Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет50/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Бейнелеу йнерініЈ пайда болуы жйніндегі теория. Ерте кезеЈдегі жЩне дЩстЇрлі йнер жйніндегі тЇсінік. Ежелге Шыыс йнері: ОрталыАзияда мЩдениеттіЈ пайда болуы. Африка жЩне Америка, Мысыр, љосйзен йнері, жапония, љытай, ®нді елдерініЈ ежелгі йнері. Антик йнері: Грекия жЩне Рим. Ортаасыр: Ерте христиан, роман, готика, орыс йнері. Жапония, љытай, СолтЇстік Еуропа йнері.


°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë.«희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4.嗜增荻墮â À.Ï. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ТЇстану

ПЩнніЈ коды: TT 2202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, тандау компоненті

Оу жылы:2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ЖЇсіпов А.љ.-академиялы› доцент

КурстыЈ ма›саты:

Студенттерге бейнелеу јнерiнi» 張陞楹 жёне теориялыє даму процесi жјнiнде тере»iрек бiлiм алып, кјркем шы№арманы талдау№а жёне ол туралы јз пiкiрiн сауатты жеткiзе бiлуге ѕйрету.Деректемелері/Пререквизиттері:.

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиісПостререквизиттері:Берілген курс болаша› бейнелеу йнеоі жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: ТЇстану теориясы.ТЇсті зерттеген “алымдардыЈ еЈбектері. ТЇсті спектр. Колорит. Ахроматикалы› жЩне хроматикалы› тЇстер.Туыс тЇстер. ТЇстік Їйлесімділік. Жылы жЩне суы› тЇстер. ТЇстердіЈ араласуы.

°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë.«희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4.嗜增荻墮â À.Ï. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: АвтоКад жЩне кредо негіздері

ПЩнніЈ коды: ACKN 2208

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі:3,4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ермахан Б.Е.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: AutoCAD жЩне Credo – кез-келген техникалы› – конструктивтік жобалармен немесе графикамен ж±мыс істейтін маман“а арнал“ан Щмбебап графикалы› пакет. AutoCAD – тыЈ коркем графикалы› редакторларын (Мысалы: Photoshop6 Pointbrush). айырмашылы“ы – AutoCAD бейнемен емес, объектініЈ геометриялы› сипатталуымен ж±мыс істейді. Б±л жЇйе тек шетелдерде “ана емес, біздіЈ елімізде де компьютерлік жобалауды болаша›та дамыту“а жасал“ан ›адамдардыЈ жаЈа ба“ыттарымен таныстырады. AutoCAD екі йлшемді координаттар жЇйесіндегі сызбаларды жасау“а “ана емес, сонымен ›атар ЩртЇрлі “ылыми – техникалы› салаларда“ы конструкйияларды модельдеуге, геометриялы› кеЈістіктегі модельдер мен масштабтал“ан ЩртЇрлі сандардан жЩне символдардан ›±рал“ан байланыс жЇйелерін ›±ру“а мЇмкіндік береді.

љазіргі ›олданыста“ы курс ба“дарламасында AutoCAD жЇйесініЈ командаларын ЇйретудіЈ еЈ тиімді деген жолдары ›арастырыл“ан. Тапсырмаларды орындау барысында ›олданушы йз тЩжірибесі ар›ылы AutoCAD – тыЈ мЇмкіндіктер кйкжиегініЈ кеЈдігіне кйз жеткізеді.

Autodesk мамандарыныЈ жина“ан мол тЩжірибесініЈ кймегімен жЇйеніЈ функционалды› мЇмкіндіктері Їнемі кенею Їстінде.

AutoCAD – ты ›олдану ар›ылы тймендегідей мЇмкіндіктерді жЇзеге асыру“а болады: 1. графикалы› модельдеу

 2. сызбалардыЈ а›паратты› мЩліметтер ›орын ›±ру

 3. кеЈістіктегі конструкцияларды жобалау, модельдеу, визуализациялау

 4. сырт›ы маліметтер ›орына ›ол жетімдігі

 5. ЩртЇрлі форматта“ы файлдармен ж±мыс істеу алу

 6. интелектуалды ›±ралдар кймегімен сызбалар“а йлшемдер беру

 7. автоматтандырыл“ан жЇйе ар›ылы ресурстарды бас›ару

- демонстрацияланган мультифильмдермен ›оз“алыстарды ›±рк жЩне т.б.

Деректемелері/Пререквизиттері:

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «AutoCAD жЩне Credo негіздері.» пЩнініЈ ма›саты – студенттерге жобалау – сызу ж±мыстарыныЈ автоматтандырыл“ан стандартты› жЇйесін ›олданып, сызбалар ›±растыру Щдістерін жЩне тЩсілдерін Їйрету. Сондай-а› студенттердіЈ осы ›уатты Щрі жетілген программалы› графикалы› жЇйесі бойынша Щрі ›арай йз бетінше білімдеріЈ тереЈдетіп, ›ыр-сырын меЈгерулеріне тура ба“ыт сілтеу.

Графикалы› жЇйе жазы›ты›та“ы екі йлшемді сызбалармен ›атар, “ылым мен техниканыЈ ЩртЇрлі саласында ›олданылатын кЇрделі, кйлемді конструкциялар моделін салу“а мЇмкіндік жасайды.

Болаша› инженерлердіЈ кЩсіби ›ызметінде кездесетін мЩселелерді шешу барысында, йндірісті жобалау“а AutoCAD ба“дарламасын пайдаланудыЈ маЈызы орасан зор.Заман талабына сай кЇрделі с±рактарды инженерлер компьютер кймегімен шншуге тиісті. ПЩнді о›ыту міндеті – о›у процесінде компьютерлік технологияны кеЈінен ›олдану, студенттердіЈ бас›а пЩндерде ал“ан базалы› білімдерін курста о›ып-Їйренгендерімен ±штастыра білуге Їйрету. Теория жузінде ал“ан білімдерін игеріп, практикалы› ьашы›тарын ›алыптастыру. AutoCAD ба“дарламасын Їйрену барысында мамандар болаша›та жедел жобалауды Їйренеді жЩне сызбалар, жобаларды электронды› почтамен интернет жЇйесі ар›ылы алыста“ы орындаушылар“а жіберіп, на›ты объектілерді жобалаудыЈ орындалу мерзімін тездетеді.
Жобалау – сызу ж±мыстарын автоматтандыру жЇйесін пайдалану ар›ылы инженерлі ізденістерін йЈдеудіЈ, алаЈдар мен автожолдарды жобалаудыЈ, жер бетініЈ санды› моделін жасаудыЈ Щдістері мен тЩсілдерін о›у “Credo жЇйесіндегі жобалау негіздері” пЩнініЈ ма›саты болып табылады. Осы графикалы› жЇйе ар›ылы сызудыЈ бас›а, Щр тЇрлі салада пайдаланатын кЇрделі кеЈістік, кйлемдік конструкцияларын есептеуге жЩне ›±ру“а болады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Финкельштейн Э.AutoCAD 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000

 2. Полищук В.В., А.В. Полищук «AutoCAD 2000» Практическое руководство, Москва «Диалог-МИФИ» 1999

 3. Baumback W.,.Fahie P, Davies B «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 4. Baumback W., Fahie P., Davies B.«AutoCAD Modules AutoCAD II Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 5. Baumback W., Fahie P., Davies B.«AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1999

 6. Чигарев Ю.Н., Мезин Д.Г.Справочник команд AutoCAD LT 2000,Consistent Software 2000

 7. CREDO «Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделдирование месности, проектирование автомобильных дорог и генпланов», Том А, общие сведения, Минск 1999

 8. «CREDO_DAT – Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ», книга 1 «Инженерно-геодезические и землеустроительные работы», Минск 1999 г.

 9. «CREDO_GEO Объемная геологическая модель месности», книга 2 «Руководство Пользователя», Минск 2000 г.

 10. «CAD_CREDO – Система проектирования автомобильных дорог», книга 1 «Руко-водство Пользователя», Минск 2000 г.

 11. «Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ», книга 2 «Подсистема обработки линейных изысканий», Минск 1999 г.

 12. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Оброботка данных, вводимых с клавиатуры при использовании рукописных журналов и схем», Минск 2001 г.

 13. Практическое задание по использованию комплекса CREDO.«Обработка ин-женерно-геологических изысканий в системе CREDO_GEO», Минск 2000 г.

 14. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Проектирование горизонтальной и вертикальной планировки участка под задание в системе CREDO MIX», Минск 2001 г.

 15. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Организация безбумажной технологии с использованием комплекса CREDO», Минск 2000 г.

 16. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия. Учеб.пособие для вузов. Изд. 4, перераб. и доп.–М.:Недра, 1980. 616 с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: курсты› ж±мыс.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Дизайн негіздері

ПЩнніЈ коды: DN 2306

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, міндетті компоненті

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ізбас›анов Е.Б.-академиялы› доцент.

КурстыЈ ма›саты:

Студенттерге бейнелеу јнерiнi» 張陞楹 жёне теориялыє даму процесi жјнiнде тере»iрек бiлiм алып, кјркем шы№арманы талдау№а жёне ол туралы јз пiкiрiн сауатты жеткiзе бiлуге ѕйрету.Деректемелері/Пререквизиттері:.

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиісПостререквизиттері:Берілген курс болаша› бейнелеу йнеоі жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

 • Курсты Ј/ п Щ нні Ј/ юнитті Ј атауы
 • Кредит саны : 3 Д Щ ріс беруші
 • Деректемелері / Пререквизиттері :.
 • Постререквизиттері
 • Деректемелері/Пререквизиттері

 • жүктеу 18.1 Mb.