім) - білім, тану; лат. scientia - білім) - ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы. Жалпы мағынасы: жүйелік білім мен тәжірибе.
Атмосфералық қысым - атмосфераның жер бетіне және ондағы заттарға түсіретін қысымы. Ол барометрмен, яғни сынап бағанасының биіктігімен (мм сын. бағ.), СИ жүйесінде паскальмен (Па), ал метеорол. ғылымында гектопаскальмен (гПа) немесе миллибармен (мб) өлшенеді.
Ландшафттану. Геожүйелердің жіктелуі. Геология және гидрология.
Ландшафттану – физикалық географияның табиғи аймақтық кешендерін (геожүйелерді) зерттейтін ғылым саласы. Бұл терминнің соңғы кезде региондық физикалық географияның синонимі ретінде колданылуы басым болып барады.
Гидрология - су туралы ілім. Гидросфераның қасиетін, динамикасын және жердің географиялық қабығындағы басқа элементтермен өзара байланыстылыгын зерттейтін ғылым. Зерттейтін объектілері бойынша ол құрлық гидрологиясы және мұхиттар мен теңіздер (океанология) гидрологиясы болып екіге бөлінеді.
Жер қыртысының құрылымы мен күйі. Құрғак жердің климатологиясы, метеорологиясы және гидрологиясы. Климат және климатқұраушы факторлар. Биосфера.
Биосфера (гр. биос-тіршілік, өмір, гр. сфера - шар) - бұл ұғым биология ғылымына XIX ғасырда ене бастады. Ол кездерде бұл сөзбен тек жер жүзіндегі жануарлар дүниесі ғана аталатын. Кейінгі кездерде биосфера геологиялық мағынада да қолданылады.
Биоалуантүрлілікті, биосфераның тұрақтылығын сақтау. Геожүйелердің экологиялық ғаламдық мәселелері.

1   2   3   4


жүктеу 0.81 Mb.