Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет9/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру, міндетті пЩн е/ Базалы›, таЈдау пЩн п

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ЖЇсіпбек Б.К. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты:.

Операцилы› жЇйелердіЈ тарихи дамуына шолу жасау; операциялы› жЇйелердіЈ концепциясын Їйрету; операцилы› жЇйелердіЈ функцияларымен таныстыру; пайдаланушыныЈ, администратордыЈ, программистіЈ жЩне жобалаушыныЈ кйз›арасымен операциялы› жЇйелерді зертету.Деректемелері/Пререквизиттері:

Информатика, Алгоритм жЩне мЩліметтер ›±рылымы, Программалау.КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Операциялы› жЇйелердіЈ даму тарихы. Операцилы› жЇйе типі. Операцилы› жЇйе концепциялары. Операциялы› жЇйе сервисі. ЖЇйелік программалар. Командалы› интерпретатор немесе ›абы›ша. Операциялы› жЇйелер структурасы. Процестер жЩне а“ындар. Процесс концепциясы. Процесс моделі. Процесс кЇйі. Семафорлар. Мьютекстер. Мониторлар. Барьерлер. Жоспарлау. Даму жЩне жоспарлау алгоритмі. изара тос›ауылдау. Страусты алгоритмі. Жадты бас›ару. Адрестерді баптау жЩне ›ор“ау. Жал“ау. Жадты битті массивтермен бас›ару. Виртуальды жад. Беттерді орналастыру алгоритмі. Сегменттеу. Файлды› жЇйлер. Операциялы› файлдар. Файлдар реализациясы. Каталогтар жЇйесі. Енгізу-шы“аруды бас›ару. Енгізу-шы“ару аппаратурасыныЈ принциптері. љ±рыл“ы драйверлері. Буферлеу. Дискілер. Дискілерді форматтау. ДискілердіЈ аппаратты бйлігі. Таймерлер. Алфавитті–санды› терминалдар. Желілік терминалдар. Опреацилы› жЇйе мысалдары: UNIX, Linux, Windows.°сынылатын Щдебиет:

 1. Гордеев А.В., “Операционные системы”, Питер, 2004.

 2. Иртегов Д.В., “ Введение в операционные системы ”, Петербург, 2002.

 3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. “Сетевые операционные системы”, Питер, 2001.

 4. Робачевский А.М., «Операционная система Unix». - Петербург, 1997.

 5. Таненбаум Э., “Соврменные операционные системы”. - СПб.: Питер, 2002.

 6. А.И. Гусева,«Сети и межсетевые коммуникации Windows 2000». М., 2002.

 7. Андрей С., «Настройка и обслуживание компьютера». Самоучитель. СПб.: Питер, Киев: Изд.группа ВНV, 2006.

 8. Розенфельд Л., Морвиль П., «Информационная архитектура в Интернете». Символ-Плюс, 2005.

 9. Таненбаум Э., Вудхалл А., «Операционные системы: разработка и реализация (CD)». Классика CS. СПб.: Питер, 2006г.

 10. Архитектура ЭВМ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006г.

 11. Жмакин А.П., «Архитектура ЭВМ» - СПб.: БХВ: Петербург, 2006г.

 12. Калиев Б.К., Айтимов М., Тон С. «Операционные системы MS DOS». Курс лекций.

 13. Лекции по теории операционных систем. Интернет – Университет, 2001.

 14. À.Â. 췸遭檍â, À.Þ. 輕疑陝荻 “酪增諺狀å 穽謫調壹狀å 翟嚴渟特杖å: 嶋齬杖ê”. 拮á.: 勸鎭ð, 2002.


Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне зертханалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

5В060200 – «Информатика» маманды“ы бойынша

о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы
Берілетін дЩреже: БакалавриаттыЈ білім беру ба“дарламаларын меЈгерген жЩне ›орытынды мемлекеттік аттестациядан йткен т±л“алар“а 5В060200 «Информатика» маманды“ы бойынша Информатика бакалавры академиялы› дЩрежесі беріледі.

Оу деЈгейлері (сатылары): бакалавриат

Бадарламалараабылдау жйніндегі талаптар: БакалаврдыЈ білім беру ба“дарламаларын меЈгеруге тілек білдіруші т±л“алардыЈ білімініЈ алдыЈ“ы деЈгейі – орта білім. Бакалавр“а азаматтарды ›абылдау тЩртібі жо“ары о›у орнында білім берудіЈ кЩсіби о›у ба“дарламаларын жЇзеге асыратын білім беру мекемелеріне ›абылдаудыЈ Типтік ережелеріне сЩйкес аны›талады. из ЖОО-да бір академиялы› кезеЈді ая›тауы, оныЈ ішінде о›у Їлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меЈгеруі жЩне т.б.

БадарламалардыЈ білім беру жЩне кЩсіби масаттары/оуды одан Щрі жаластыру мЇмкіндігі: Отанды› жЩне халы›аралы› еЈбек нары“ына сай бЩсекеге ›абілетті бакалавр маманын даярлау. На›ты йндіріс жа“дайында жЩне ›ызмет иерархиясы бойынша болаша› маманныЈ Щлеуметтік, экономикалы›, кЩсіптік ›ызмет мазм±нын йзгерте алу“а ›абілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін,сондай-а› еЈбек нары“ында бЩсекеге ›абілетті маман болуын, ±йымдастырушылы›-бас›арушылы› ›±зыреттілігін ›амтамасыз ету.

5В060200 - “Информатика” маманды“ы бойынша бакалавриат білім беру ба“дарламасын ая›та“ан соЈ магистратурада білім алуды жал“астырып, магистр академиялы› дЩрежесін алу“а мЇмкіндігі бар.Кредиттер кйрсетілген ба“дарламаныЈ ›±рылымы- 129 кредит + 10 кредит (іс-тЩжірибе) + 8 кредит (дене шыны›тыру) + 3 кредит (›орытынды аттестация) - (ECTS-225 кредит) 1. ÏЩ眄³Ј 觐潲, 麴ûÏЩí 囹囿ûљ噻à›耱囗潲› 牮邃栩 襦睇ECTS 犷辂眸à凄腼û 岢氤ì ïЩ礓屦³ –牮邃栩 3350坛礓弪虺 觐祜铐屙ò3350室 1101љ噻à›耱囗 蜞痂觖 3Inf1102软纛痨囹桕à3OTKN2103и斐痱仇氤愠 ›囿筹癯玟炽³ 礤愠玟屦³2Ale1104Ш脲箪弪蜞眢2Etd1105蓐铍钽 æЩ礤 ò±疣›螓 溧祗2K(O)t1106 勿 虺氤6ETN2107蓐铐铎桕嚯û› 蝈铕 礤愠玟屦³2Sht2108劐蝈ë 虺氤6KN2109љ±›û› 礤愠玟屦³2Saya1110燕ÿ襦蝌囗ó2Fil2111澡腩耦翳ÿ3拎玎臌› ïЩ礓屦 鲨觌û ïЩ礓屦64 96坛礓弪虺 觐祜铐屙ò2030ITMS3201Û›蜩爨脘û›蜞ð 蝈铕覃 æЩ礤 爨蝈爨蜩赅臌› 耱囹桉蜩赅3SA 3202燕礓û› Щ涑耱屦3OAOZ 3203物蜩扈玎鲨ÿ臌› Щ涑耱屦 æЩ礤 铒屦圉豚痄û 珏痱蝈ó3AGDT 1204离沐狃à, 沐铎弪痂ÿ æЩ礤 滂趑屦屙鲨嚯潲› 蝈Ј溴箅屦4PTT 1205橡钽疣祆嚯囿 蝈蹴铍钽覃 æЩ礤 虺脘屦3KK (O)t 2206ÊЩ癯徼 ›噻à› (铕) 虺氤 2K-bsht 2207 ÊЩ癯徼 徉“蜞ë“囗 蝈ë 虺氤 2亦Ј溧ó 觐祜铐屙虺4466ITN 1201ИнформатиканыЈ теориялы› негіздері3AT 1201А›паратты› технологияларProg 1202Программалау 3ADS 1202Алгоритмдер жЩне деректер структурасыDM 1203Дискретті математика 3GT 1203Графтар теориясыEZhA 2204Есептеу жЇйелерініЈ архитектурасы3KPZh 2204љолданбалы программалы› жабды›тауOBP 2205Обьектіге ба“ыттал“ан программалау3DKAZh 2205Деректер ›оры жЩне а›паратты› жЇйелер PK 2206Перифериялы› ›±рыл“ылар3SM 2206Символды› математика OIAT 2207О›ытуда“ы инновациялы› Щдістер мен технологиялар3EOT 2207Электронды› о›ыту негіздеріPZhT 2208ПрограммалаудыЈ жаЈа технологиялары3PTTTA 22082. Программалау тілдерініЈ теориясы жЩне трансляция ЩдістеріBIKZh 2209Баспа ісіндегі компьютерлік жЇйелер3KZh 3304Компьютерлік желілерKM 2210Компьютерлік математика3DP 2210Дербес электронды› есептеуіш машинада“ы практикумKG 3211Компьютерлік графика3HT 3211HTML-технологияларыBKT 3212Берілгендер ›оры теориясы3SN 3212Cхемотехника негіздеріKZhAK 3213Компьютерлік жЇйелерде а›паратты› ›ор“ау4MBT 3213Мобильді байланыс технологияларыMOP 3214Мультимедиалы› о›ыту программалары4KEA 3214Кйппроцессорлы электронды› есептеуіш машиналар архитектурасыÊЩ癯徼 ïЩ礓屦3248坛礓弪虺 觐祜铐屙ò58ZhP 3301ÆЇ殄氤ê 镳钽疣祆嚯囿3ZhIZh 4302凄襦礓û 桧蝈腚尻ò æЇ殄脲鸪2亦Ј溧ó 觐祜铐屙虺2741WD 3301Web-дизайн3

 1. WAT 3301Web-беттерді Щзірлеу технологияларыShKMIOE 3302Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ыту ерекшеліктері3

 1. IOTA 3302Информатиканы о›ыту теориясы жЩне Щдістемесі ATN 3303Анимациялы› технологиялар негіздері3

 1. OZh 3303Операциялы› жЇйелерEZhZhT 3304Есептеу жЇйелері, желілер жЩне телекоммуникациялар3

 1. BTK 3304Б±лтты технологиялар“а кіріспеPE 4305Параллель есептеулер3

 1. ST 4305Санды› технологияларOPZhAT 4306О›у процесіндегі жаЈа а›паратты› технологиялар3

 1. EORKT 4306Электронды› о›ыту ресурстарын ›±ру технологияларыKN 4307Криптография негіздері3

 1. PI 4307Педагогикалы› информатикаVP 4308Визуалды программалау 3

 1. РTKOESh 4308Программалау тілдері кймегімен олимпиадалы› есептерді шешу IM 4309Имитациялы› модельдеу 3SZhYN 43092.Сымсыз желілерді ±йымдастыру негіздері 凄腼û 牮邃栩 襦睇129194


Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза›стан тарихы

ПЩнніЈ коды: КТ 1101

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: 腦雩陝 Ñ. –тарих “ылымдарыныЈ кандидаты, доцент

КурстыЈ масаты: љаза›стан тарихыныЈ ертедегі дЩуірінен бастап, бЇгінге дейін негізгі кезеЈдері туралы оныЈ этногенезі, љаза› хал›ы мемлекеттілігініЈ орны“уы мен дамуыныЈ Їздіксіздігі, саба›тасты“ы туралы объективтік тарихи білім беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - жо›.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: тарихты зерттеу Щдіснамасы мен љаза›стан тарихыныЈ хронологиясы. љаза›стан ежелгі дЩуірде – тас, ›ола, темір кезеЈдері, ал“аш›ы ›ауым жЩне кЇрделі ±йымдастырыл“ан, Щлеуметтік дифференциялан“ан ›о“амныЈ ›алыптасу дЩуірі – са›тар, Їйсіндер, ›аЈлылар, “±ндар. љаза›стан орта “асыр кезеЈінде – тЇрік мемлекеттері, моЈ“ол шап›ыншылы“ы, ›аза› хал›ыныЈ жЩне мемлекеттілігініЈ эволюциясы, ›аза› ханды“ыныЈ ›±рылуы. љаза›стан Ресей империясыныЈ ›±рамында. «Алаш» ›оз“алысы мен «Алаш – Орда» ЇкіметініЈ тарихы. љаза›стан КеЈес йкіметініЈ орнауы жылдарында. ХХ “. љаза›станныЈ саяси жЩне Щлеуметтік-экономикалы› дамуы. љаза›станныЈ тЩуелсіз Республика ретінде ›алыптасуы.

°сынылатын Щдебиет:

1. љ暹à›增陝 診鳥衷 鮫儼攸儼i. - 잼茵執, 1994.

2. љ暹à›增陝 診鳥衷 ²-V-桎ì. - 잼茵執, 1996-2010 æ.æ.

3. 悸Ј縯í Í. љ暹à›執Ј êй張 診鳥衷. - 잼茵執, 1992

5. 츈麟音隨. Êй張 òЇði攸儼. - 잼茵執, 1992

6. 邏ë“燮妖 љ. љ暹à›執Ј ›堯û 診鳥衷. - 잼茵執, 1993

7. Êй靭惟â À. љ哄胞›診遭ûЈ 焌ÿ茁 診鳥衷, ›燮忽-›城惚葉診終. - 잼茵執, 1994.

8. 璥菴狀â Õ. °薏 菴乙 診鳥衷. - 잼茵執, 1994æ.

9. 쥔庾性陝荻 欒Õ “ 20-40 連 љ暹à›增陝. - 잼茵執, 1992

10.љ蹟頀齧â Ì. 펍ó“à 胞綎忽 膣 蓀雨涉. - 잼茵執, 1990

11. љ暹à›增陝 診鳥衷 展儼攸儼. - 잼茵執, 1994.

12. љ迹愼陰猥â Ì. 잼星 ›蹟“贍汞û. - 잼茵執, 1995æ

13. 잿料孺í È. 펍檣跡à 控鏃採閃抑窓û. - 잼茵執, 1997ã

14. 控卒彦櫛â Í. 잼星 渟í 잼星典菴. - 잼茵執, 1994æ

15. 昆裔趙齧â Í.À. 間裔椿診í-2030. - 잼茵執, 1997ã

16. љÐ 嵌章震膣打ÿ證. - 잼茵執, 1995 æ.17. љР Президенті Н.Ш.НазарбаевтыЈ љаза›стан хал›ына Жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз». 28 ›аЈтар, 2011жыл. Егемен љаза›стан.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, мемлекеттік емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалы› ЖЖЖ аралы› электронды кітапхана).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Информатика

ПЩнніЈ коды: Inf 1102

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шамсиева Н.С. -педагогика “ылымдарыныЈ магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Информатика пЩнiн о›ыту ма›саты студенттерге есептердi компьютер кймегiмен шешу Щдiстерiн о›ыту жЩне оларды компьютерлiк жЇйе мен а›паратты› технологияларды болаша› ›ызметiнде тиiмдi ›олдануына дайындау болып табылады. ИнформатиканыЈ негiзгi ±“ымдарын игеру ма›сатында студенттердiЈ “алгоритмдiк“ ойлау да“дыларын ›алыптастыру, а›паратты ›азiргi ›о“амныЈ ресурсы ретiнде бейнелеу жЩне а›паратты› ресурстарды бас›ару Щдiстерiн о›ыту; Студенттердi ›азiргi заман“ы озы› Щмбебап компьютерлердiЈ ›±рылысымен таныстыру жЩне олардыЈ компьютерде ж±мыс iстеу да“дысын ›алыптастыру; Студенттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау Щдiстерiн, а›паратты› жЇйелер негiздерiн о›ыту; љазiргi заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкiндiктерiн ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсiндiру.

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” пЩнініЈ курсы

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Информатика пЩнi а›параттыЈ ›±рылымын, жалпы ›асиеттерiн, сонымен ›атар оны жинау, йЈдеу, са›тау, тасымалдау жЩне сипаттау Щдiстерiн зерттейдi. А›паратты сипаттау жЩне йЈдеу, оныЈ ›±рылымы мен тЇрлерiн талдау Щдiстерiн бiлуi тиiс; Бас›арушылы› сипатта“ы есептердi компьютер кймегiмен шешудiЈ алгоритмдерi мен программаларын жасау Щдiстерiн меЈгеруi тиiс; Дербес компьютермен, операциялы› жЇйелермен, тЇрлi редакторлармен, кестелiк процессорлармен, деректер ›оймасын бас›ару жЇйелерiмен, ›олданбалы программалар пакетiмен ж±мыс iстеу да“дыларын ›алыптастыру“а жЩне компьютерлiк желi ›ызметiн ›олдана бiлуге тиiс; Деректер ›оймаларын, а›паратты› жЇйелерiн жобалау жЩне жасауды Їйрену; Арнайы есептердi щешуге арнал“ан ›олданбалы программалы› ›амсыздандыруды жасай бiлу; Компьютерлiк жЇйелер мен а›паратты› технологиялардыЈ заман талабына сай жиi йзгерiске тЇсуiн ›ада“алай бiлу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Балапанов Е.љ., Бйрібаев Б.Б., А.Б. ДЩулет›±лов ЖаЈа А›паратлы› технологиялар: Информатикадан 30 саба› -Алматы, ЖТИ, 2004-408 б.

 2. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс -СПб, Питер, 2003г.

 3. Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: имір тіршілігі ›ауіпсіздігініЈ негіздері

ПЩнніЈ коды: OTKN 2103

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Жиенбаева Л.Б., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: студенттердіЈ болаша› маман, азамат ретінде тйтенше жа“дай кезіЩнде йзін-йзі ±стай білуі, йзіндік кймек жЩне йзара кймек кйрсете алуы мен хабарлау, бас›ару ж±мыстарын ±йымдастыру жолдарын о›ытады, практикалы› іс-Щрекеттерге Їйретеді.

Деректемелері/ пререквизиттерi: орта мектеп “Химия”, “Биология” пЩндерініЈ курстары

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Кіріспе. ТЖ кезіндегі Аљ міндеттері мен орны Аљ ›±рылымдары.. Тіршілік ›ауіпсіздігін ±йымдастырудыЈ негіздері. љР Аљ туралы заЈы.7.05.1997ж. Тйтенше жа“дайлардыЈ жіктелуі. ЖЗљ тЇрлері, ›ауіпті йндірістік нысандарда“ы авариялар“а сипаттама.Таби“и жЩне техногендік сипатта“ы ТЖтуралы љРзаЈы.5.07.1996ж. Таби“и жЩне техногендік сипатта“ы ТЖ сипаттама.Апат, авария, зілзала. љаза›станда“ы таби“и сипатта“ы ТЖ. Химиялы› ›ауіпті нысандарда“ы авариялар кезінде жЇргізілетін іс-шаралар. љШУЗ олардыЈ жіктелуі.Улан“ан кезде кйрсетілетін ал“аш›ы кймек. ирттер мен жарылыстар.Таби“и жЩне техногендік йрттер.ирттен ›ор“ау“а арнал“ан іс-шаралар.ирт сйндіру ›±ралдары. Ж±›палы аурулар олардыЈ алдын алу Карантин, Обсервация. Са›тандыру іс-шараларыныЈ тЇрлері. Жара›аттан“анда, ›ан кеткенде,сЇйек сын“анда, буын шы››анда, кЇйгенде, Їсігенде кйрсетілетін ал“аш›ы кймек. Жара›ат›а таЈ“ыш ›ою Щдістері. Жара›ат кйрсеткіштері жЩне оныЈ себептерін зерттеу Щдістері.°сынылатын Щдебиет:

 1. Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.

 2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002г.

 3. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва ВШ, 2001.

 4. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шлеуметтану

ПЩнніЈ коды: Ale 1104

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Сахиев С.Е., саясат “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Студенттерге болаша› мамандар ретінде айналасында“ы Щлеуметтік Щлемді “ылыми т±р“ыда тану“а жол ашатын Щлеуметтанулы› “ылымныЈ Щдістемелері мен Щдістерін, ›ажетті Щлеуметтанулы› білім кйлемін алуды меЈзейді. Шлеуметтану, Щлеуметтік йзара Щрекеттестікпен даму заЈдылы›тарыныЈ ›ызмет ету ерекшеліктері, Щлеуметтік институттардыЈ ›ызмет етуі мен дамуы, Щлеуметтік ›±рылымы мен Щлеуметтік ›атынас ерекшеліктері жайлы, адамныЈ Щлеуметтік на›тылы› пен йзара байланыс›а тЇсуі жЩне Щлемдік ›ауымдасты›тыЈ даму тенденциялары туралы тЇсінік беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - љаза›стан тарихы, МЩдениеттану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Шлеуметтану - Щлеуметтік дЇние, т±л“аныЈ Щлеуметтік йзара ›атынастарын ›арастырып, адамдар йз ймірін ›амтамасыз етіп ›о“амды› ›атынастарды реттеу Їшін, ±рпа› ›алдырып ›о“амныЈ бірт±тасты“ын са›тап ›алу ма›сатында ›±р“ан кЇрделі Щлеуметтік жЇйелер, Щлеуметтік институттар туралы “ылым. Шлеуметтану тарихыныЈ негізгі ба“ыттары. љо“ам Щлеуметтік жЇйе ретінде. Арнайы Щлеуметтанулы› теориялар жЩне Щлеуметтанулы› зерттеу жЇргізудіЈ Щдістері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Икенов А.И., ЖЇсіпова А.Д. Шлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж

2. Шбсаттаров Р., ДЩкенов М. Шлеуметтану - Алматы, ’ылым, 2003ж

3.Шженов М., М.Садырова љо“амныЈ Щлеуметтік ›±рылым - Алматы, љаза› университеті, 2002ж

4.Шлемдік Шлеуметтану антологиясы - Алматы, љаза›стан, 2006ж

5. љаза› даласыныЈ ойшылдары (ІХ-ХІІ““.) - Алматы: ’ылым,1995ж

6. Абай љара сйздері - Алматы, 1993ж

7. Тажин М., Ая“ан.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж

8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж

9. љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證裝Ј 嵌章震膣打ÿ證. - 잼茵執, 1995 æ.10. љаза›стан Республикасы Президенті Н.Ш.НазарбаевтыЈ љаза›стан хал›ына Жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз». 28 ›аЈтар, 2011жыл. Егемен љаза›стан

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан - тест, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалы› ЖЖЖ аралы› электронды кітапхана).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экология жЩне т±ра›ты даму

ПЩнніЈ коды: Etd 1105

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: 꿰蓀焌尊循 Æ. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: љазіргі кезде адамныЈ ›орша“ан ортамен ›арым-›атынасы ерекше маЈыз“а ие болып отыр. «Экология» пЩні экологиялы› міндетін, на›ты экологиялы› жа“дайды тереЈ тЇсіне отырып экологиялы› білім мен тЩрбие, ›орша“ан ортаны жа›сарту, ›алыптастыру болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: 典診 靭攸俺 “исімдіктану”, “Жануартану”, “ТЩнтану”, “Тіршіліктану” пЩндерініЈ курсы

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: 18 “. Бастап экологияныЈ даму кезеЈдері. ПопуляцияныЈ ›±рылымы. ПопуляцияныЈ тЇрден айырмашала“ы. Экологиялы› ›ойма ±“ымы. Г.Ф.ГаузеніЈ «БЩсекелестік ы“ыстыру» ережесі. БиоалуантЇрлілік мЩселесі-йзекті экологиялы› мЩселелердіЈ бірі. љаза›стан РеспубликасыныЈ экологиялы› саясаты. Т±ра›ты даму концепциясы.Атмосфераны ›ор“ау жЩне климаттыЈ антропогендік йзг еруініЈ алдын алу. љР атмосфералы› ауаны ластаудан ›ор“ау заЈы. љалды›тарды ›ауіпсіз жою мЩселелері. љалды›тарды шикізат ретінде пайдалану мЇмкіндігі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г. «Экология» Алматы, 2002ж.

 2. Баешов А жЩне т.б. «Экология негіздері» ТЇркістан, 2000ж.

 3. Са“ымбаев ’. «Экология негіздері» Алматы, 1995ж.

 4. Бейсенова Ш.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык

Код дисциплины : K (O)t-1102

Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент

Год обучения : 1-год обучения

Семестр обучения : 1,2

Количество кредитов: 6

Ф.И.О. лектора/профессора: 昆靭斟à Ð., 增燮鋪é 穽俺賊設城言ü

Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения граммати-ческими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой деятельности: беседа, описание, информирование.

Пререквизиты:

Содержание курса/дисциплины: Грамматические формы и конструкции в функциональ-ном аспекте, Реппродуцирование адапттированных и продуцирование несложных прагмати-ческих текстов, диаологических и монологических высказывании в устоной и письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфере, по разным видам речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие учебно-профессиональной речи: вырботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования литаратуры по специальности.

Рекомендуемая литература:

1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.

2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.

3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.

4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических институтов. Л., 1988 г.

5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва. 1966 г.

6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.

7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3-е изд. М., 1985 г.8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.

Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, мо-дульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, час-тично-поисковые или эвристические методы.

Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач

Язык обучения : русский

Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд, вертуальная лаборатория, интерактивная доска, электронные учебники, электронно-образовательные ресурсы.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экономикалы› теория негіздері

ПЩнніЈ коды: ETN 2107

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: То›жолов Б.А. , а“а о›ытушы; Айкупешова Д.М, а“а о›ытушы

Курстын масаты: СтуденттердіЈ заман талабына сай экономикалы› ой-йрісін кеЈейту болып табылады. Ол ›азіргі демократиялы› ›о“ам идеясымен жаЈа ›а“идалар“а сЇйеніп, ±лтты› жЩне Щлемдік экономикалы› ойлар“а ба“ытталуы ›ажет. љаза›стан Республикасында“ы жаЈа ›атынастардыЈ сапалы экономикалы› жЇйесінде болуын талап етеді№

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика. љ±›ы› негіздері. Саясаттану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: љо“ам дамуында“ы экономикалы› теорияныЈ орны мен рйлі. ЭкономиканыЈ негізгі мЩселелері. Экономикалы› категориялар жЩне заЈдар, экономикалы› Їрдістерді о›у Щдістері, ерекшеліктері. Меншік ›атынастары жЩне экономикалы› жЇйелер типтері. Нары›тыЈ ›алыптасу заЈдары жЩне посткеЈестік елдердегі нары›тыЈ ›±рылу ерекшеліктері; нары›тыЈ негізгі заЈдары мен категориялары; жеке ±дайы йндірістіЈ ›а“идалары, шы“ындардыЈ ›алыптасу ерекшеліктері мен тЇрлері, йндірістік факторлар нары“ыныЈ, олардыЈ ба“асы мен табысыныЈ ерекшеліктері. Микро жЩне макродеЈгейдегі экономика мЩселелерініЈ йзара байланысы, макро-экономиканыЈ ›ызмет ету заЈдылы›тары; экономикалы› йсу жЩне оныЈ тЇрлері; экономикалы› цикл жЩне Щлеуметтік-экономикалы› циклдылы› мЩселелері. љазіргі экономикалы› жЇйедегі мемлекет. љо“ам дамуында“ы экономикалы› теорияныЈ орны мен рйлі. ЭкономиканыЈ негізгі мЩселелері. Экономикалы› категориялар жЩне заЈдар, экономикалы› Їрдістерді о›у Щдістері, ерекшеліктері. Меншік ›атынастары жЩне экономикалы› жЇйелер типтері.
°сынылатын Щдебиет:

1. Экономикалы› теория. О›у ›±ралы. - Алматы, 1999;

2. Жалпы экономикалы› теория. О›улы› / Редактор жетекшісі Шеденов и.љ. – Алматы-А›тйбе, 2002;

3. Осипова Г.М. Экономикалы› теория негіздері. – Алматы, 2002;

4. Байгісиев Н. Халы›аралы› экономикалы› ›атынастар. О›у ›±ралы. - Алматы, «Санат», 1998;

5. Видяпин В.И. Экономическая теория. – Москва, 2001;

6. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. Изд. 3-е. СПб, ГУЭФ, 2000;

7. Жунісов Б.С., Мамбетов °.Е., Байжомартов °.С. Нары›ты экономиканыЈ негіздері. О›у-Щдістем елік ›±ралы. – А›тйбе, 1993.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері – лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: : Шріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: 嵌逸淆鎭ð 幽葉û, 怨診諪陝à ›典û, 妖鎭存奄 釣憎猝診終, 妖鎭調攸外祉 診›診裝 檉藕贍陝ó.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шетел тілі

ПЩнніЈ коды: ShT 2108

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1, 2

Кредит саны: 6

ДЩріс беруші: Танирбергенова С.С., а“а о›ытушы; Оспанова Б.Ж., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Студенттерді кЇнделікті ймірде, т±рмыста кездесетін формалар, ауызекі сййлесу тілі жЩне белгілі бір маманды› саласында кЇнделікті, ймірде, кЩсіби ›арым-›атынас жаса“анда шет ел тілін белсенді ›олдана білуге Їйрету. Сонымен ›атар о›у ба“дарламасында белгіленген шектеулі са“ат кйлемінде студенттерге маманды“ы бойынша шет ел тілінде кЩсіптік ба“дарда білім берумен ›атар этномЩдени, рухани та›ырыптардан а›парат беріп, соныЈ нЩтижесінде жаратылыстану жЩне гуманитарлы› салада“ы болаша› мамандарды о›ытуды гуманизациялауды іске асыру.

Пререквизиттер: Жо“ары о›у орнына дейінгі білім алушылардыЈ шет тілі курсынан мектеп ба“дарламасы аясында меЈгерген біліктіліктерін жЩне ауыз екі тіліндегі сййлесім, жазылым, о›ылым, тыЈдалым да“дыларын ескеру.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Шет ел тілі курсын меЈгеру барысында студент тймендегі талаптарды меЈгеруі тиіс:

 1. фонетика: дыбыстардыЈ о›ылу ережелері жЩне алфавиттегі Щріптерді сйз тіркесінде, Щріп тіркестерінде, сййленімдерде, д±рыс айту;

 2. орфография: белгілі бір дыбыстар“а сЩйкес келетін Щріптер мен Щріп тіркесін жаза білу, негізгі тілдік ›олданыста жиі кездесетін белгілерініЈ орфография жа“ынан д±рысты“ы, сЩйкестігі;

 3. лексика: сйзжасам Їлгілері, кйп ма“ыналы сйздердіЈ контекстегі ма“ынасы, о›ылатын маманды››а байланысты терминдер мен лексикалы› ›±рылымдар;

 4. грамматика: негізгі жаратылыстану-гуманитарлы› маманды›тары саласында жиі кездесетін грамматикалы› ›±былыстар.


°сынылатын Щдебиет:

 1. Inside out Grammar companion (Elementary), 2007

 2. А.С. Восковская, Г.А.Карпова Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс» 2005

 3. К.ЖаЈабаева. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского языка. Алматы, 2003

 4. Liz and John Soars. New Headway. Elementary. Student’s book. Oxford. 2000

 5. Liz and John Soars. New Headway. Elementary. Work book. Oxford. 2000

 6. Дудкина г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения М, 1996.


Сабаберу Щдістері: Проблемалы›, ізденушілік, ауызша баяндау Щдістері, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Баллды›-рейтинг жЇйесі (а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан)..

Оу тілі: а“ылшын тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у-Щдістемелік кешендер.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љ±›ы› негіздері

ПЩнніЈ коды: KN 2109

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: 昆鳥乳齧â Ш, а“а о›ытушы; љ惚液蓀億à Ð.Ð., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: ЗаЈ маманды“ын алмайтын студенттерге мемлекет пен ›±›ы› теориясыныЈ, мораль ±“ымыныЈ басты тЇсінігін студенттердіЈ білуі; ±лтты› ›±›ы›тыЈ жетекші салаларыныЈ шеЈберінде ›ажетті білім беру; љаза›стан РеспубликасыныЈ ›±›ы›ты› жЇйесініЈ дамуыныЈ ал“ышартымен жЩне мЩселелерімен таныстыру;

љаза›станды› мемлекеттік- ›±›ы›ты› механизмніЈ жетілдірілуініЈ саяси- ›±›ы›ты› жолдарын аны›тау; СтуденттердіЈ љР конституциялы› ›±рылымын, мемлекеттік билік жЇйесін жЩне олардыЈ бас›а ›о“амды›- саяси институттармен йзара ›атынасын білуі; СтуденттердіЈ адам жЩне азаматты› ›±›ы›ты› жа“дайын негіздерін білуі;

СтуденттердіЈ егеменді љаза›станныЈ ›±›ы› салаларын білуі (азаматты›, отбасы, еЈбек, Щкімшілік, ›аржы, ›ылмысты› т.б.)

Деректемелер/Пререквизиттері: љаза›стан тарихы, Саясаттану, Мемлекет жЩне ›±›ы› тарихы, Экономикалы› теория

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «љ±›ы› негіздері» курсы Щлеуметтік-гуманитарлы› цикл пЩндерініЈ бірі ретінде жо“ары білімді мамандар даярлауда Їлкен маЈыз“а ие. љазіргі уа›ытты ал“ышарттардыЈ бірі болып ›±›ы›ты› тЩрбие, заЈды› білімдерді на›тылау сия›ты мЩселелер ›арастырылуда. Осы“ан байланысты аталмыш курс ба“дарламасында демократиялы›, ›±›ы›ты› мемлекет ›±ру, адам мен азаматтыЈ ›±›ы“ы мен бостанды“ыныЈ негізгі ›а“идалары, заЈ жЩне оныЈ тЇрлері сия›ты ±“ымдар тереЈірек ›арастырылады. Мемлекет пен ›±›ы› негізі ±“ымдары мен тЇсініктері. љ±›ы›ты› ›атынастар. ЗаЈды мінез›±лы› жЩне ›±-›ы› б±зушылы›. ЗаЈды жауапкершілік. љаза›стан Республикасы конституциялы› ›±›ы“ыныЈ негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ Щкімшілік ›±›ы› негіздері. љаза›стан Республикасы азаматты› ›±›ы› негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ отбасы ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы ›±›ы› ›ор“ау органдарыныЈ ›ызметі мен ±йымдастырылуы негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ ›аржы ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республика-сыныЈ ›ылмысты› іс жЇргізу жЩне азаматты› іс жЇргізу ›±›ы›тарыныЈ негіздері. Халы›аралы› ›±›ы› негіздері т.б.

°сынылатын Щдебиет:


 1. љаза›тыЈ ата заЈы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

 2. Сапар“алиев ’.С. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері Алматы, 1999ж.

 3. избек±лы С., љопабаев и. «Мемлекет жЩне ›±›ы› теориясы». Алматы, Жеті жар“ы, 2006ж.

 4. А“ыбаев А.Н. љылмысты› ›±›ы›. О›улы›. Ерекше бйлім, Алматы, 2000 ж.

 5. Байжанов Н. Неке жЩне отбасы. Алматы, 1997ж.

 6. Сапар“алиев ’.С. љаза›стан РеспубликасыныЈ Конституциялы› ›±›ы“ы. О›улы›. Алматы, 1997ж,

 7. Тйлеу“алиев Г.И. Азаматты› ›±›ы›. Жалпы бйлім. А., 2001ж.

 8. Ба››±лов Е. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2001ж.

 9. Дулатбеков, Аманды›ова, Турлаев. љазіргі љаза›станныЈ мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2004ж.

 10. Оспанов љ.И. љ±›ы› негіздері. Алматы, «Жеті Жар“ы» 2006 ж.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері-лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интрактивті Щдістер - ша“ын топтарда ж±мыс, презентация, пікір-талас, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану. Лекциялы› курс ›±›ы› негіздерініЈ машы›тарын игеру Їшін іскерлік ойындар, ситуациялы› семинарлар, практикалы› тапсырмалар тЇрінде йтетін семинар саба›тардыЈ негізі болып табылады.

Компьютер ар›ылы тапсырылатын тестілеу студенттерге йз білімдерін тексеруге мЇмкіншілік береді жЩне ›осымша тренинг та болады.

Практикалы› саба›тарды йткізу Щдістемесі жЩне компьютерлік тестілер ›азіргі ›±›ы›ты› білім беру талаптарына сай келеді.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалы› ЖОО аралы› электронды› кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Саясаттану

ПЩнніЈ коды: Saya 2110

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Сахиев С.Е., Сахиев С.Е., саясат “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Студенттерге саяси ймір саласында“ы кЇрделі ›±былыстар мен тенденциялар“а йз бетінше талдау жасау да“дысын ±ялату, саясат туралы ›ажетті білім беру, студенттердіЈ санасында ±“ымды› а›паратты ›алыптастыру“а ы›пал ету. Саяси дЇниетанымы мен саяси мЩдениетін ›алыптастыру“а ба“ыттал“ан, олардыЈ љаза›стан Республикасы алдында т±р“ан міндеттерді шешуге белсенді ›атысуына септігін тигізеді. љаза›станда“ы жЩне одан тыс жерлерде жЇріп жат›ан саяси процестерді ±“ыну“а жЩне еркін ба“дарлай алу ептілігіне тЩрбиелеу.

Деректемелер/Пререквизиттері: - љаза›стан тарихы, МЩдениеттану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Саясат, саясаттыЈ ймір сЇру заЈдары, оныЈ тарихи дамуы. Сонымен ›атар, билік, мемлекет, мемлекетаралы› ›атынас мЩселелері. љаза›стан Республикасы ПрезидентініЈ жыл сайын“ы халы››а жолдауы аясында“ы жЩне Їдемелі жаЈару кезеЈіндегі егеменді мемлекет саясаты. љаза›станныЈ саяси жЇйе, саяси партиялар, ›оз“алыстар, ±йымдар. Саяси мЩдениет пен саяси идеология. Шлемдік саясат жЩне ›азіргі халы›аралы› ›атынастар. ЖаЈа геосаяси конфигурацияда“ы љаза›станныЈ ±лтты› мемлекеттік мЇдделері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Саясаттану негіздері. љуанды› Е. С. О›у ›±ралы. - Алматы «ДЩуір», 2005.

2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жар“ы, 2005.

3. Саясаттану“а кіріспе. М±стафин Т.Т. – Алматы, 1994.

4. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: А›ыл кітабы, 1998.

5. М±сатаев С.Ш. љаза›станды› азаматты› ›о“ам: ›азіргі жа“дайы мен келешегі.. – Алматы, 2007.

6. Казахстанская политическая энциклопедия. – Алматы, љаза›стан даму институты, 1998.

7. љÐ 嵌章震膣打ÿ證. - 잼茵執, 1995 æ.8. љР Президенті Н.Ш.НазарбаевтыЈ љаза›стан хал›ына Жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз». 28 ›аЈтар, 2011жыл. Егемен љаза›стан.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан - тест, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалы› ЖЖЖ аралы› электронды кітапхана).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Философия

ПЩнніЈ коды: Fil 2111

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Оспанов Б., а“а о›ытушы

ПЩнніЈ масаты: Студенттерде философияы› білім негіздері, дЇние к±рылымы, дЇниедегі адамныЈ ролі мен орны туралы тЇсініктер ›алыптастыру. Болмыс, ойлау, таным, адам мен дЇниеніЈ мЩні мЩселерін талдау. АдамныЈ йзін-йзі тануында, а›параттандыру мен жаћанданумен байланысты Щлеуметтік жЩне этикалы› мЩселелерді талдауда“ы философиялы› білімніЈ ролін тЇсіну. љазіргі ›о“амда“ы т±л“аныЈ еркіндігі мен жауапкершілігініЈ мЩнін ашу, тарихи о›и“аларды сыни кйз›арас т±р“ысынан талдау ›абілетін жетілдіру.

Пререквизит: љаза›стан тарихы, Саясаттану, МЩдениеттану, Адам жЩне ›о“ам.

КурстыЈ мазм±ны: Шлемдік жЩне Отанды› философия тарихы, Щр алуан философиялы› ілімдер. Философия мЩдениет феномені ретінде, оныЈ мЩдени тарихы контексі. Болмыс философиясы, болмыс жЩне бейболмыс мЩселесі. Материя ймір сЇру тЩсілдері мен формалары. Сана жЩне таным философиясы, таным методологиясы. ДиалектиканыЈ тарихи типтері жЩне оныЈ категориялары. ’ылым философиясы. Философиялы› антропология, адам ймірініЈ бірегейлігі. љо“ам феномені, оныЈ Щлеуметтік ›±рылымы мен динамикасы. Жаћанды› мЩселелер философиясы.

Негізгі Щдебиеттер:

 1. ’абитов Т. Философия. – А., 2005

 2. Кішібеков Д. Философия. – А., 2005

 3. Алтаев Ж., љасабек А., М±›амбет›алиев љ. Философия тарихы. – А., 2000.

4. Философиялы› сйздік. – А., 1996.

5. Шбішев К. Философия. – А., 2001.љосымша Щдебиеттер:

1. Нысанбаев Ш., Шбжанов Т. Философия тарихы. – А., 1999.

2. МЩдени-философиялы› энциклопедиялы› сйздік. – А., 2004.

3. Философия. љ.Т±р“ынбаев. Алматы 2001.

4. Кішібеков Д., Сыды›ов К. Философия. – А., 2005.

5.Алтаев Ж., ’абитов Т. Философия жЩне мЩдениеттану. – А., 1998.

6. Б±›аралы› а›парат ›±ралдары, мерзімді басылымдар, интернет деректері

Интернет-ресурсы

1http://www.philos.msu.ru/libfileФилософиялы› ›айнар кйздері2http://www.yanko.lib.ru/gum.htmlФилософиялы› тЇп негіздері3http://filosof.historic.ru/ -Философиялы› Щдебиеттер 4http://referats.allbest.ruРеферат та›ырыптарыОу Щдістемелік баыттары: компаративистік, анализ, с±ра›-жауап, суреттеу т.б.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалы› ЖЖЖ аралы› электронды кітапхана).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика

ПЩнніЈ коды: ITMS 3201

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : Жарменова Б -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: СтуденттердіЈ ы›тималды›тар теориясыныЈ негізгі ±“ымдарын меЈгеріп, математикалы› статистика есептерін шешу мен ›±рудыЈ Щдістерін Їйренуге басты назар аударылады. Сонымен ›атар студенттердіЈ а›ыл-ойын йзініЈ ›азіргі а›парат мЇмкіншіліктерін, ›абілеттерін ны“айту“а жЩне кездейсо› заЈдылы›тарын танып-білуге ба“ыттал“ан. «Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика» курсы студенттердіЈ абстрактілі, алгоритмдік ойлау мЩдениетін ›алыптастыру Їшін йте ›ажет

Деректемелері/Пререквизиттері: Математикалы› талдау. Алгебра. Математикалы› логика. Сандар теориясы. Дискретті математика

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Ы›тималды›тар теориясы пЩні. О›и“алар жЩне олардыЈ тЇрлері. О›и“алар“а амалдар ›олдану жЩне ол амалдардыЈ ›ассиеттері. Геометриялы› ы›тималды›. КомбинаториканыЈ элементтері: элементтердіЈ парлары, комбинаториканыЈ негізгі принципі, терулер, орналастырулар, алмастырулар, жиындарды топтар“а жіктеу. Ы›тималды›тыЈ негізгі теоремалары. љосу жЩне кйбейту теоремалары. Шартты ы›тималды›тар. Толы› ы›тималды›тыЈ формуласы. Байес формуласы. ТЩуелсіз о›и“алар. Бернулидін ›арапайым схемасы жЩне оныЈ жалпы тЇрі. Кездейсо› шамалар жЩне олардыЈ Їлестіру заЈдары. Кездейсо› шамалардыЈ санды› сипаттамалары. Кездейсо› шамалардыЈ сипаттамалы› функциялары жЩне олардыЈ ›ассиеттері. ®лкен сандар заЈдары жЩне олардыЈ тЇрлері. Ы›тималды›тар теориясыныЈ аксиоматикасы. Ы›тималды›тыЈ аксиоматикалы› аны›тамасы.

Математикалы› статиканыЈ негізгі ±“ымдары жЩне таЈдамалы› теория элементтері. ТаЈдама ±“ымы. Ы›тималды›-статистикалы› модель жЩне математикалы› статистиканыЈ негізгі есептері. Эмпирикалы› Їлестірім функциясы. Жиіліктер гистограммасы жЩне полигоны. ТаЈдамалы› орта мен дисперсия. ТаЈдамалы› моменттер. Варияциялы› ›атар. Реттік статистикалар. Реттік статистикалардыЈ Їлестірімділігі. ТаЈдамалы› квантилдер.°сынылатын Щдебиет:

 1. Бектаев љ. Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика. А., 1991.

 2. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей.М.2003.

 3. ЖаЈбырбаев Б. Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика. А., 1988.

 4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 2003.   480 с.

 5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2007. – 551 с.

 6. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. Дрофа, Москва, 2002. – 336 с.

 7. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике. – М: Айрис-пресс, 2008. – 256 с.

 8. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М: «Высшая школа», 2004.   404 с.

 9. Ганнушкина С.А., Синицын В.Ю. Сборник задач по теории вероятностей. М.:РГГУ, 1997.   52 с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Санды› Щдістер

ПЩнніЈ коды: SA 3202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы , міндетті компонент

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Мукеева Г.И. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: ›олданбалы есептерді шешудіЈ жуы› Щдістерін, математикалы› моделдеу Щдістерін, ›ате кйздерін, алын“ан нЩтижелерді талдай алуды жЇйелі тЇрде ›алыптастыруды кйздейді. Сонымен ›атар студенттерді ЩртЇрлі пЩндік салаларда“ы на›ты ›±былыстарды математикалы› моделдеу Їрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ кймегімен шы“арудыЈ есептеу алгоритмдерін жасау мен ›олдану“а дайындау

콸釣攸諺言儼³/厥儼焉淳預窒儼³: 涅“燮û 贍愼鎖à, 陝贍嶢凹贍û› 愼佃奄鳥ÿ, 茵鎭茵震魏薏› 診陰姓, à›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫乙ð 靭í à›檉調窒û› 溢鴨陰掩, 穽謫調壹贍姓

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Трансценденттік жЩне алгебралы› теЈдеулердіЈ санды› шешімі. АлгебраныЈ санды› Щдісі. Математикалы› талдаудыЈ есептерін шешуініЈ санды› Щдісі. Санды› дифференциалдау жЩне интегралдау. Интерполяциялау, кйпмЇшеліктерді есептеу. љарапайым дифференциялды› теЈдеулерді шешудіЈ санды› Щдістері. Айырымды› схеманыЈ элементтер теориясы. Дербес туындылы теЈдеулерді шешу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М.Численные методы: учеб. пособие для студ. физ.-мат. спец. вузов — 5-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 637с.

2. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения: учеб. пособие / Б.П. Демидович (ред.). — Изд. 4-е, стер. — М.; СПб. ; Краснодар : Лань, 2008. — 400с 
3. Самарский А.А. Введение в численные методы: Учеб. пособие для вузов / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. — 3-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2005. — 288с.

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Оптимизациялы› Щдістер жЩне операцияларды зерттеу

ПЩнніЈ коды: OАОZ 3203

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Альменаева Р.и. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: математикалы› моделдеу Щдістерін, ›ате кйздерін, алын“ан нЩтижелерді талдай алуды жЇйелі тЇрде ›алыптастыруды кйздейді. Сонымен ›атар студенттерді ЩртЇрлі пЩндік салаларда“ы на›ты ›±былыстарды математикалы› моделдеу Їрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ кймегімен шы“арудыЈ есептеу алгоритмдерін жасау мен ›олдану“а дайындау.

Деректемелері/Пререквизиттері:. аналитикалы› геометрия, математикалы› талдау, а›паратты› технологиялар мен а›паратты› моделдеу, программалау

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Сызы›ты› ба“дарлама: Сызы›ты› ба“дарлама есебініЈ ›ойылу, оныЈ геометриялы› жЩне экономикалы› интерпретациясы, екі жасты принципі, тиімділік шарттары, транспортты› тапсырмасы, симплекс Щдіс, Дербес анализініЈ элементтері. Математикалы› ба“даламаныЈ екі жа›тылы“ы. Сызы›сыз ба“дарлама: есебініЈ ›ойылуы, экономикалы› интерпретация, екі жа›тылы›, Кун-ТаккердіЈ теоремасы, тиімділік шарттары, айып функция Щдістері, мЇмкіндік ба“ыттары, сызы›ты› кесінділер, тегіс емес оптимизация. Оптимизация, шартсыз жЩне шартты оптимизацияныЈ санды› Щдістері. Эйлер теЈдеуі. БеллманныЈ динамикалы› программалау Щдісі.Операцияны зерттеу. Операцияларды зерттеу пЩнініЈ дамуы жЩне тарихы. Шешім ›абылдау жЩне ойындар теориясыныЈ элементтері. Сызы›ты› жЩне сызы›ты› емс моделдер. Сызы›ты› прорграммалаудыЈ есептері. Транспортты› есептер жЩне оны жетілдіру. Желілік моделдер. Ы›тимал моделдер. Имитациялы› моделдеу. ЖЇйелік анализ.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в задачах и упражнениях. М.: Высшая школа, 2000.

 2. Плисс А.И., Сливина Н.А. MathCad 2000. Математический практикум. М.: Финансы и статистика, 2000.–655с.

 3. Плисс А.И., Сливина Н.А. «Лабораторный практикум по вычислительной математике», М.,1994

 4. В.И.Крылов, В.В.Бобков, В.И.Монастырный «Вычислительные методы», М. Наука,1976, т.1; М., Наука, 1977, т.2

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 잼愼鎖à, 愼佃奄鳥ÿ æЩ張 怏諦儼孼打贍液› 鎭Ј鴨窓儼

ПЩнніЈ коды: AGDT 1204

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші : Баканов ’.Б., физика-математика “ылымдарыныЈ докторы, профессор

КурстыЈ масаты: логикалы› жЩне алгоритмдік ойлауды дамытуды; геометриялы› есептерді шешу мен зерттеу Щдістерін игеруді; математикада“ы санды› Щдістерді игеруді; йздігінен білімін кеЈейту жЩне ›олданбалы есептерді талдай білуді Їйретуді ма›сат т±тады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Элементарлы› математика. Аналитикалы› геометрия. Жо“ары математика.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Топтар, са›ина мен йрісте𠱓ымы жЩне олардыЈ ›арапайым ›асиеттері. Шегеру са›инасы мен йрісі. Комплексті сандар йрісі. Беттегі комплексті сандарды бейнелеу. Комплексті сандардыЈ тригонометриялы› форма тЇріндегі жазбалары. Матрицалар жЩне олар“а ›олданылатын Щдістер. Квадратты матрица са›инасы. Аны›тауыштар жЩне олардыЈ ›асиеттері. Лампас теоремасы. Кері матрица формуласы. Сызы›ты› алгебралы› теЈдеулер жЇйесініЈ матрица тЇрінде жазылуы. Гаусс Щдісі. Крамер ережесі. МатрицаныЈ ранг туралы теоремасы. ирістен кйпмЇшеліктер. КйпмЇшеліктер са›инасы. КйпмЇшеліктерді ›алды›пен бйлу. Евклид алгортитмі. КйпмЇшеліктердіЈ тЇбірі жЩне еселігі. Полиномды теЈдеулер жЇйесін шешудіЈ Гребнер Щдісі. Сызы›ты› кеЈістіктер. Векторлар жЇйесініЈ сызы›ты›тЩуелділігі, алмастыру туралы лемма. Базис, йлшемділік. Берілген базистегі вектоорлар координатасы. Бас›а бизнеске ауысу. Векторлар жЇйесініЈ рангы жЩне сызы›ты› ›абы›тары. КеЈістіктіЈ ›осындысы мен ›иылысуы. КеЈістіктерді ішкі кеЈістіктердіЈ тЇзу ›осындысына жіктеу критерилері. Евклид кеЈістігі. Ортогонализациялау процесі. Коши-БуняковтыЈ теЈсіздігі. Ортогоналды толы›тауыштар. Вектор нормасы, векторлар арасында“ы б±рыш. Сызы›ты› операторлллар. издік векторлар жЩне операторлардыЈ йздік мЩндері. Негізгі ядроныЈ параллельді есептеу алгоритмі жЩне сызы›ты операторлар тЇрі. Диагоналданатын операторла. Квадратты› формалар. Инерция заЈы, оЈ аны›тал“ан квадратты› формалар. Сильвестер критериі.

Ба“ыттал“ан кесінді ретінде векто𠱓ымы. Векторлар“а жасалатын сызы›ты› операциялар. ТЇзудегі, жазы›ты›та“ы жЩне кеЈістіктегі базис. Аффинддік жжжЩне декартты› координаталар. Жазы›ты›та“ы жЩне кеЈістіктегі координаталардыЈ тЇрленуі. Аналитикалы› геометрияныЈ ›арапайым есептері. ВекторлардыЈ аралас, скаляр жжЩне векторлы› кйбейтінділері жЩне олардыЈ геометриялы›, алгебралы› ›асиеттері, координатты формада есептеулер. Поллярлы, цилиндрлік жЩне сфералы› координаттар. ТЇзу мен жа›ы›ты›тыЈ арасында“ы б±рыш. ТЇзулердіЈ, жазы›ты›тардыЈ арасында“ы б±рыш. ТЇзулердіЈ, жазы›ты›тардыЈ йзара орналасуы. Алгебралы› сызы›тар мен бетте𠱓ымы. Сызы›тар мен алгебралы› беттердіЈ инварианттылы“ы. Эллипс, гипербола жЩне параболаныЈ канонды› параметрлік теЈдеулері жЩне олардыЈ геометриялы› ›асиеттері. Екінші ретті беттерді олардыЈ канонды› теЈдеулерін айналу, соылу жЩне кесудіЈ кймегімен зерттеу.Бірінші ретті дифференциялды› теЈдеулер: негізгі ±“ымдар. љарапайым дифференциялды› теЈдеулер: айнымалылары ажыратылатын теЈдеулер, біртекті теЈдеулер, сызы›ты› жЩне о“ан келтірілетін теЈдеулер, толы› дифференциялды теЈдеулер. Туынды“а ›атысты шешілген бірінші ретті бір теЈдеу Їшін шешімніЈ бар болуы жЩне оныЈ жал“ызды“ы туралы теорема. Туынды“а ›атысты шешілмеген теЈдеулер. Сызы›ты› диференциялды› теЈдеулер. Біртекті сызы›ты теЈдеуді шешу ›асиеттері. ШешудіЈ негізгі жЇйесі. ШешудіЈ тЩуелсіздігініЈ критериі. Жалпы шешім. Сызы›ты› біртекті емес теЈдеулер. ШешімніЈ ›асиеті. Кезкелген т±ра›тыларды вариациялаудыЈ Лагранж Щдісі. Коши функциясы. Т±ра›ты коэффиценттері бар сызы›ты› теЈдеулер. ОЈ жа“ы квазиполином тЇріндегі теЈдеулер. Шектттік есептер. Шектік есептердіЈ шешімдерініЈ бар болуы жЩне оныЈ жал“ызды“ы. Грин функциясы. Штрум-Лиувилль есебі. ТеЈдеулерді ›атарлар кймегімен шешу. Аз паратметрлі дифференциялды› теЈдеулер. Сызы›ты дифференциялды› теЈдеулер жЇйесі. ШешімдердіЈ ›±рылымы. Коши матрицасы. Вариациялау Щдісі. Т±рра›ты коэффицентті сызы›ты› жЇйе. Дифференциялды› теЈдеулер жЇйесініЈ жалпы теориясы: дифференциялды› теЈдеулердіЈ ›арапайым жЇйесі. ШешімніЈ бар болуы жЩне оныЈ жал“ызды“ы туралы теорема. Интеграл ±“ымы. Инттттегралда𠱓ымы. Инттегралдар тЩуелсіздігініЈ критериі. љарапайым жЇйелер шешімдерініЈ бастап›ы берілгендерден жЩне параметрлерден тЩуелділігі. Бастап›ы берілгендері жЩне параметрлері бойынша шешімдердіЈ фифференциалдануы. Динамикалы› жЇйелер. ШешімдердіЈ ›асиеттері. Тынышты› нЇктесі. Шекті циклдер. Тынышты› нЇкте маЈында“ы траекторияы зерттеу. Ляпнув бойынша т±ра›тылы›. Сызы›ты› жЇйелердіЈ т±ра›тылы“ы. Бірінші ретті дербес туындылы теЈдеулер: бірінші ретті туындылы сызы›ты› жЩне квазисызы›ты› теЈдеулер. Коши есебініЈ шешімдері.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Ильин В. А, Позняк Э.Г. «Линейная алгебра» М., «Наука», 1978.

 2. Ильин В. А, Позняк Э.Г. «Аналитическая алгебра» М., «Наука», 1988.

 3. Бахвалов С.В., Бабушкин Л.И., Иваницкая В.П., «Аналитическая геометрия» М., «Просвещение», 1970

 4. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. Изд-3-е. М., ВШ, 1967. – 564 с.

 5. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. Изд.2-е. М., 1989. – 383 с.

 6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Краткие интегралы. Ряды. Изд.2-е. М., 1985. – 464 с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалау технологиясы жЩне тілдер

ПЩнніЈ коды: PTT 1205

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.