Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет48/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: љà增陝 鎭拙嶢典證庄àû 儼鎭鴨陞 æЩ 菴荏 典診葉弘薏靭佾焉奄鎭ð. љà增陝 診鳥衷壯 怨諸楫å. 톤言陞 æЩ -焌鏃城 äЩ車諸庄憶³ љà增陝. љà增陝 診鳥衷 ïЩ炙炙Ј 焌執 í 爾庄奄鎭諸. љà增陝 ñ æЩà äЩóiðiå. љà增陝 Ј“ ï惚豹薏û äЩ車諸庄å. ®“. - Õ® “. ²-縯倧汞惚菴û љà增陝. љà鎚庄ûû äЩóiði. љà鎚庄ûûЈ ›±終懿û. љàëûЈ ›贍哄 診憎惚ûЈ ›診懿û. Õ®²-Õ®² ““. љà鎚庄ûû. љà增陝 葉弘液Ј 蓀證庄à. љà增陝 暹閃城執› ›燮證乙增û焰陰燮惚菴. љà增陝 桎診泣診足ûæЇ虞炙Ј û 劉銳Ј논鴨. /1921-1940 љà增陝 ° 較陝 û 焰陰燮惚菴 (1941- 1945 æ. æ). љà增陝 1970-90 焰陰燮惚菴. љà增陝-òЩ暢宜녕 靭佾焉奄


°сынылатын Щдебиет:

 1. љ暹à›增陝 診鳥衷 鮫儼攸儼i, À., 1994.

 2. 勘ÿ剽典裝é Ñ.Ñ., 捏意陝荻 Ò.È.. 間裔椿診í: 音桎ï尿ü 疾嶪 執婆 音震é. À., 1992

 3. 悸Ј縯í Í. љ暹à›執Ј êй張 診鳥衷, À., 1992

 4. 츈麟音â Ë. Êй張 òЇði攸儼. À., 1992

 5. 邏ë“燮妖 љ. љ暹à›執Ј ›堯û 診鳥衷, À., 1993

 6. Êй靭惟â À. љ哄胞›診遭ûЈ 焌ÿ茁 診鳥衷, ›燮忽-›城惚葉診終, À., 1994

 7. љ暹à›增陝 診鳥衷 展儼攸儼i. À., 1994

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Информатика

ПЩнніЈ коды: Inf1102

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компоненті

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шамсиева Н.-а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ масаты: Берілген курс болаша› м±“алімдердіЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Информатика пЩні а›параттыЈ, ›±рылымын, жалпы ›асиеттерін, сонымен ›атар оны жинау, йЈдеу, са›тау, тасымалдау жЩне сипаттау Щдістерін зерттейді. ПЩнді о›у нЩтижесінде студент мыналарды игеру ›ажет:

- а›паратты сипаттау жЩне йЈдеу, оныЈ ›±рылымы мен тЇрлерін талдау Щдістерін білуі тиіс;

-бас›арушылы› сипатта“ы есептерді компьютер кймегімен шешудіЈ алгоритмдері мен программаларын жасау Щдістерін меЈгеру тиіс;

- дербес компьютермен, операциялы› жЇйелермен, тЇрлі редакторлармен, кестелік процессорлармен, деректер ›оймасын бас›ару жЇйелерімен, ›олданбалы программалар пакетімен ж±мыс істеу да“дыларын ›алыптастыру“а жЩне компьютерлік желі ›ызметін ›олдана білуге тиіс;

- деректер ›оймаларын, а›паратты› жЇйелерін жобалау жЩне жасауды Їйрену;

- арнайы есептерді шешуге арнал“ан ›олданбалы программалы› ›амсыздандыруды жасай білу;

- компьютерлік жЇйелер мен а›паратты› технологиялардыЈ заман талабына сай жиі йзгеріске тЇсуін ›ада“алай білу.

°сынылатын Щдебиет:

1.Бйрібаев Б. «Инфоматика жЩне компьютер» - Алматы, “Рауан”, 1996ж.

2. Камардинов О. “Информатика”- Шымкент, 2000ж.

3. Байж±манов М.љ.,Жапсарбаева Л.љ. Информатика-Астана, 2004ж.

4. Комягин В.Б.,Коцубинский А.О. “Современные самоучитель работы на персональном компьютере”, Москва, 1997г.

5. Микляев А. “Настольная книга пользователя” – Москва, 1997г.

6. Фигурнов В.Э. “IBM  РС для пользователя” – Москва, 1999г.

7. Балапанов Е.љ. Бйрібаев Б., Даулет›±лов А “Информатика 30 саба› ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, “Шартарап”, 2001ж.

8. Балапанов Е.љ., Бйрібаев Б., Г.Мадиярова. “ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, 2000ж.

9. Балапанов Е.љ., Бйрібаев Б., Мадиярова. Г., ДЇзелбаева Р.“ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, 2001ж.

10. Павлова Н.Т. Компьютерный курс лекций. Астана, 2001ж.

11. Инфомаика для юристов и экономистов. Под редакцией С.В.Симоновича. Санк –Петербург, 2001ж.12. љаза› тілі терминдерініЈ салалы› “ылыми тЇсіндірме сйздігі. Информатика жЩне компьютерлік техника. Алматы, 2002ж.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Педагогикалы› маманды››а кіріспе

ПЩнніЈ коды: PMК 1201

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонет

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Майгельдиева Ш.М.- педагогика “ылымдарыныЈ докторы.

КурстыЈ масаты: “Педагогикалы› маманды››а кіріспе” пЩні педагог маманды“ыныЈ мЩнін, маЈызын, заЈдылы›тары мен ›а“идаларын кйрсете отырып, болаша› м±“алімдердіЈ теориялы› білімін жетілдіру жЩне практикалы› іс-Щрекетін ±йымдастыру, жалпы жЩне кЩсіби мЩдениетін ›алыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі педагогика тарихы”, “Педагогикалы› шеберлік” пЩндерініЈ байланысында о›ытылады. Сонымен ›атар, пЩнді о›ыту барысында университет ›абыр“асында о›ытылып отыр“ан «Математика», «Психология», жЩне т.б. пЩндермен ты“ыз байланысты.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: М±“алім маманды“ына жалпы сипаттама. Педагог кЩсібі жЩне оныЈ ›о“амда“ы орны. Педагогикалы› кЩсіптіЈ дамуы мен ›алыптасуы Педагог Щрекет субъектісі ретінде. ТЩрбиеші ›ызметініЈ педагогикалы› ›±рылысы. .Педагогикалы› процесс-мектепке дейінгі ±йымдарда“ы тЩрбиеші Щрекеті. ПедагогтыЈ кЩсіптік белгілері: балалар“а деген сЇйіспеншілігі, педагогикалы› процесті жЇйелі сезіну, бай›а“ышты›, педагогикалы› ›±былысты д±рыс тЇсіну, ±жымшылды›, шы“армашылы›, ашы›ты› жЩне т.б. М±“алім еЈбегініЈ Щлеуметтік жа“дайы. љаза›стан РеспубликасыныЈ «Білім туралы» ЗаЈында кйрсетілген ›±›ы›тар мен міндеттер. ПедагогтіЈ шы“армашылы› ›ызметіне жалпы сипаттама. М±“алімніЈ жеке басыныЈ шы“армашылы› мЇмкіншілігі жЩне психикалы› денсаулы“ы.Педагогикалы› ›арым –›атынас – шы“армашылы› ретінде.

Педагогикалы› маман дайындау жЇйесі. љазіргі ›о“амда“ы педагогикалы› маман кадрлар“а жалпы жЩне кЩсіптік білім беретін талаптар. из бетімен білім алу мен йзін-йзі тЩрбиелеу педагог кЩсібініЈ басты ›±ралы.°сынылатын Щдебиет:

1. љР жалпы орта білім берудіЈ мемлекеттік жалпы“а міндетті стандарттары. Алматы.- 2002ж.

2. љР-ныЈ «Білім туралы» ЗаЈы. Алматы.- 1992

3. љР 2015 жыл“а дейінгі білім беруді дамыту т±жырымдамасы. Астана.- 2003 ж

4. Рувинский. Л.И. Маманды››а кіріспе. Алматы.-1991 ж

5. Пошаев Д.љ. Маманды››а кіріспе. Шымкент.-2004 ж

6. Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.

7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001жСабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Психология жЩне адам дамуы

ПЩнніЈ коды: PRCh 2202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Кредит саны: 3

Оу семестрі: 2

ДЩріс беруші: Майгельдиева Ш.М.-педагогика “ылымдарыныЈ докторы.

КурстыЈ масаты: Даму психологиясы, психология тарихы, Щлеуметтік психология, психоанализ, эксперименттік психология, психологиялы›- педагогикалы› диагностика, конфликт психологиясы, жас жЩне педагогикалы› психологиясыныЈ кйкейкесті мЩселелері ›арастырылады.

Пререквизиттер: Гуманитарлы›, Щлеуметтік-эконмикалы› пЩндер:философия, тарих, педагогика, Щлеуметтану, саясаттану, экономика,мЩдениеттану, жаратылыстану-“ылыми пЩндері: биология,адам анатомиясы, физиология, математика, информатика

Фундаменталды психологиялы› пЩндер: психология маманды“ына кіріспеБадарламаныЈ ›ысаша курсы: “Психология жЩне адам дамуы” курсын о›ып Їйрену студенттерге теориялы› ›ор меЈгеру ба“ытында о›ыл“ан дЩрістерден т±рады. Лекциялы›, практикалы› жЩне кеЈес беру саба›тары арнайы психологиялы› зерттеу Щдістері мен бай›аулар негізінде ие бол“ан теориялы› білімдері мен т±л“аны практикалы› т±р“ыдан меЈгеру біліктілігі мен да“дысын бекітуді йзініЈ ма›сат етіп ›ояды. Б±л курс педагогика жЩне психология маманды“ы студенттері Їшін фундаменталды пЩн болып табылады. «Психология» курсы негізгі психологиялы› пЩн ретінде психиканыЈ таби“атын тереЈ “ылыми негізде ±“ыну“а, психикалы› процестердіЈ ерекшеліктерін тЇсінуге тірек болады. ПЩнніЈ негізінде ›азіргі жаЈа психологиялы›, теориялы› тЇсініктерді жЩне классикалы› теорияларды “ылыми талдау ар›ылы психология “ылымыныЈ зерттеу объектісі- психиканыЈ таби“аты тЇсіндіріледі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Алм±ратов Ш. Жалпы психология. Білім, 1996.

 2. Жары›баев љ. «Жалпы негіздері». Алматы,2002.

 3. Богословский В.В. Жалпы психология. 1973.

 4. СЩбет Бап-Баба «Жалпы психология». Алматы, 2003.

 5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Москва. ИРО,1997.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. Москва, 2002.

 7. Немов Р.С. Психология. Москва.-Владос, І,ІІ,ІІІт. 1998.

 8. Рогов И. «Общая психология» Москва, 1998.

 9. Столяренко И.К. «Общая психология» Москва, 2002.

 10. Петровский А.В. «Жас ерекшелігі жЩне педагогикалы› психология».

 11. Петровский А.В. «Общая психология». 1989

 12. Цербаков А.И. «Практикум по возрастной и педагогической психологии». М, 2000

 13. Атлас по психологии. Гамезо. Домашенко. 1997

 14. Жары›баев љ. «Жантану негіздері». Алматы, 2000

 15. Бодалев А.А. «Психология личности». Москва, 1980.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Компьютерлік графика

ПЩнніЈ коды: KG1201

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: љор“анбекова Р.Т.-а“а о›ытушы, магистр.

КурстыЈ масаты: Компьютерлік ба“дарламалар ар›ылы графика жасау. Бейнелеу йнері пЩндерде о›ыту барысында ЭЕМ ›олдану мЇмкіндіктерін пайдалануды Їйрену. COREL DRAW графикалы› редакторыныЈ кймегімен геометриялы› фигуралармен ж±мыс жасау, форма беру, тЇс беру, композиция ›±ру ж±мыстарын игеру. Тапсырма бойынша белгілі бір ма›сатта компьютерлік ба“дарламаларын графика жасау кезінде пайдалана білуі ›ажет.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент пЩнге информатика пЩнінен ал“ан білімін жа›сы меЈгерген жЩне компьютердіЈ ›±рал жабды›тарын білуі тиіс.

Постреквизиттер: "Компьютерлік графика" пЩні бойынша алын“ан білім COREL DRAW ба“дарламасымен ж±мыс жасауды,жай жЩне бірнеше обьектілермен ж±мыс жасап,оларды тЇрлі тЇске бояуды, композиция ›±растыруды игеру. Кйркем бейнелерді компьютер кймегімен салып, шы“армашылы› ойлау процесін дамыту.

КурстыЈ мазм±ны: «Компьютерлік графика» пЩнін о›ыту келесі ба“ытта жЇргізіледі, компьютерлік ›±рал жабды›тармен ж±мыс істеуді, COREL DRAW ба“дарламасымен ж±мыс жасауды, геометриялы› фигуралардан бастап, ЩртЇрлі заттардыЈ кескінін салуда комьютерлік графикалы› жолмен орындауды Їйренеді, суретші дизайнеріне тЩн йз ойын іске асыру Їшін заттыЈ композициялы› шешімін орындай алады жэЩне обьектіге кйркем эффекті, кйлеЈке, мйлдірлік,

°сынылатын Щдебиет:

1. COREL DRAW 9 Учебное пособие Дублин,2003

2. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне.Учебник для вузов «Питер»

2004-215 с

3.Джамбурно М.Трехмерная графика и анимация Москва «Вильямс»,2002—638с

4.Смолина М.А. CorelDRAW X3. Самоучитель Москва-2006-640

5.Смолина М.А. CorelDRAW 12. Самоучитель Москва-2005-592

6. Тайц О., Тайц З. Изучаем COREL DRAW 10 Москва «Компас» 2004-196

7. 췻廛億 Ñ.À. , 嵌託訟章孺è À.Î. 邏溢綵嶢言ü 壯 惟逸淆鎭釣. 輕仲循 勒拗妊 1998-444ñ.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Кйркем композиция негіздері

ПЩнніЈ коды: KKN 1204

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Назаров А.Ж.- магистр, о›ытушы.

КурстыЈ масаты: О›у жЩне шы“армашылы› ж±мыстарды орындау кескіндемелік ЩртЇрлі техникаларды меЈгеру. Бейнелеу йнері сауатыныЈ негіздерімен танысу, бейнелеу жазы›ты“ына заттардыЈ кйлемі мен сынын д±рыс бейнелеу, сызы›ты› жЩне кеЈістік перспективаларыныЈ негіздерін, жары› пен кйлеЈкеніЈ заЈдылы›тарын білу, тЇстік жЩне йндік ›атынастармен ж±мыс істей білу, композицияны ›±растыру заЈдылы›тарын білу болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін сурет курсы жЩне сыршырай курсы бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Постреквизиттері:

Берілген курс болаша› дизайн мамандарыныЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.КурстыЈ мазм±ны Композиция тарихы. Композиция курсыныЈ ма›саты, міндеттері жЩне мазм±ны. КомпозицияныЈ негізгі заЈдылы›тары. Композициямен ш±“ылдану барысында шы“армашылы› процестіЈ мЩні мен даму ба“ыты.

°сынылатын Щдебиет:

1.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2004.

2.Сокольникова Н.М. Основы композиции. М., 1996.

3.Паранюшкин Р.В. Композиция. М., 2002.

4.Лебедева Е.В. Искусство художника-оформителя. М., 1981.

5.Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981.

6.柑胞億à Í.À. «蛟狀述 希鎭震特仲謫î 脣楫嶢陝». 輕仲循 «厥前橓緘杖å», 1986 ã.

7.췻佺仲僥 È.Â. «쟉櫛打惺 出哀悅凹荻 釣切誼打佺狀é 嗜葺僚». «흔翟調預鎭蟻狀å 尿有葺軫î» 輕仲循, 1973 ã.

8.љ±菴紆儼怏億 3.љ. «љ暹à› й張諸» 焰鷹閃à, 잼茵執 «펍薏í» 1992

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:쥔勖言掩 й張諸炙Ј 張陞醴儼³.

ПЩнніЈ коды: BON 1205

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Омаров Т.Ж.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты:Студенттерге бейнелеу йнерініЈ негізі жЩне теориялы› даму процесі жйнінде тереЈірек білім алып, кйркем шы“арманы талдау“а жЩне ол туралы йз пікірін сауатты жеткізе білуге Їйрету.

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


жүктеу 18.1 Mb.