Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет53/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: СЩндік ›олданбалы йнері негіздері

ПЩнніЈ коды: CKON 3305

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: љасенова љ.Б.-а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: О›у жЩне шы“армашылы› ж±мыстарды орындау кескіндемелік ЩртЇрлі техникаларды меЈгеру. Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу, бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу, сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу, тЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу, композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Постреквизиттер:Берілген курс болаша› дизайн мамандарыныЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Жалпы композиция теориясы. СЩндік композицияныЈ спецификасы. Ою-йрнек композициясыныЈ заЈдары, заЈдылы›тары. Раппорты ою-йрнек композицияларын т±р“ызу принциптері ашы› ›±рылымы. Монокомпозицияларды т±р“ызу принциптері т±йы›талы“ан ›±рылымы. ТЇс жЩне тЇстік гармонияда т±рЈызу принципі. РенктіЈ кескіндеу ›аситеті.СЩндік композицияда Щдіптеу бейнелерін ›олданып т±р“ызу.

°сынылатын Щдебиет:

1.經鳥茵狀â Å.Á. «и張遭³Ј û›胞ì 診鳥衷» 잼茵執, «и張ð» 1992 æ.

2.檢訟溢â Ë.Ä. «톤言陞 й張ð 診鳥衷», 잼茵執, «и張ð» 1986 æ.

3.잼焉遵億à Â.Â. «燐î 診惟å 尿有葺軫î» 잼恢佃,-찰ï.1- Ì.; 煖橓秩孺é 出哀悅凹, 1973 æ. – 164 ñ.

4.쭤蟻請妖 Ã. «蛟狀純酷 禎震ÿ 尿桎鳥è 尿有葺軫: 穽翟音荏 欠鏑僚 增堯è â 狀脣ì 尿有葺軫å». –Ì.-Ë., 1930 æ.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы::љаза›стан бейнелеу йнерініЈ тарихы.

ПЩнніЈ коды: KBOT 3301

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ізбас›анов Е.Б.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу; Бейнелеу йнеріне тЩрбиелеудегі жина›тал“ан Щдіс-тЩсілдермен таныстыруО›ушылармен ЩртЇрлі материалдармен ж±мыс істеу тЩсіліне Їйрету. љаза› сЩндік йнерініЈ дЩстЇрін саба›та насихаттау ар›ылы отансЇйгіштік ›асиетті ›алыптастыру;Саба› тЇрлерімен таныстыру . љ±жаттармен ж±мыс

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері» пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› Бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: љаза›станныЈ ал“аш›ы тас›а салын“ан суреттері. љаза›стан бейнелеу йнерініЈ даму тарихы.

љаза›стан бейнелеу йнерініЈ тЇрлері. љаза›стан суретшілері. Ш.љастеев,Айша ’алымбаева т.б.°сынылатын Щдебиет:

1.Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» М., 2004 г.

2.Сокольникова Н.М. «Основы композиции» М., 1996 г.

3.Паранюшкин Р.В. «Композиция» М., 2002г.

4.Лебедева Е.В. «Искусство художника-оформителя» М., 1981г.

5.Козлов В.Н. «Основы художественного оформления текстильных изделий» М., 1981г.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Сурет салу жолдары

ПЩнніЈ коды: SSj 3302

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ізбас›анов Е.Б.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу;Бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу;сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу;ТЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу; Композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Шр елдегі сурет салу Щдістері.Сурет салуды балалар“а ЇйретудіЈ тиімді жолын ±йымдастыру жолдары. Сурет салуды ЇйретудіЈ білгір суретшілердіЈ тиімді жолдары. Техника тЇрлері.Графика. Акварель. Майлы бояу.

°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «펨脣炡贈», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â.«蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à», 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë.«희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4.嗜增荻墮â À. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å», 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5.쥔菴 Ò. «펨脣炡贈». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 æ.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:쥔勖言掩 й張諸炙Ј 張陞醴儼³

ПЩнніЈ коды: BON 4206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 4-о›у жылы

О›у семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Омаров Т.Ж.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Студенттерге бейнелеу јнерiнi» 張陞楹 жёне теориялыє даму процесi жјнiнде тере»iрек бiлiм алып, кјркем шы№арманы талдау№а жёне ол туралы јз пiкiрiн сауатты жеткiзе бiлуге ѕйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Постререквизиттері:Берілген курс болаша› бейнелеу йнеоі жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Бейнелеу йнерініЈ адам йміріндегі маЈызы. Бейнелеу йнерініЈ тЇрлері. Бейнелеу йнерініЈ техникаларымен танысу. Ерекшеліктерін зерттеу. Шр тЇрлі техникаларды араластыра отырып шы“армашылы› ж±мыстар орындау.

°сынылатын Щдебиет:

1.經鳥茵狀â Å.Á. «и張遭³Ј û›胞ì 診鳥衷» 잼茵執, «и張ð» 1992 æ.

2.檢訟溢â Ë.Ä. «톤言陞 й張ð 診鳥衷», 잼茵執, «и張ð» 1986 æ.

3.잼焉遵億à Â.Â. «燐î 診惟å 尿有葺軫î» 잼恢佃,-찰ï.1- Ì.; 煖橓秩孺é 出哀悅凹, 1973 æ. – 164 ñ.

4.쭤蟻請妖 Ã. «蛟狀純酷 禎震ÿ 尿桎鳥è 尿有葺軫: 穽翟音荏 欠鏑僚 增堯è â 狀脣ì 尿有葺軫å». –Ì.-Ë., 1930 æ.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:碣調麟魏 á±熉隣燮液 縯焌ó 鎭蹴鏑謫證

ПЩнніЈ коды: KBT 4207

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 4-о›у жылы

Оу семестрі:7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Назаров А.Ж.-магистр, о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Студенттерге бейнелеу јнерiнi» 張陞楹 жёне теориялыє даму процесi жјнiнде тере»iрек бiлiм алып, кјркем шы№арманы талдау№а жёне ол туралы јз пiкiрiн сауатты жеткiзе бiлуге ѕйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс.

Постререквизиттері: Берілген курс болаша› бейнелеу йнеоі жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Керамика тарихы. Керамика тЇрлері. Керамика техникалары. љолдыналатын шикізаттар мен ›±рал-жабды›тар. Керамика б±йымдарын йЈдеу. Керамика ыдыс. Керамика, мЇсін. Шрлеу. Бояулары.

°сынылатын Щдебиет:

1.쟉診軸â Ï .Á. «毗鎭震魏». – Ì.: 輕仲荻仲僥 調灑婆é, 1971ã.

2.즙厓凹荻 Ï.Ï., 줘雕蟾荻仲僥 Â.Ï. «취暹債ü. – 碣調麟魏 è 增焉依», 輕仲循 1956ã., ¹11.

3. 虔孺÷ Ã.Å. «嵌章疾漲尊循杖å 出哀蓮增橓牆紅 了鴨泣é 了 劉調麟孺», 輕仲循 1975.

5.콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6.嗜增荻墮â À.Æ. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Тері мен был“арыны кйркемдеп йЈдеу

ПЩнніЈ коды: TBKO 4208

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 4-о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: итегенов Ж.К.-о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Студенттерге бейнелеу јнерiнi» 張陞楹 жёне теориялыє даму процесi жјнiнде тере»iрек бiлiм алып, кјркем шы№арманы талдау№а жёне ол туралы јз пiкiрiн сауатты жеткiзе бiлуге ѕйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс.

Постререквизиттері: Берілген курс болаша› бейнелеу йнеоі жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Тері мен был“ары йЈдеу тарихы. Тері мен был“арыдан жасал“ан б±йымдардыЈ адам йміріндегі маЈызы. љ±рал-жабды›тар. Шикізаттар мен оларды йЈдеудіЈ дЩстЇрлі жЩне жаЈа технологиялары. Тері мен был“арыдан жасал“ан ›олданбалы б±йымдар

°сынылатын Щдебиет:

1. Шìið“暹妖 љ. «љ暹à› ›鏑й張ði» À., 1998 æ.

2. љ葉忽陝荻 Ñ. «љ暹à› 鎚ë›惚ûЈ ›鏑й張ði» À., 1996 æ.

3. 驚魏狀â À. «間裔椿惟å 穽凹乙厓赤 尿有葺軫î», À., 1988 æ.

4. 쿳訟狀蓴孺é Ì.Ç., 羸增ÿ惟循 Í.Â. «屢蹴鏑謫 惟鍊», Ì., 1991 æ

5. 헹尊í Ê. «璥鎭鳥贍荻抑孼猥 了鴨泣é 了 惟鍊», Ì.,1988 æ.

6. 虔惟蓴孺é È. «흔鴨泣ÿ 了 惟鍊», 距薪尊藺泓了菴ò, 1991 æ.

7. «Практикум в учебных мастерских». М. - Просвещение 1990 год .

8. Козлов В.Н. «Основы художественного оформления текстильных изделий» М. - 1996 год.

9. «Кожа в умелых руках»: Сборник/ Ред.-сост.:О.Жукова - М.Знание ,1996Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:췻宬凹à

ПЩнніЈ коды: Grа 4210

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 4-о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: итегенов Ж.К.-о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Студенттерге бейнелеу јнерiнi» 張陞楹 жёне теориялыє даму процесi жјнiнде тере»iрек бiлiм алып, кјркем шы№арманы талдау№а жёне ол туралы јз пiкiрiн сауатты жеткiзе бiлуге ѕйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері:ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Постререквизиттері: Берілген курс болаша› бейнелеу йнеоі жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Графика тарихы. Графика тЇрлері. Технологиясы жЩне Щдістері. Линогравюра. Литографика. Офорт. ТЇсті графика. Тушь, Пастель. ТЇсті ›арындаштар, Сангина. Соус.

°сынылатын Щдебиет:

1.經鳥茵狀â Å.Á. «и張遭³Ј û›胞ì 診鳥衷» 잼茵執, «и張ð» 1992 æ.

2.檢訟溢â Ë.Ä. «톤言陞 й張ð 診鳥衷», 잼茵執, «и張ð» 1986 æ.

3.잼焉遵億à Â.Â. «燐î 診惟å 尿有葺軫î» 잼恢佃,-찰ï.1- Ì.; 煖橓秩孺é 出哀悅凹, 1973 æ. – 164 ñ.

4.쭤蟻請妖 Ã. «蛟狀純酷 禎震ÿ 尿桎鳥è 尿有葺軫: 穽翟音荏 欠鏑僚 增堯è â 狀脣ì 尿有葺軫å». –Ì.-Ë., 1930 æ.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Сурет

ПЩнніЈ коды: Sur 3301

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 4-о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ізбас›анов Е.Б.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу; Бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу;

сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу;

ТЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу;

Композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу.Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Интерьер суретін салу жолдары. Та›ырыпты› ›ойылымдар: интерьердегі натюрморт, суретші шеберханасында, т.б Антик бас мЇсіндерінініЈ суреті.

Адам бас кеудесініЈ суреті. Портрет, сауса› суреттері. КЩрі адамныЈ ›олымен бірге салын“ан интерьердегі портреті.°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë. «희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4. 嗜增荻墮â À.Æ. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Живопись

ПЩнніЈ коды: Zhiv 3302

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 4-о›у жылы

О›у семестрі: 7

Кредит саны:2

ДЩріс беруші: Омаров Т.Ж.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу;

Бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу;

сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу;

ТЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу;

Композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: ШртЇрлі материалдардан ›±рал“ан ›±рделі натюрморт. Жартылай жалаЈаш натура. Та›рыпты› ›ойылым- ›ол“а дейінгі дене

°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë. «희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4.嗜增荻墮â À.Æ. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Кйркем безендіру ж±мыстары.

ПЩнніЈ коды: KBJ 4303

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы:4-о›у жылы

О›у семестрі: 7

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші: итегенов Ж.К.-о›ытушы

КурстыЈ масаты:Декорациялы›-кйркемдеу йнерін меЈгеру жЩне ±йымдастыру жолдарын іздестіру.љосымша стенділердіЈ ат›аратын›ызметін білу жЩне тЇстік шешімін табу.Негізгі конструкциялы› шешім, интерьердіЈ жобасын аксонометрияда сызу.Кйркемдеу негізін ашу ретінде ›олдану“а модельдер мен макеттер жасай білу.ИнтерьердіЈ ›±рылымын перспективада сузуды Їйрену.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Берілген курс болаша› дизайн мамандарыныЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.Постреквизиттер: Берілген курс болаша› дизайн мамандарыныЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ Студенттерді дизайнерлік ж±мыстарда йз бетінше конструкциялау“а, арнайы бір ба“ыт бойынша б±йым жасай білуге, сонымен ›атар эстетикалы› тал“амын дамыту.

°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë. «희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4.嗜增荻墮â À.Æ. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


жүктеу 18.1 Mb.