Главная страница
Контакты

    Басты бет


ОҚу жүйесін компьютерлендіру мақсатында бейімдеу технологиясын пайдаланудың ерекшеліктері

жүктеу 107.65 Kb.жүктеу 107.65 Kb.
бет2/2
Дата14.04.2017
өлшемі107.65 Kb.

ОҚу жүйесін компьютерлендіру мақсатында бейімдеу технологиясын пайдаланудың ерекшеліктері


1   2

Навигациядағы бейімдік көмек

Навигациядағы бейімдік көмек технологиясының мақсаты білім алушыға гиперкеңістікте көрінетін сілтемелерді өзгерте отырып, бағдар мен навигация беру арқылы көмек көрсету болып табылады.

Навигация (лат. navіgatіon, navіgo - кемеде жүземін) - 1) теңізде жүзу, кеме қатынасы; 2) мұхит, теңіз, көл, бөген және өзендегі табиғат жағдайына байланысты кеме қатынасы болатын уақыт кезеңі.
Жүйенің жеке жағдайында пайдаланушыға келесі сілтемені таңдауда жеңіл болу үшін ағымдағы беттегі сілтемелері іріктеп, ішінара сілтемелерді жасыруы мүмкін. Навигациядағы адаптивті қолдау (НАҚ) гипермедиа контексінде адаптивті жоспарлаудың қосымшасы ретінде қарастырылуы мүмкін. Ол білім алушыға оқытылатын материалдан «оңтайлы жолды» табуға көмектесетін тапсырманы шешуге қатысады. Бұл уақытта навигациядағы адаптивті көмек білім алушыны дәстүрлі адаптивті жоспарлауға қарағанда азырақ бағыт береді. Ол білім алушыны келесі тапсырманы орындау үшін немесе тапсырманың келесі фрагментін зерттеу үшін жанама түрде бағыттайды [4].Білім берудегі компьютерлендірудің өзектілігі мына факторлармен түсіндіріледі:

 • Білім алушыны қазіргі қоғам сұранысына сай өзінің  өмірлік іс әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан-жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу.
  Фактор, экологияда - 1) процестердің қозғаушы күші немесе оларға ықпалы бар жағдай, қайсыбір процестегі, құбылыстағы мәнді жағдай; 2) факторлық талдауда зерттелетін айнымалы шамалар арасындағы корреляция өрнегінің көрінісі.
  Дербес компьютер Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.


 • Білім алушылардың коммуникациялық техниканың құралдарын пайдалану дағдысын қалыптастыру.
  Қатынасу, тілдесу (communication) - қатысушының екеуіне де ақпараттың түсініктілік шарты орындалған кезде бір қатысушыдан екінші қатысушыға ақпаратты жеткізудің екі жақты процесі; екі немесе одан да көп адамдардың әлеуметтік-психологиялық өзара әрекет ету процесі.


 • Білім алушының шығармашылық қабілетін, экспериментальды іскерлігін дамыту.

 • Компьютерді жекелеген пәндерде оқыту құралы ретінде пайдалана отырып, оқу тәрбие үрдісінің барлық деңгейін жетілдіру, тиімділігі мен сапасын жоғарылату.

Қорытынды. Еліміздің қоғамдық-әлеуметтік дамуында қазіргі уақыт сұранысына орай компьютерлік оқыту технологиясының алатын орны күн өткен сайын артып келеді. Компьютерлендіру – білім алушыны субьект дәрежесіне көтеретін, жеке тұлға ретінде дамытуға игі ықпал ететін, оның өз бетімен білім іздеуіне мол мүмкіншіліктер беретін білім беру әрекетінің жүйесі. Компьютерлік, ақпараттық техника мен технологиялар ақпараттандыру мен жаһандану кезеңінде білім алушылардың танымдық әрекеттерінің артуына, білім мазмұнындағы негізгі компонент оқу пәнін тереңірек меңгеруге себін тигізеді.
Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.


Сондықтан, мұндай технологияларды қолдану білім алушының дамуына өте қажет деп ойлаймыз.

ӘДЕБИЕТТЕР
 1. Karampiperis P., Sampson D. Adaptive Learning Object Selection in Intelligent Learning Systems // Journal of Interactive Learning Research. - 2004.-No. 15.-Pp. 389-409.

 2. Zaitseva L., Zakis. J. D. Course development for tutoring and training systems in engineering education // Global Journal of Engineering Education. - 1997. - Vol. 1, No.3. - Pp. 333 - 340.

 3. Brusilovsky P. Adaptive and Intelligent Technologies for Web-based Education // International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2003. Vol. 13, No. 2-4. - Pp. 159 - 172.

 4. Зайцева Л. В., Буль Е. Е. Адаптация в компьютерных системах на базе структуризации объектов обучения // Образовательные технологии и общество. - 2006. - Т. 9. - № 1. - С. 422 - 427.
  Адаптация (лат. adaptatio - бейімделу) - жануарлар организмдерінің, олардың мүшелер жүйелерінің құрылысы мен қызметі жағынан белгілі бір тіршілік ортасына бейімделу процесі; бір биологиялық түрдің морфофизиологиялық мінез-құлық - популяциялық т.б.

Кілттік сөздер: Компьютерлендіру, технология, бейімдік технология, компьютерлік оқыту жүйесі, бейімдік үйретуші жүйе, бейімдеу.


ОӘК 001:378Салғараева Г.И., Дархан Н.Д. Оқу жүйесін компьютерлендіру мақсатында бейімдеу технологиясын пайдаланудың ерекшеліктері  //ҚазККА Хабаршысы. – Алматы, 2014. – №1 . – С.

Бұл мақалада электронды оқу курстарын қалыптастыруда қолданылатын компьютерлік оқыту жүйесі қарастырылған. Және де осы компьютерлік оқыту жүйесіне бейімдеу технологиясын енгізу мәселесі, оқыту жүйелілігінің құрылуы, мәліметтердің адаптивті көрсетілуі, шешімдердің интеллектуалды талдануы, тапсырманы шешуде интерактивті көмек, навигациядағы адаптивті көмек, мысалдар негізінде тапсырмаларды шешу, біріккен адаптивті көмекке бейімделу технологиялары қарастырылған.

В статье рассмотрены компьютерные системы обучения для применения электронных учебных курсов. Также рассмотрены проблемы адаптации и введения этой технологии в систему компьютерного обучения, построение последовательности обучения, адаптивное представление информации, интеллектуальный анализ решений, интерактивная поддержка решения задач, адаптивная поддержка в навигации, решение задач на примерах, адаптивная поддержка сотрудничества.

The article describes the computer system of training for the application of e-learning courses. Also considered problems of adaptation and the introduction of this technology in computer training, construction of the sequence of learning, adaptive presentation of information, intelligent solution analysis, interactive problem solving support, adaptive navigation support, problem solutions on examples, adaptive collaboration support.Авторлар туралы мәлiмет:
Салғараева Г.И. – тех.ғ.к., профессор, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Физика-математика факультеті, Информатика және қолданбалы математика кафедасының меңгерушісі.
Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.


Ұялы тел: 7 701 670 55 53, Жұмыс тел: 2 33 18 41, e-mail: gulnaz_sal@mail.ru

Дархан Н.Д. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 6М060200-Информатика мамандығының 2-курс магистранты.

Ұялы тел: 7 775 272 50 20, e-mail: nurjanat9090@mail.ru
1   2

 • Қорытынды.
 • .И., Дархан Н.Д.
 • Салғараева Г.И.

 • жүктеу 107.65 Kb.