Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Компьютерлік желі» ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 0.7 Mb.жүктеу 0.7 Mb.
бет2/4
Дата26.03.2017
өлшемі0.7 Mb.

«Компьютерлік желі» ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені


1   2   3   4

2.5 Әдебиеттер тізімі.
Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.


Негізгі әдебиеттер тізімі:

 1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер.-СПб:Издательство «Питер», 2001.-672с.

 2. М.Гук. Аппаратные средства локальних сетей. Энциклопедия – СПб:Издательство «Питер», 2000.-576с.

 3. Компьютерные сети. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки:Пер. с англ. – 2-е изд., испр. И доп.-М.:Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999.-400с.

 4. Соловьева Л.Ф. Сетевые технологии. Учебник-практикум.-СПб.:БХВ-Петербург,2004.-416 с.

 5. Информатика:Учебник./под ред.Н.Ф.Макаровой-М.:Финансы и статистика,1999.-768с.(202-257с.)

 6. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.А. Практикум по информатике:Учеб.пособие для студ,высш.учеб.заведений.-М.:Академия, 2005-608с.(501-516с.)

 7. Абдильдин Е.Ғ., Балапанов Е.К., Бөрібаев Б. Интернетке кіріспе. «Бүкілдүниежүзілік өрмек». Әдістемелік құрал.-Алматы: Білім беру саласын ақпараттандыру Республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы, 2000- 27 б.

 8. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Даулетқұлов А. Информатикадан 30 сабақ. Жаңа ақпараттық технологиялар.
  Әдістемелік құрал - 2011 жылы Астана қаласы «Арман - ПВ» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - М. И. Нүсіпбекова, Ә. Б. Арғымбаева. Беттер саны - 352.
  Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.
  -Алматы: Шартарап,1998-384 б (311-357бб)

 9. нанс Бэрри Компьютерные сети: пер.с англ.:-М.: Бином,1996.

 10. Веттиг Д. Novell Netware:Пер.с англ.-Киев:ВНV; М.:Бином,1994.


Қосымша әдебиеттер тізімі:

 1. Ларионов A.M., Майоров С.А., Новиков Г.И. Вычислительные комплексы, системы, сети. Л., Энергоатомиздат, 1987.

 2. Вишневский А. Сетевые технологии Windows 2000 для профессионалов. - СПб: Питер, 2000. - 592 с.

 3. Шербо В.К., Киреичев В.М., Самойленко С.И. Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник. - М.: Радио и связь. - 1990.

 4. Золотев С. Протоколы Internet. - СПб: ВН, 1998.

 5. Челлис Дж., Перкинс Ч. Стриб М. Основы построения сетей. Учебное руководство для специалистов MCSE. - Лори, 1997.

 6. Романец.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. - М.: Радио и связь, 1999.

 7. Микуцкий А. Основы технологии ATM. Учебные материалы ЦИТ.

 8. Мамаев М. Телекоммуникационные технологии. Владивосток.,1999.

 9. С. И. Романчева, В.В. Соломенцев «Информационные ресурсы Интернет», Москва, 2000.

 10. Олифер, Н. Олифер «Новые технологии и оборудование ІР-сетей», Саңкт-Петербург,

 11. Бэррри Нанс. Компьютерные сети:Пер. с англ.-М.:Бином,1996.-400с.

 12. Криста Андерсон с Марком Минаси. ЛОкальные сети. Полное руководство: Пер. с англ.-К.:ВЕК ,М.:ЭНТРОП,СПб:КОРОНА принт,1999.-624с.

 13. Оглтри, Терри. Модернизация и реонт метей, - 2-н изд.:Пер. с англ.:Уч.пос.-М:Издательский дом «Вильямс», 2000.-928с.

Интернет – ресурстары:

www.mail.ru

www.inform.ru

www.econom.ru

www.mail.kz

www.inform.kz
2.6. Білімді бағалау жөнінде мәлімет.

Бағалау саясаты.

Бағалау саясаты келесі принциптерге негізделу керек: шынайлық, әділдік, айқындылық, икемділік, жоғары дифференциация.

Айқындылық - кез келген мәселеде анықтықты, дәлдікті, ашықтықты білдіретін ұғым.
Дифференциация (фр. differentiation, лат. Differentia - айырымы, айырмашылық) -

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау және емтихан кіреді.

Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау • Семестрдің 7(8) аптасында (1-7 апта нәтижесі бойынша) және 15 аптада (8-15 апта нәтижесі бойынша) оқытушы 100 балдық шкала бойынша рейтингті бақылау нәтижелерін шығарады және оқытушы өткізген рейтингке қойылатын баға, ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын көрсетеді.

 • Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі

U = [(P1 P2) / 2] * 0,6 E * 0,4

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті

Яғни 30% (1 рейтинг) 30% (2 рейтинг) 40% (емтихан).
«Пән бойынша білімді бағалау кестесі»Баға критерийі


Жұмыс түрінің

бағасы


Апта

% 1 жұмыс бағасы

%

барлығы


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Дәріске қатысу

0,5

7,52

Сабақта белсенділік таныту

0,5

7,53

Зертханалық жұмыс орындау

1

153

Өздік жұмыстар орындау

1

154

Бақылау жұмысы

3

6
5

Коллоквиум

3

6
6

Шығармашылық жұмыс

3

3

7

Емтихан
40

Барлығы
100

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15- апталарда.

Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды. Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%).

Аттестат (латын тілінде attestatio - куәлік) - әскери қызметшінің не әскери міндеттінің іскерлік және моральдық-саяси қасиеттері мен даралық қабілеттері баяндалған құжат. Аттестацияда офицердің командирлік қасиетін, оның ұйымдастырушылық қабілеттерін бейнелейтін мәліметтер, мамандығы бойынша біліктілігі, саяси кемелділігі, қабілеттері, жақсы қасиеттері немесе кемшіліктері, мінез-құлқы туралы пікірлер, т.б. беріледі.

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест СОБӨЖлары түрінде өтеді.

Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша)


Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:

Баға

Әріптік жүйе бойынша

Ұпай саны бойынша

%-дық көрсетілуі

Дәстүрлі жүйе бойынша

А

4,0

95 – 100

өте жақсыА-

3,67

90 – 94

В

3,33

85 – 89

жақсы


В

3,0

80 – 84

В-

2,67

75 – 79

С

2,33

70 – 74

қанағаттанарлықС

2,0

65 – 69

С-

1,67

60 – 64

Д

1,33

55 – 59

Д

1,0

50 – 54

F

0

0 - 49

қанағаттанғысыз

2.7. Курс саясаты.

Курс саясаты оқу процесінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті және барлық студенттер үшін міндетті. Әрбір оқытушы студенттерге сабақ барысында тәртіп ережелерін, оқытушымен және басқа студенттермен өзара қатынастарын ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді.

Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.Студенттер міндетті:

 1. Сабаққа кешікпеуге.

 2. Сабақ үстінде қатты сөйлемеуге.

 3. Сабаққа таза келуге.

 4. Себепсіз сабақ жібермеуге, ауырып қалған жағдайда ол жөнінде анықтама қағаз әкелуге.

 5. Жіберілген сабақты оқытушы белгілеген уақытта тапсыруға.

 6. Оқу процесіне белсенді араласуға.

 7. СОБӨЖларды ұқыпты орындауға.

 8. Оқытушылар мен курстастарына сыйлы, шыдамды, байсалды болуға.

 9. Барлық сабақтарда кері байланысты жүзеге асыруға.

 10. Пунктуальді және жауапты болуға.

 11. Сабақ үстінде ұялы телефонмен сөйлеспеуге.

Студенттерге қойылатын талаптар:

Сабаққа қатысу.

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Әрбір қатыспаған сабақ оқу-әдістемелік кешенде көрсетілгендей көлемде тапсырылады. Курстың үштен бір бөлігіндей көлемінде себепсіз сабақ қалдырған студент курстан шығарылады. Баға туралы ақпараттар:Баға жөнінде мәлімет:

Барлық бағалар әр тақырып бойынша және емтиханның қорытындысы бойынша жинақталады, соған байланысты курстың соңғы бағасы шығарылады.Студенттер білімін бағалаудағы критерийлер:

Студенттердің бағалаудағы критерийлерге СОБӨЖны толық орындау, оның сапасы, үй СОБӨЖсы мен қорытынды бақылау, ағымдық, аралық рейтинг жатады.

Студенттердің білімін бағалау студенттер белсенділігінің барлық формаларын есепке алатын объектілік, анықтылык, жан-жақтылық принципінен негізделеді.

Блок тақырыбы (Заголовок блока; block header) - блоктың басында орналасып, ол жайлы мәліметтер беретін және операциялық жүйеде қолданылатын арнайы жазба. Мысалы, блок тақырыбында оған кіретін логикалық жазбалар саны көрсетілуі мүмкін.
Жинақ (Набор; set) - белгілі бір ақпараттық мазмұны бар логикалық байланыстағы объектілер жиыны.
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.


СОБӨЖ-ды орындауға қойылатын талаптар:

Курсты окыту процесінде студенттерге койылатын негізгі талаптар, окылып жаткан курстың мақсаттары мен міндеттеріне байланысты қойылады. Ол үшін, яғни оқытушымен бірлесіп жұмыс жүргізуге белсенді түрде қатысу үшін студент пәнді оқуға қызығушылық танытып, топтың окып үйренуіне көмек көрсетіп, бірлесіп окытудың субъектісі ретінде көрініп, белсенділік пен жауапкершілік танытуы керек.

СОБӨЖ- дың барлығы белгіленген мерзім ішінде орындалуы керек. Студент сабаққа дайындықпен келіү керек, оқытушының қойған міндеттерін ұғынуға дайын болып, оны шешуге шығармашылық тұрғыдан карауы қажет.
2.8. Тақырыпта және емтихан бойынша студенттердің білімін бақылау үшін сұрақтар.

2.8.1. 1-7 апта материалдары бойынша бақылау өткізу үшін сұрақтар.


 1. Есептеу торабына қосылған есептеу машинасы келесі топтарға бөлінеді:

2.
Жауапкершілік - адам бойындағы белгілі бір істі , өзіне тапсырылған міндетті орындап, жүзеге асыруынан байқалатын адамгершілік қасиет; тұлғаның қоғамда немесе ұжымда қабылданған әлеуметтік, өнегелі және кұқықтық нормалар мен ережелеріне, борыш сезіміне сәйкес өз қызметін бақылау қабілеттілігі.
Есептеу машинасы - күрделі математикалық және қисындық есептерді шешуге арналған есептеу қондырғыларының кешені.
Негізгі машиналар аталады-

3. Негізгі машиналардың қызметі:

4. Қосалқы машиналардың қызметі:

5. Коммуникациялық торап –

6. Есептеу торабының жұмыс тәртібі келесі топтарға бөлінеді:

7. Пакет –

8. Хабарлар –

9. Интегралдық торап –

10. Ақпараттық жүйелердің қызметі:

11. Сұхбат жүйесінің қызметі:

12. Логикалық және есептеу жұмыстарының қызметі:

13. Хостмодуль –

14. Үрдіс –

15. Коммуникациялық модуль-

16. Терминалды модуль-

17.

Терминал (Terminal) - өзгертулер немесе операторлардың есептеуіш жүйелермен өзара әрекетін қамтамасыз ететін құрылғы; компьютер желілерінде - мәліметтерді жіберуші немесе қабылдаушы болып табылатын құрылғы; пернетақта мен дисплейден тұратын және компьютер (немесе есептеу жүйесімен) ақпарат алмастыру арнасының шетінде орналасқан, әдетте, көп пайдаланушылар жүйесінде қолданылатын енгізу-шығару құрылғысы. Мәлімет өңдеу жүйелерінде және автоматтандырылған басқару жүйелерінде мәлімет енгізу және шығару үшін қолданылады.
Интерфейсті модуль-

18. Есептеу торабымен басқару модулі-

19. Порт дегеніміз-
   1. 8-15 апта материалдары бойынша бақылау өткізу үшін сұрақтар.
 1. Оннан астам қолданушылары бар желінің стандартты түрі-

 2. Ерекшеленген сервер –

 3. Желілер құрылатын үш базалық топология:

 4. «Жұлдыз» топологиялы желіде кабельдер -

 5. Терминатор-

 6. Концентратор-

 7. Концентраторлар бөлінеді:

 8. Кодталған сигналдарды кабельмен жеткізу үшін қолданылатын технология:

 9. Жіңішке жолақты жүйелер мәліметтерді жеткізеді-

 10. Кең жолақты жүйелер мәліметтерді жеткізеді:

 11. Кең жолақты жеткізуде сигналдар жіберіледі-

 12. Бір рангілі желілер үшін қай жауап дұрыс ?
  Сигнал (лат. signum - белгі) - берілген хабарды тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.


 13. «Сақина» топологиялы желінің негізгі сипаттамасы-

 14. «Шина» топологиялы желілердің сипаттамасы-

 15. «Жұлдыз» топологиялы желілердің сипаттамасы-

 16. Қандай топология пассивті-

 17. «Сызықтық желі» топологиялық желіде кабельді ұзартуға көмектесетін құрылғы-

 18. ІВМ кабельді жүйесі қай жылы ұсынылды?

 19. Жіңішке жолақты жүйелерде сигналдарды қалыпқа келтіру үшін не қолданылады?


3. ПӘН БОЙЫНША СОБӨЖЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ.
Жұмыс түрі

СОБӨЖның мазмұны мен мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Зертханалық жұмыстарын орындау

Теориялық материалдарды меңгеруін тексеру

Жұмыс тақырыбына сәйкес

1-15 аптада

1

Компьютерде СОБӨЖны көрсету, бақылау сұрақтарына жауап

2

СОБӨЖ

тапсырмаларын орындауӨтілген тақырып бойынша негізгі элементтерді бекіту

Жұмыс тақырыбына сәйкес

1-15 аптада

1

Бақылау сұрақтарын жазбаша орындау, ауызша тапсыру

3

Бақылау жұмысы

Практикалық білімдерін тексеру жазбаша

Жұмыс тақырыбына сәйкес

7-апта

3

Жазбаша


жұмыс

4

Коллоквиум

Алған білімдерін ауызша тексеру

Жұмыс тақырыбына сәйкес

7, 15-апта

3

Ауызша сұрау


Шығармашылық жұмыс

Шығармашылық еңбекке логикалық ойлауға тәрбиелеу

Жұмыс тақырыбына сәйкес

7, 15-апта

3

Компьютерлік оқыту программасын презентациялау
Емтихан

Білімді кешенді тексеруТест

4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ.
Кафедра информатика тьютор Химеденова З.М.

Пән Компьютерлік желіКредит саны 2
Әдебиеттер тізімі

Қамтылуы

кітапханада

кафедрада

Студенттердің қамтылуы

Электрондық түрі

ескерту

1

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер.


5

-

27,5

-

№2 оқу залында

2

М.Гук. Аппаратные средства локальних сетей.

2

-

44,4

-

№2 оқу залында

3

Компьютерные сети. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки

3

-

5,5

-

№2 оқу залында

4

Соловьева Л.Ф. Сетевые технологии. Учебник-практикум.

1

-

5,5

-

№2 оқу залында

5

Информатика:Учебник./под ред.Н.Ф.Макаровой-М.:Финансы и статистика,

7

-

55

-

№2 оқу залында

6

Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.А. Практикум по информатике:Учеб.пособие

3

-

5,5

-

№2 оқу залында

7

Абдильдин Е.Ғ., Балапанов Е.К., Бөрібаев Б. Интернетке кіріспе. «Бүкілдүниежүзілік өрмек». Әдістемелік құрал.

4

-

3,2

-

№2 оқу залында

8

Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Даулетқұлов А. Информатикадан 30 сабақ. Жаңа ақпараттық технологиялар

5

-

4

-

№2 оқу залында
1   2   3   4

 • Қосымша әдебиеттер тізімі
 • 2.6. Білімді бағалау жөнінде мәлімет. Бағалау саясаты.
 • «Пән бойынша білімді бағалау кестесі»
 • 2.7. Курс саясаты.
 • Студенттерге қойылатын талаптар: Сабаққа қатысу.
 • Баға туралы ақпараттар: Баға жөнінде мәлімет
 • Студенттер білімін бағалаудағы критерийлер
 • СОБӨЖ-ды орындауға қойылатын талаптар
 • 2.8. Тақырыпта және емтихан бойынша студенттердің білімін бақылау үшін сұрақтар. 2.8.1. 1-7 апта материалдары бойынша бақылау өткізу үшін сұрақтар.
 • 8-15 апта материалдары бойынша бақылау өткізу үшін сұрақтар.
 • 3. ПӘН БОЙЫНША СОБӨЖЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ.
 • Жұмыс түрі СОБӨЖның мазмұны мен мақсаты Ұсынылатын әдебиеттер
 • 4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ.

 • жүктеу 0.7 Mb.