Главная страница
Контакты

    Басты бет


Практикум по технологии обработки материалов Постреквизиты

жүктеу 0.97 Mb.жүктеу 0.97 Mb.
бет1/4
Дата18.03.2018
өлшемі0.97 Mb.

Практикум по технологии обработки материалов Постреквизиты


  1   2   3   4

d:\новая папка\сайт факульт\сайт етф\кафедра по\кэд бакалавриат каф по\изображение.jpgТК 2.1

Пәннің шифры TOK2212

Пән атауы: Тігін өндірісінің қондырғылары

Пререквизиттері: материалдарды өңдеу технологиясының практикумы.

Постреквизиттері: Тігін өндірісінің технологиясы

Мақсаты: Болашақ мамандарды күнделікті тұрмыстағы тұтыну бұйымдарын, киім топтарын дайындау және оларды көркемдеп сәндеу барысында қолданылатын тігін машиналарының түрлерні толық меңгеріп тігін ісіне орынды пайдалану

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәнді оқыту барысында көптеген Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуын жетілдіру және ондағы техника мен технология мұғалімі тобының еңбек белсенділігі ролін арттыру қажеттілігі.

Күтілетін нәтиже:

  • Студенттерді тігін ісінің құрал-жабдықтарымен жұмыс жасауға бейімдеу;

  • Арнайы тігін машинасын бұйым әзірлеу барысында пайдалану;

Киім бөлшектерін өңдеу тәсілдерін үйрену және меңгеру.

Құзіреттілігі:

Пәнді оқыту барысында көптеген Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуын жетілдіру және ондағы техника мен технология мұғалімі тобының еңбек белсенділігі ролін арттыру қажеттілігі.КВ 2.1

Шифр дисциплины OShP2212

Название дисциплины: Оборудование швейного производства

Пререквизиты: практикум по технологии обработки материалов

Постреквизиты: Технология швейных изделий

Цель изучения: приобретение глубоких и всесторонних знаний в области современной техники, автоматизированной технологии основанной на применении широкой гаммы полуавтоматического и универсального оборудования с широким набором автоматизированных функций.

Краткое содержание основных разделов: Эффективное использование современного швейного оборудования, комплексной механизации и автоматизации подготовительно – раскройного и швейного производства.

Ожидаемые результаты:

С учетом назначения процесса, способа выполнения операций, а также формы и размеров обрабатываемых изделий создаются целые виды и классы оборудования, обеспечивающие изготовление изделий с наименьшими затратами при достижении наилучшего качества.Компетенции:

Предмет совершенствовать социально-экономическое развитие нашей Страны, которое умножило в ходе обучения, и необходимость роль увеличения активности труда группы учителя техники тогда и технологии.ТК 2.1

Пәннің шифры AOK2212

Пән атауы: Ағаш өңдеудің қондырғылары

Пререквизитері: Материалды өңдеу технологиясының практикумы (сала бойынша)

Постреквизиттері: Ағаш пен ағаш материалдарын өңдеу технологиясы

Мақсаты:машиналарының құрылысы, оның жұмыс үрдісі мен есептеу негіздері және олардың жұмыс жағдайын реттеп, тиімді пайдалану тәсілдері жайлы білімге қанықтыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

пәнiн жақсы меңгерген студент ауыл шаруашылығында

қолданылатын техника мен машиналар түрлерін қолдануды, ауыл шаруашылық машиналарының басты ауқымы мен жұмыс режимдерін анықтап негіздеуді, есептеуді және оларды жобалауды орындай алады.

Күтілетін нәтиже:

оқу барысында студенттердің ғылыми теориялық ой

өрісі кеңейіп, пәннің негізгі бөлімдерін, жағдайларын практикада қолдануға мүмкіндігі пайда болады. Пәнін жақсы меңгеру үшін студент жоғары оқу орнында оқыған жалпы білім алатын пәндер мен жалпы техникалық пәндер және арнайы инженерлік пәндерді білуі тиіс., студенттердің білімін қажетті техникалық ақпараттармен толықтырады.

Құзіреті:

Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, студенттерде өздерінің жұмыстарын жоспарлау, дайындалатын бұйымға технологиялық құжаттар даярламасын жасау.КВ 2.1

Шифр дисциплины ODU2212

Название дисциплины: Оборудование деревообрабатывающих установок

Пререквизиты: Практикум по технологии обработки материалов (по профилю)

Постреквизиты: Технология обработки дерева и изделий из дерева

Цель изучения: Формирование у студентов знаний, трудовых умений и навыков ручной и механической обработке материалов в соответствии с учебной программой, развитие творческих способностей студентов.

Краткое содержание основных разделов: Организация и безопасность при ручной обработке древесины. Древесина как конструкционный материал. Особенности конструирования и планирование процесса изготовления изделий из древесины.

Ожидаемые результаты:

С учетом назначения процесса, способа выполнения операций, а также формы и размеров обрабатываемых изделий создаются целые виды и классы оборудования, обеспечивающие изготовление изделий с наименьшими затратами при достижении наилучшего качества.Компетенции:

Ознакомление студентов с современными высокопроизводительными способами обработки конструкционных материалов и организация труда в учебных мастерских, отношение к труду, трудолюбия, общей трудовой культуры, бережливости, творческого отношения к трудовой деятельности и др.ТК 2.1

Пәннің шифры EIMSK2212

Пән атауы: ЭЕМ-нің сыртқы қондырғылары

Пререквизиттері : Информатика

Постреквизиттері: Оқу процесінде ЭЕМ-ді қолдану

Мақсаты: Жоғарғы оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерін дайындаудағы оқушылардың электротехникалық, электроникалық өндіріс салаларына кәсіби дайындығын қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Сызықты электр тізбектері.Бір фазалы айнымалы тоқ тізбегі.Айнымалы тоқтың ,кернеудің әсерлік және лездік мәндері.Электрлік өлшеулер және электр өлшегіш приборлары.Үш фазалы тізбектер.Трансформаторлар.Сызықтық емес электр тізбектері.Айнымалы тоқ машиналары.Тұрақты тоқ машиналары.Микроэлетроника.Электрондық күшейткіштер.Импульстік және есептеу техникасы элементтері.

Күтілетін нәтиже:

  • электрлік және магниттік құбылыстардың практикалық мақсатқа пайдалану ;

  • электрлік тізбектердегі, электротехникалық және электронды қондырғылардағы өтетін процестерді, заңдылықтарын білу.

Құзіреті:

  • қазіргі заманғы электрондық қондырғылардың элементтік базасын;

электрондық приборлардағы электр тогы жүруге байланысты өтетін физикалық құбылыстар мен электрлік процестерді игеру.

КВ 2.1

Шифр дисциплины PUEVM2212

Название дисциплины: Периферийные устройства электронно-вычислительных машин

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Применение ЭВМ в учебном процессе

Цель изучения: Представить теорию как обобщение наблюдений, практического опыта и эксперимента. Формировать у будущего специалиста четкое понимание основных физических явлений, законов и процессов;

Краткое содержание основных разделов: Понятия электрического тока и напряжения. Мгновенные значения напряжений и токов. Проводимости . Упорядоченное движение зарядов в проводящем веществе. Электрические цепи. Трехфазные цепи. Трансформаторы. Выпрямители.

Ожидаемые результаты: содержание использования электрических и магнитных явлений в практических целях; образование электрических цепей;

закономерностей процессов происходящей в электрических цепях, электротехнических и электронных устройств;

устройств и принцип действия приборов, установок и их режим работы.

Компетенции:

Эффективно применять законы электротехники для решения конкретных теоретических и практических задач; использовать при работе справочную литературу; находить другие необходимые источники научно-технической информации и работать с ними.ТК 2.1

Пәннің шифры EMA2212

Пән атауы: Электрлік машиналар және аппараттар

Пререквизиттері : Информатика

Постреквизиттері: Оқу процесінде ЭЕМ-ді қолдану

Мақсаты: Энергетикада және электротехникада қолданатын материалдардың негізгі типтері

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Электростатика. Тұрақты ток. Магнитті өріс. Электромагнитті индукция. Электромагнитті тербеліс. Айнымалы ток; Электромагнитті толқындар. Магнитті материалдар.

Күтілетін нәтиже: Физикалық есептерді талдап шығаруда физикалық заңдылықтарды қолдануы. Қазіргі техникадағы материалдардың орнын білу.

Құзіреттілігі:

  • физикалық идеаларды дұрыс сипаттауда, негізгі физикалық аспаптарды қолданып өлшеулер жүргізу, алынған нәтижелерді өңдеп бағалау.

КВ 2.1

Шифр дисциплины EVM2212

Название дисциплины: Электрические машина и аппараты

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Применение ЭВМ в учебном процессе

Цель: владение основами современной физики, в частности основами электромагнетизма..

Краткое содержание основных разделов: Электростатика. Постоянный ток. Электрический ток. Магнитное поле.

Ожидаемые результаты: Усвоить и развивать знания по электромагнетизму; приобретут умениями и навыками применения теоретических знаний в практике.

Компетенции:, способность использовать системы единиц решать задачи на электричество и магнетизм, понимать физическую суть явлений в ионизованных газах и плазме, в диэлектриках и магнетиках.

ТК 2.2

Пәннің шифры TOT1215

Пән атауы: Тігін өндірісінің технологиясы

Пререквизиттері: Материалдарды өңдеу технологиясының практикумы

Постреквизиттері: Киімді модельдеу және құрастыру негіздері

Мақсаты: Тігін өндірісінің технологиясы пәнінен білім беру және оларды көрнекі құралдарды дайындауды үйрету;

-болашақ мамандарды көрнекі құралдарды дайындауға және кабинет пен сыныптарды көркемдеуге үйрету;

-дидактикалық материалдарды пайдалану және дайындауды үйрету;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

- көркемдеу жұмыстарына арналған материалдар және жұмыс құралдары.

- түс туралы түсінік.

- көрнекі құралдарды дайындау және көркемдеу жұмыстары.

- көркемдеу жұмыстардың типтерін меңгеру және оларды күнделікті өмірде пайдалану.

- көркемдеу кезіндегі масштаб.

- көркемдеу кезіндегі түс.

- сабақта көрнекі құралдарды дайындау.Күтілетін нәтиже:

- оқыту құралдарын пайдалана білу;.

- керекті дидактикалық материалдарды дайындауды білу.

- экрандық және дыбыстық видео құралдарды өз бетімен қолдану.

- оқыту және басқару электрондық машиналарды өз бетімен қолдану.

Құзыреті: Жеңіл өнеркәсіп өндірісінің принциптерімен жоғары көтерілу деңгейін қайта қарау қазіргі заман талабы.


КВ 2.2

Шифр дисциплины TShI 1215

Название дисциплины: Технология швейных изделий

Пререквизиты: Практикум потехнологии обработки материалов

Постреквизиты: Основы моделирования и конструирования одежды

Цель изучения: формирование у будущих специалистов знаний технологии изготовления швейных изделий, подготовки и раскроя материалов, технологических особенностей применяемого и перспективного оборудования, направлений развития техники и технологии швейного производства.

Краткое содержание основных разделов:

Виды отделок, используемых в производстве швейных изделий. Отделки при изготовлении изделий женского легкого платья и детской одежды. Ассортимент тканей, трикотажных и нетканых полотен. Виды ниток, используемых в декоративной отделке швейных изделий. Отделка декоративного края деталей одежды (бейка, бахрома, ролик, кант, обтачкиОжидаемые результаты:

Выполнять все виды работ по изготовлению одежды, декоративному оформлению деталей швейных изделий, предусмотренных школьной и вузовской программами.Компетенции: применять теоретические знания в практической деятельности.

ТК 2.4

Пәннің шифры ТВМ2216

Пән атауы: Металлтану және материалдар технологиясы

Пререквизиттері : Материалды өңдеу технологиясының практикумы (профиль бойынша)

Постреквизиттері: Констукциялық және инструменталды материалдар (темір және ағаш)

Мақсаты: Металл бұйымдарының металлтану пәнінен білім беру

және оларды көрнекі құралдарды дайындауды үйрету;

-болашақ мамандарды көрнекі құралдарды дайындауға және кабинет пен сыныптарды көркемдеуге үйрету;

-дидактикалық материалдарды пайдалану және дайындауды үйрету;Пәнге берілген қысқаша сипаттама: - көркемдеу жұмыстарына арналған материалдар және жұмыс құралдары.

- түс туралы түсінік.

- көрнекі құралдарды дайындау және көркемдеу жұмыстары.

- көркемдеу жұмыстардың типтерін меңгеру және оларды күнделікті өмірде пайдалану.

- көркемдеу кезіндегі масштаб.

- көркемдеу кезіндегі түс.

- сабақта көрнекі құралдарды дайындау.

Күтілетін нәтиже:

- оқыту құралдарын пайдалана білу;

- керекті дидактикалық материалдарды дайындауды білу;

- оқыту және басқару электрондық машиналарды өз бетімен қолдану;- көрнекі құралдарды өз бетімен дайындау.

Құзіреттілігі:

кәсіби қызметте қолданылатын жаратылыстану-ғылыми тәртіптің негізгі заңдарын, әдістерді математикалық анализдың және модельдеудің, қағидалы және эксперименталді зерттеудің нормативтік құжаттарды және экономикалық анализдың элементтерін қолдану.КВ 2.4

Шифр дисциплины MShI

Название дисциплины: Металловедение и технология материалов

Пререквизиты: Практикум технологии по обработки материалов (по профилю)

Постреквизиты: Инструментальные и конструкционные материалы (металлы и дерево)

Цель изучения: формирование у будущих специалистов знаний технологии металловедение материалов, подготовки и раскроя материалов, технологических особенностей применяемого и перспективного оборудования, направлений развития техники и технологии металло производства.

Краткое содержание основных разделов:

Виды дерева, используемых в производстве деревообрабатывающих изделий. Дерево как конструкционный материал. Ассортимент металлов. Виды дерева, используемых в обработке металлических изделий. Древесина как конструкционный материал. Изготовление изделий прямоугольной формы не имеющих соединений. Примерный перечень видов работ. Изготовление изделий криволинейной формы, не имеющих соединения.Ожидаемые результаты: Научить студентов самостоятельно разрабатывать технологические карты на изготовливаемые изделия, работать строго по чертежам с соблюдением заданной точности и шероховатости поверхности.

Компетенции:

Формирование студентов заниматься с содержанием данного раздела, материально – технической базой мастерской, организацией рабочего места, средствами измерения, технологической документацией.

ТК 2.2

Пәннің шифры М1215

Пән атауы: Микрорадиоэлектроника

Пререквизиттері: информатика

Постреквизиттері: Сандық және аналогтық технологиялар

Мақсаты: Әр түрлі электрондық қондырғыларды негізге ала отырып, сигналдарды өңдеу, тасымалдау.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: микрорадиоэлектроникамен микроэлектрониканың даму және жетілу тарихы туралы түсініктер. Микрорадиоэлектрондық құралдардың элементтік базасы және микроэлектрониканың бүгінгі жетістіктері.

Күтілетін нәтиже: Электрондық құрылғылардың құрылу, жұмыс істеу принциптері және олардың тізбектеріндегі физикалық құбылыстар мен заңдылықтар туралы толық түсінік алу.

Құзыреті:

Анализдың, электр күрмеудің және белгінің есебінің негізгі математикалық әдістерімен; негіздік дағдылармен конструкциялаудың, монтаждың және жай радиоэлектронды құрылымның тоқайластыруы.КВ 2.2

Шифр дисциплины М1215

Название дисциплины: Микрорадиоэлектроника

Пререквизиты: информатика

Постреквизиты: Цифровые и аналоговые технологий

Цель изучения: взяв за основу различное оборудование обрабатывать сигналы, перенос, проводить и преобразовать физические величины.

Краткое содержание основных разделов: Понятие об историческом развитии микрорадиоэлектроники и микроэлектроники. Элементная база микрорадиоэлектроники и микроэлектроники и современные достижения микроэлектноники.

Ожидаемые результаты: Устройство и принцип работы электронного оборудования. Общие понятия о физических явлениях и закономерностях в цепи.

Компетенции: владеть: основными математическими методами анализа и расчета электрических цепей и сигналов; базовыми навыками конструирования, монтажа и наладки простых радиоэлектронных устройств.

ТК 2.2

Пәннің шифры MT1215

Пән атауы: Микропроцессорлық техника

Пререквизиттері Информатика

Постреквизиттері: Ақпараттық технологияның техникалық қамсыздандыруы

Мақсаты: Білімгерлерді кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеруге дайындау, оларға оқушылардың арнаулы бейімділігі мен қызығушылығын, танымдық қабілетін ескеруге бағытталған білім беру процесінің құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыруға, жоғары сыныптағылардың оқуын даралау мен саралап жіктеудің педагогикалық жүйесін қалыптастыруға үйрету

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Инновациялық дамудың негізгі түсініктерін ашу жаңалықтарды іске асырушы адамдарсыз мәнсіз болып табылады. Педагог - новатор нақты жаңалықты жүзеге асырушы сонымен бірге, жаңалықты жасаушы немесе үлгісін көрсетуші. Инновациялық педагогикалық іс-әрекет белгілі оқытудың, тәрбие беру мен дамытудың стереотипіне қарама - қайшы, ол белгілі межеден шығып, жеке шығармашыл, өз бағытымен жұмыс істей алатын мұғалім қалыптастыруға бағытталады.

Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу нәтижесінде білімгер меңгерді:

- білімгерлерде жоғары мектеп оқытушысына қажетті кәсіби- педагогикалық іс-әрекет техникасы мен шеберлігін

- ұстаздық шеберлік туралы білімі;

- тәрбиеші мамандығының педагогикалық әрекеті туралы түсінігі;

- педагогикалық техника туралы білімі мен практикада қолдана білу біліктілігі;

Құзыреті: педагогикалық технологиялар бойынша ақпаратты жүйелендіру және біріктіру педагогикалық құрылыммен тәжірибеге қол жеткізу


КВ 2.2

Шифр дисциплины MT1215

Название дисциплины: Микропроцессорная техника

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Техническое обеспечение информационных технологий

Цель изучения: Одним из способов активизации образовательного процесса является применение инновационных методов обучения. Внедрение и использование инновационных методов подготовки кадров должно быть направлено на формирование личности обучаемого в соответствии с заранее заданными целями за возможно более короткое время.

Краткое содержание основных разделов: Как известно, основу инновационных образовательных технологий, применяемых в учебном процессе, должен составлять социальный заказ, профессиональные интересы будущих специалистов, учет индивидуальных, личностных особенностей магистрантов . Поэтому при подготовке специалистов в высшей школе применение инновационных форм и методов необходимо органично сочетать с прагматическим пониманием целей и задач обучения и подготовки кадров.

Ожидаемые результаты:

По окончании курса студент будут знать и уметь: В результате изучения курса студенты должны знать:

- сущность инновационных методов обучения, его социальную значимость и содержание;

- педагогическую технику как элемент педагогического мастерства;

- особенности устной речи и общения.

Компетенции: Формирование систематизировать и обобщать информации по проблеме педагогической технологий, а так же достижения педагогической науки и практикиТК 2.3

Пәннің шифры ТВМ2219

Пән атауы: Тігін бұйымдарының материалтануы

Пререквизиттері: Материалды өңдеу технологиясының практикумы (профиль бойынша)

Постреквизиттері: Киімді модельдеу және құрастыру негіздері

Мақсаты: Тігін бұйымдарының материалтануы пәнінен білім беру

және оларды көрнекі құралдарды дайындауды үйрету;

-болашақ мамандарды көрнекі құралдарды дайындауға және кабинет пен сыныптарды көркемдеуге үйрету;

-дидактикалық материалдарды пайдалану және дайындауды үйрету;Пәнге берілген қысқаша сипаттама: - көркемдеу жұмыстарына арналған материалдар және жұмыс құралдары.

- түс туралы түсінік.

- көрнекі құралдарды дайындау және көркемдеу жұмыстары.

- көркемдеу жұмыстардың типтерін меңгеру және оларды күнделікті өмірде пайдалану.

- көркемдеу кезіндегі масштаб.

- көркемдеу кезіндегі түс.

- сабақта көрнекі құралдарды дайындау.

Күтілетін нәтиже:

- оқыту құралдарын пайдалана білу;

- керекті дидактикалық материалдарды дайындауды білу;

- оқыту және басқару электрондық машиналарды өз бетімен қолдану;- көрнекі құралдарды өз бетімен дайындау.

Құзіреттілігі:

кәсіби қызметте қолданылатын жаратылыстану-ғылыми тәртіптің негізгі заңдарын, әдістерді математикалық анализдың және модельдеудің, қағидалы және эксперименталді зерттеудің нормативтік құжаттарды және экономикалық анализдың элементтерін қолдану.КВ 2.3

Шифр дисциплины MshI2219

Название дисциплины: Материаловедение швейных изделий

Пререквизиты: Практикум технологии по обработки материалов (по профилю)

Постреквизиты: Основы моделирования и конструирования одежды

Цель изучения: формирование у будущих специалистов знаний технологии материаловедение швейных изделий, подготовки и раскроя материалов, технологических особенностей применяемого и перспективного оборудования, направлений развития техники и технологии швейного производства.

Краткое содержание основных разделов:

Виды отделок, используемых в производстве швейных изделий. Отделки при изготовлении изделий женского легкого платья и детской одежды. Ассортимент тканей, трикотажных и нетканых полотен. Виды ниток, используемых в декоративной отделке швейных изделий. Отделка декоративного края деталей одежды (бейка, бахрома, ролик, кант, обтачкиОжидаемые результаты: Выполнять все виды работ по изготовлению одежды, декоративному оформлению деталей швейных изделий, предусмотренных школьной и вузовской программами.

Выполнять работы в соответствии с техническими условиями, технологией обработки, применяя рациональные методы.Компетенции:

применять в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы экономического анализа


  1   2   3   4


жүктеу 0.97 Mb.