Главная страница
Контакты

    Басты бет


Суханберлиева жансая амангельдиевна

жүктеу 0.57 Mb.жүктеу 0.57 Mb.
бет5/5
Дата18.03.2017
өлшемі0.57 Mb.

Суханберлиева жансая амангельдиевна


1   2   3   4   5

ҚОРЫТЫНДЫ
Ақпаратты-қатынастық технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруға жүргізілген зерттеу барысында жинақталған теориялық қағидалар және тәжірибелік-эксперимент жұмысында қол жеткен нәтижелер төмендегідей қорытынды жасауға мүмкіндік берді:

 1. Зерттеу тақырыбына байланысты отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге жасалған талдаулар арқылы «студенттердің өзіндік жұмысын қазіргі ақпараттық-қатынастық технология негізінде ұйымдастыру» ұғымының педагогикалық мәні мен теориялық негіздері айқындалып, «студенттің өзіндік жұмысы - ол тұлғаның бүкіл өмір бойына үздіксіз және өз бетімен білім алу барысындағы икемдік, дағды, белсенділік және құзыреттілік қабілеттерін жетілдіруге ықпал ететін, өмір ағынына сай өзгерістерге бейімділігін қалыптастыратын іс-әрекет» деген анықтама ұсынылды.

 2. Зерттеу барысында анықталған теориялық ұғымдар негізінде жаңа ақпараттық-қатынастық технология жағдайындағы студенттердің өзіндік жұмысының құрылымдық-мазмұндық моделі құрылды.

 3. ақпараттық-қатынастық технология арқылы ұйымдастырылған студенттердің өзіндік жұмысының құрылымдық-мазмұндық моделі, оның педагогикалық шарттары анықталып, оның жүйесі құрастырылды.

 4. Зерттеу барысында анықталған педагогикалық жүйе АҚТ жағдайында студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарына кешенді түрде бір тұтастықта даярлығын, белсенділігін, құзіреттілік қабілеттерін дамытады.

 5. Тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижесінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудың және оқу ісіне енгізудің әртүрлі бағыттағы дидактикалық мүмкіндіктері анықталды (педагогикалық ұстаным, пәнаралық байланыс, проблемалық тапсырмалар мен жағдаяттарды және т.б.).

 6. Білім беру процесін жетілдіретін оқу және ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету құралы, бақылау процесін автоматтандыру, оқу әрекетінің нәтижесіне өзгерістер енгізу, компьютерлік педагогикалық тестілеу мен психологиялық диагностика жүргізу, зертханалық сабақтар жүргізу және зерттеу нәтижелерін өңдеу құралы ретінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырға үлкен септігін тигізеді.

Зерттеу мәселесіне орай дайындалған

 1. «Білім берудегі ақпаратты-қатынастық технологиялар» арнайы курс арқылы ұйымдастыру» бағдарламалық жобасы бүгінгі әлемдік және отандық тәжірибеде қолданыс тапқан жаңа ақпараттық технологиялардың жетістіктерін кеңінен қолдуға мүмкіндік тудырады.

 2. Зерттеу проблемасына байланысты даярланып ұсынылған арнайы бағдарламалық жоба АҚТ жағдайындағы СӨЖ тапсырмаларын орындау жөніндегі әдістемелік құралдар болашақ мамандардың өздігінен орындайтын жұмыстарының ғылыми-мазмұндық, сапалық деңгейлерін, қазіргі қоғам талабына сай студенттердің өздігінен жұмыс жасау құзіреттіліктерін жетілдіреді.

 3. Компьютерлік үлгілендіру және жобалау Electronics Workbench жүйесін педагогикалық пәндердің оқу курсына икемдеу студенттердің алған білімдерінің сапасын жоғарылатып, олардың дербестік, белсенділік және құзіреттілік қуаттарын арттыруға себеп болады.


Суханберлиева Жансая Амангельдиевна
Использование информационно-коммуникативных технологии в процессе обучения педагогических дисциплин
6М010300 – педагогика и психология
Актуальность исследования. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в 7 главе своего Послания к народу от 27 января 2012 года – «Социально-экономическая модернизация – главное направления Казахстанского развития» отметил: «надо внедрить в учебный процесс современную методику и технологию обучения, повысить качество педагогического состава, создать независимую систему подтверждающую квалификацию, расширить рамки доступного образования для молодежи. Знание должно преподаваться не только ради передачи знания, но и для пользования полученных знаний в процессе социальной адаптаций. Другим важным направлением повышения уровня человеческого потенциала является доступное и качественное медицинское обслуживание, продвижение дела здорового образа жизни».

Целью исследования является обучения педагогических дисциплин на основе информационно-коммуникационных технологии, обоснование преимущества новой технологии с теоретических, научно-методологических позиции, и выработать предложения по дальнейшему совершенствованию использование новейшей технологии.

Объект исследования – использования информационно-коммуникационной технологии в процессе подготовки будущих учителей.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. Определены научно-педагогические основы информационно-коммуникативного обучения педагогических дисциплин в высших учебных заведениях, конкретизированы и проверены на практике педагогические условия использования студентами информационно-коммуникативных технологии в процессе обучения.

В ходе исследования информационно-коммуникационных технологии сконструктированы структурно-содержательная модель самостоятельных работ студентов высших учебных заведений.

Были выработаны, внедрены в учебный процесс, и прошли эксперимент программа спецкурса «информационно-коммуникативная технология в образовании».

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы в процессе освоения педагогических дисциплин студентами высших учебных заведений, а также при разработке систем информационно-коммуникационных технологии обучения в целях:

- проведение семинара «Использование информационно-коммуникативной технологии в обучении педагогических дисциплин»;

- подготовка программы спецкурса «Информационно-коммуникативная технология в образовании»;

- определены пути и методы организации самостоятельных работ студентов в условиях информационной технологии.Suhanberlieva Zhansaya Amangeldievna
Information and communication technology in teaching pedagogical disciplines

6M010300 - Pedagogy and Psychology
The actuality of the research.
 President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in chapter 7 of the Epistle to the people on January 27, 2012 - "Social-economic modernization - the main directions of development of Kazakhstan," said: "The need to introduce into the educational process is a modern technique and technology education, to improve the quality of teaching staff , an independent system supporting skills, broaden access to education for young people. The knowledge should be taught not only to transmit knowledge, but also to use the knowledge gained in the process of social adaptation. Another important area of ​​improving the human potential is an affordable and quality health care, advance the cause of a healthy lifestyle.
The aim of the research is teaching pedagogical subjects, based on information and communication technologies, the rationale for the benefits of new technology with the theoretical, scientific and methodological position, and to develop proposals to further improvement of using modern technology.
The object of study - the using of information and communication technology in the preparation of future teachers.

Scientific novelty and theoretical significance of the study. The scientific and pedagogical foundations of information and communication training pedagogical subjects in universities are determined, pedagogical conditions of using are specified and tested in practice by the students of information and communication technologies in studying process.

The structural and content model of independent work of students in higher education are constructured in using of information and communication technology.


The program of special course "Information and communication technology in education" has been developed, implemented in the educational process, and the experiment has been taken place.

The practical significance of the study. The results can be used in the development of pedagogical sciences students of higher educational institutions, as well as the development of information and communication technology training in order to:

- A seminar "Information and communication technology in teaching pedagogical disciplines";- Preparation of programs of special course "Information and communication technology in education";

- The ways and methods of organizing independent work of students in the condition of information technology.
1   2   3   4   5

 • Суханберлиева Жансая Амангельдиевна Использование информационно-коммуникативных технологии в процессе обучения педагогических дисциплин 6М010300 – педагогика и психология
 • Актуальность исследования.
 • Целью исследования
 • Объект исследования
 • Практическая значимость исследования.
 • Suhanberlieva Zhansaya Amangeldievna Information and communication technology in teaching pedagogical disciplines 6M010300 - Pedagogy and Psychology
 • The aim of the research
 • The object of study
 • The practical significance of the study.

 • жүктеу 0.57 Mb.