Главная страница
Контакты

    Басты бет


Пән бағдарламасының (syllabus) титул беті

жүктеу 1.32 Mb.жүктеу 1.32 Mb.
бет7/7
Дата13.10.2018
өлшемі1.32 Mb.

Пән бағдарламасының (syllabus) титул беті


1   2   3   4   5   6   7
ата-ананың тәрбиелеу стилін эксперименталды бақылау әдеп тұрғысынан жөн болмағандықтан осы әдіс таңдалады.

Ата-ана - отбасының негізгі діңгегі, бастапқы дәнекері. Дәстүрлі қазақ отбасында ата-ананың қадірі ерекше әспеттелген. Олардың тікелей үрім-бұтақтары, ата-аналарын қартайғанда қамқорлыққа алуға міндетті.

Корреляциялық әдістің екінші артықшылығы шынай өмір жағдайында тұлғаның көптеген аспектілдерін зерттеуге мүм-кіндік береді. Мысалы, ата-ананың ажырасуының балалардың мектепке беімделуі мен мінез-құлқына әсерін анықтағымыз кел-се, ажырасқан отбасы балаларының әлеуметтік және ака-демиялық жетістіктерін белгілі бір уақыт аралығында жүйелі зерттеуіміз қажет. Үшінші артықшылығы, кейде оның көмегімен бір айнымалыны білу арқылы, басқа бір айнымалыны алдын-ала болжауға болатындығында. 10 тақырып. Креативтілікке психологиялық диагностика жүргізу Жоспар 1 Креативтілік туралы түсінік 2 Креативтілік параметрлері Креативтілік немесе шығармашылық қабілет Гилфордтың интеллект құрылымының текше тәріздес үлгісі туралы жұмысы жарияланған соң белсенді түрде зерттеле бастады. Онда ол 1) белгілі бір жолмен жүріп, нақты бір шешімге келетін кон-вергенттік ойлау мен 2) мәселені шешудің вариативтік жол-дарын тауып, күтпеген нәтижелерге алып келетін дивергенттік ойлауды (немесе шығармашылық ойлауды) бөліп көрсетті. «Ақыл-ойы орташа» адамдардың интеллектісі мен шығармашылық қабілеттері бір-бірімен тығыз байланысты. Ин-теллектісі қалыпты адамдардың шығармашылық қабілеттері де қалыпты болып келеді. Тек белгілі бір деңгейден бастап ин-теллект пен шығармашылықтың жолдары ажырай бастайды. Ол деңгей 120-ға тең IQ облысында жатыр. Интеллект коэффи-циентін тесттермен өлшеуге болады. Қазіргі кезде интеллектіні бағалау үшін Стенфорд-Бине тесті мен Векслер шкаласы қолданылады. IQ деңгейі 120-дан жоғары болғанда шығарма-шылық пен интеллектуалдық іс-әрекет арасындағы корреляция жойылады, себебі шығармашылық ойлаудың өзіндік ерекшелік-тері бар және ол интеллектімен бірдей емес. Шығармашылық ойлау: Иілгіш, яғни қарапайым адамдар бір немесе екі ғана ше-шімін тапқан жағдайда, шығармашылығы жоғары адам-дар көптеген шешім ұсынулары мүмкін; Шапшаң, ширақ, яғни шығармашылық ойлау үшін мә-селенің бір қырынан екіншісіне ауысу еш қиындық ту-дырмайды; Айрықшалық, ол күтпеген, қарапайым емес, ерекше ше-шімдер тудырады. Ешкім де интеллектуал немесе шығармашылықты болып ту-майды. Барлығы тек әрқайсымызға әрқилы деңгейде берілген қа-білеттерді іске асыру үшін қоршаған ортаның берген мүмкін-діктеріне байланысты. Фергюсон «шығармашылық қабілеттер туындамайды, олар босатылады», деп көрсетті. Қабілеттер мен шығармашылық деңгейі үнемі корреляцияға жатпайтындықтан, интеллектуалдық дарындылық пен өнімділік және шығармашылық дарындылық пен өнімділіктің ара жігін ажырататын анықтаманың қажеттілігі туындады. Осы соңғы тү-сінік креативтілік коэффициенті (Cr) деген атау алды. 1960 жылы Гетцельс пен Джексон интеллект пен креативтілік көр-сеткіштерінің арасында корреляция болмайтындығы жайында де-ректерді жариялады. Шығармашылық дарындылық және шығармашылық өнім-ділік басқаша параметрлермен сипатталады: -Ойлау байлығы (уақыт бірлігіне шаққандағы жаңа идеялар саны); -Ойдың иілгіштігі (бір тапсырмадан екіншісіне ауысу жылдамдығы); -Айрықшалық; -Білімқұмарлық, әуесқойлық;

Әуесқойлық- 1) адам бойындағы ұнамды қасиет, белгілі бір іске ерекше құмарту, қызыға шұғылдану; 2) кәсіби маман болмай-ақ кейбір қызмет саласымен ыждағатты түрде айналысу.

-Болжам жасауға қабілеттілік; -Иррелеванттылық – реакцияның стимулға логика-лық тәуелсіздігі; -Қиял-ғажайыптылығы – стимул мен реакцияның белгілі бір логикалық байланыстылығы бола тұра, жа-уаптың шындықтан алшақтығы. -Гилфорд креативтіліктің 6 параметрін бөліп көрсетеді: Мәселені байқау және қоя алуға қабілеттілік. Неғұрлым көп идея шығара алуға қабілеттілік. Аяқ астынан пайда болған семантикалық иілгіштік – алуан түрлі идеяларды шығара алуға қабілеттілік.

Семантикалану ( орыс. семантизация, гр. ,σημαντικός - танбалаушы) - тіл бірлігі (единица) мағынасының айқындалуы, тіл бірлігінің мазмұны жайында қажетті мәліметтер беретін процесс пен нәтиже. Мысалы, лексикалық Семантикалану - мәтіндегі тіл брліктерінің мағынасын ашу арқылы анықталады.

Айрықшалық – алшақ ассоциация, ерекше жауаптар, стандарттық емес шешімдер шығаруға қабілеттілік. Бөлшектер қоса отырып, объектіні жетілдіруге қабі-леттілік. Семантикалық иілгіштікті көрсете отырып стандарттық емес мәселелерді шеше алуға қабілеттілік – объектіден жаңа белгілерді көру, қолданудың жаңа түрін табу. Гилфорд Cr-ті диагностикалауға арналған тесттер батареясын құрастырды (10 тест – вербалдық Cr.

Батарея - жұмыс тиімділігін арттыру мақсатымен бір жүйеге келтірілген бір типтес приборлар, аппараттар, құрылыстар, құрылғылар (мысалы, электр аккумуляторлары, кокс пештері, жылыту радиаторлары, т.б.).

, 4 тест – вербалдық емес Cr. арналған). Cr-ке арналған кейбір тапсырмалардан мысал кел-тірейік: «Сөз қолдану жеңілдігі» тесті («О» әрпі неғұрлым көп сөз жазыңыз); «Идеяның жылдамдығы» тесті (түсі ақ болуы мүмкін заттар мен құбылыстарды білдіретін неғұрлым көп сөз жазыңыз); «Идеяның оралымдылығы», «Заттарды қолдану икемділігі» тесті (консерві банкісін қолданудың неғұрлым көп түрін көрсетіңіз); «Бейнелер құрастыру» тесті (үшбұрыш, шаршы, шеңбер, тра-пеция пішіндер жиынтығын қолданып неғұрлым көп бейнелер құрастыру). Торранс Cr-ті зерттеуді әрі қарай жалғастырды, бірақ ол білімдегі кемшіліктер мен орны толмай тұрған бос жерлерді өткір қабылдауға қабілеттілік пен дисгармонияны сезе білуді де креа-тивтілік деп түсінуді енгізді. Торранс мектепалды балаларынан үлкендерге дейін Cr – к тесттер топтамасын құрастырды, бала-лардың шығармашылық қабілеттерін дамытатын бағдарлама құ-растырды: бірінші кезеңде сыналушыларға конвергенттік ой-лауды жаттықтыруға арналған анаграммалар (мағынасыз орна-ласқан әріптерден сөз іздеу). Соңынан сыналушыға түрлі заттар беріліп, соларды қолданудың алуан түрлерін атау ұсынылады. Торранс бойынша, қабілеттер жаттығуының мұндай тәсілі адам-ды сыртық қоршаудан босатып, ол шығармашылықты және стан-дартсыз ойлай бастайды. Торранс батареясының құрамына шы-ғармашылықтың үш аймағын зерттейтін 12 тест кіреді: сөздік шығармашылықты ойлау, бейнелеу шығармашылықты ойлау және сөздік-дыбыстық шығармашылықты ойлау. Торранс Cr – к деңгейін бағалау үшін мынадай көрсеткіштерді қолданды: Жеңілдігі – тапсырманы орындау шапшаңдығы. Иілгіштігі – жауап беру барысында бір нысандар сы-ныбынан екінші нысандар сыныбына ауысу саны. Айрықшалығы – біркелкі топ сыналушылар жауап-тарының арасында сол жауаптың неғұрлым аз кездесуі. Егер белгілі бір жауап 1 - дан аз кездессе (яғни, 100 адамның 1 осындай жауап берсе), онда айрықшалыққа ең жоғарғы 4 ұпай беріледі, егер 2 -дан аз кездессе – 3 ұпаймен бағаланады, егер 6 -дан көп (100 адамнан 6-7 адам бірдей жауап берсе), онда айрықшалық жоқ, 0 ұпай беріледі. 7. Тәжірибе сабақтарының (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) жоспары. 1 тақырып. Психодиагностика тарихы Жоспар Психодиагностиканың алғышарттары Психодиагностиканың ғылым ретіндегі шығу тегі Индивидуалдық айырмашылықтарды өлшеу (Френсис Гальтон) а) Джеймс Мак-Кин Кеттеллдің ақыл-ой тесттері; ә) Альфред Тапсырмалар Психодиагностиканың алғышарттары қалай пайда болды Ерте замандарда адамдарды іріктеу қалай жүзеге асы-рылған Қазақ халқының ежелден қалыптасқан ел басқаратын тұлғаларға қойылатын талаптарының қазіргі психодиагностикамен үндестігі неде Интеллект құрылымын алғаш кім ашты Әдебиеттер: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 2 тақырып. XX ғасырдағы психодиагностиканың дамуы Жоспар 1901 – 1920 ж.ж. психодиагностиканың дамуы 1930 – 1939 ж.ж психодиагностиканың дамуы 1940 -1950 ж.ж. психодиагностиканың дамуы 1960 - 1970 ж.ж. психодиагностиканың дамуы 1980 - 1990 ж.ж. психодиагностиканың дамуы Тапсырмалар 1901-1920 жж. психодиагноситка қалай дамыды 1930-1940 жж. психодиагностика қалай дамыды 1950-1960 жж. психодиагностиканың даму ерекшеліктері 1970-1980 жж. психодиагностиканың даму ерекшеліктері 1990 жж. психодиагностиканың даму ерекшеліктері қандай болды Психологияның бір саласы ретіндегі психодиагностика-ның қалыптасуы және дағдарыс кезеңдері неден тұрды Әдебиеттер: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 3 тақырып. Психодиагностика ғылым ретінде Жоспар 1. Психодиагностика туралы түсінік 2. Психодиагностиканың пәні және құрылымы 3. Психодиагностиканың психологияның басқа салаларымен бай-ланысы Тапсырмалар Психодиагностикалық түсінік неден тұрады Психодиагностиканың зерттеу пәні және құрылымы не-мен ерекшеленеді «Клиникалық психодиагностика», «Кәсіби психодиаг-ностика», «білім берудегі психодиагнотика» дегеніміз не Психодиагностиканың психологияның қандай салалары-мен байланысы бар Әдебиеттер: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 4 тақырып. Тест психодиагностиканың негізгі құралы ретінде Жоспар Тест түсінігі. Тест түрлері Компьютерленген және компьютерлік тесттер Тұлғаны зерттеудің «объективтік» тесттері Шетел тесттерін бейімдеу Тапсырмалар Тест дегеніміз не Тесттердің қандай түрлері болады Компьтерленген тесттердің компьютерлік тесттерден айырмашылығы неде Оларды қалай қолдануға болады. Тұлғаны зерттеудегі «объективтік» тесттер дегеніміз не Олардың дамуына ықпал еткен теориялар. Шетел тесттерін бейімдеу барысында қандай аспектілерге мән беру қажет Симметриялық және асимметриялық аудару дегеніміз не Әдебиеттер: 1.

Асимметрия (гр. asymmetria, көне грекше: ασυμμετρία «сәйкес емес», көне грекше: μετρέω - «өлшеу»). Бөліктердің бір-біріне сай болмауы, симметриясыздық. Көбіне бұл ұғым визуалды нысандарға және өнерге қатысты пайдалынаылады.

Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 5 тақырып. Психологиялық диагноз Жоспар Психологиялық диагноз туралы түсінік Психологиялық диагноз түрлері Психологиялық диагноз жасауда кететін қателіктер Тапсырмалар Психологиялық диагноз қашан пайда болды Психологиялық диагноздың қандай түрлері бар Психологиялық диагноз қоюда кетеін қателіктердің әсері қандай болуы мүмкін Януш Рейковский ұсынған психологиялық болжамның теориялық сызбаларының бірі неше бағыттан тұрады, олар нені білдіреді Әдебиеттер: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 6 тақырып. Психодиагностикалық үрдіс Жоспар Мағлұмат жинау кезеңі Өңдеу және интерпретация кезеңі Шешім қабылдау кезеңі Психодиагностикалық зерттеу жүргізудің әдебі Тапсырмалар 1. В.И.Дружинин ұсынған психодиагностикалық төрт жағдай не-ден тұрады 2. Симптомдық, этиологиялық және типологиялық диагностика дегеніміз не Оның авторы кім 3. Сандберг пен Тайлер ұсынған диагностикалық шешім қабыл-даудың үш деңгейі неден тұрады 4. «Базалық деңгей» дегеніміз не 5. Психодиагностика жүргізудің әдебінің негізгі принциптері 6. Өңдеу және интерпретация кезеңіндегі клиникалық тәсілдің статистикалық тәсілден айырмашылығы неде Әдебиеттер: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 7 тақырып. Психодиагностиканың психометрикалық негіздері. (Тест құрастырудың негізгі кезеңдері) Жоспар Тапсырмалар санын анықтау (тесттің спецификасы) Тапсырмаларды құрастыру Тестті безендіру Алғашқы қолданылуы (пилотаждық зерттеу) Тапсырмаларды талдау Тесттің сенімділігін анықтау Факторлық талдау Тесттің сенімділігі Тесттің валидтілігі Тесттің стандартталуы Тапсырмалар Болашақ тесттің тапсырмалары қалай анықталады Сауалнаманың мазмұндық облыстары, манифестациясы және тапсырмалар саны дегеніміз не Дихотомиялық, трихотомиялық және рейтингтік шкаласы бар тапсырмалардың бір-бірінен айырмашылығы неде Тестті безендіруде сүйенетін негізгі нұсқаулар Пилотаждық зерттеу дегеніміз не Тапсырманың тиімділік индексі дегеніміз не Тапсырмаға дұрыс жауап беру мен дискриминация қалай анықталады Ретесттік сенімділік, параллельдік сенімділік, тест бөліктерінің сенімділігі қалай анықталады Факторлық талдау дегеніміз не Тапсырмалар салмағы, ортогоналдық айналдыру, варимакс айландыру дегеніміз не Валидтіліктің қандай түрлері бар Тестті стандарттау кезеңдері Әдебиеттер: 1.

Стандарттау, үлгіқалыптау (ағылш. standardization) - есептеуіш техниканың аппараттық және программалық құралдарын ерекшелігі бойынша өндіру мен пайдалану тұрғысында қабылданған келісім; стандарттарды, нормалар мен ережелерді және т.б.

Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 8 тақырып. Интеллектіні өлшеу Жоспар Интеллектіні анықтау тәсілдері Интеллектіні өлшеу тесттері, олардың түрлері Интеллект құрылымы Интеллект құрылымы туралы иерархиялық теориялар Тапсырмалар Интеллектіні анықтау тәсілдері Интеллектіні зерттеуге арналған қандай тест түрлері бар Терстоун, Гилфорд, Айзенк, Кеттелл, Стернберг бойынша интеллект құрылымдарын бір-бірімен салыстыр, айыр-машылықтарын тап. Интеллект пен тұқым қуалаушылық арасында қандай бай-ланыс бар Интеллект пен биологиялық орта арасында қандай бай-ланыс бар Интеллект пен жыныстық айырмашылық арасында қан-дай байланыс бар Интеллект пен тамақтану, әлеуми-мәдени ортаның ара-сында қандай байланыс болуы мүмкін.

Тұқым қуалаушылық - ұрпақтар арасындағы материалдық және функционалдық сабақтастықты қамтамасыз ететін тірі организмдерге тән қасиет. Тұқым қуалаушылыққа байланысты тірі организмдердің морфология, физиология және биохимия құрылымы мен жеке даму ерекшеліктері ұрпақтан ұрпаққа беріледі.

«IQ» дегеніміз не Генералдық фактор дегеніміз не Интеллектінің мультифакторлық теориясы Әдебиеттер: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 9 тақырып. Тұлғалық сауалнамалар Жоспар Тұлғаны зерттеудің маңызы: жалпы ережелер Бақылау Анамнез әдісі. Анамнез әдісін бағалау Корреляциялық әдіс. Корреляция әдісін бағалау Тапсырмалар Тұлғаны зерттеудегі ғылыми және эмпирикалық әдіс дегеніміз не Тұлғаны зерттеудегі бақылау әдісінің артықшылықтары мен кемішіліктері Тұлғаны зерттеудегі анамнез әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері Тұлғаны зерттеудегі корреляция әдісінің артықшылқтары мен кемшіліктері «Оң» және «теріс» корреляция дегеніміз не Әдебиеттер: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 10 тақырып. Креативтілікке психологиялық диагностика жүргізу Жоспар Креативтілік туралы түсінік Креативтілік параметрлері Тапсырмалар Конвергенттік ойлау және дивергенттік ойлау дегеніміз не Креативтілік коэффициенті түсінігі дегеніміз не Шығармашылық дарындылық қандай параметрлерден тұрады Гилфорд бойынша креативтілік параметрлері қандай Торранс бойынша креативтілік параметрлері қандай Әдебиеттер: 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982. 3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976. 4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007. 8. Өздік жұмыс тапсырмалары Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар 1 тақырып. Интеллектуальды- танымдық сфера диагностика (қабылдау, зейiн) 1. Түйсiк. Қабылдау. 2. Қабылдау мерекшелiктерiнiң диагностикасы. 3. Зейiн. Зейiн қасиеттерiн зерттеу. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 10- 24 бет, [5] 15-25 бет, қосымша әдебиет [14] 23-44 бет 2 тақырып. Ес диагностикаасының әдiстерi 1. Әдiс 1 Фигураларды тану. 2. Әдiс 2 Қысқа уақытты естiң көлемiн анықтау. 3. Әдiс 3 Есте сақтау (Выготский Л.С. , Лурия А.В.) Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [4] 23-53 бет, [3] 99-110 бет, қосымша әдебиет [13] 19-22 бет 3 тақырып. Ойлау диагностикасының әдiстерi 1. Әдiс 1 Сандық қатынас. 2. Әдiс 2 Ойлау тездiгiн зерттеу 3. Әдiс 3 методика Равека) 4. Әдiс 4 Ойлау индивидуальдылық стил (Алексеев А ,Громова Л) Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [6] 25- 29 бет, [7] 48-59 бет, қосымша әдебиет [12] 43-57 бет 4 тақырып. Қиял диагностика әдiсi 1. Әдiс 1 Кеңiстiк қиялын зерттеу 2. Әдiс 2 Тест Творчестволық қиялдың ерекшелiктерi 3. Әдiс 3 Тест Автопортрет 4. Жаттығу 1 Фантастикалық бейне 5.

Фантастика (көне грекше: φανταστική – көзге елестету өнері) - әдебиеттің өмір шындығын қиял тұрғысында әсірелеп бейнелейтін жанры. Ғылыми түсінік жоқ кезде фантастика мифологиялық және діни шығармаларда орын алған (Гомердін "Одиссеясы", Овидийдің "Метаморфозалары", шығыс халықтарының "Мың бір түні" т.б.)

Жаттығу 2 Тест Аяқталмаған сурет 6. Ойын Елiктеу 7. Ойын Сценария Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [7] 112-130 бет, [8] 107-110 бет, қосымша әдебиет [20] 130-213 бет 9. Пән бойынша курстық жұмыс қарастырылмаған. 10. Кеңес беру кестесі № Сабақ түрлері Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 1 Дәріс сұрақтары бойынша кеңес беру 15.00-16.00 2 Тәжірибешілік сабақтардың сұрақтары бойынша кеңес беру 16.00-17.00 3 Өздік жұмыс тапсырмалары бойынша кеңес беру 13.00-13.40 4 Бақылау жұмыстары бойынша кеңес беру 15.00-15.40 11. Студенттердің білімін тексреу Дәріс және тәжірибешілік сабақтарға қатысу 0-100 балмен бағаланады. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі № Жұмыс түрі Тапсырма тақырыбы Әдебиеттер Орындалу ұзақтығы Бақылау формасы Тапсыру мерзімі 1 2 3 4 5 6 7 1 Конспект Психологияда қалыптасқан бағыт-бағдарлар жүйесіндегі орны 1-апта Қорғау 3-апта 2 Конспект Психология әдістері 2-апта Қорғау 5-апта 3 Конспект Ойлау және сөйлеудің генетикалық түбірі 1-апта Қорғау 6-апта 4 Баяндама Әлеуметтік жүріс-тұрыс тұлға белсенділігінің түрі ретінде 1-апта қорғау 7-апта 3 Межелік бақылау Тестілеу 8-апта 4 Конспект Тұлғаны зерттеу әдістері 2 апта 11-апта 5 Баяндама Тұлға құрылымына деген негізгі келістердің сипаттамасы 2 апта 13-апта 7 Межелік бақылау Тестілеу 15-апта 12.

Генетика - бүкіл тірі ағзаларға тән тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін биология ғылымының бір саласы. Ағзалардың тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігі туралы ғылымды генетика деп атайды (грекше “genetіkos” - шығу тегіне тән).

Студенттердің білімін бағалау критерийлері Пәнді игеру барысы ауызша-жазбаша нысандағы емтиханмен аяқталады. Онда барлық өтілген материалдар, тақырыптар қамтылады. Емтиханға бағдарламадағы қарастырылған тақырыптар мен тапсырмаларды орындаған студент қана босатылады. Әрбір тапсырма 0-100 балдық көрсеткіш бойынша бағаланады. Емтиханға босатылу рейтингісі ағымдағы барлық сабақтарда орындалған тапсырмалар бойынша алынған балдың орташа көрсеткіші бойынша шығарылады (дәріс сабақтарға қатысу, үй тапсырмасын орындау, өздік жұмыс тапсырмаларын орында, тәжірибешілік сабақтарға қатысу, межелік бақылаулар). Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі РД (рейтингілік босатылу балы) және қорытынды бағаның қосылуымен анықталады, яғни келесі формуламен орындалады: Қ= БР0,6 ҚБ0,4 Мұнда, Қ- қорытынды баға, БР-босату рейтингісі, ҚБ-қорытынды бақылау. Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші Балл түріндегі қорытынды баға Балдың сандық баламасы Әріп жүйесі бойынша бағалау Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға Емтихан, дифф. сынақ сынақ 1 2 3 4 5 95-100 4 А өте жақсы Есептелді 90-94 3,67 А- 85-89 3,33 В Жақсы 80-84 3,0 В Жақсы 75-79 2,67 В- Жақсы 70-74 2,33 С қанағаттанарлық 65-69 2,0 С 60-64 1,67 С- 55-59 1,33 Д 50-54 1,0 Д 0-49 0 F қанағаттанарлықсыз есептелмеді Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады: 13. Оқытушы талаптары, саясаты және іс-шаралары Жалпы психология пәні міндетті пән болып табылады. Оқу жүктемесінің көлемі 3 кредиттен тұрады, оның ішінде дәріс – 30 сағат, семинар (практикалық) сабақ – 15 сағат. Пәннің талаптары: аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу, мәселелерді, сұрақтарды талқылауға белсене қатысу, семинар сабақтарына оқу-әдістемелік құрал және негізгі әдебиет бойынша алдын-ала дайындалу, СӨЖ тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау, бақылаудың барлық түріне қатысу (ағымдық бақылау, СӨЖ тапсырмалары, аралық бақылау, қорытынды бақылау). Студенттердің білімін бағалауда аудиториялық сабақ барысындағы жауабының сапасымен қатар белсенділігі де ескеріледі. 14. Әдебиеттер тізімі Негізгі: Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию -М, 1996 Анастаэи А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб, 2002. Блейхер В.М, Крук И.В. Практическая патопсихология - Ростов-на-Дону, 1996 Бурлачук Л.Ф, Морозов СМ, Словарь-справочник попсихологической диагностике,-Спб, 1999; 2001; 2003. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб,2002. Гудвин И. Измерения в психологии. СПб, Питер, 2004 Детская психодиагностика и профориентация.Ред.-сост. .Д.Столяренко.- Ростов н Д ., 1999. Дружинин В.Н. Психология общих способностей -СПб, 1999. Общая психодиагностика Под ред.А.А.Бодалева,В.В.Столина, -М.,1987, СПб, 2004. Основы психодиагностики Под ред. А.Г.Шмелева -Ростов-на-Дону, 1996. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии Под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева.- СПб, 2001;2003,2005. Психодиагностика, коррекция и развитие личности Под ред. Н.И. Шевандрина - М, І998 Қосымша: Психологическая диагностика. Учебник для вузов Под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. СПб, 2003. Психологическая диагностика: Учебник для вузов Под ред. М.К. Акимовой, - СПб, 2005. Психологическая диагностика детей и подростков Под ред.К.М.Гуревича, Б.М.Борисовой.- М.,1995.. Психологическая диагностика и коррекция умственного развития уч-ся (пос. для шк. психологов) 1 іод ред. К.М.Гуревича,И. В.Дубровиной. М,1990. Романова Е.С. Психодиагностика. СПб, 2005 Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике - М, 1970, 2002. Шванцара И. Диагностика психического развития. Прага. 1978. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики. В 3-х ч.-М.:2003. 15. Мультимедиялық сүйемелдеу Базовые учебники по психологии рефераты и дипломы [Электронный ресурс].-1 CD; 399 Мб.-(В помощь студенту) 1.Психология 802 - 1420 - д03 - психология - электронные учебники – рефераты - дипломы - CD - ред08 Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1 б 88 б 88 Б17 Вопросы психологии и воспитания детей [Электронный ресурс]: для родителей, воспитателей и учителей.-М.:DELTA-MM,2002.-1 CD;536 Мб.-(Ваш ребенок) 1.Психология - детская психология 582-1367 - воспитание - уход - эмоциональные потребности - антисоциальное поведение - детские тайны - сон - питание - игры -психические особенности - психология - детская психология -мироощущение ребенка - родителям- воспитателям - учителям -детским психологам - янв03 - CD - ред07 Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1 б 88 б 88.8 В74 Загадки разума: энциклопедия: в 2 CD [Электронный ресурс].-Руссобит. CD 1.-2004.-1 CD; 685 Мб. 1.Психология - общая психология 2207 - психология - разум - интеллект - эмоции – память - интерактивные психологические эксперементы - CD - энциклопедия Хранение: Медиатека-1 б 88 б 88.3я2 З-14 4.Лекция по психологии [Видеозапись].-1 вк 1.Психология психология - н04 - видеокассета - лекция Хранение: Медиатека-1 б 88 б 88 247 5. Организация психологической службы в учебном заведении. Психотерапия [Видеозапись].-1 вк. Психология психология - с05 - видеокассета - психологическая служба - учебное заведение - психотерапия Хранение: Медиатека-1 б 88 б 88 354 6. Психологические тесты от Пси-Корпуса [Электронный ресурс].-М.:МедиаХауз,2002.-1 CD; 18,1 Мб. 1.Психология 909 - 1373 - психология - тесты - семья - социум -взаимоотношения - личность - характер - здоровье - бизнес - CD -Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1 7. Психологические тесты:CD.-(Практическая психология) 1.Психология тесты - характер - темперамент - коммуникативность - организаторские способности - интеллекта коэффициент - питание - Хранение: Медиатека-1 б 88 б 88 552 8. Психология [ Электронный ресурс ].- 1 CD.- ( Электронная библиотека ПГУ ).-Журн.:The Canadian Iournal of Psychiatry,2004, Vol 49; Behavior and Philosophy, 2004, Vol. 32; текст англ; БД ун-та Харбург. http:www.tub.tu-harburg.de1.Психология психология - The Canadian Iournal of Psychiatry -Behavior and Philosophy - CD - ХарбургХранение: Медиатека-1 б 88 б 88 1147 9. Психология успеха [ Электронный ресурс]:бизнес-тренинг по искусству продаж.-2000.-1 CD; 244 Мб. .-1020.00 1.Психология 225 - 1374 - бизнес-тренинг - продажи - искусство продаж -торговля - психология - успех - CD - Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1 б 88 б 88 П89 10. Самые популярные тесты [Электронный ресурс].-М.:БИЗНЕССОФТ,2005.-1 CD; 276 Мб.-(Занимательные тесты)1.Психология- CD - тесты - занимательная психологияХранение: Медиатека-1 б 88 б 88 1745 11. Тесты интеллекта [ Электронный ресурс]:тренажер.-М.:Адепт,2001.-1 CD; 230 Мб.-(Занимательная психология)Психология555 - 1368 - тесты - психология - интеллект - тренажер -интерактивные тесты - способности - логическое мышление - CD -Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1 б 88 б 88 Т36 12. Тесты профессиональные [Электронный ресурс].-М.:Адепт,2001.-1 CD; 201 Мб.-(Занимательная психология)1.Психология551 - 1372 - тесты - профессиональные тесты - общение - способности - темперамент - профессиональная пригодность - занимательная психология - CD - Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1 б 88 б 88 Т36 13. Тренировка внимания [ Электронный ресурс].-М.:Новый диск, 2006.-1 CD; 40,5 Мб.-(Спецподготовка)-550.00 1.Психология - психология - CD – внимание Хранение: Медиатека-1 88 88.3 1927 Емтихан сұрақтары 1.Ғылыми зерттеу методологиясы, оның деңгейлері. Әдіс және әдістеме Әдіс және принцип. Ғылыми принциптердің функцияла-ры Эксперименттік-психологиялық зерттеу жүргізудің прин-циптері Психологиялық зерттеу әдістерінің классификациясы Эмпирикалық және эксперименттік әдістер Эксперименттік психологияның қалыптасу тарихы Басқа ғылымдар дамуының эксперименттік психология-ның дамуына әсері Алғашқы лаборатория, психофизикалық, психофизиоло-гиялық зерттеулер Түрлі психологиялық мектептердің эксперименттік пси-хологияның дамуына әсері Эмпирикалық мәлімет типтері Писхологиялық зерттеудің кезеңдері Эмпирикалық және эксперимент әдістерінің ара қаты-насы Бақылау әдісі Бақылау әдісінің негізгі ерекшеліктері бақылау түрлері Бақылауға бағытталған және еркін бақылау Табиғи, лаборотариялық және арнайы қалыптастырған бақылау Лонгитюдті, кезеңдік және бір ғана бақылау Стандартталынған және стандартталмаған бақылау Бақылаудағы субъективті факторлар Гала-эффект Логикалық қателік Контраст қателігі Орталықтану қателігі Бақылау мәліметтерінің объективтілігі мәселесі бақылау әдісін қолданудағы валидттілік Бақылаудың сенімділігі Бақылауды жоспарлау Бақылаудың стандартталған процедурасы Бақылауды хронологиялық тұрғыда ұйымдастыру Оқиғаларды классификациялау Бақылау бірліктері мен категориялары Сандық мәліметтер алудың негізгі тәсілдері Сұрақтама әдістері Сұрақтама әдісінің түрлері Әңгімелесу әдісі, стандартталмаған және жартылай стандартталған әңгімелесу Интервью әдісі Анкета әдісі Анкеталық сұрақтардың классификациясы Анкетаның жалпы композициясы Анкетаны қалыптастыру ережелері Контент-анализдің негізгі бірліктері мен категориялары Контент-анализ жүргізу кезеңдері Контент-анализ әдісінің сандық және сапалық бірліктері Контент-анализдің матрицасы Контент-анализ бірліктерінің мүмкіндік және фактілік бір-бірімен кездесуі түрлері Ч. Осгуд бойынша кездейсоқ және кездейсоқ емес байланыстарды табу Психологиялық эксперименттегі айнымалылар: тәуелді, тәуелсіз, және қосымша айнымалылар Эксперимент валидттілігі Ішкі және сыртқы валидттілік Ішкі және сыртқы валидттілікті төмендетуші факторлар Эксперименттің негізгі түрлері Реалды және идеалды эксперимент Экспериментті жүргізу кезеңдері Эксперимент гипотезасы: индуктивті және дедуктивті Түрлі гипотезалардың өзара қатынасы Экспериментті жоспарлаудың принципі Эксперимент жоспарларын классификациялаудың крите-рийлері Экспериментке дейінгі жоспар түрлері Соломон жоспары қадағалаудың индивидуалды схемасын шығару Эксперимент валидттілігін төмендетуші қосымша факторлардың түрлі эксперимент жоспарларындағы қада-ғалану шамасы Факторлық эксперимент артықшылықтары Факторлық эксперимент жоспарының түрлері Екі айнымалылы факторлық эксперимент Факторлық экспериментке қатысты қадағалаудың инди-идуалды, топаралық, және индивид аралық схемаларды қолдану Корреляциялық зерттеулердің түрлері Корреляциялық зерттеулердің сенімділігі мен репре-зентатаивтілігі Косымша факторларды статистикалық әдіс арқылы қада-ғалау Психологиялық зерттеулердің объективтілік мәселесі Психологиялық тесттер түсінігі Тесттерге қойылатын талаптар Статистикалық гипотезалар Тесттерді адаптациялау процедурасы Психологиялық зерттеу жүргізудің этикалық принциптері
1   2   3   4   5   6   7

  • Фантастикалық

  • жүктеу 1.32 Mb.