Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет8/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53

°сынылатын Щдебиет:

 1. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в задачах и упражнениях. М.: Высшая школа, 2000.

 2. Плисс А.И., Сливина Н.А. MathCad 2000. Математический практикум. М.: Финансы и статистика, 2000.–655с.

 3. Плисс А.И., Сливина «Н.А.Лабораторный практикум по вычислительной математике», М.,1994

 4. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный В.И. «Вычислительные методы», М. Наука,1976, т.1; М., Наука, 1977, т.2

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ыту ерекшеліктері

ПЩнніЈ коды: Shkmioe4307

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру, міндетті пЩн

О›у жылы: 4-ші о›у жылы

О›у семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Сейсеке Ж.Б. -о›ытушы

КурстыЈ масаты:

«Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ыту ерекшеліктері» курсыныЈ ›азiргi о›у жоспарында“ы орнын аны›тау. «Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ыту ерекшеліктері» курсын о›и отырып: 1. болаша› маман “Информатика“ пЩнiнiЈ жастар“а жалпы бiлiм берудегi маЈызын;

 2. бірнеше топпен ж±мыс жасау Щдістеріне машы›тануды;

 3. оныЈ болаша› кЩсiби тЇрде дайындауда“ы орнын тереЈ тЇсiнуiн;

 4. мектеп информатика курсыныЈ мазм±нын iрiктеу принциптерiн тЇсiндiре алуын;

 5. б±л пЩннiЈ бiлiм берудi компьютерлендiрудiЈ жалпы проблемаларын шешудегi алатын орнын ±“ынуы ›ажет.

 6. дербес о›у ЭЕМ-дерiнiЈ жергiлiктi желiсiмен жабды›тал“ан информатика кабинетiн пайдалану ма›саты мен оны ±йымдастыру принциптерiн бiлуi;

 7. информатиканы о›ыту проблемаларын шешуге шы“армашылы› т±р“ыдан ›арау“а баулиды.Деректемелері/Пререквизиттері:

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жЩне информатиканыЈ теориялы› негіздері пЩнін жа›сы меЈгеру ›ажет.КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

煤“惚 惟逸音攸노³ 靭攸俺鎭遭å 妖切鏃城凹陝û î›泓ó 儼焉袍蹂攸儼³ æЩ張 佺ûЈ жалпы мЩселелері. Информатиканы о›ыту ЩдістемесініЈ бас›а “ылымдармен байланысы информатиканы о›ыту ерекшеліктері. Ша“ын комплектілі мектепте информатиканы о›ытудыЈ ма›саты. Теория мен практиканыЈ байланысы. Кері байланыс орнату тЩсілдері. Ба›ылау. Даралап жЩне саралау о›ыту Щдісі. Рольдік ойындар. Мектеп информатика курсыныЈ ›±рлымы. Дидактика принциптері жЩне информатиканы о›ыту. О›ушылардыЈ компьютермен ж±мыс жасау деЈгейлері. Информатиканы о›ыту Щдiстерiне шолу. Информатика пЩніне ›ызы“ушылы› жЩне о›ушы ›ажеттілігі. Ша“ын комплектілі мектептерде информатика жЩне есептеуіш техника кабинетініЈ ж±мысын ±йымдастыру. Ша“ын комплектілі мектептерде дербес компьютерлердіЈ орналасуына жЩне жабды›талуына ›ойылатын талаптар. Ша“ын комплектілі мектептерде жЩне мектепке дейінгі мекемелердегі компьютерлік сыныптар“а ›ойылатын санитарлы›-гигиеналы› талаптар. Информатикадан факультатив саба›тарды жЇргізу Щдістемесі. Информатикалы› Їйірме. Информатика саба“ын о›ытуда білімді тексеру Щдістері. Мектептегі шы“армашылы› саба›тар. Шы“армашылы› саба›ты Щзірлеу. љашы›ты›тан о›ыту «e-learning» электронды о›ыту шеЈберінде ±йымдастыру. Ша“ын комплектілі мектептерге арнал“ан о›у Щдістемелік ›±ралдар. °жымды› шы“армашылы› ›ызметті ±йымдастыру технологиясы. Ша“ын комплектілі мектептерде программалау тілін о›ыту Щдістемесі. Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ытудыЈ жалпы Щдістемелік принциптері, а›паратты› о›ытуды ±йымдастырудыЈ йзіндік ерекшеліктері. Біріккен сыныптардыЈ о›у процесінде ›азіргі заман“ы а›паратты› технологияларды ›олдану мЇмкіндіктері. О›ытудыЈ ±жымды› тЩсілі.°сынылатын Щдебиет:

1. 輛薏›荻à Ê. «Информатиканы окыту Щдiстемесi», 잼茵執, 2000æ.

2. 8-11 幽葉›à 燮壯ë“陝 흡切鏃城凹à ïЩíi張í 竟佾焉奄òiê áiëiì 悚宗 增陝菴倧û

3. http://www.ural-chel.ru/guon/oso/trebmal.htm   Требования к условиям и организа­ции обучения школьников в малокомплектных школах

4.흡切鏃城凹à 張ãi醴儼i 閱存贍惚ûЈ 蓀證薏隣燮û

5. http://www.obrazovanie.kz/data/aul/1.php   Как живут МКШ в Казахстане. 1. Ша“ын комплектілі мектепте о›у процесін ±йымдастыру ерекшелігі. - Орал, 1992

 2. «Информатика» 9-класс о›улы“ы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл

 3. Г.Т.Жа›ыпбекова «Информатиканы о›ытудыЈ жалпы Щдiстемесi» о›у ›±ралы, Шымкент –2002г.

 4. Вопросы Интернет-образования http://www.sputnik.mto.ru/biblioteka/

 5. Образовательные интернет-ресурсы /А.Ю. Афонин, В.Н. Бабенко, М.Б. Булакина и др.; под ред. А.Н. Тихонова и др.; ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Просвещение, 2004. – 287с.

 6. Мамырова Л.К., НЇрсейітова С.. Ша“ын жина›тал“ан мектеп-білім беру. - Алматы: ’ылым, 2002.

 7. «Информатика» 7-класс о›улы“ы, Алматы, «Атам±ра», 2003 жыл

 8. «Информатика» 8-класс о›улы“ы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл

 9. http://www.open.websib.ru/conference/kontaev.html  организация учебно-воспитатель­ного процесса в МКСШ

 10. http://www.akipkro.ru/education/s-school/zan.html  Организация учебных занятий в МКСШ

 11. http://www.edustrong.ru/main/book/maloshkola.htm   Оборудование для МКСШ.

17. Разработка Концепции развития малокомплектной школы в Республике Казахстан на 2010-2020 гг.:

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг

Баалау Щдісі: кредит о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойлады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана›оры.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалау тілдері кймегімен олимпиадалы› есептерді шешу Щдістері

ПЩнніЈ коды: PTKOEShА 4307

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Программалау негіздерін о›ыту. Комбинаторика элементтерін программалауда пайдалану. Графтар теориясыныЈ элементтерімен студенттерді таныстыру. Программалаудан олимпиадалы› есептер ›±рылымына шолу жасау. ®лкен сандармен ж±мыс жасауды Їйрету. Программалау тілдері мен программалау жЇйелерініЈ йзара ерекшеліктерін білуге Їйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Алгебра жЩне анализ бастамалары. Информатика. Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика. Санды› Щдістер. Программалау.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Олимпиадалы› есептерді шы“ару Щдістері. Программалау тілінен олимпиада жЇргізу ерекшеліктері. Аутотренинг Щдістері. Олимпиада“а дайындалу ерекшеліктері. Техникалы› дайынды›. Программалау ›±рылымы. Логикалы› сЩйкессіздік. Тактикалы› дайынды›. Психологиялы› дайынды›. Программалау техникасы. Программалау тілі негіздері. (Паскаль, Си). Циклдер. Функциялар жЩне процедуралар. БерілгендердіЈ кЇрделі типтері. (массивтер, жазулар, бас›ару операторы, файлдар. Рекурсия. Динамикалы› жадыда а›паратты са›тау ерекшеліктері. Алгоритм кЇрделілігі тЇсінігі. Алгоритмдер, есептерді шешу принциптері мен Щдістері. Шздеу жЩне с±рыптау алгоритмдері. Динамикалы› программалау принциптері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Ахо А.А., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. М.: Мир, 1979.

2. Асанов М.О. Дискретная оптимизация. Екатеринбург: УралНаука, 1998.

3. Андреева Е.В. Еще раз о задачах на полный перебор вариантов. “Информатика”, №45, 2000.

4. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков. Фолио. 1997.

5. Гарднер М . Математические головоломки и развлечения М.: Мир, 1982.

6. Гордеев Э.Н. Задачи выбора и их решение. В кн.: Компьютер и задачи выбора. M.: Наука, 1989.

7. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и трудноразрешимые задачи. М.: Мир, 1982.

8. Даулеткулов А.Б. Основы программирования на языке Паскаль (алгоритмизация и программирование). Алматы. НИТ. 2004.

9. Кирюхин В.М., Лапунов А.В., Окулов С.М. Задачи по информатике. Международные олимпиады 1989-1996. - М.: “ABF”, 1996.

10. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000.

11. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (8 класс). Минск. Народная ясвета.1997.

12. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (9 класс). Минск. Народная ясвета.1997.

13. Липский В. Комбинаторика для программистов. М. Мир. 1988.

14. Окулов С.М. Геометрические алгоритмы. “Информатика”, №15, 16, 17, 2000.

15. Окулов С.М. 100 задач по информатике. Киров: изд-во ВГПУ, 2000.

16. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: введение. — М.: Мир, 1989.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы›, практикалы› жЩне зертханалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Компьютерлік желілер

ПЩнніЈ коды: KZh 4308

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Сейсеке Ж.Б. -о›ытушы

КурстыЈ масаты: Компьютерлік желілер негіздерін Їйрену, жергілікті желілер технологияларын жЩне оларды ›олдау тЇрлерін меЈгеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін мектеп информатикасыныЈ базалы› ±“ымдарын, операциялы› жЇйелер, схемотехника негіздері, дискретті математика, ЭЕМ жЩне программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін жа›сы білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Компьютерлік желілер тЇсінігі жЩне тЇрлері. Сервер. Клиент. Желілер ›ызметі. Негізгі топологиялар. Топологияны таЈдау. Протоколдар, интерфейс, коммуникациялы› протоколдардыЈ стегі ±“ымдары. ЖелініЈ OSI деЈгейлерініЈ ма›саттары. Дискреттік мЩліметтерді тасымалдау негізі. КабельдердіЈ стандарттары. Физикалы› деЈгейде мЩліметтерді тасымалдау Щдістері. Компьютерлік желідегі коммутация Щдістері. ПакеттердіЈ коммутация принциптері. Жергілікті желілердіЈ негізгі технологиялары. 802.х. IЕЕЕ стандарттарыныЈ ›±рылымдары. ЖЇйелік архитектуралар. ETHERNET, TOKEN RING, TCP протоколдар. Жергілікті желілердіЈ коммуникациялы жабды›тауы. Желілі адаптерлердіЈ функция, мінездемелері жЩне кЇйге келтіру параметрлері. Концентраторлар. Кйпірлер жЩне коммутаторлар ар›асында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желініЈ технологиясы. Маршрутизаторларды топтастыру жЩне негізгі мінездемелері. ТСР/IР протоколдарыныЈ стегі. IР пакет ›±рылымы. IР желідегі адрестер. Маска ›олдану. ТСР/IР утилиттері. Желілі операциялы› жЇйелер. Функция жЩне архитектурасы. Локалды ресурстарды бас›ару. љазіргі заманда“ы операциялы› жЇйелерге шолу. Бас›арушы функциялары жЩне бас›ару ›±ралдары. љауіпсіздікті ›амтамасыз ететін архитектура. МЩліметтерді ›ор“ау Щдістері. Аутентификация Щдістері жЩне р±›саттарды бас›ару. љорларды тексеру.°сынылатын Щдебиет:

 1. 쮜卽雪窓 Á.Ä., 虔炡í Ñ.À. 蛟狀述 惟逸淆鎭存紅 遵鎭é. 嶋齬狀å 禎櫛訟å. –Ì.:遯宗ì, 2007. – 271 ñ.

 2. 煤調禎循 Ì.Ì. 柑猝 音柚僥 禎 怏烝寥泣張 «嵌逸淆鎭存酷 遵震». 嶋齬狀å 禎櫛訟å. –圖潗-間靭壯莘猝ê, 2007. – 184 ñ.

 3. 皎搖儼 Â.Ã., 皎搖儼 Í.À.嵌逸淆鎭存酷 遵震: 穽妖打鋌, 鎭蹴鏑謫僚, 穽剪適鏑û/ – 拮Á: 흔菴鎭蟻增脣 «勸鎭ð», 2006. – 960ñ.

4. Кожанов Ю.Ф. Интерфейсы и протоколы сетей следующего поколения: научно-популярное издание СПб., 2006. –218 с.

5. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации INTERNET. М:ИНТУИТ.РУ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 – 832 с.

6. Самоучитель по работе с компьютерной сетью. ПК с нуля. Пособие для начинающих опытных пользователей ПК. Москва «Альянс-пресс» 2003. – 495с.

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг

Баалау Щдісі: кредит о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойлады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, компьютер класы, желі, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана ›оры

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Жасанды интеллект жЇйелері

ПЩнніЈ коды: ZhIZh 4308

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру, міндетті пЩн

О›у жылы: 4-ші о›у жылы

О›у семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Аубакирова Ж.љ.- а“а о›ытушы

КурстыЈ ма›саты:

Жасанды интеллект есептерін шешу Щдістеріне жЩне курс мЩселелеріне кіріспе беріп, инженерлік білім Щдістерін жЩне мазм±нын, жасанды интеллект жЇйесі ретінде нейрон желілерін жЩне эксперттік жЇйелердіЈ орны мен ерекшеліктерін о›ыту; білім ›оры, фактілер жЩне ережеле𠱓ымын ›алыптастырып, білім ›орыныЈ ережелер тЇрінде жазылуын Їйрету; білім ›орын ›±руды Їйрету; білімді модельде ар›ылы бейнелеуді Їйрету; шешімдер а“ашы жйнінде ±“ым ›алыптастырып, а“ашты ережелерге тЇрлендіруді Їйрету; жасанды интеллект жЇйесініЈ архитектурасын Їйрету, заЈдарды интерпретациялау Щдістері мен білімді кйрсету Щдістерін о›ыту, эксперттік жЇйелер білімдерініЈ базасын модельдеу жЩне шешімді іздеу, негізгі тЇсініктерді ашу жЩне нейрон желілерініЈ негізгі модельдерін о›ыту.Деректемелері/Пререквизиттері:. Сызы›ты› алгебра, математикалы› логика, программалау тілдері, информатика.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Жасанды интеллектіЈ базалы› тЇсініктері, оныЈ есептері жЩне Щдістері, терминология, жасанды интеллект жЇйелерініЈ философиялы› аспектілері, даму тарихы даму тенденциясы; бейнелерді тану, бейнелерді тану есебініЈ ›ойылуы, тану Щдістері; бірінші ретті логика предикаттары, білім жЩне мЩліметтер, білімді ›±рылымдау жЩне классификациялау тЩсілдері, білімді кйрсетудіЈ логикалы› жЩне эвристикалы› Щдістері предикат, формулалар, жалпылылы› жЩне бар болу кванторлары тЇсініктері, бірінші ретті логикалы› предикаттарда“ы формулалардыЈ интерпретациясы; ережелер-йнімдер, семантикалы› желілер мен фреймалар; экспертті жЇйелер, экспертті жЇйелерді ›±ру технологиясы; нейронды желілер, жасанды жЩне таби“и нейронды желілер жЩне нейрондар жайлы негізгі тЇсініктер, нейронды› желілердіЈ классификациясы, нейронды› желілердіЈ программалы› жЩне аппаратты› жЇзеге асуы; перцептрондар, Їйренетін жЩне йзіндік Їйренетін жЇйелер, нейронды› жЇйелердіЈ программалы› жЩне аппаратты› орындалу, нейрокомпьютерлер жЩне нейрокомпьютерлердіЈ негіздері, нейрокомпьютерлерді ›олдану облысы.°сынылатын Щдебиет:

 1. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. М.:Изд-во МГТУ им. Баумана,2001.

 2. Лорьер Ж.Л. Системы искусственного интеллекта.-М:Мир,1991.

 3. Джексон Э. Экспертные системы.-М.:Мир,1991.

 4. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам.-М.:Мир,1989.

 5. Попов Э.В. Экспертные системы.-М.:Наука,1987.

 6. Круглов В.В., Борисов В.В Основные положения теории нейронных сетей.-М.:Финансы и статистика,1992.

 7. Уоссермен Ф.Нейрокомпьютерная техника:Теория и практика. М.:Мир.1992.

 8. Горбань А.Н. и др. Нейроинформатика-Новосибирск,Наука,1991.

Сабаберу Щдістері: лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар, пікір-талас, презентация, интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана ›оры
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Мобильді байланыс технологиялары

ПЩнніЈ коды: МВТ4309

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру, таЈдау пЩн

Оу жылы: 3 о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Айтимов М.Ж -а“а о›ытушы, Кенесары А. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Мобильді байланыс жЇйелер технологияларыныЈ мЇмкiндiктерiн ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсiндiру. Мобильді байланыс жЇйелерініЈ тЇрлерін талдау. 輕訟蟻牙 蓀雨陝汞 òЇ足儼논³Ј ›鏑菴腸 證í 診陰姓.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін информатикасыныЈ базалы› ±“ымдарын, ЭЕМ жЩне программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін, желі негіздерін жЩне желілік байланыс ›±ралдарын жа›сы білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: °ялы байланысты ±йымдастырудыЈ жалпы принциптері. °ялы байланыстыЈ даму тарихы. Мобильді байланыс жЇйелерініЈ классификациясы. љызмет кйрсетілетін аума›ты соталар“а бйлу. GSM хабар алмасу технологиясы. Хаттама эволюциясы. GSM ±сынатын ›ызметтер, желі архитектурасы. Радиобайланыс аспектілері. Желілік аспектілер. GSM стандартында а›парат жеткізу жылдамды“ын кйтеру тЩсілдері. Сйздік каналдардыЈ дамуы. Берілгендерді жеткізу каналдарыныЈ дамуы. HSCSD - берілгендерді жіберу жылдамды“ын кйтеру технологиясы. GPRS - берілгендерді жеткізу жылдамды“ын арттыру технологиясы. EDGE берілгендерді жіберу жылдамды“ын арттыру технологиясы. WCDMA/UMTS – 2.5G жЩне 3G технологиялардыЈ тЇйісу нЇктесі ретінде ›арастыру. GSM стандартында берілгендерді жіберу жылдамды“ын кйтеру Щдістерін салыстырмалы талдау. GSM инфраструктурасына HSCSD, GPRS жЩне EDGE технологияларын ендіру мЇмкіндіктерін зерттеу. GSM стандартыныЈ ±ялы телефондардыЈ ж±мыс принципі. GSM – сигнализация немесе мобильді технологияларды – ›ауіпсіздікті ›амтамасыз ету салаларында ›олдану ерекшеліктері.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. «Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы». Справочник под редакцией члена-корреспондента РАН Ю.Б.Зубарева, «Горячая линия-Телеком», Москва, 2004, 128 с.

 2. Журнал "Chip" №2, февраль 2005, GSM-сигнализация: мобильные технологии на страже вашего имущества

 3. Иванов И.Л.Экспертное исследование формата GSM, Статьи, публикации г.Орёл

 4. Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, С.-П.: ИД Питер,

 5. Пасичник С., Бабич В., Яриловец А. "Сети и телекоммуникации", 1-2, 2006 г. Передача данных: от каналов к пакетам

 6. Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В., Строков В.В.. «Много-пороговые декодеры для высокоскоростных спутниковых каналов связи: новые перспективы»// Электросвязь, 2005, №2,с.10-12.

 7. Андрианов В.И., Соколов А.В. Мобильные телефоны.- СПБ.: БХВ-Петербург;Арлит.2003.-384с.:ил.-(Техника в вашем доме).

 8. www. kcell.kz– электронды› ресурс

 9. www.activ.kz– электронды› ресурс

 10. www.beeline.kz– электронды› ресурс

 11. www.mobile.ru – электронды› ресурс

 12. www.mtdbest.iki.rssi.ru электронды› ресурс

 13. www.sec.ru электронды› ресурс

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана ›оры

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Операциялы› жЇйелер

ПЩнніЈ коды: OZh 4309
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.