Главная страница
Контакты

    Басты бет


Шарт 2016ж астана қ. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»

жүктеу 132.62 Kb.жүктеу 132.62 Kb.
бет2/2
Дата19.03.2017
өлшемі132.62 Kb.

Шарт 2016ж астана қ. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»


1   2

Тараптардың есеп айырысуы

3.1.Шарттың жалпы сомасы ___________ (____) теңгені құрайды.

3.2. Қайта даярлау циклі бойынша шарттың 3.1 тармағында көрсетілген ақының 50%-ын Орындаушының есеп шотына шартқа қол қойылған күннен бастап, 5 күн ішінде, қалған 50% -ын

цикл аяқталғанша екі ай ішінде төлеуі тиіс.

3.3. Тапсырыс беруші Біліктілік арттыру циклі бойынша шарттың 3.1.

Біліктілік, квалификация - адамның белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде пайдалана алу қабілеті. Адамның өзі таңдаған қызметінде өз білімін көтеріп, нені, қалай және не үшін үйренетінін алдын-ала айқындап, білікті маман болуға бағытталуы.
-тармағында көрсетілген ақының 100%-ын Орындаушының есеп шотына шартқа қол койылған күннен бастап 5 күн ішінде төлейді.

3.4. Цикл ақысы төленбесе, циклды аяқтағандығы туралы құжат берілмейді, қарызды толық өтегенде ғана құжат беріледі.

3.5. Шот-фактура және көрсетілген қызмет актісі Орындаушыларға оқыту аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде беріледі.


 1. Шарттың әрекет ету мерзімі

4.1.Қазақстан Республикасының тіркеуге жатпайтын заңнамасына сәйкес, Шартқа екі жақтың қол қойғаннан кейін күшіне енеді.

4.2. Қазақстан Республикасының тіркеуге жататын заңнамасына сәйкес Шарт Қазынашылық аумақтық органында Тапсырыс берушінің тіркелген күнінен бастап қолданысқа енеді.

4.3.Шарт тараптар өзінің 1-қосымшасына сәйкес толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
 1. Тараптардың жауапкершілігі

5.1.Осы шарттан тарайтын міндеттемелерді екі тарапта, орындауға міндетті, екінші тарапқа тиісінше қолдау жасалып, қаржылық, медициналық, құқықтық ақпараттар құпия сақталуы керек.

5.2. Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген соманы төлемей, кешіктірген жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыға 0,1 пайыз мөлшерінде өсімақы төлейді, дер кезінде төленбеген сомадан кекшіктірген мерзімнің әр жұмыс күні үшін 10%-дан артық емес өсімақы төленеді.

5.3.Шарттың 3-тарауында көрсетілген мерзімде ақыны төлемеген жағдайда Орындаушының тыңдаушыны курсқа жібермеуге, сондай-ақ бұрын төленген ақыны қайтармастан, курстан шығаруға құқығы бар.

5.4. Осы шарт бойынша міндеттерді орындауға байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөз арқылы шешеді, ал дауларды шешу мүмкін болмаса,Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралады.


 1. Форс-мажор

6.1.Осы шарт бойынша міндеттерді алдын-ала болжап білуге болмайтынжәне тараптардың еркінен тыс болған жағдайларға байланысты, сондай-ақ соғыс жариялануына немесе соғыс уақытында, азаматтық қозғалыстар, індеттер, блокада, жер сілкінісі, өзге детабиғи апаттар салдарынанорындалмаса, міндеттердің орындалмағаны үшін бірде-бір тарап жауап бермейді.

6.2. Форс-мажор жағдайлар туындағанда Тараптар форс-мажор жағдайлар туындаған сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей бұл жағдайлар және олардың себептері туралы жазбаша хабарлауы тиіс.


 1. Басқа да шарттар

7.1. Осы шарт екі данада мемлекеттік және орыс тілдерінде әр тарапқа бір-бірден жасалды.

Форс-мажор (фр. force majeure - еңсерілмейтін күш, дүлей күш) - төтенше және болмай қоймайтын жағдайлардың туындауы.
Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Әр дананың тең заңдық күші бар.

7.2. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың өзара келісімі бойынша енгізіледі. Өзгерістер мен толықтырулар жазбаша формада жасалған, уәкілетті өкілдер қол қойған және екі тараптың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана жарамды.

7.3. Факс арқылы жіберілген құжаттардың түпнұсқамен алмастырылғанға дейін толық заңдық күші бар.

7.4 Осы шарттың 3.1-тармақшасы орындалмаған жағдайда шарт бұзылады, және оқуға төленген қаражат қайтарылмайды. Тыңдаушы оқу циклінің материалдарын меңгере алмаған жағдайда, оқудан шығарылуы мүмкін.


 1. Заңды мекен жайлары және банктік деректемелері:

Тапсырыс беруші

«ҰЙЫМНЫҢ АТАЛУЫ»

_______қаласы

к-сі ____________

БИН

Банк


ИИK KZ

БИК


БИН

СТН


KБE 16

Бухгалтерия тел.: ___________

Факс: _____________
Бас дәрігер ___________ аты-жөні.
М.О.

Орындаушы

«Астана медицина университеті» АҚ

010000, заңды мекен-жайы: Астана қаласы, Сарыарқа көшесі,95

Негізгі адресі: Бейбітшілік көшесі 49 А

тел:8(7172) 53-95-45,56-98-54

бухг.тел: 8 (7172) 57-78-92, 57-78-96 ішкі (236)

ҮКДжҚББ факультеті факс/тел:8 (7172) 53-95-45,57-78-96 вн (268)

Есепшот KZ 47998 ВТВ 0000002926 КБЕ 16

«Цесна Банк» АҚ

БИН 080940008218

СТН 031400074326

БИК TSESKZKA


Ғылыми және клиникалық

қызмет жөніндегі

проректорі _________ Ф.А. Галицкий

М.О.ДОГОВОР № __________

г.Астана «___»_______ 2016г.


«НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ф.И.О., действующей на основании Устава, с одной стороны и АО «Медицинский университет Астана» в лице проректора по научной и клинической деятельности Галицкого Ф.А. действующего на основании доверенности №35-06 от 11.01.2016г. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести посредством дистанционных образовательных технологий для слушателей Заказчика в соответствии с программой Исполнителя цикл переподготовки/повышения квалификации на тему: «_____________________». Наименование темы, сроки, количество слушателей, стоимость обучения одного слушателя указаны в Приложении 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
2.Права и обязанности Сторон
«Заказчик»
2.1. Гарантирует пройти курс лекций по дистанционному обучению и очной форме обучения согласно плану работы и учебно-календарному плану, согласованного с деканом факультета непрерывного профессионального развития и дополнительного образования (далее - Деканат) Исполнителя.

2.2.Своевременно осуществляет оплату за оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.Слушатели Заказчика обязаны обладать базовыми знаниями и умениями работы с компьютером и сетью Интернет. В его постоянном или периодическом доступе должен находиться компьютер с веб - камерой, соответствующий минимальным техническим требованиям.

2.4. Использовать электронный учебно-методический комплекс только для личного изучения, соблюдать авторские права, не передавать третьим лицам и организациям.

2.5.Присутствовать на итоговом контрольном экзамене в университете.

2.6.Требовать своевременного и качественного оказания Услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора.


«Исполнитель»

2.7. Проводит цикл обучения в соответствии с календарным планом.

2.8. Предоставляет слушателям Заказчика доступ(логин, пароль) к системе дистанционного обучения, без права передачи третьим лицам.

2.9. Оказывает консультационную поддержку Слушателя

по работе в системе дистанционного обучения на протяжении цикла обучения при помощи электронной почты, телефона, видеосвязи и др. технологий.

2.10. После окончания курса и подписания акта выполенных работ Заказчиком Исполнитель выдает документ установленного образца свидетельствующий об окончании курса.

Свидетельство об окончании курса не выдается без 100% оплаты за обучение.

3. Расчеты сторон
3.1. Общая сумма договора составляет _____________ (________) тенге без учета НДС..

3.2. По циклу переподготовки Заказчик производит предоплату в размере 50% суммы, указанной в пункте 3.1. Договора на расчетный счет Исполнителя в течение 5 дней, со дня подписания договора, 50% обязуется оплатить за два месяца до окончания цикла.

3.3. По циклу повышения квалификации Заказчик производитпредоплату в размере 100 % указанной в пункте 3.1. Договора на расчетный счет Исполнителя в течение 5 дней со дня подписания настоящего договора.

3.4 В случае не оплаты документ об окончании цикла обучения выдается, только после погашения суммы общего долга.

3.5. Счет – фактура и акт оказанных услуг выдается Исполнителям в течение 5 рабочих дней после завершении обучения.
4.Срок действия.
4.1. Договор, не подлежащий регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

4.2. Договор, подлежащий регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, вступает в силу с момента регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства.

4.3. Договор действует до полного его исполнения в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны обязуются выполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора, надлежащим образом оказывая другой Стороне всевозможное содействие, сохраняя конфиденциальность финансовой, медицинской и юридической информации.

5.2. За исключением форс-мажорных условий, в случае задержки оплаты суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости услуг.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты указанном в разделе 3 Договора, Исполнитель оставляет за собой право не допускать слушателя на курсы а также отчислить с курсов без возмещения уплаченной суммы предоплаты.

5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, решаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования, споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.Форс-мажор
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясение и другие стихийные бедствия.

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны незамедлительно письменно уведомить о таких обстоятельствах и их причинах в срок не позднее 15 календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств.7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на

государственном и русском языках по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся по обоюдному согласию Сторон и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями и скреплены печатями обеих Сторон.

7.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до замены на оригиналы.

7.4 Договор может быть расторгнут при нарушении пункта 3.1. настоящего Договора, и при этом денежные средства, оплаченные за обучение не возвращаются. Слушатель может быть отчислен с цикла обучения по причине неуспеваемости по изучаемым циклам.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты:
Заказчик

«НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

г. __________

ул. _____________

БИН

Банк


ИИK KZ

БИК


БИН

РНН


KБE 16

Тел .бухгалтерии: ____________

Факс: _____________
Главный врач ___________ Ф.И.О.
М.П.

Исполнитель

АО «Медицинский университет Астана»

010000, юр.адрес: г. Астана, ул. Сары-Арка ,95

Факт.адрес: ул. Бейбитшилик 49 А,

тел.бухг: 8 (7172) 57-78-92, 57-78-96 вн (236)

Факультет НПР и ДО тел/факс:8 (7172) 53-95-45,57-78-96 вн (268)

Счет KZ 47998 ВТВ 0000002926 КБЕ 16

АО «Цесна Банк»

БИН 080940008218

РНН 031400074326

БИК TSESKZKA


Проректор по научной и

клинической деятельности________Ф.А. Галицкий
М.П.2016 жылғы « » « » № шартқа 1-қосымша

Приложение к договору № от « » 2016 г.
Перечень закупаемых услуг
Тақырып.

Наименование темы

Оқу мерзімі.

Срок обучения

Өлшем бірлігі.

Ед. измерения

Тыңдаушылар саны.

Количество слушателей

Ф.И.О.

1 тыңдаушыны оқыту құны.

Стоимость обучения 1 слушателя

( тенге)

Жалпы сомасы.

Общая сумма

1

ПК (ПП) «НАЗВАНИЕ ЦИКЛА».

Пример:

10.01.2016г 25.01.2016гСлушатель

(1)


ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ


сумма

суммаИсполнитель
АО «Медицинский университет Астана»

010000, юр.адрес: г.Астана, ул. Сары-Арка ,95

Факт.адрес: ул. Бейбитшилик 49 А,

тел.бухг: 8 (7172) 57-78-92, 57-78-96 вн (236)

Факультет НПР и ДО тел/факс:8 (7172) 53-95-45,57-78-96 вн (268)

Счет KZ 47998 ВТВ 0000002926 КБЕ 16

АО «Цесна Банк»

БИН 080940008218

РНН 031400074326

БИК TSESKZKA


Проректор по научной и

клинической деятельности _________Ф.А. Галицкий
М.П
Заказчик
«НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

г. ___


ул. _________________

БИН


Банк

ИИK KZ


БИК

БИН


РНН

KБE 16


Тел .бухгалтерии: _________

Факс: ______________


Главный врач _________ Ф.И.О.
М.П.
1   2

 • Шарттың әрекет ету мерзімі
 • Тараптардың жауапкершілігі
 • Басқа да шарттар 7.1. Осы шарт екі данада мемлекеттік
 • Заңды мекен жайлары және банктік деректемелері: Тапсырыс беруші
 • Ғылыми және клиникалық қызмет жөніндегі проректорі _________ Ф.А. Галицкий М.О . ДОГОВОР №
 • 2.Права и обязанности Сторон «Заказчик»
 • 4.Срок действия. 4.1. Договор, не подлежащий регистрации
 • подлежащий регистрации
 • 5. Ответственность сторон.
 • 8. Юридические адреса и банковские реквизиты: Заказчик
 • Проректор по научной и клинической деятельности________ Ф.А. Галицкий М.П. 2016 жыл
 • Тақырып. Наименование темы Оқу мерзімі. Срок обучения Өлшем бірлігі.
 • 1 тыңдаушыны оқыту құны. Стоимость обучения 1 слушателя ( тенге) Жалпы сомасы. Общая сумма
 • Проректор по научной и клинической деятельности _________ Ф.А. Галицкий М.П Заказчик
 • Главный врач _________ Ф.И.О. М.П.

 • жүктеу 132.62 Kb.