Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет49/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

Деректемелері/Пререквизиттері:ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Постререквизиттері:Берілген курс болаша› бейнелеу йнері жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Бейнелеу йнерініЈ адам йміріндегі маЈызы. Бейнелеу йнерініЈ тЇрлері. Бейнелеу йнерініЈ техникаларымен танысу. Ерекшеліктерін зерттеу. Шр тЇрлі техникаларды араластыра отырып шы“армашылы› ж±мыстар орындау.

°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë.«희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4. 嗜增荻墮â À.Ï. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7.췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8.љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Академиялы› сурет.

ПЩнніЈ коды: AS 1207

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші: Ізбас›анов Е.Б.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу;

Бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу;

сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу;

ТЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу;

Композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері пЩнін толы› меЈгеру керекПостреквизиттер Берілген курс болаша› бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны Интерьер суретін салу жолдары. Та›ырыпты› ›ойылымдар: интерьердегі натюрморт, суретші шеберханасында, т.б Антик бас мЇсіндерінініЈ суреті.

Адам бас кеудесініЈ суреті. Портрет, сауса› суреттері. КЩрі адамныЈ ›олымен бірге салын“ан интерьердегі портреті.°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë.«희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4.嗜增荻墮â À.Ï. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8.љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Академиялы› живопись

ПЩнніЈ коды: AZhiv 1208

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны:4

ДЩріс беруші: Омаров Т.Ж.-академиялы› доцент, Макашев Е.П.-о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу; Бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу;сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу;ТЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу;Композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері пЩнін толы› меЈгеру керекПостреквизиттер Берілген курс болаша› бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны ШртЇрлі материалдардан ›±рал“ан ›±рделі натюрморт. Жартылай жалаЈаш натура. Та›рыпты› ›ойылым- ›ол“а дейінгі дене

°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë.«희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4. 嗜增荻墮â À.Ï. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7.췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8.љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Композиция

ПЩнніЈ коды: Kom 1209

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ЖЇсіпов А.љ.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: О›у жЩне шы“армашылы› ж±мыстарды орындау кескіндемелік ЩртЇрлі техникаларды меЈгеру. Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу, бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу, сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу, тЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу, композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Постреквизиттері:

Берілген курс болаша› дизайн мамандарыныЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.КурстыЈ мазм±ны: Композиция тарихы. Композиция курсыныЈ ма›саты, міндеттері жЩне мазм±ны. КомпозицияныЈ негізгі заЈдылы›тары. Композициямен ш±“ылдану барысында шы“армашылы› процестіЈ мЩні мен даму ба“ыты.

°сынылатын Щдебиет:

1.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2004.

2.Сокольникова Н.М. Основы композиции. М., 1996.

3.Паранюшкин Р.В. Композиция. М., 2002.

4.Лебедева Е.В. Искусство художника-оформителя. М., 1981.

5.Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981.

6.Í.À. 柑胞億à. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7.È.Â. 췻佺仲僥. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8.љ. љ±菴紆儼怏億. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:ÌЇ嗾í æЩ張 町葉震魏薏› 陝城佃

ПЩнніЈ коды: MPA1210

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ізбас›анов Е.Б.- академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Студенттерге бейнелеу йнерініЈ негізі жЩне теориялы› даму процесі жйнінде тереЈірек білім алып, кйркем шы“арманы талдау“а жЩне ол туралы йз пікірін сауатты жеткізе білуге Їйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері:

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиісПостререквизиттері:Берілген курс болаша› бейнелеу йнеоі жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Керамика тарихы. Керамика тЇрлері. Керамика техникалары. љолдыналатын шикізаттар мен ›±рал-жабды›тар. Керамика б±йымдарын йЈдеу. Керамика ыдыс. Керамика мЇсін. Шрлеу Бояулары.

°сынылатын Щдебиет:

1.Павлов П. «Пластическая анатомия» М., 2004.

2.Сокольникова Н.М. «Скульптура» М., 1996.

3.Чистяков А .В. «Анатомия человека» М., 2002.

4.Лебедева Е.В. «Искусство» М., 1981.

5.Козлов В.Н. «Основы скульптуры» М., 1981.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Сурет салу жолдары

ПЩнніЈ коды: SSj 1302

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ізбас›анов Е.Б.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу;Бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу;сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу;ТЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу; Композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері:ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Шр елдегі сурет салу Щдістері.Сурет салуды балалар“а ЇйретудіЈ тиімді жолын ±йымдастыру жолдары. Сурет салуды ЇйретудіЈ білгір суретшілердіЈ тиімді жолдары. Техника тЇрлері.Графика. Акварель. Майлы бояу.

°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «펨脣炡贈», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë. «희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4.嗜增荻墮â À.Ï. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «펨脣炡贈». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Сызу жЩне перспектива.

ПЩнніЈ коды: SР 1302

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: ЖЇсіпов А.љ.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу;Бейнелеу йнеріне тЩрбиелеудегі жина›тал“ан Щдіс-тЩсілдермен таныстыруО›ушылармен ЩртЇрлі материалдармен ж±мыс істеу тЩсіліне Їйрету. љаза› сЩндік йнерініЈ дЩстЇрін саба›та насихаттау ар›ылы отансЇйгіштік ›асиетті ›алыптастыру;Саба› тЇрлерімен таныстыру . љ±жаттармен ж±мыс

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері» пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› «Бейнелеу йнері» пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Сызу о›у пЩні ретінде. ОныЈ мектептегі о›у пЩндері арасында алатын рйлі мен орны. Жалпы білім беретін орта мектептердегі сызу пЩнініЈ мазм±ны мен ›±рылымды› ерекшелігі. Мектептегі сызу кабинетініЈ жабды›талуы. О›у жЩне сыныптан тыс о›ыту барысында техникалы› ›±рал- тЩсілдерді пайдалану. Кйрнекі ›±ралдардыЈ рйлі жЩне оны ›олдану Щдістемесі. Сызу пЩні саба“ында о›ытушылардыЈ танымды› белсенділігі арттырудыЈ Щдістемесі. Та›ырып бойынша саба›тар жЇргізу жЩне оны ±йымдастыру Щдістемесі.

°сынылатын Щдебиет:

1. 즈莘誼灑â Ñ.Ê, 찌妖荻 Ì. «璥鋪狀增尊嶢猥蟻狀å 特棕孼猥»,.輕仲循, 1981 ã.

2. 퇸壬鎚狀â Æ.Ì «男詣à 愼佃奄鳥ÿ證», 잼茵執, 1988 æ.

3.즈軫妖杖惟â À.Ä «咬 蟾膣蟻陝紅 脣穽前性 靭桎怏孺 翟綵孼療 特棕孼療» 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1977 ã.

4. 즈軫妖杖惟â À.Ä, 쮜狀藎雪荻 Â.Í «痢棕孼猥» 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1988 ã.

5. љ佺à›蓀億 Ê.Í «男詣à 愼佃奄鳥ÿ證» 잼茵執, 1972 æ

6.쮜狀藎雪荻 Â.Í «竟桎怏魏 牒有蟻診震純紅 裔震é 禎 特棕孼療» 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1999 ã.

7.柑梧靭檣î Í. «蛟狀述 茵鋪狀增尊孼 â 特棕孼» 1977 ã.

8. 嵌桎â Þ.Â. «間ê 鳥憎奄 茵鋪壯» Ì. 昆瘡à, 1988 æ.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Философия

ПЩнніЈ коды: FiL2102

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру пЩндері, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Кредит саны: 3

Оу семестрі: 3

ДЩріс беруші: Оспанов Б. а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: МЩдениеттану, адам жЩне ›о“ам.

Постреквизиттер: Саясаттану, Щлеуметтану

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Жас маманныЈ философиялы› мЩдениетін ›алыптастыру. Б±л ма›сатты жЇзеге асыру Їшін келесі мЩселелерді шешу ›ажет:

1. Студенттерді философия тарихымен жЩне “ылымныЈ ›азіргі кезеЈдегі жа“дайымен таныстыру.

2. Ойлау мЩдениетініЈ йсуіне жа“дай жасау, ойлаудыЈ йзіндік, сыншылды››а, йзін-йзі сынау тЇрлерін кйтермелеу жЩне а›ылдыЈ кеЈдік, тереЈдік, ашы›ты›, ал“ырлы› сия›ты тЇрлерініЈ ›алыптасуын ›олдау.

3. С±хбаттыЈ Щдістері жйнінде білім беру, да“дыларды ›алыптастыру“а кймектесу.°сынылатын Щдебиет:

1. Кішібеков Д., Сыды›ов К. Философия. – А., 2005ж.

2. ’абитов Т. Философия. – А., 2005ж.

3. Алтаев Ж., ’абитов Т. Философия жЩне мЩдениеттану. – А., 1998ж.

4. Алтаев Ж., љасабек А., М±›амбет›алиев љ. Философия тарихы. – А., 2000ж.

5. МЩдени-философиялы› энциклопедиялы› сйздік. – А., 2004.

6. Кішібеков Д. Философия.–А., 2005

7.Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая философия. – М., 1979ж.

8. Шлеуметтік философия. Хрестоматия. љ±р. Шбішев љ. – А.,

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экономикалы› теория негіздері

ПЩнніЈ коды: ETN2109

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру пЩндері, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Оу семестрі: 3

ДЩріс беруші: Шайхисламова Г.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: СтуденттердіЈ заман талабына сай экономикалы› ой-йрісін кеЈейту болып табылады. Ол ›азіргі демократиялы› ›о“ам идеясымен жаЈа ›а“идалар“а сЇйеніп, ±лтты› жЩне Щлемдік экономикалы› ойлар“а ба“ытталуы ›ажет.

Постреквизиттер: љаза›стан Республикасында“ы экономика жаЈа ›атынастардыЈ сапалы экономикалы›, рыноктік ой ›орларыныЈ мол болуын ›амтиды.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Экономикалы› ілімніЈ пайда болуы мен дамуы туралы мЩселелерді;Студенттерге адамзат ›о“амыныЈ даму сатыларында“ы материалды›, рухани игіліктерді йндіру жолдарын ай›ындауды;йндірістіЈ негізгі факторларын;рынок ›ызметтерімен инфра›±рылымын;Щлеуметтік экономикалы› жа“дайларды талдау;›азірігі ›о“амды дамыту мЇмкіндіктерін тЇсіндіру жЩне о›ып Їйрету.

°сынылатын Щдебиеттер:

1.Экономикалы› теория негіздері. О›улы›- Алматы, Санат 1998,

2.Экономикалы› теория. О›у ›±ралы- Алматы, 1999,

3.Жалпы экономикалы› теория. О›улы›. Редактор жетекшісі Шеденов и.љ. Алматы-А›тйбе 2002,

4.Экономикалы› теория негіздері. О›у- кйрнекілік ›±рал. Л.М. Куликов- М, 1993,

5.Осипова Г.М. Экономикалы› теория негіздері,- Алматы 2002Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љ±›ы› негіздері.

ПЩнніЈ коды: KN2109

ПЩнніЈ типі:базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредиттер саны: 2

ДЩріс беруші: Мурзагулова Б.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) – ЗаЈ маманды“ын алмайтын студенттерге мемлекет пен ›±›ы› теориясыныЈ, мораль ±“ымыныЈ басты тЇсінігін студенттердіЈ білуі; ±лтты› ›±›ы›тыЈ жетекші салаларыныЈ шеЈберінде ›ажетті білім беру;

љаза›стан РеспубликасыныЈ ›±›ы›ты› жЇйесініЈ дамуыныЈ ал“ышартымен жЩне мЩселелерімен таныстыру;

љаза›станды› мемлекеттік- ›±›ы›ты› механизмніЈ жетілдірілуініЈ саяси- ›±›ы›ты› жолдарын аны›тау;

СтуденттердіЈ љР конституциялы› ›±рылымын, мемлекеттік билік жЇйесін жЩне олардыЈ бас›а ›о“амды›- саяси институттармен йзара ›атынасын білуі;

СтуденттердіЈ адам жЩне азаматты› ›±›ы›ты› жа“дайын негіздерін білуі;

СтуденттердіЈ егеменді љаза›станныЈ ›±›ы› салаларын білуі (азаматты›, отбасы, еЈбек, Щкімшілік, ›аржы, ›ылмысты› т.б.)Деректемелер:КурстыЈ пререквизиттері: љаза›стан тарихы, Саясаттану, Мемлекет жЩне ›±›ы› тарихы, Экономикалы› теория, љо“амтану (мектеп ба“дарламасы деЈгейінде), Жалпы тарих (мектеп ба“дарламасы деЈгейінде)

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны «љ±›ы› негіздері» курсыныЈ пЩні жЩне жЇйесі. Мемлекет пен ›±›ы› негізі ±“ымдары мен тЇсініктері. љ±›ы›ты› ›атынастар. ЗаЈды мінез›±лы› жЩне ›±›ы›б±зушылы›. Занды жауапкершілік. љаза›стан Республикасы Конституциялы› ›±›ы“ыныЈ негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ Щкімшілік ›±›ы› негіздері. љаза›стан Республикасы азаматты› ›±›ы› негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ отбасы ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы ›±›ы› ›ор“ау органдарыныЈ ›ызметі мен ±йымдастырылу негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ ›аржы ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы салы› ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы еЈбек ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы ›ылмысты› ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы экологиялы› ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ жер ›±›ы“ы. љаза›стан РеспубликасыныЈ ›ылмысты› іс жЇргізу жЩне азаматты› іс жЇргізу ›±›ы›тарыныЈ негіздері. Халы›аралы› ›±›ы› негіздері.

°сынылатын Щдебиет :

 1. љаза›тыЈ ата заЈы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

 2. Сапар“алиев ’.С. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері Алматы, 1999ж.

 3. избек±лы С., љопабаев и. «Мемлекет жЩне ›±›ы› теориясы». Алматы, Жеті жар“ы, 2006 ж.

 4. А“ыбаев А.Н. љылмысты› ›±›ы›. О›улы›. Ерекше бйлім, Алматы, 2000 ж.

 5. Байжанов Н. Неке жЩне отбасы. Алматы, 1997 ж.

 6. Сапар“алиев ’.С. љаза›стан РеспубликасыныЈ Конституциялы› ›±›ы“ы. О›улы›. Алматы, 1997ж.

 7. Тйлеу“алиев Г.И. Азаматты› ›±›ы›. Жалпы бйлім. А., 2001ж.

 8. Ба››±лов Е. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2001ж.

 9. Дулатбеков, Аманды›ова, Турлаев. љазіргі љаза›станныЈ мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2004ж.

 10. Ашитов З.О. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2004 ж.

 11. Оспанов «љ±›ы› негіздері» Алматы «Жеті жар“ы» 2007ж 2 басылымы.

 12. Баянов Е. љаза›стан РеспубликасыныЈ мемлекеті мен ›±›ы“ыныЈ негіздері. Алматы, 2003ж.

 13. Стамкулов Ш.С. «љаза›стан РеспубликасыныЈ экология ›±›ы“ы. О›у ›±ралы. 1 бйлiм. Тараз, 2003ж.

 14. ОЈ“арбаев Е.Ш., Сма“±лов А.А. «љаза›стан РеспубликасыныЈ ›ылмысты› ›±›ы“ы». љара“анды, «Болаша›- Баспа», 2005ж.

 15. Тйлеубекова Б.љ. «љР-ныЈ ›ылмысты› іс жЇргізу ›±›ы“ы». Жалпы бйлім. Алматы, Жеті Жар“ы, 2000ж.

 16. Алиев М.М «љР-ныЈ сот жЇйесі жЩне ›±›ы› ›ор“ау органдары». Астана, 2004ж.

 17. Айтжан Б.Е,Шіркінбаев Т.Б.Отбасы ›±›ы“ы (Элементарлы курс). Алматы, Жеті Жар“ы, 2006ж.

 18. Ынтыма›ов С.А., Карпушина Т.Д. Отбасы ›±›ы“ы. Практикум

 19. љаржаубаев Е.љ. љаза›стан Республикасы сот билігініЈ ›±›ы›ты› мЩртебесі. О›у ›±ралы. Алматы, 2006 ж.

 20. Ахметов А, Ахметова Г. ЕЈбек ›±›ы“ы. О›улы›. Алматы, 2006 ж.

 21. Ж±ма“±лов ’.Б, Ахметов А,. Ахметов ’. «Шлеуметтік ›амсыздандыру ›±›ы“ы». О›у ›±ралы, Алматы, 2005 ж.

 22. Найманбаев С.М. «Банктік ›±›ы›». Алматы, Жеті жар“ы, 2005 ж.

 23. Шлібеков С.Т. «љР-ныЈ кеден ›±›ы“ы». О›улы›. Алматы, 2007 ж.

 24. Байділдинов Д.Л. «љР-ныЈ экологиялы› ›±›ы“ы». Алматы, 2005 ж.

 25. љызылов М.А. Карпекин А.В «љР-Ј Щкімшілік ›±›ы“ы» (схемалар). Алматы, 2000 ж.

 26. Ынтыма›ов С.А. Азаматты› ›±›ы› (Жалпы бйлім). Практикум 1 бйлім. Алматы, 2004 ж.

 27. Жайлин ’.А. Азаматты› ›±›ы›.Ерекше бйлім 1 том. Алматы, 2004 ж.

Сабаберу Щдістері:О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: иміртіршілікгі ›ауіпсіздігі негіздері.

ПЩнніЈ коды: OKN1103

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру пЩндері, тандау компоненті

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Жиенбаева Л.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ пререквизиттері мен постреквизиттері: «Адам ймірі ›ауіпсіздігі негіздері жЩне еЈбек ›ор“ау» курсыныЈ негізгі мазм±ны студенттерді тіршілік ›ауіпсіздігініЈ негізгі ›±рылымдарымен таныстыру, тйтенше жа“дайлар классификациясымен таныстыру жЩне одан ›ор“ану тЩсілдерін о›ыту

Курсты оытудыЈ негізгі масаты: «Адам ймірі ›ауіпсіздігі негіздері жЩне еЈбек ›ор“ау» курсыныЈ негізгі мазм±ны студенттерді тіршілік ›ауіпсіздігініЈ негізгі ›±рылымдарымен таныстыру, тйтенше жа“дайлар классификациясымен таныстыру жЩне одан ›ор“ану тЩсілдерін о›ыту. Тйтенше жа“дай кезінде йзара жЩне зардап шеккен адам“а ал“аш›ы медициналы› кймек кйрсетуді Їйрету. Азаматты› ›ор“аныстыЈ о›улы›тарымен таныстыру жЩне йндірістік нысандардыЈ тйтенше жа“дайлар кезінде ж±мыс істеу т±ра›тылы“ын, ›±т›ару мен кезек кЇттірмейтін бас›а да ж±мыстарды ±йымдастыруын о›ытып-Їйрету. Сонымен ›атар Тйтенше жа“дай кезінде халы›тыЈ іс-Щрекеті мен психологиялы› дайынды“ы туралы та›ырыптарды ›амтиды.

°сынылатын Щдебиет:

1.Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.2.Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002г.3.Атаманюк В.Г., Гражданская оборона: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа , 1986 г.4.Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва ВШ, 2001.5

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г.6 Тіршілік ›ауіпсіздігі . О›у ›±ралы, 1-2 кітап. – Алматы: республика курстары ТЖ жЩне Аљ, 2003 ж.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Педагогика

ПЩнніЈ коды: Ped 1201

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Бекмурзаева Р.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: ТЩрбие теориясы мен технологиясы, дидактика, педагогиканы о›ыту Щдістемесі, этнопедагогика, педагогика тарихы.

Пререквизиттер: Гуманитарлы›, Щлеуметтік-эконмикалы› пЩндер:философия, тарих, Щлеуметтану, саясаттану, экономика,мЩдениеттану. Фундаменталды педагогикалы› пЩндер: педагогика маманды“ына кіріспе.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: «Педагогика» о›у пЩні болаша› м±“алімдерді кЩсіби дайындауда Їлкен роль ат›арады. Педагогика – адамзаттыЈ тЩжірибесін ма›сат›а ба“ытты беру процесі жЩне жас ±рапа›ты ймір мен іс-Щрекетке даярлау жйніндегі “ылым. Студенттерді тЩрбие мен о›ытудыЈ “ылыми негізде жасал“ан жЇйелерімен таныстыру олардыЈ білім беру процесініЈ мЇмкіндіктері жйнінде ой-йрісін кеЈейтеді, оны т±тас процесс ретінде ›±рудыЈ ›ажеттігін кйре білуді ›амтамасыз етеді, т±л“аны тЩрбие жЩне о›ытудыЈ субьекті ретінде тЇсінуге кймектеседі.

°сынылатын Щдебиет:

1.љР Конституциясы А. «љаза›стан», 1995ж.

2.љР «Білім туралы» ЗаЈы А., «Баспа», 2007.

3.Назарбаев Н.Ш. «љаза›стан - 2030» љаза›стан хал›ына жолдауы, 1997ж.

4.Педагогика. Абай атында“ы °лтты› педагогикалы› университет. ДЩрістер курсы. – Алматы. «Н±рлы

Щлем», 2003.

5. љоянбаев Ж.Б., љоянбаев Г.М. Педагогика. – Алматы, 2000ж.

6. Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. – Алматы, 2004.

7. Шбенбаев С. ТЩрбие териясы мен Щдістемесі. – Алматы. «Дарын» 2004.

8. Бондаревская Е.В. Воспитания как возраждения гражданина, человека культуры и нравственности. –

Ростов на Дону, 1994.

9. Бодалев А.А. Личность и общения. М., 1983.

10.Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека. М., 1988.

11.Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М. «Владос Пресс» 2002.

12.љалиев С., Май“аранова Ш., т.б. Мектептегі тЩрбие ж±мысыныЈ теориясы мен Щдістемесі. – Алматы.

«РБК», 1999.

13. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

14.Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996ж.

15.Н.В.Бордовская, Реан А.А. Педагогика П., 2001г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Психология

ПЩнніЈ коды: PSI2202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Бекмурзаева Р.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: ТЩрбие теориясы мен технологиясы, дидактика, педагогиканы о›ыту Щдістемесі, этнопедагогика, педагогика тарихы.

Пререквизиттер: Гуманитарлы›, Щлеуметтік-эконмикалы› пЩндер:философия, тарих, Щлеуметтану, саясаттану, экономика,мЩдениеттану. Фундаменталды педагогикалы› пЩндер: педагогика маманды“ына кіріспе.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Психология кіріспе. Т±л“а жЩне іс -Щрекет психологиясы. Т±л“аныЈ психологиялы› ›асиетініЈ даралы“ы. Т±л“аныЈ кйЈіл кЇй саласы. Танымды› процестер. Жас жЩне педагогикалы› психология. Т±л“аныЈ ›алыптасуында“ы психологиялы› ерекшеліктер. Т±л“аныЈ ›алыптасу процесіндегі тЩрбие психологиясы жЩне йзін-йзі тЩрбиелеу ма›саты ба“ыт ретінде. О›ыту психологиясы жЩне жалпы білім беретін мектептерде оны жетілдірідЈ психологиялы› шарттары. Педагогикалы› іс Щрекет жЩне 챓алім т±л“асыныЈ психологиясы. Шлеуметтік психология. Шлеуметтік психология Щдістері. Жеке т±л“алар ›атынасы жЇйесіндегі т±л“аныЈ дамуы.Отбасы йзара ›атына сында“ы Щлеуметтік психология. Педагогикалы› ±жым ›атынасында“ы Щлеуметтік психология

°сынылатын Щдебиет:

1. Алм±ратов Ш. Жалпы психология. Білім, 1996.

2. Жары›баев љ. «Жалпы негіздері». Алматы,2002.

3. Богословский В.В. Жалпы психология. 1973.

4. СЩбет Бап-Баба «Жалпы психология». Алматы, 2003.

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Москва. ИРО,1997.

6. Маклаков А.Г. Общая психология. Москва, 2002.

7. Немов Р.С. Психология. Москва.-Владос, І,ІІ,ІІІт. 1998.

8. Рогов И. «Общая психология» Москва, 1998.

9. Столяренко И.К. «Общая психология» Москва, 2002.

10. Петровский А.В. «Жас ерекшелігі жЩне педагогикалы› психология».

11. Петровский А.В. «Общая психология». 1989

12. Цербаков А.И. «Практикум по возрастной и педагогической психологии». М, 2000

13. Атлас по психологии. Гамезо. Домашенко. 1997

14. љ.Жары›баев «Жантану негіздері». Алматы, 2000

15.Бодалев А.А. «Психология личности». Москва, 1980.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Академиялы› сурет

ПЩнніЈ коды: AS1203

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 3,4

Кредит саны: 5

ДЩріс беруші : Ізбас›анов Е.Б.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу; Бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу; сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу; ТЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу;Композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері:ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Интерьер суретін салу жолдары. Та›ырыпты› ›ойылымдар: интерьердегі натюрморт, суретші шеберханасында, т.б Антик бас мЇсіндерінініЈ суреті.

Адам бас кеудесініЈ суреті. Портрет, сауса› суреттері. КЩрі адамныЈ ›олымен бірге салын“ан интерьердегі портреті.°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «잴雪諺料嚴孺é 鳥憎狀ê», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â. «蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë.«희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4.嗜增荻墮â À.Ï. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «矜憎狀ê». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Академиялы› живопись

ПЩнніЈ коды: AKZhiv 1204

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 3,4

Кредит саны:5

ДЩріс беруші: Омаров Т.Ж.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу;

Бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу;

сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу;

ТЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу;

Композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері:ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Бейнелеу йнері пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› бейнелеу йнері пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны ШртЇрлі материалдардан ›±рал“ан ›±рделі натюрморт. Жартылай жалаЈаш натура. Та›рыпты› ›ойылым- ›ол“а дейінгі дене

°сынылатын Щдебиет:

1. 棲採妖 Ë.Ï. «펨脣炡贈», 輕仲循 «厥前橓緘杖å»1985 ã.

2. 콧調侁í Ì.Â.«蛟狀述 鮑鏑茴謫î 鴨惟調震純î-塼典麟鎭蟻仲謫î 尿有葺軫à». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

3. 檢訟靭â Ë. «희有葺軫î 裔檉厓迹 톄尊鋌». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1982 ã.

4. 嗜增荻墮â À. «蛟狀述 靭桎怏孺 了訟調鎭蟻狀莘 尿有葺軫à â 鮑鏑å». 輕仲循 «厥前橓緘杖å» 1980 ã.

5. 쥔菴 Ò. «펨脣炡贈». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1983 ã.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣\脣誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 ã.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Композиция

ПЩнніЈ коды: Kom 1205

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 3,4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: ЖЇсіпов А.љ.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: О›у жЩне шы“армашылы› ж±мыстарды орындау кескіндемелік ЩртЇрлі техникаларды меЈгеру. Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу, бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу, сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу, тЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу, композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Постреквизиттері: Берілген курс болаша› дизайн мамандарыныЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны Композиция тарихы. Композиция курсыныЈ ма›саты, міндеттері жЩне мазм±ны. КомпозицияныЈ негізгі заЈдылы›тары. Композициямен ш±“ылдану барысында шы“армашылы› процестіЈ мЩні мен даму ба“ыты.

°сынылатын Щдебиет:

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2004.

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. М., 1996.

3. Паранюшкин Р.В. «Композиция». М., 2002ж.

4. Лебедева Е.В. «Искусство художника-оформителя». М., 1981 г.

5. Козлов В.Н. «Основы художественного оформления текстильных изделий». М., 1981 г.

6. 柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7. 췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8. љ±菴紆儼怏億 љ.«љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992 æ.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Сызу негіздері

ПЩнніЈ коды: SN 2208

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 3,4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші:Омаров Т.Ж.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: КеЈістік туралы тЇсініктер мен болжамдарды , инженерлік ойлау ›абілетін дамыту. КеЈістік пішіндері мен ›±былыстарды талдау жЩне оларды жина›тап, ›орытынды жасай білу.ТЇрлі геометриялы› кеЈістік пішіндерін жасаудыЈ тЩсілдерін Їйрету. Геометриялы› бейнелердіЈ кеЈістік пішіндерініЈ графикалы› моделдері болып табылатын сызбалардыЈ салу тЩсілдерімен танысу жЩне оны игеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Сызу» пЩнін толы› меЈгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› бейнелеу йнері жЩне сызу мамандарыныЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады

КурстыЈ мазм±ны ПерспективаныЈ даму тарихы. Перспективада“ы тЇсініктер мен терминдер. ПерспективаныЈ нЇктесі, тЇзу жЩне жазы›ты“ы, шеЈбердіЈ, паркет пен геометриялы› денелердіЈ перспективасын т±р“ызу. Интерьер перспективасы. БейнелеудіЈ перспективасын практикалы› т±р“ызудыЈ жолдары. Аксонометриялы› проекциялар. Геометриялы› денелердіЈ жазы›ты›пен жЩне йзара ›иылысу сызы“ын аны›тау.

°сынылатын Щдебиет:

1. Боголюбов С.К, Воинов М. «Машиностроитиельное черчение»,.Москва, 1981 г.

2. Есмуханов Ж.М. «Сызба геометриясы», Алматы, 1988 ж.

3. Ботвинников А.Д. «Об актуальных вопросах методики обучению черчению», Москва «Просвещение» 1977 г.

4. Ботвинников А.Д, Виноградов В.Н «Черчение», Москва «Просвещение», 1988 г.

5. љона›баев К.Н. «Сызба геометриясы», Алматы, 1972 ж.

6. Виноградов В.Н «Методика факультативных занятий по черчению» Москва «Просвещение», 1999 г.

7. Кузьменко Н. «Основы машиностроения в черчения» 1977 г.

8. Котов Ю.В. «Как рисует машина» М. Наука, 1988 ж.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Бейнелеу йнері тарихы жЩне теориясы

ПЩнніЈ коды: BOTT 2209

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы:2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Омаров Т.Ж-академиялы› доцент.

КурстыЈ ма›саты:

Студенттерге бейнелеу јнерiнi» 張陞楹 жёне теориялыє даму процесi жјнiнде тере»iрек бiлiм алып, кјркем шы№арманы талдау№а жёне ол туралы јз пiкiрiн сауатты жеткiзе бiлуге ѕйрету.Деректемелері/Пререквизиттері:.

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиісПостререквизиттері:Берілген курс болаша› бейнелеу йнеоі жЩне сызу пЩнініЈ 챓алімініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


жүктеу 18.1 Mb.