Главная страница
Контакты

    Басты бет


Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы

жүктеу 0.81 Mb.жүктеу 0.81 Mb.
бет1/4
Дата05.04.2017
өлшемі0.81 Mb.

Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы


  1   2   3   4ТК 2.1

Пәннің шифры: KOMK 1208

Пән атауы: «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығына кіріспе

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамудың негізгі заңдылықтары біртұтасты көзқарасты, қоршаған ортаны қорғау саласында білімдерін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қоршаған ортаны қорғаудың жалпы сипаттамасы мен ерекшеліктері. Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері.
Маман - ұйымның инженерлік-техникалық, экономикалық және басқа да жұмыстарымен айналысатын қызметкері. Маман, әдетте, жоғары немесе арнаулы орта білімді болады. Атап айтқанда, агроном, бухгалтер, геолог, инженер, математик, механик, техник, физиолог, суретші, экономист, энергетик, мұғалім, дәрігер, т.б.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
Атмосфералық ауаны қорғау. Су қорларын қорғау. Литосфераны және жер ресурстарын қорғау.
Ресурс (Resource) - процеске немесе пайдаланушыға бөлінетін есептеуіш жүйенің логикалық немесе физикалық бөлігі: орталық процессор уақыты, жедел немесе сыртқы жад аймағы, логикалық немесе физикалық сыртқы құрылғы.
Жер шарын салыстырмалы түрде жұқа, біртұтас қатты қабық түрінде көмкеріп жатқан литосфера - географиялық қабықтың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Литосфераның жоғарғы бөлігі болып табылатын жер қыртысының 90%-дан астамын 8 химиялық элемент: оттек, кремний, алюминий, темір, кальций, натрий, калий, магний құрайды (2-кестені қараңдар).
Өсімдік және жануарлар әлемін қорғау. Қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздері

Күтілетін нәтиже: «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығына кіріспе» пәнінбілустуденттерге табиғатты қорғау әрекетінде міндеттерді және приоритеттерді кою үшін, қоршаған ортаны қорғаудыңқұқықтық негіздерін біледі және инженерлік есептерді шешу үшін білімдерді пайдаланады

Құзыреті:

қоршаған ортаны сапасын бағалау, табиғи ортаға әрекеттер түрлерінің әсерін, қоршаған орта сапасыныңКВ 2.
Инженер - инженерлік іспен айналысатын, ғылыми білімін, математиканы және өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және коммерциялық проблемалардың шешімін табумен айналысатын маман. Инженерлер материалдарды (заттар), құрылымдарды және жүйелерді олардың тиімділігі, заңға сәйкестігі, қауіпсіздік мәселесі және бағасы себепті туындайтын шектеулерді ескере отырып жобалайды.
Табиғат Бізді қоршаған орта: жан-жануарлар мен өсімдіктер, Жер мен Ай, Күн мен алыстағы жұлдыздар - осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді.
1


Шифр дисциплины: WSBZ 1208

Название дисциплины: Введение в специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения: сформировать целостное представление об основных закономерностях устойчивого развития природы и общества, знания в области защиты окружающей среды.

Краткое содержание основных разделов: Общая характеристика и особенностизащиты окружающей среды. Основные принципы защиты окружающей среды. Охрана атмосферного воздуха. Защита водных ресурсов. Охрана литосферы и земельных ресурсов. Охрана растительного и животного мира. Правовые основы защиты окружающей среды

Ожидаемые результаты: Знание основ специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» необходимы студентам для постановки задач и приоритетов в природоохранной деятельности и использовании знаний для решения инженерных задач

Компетенции:

оценка качества окружающей среды, знание влияние видов деятельности на природную среду, правила и нормы качества окружающей средыТК 2.1

Пәннің шифры: KООТМ 1208

Пән атауы: «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» арнайы бағыттары

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Мақсаты: қоршаған ортаның компоненттерінің қарым-қатынасы мен қоршаған ортаға тигізетін адамзаттың әсерін білу; қоршаған ортаны қорғау жағдайы бойынша білімдерін қалыптастыру.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.


Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау. Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар. Табиғатты қорғаудың заңды негіздері. Қоршаған ортаны қорғаудың жалпы сипаттамасы мен ерекшеліктері. Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері. Атмосфералық ауаны қорғау. Су қорларын қорғау. Литосфераны және жер ресурстарын қорғау.

Күтілетін нәтиже: «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» арнайы бағыттары» пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білу тиіс:

- атмосферанын, гидросферанын, литосферанын жағдайын, оларда өтіп жатқан процестерін;- қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздерін.

Құзыреті: табиғи ортаға әрекеттер түрлерінің әсерін, қоршаған орта сапасының нормаларын және ережелерін білу, қоршаған ортаны сапасын бағалау

КВ 2.
Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.
1

Шифр дисциплины: SBZZOS 1208

Название дисциплины: Специализации «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения: знать взаимосвязь компонентов окружающей среды и влияние человечества на окружающую среду; сформировать знания в области защиты окружающей среды.

Краткое содержание основных разделов: Охрана растительного и животного мира. Особо охраняемые природные территории. Основы законов об окружающей среды. Характеристика и особенностизащиты окружающей среды. Основные принципы защиты окружающей среды. Охрана атмосферного воздуха. Защита водных ресурсов. Охрана литосферы и земельных ресурсов.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины «Специализации «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» студенты будут знать:

 • состояние атмосферы, гидросферы, литосферы и процессы, происходящих в них;

 • правовые основы защиты окружающей среды.

Компетенции: знание влияние видов деятельности на природную среду, правила и нормы качества окружающей среды, оценка качества окружающей среды

ТК 2.2

Пәннің шифры: KTS 2210

Пән атауы: Құтқару техникасы мен байланыс

Пререквизиттері: Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің негіздері

Постреквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Мақсаты: құтқару техникасы мен байланыс, құтқару және басқа қажетті жұмыстарда (ҚжБҚЖ), төтенше жағдайлардағы (ТЖ) байланыс құралдарын қолданатын көлік құралдар саласында студенттердің білімін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Құтқару техникасы мен базалық машиналардың жалпы мәліметтері.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Оларға қойылатын талаптар. Құтқару техниканың топтастыруы, түрлер мен мөлшерлерге бөлінуі. Өндірістегі техника мен технологияларды пайдалануда пайда болуы мүмкін қауіпті және зиянды өндірістік факторлар деңгейі.
Фактор, экологияда - 1) процестердің қозғаушы күші немесе оларға ықпалы бар жағдай, қайсыбір процестегі, құбылыстағы мәнді жағдай; 2) факторлық талдауда зерттелетін айнымалы шамалар арасындағы корреляция өрнегінің көрінісі.
Арнайы және техникалық қондырғылар, техниканы сынау, бақылау жасау, қондырғының және технологияның дұрыс жасауына әсер етуші факторлар.
Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.


Күтілетін нәтиже: көлік құралдарының жалпы құрылысын, базалық автомобильдердің басқаруын, оның мазмұнысын, негізгі конструктивті-пайдалану сипаттамаларын, эксплуатацияға көлік құралдарын енгізу тәртібі, хабарлау жүйесінің функциялау принципін және қажеттігін, радиостанцияның функциялау құрылысы мен принципін, хабарлау құралдарының қашықтан басқару аппаратурасының тактика-техникалық мәліметтерін білу

Құзыреті: Көлік құралдарын қауіпсіз пайдаланудын және техникалық байқаудың жалпы ережелерін білу

КВ 2.
Автомобиль Автомобиль (гр. αὐτο - өздігінен және лат. mobilis - қозғалушы) немесе машина, өздігінен қозғалатын, жолаушыларды, сондай-ақ өз қозғалтқышын немесе моторын тасымалдауға арналған, моторлы және дөңгелекті көлік түрі.
2

Шифр дисциплины: STS 2210

Название дисциплины: Спасательная техника и связь

Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности

Постреквизиты: Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения: сформировать у студентов знания в области спасательной техники и связи, транспортных средств, используемых в спасательных и других необходимых работах (СиДНР) и средств связи в чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Краткое содержание основных разделов: Общие сведения о спасательной технике и базовых машинах. Требования, предъявляемые к ним. Классификация спасательной техники, разделение их на типы и размеры. Уровень опасных и вредных факторов, образующиеся при использован техники и технологии на производстве. Специальные и технические устройства, поверка, проведение контроля, факторы, влияющие на правильную работу установки и технологии

Ожидаемые результаты: знание общего устройства транспортных средств, управления базовыми автомобилями, их содержание, основных конструктивно-эксплуатационных характеристиках, порядок ввода транспортных средств в эксплуатацию, назначение и принцип функционирования систем оповещения, классификацию средств связи; устройство и принцип функционирования радиостанций; тактико-технические данные аппаратуры дистанционного управления средствами оповещения

Компетенции: Знание основных правил технического надзора и безопасной эксплуатации транспортных средств

ТК 2.2

Пәннің шифры: AKT 2210

Пән атауы: Апаттық-құтқару техникасы

Пререквизиттері: Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің негіздері

Постреквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
  1   2   3   4

 • Пререквизиттері
 • Пәнге берілген қысқаша сипаттама
 • Литосфераны
 • Күтілетін нәтиже
 • Шифр дисциплины
 • Постреквизиты
 • Краткое содержание основных разделов
 • Компетенции
 • Пәннің шифры
 • Постреквизиттері
 • Құзыреті
 • Пререквизиты
 • Пән атауы

 • жүктеу 0.81 Mb.