Главная страница
Контакты

    Басты бет


Информатика пЩні м±“алімі Баймахан ДинараныЈ 3 «Б» сыныбында йткізген саба› жоспары кїні : 26. 01. 2016ж Саба›тыЈ та›ырыбы

жүктеу 120.07 Kb.жүктеу 120.07 Kb.
Дата27.03.2017
өлшемі120.07 Kb.

Информатика пЩні м±“алімі Баймахан ДинараныЈ 3 «Б» сыныбында йткізген саба› жоспары кїні : 26. 01. 2016ж Саба›тыЈ та›ырыбыИнформатика пЩні м±“алімі Баймахан ДинараныЈ

3 «Б» сыныбында йткізген саба› жоспары

КЇні : 26.01.2016ж

СабатыЈ таырыбы: Компьютер ›±рыл“ыларыСабатыЈ масат-міндеттері:А) білімділік:О›ушылар“а компьютер жЩне оныЈ міндеттері мен мЇмкіндіктері туралы тЇсіндіруШ) дамытушылы›:О›ушылардыЈ компьютерде ж±мыс жасай отырып ойлау, есте са›тау ›абілетін дамыту, салыстыру жЩне талдау жасау“а ЇйретуБ) тЩрбиелік: Саба› барысында о›ушыларды салауаттылы››а, ±›ыптылы››а тЩрбиелеуСабатыЈ типі:ЖаЈа саба›ты меЈгертуСабатыЈ тЇрі:ДЩстЇрліСабатыЈ Щдістері:тЇсіндірмелі , с±ра› – жауапСабатыЈ оыту ›±ралдары жЩне кйрнекілігі:Интерактивті та›та, тапсырмалар Сабабарысы:М±“алімніЈ ›ызметіОушыныЈ ›ызметіІ. °йымдастыру бйлімі-амандасу;

-тЇгелдеу;

-о›ушыныЈ назарын саба››а аудару;

Аудару (Трансляция; tranlation) - 1) белгілі бір ереже бойынша бір тілден екінші тілге мағынасын көп өзгертпей аудару; 2) программалау тілдерінің бірінде берілген программаны оған эквивалент басқа тілдегі программаға түрлендіру.

-о›у ›±ралдарыныЈ дайынды“ын

Тексеру-амандасу;

-кезекшілік міндеттерін

ат›ару;

-саба››адайындалу;

ІІ. ЖаЈа материалдыабылдауа дайындыБалалар біз бЇгін бЩріміз бірге м±хит›а жЇзе отырып, «Информатика патшалы“ына» саяхат жасаймыз. «Информатика патшалы“ында» Щр тЇрлі аралдар бар, сол аралдардыЈ тапсырмаларын орындаймыз. Орындал“ан тапсырмалар“а компьютердіЈ ›±рыл“ыларын аламыз. Осы саяхат›а аттанар сЩтте бір - бірімізге деген жылы лебіздерімізді айтайы›шы. О›ушылар бір – бірініЈ ›олынан ±стап жылы лебіздер айтады.

М±хитты аралау“а дайынбыз ба балалар?

Бала - әке-шешенің перзенті, ұрпағы. Жыныс ерекшелігіне қарай ұл, қыз, жас шамасына қарай: нәресте, сәби, бөбек, балдырған, жеткіншек, жасөспірім болып жіктеледі. Ұл-қыздың жарық дүниеге келген сәтінен бастап кәмелетке толғанға дейінгі кезеңі Бала ұғымына сияды. 1. ДайынбызІV. ЖаЈа материалды тЇсіндіруА) жаЈа ±“ым“а байланысты ж±мыс Та›тада 5 арал беріледі. «ЖаЈа сабааралы»: Б±л аралда бЇгінгі йтілетін та›ырыпты о›ушылар“а тЇсіндіру. КомпьютердіЈ ›±рыл“ыларымен таныстыру. О›ушылар біз информатика пЩнінде компьютермен ж±мыс жасаймыз. Ол Їшін біз осы компьютердіЈ ›±рыл“ыларын білуіміз керек, Компьютер ›±рыл“ыларыныЈ ішінде телевизор“а ±›сас ›±рыл“ы бар, біз оны монитор деп атаймыз. Сырт›ы пішіні бойынша дисплей кЩдімгі тЇрлі –тЇсті теледидар“а ±›сас ›±рыл“ы б±л- монитор.
  Дисплей (ағылш. display - корсету, калпына келтіру) - электрондысөулелік түтікше (ЭЛТ) экранында ақпаратты корсетіп бейнелеуге арналған құрылғы, бейнетерминал. Әріптер, сандар, мөтін, кестелер немесе графиктер, суреттер, сызбалар түріне байланысты ақпаратты бейнелейтін әріпті-сандық және графикалық дисплей деп бөлінеді.
  Пішін (Форма) - қарапайым орташа күрделі, күрделі, өте күрделі тікбүрышты, үшбүрышты, көпбү- рышты, цилиндрлі, жайылмалы қорамалы болып келеді.
  Дисплей –компьютердіЈ «тілі».

Ал“аш›ы тЇрлі –тЇсті мониторлар 1982 жылы жасалды, оны пикселді монитор деп ата“ан.

ЖЇйелік блок ( Системный блок) –компьютердіЈ негізгі тораптарын ›амтиды.

-жЇйелік ( аналы›) та›таша;

-процессор;

-оперативті жады;

-т±р“ылы›ты диск ( ›ат›ыл )

-дыбыстауыш

-желілік та›таша;

Пернетата (Клавиатура)- компьютерге а›паратты енгізуге арнал“ан ›±рыл“ы.

Ол ЩріптіЈ жЩне цифр перне кймегімен компьютерге а›паратты беруге мЇмкіндік жасайды. љазіргі компьютерлердіЈ пернета›тасында 105-107 перне болады.

Пернета›та 4 бйлікке бйлінеді: 1.Функциялды› пернелер F1-F12.

2. Символды› пернелер. ( Щріптер)

3.Цифрлы› немесе ›осымша пернелер

4. МеЈзерді бас›ару пернелер.Тінтуір- компьютерге сым ар›ылы жал“анатын ша“ын манипулятор.

Тінтуірдін 2- батырмасы бар. Жо“ары –тймен жылжыту сигналдарын орындаймыз.

Жылжыту (Подкачка; paging, swapping) - виртуальдық жадтың беттерін немесе сегменттерін ауыстыру; осы сәтте жедел жадқа қажетті ақпаратты орналастыруды жасақтайтын жедел жад пен сыртқы жад арасындағы мәселелер тіркесін ауыстыру.
Перне Перне (Клавиша; key) - 1) пернетақтадағы бір перне; оны басқанда таңбаға сәйкес код қалыптасады да, ол экранға шығады немесе белгілі бір әрекет іске асады; 2) криптографиялық кілт - ақпаратты шифрлау және кері шифрлау үшін пайдаланылатын құпия код (символдар жинағы); 3) кілт - мәліметтер файлындағы жазбаны немесе жазбалар тобын ұқсастырғыш.
Манипулятор (французша manіpulateur; латынша manіpulus - уыс, manus - қол) - 1) кеңістіктегі нысанды (бұйым, дайындама, зат) өңдеуде, орнын өзгертуде, т.б. адам қолының қимылына ұқсас қозғалыс функцияларын атқаратын жұмыс органымен жабдықталған механизм.
Сигнал (лат. signum - белгі) - берілген хабарды тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.

Сол жа› батырмасы- бір рет шерту нысанды ерекшелеу Їшін ›олданылады.

ОЈ жа› батырмасы- мЩтіндік мЩзірді ша›ыру Їшін ›олданылады.Дербес компьютердіЈ ›осымша ›±рыл“ыларына:

-Принтер;

-Сканер;


-Наушник;

-Модем;


Дыбыс колонкалары;

Терте;


О›ушылар“а «Болаша› компьютерлер» туралы видео кйрсетіледі

Ш) Танымды› ›абілеттерін арттыру“а арнал“ан ж±мыс тЇрлері мен тапсырма«ЖаЈа саба›» аралында біз компьютер ›±рыл“ыларын білдік. Енді «Тапырлар аралын» аралаймыз. «Тап›ырлар аралында» си›ыршы компьютерді си›ырлап тастапты. Оны КОМПЬЮКТУС деген КАКТУСљА айналдырып, йзініЈ дЇкенініЈ сйресіне ›ояды. Кактус бейнесінде болу компьютерге тіпті ±намады, себебі м±ндай Щдеттен тыс келбетте ол а›паратты› процестерді орындайтын басты ›±рал бола алмайтын еді. О›ушылар біз компьютерге кймектесеміз бе?

Ол Їшін си›ыршыныЈ 3 тапсырмасын орындауымыз керек. Егер тапсырманы д±рыс орындаса›, компьютер б±рын“ы ›алпына келеді.


 1. Тапсырма: Шріптерді саты“а орналастырсаЈ, а›паратты йЈдеу ›±рыл“ысыныЈ атауын аласыЈ

























 1. 2- Тапсырма: Таныс емес (а“ылшын) Щріптерді сызып тастасаЈ, а›паратты енгізу ›±рыл“ысыныЈ атауы шы“ады 2. 3- Тапсырма: Сандарды йсу ретіне ›арай Щріптерді орналастыр


5 7 6 1 8 2 10 3 11 4 9

Л К І Ж Б ® О Й К Е Л

5 3 6 4 2 1

А Ш Н љ Ы Т


«Сергіту сЩті» орындалады

Келесі арал «Сиырлыобдиша» аралы.

Сан - мөлшерді сипаттайтын, санауда пайдаланылатын абстракт нәрсе.
Б±л аралда си›ырлы ›обдишалар кйп. Сол ›обдишалардыЈ ішінде бізге арнал“ан тапсырмалар жЩне сыйлы“ымыз бар, сол тапсырманы орындауымыз керек.

1-љобдиша:

А›паратты са›тап, тарат›ан,

Ж±ртты йзіне ›арат›ан.

Б±л ›андай ›±рыл“ы? (Компьютер) 1. 2-љобдиша:

Тйртб±рышты Щйнек,

Т±нып т±р“ан Щлек (Монитор) 1. 3-љобдиша:

Компьютермен енеді,

ља“аз“а басып береді. (принтер) 1. 4-љобдиша:

љанша тетік тізілген

Сауса“ыЈды сезінген

Барлы› сеніЈ ойыЈды

Компьютерге енгізген (пернетата) 1. 5-љобдиша:

Батырмасын басасын,

љажетті файлды ашасын (тышан)

Келесі арал «Адасан ›±рылылар» аралы.

Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.
Б±л аралда біздіЈ компьютерлердіЈ ›±рыл“ылары адасып кетіпті. Біз соларды тауып алуымыз керек.

Келесі арал «Кйркем сурет» аралы. Балалар бізге ±яшы›тар беріледі. Сол ±яшы›та компьютер ›±рыл“ыларыныЈ суреті жасырыл“ан, біз соны табуымыз керек.

Сурет, бөлмедегі сурет. Сурет әртүрлі бояулармен: акварельмен (қағазға немесе картон), майлы бояумен (холстқа, картонға, ағашқа), пастельмен (ерекше түрлі-түсті қарындаштармен қағазға немесе картонға) салынады.Осымен біз бЇгін балалар барлы› аралды аралады›. БЇгінгі саба› ±нады ма?

VІ. ®йге тапсырма. Компьютер ›±рыл“ы атауларына ребус, сйзж±мба› ›±растыру

VІІ.БаалауО›ушылардыЈ белсене ›атысуын ›ада“алау жЩне марапаттау

 • Пернета › та ( Клавиатура )
 • Тінтуір
 • Дербес компьютердіЈ ›осымша ›±рыл“ыларына
 • 5-љобдиша: Батырмасын басасын, љажетті файлды
 • VІ. ®йге тапсырма. Компьютер ›±рыл“ы атауларына ребус, сйзж±мба› ›±растыру V ІІ . Ба “ алау

 • жүктеу 120.07 Kb.