Главная страница
Контакты

    Басты бет


Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы

жүктеу 0.81 Mb.жүктеу 0.81 Mb.
бет2/4
Дата05.04.2017
өлшемі0.81 Mb.

Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы


1   2   3   4

Мақсаты: құтқару техникасы, құтқару және басқа қажетті жұмыстарда (ҚжБҚЖ), төтенше жағдайлардағы (ТЖ) қолданатын көлік құралдар саласында студенттердің білімін қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Құтқару техникасы мен базалық машиналардың жалпы мәліметтері. Оларға қойылатын талаптар. Құтқару техниканың топтастыруы, түрлер мен мөлшерлерге бөлінуі. Өндірістегі техника мен технологияларды пайдалануда пайда болуы мүмкін қауіпті және зиянды өндірістік факторлар деңгейі. Арнайы және техникалық қондырғылар, техниканы сынау, бақылау жасау, қондырғының және технологияның дұрыс жасауына әсер етуші факторлар.

Күтілетін нәтиже: көлік құралдарының жалпы құрылысын, базалық автомобильдердің басқаруын, оның мазмұнын, негізгі конструктивті-пайдалану сипаттамаларын, эксплуатацияға көлік құралдарын енгізу тәртібін білу.

Құзыреті: Көлік құралдарын қауіпсіз пайдаланудын және техникалық байқаудың жалпы ережелерін білу

КВ 2.2

Шифр дисциплины: AST 2210

Название дисциплины: Аварийно-спасательная техника

Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности

Постреквизиты: Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения: сформировать у студентов знания в области спасательной техники, транспортных средств, используемых в спасательных и других необходимых работах (СиДНР) в чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Краткое содержание основных разделов: Общие сведения о спасательной технике и базовых машинах. Требования, предъявляемые к ним. Классификация спасательной техники, разделение их на типы и размеры. Уровень опасных и вредных факторов, образующиеся при использован техники и технологии на производстве. Специальные и технические устройства, поверка, проведение контроля, факторы, влияющие на правильную работу установки и технологии

Ожидаемые результаты: знание общего устройства транспортных средств, управления базовыми автомобилями, их содержание, основных конструктивно-эксплуатационных характеристиках, порядок ввода транспортных средств в эксплуатацию.

Компетенции: Знание основных правил технического надзора и безопасной эксплуатации транспортных средств


ТК 2.3

Пәннің шифры: ZhK 1212

Пән атауы: Желдетудың қондырғылары

Пререквизиттері: Өнеркәсіптік желдету

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: желдету қондырғыларын жобалау теория мен практикасының негіздері бойынша білім жүйесін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Желдетудің қондырғылары» пәнінің мақсаттары мен міндеттері.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Құрғак тозаң-ұстағыштар. Вентури скрубберінің конструкциясы. Ластаушы және зиянды газдарды ылғалды тазалау әдістері.
Газ(фр. gas, гр. chaos – бей-берекет) - заттың атомдары мен молекулалары бір-бірімен әлсіз байланысқандықтан, кез келген бағытта еркін қозғалатын және өзіне берілген көлемге толық жайылып орналасатын агрегаттық күйі.
Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
Ылғалды тозаң ұстағыштардың сипаттамасы. Ауаны тазалаудың әдістері мен ғимараттары. Құрғақ тазалаудың ғимараттары. Атмосфералық ауаның сипаттамасы.Атмосфералық ауаның құрамы мен қасиеттері. Ауаны ластаушы көздер мен ластағыштардың құрамы. Үймереттер мен ғимараттардың желдету жабдықтаудың құрылымы мен ерекшеліктері

Күтілетін нәтиже: желдету қондырғыларының маңызы мен ролін, өнеркәсіптік желдету технологиясының теориялық және тәжірибелік аспектілерін біледі

Құзыреті: желдету қондырғыларын есептерін шешу әдістерін қолдану кезінде, ауа өткізгіштерінің аэродинамикалық параметрлерін есептеу және өндірістік жайларды желдету үшін қажетті ауа мөлшерін аңықтау кезінде, жеке объектілерді және тұтас алғанда кәсіпорынды желдету сұлбалары мен тәсілдері туралы құзыретті болуы тиіс

КВ 2.
Аэродинамика (көне грекше: aēr – ауа және көне грекше: dŷnamіs – күш) - ауаның (газдардың) қозғалыс заңдарын және онда қозғалатын денелердің бетіне әсер ететін күштерді зерттейтін динамиканың бөлімі.
3


Шифр дисциплины: UW 1212

Названия дисциплины: Установки вентиляции

Пререквизиты: Промышленная вентиляция

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: формирование системы знаний по основам теории и практики проектирования установок вентиляции

Краткое содержание основных разделов: Цели и задачидисциплины «Установки вентиляции». Сухие пылеуловители. Конструкция скруббера Вентури. Методы мокрой очистки загрязняющих и вредных газов. Характеристика мокрых пыле-уловителей. Методы и сооружения очистки воздуха. Сооружения сухой очистки. Характеристика атмосферного воздуха. Состав и свойства атмосферного воздуха. Источники и состав загрязнителей воздуха. Структура и особенности вентиляционного оборудования зданий и сооружений

Ожидаемые результаты: знание роли и значения установок вентиляции, теоретических и практических аспектов технологий вентиляционных сетей

Компетенции: быть компетентными при применении методов решения задач установок вентиляции,при составлении расчетных схем и способов проветривания помещений предприятий, при расчете аэродинамических параметров воздухопроводов и определении потребного количества воздуха, в выборе схем и способов проветривания отдельных объектов и предприятия в целом

ТК 2.3

Пәннің шифры: ZhТ 1212

Пән атауы: Желдету тораптары

Пререквизиттері: Өнеркәсіптік желдету

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: желдету тораптарын жобалау теория мен практикасының негіздері бойынша білім жүйесін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Желдету тораптары» пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Ауаны тазалаудың әдістері мен ғимараттары. Құрғақ тазалаудың ғимараттары. Құрғак тозаңұстағыштар. Ластаушы және зиянды газдарды ылғалды тазалау әдістері. Ылғалды тозаң ұстағыштардың сипаттамасы. Вентурискрубберінің конструкциясы. Атмосфералық ауаның сипаттамасы.Атмосфералық ауаның құрамы мен қасиеттері. Ауаны ластаушы көздер мен ластағыштардың құрамы. Үймереттер мен ғимараттардың желдету жабдықтаудың құрылымы мен ерекшеліктері

Күтілетін нәтиже: желдету тораптарының маңызы мен ролін, өнеркәсіптік желдету технологиясының теориялық және тәжірибелік аспектілерін біледі

Құзыреті: Желдету тораптары есептерін шешу әдістерін қолдану кезінде, желдету ағындары аэромеханикасының қазіргі жағдайы, жұмыс орындарында желдету құралдарымен атмосфералық жағдайларды құру тәсілдері мен құралдары мәселелерінде, ауа өткізгіштерінің аэродинамикалық параметрлерін есептеу және өндірістік жайларды желдету үшін қажетті ауа мөлшерін аңықтау кезінде, жеке объектілерді және тұтас алғанда кәсіпорынды желдету сұлбалары мен тәсілдері туралы білу

КВ 2.
"Еңбек" - өзінің тұтынушылығын қамтамасыз етуге қажетті бүкіл заттар жиынтығын жасайтын адам әрекетінің негізгі формасы.
3


Шифр дисциплины: ВС 1212

Названия дисциплины: Вентиляционные сети

Пререквизиты: Промышленная вентиляция

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: формирование системы знаний по основам теории и практики проектирования вентиляционных сетей

Краткое содержание основных разделов: Цели и задачидисциплины «Вентиляционные сети».Методы и сооружения очистки воздуха. Сооружения сухой очистки. Сухие пылеуловители. Методы мокрой очистки загрязняющих и вредных газов. Характеристика мокрых пылеуловителей. Конструкция скруббера Вентури. Характеристика атмосферного воздуха. Состав и свойства атмосферного воздуха. Источники и состав загрязнителей воздуха. Структура и особенности вентиляционного оборудования зданий и сооружений

Ожидаемые результаты: знание роли и значениявентиляционных сетей, теоретических и практических аспектов технологий вентиляционных сетей

Компетенции: быть компетентными при применении методов решения задач вентиляционных сетей, в вопросах современного состояния аэромеханики вентиляционных потоков, способов и средств создания атмосферных условий на рабочих местах средствами вентиляции, при составлении расчетных схем и способов проветривания помещений предприятий, при расчете аэродинамических параметров воздухопроводов и определении потребного количества воздуха, в выборе схем и способов проветривания отдельных объектов и предприятия

ТК 2.4

Пәннің шифры: UIK 2214

Пән атауы: Үймереттерді инженерлік қамсыздандыру

Пререквизиттері: Өнеркәсіптік желдету

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: тұрмыстың, тұрғындардың еңбек әрекеттердің, бөлмелердегі технологиялық процестердің, оның ішіндесумен жабдықтаудың, газбен қамтудың, жылытудың, желдетудың, ауаны кондициялаудың, электржабдықтаудың және тағы басқа ынғайлы шарттарын қамтамасыз-дандыратын техникалық құралдар кешені бойынша білімдерді қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Мекемелерді инженерлік жабдықтаудың жалпы сипаттамасы. Мекемелерді инженерлік жабдықтаудың құрылымы менерекшеліктері. Мекемелерді инженерлік жабдықтауға қойылатын талаптар. Жылытатын құралдарды есептеу. Сорғыштарды таңдау. Желдету жүйесін жобалау. Жылыту жүйесінің сипаттамасы. Ыстық сужүйесін жобалау. Газбен қамту жүйесінің сипаттамасы. Жылумен жабдықтау жүйесін жобалау

Күтілетін нәтиже:

желдету, жылыту, сумен жабдықтау, газбен қамту, жылумен жабдықтау жүйелерінің сипаттамаларын және есептердің ерекшеліктерін білу, шығындардың есептерін жасауҚұзыреті: Желдету, жылыту мен сумен жабдықтау ерекшеліктерін біледі.

КВ 2.4

Шифр дисциплины:IOZ 2214

Название дисциплины: Инженерное обеспечение зданий

Пререквизиты: Промышленная вентиляция

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: формирование знаний по комплексу технических устройств, обеспечивающих комфортные условия быта, трудовой деятельности населения и технологического процесса в помещениях, включающее водоснабжение, газоснабжение, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха, электрооборудование и другие виды внутреннего благоустройства

Краткое содержание основных разделов: Общая характеристика инженерного обеспечения зданий. Структура и особенности инженерного обеспечения зданий. Требования, предъявляемые к инженерному обеспечения зданий. Расчет нагревательных приборов. Подбор насосов. Проектирование системы вентиляции. Характеристика системы отопления. Проектирование системы горячего водоснабжения. Характеристика системы газоснабжения. Проектирование системы теплоснабжения

Ожидаемые результаты:

знаниехарактеристик и особенностей расчетов систем вентиляции, отопления, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, выполнение расчетов расходовКомпетенции: Знает особенности вентиляций, теплоснабжения, и водоснабжения.

ТК 2.4

Пәннің шифры: GIZh 2214

Пән атауы: Ғимараттарды инженерлік жабдықтау

Пререквизиттері: Өнеркәсіптік желдету

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: тұрғындардың еңбек әрекеттердің, бөлмелердегі технологиялық процестердің, оның ішіндесумен жабдықтаудың, газбен қамтудың, жылытудың, желдетудың, ауаны кондициялаудың, электржабдықтаудың және тағы басқа ынғайлы шарттарын қамтамасыз-дандыратын техникалық құралдар кешені бойынша білімдерді қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ғимараттарды инженерлік жабдықтаудың жалпы сипаттамасы. Ғимараттарды инженерлік жабдықтаудың құрылымы менерекшеліктері. Ғимараттарды инженерлік жабдықтауға қойылатын талаптар. Жылытатын құралдарды есептеу. Сорғыштарды таңдау. Желдету жүйесін жобалау. Жылыту жүйесінің сипаттамасы. Ыстық сужүйесін жобалау. Газбен қамту жүйесінің сипаттамасы. Жылумен жабдықтау жүйесін жобалау

Күтілетін нәтиже:

желдету, жылыту, сумен жабдықтау, газбен қамту, жылумен жабдықтау жүйелерінің сипаттамаларын және есептердің ерекшеліктерін білу, шығындардың есептерін жасауҚұзыреті: Желдетудің ерекшеліктерін білу, жылумен жабдықтау жүйесінің сипаттын білу.


КВ 2.4

Шифр дисциплины:IOS 2214

Название дисциплины: Инженерное обеспечение сооружений

Пререквизиты: Промышленная вентиляция

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: формирование знаний по комплексу технических устройств, обеспечивающих комфортные условия быта, трудовой деятельности населения и технологического процесса в помещениях, включающее водоснабжение, газоснабжение, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха, электрооборудование и другие виды внутреннего благоустройства

Краткое содержание основных разделов: Общая характеристика инженерного обеспечениясооружений. Структура и особенности инженерного обеспечения сооружений. Требования, предъявляемые к инженерному обеспечению сооружений. Расчет нагревательных приборов. Подбор насосов. Проектирование системы вентиляции. Характеристика системы отопления. Проектирование системы горячего водоснабжения. Характеристика системы газоснабжения. Проектирование системы тепло-снабжения

Ожидаемые результаты:

Знание характеристик и особенностей расчетов систем вентиляции, отопления, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, выполнение расчетоврасходовКомпетенции: Знает особенности систем вентиляции, выполнение систем теплоснабжения

ТК 2.5

Пәннің шифры: OKKK 3218

Пән атауы: Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамсыздандыруда кәсіпорындарының құжаттамасы

Пререквизиттері: Кәсіби іс-жүргізу
Постреквизиттері: Техника және технология қауіпсіздігі

Мақсаты: Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету үшін қоғам мен табиғи ортаның арасындағы өзара іс-қимыл процесінде экологиялық және өнеркәсіптік қарым-қатынастардың, өнеркәсіптік өндіріс әдістері мен экономикалық әсерін зерттеу.
Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.


Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қоршаған ортаны қорғау және ресурс экологиялық қорлардың көрінісі ерекшеліктерін анықтау; қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, экологиялық проблемаларды ағымдағы жағдайын талдау; техникалық-экономикалық негіздеме, қоршаған ортаны қорғау дамыту.

Күтілетін нәтиже: Табиғи ресурстарды экологиялық және экономикалық бағалаудың негізгі мәселелері; экологиялық менеджмент және ресурс үнемдеу саласындағы әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешуге жүйелер талдау рөлі. Нақты, экологиялық, экономикалық және де есептеулерді орындау, экологиялық іс-шаралар ұйымдастыруға зақымдалуын болдырмау; қоршаған ортаны басқарудың барлық салаларда нормативтік әдебиеттер және құжаттаманы пайдалану.

КВ 2.5

Шифр дисциплины: DPOPB 3218

Название дисциплины: Документация предприятий по обеспечению промышленной безопасности

Пререквизиты: Профессиональное делопроизводство

Постреквизиты: Безопасность техники и технологии

Цель изучения: Изучение экологических и производственных отношений, складывающихся в процессе взаимодействия между обществом и окружающей природной средой, экономических последствий деятельности промышленного производства и методов обеспечения рационального использования природных ресурсов и охрана окружающей среды.
Краткое содержание основных разделов: Определение специфических особенностей проявления экологических запасов в природопользовании и ресурсосбережении; анализ современного состояния экологических проблем охрана и рационального использования природных ресурсов; разработка экономического обоснования природоохранных мероприятии.
Ожидаемые результаты:

Основных проблемах развития эколого-экономической оценки природопользования; роли системного анализа при решении социально-экономических задач в области рационального природопользования и ресурсосбережения. Производить расчеты экологического, экономического и фактического предотвращения ущербов при организации природоохранных мероприятий; пользоваться нормативной литературой и документацией по всем направлениям природоохранной деятельности.ТК 2.5

Пәннің шифры: КIZh 3218

Пән атауы: Кәсіби іс-жүргізу

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, қазақ (орыс) тілі.
Постреквизиттері: Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамсыздандыруда кәсіпорындарының құжаттамасы

Мақсаты: Кәсіби іс-жүргізу үшін тәжірибелік дағдыларды меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кәсіби іс-жүргізу тарихы. Бизнес және ресми құжаттың түрі. Кәсіби стандарттар мен құжаттама қолдау өкілеттік мерзімдері. Коммуникациялық бизнес, кеңестер, кездесулер, бизнес келіссөздер.
Қатынасу, тілдесу (communication) - қатысушының екеуіне де ақпараттың түсініктілік шарты орындалған кезде бір қатысушыдан екінші қатысушыға ақпаратты жеткізудің екі жақты процесі; екі немесе одан да көп адамдардың әлеуметтік-психологиялық өзара әрекет ету процесі.
Іскерлік хат. Мұрағат ұйымдастыру. Іскерлік әлемнің, іскерлік этикет және хатшысы, сөйлеу мәнері, жұмыстағы қызмет мәдениеті, ортақ мәдени нормалары. Бизнес имиджін қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже: Кәсіби іс- жүргізу бойынша студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.

КВ 2.5

Шифр дисциплины: PD 3218

Название дисциплины: Профессиональное делопроизводство

Пререквизиты: История Казахстана, Казахский (русский) язык.
Постреквизиты: Документация предприятий по обеспечению промышленной безопасности

Цель изучения: Наработка практических навыков по ведению профессионального делопроизводства.
Краткое содержание основных разделов: История профессионального делопроиводства. Жанры делового и служебного документооборота. Правила профессионального делопроизводства и стандарты документационного обеспечения. Деловые коммуникации, встречи, совещания, коммерческие переговоры. Деловая переписка. Архив организации. Общепринятые нормы культуры в деловом мире, деловой этикет и служебная культура в работе секретария, речевые клише. Формирование делового имиджа.
Ожидаемые результаты:

Формирование у студентов практических навыков по ведению профессионального делопроизводства.

ТК 2.6

Пәннің шифры: IA 2220

Пән атауы: Инженерлік акустика

Пререквизиттері: Өнеркәсіптік желдету

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: Дыбыс толқындары мен дыбыс көздерінің сипаттамалары, шумен дірілден қорғану, акустика саласында студенттердің білімін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Дыбыс толқындары мен дыбыс көздерінің физикалық сипаттамалары. Шуды өлшеу принциптері. Акустикадағы геометриялық құрылымы. Дыбысты жұту. Дыбыс жұтқыш конструкциялар. Шу мен дірілдің жеке қорғаныс құралдары. Инженерлік және санитарлы-техникалық құрал-жабдықтарда шумен күресу. Желдеткіш қондырғылар.
Акустика (грекше akustіkos - естілетін, тыңдалатын) - физиканың ең төменгі жиіліктен (шартты түрде 0 Гц) ең жоғарғы жиілікке (1011-1013 Гц) дейінгі аралығын қамтитын серпімді тербелістер мен толқындарды және олардың затпен өзара әсерлесуі мен түрліше қолданылуын зерттейтін саласы.
Физика Физика (көне грекше: φύσις - табиғат) - зат әлемді және оның қозғалысын зерттейтін ғылым. Бұл жөнінде физика күш, энергия, масса, оқтама т.б. сияқты тұжырымдамалармен шұғылданады.
Желдеткіш (латынша: ventіlatіo - желдету) - өндіріс орындарын желдетуде, аэроқоспаларды құбырмен тасымалдауда, т.б. ауаны немесе басқа газдарды қозғалысқа түсіріп орнын ауыстыру үшін олардың артық қысымын (әдетте, 0,15 Мпа-ға дейін) тудыратын қондырғы.
Сорғыш қондырғылар. Компрессорлы қондырғылар. Металл кескіш станоктар.

Күтілетін нәтиже: акустиканың принциптері мен оның жалпы элементтерін, ашық кеңістік пен ғимараттарда акустикалық толқындардың таралу түрлері мен шарттарының сипаттамасын біледі.
Толқын - ай мен күннің тартылыс күштерінен, желдің әсерінен, атмосфералық қысымның ауытқуларынан, су асты жер сілкіністері мен жанартау атқылауларынан немесе кеме қозғалыстарынан пайда болатын теңіздер мен мұхиттардағы сулы ортаның тербелмелі қозғалысы.
Техниканың қарқынды дамуымен байланысты әр түрлі саладағы өндірісте, көліктерде шу мен вибрацияның деңгейі өсуінің негіздерін студенттер біледі және инженерлік есептерді шешу үшін білімдерді пайдаланады

Құзыреті:

Адамның дыбысты қабылдауын, шу спектрлерін, шу мен дірілдің адам ағзасына әсерін, ауа шуын оқшаулауын, ғимараттарда шудың таралуын, қалалар мен елді-мекендердегі шу көздерін білу
КВ 2.6

Шифр дисциплины: IA 2220

Название дисциплины: Инженерная акустика

Пререквизиты: Промышленная вентиляция

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: сформировать у студентов знания в области звуковых волн, характеристик звуковых источников, защиты от шума и вибрации, акустики

Краткое содержание основных разделов: Физические характеристики звуковых волн и звуковых источников. Принципы измерения шума. Геометрический состав акустики. Поглощение звука. Звукопоглощающие конструкции. Индивидуальные средства защиты от шума и вибрации. Борьба с шумом инженерных и санитарно-технических устройствах. Вентиляционные установки. Насосные установки. Компрессорные установки. Металлорежущие станки.

Ожидаемые результаты: знание принципов акустики и ее общих элементов, характеристику видов и условий распространения акустических волн. Основы роста уровня шума и вибрации в различных отраслях производства, транспорта, связанные с быстрым развитием техники, необходимы студентам для использовании при решении инженерных задач

Компетенции:

Знание источников шума в городах и населенных пунктах, восприятия звуков человеком, спектры шума, влияние вибрации и шума на организм человека, защиту от шума, распространенияшума в сооруженияхТК 2.6

Пәннің шифры: TKTN 2220

Пән атауы: Тіршілік қауіпсіздікті техникалық қамсыздандыру

Пререквизиттері: Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің негіздері

Постреквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Мақсаты: студенттердің техникалық қамсыздандыру теориясы мен практика саласында білім жүйесін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Техникалық қамсыздандырудың мақсаттары мен міндеттері. Инженерлік қамсыздандырудың жалпы сипаттамасы. Техникалық қамсыздандырудың құрылымы менерекшеліктері. Техникалық қамсыздандыруға қойылатын талаптар. Жылытатын құралдарды есептеу. Сорғыштарды таңдау. Желдету жүйесін жобалау. Жылыту жүйесін жобалау. Сумен жабдықтау жүйесінің сипаттамасы. Газбен қамту жүйесінің ерекшеліктері.

Күтілетін нәтижелер:

Техникалық қамсыздандырудың технологиялық схемалары мен ғимараттарды, техникалық қамсыздандырудың теориялық және тәжірибелік аспектілерді білуҚұзыреті: Техникалық қамсыздандыру сапасын бағалау, нормаларын және ережелерін, Техникалық қамсыздандыру саласында жұмысының теориялық және тәжірибелік негіздерін білу

КВ 2.6

Шифр дисциплины: TOW 2220

Название дисциплины: Техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности

Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности

Постреквизиты: Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения: формирование у студентов системы знаний в области теории и практики технического обеспечения

Краткое содержание основных разделов: Цели и задачи технического обеспечения. Общая характеристика технического обеспечениязданий и сооружений. Структура и особенности технического обеспечения. Требования, предъявляемые к техническому обеспечению. Расчет нагревательных приборов. Выбор насосов. Проектирование вентиляционных систем. Проектирование отопительных приборов. Характеристика системы водоснабжения. Особенности системы газоснабжения.

Ожидаемые результаты:

Знание технологических схем и сооружений технического обеспечения, теоретических и практических аспектов технического обеспеченияКомпетенции: Оценка качества технического обеспечения, знание норм и правил, теоретических и практических основ работ в области технического обеспечения


ТК 2.7

Пәннің шифры: TPB 2223

Пән атауы: Табиғатты пайдалануды басқару

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Мақсаты: табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдылықтары туралы біртұтас түсінік қалыптастыру, табиғи ресурстарды пайдалануды басқарудың бақылау әдістерін зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Табиғатты пайдалануды басқару» пәнінің мазмұнысы, мақсаттары мен міндеттері. Табиғи қорлардың сипаттамасы. Қалпына келетін және қалпына келмейтін табиғи қорлар. Сарқылатын және сарқылмайтын қорлардың сипаттамасы. Тиімді пайдаланудың принциптері. Табиғи ресурстарды ұқыпты, тиімді пайдаланудың негіздері. Қазақстан Республикасындағы табиғи қорлары, оларды тиімді пайдалануды басқарудың мәселелері.

Күтілетін нәтижелер: әртүрлі мемлекеттердегі және Қазақстан Республикасындағы табиғи қорларды тиімді пайдалану стратегиясын және практикалық міндеттері туралы заманауй түсініктерді білу;
Стратегия гр. strategia - әскер кіргізу - қоғамдық, саяси күреске басшылық өнері, оны жүргізудің қоғам (кәсіпорын, партия) дамуының нақты кезеңінің нақты жағдайларынан туындайтын жалпы жоспары, белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге бағытталған қаражат пен ресурстарды пайдалану тәсілі.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
экологияның, қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи қорларды тиімді пайдалануды басқару мәселелерін талқылауда ауқымды кешенді, объективті және шығармашылық көзқарасын қалыптастыру; табиғи қорларды тиімді пайдалануды басқаруға жаңа экологиялық қөзқарас қалыптастырылады

КВ 2.7

Шифр дисциплины: UP 2223

Название дисциплины:Управление природопользованием

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: Инженерные системы, сети и оборудование

Цель изучения: формирование единого понимания основных законов управления природопользованием, изучение методов контроля управлением использования природных ресурсов

Краткое содержание основных разделов: Содержание, цели и задачи дисциплины «Управление природопользованием». Характеристика природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Принципы рационального природопользования. Основы разумного, бережливого использования природных ресурсов. Природные ресурсы Республики Казахстан, проблемы управления их рациональным использованием.

Ожидаемые результаты: знание современных практических задач и стратегии рационального природопользования природных ресурсов Республики Казахстан и других государств; комплексного формирования творческого и объективного подхода при обсуждении проблем экологии, охраны окружающей среды, управления рациональным природопользованием природных ресурсов; будет сформирован новый экологический взгляд на управление рациональным использованием природными ресурсами

ТК 2.7

Пәннің шифры: TPE 2223

Пән атауы: Табиғатты пайдаланудың экономикасы

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері

Постреквизиттері: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар
1   2   3   4


жүктеу 0.81 Mb.