Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет47/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   53

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ЭЕМ ›олдану (сала бойынша)

ПЩнніЈ коды: ЕК 4206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: љор“анбекова Р. Т.-а“а о›ытушы, магистр

КурстыЈ масаты: Компьютерлік ба“дарламалар ар›ылы графика жасау. Арнайы жЩне техникалы› пЩндерде о›ыту барысында ЭЕМ ›олдану мЇмкіндіктерін пайдаланыды Їйрену. COREL DRAW графикалы› редакторыныЈ кймегімен геометриялы› фигуралармен ж±мыс жасау, форма беру, тЇс беру, композиция ›±ру ж±мыстарын игеру. Тапсырма бойынша белгілі бір ма›сатта компьютерлік ба“дарламаларын графика жасау кезінде пайдалана білуі ›ажет.

Деректемлері/Пререквизиттер: ПЩн бойынша берілетін практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент пЩнге информатика пЩнінен ал“ан білімін жа›сы меЈгерген жЩне компьютердіЈ ›±рал жабды›тарын білуі тиіс

Постреквизиттер: "Компьютерлік графика" пЩні бойынша алын“ан білім COREL DRAW ба“дарламасымен ж±мыс жасауды,жай жЩне бірнеше обьектілермен ж±мыс жасап,оларды тЇрлі тЇске бояуды, композиция ›±растыруды игеру. Кйркем бейнелерді компьютер кймегімен салып,шы“армашылы› ойлау процесін дамыту.

КурстыЈ ›ысаша сипаттамасы: «Компьютерлік графика» пЩнін о›ыту келесі ба“ытта жЇргізіледі, компьютерлік ›±рал жабды›тармен ж±мыс істеуді, COREL DRAW ба“дарламасымен ж±мыс жасауды, геометриялы› фигуралардан бастап,ЩртЇрлі заттардыЈ кескінін салуда комьютерлік графикалы› жолмен орындауды Їйренеді, суретші дизайнеріне тЩн йз ойын іске асыру Їшін заттыЈ композициялы› шешімін орындау ›ажет. ПЩнніЈ ма›саты болаша› суретші дизайнерініЈ кЩсіби шеберолігін ›амтмасыз ету. Б±л курсты о›ыту барысында компьютердіЈ кймегімен ЩртЇрлі баспа жЩне анимациялы› б±йымдар ›±растыру мен жасау,комьютерлік графика негізінде тереЈдетілген білім беру,тереЈ білім мен кЩсіби да“дылардыЈ негізінде шы“армашылы› т±л“аны жан жа›ты ›алыптастру, студенттерді білікті маман иесі болу“а тЩрбиелеу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. 1.COREL DRAW 9 Учебное пособие Дублин,2003

 2. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне.Учебник для вузов «Питер»

 3. 2004-215 с

 4. 3.Джамбурно М.Трехмерная графика и анимация Москва «Вильямс»,2002—638с

 5. 腦云 Î., 腦云 Ç. 흔綵齧ì COREL DRAW 10 Москва «Компас» 2004-196

 6. 췻廛億 Ñ.À., 嵌託訟章孺è À.Î. 邏溢綵嶢言ü 壯 惟逸淆鎭釣. 輕仲循 勒拗妊 1998-444ñ

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы›

саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау,аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љазіргі йндіріс негіздері

ПЩнніЈ коды: PE 4206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Байтукенова С.Б.-а“а о›ытушы, т.“.к.

Пререквизиттер: Маманды››а кіріспе, о›у шеберханаларында“ы практикалы› саба›тар дайынды› ±›састы“ы бар жалпы кЩсіби жЩне арнайы дайынды›та“ы пЩндер.

Постреквизиттер:«љазіргі йндіріс негіздер» білуі олардыЈ техникалы›, технологиялы› ерекшеліктерін ажырата білу, оларды о›ушылар“а жеЈіл етіп жеткізу да“дысын меЈгеру.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: «љазіргі йндіріс негіздері» пЩні маманды› тобыныЈ жоспарында еЈбекке дайындау ба“ыты немесе профилін аны›тайтын йндіріс саласы немесе йндіріс негіздерін зерделеу ›арастырылады. ПЩнді зерделеудіЈ нысанасы, бастауыш кЩсіптік білім беру жЩне жалпы білім беретін мектепке педагог кадрларын дайындау барысы болып табылады. ПЩнді о›ытудыЈ Щдістері дЩріс, практикалы› саба›тары дайынды› еЈбек ба“ыты бойынша йндіріс орындарына тапсыру. О›у пЩні коммуникативті, транспортты, ›±рылыс аграрлы индрустральды йндірістердіЈ орнын маныздылы“ын о›ыту. Мемлекеттік экономиканыЈ дамуында халы››а ›ызмет кйрсететін бас›а да салаларды мазм±ндайтын Щлеуметтік йндіріс экономикалы› циклді “ылым“а ›атысты келеді, ал пЩн бойынша ›±растыру барысында толы“ымен ашылып кйрсетіледі.

°сынылатиын Щдебиет:

1. šà耱囗 沐钽疣翳覃. Îû û蜞爨臌û./毐疣耱: 鸯嚅腩â Ñ. «鲤爨í - 2005.

2. 硼爨觐â Â.À. šà耱囗 ›噻仇愠 Ù脲熹å 离爨螓, «š囵纣-š囵噫囹 1998.

3. äÙ箅弪钼 Ñ.Ð. šà耱囗睇£铐铎桕嚯û æÙ Ù脲箪弪虺ê 沐钽疣翳ÿ. Îó 洷疣臌 离爨螓, 1998.4. š Ð-³ 4 蝾熹û ›à 鲨觌铒邃覃, 2-ò: 亦徼û í 蜞徼è 铕豚瘥; ëû; 蓐铐铎桕囫û; 锗臌£ Ùë-û. 离爨螓, š.í.鲨觌铒邃覃睇£ ñ ä., 1988.

5. äЩ箅弪钼 Ñ. Ð. Туристік љаза›стан - Алматы: «љайнар», 1989.

6. Интернет сайты: www. rambler. ru; www. yandex. ru; www. mail.ru; www.foodprom.ru; www.spppk.kz.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы›

саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау,аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіптік білімініЈ политехникалы› негіздері

ПЩнніЈ коды: KBPN 4212

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: љор“анбекова Р. Т. – а“а о›ытушы, магистр

КурстыЈ перереквизиттері: «Педагогика», «Инженерлік педогогика».

КурстыЈ постреквизиттері: еЈбек жЩне оныЈ политехникалы› ба“ыттылы“ын меЈгеру; еЈбектіЈ политехникалы› ба“ыттылы“ыныЈ о›ыту мазм±ны мен барысында ›арастырылуын игеру; орта мектеп 5-7 о›ушыларын еЈбекке баулу мазм±нын талдауды Їйрету.

КурстыЈ масаты: О›у ба“дарламаларына сЩйкес студентерге білім, ептілік пен да“дыларды ›алыптастыру; СтуденттердіЈ шы“армашылы› ›абілеттерін дамыту; Студенттерге йздерініЈ ж±мыстары жоспарлау, дайындалатын б±йым“а технологиялы› ›±жаттар даярламасын жасау жЩне сол бойынша б±йымды дайындау ептіліктерін ›алыптастыру; ЕЈбекке, еЈбек сЇйгіштікке, жалпы еЈбек мЩдениетіне, ±›ыптылы››а, еЈбек іс-Щрекетін тЩрбиелеу болып табылады.

КурстыЈ ›ысаша сипаттамасы: Ж±мыста негізінен пЩнді о›ыту мам±ныныЈ политехникалы› ба“ыттылы›та тЇзілуі мен жЇзеге асырылу, сондай-а› «о›ыту технологиясы» т±р“ысынан «›алай нЩтижелі етіп о›ыту» мЩселесі ›арастырылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Беспалько В.П. Слогаемые педагогической технологии. М.: Педагогика,1989

 2. Бабанский В.И. Методология и методика дидактического исследования.: Педагогика, 1982-160 с.

 3. Вопросы педагогических исследований /Под.ред. А.Н.Пискнова

 4. Пошаев Д.К. ’ылыми-педагогикалы› зерттеу негізлері. Шымкент ОКМУ-2003.- 112 б.

 5. Моделирование как метод научного исследования /Глинский Б.А, Грязнов Б.С., Дынин Б.С.: Москва,1991-248с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы›

саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау,аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:О›ушылардыЈ кЩсіби дайындау жЇйесіндегі о›ытудыЈ ›азіргі технологиялары

ПЩнніЈ коды: OKDZhOKT 3405

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 4-о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредиттер саны: 3

ДЩріс беруші: Шлназарова Г.Ш. - п.“.к., доцент.

КурстыЈ масаты: жаЈа о›ыту технологиялары, студенттердіЈ о›у-танымды› Щрекетін бас›ару мен Їйымдастыру“а дайындау жЩне интеллектуалды іс-Щрекетке сЩйкесінше білімі мен да“дыларын жоры›тау болып табылады.

КурстыЈ пререквизиттері: «Жалпы педагогика», «Психология», «Маманды››а кіріспе», «’ылыми-зерттеу негіздері», «ТЩрбие Щдістемесі мен технологиясы», «Жалпы техникалы› пЩндер о›ыту Щдістемесі».

КурстыЈ постреквизиттері: Осы курстыЈ материалдарын жо“ары “ылыми-педагогикалы› деЈгейдегі маман “ылыми-зерттеу жЩне білім беру орталы›тары айналысатын кЇрделі проблемаларды шешуде, білім беру Їрдісін ±йымдастыру ж±мыстарын жЇргізу Їшін ›ажет.

КурстыЈ мазм±ны: Жо“ары кЩсіптік білім беру даму ›азіргі ба“ыттары. Белсенді о›ыту технологиялары. љазіргі инновациялы›, а›паратты› о›ыту технологиялары.

°сынылатын Щдебиет:

1. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа [Текст] / МГУКИ – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 416 с.

2. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации.-М.: Агентство «Издательский сервис», 2004.-320 с.

3. Ребрин О., Шолина И., Сысков А. Смешанное обучение // Высшее образование в России, 2005, № 8

4. Трушкова И. Гуманитарные технологии в образовании // Высшее образование в России, 2006, № 3

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы›

саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау,аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіптік педагогикада“ы “ылыми зерттеу негіздері

ПЩнніЈ коды: KPGZN 3406

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Шлназарова Г.Ш.-п.“.к., доцент.

КурстыЈ алы реквизиттері: «Педагогика», «Этнопедагогика», «Жалпы техникалы› жЩне арнайы пЩндерді о›ыту Щдістемесі».

КурстыЈ соЈ“ы реквизиттері: ПЩн бойынша берілген теориялы› білімдер дипломды› ж±мысын жазу“а жЩне университет курсында“ы профильды пЩндерді толы› меЈгеруге керек.

КурстыЈ мазм±ны: ’ылыми таным мен шы“армашылы›тыЈ Щдіснамалы› негіздері. СтуденттердіЈ “ылыми-зерттеу ж±мыстары жЇйесі. Педагогикалы› зерттеу ба“ыты жЩне оны таЈдау. ’ылыми а›паратты іздестіру, жина›тау жЩне йндеу. Педагогикалы› эксперимент жЩне эксперимент нЩтижелерін йндеу.

°сынылатын Щдебиеттер:

 1. Беспалько В.П. Слогаемые педагогической технологии. М.: Педагогика,1989

 2. Бабанский В.И. Методология и методика дидактического исследования.: Педагогика, 1982-160 с.

 3. Вопросы педагогических исследований /Под.ред. А.Н.Пискнова

 4. Пошаев Д.К. ’ылыми-педагогикалы› зерттеу негізлері. Шымкент ОКМУ-2003.- 112 б.

 5. Моделирование как метод научного исследования /Глинский Б.А, Грязнов Б.С., Дынин Б.С.: Москва,1991-248с.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: индіріс технологиясы

ПЩнніЈ коды: OT 4301

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4- о›у жылы

Оу семестрі: 8

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Ералиева С.Ж.-а“а о›ытушы, т.“.к.

Пререквизиттер: ПЩн бойынша берілетін лекциялы› жЩне практикалы› материалды толы› меЈгеруі Їшін студент пЩнге байланысты мектепте «Экономикалы› география», «Технология» пЩндер ар›ылы ал“ан білімін жа›сы меЈгеруі жЩне љаза›стан Республикасы шаруашылы“ыныЈ йндірістік жЩне йндірістік емес салаларыныЈ еліміздіЈ экономикасында алатын орны жайында“ы тЇсінігі болуы ›ажет.

Постреквизиттер: индіріс технологиясы пЩні бойынша алынатын білім љаза›стан Республикасы шаруашылы“ыныЈ йндірістік жЩне йндіріс технологиялары жайында“ы жан–жа›ты теориялы› білімдерін жетілдіру.

КурстыЈ мазм±ны:индіріс технологиясы пЩнін «КЩсіптік білім» маманды“ы бойынша білім алатын болаша› кЩсіптік о›ыту мен еЈбек технологиясын о›ытушы – мамандар“а о›ытудыЈ маЈызы зор. Студенттерге индіріс технологиясы бйлімін о›ып Їйрету барысында йтілетін лекциялы›, практикалы› саба›тар мен курс ба“дарламасына сЩйкес та›ырып бойынша студенттіЈ йзіндік ж±мыстарды ат›аруы, олардыЈ бойында республикасы шаруашылы“ыныЈ йндірістік жЩне йндіріс технологиялары жан–жа›ты теориялы› білімдерін ›алыптастырып, Щрі ал“ан білімдерін жалпы білім беретін мекемелердіЈ о›у–тЩрбие процестерінде ›олдана білуге Їйретеді.

°сынылатын Щдебиеттер:

 1. Скакун В.А. Преподавание курса «Организация и методика производственного обучения»: Метод. пособие.-М., 1999.-254с.

 2. Момынбаев Б.К. КЩсіптік педагогика.-Алматы, 2008.-550б.

 3. Устемиров К., Шаметов А., Васильев И. КЩсіптік педагогика. – Алматы, 2006. -278 с.

 4. Батышев С.Я.Трудовая подготовка школьников. Вопросы теории и методики. – М.:Педагогика, 1981. -192 с.

 5. Батышев С.Я. и др. Профессиональная педагогика. – М.:Ассоциация «Профессиональное образование», 1999, - 904 с.

 6. Под ред. С.Я. Батышева «Энцикопледия профессинального образования» М.:АПО, 1999-Т2. П – 44 ос.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіптік білім берудіЈ политехникалы› негіздері

ПЩнніЈ коды: KBBPN 4212

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4- о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Таубаев С.З.-магистр, о›ытушы

КурстыЈ пререквизиттері: «Жалпы педагогика», «Маманды››а кіріспе», «’ылыми-зерттеу негіздері», «Жалпы техникалы› пЩндер о›ыту Щдістемесі».

КурстыЈ постреквизиттері: Осы курстыЈ материалдарын болаша› маман – технология 챓алімініЈ конструкциялы› материалдарды йЈдеу технологиясы та›ырыбында“ы да“дыларды ›алыптастыру Їшін ›ажет. Осы курста технология пЩнін о›ытуда политехникалы› ба“ыттылы›ты жЇзеге асыру мЩселелері ›арастырылады.

КурстыЈ мазм±ны: ЕЈбекке баулуда политехникалы› ба“ыттылы›ты жЇзеге асырудыЈ теориялы› негіздері. Орта мектептегі еЈбекке баулуды талдау. Технология пЩнін о›ытуда политехникалы› ба“ыттылы›ты кЇшейтудіЈ жолдары мен ›±ралдары. ЕЈбекке баулу нЩтижелерін ›алыптастыру жЩне ба“алау.

°сынылатын Щдебиеттер:

 1. Бабанский Ю.К., Потамник М.М. Оптимизация педагогического процесса /В вопросах и ответах. – Киев: Родянская школа, 1984. -286

 2. Момынбаев Б.К. КЩсіптік педагогика.-Алматы, 2008.-550б.

 3. Устемиров К., Шаметов А., Васильев И. КЩсіптік педагогика. – Алматы, 2006. -278 с.

 4. Батышев С.Я.Трудовая подготовка школьников. Вопросы теории и методики. – М.:Педагогика, 1981. -192 с.

 5. Батышев С.Я. и др. Профессиональная педагогика. – М.:Ассоциация «Профессиональное образование», 1999, - 904 с.

 6. Под ред. С.Я. Батышева «Энцикопледия профессинального образования» М.:АПО, 1999-Т2. П – 44 ос.

 7. Сейтешев А.П.Профессиональная направленность личности. Алматы, Наука 1990 г

 8. Ортаев Б.Т. Технология пЩнін о›ытуда“ы политехникалы› ба“ыттылы›: О›у-Щдістемелік ›±рал.-ТЇркістан: љ.А.Ясауи атында“ы ХљТУ. 2006.-124 бет.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы›

саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Кулинария практикумы

ПЩнніЈ коды: PK 4302

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4- о›у жылы

Оу семестрі: 8

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Смайлова Ж.Ж.-академиялы› доцент, т.“.к.

КурстыЈ масаты: студенттерге техникалы›, технологиялы› білім мен білік беретін, о›у мен еЈбек Їрдісін ±йымдастыратын, балаларды перспективалы› технологиялармен таныстырып, олардыЈ политехникалы› кйзкарасын калыптастыратын курс. Студенттерді т±рмысты› жЩне йндірістік ›ызмет тЇрлерімен таныстыру“а, экономикалы› сезініп, тЇсінуге мЇмкіндік береді.

Пререквизиттер: «Тама› дайындау технологиясы», «љазіргі йндіріс негіздері», «Валеология», «Экология».

Постреквизиттер: та“амдардыЈ ›±ндылы“ын жЩне ›±нарлы“ын толы› игереді; тама› дайындау барысында олардыЈ технологиялы›, механикалы› йндеу тЩсілдерін білікті игереді; аспазды› саба“ында арнайы жабды›тардыЈ ж±мыс істеу принциптерімен жЩне ж±мыс істеу кезінде ›ауіпсіздік ережелерімен толы› танысады; аспазды› саба“ын йткізуге ›ойылатын санитарлы›-гигиеналы› талаптармен танысу;тиімді Щдіс-тЩсілдерді ›олдану ар›ылы йзге пЩн тЇрлерінен ал“ан білімдерін, ›абілетті еЈбектеріЈ технология саба“ында іске асыру;ба“дарлама мазм±нында“ы о›у материалдарына байланысты о›ытудыЈ аса тиімді формаларын, Щдістері мен ›±ралдарын іріктеу, пЩнаралы› байланыстарды ескеру;ой-йрісін кеЈейту, ±›ыптылы››а, тазалы››а, ас даярлау йнеріне тЩрбиелеу; н±с›ау карта бойынша ж±мыс жасай отырып, технологиялы› сызба жасау;

КурстыЈ мазм±ны: Студенттер азы›-тЇлік пайдалану ережелерімен, дастар›ан басында йзін ±стай білу мЩдениетімен, ±лтты› асханамен танысу. љыздардыЈ эстетикалы› тал“амын дамыту“а, еЈбек процесініЈ адам ›ызметіндегі маЈызын тЇсінуге, кЩсіби да“дыларды дарыту“а кймектеседі. Тама›пен байланысты ж±›палы аЇрулардыЈ алдын алу шаралары.Зиянсыз та“амдарды ба“алау. Ет пен балы›тыЈ та“амды› ›±ндылы“ымен танысады. љазахстан халы›тарыныЈ ас Їйіндегі ет та“амдары. љой етін ±лтты› мЇшелеу жЩнЩ дайындау тЇралы ±“ым. љона›тар“а дайын етті ±сынудыЈ Щдет-“±рыптары жЩне оЈыЈ ерекшеліктері. љой етінен жасал“ан жартылай дайын йнімдерді дайындау технологиясымен танысу. КЇндік мЩзірді ›ЇрЇ ережесі жЩне та“амныЈ йзіндік ›±ныЈ есептеу. МЩзір тЇрлерімен танысу.

°сынылатын Щдебиеттер:

1.Покровский А.А. Та“ам т±ралы тол“ау. Алматы «љайнар»-1995 ж.

2.Ковалева Н.И., Сальникова Л.Н. Технология приготовления пищи, М. 1998 г.

3.Сады›ов А. А› дастархан. Алматы,1991 ж.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы›

саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Металл кйркем йЈдеу

ПЩнніЈ коды: MKO 4302

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4- о›у жылы

Оу семестрі: 8

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Таубаев С.З.-о›ытушы, магистр

КурстыЈ масаты: металл тЇрлері, ›±рамы, металдан бЇйым жасау технологиялары, металдан дайындал“ан бЇйымдарды кйркем йЈдеу тЇрлері, технологиясын Їйрету.

Пререквизиттер: «Материалтану», «Сурет жЩне композиция», «Черчение и начертательная геометрия».

Постреквизиттер: Металл кйркем йЈдеуге арнал“ан материалдар жЩне технологиялы› тЩсілдерін тарихы жайында ма“л±мат беру ар›ылы Щдістерін жетік тЇсініктері ›алыптасады.

КурстыЈ мазм±ны: Металл кйркем йЈдеу зерттеу Щдістемесі, металл тЇрлерініЈ жасалу техникасын, олардыЈ пайда болу себептерін ашу, металлдардыЈ физикалы› ›асиеті, химиялы› йЈдеу тЩсілі ар›ылы шы“армашылы› композиция орындай білу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Шìið“暹妖 љ. љ暹à› ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1998 æ.

 2. љ葉忽陝荻 Ñ. љ暹à› 鎚ë›惚ûЈ ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1996 æ.

 3. 驚魏狀â À. 間裔椿惟å 穽凹乙厓赤 尿有葺軫î, À., 1988 æ.

4. Практикум в учебных мастерских. М. - Просвещение 1990 г.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Керамикалы› бЇйымдарды дайындау технологиясы

ПЩнніЈ коды: TIIK 4304

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші:Назаров А.Ж.-магистр, о›ытушы

КурстыЈ масаты: керамиканыЈ ›асиеттері, керамикалы› бЇйымдарды дайындау технологиясы, Щшекейлеу технологиясын Їйрету.

Пререквизиттер: «Материалтану», «Сурет», «СЩндік-›олданбалы йнер негіздері».

Постреквизиттер:Керамикалы› бЇйымдарды дайындау жЩне кйркемдеуге арнал“ан материалдар жЩне Щдіс тЩсілдерін ›олдана отырып тарихы жайында ма“л±маттар беру ар›ылы Щдістеріне жетік тЇсініктер ›алыптасады.

КурстыЈ мазм±ны: Керамикалы› бЇйымдарды дайындау, зерттеу Щдістері, йзініЈ кЩсіби Щрекетінде жина›тал“ан тЩжірибесін шы“армашылы›пен ›олдана жЩне бас›а жа“дай“а ауыстыра білуге дайын болу, идеяларды шы“армашылы›пен ойлап таба білу.

°сынылатын Щдебиеттер:

 1. Шìið“暹妖 љ. љ暹à› ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1998 æ.

 2. љ葉忽陝荻 Ñ. љ暹à› 鎚ë›惚ûЈ ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1996 æ.

 3. 驚魏狀â À. 間裔椿惟å 穽凹乙厓赤 尿有葺軫î, À., 1988 æ.

 4. Практикум в учебных мастерских. М. - Просвещение 1990 год .

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Тері мен был“арыны кйркем йЈдеу

ПЩнніЈ коды: HOKM4304

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4- о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Айтбаева М.А.-академиялы› доцент, п.“.к.

КурстыЈ масаты: Тері мен был“арыны йЈдеу Щдістері, бЇйым жасау, тері мен был“арыдан дайындал“ан бЇйымдарды кйркем йЈдеу тЇрлері, Щдістерін Їйрету.

Пререквизиттер:ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін инженерлік графика, сызу, композиция, материалдарды кйркем йЈдеу курстары бойынша білім деЈгейі толы› болуы тиіс

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› кЩсіби о›ыту мамандарыныЈ технология пЩні саба›тарын, Їйірме ±йымдастыру ж±мыстарын жЇргізу Їшін ›ажет.

КурстыЈ мазм±ны: љаза›стан жеріндегі тері йЈдеу йнерініЈ дамуы. ®й т±рмысында тері б±йымдарын пайдалану. Тері мен был“арыны кйркемдеп йЈдеу Щдістері.

°сынылатын Щдебиеттер:

 1. Шìið“暹妖 љ. љ暹à› ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1998 æ.

 2. љ葉忽陝荻 Ñ. љ暹à› 鎚ë›惚ûЈ ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1996 æ.

 3. 驚魏狀â À. 間裔椿惟å 穽凹乙厓赤 尿有葺軫î, À., 1988 æ.

 4. 쿳訟狀蓴孺é Ì.Ç., 羸增ÿ惟循 Í.Â. 屢蹴鏑謫 惟鍊, Ì., 1991 æ

 5. 헹尊í Ê. 璥鎭鳥贍荻抑孼猥 了鴨泣é 了 惟鍊, Ì.,1988 æ.

 6. 虔惟蓴孺é È. 흔鴨泣ÿ 了 惟鍊 距薪尊藺泓了菴ò, 1991 æ.

 7. Практикум в учебных мастерских. М. - Просвещение 1990 год.

8. Кожа в умелых руках: Сборник/Ред.-сост.: Жукова О.- М.Знание ,1996

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: А“аш кйркем йЈдеу

ПЩнніЈ коды: АКО 4305

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4- о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Омаров Т.Ж.-академиялы› доцент.

КурстыЈ мазм±ны: а“аш тЇрлері, а“аштан бЇйым жасау технологиялары, а“аштан дайындал“ан бЇйымдарды кйркем йЈдеу тЇрлері, технологиясын Їйрету.

Пререквизиттер: ПЩн мектеп ›абыр“асында о›ытыл“ан, технология пЩніне негізделген

Постреквизиттер: А“аш кйркем йЈдеуге арнал“ан материалдар жЩне технологиялы› тЩсілдерін тарихы жайында ма“л±мат беру ар›ылы Щдістерін жетік тЇсініктері ›алыптасады.

КурстыЈ мазм±ны: А“аш кйркем йЈдеу зерттеу Щдістемесі. Металл тЇрлерініЈ жасалу техникасын, олардыЈ пайда болу себептерін ашу. А“аштардыЈ физикалы› ›асиеті. Химиялы› йЈдеу тЩсілі ар›ылы шы“армашылы› композиция орындай білу. А“ашты кйркемдеп йЈдеу йнерінде ›олданылатын материалдар мен шикізаттарды дайындау. А“ашты кйркемдеп йЈдеу йнерінде ›олданылатын материалдар мен шикізаттарды дайындау.

°сынылатын Щдебиеттер:

 1. Шìið“暹妖 љ. љ暹à› ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1998 æ.

 2. љ葉忽陝荻 Ñ. љ暹à› 鎚ë›惚ûЈ ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1996 æ.

 3. 驚魏狀â À. 間裔椿惟å 穽凹乙厓赤 尿有葺軫î, À., 1988 æ.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Та“ам йнімдерін дайындау технологиясы

ПЩнніЈ коды: TPPP4305

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Смаилова Ж.Ж.-академиялы› доцент, т.“.к.

КурстыЈ масаты: та“ам йнімдерініЈ тЇрлері, классификациясы, та“ам ›асиеттері, са›тау шарттары, та“ам йнімдерін дайындау технологиясын Їйрету.

Пререквизиттер: «Материалтану», «ЕЈбек жЩне ›орша“ан ортаны ›ор“ау», «Кулинария практикумы».

Постреквизиттер: Та“ам йнімдерін дайындау технологиясына арнал“ан материалдар жЩне технологиялы› тЩсілдерін ма“л±мат беру ар›ылы Щдістерін жетік тЇсініктері ›алыптасады.

КурстыЈ азм±ны: Та“ам дайындау технологиясы, Щр тЇрлі жасалу техникасын, олардыЈ пайда болу себептерін ашу, та“ам ›асиеттері.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Покровский А.А. Та“ам т±ралы тол“ау. Алматы «љайнар»-1995 ж.

 2. Ковалева Н.И., Сальникова Л.Н. Технология приготовления пищи, М. 1998 г.

 3. Сады›ов А. А› дастархан. Алматы,1991 ж.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ЖеЈіл йнеркЩсіп жабды›тарын пайдалану

ПЩнніЈ коды: ERTO 4306

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Байтукенова С.Б.-а“а о›ытушы, т.“.к.

КурстыЈ масаты: ПЩнді о›ытудыЈ ма›саты жеЈіл йнеркЩсіп салаларымен жЩне оларда ›олданылатын ›ондыр“ылар мен жабды›тар жйнінде толы› материалды игеріп, олардыЈ ж±мыс істеу принциптері туралы толы››анды мЩлімет алу. Міндеттері халы››а ›ызмет етуді жЇзеге асыратын йндіріс емес жЩне йндірістік тауарларды йндіруге байланысты білімді толы›тыру. ПЩнді о›удыЈ нЩтижесінде маманды› тЇлектері дайынды› ба“ыты бойынша ›азіргі йндіріс негіздерін білуі олардыЈ техникалы›, технологиялы› ерекшеліктерін ажырата білу, оларды о›ушылар“а жеЈіл етіп жеткізу да“дысын меЈгереді.

Пререквизиттер: Маманды››а кіріспе, о›у шеберханаларында“ы практикалы› саба›тар дайынды› ±›састы“ы бар жалпы кЩсіби жЩне арнайы дайынды›та“ы пЩндер.

Постреквизиттер: жеЈіл йнеркЩсіп ›ондыр“ыларын жЩне жабды›тарын білуі олардыЈ техникалы›, технологиялы› ерекшеліктерін ажырата білу, оларды толы› меЈгеріп, жиі кездесетін а›аулар“а шара ›олдана білу.

КурстыЈ мазм±ны: ЖеЈіл йнеркЩсіп жабды›тарын ›олдану жЩне оларды жйндеу» пЩні маманды› тобыныЈ жоспарында еЈбекке дайындау ба“ыты немесе профилін аны›тайтын йндіріс саласы немесе йндіріс негіздерін зерделеу ›арастырылады. ПЩнді зерделеудіЈ нысанасы, бастауыш кЩсіптік білім беру жЩне жалпы білім беретін мектепке педагог кадрларын дайындау барысы болып табылады. ПЩнді о›ытудыЈ Щдістері дЩріс, практикалы› саба›тары дайынды› еЈбек ба“ыты бойынша йндіріс орындарына тапсыру. О›у пЩні ›азіргі жеЈіл йнеркЩсіп жабды›тарыныЈ тЇрлі ма›саттарда ›олданылатын жабды›тармен тереЈірек танысып о›ыту. ЖеЈіл йнеркЩсіп орындарындарында ›олданылатын жабды›тардыЈ ›±рылысы иллюстриялы› сызбалар“а, суреттерге жЩне кестелерге сЇйене отырып о›ытылады. Сонымен ›атар жаЈа тігін машиналары, тігін жабды›тарын компьютерлендіру мЇмкіндіктері туралы материалдармен о›ытылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Исаев В.В., Франц В.Я. Устройство, наладка и ремонт швейных машин.- М.:Легкая индустрия, 1980

 2. Суворова О.В. Швейное оборудование.- Ростов н/д: изд. «Феникс», 2000.

 3. Оралбекова А., Ø徜虫噌徉痤忄 Ñ. 页愠í é礓仇绸稠³£ 驵徜û蜞瘥: Îû.- 礼蜞磬: 灶腓囗ò,2008.

4. љаза›ша-铕, 铕-à 蝈痨桧铍钽臌 ñé玟酬: £ æÙ à é礤痍Ù癯岢.- 离爨螓: 朽筻í, 2000.

5. Интернет сайты: www.rambler.ru; www.yandex.ru; www.mail.ru; www.foodprom.ru; www.spppk.kz.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ®й экономикасы жЩне кЩсіпкерлік негіздері

ПЩнніЈ коды: ERTO 4306

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Тажиева З.Д.-а“а о›ытушы, э.“.к.

КурстыЈ масаты: °й 胞宗星魂û“û 焌乙證 膣調薏 小蹂ì: 說釣侁窒燮 òЇ足儼³, й炙隣노녈³, 豹“惚菴ð æЩ張 “魂忽è êйç›燮葉 渟í ›暹놈陞 鎭蹴鏑謫薏› 迹乙昶û ›贍哄診增弘ó.

Пререквизиттер: ®é 胞宗星魂û“惚菴 鎭蹴鏑謫裝 дамыту Їшін б±л сала сапалы техникамен ›амтамасыз етілуі ›ажет. Осы 鎭蹴鏑謫裝 са›тау Їшін а/ш саласында“ы технологиялы› процестерді орындаудыЈ маЈызы зор бол“анды›тан, оныЈ тЇрлері, ж±мыс ат›ару Щдістері, технологиясымен таныстыру осы пЩнніЈ ма›саты болып отыр. «Ауыл шаруашылы› машиналары», «Машина бйлшектері», «Жанар-жа“ар майлар», «Материалтану», «изара ауыстырымдылы› жЩне стандарттау» жЩне т.б. пЩндер. Курсты о›у барысында студенттер ауыл шаруашылы› йндірісінде ›олданылатын технология тЇрлері, ›±рылысы, техникалы› сипаттамалары жЩне олардыЈ теориясы турасында білім алады.

Постреквизиттер: «Машина пайдалану», «Сенімділік негіздері», «Машиналар“а техникалы› ›ызмет кйрсету мен жйндеу» жЩне т.б. пЩндер.

КурстыЈ мазм±ны: À/ø 菴›魂菴終í йсурідіЈ технологиясы.КЇрішті йсурідіЈ технологиясы. Картоп йсурідіЈ технологиясы. ЖЇгері йсурідіЈ технологиясы. 邏蓀í 鍊壯昶ûЈ технологиясы. Престеу технологиясы. и庄놈놉祉ê 穽專嚴 膣調薏 òЇ嗾炙ê.煖›陝û æ±荏ñ›à 菴熉庄姓 технологиясы. ÄЩí 遵修牙Ј технологиясы. 蕎侁杖魏薏› тыЈайт›ышты шашу технологиясы

°сынылатын Щдебиет:

 1. Ермаков Ю.М. Металлорежущие станки. Учебник Машиностроение, 1985.

2. Деграф Г.А.Металлорежущие станки и инструменты. Учебное пособие Алматы, 1989.

3. Под. ред. Полухина П.И. Технология металлов и сварка. М.Высшая школа, 1977

4. Под. ред. Петрухина П.Г.Технология обработки констукционных материаллов.

5. Материалды кесу жЩне йЈдеу бойынша лабораториялы› ж±мыстар“а арнал“ан Щдістемелік н±с›аулар.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Модельдеу жЩне макеттеу.

ПЩнніЈ коды: ММ 4307

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: ЖЇсіпов А.љ.-академиялы› доцент.

КурстыЈ масаты: техникалы› модельдерді жасау, техникалы› макеттерді жасау, бйлшектердіЈ йлшемін жасау, болшектердіЈ Щр тЇрлі ›осу Щдістерін пайдалануды Їйрету.

Пререквизиттер: «Инженерлік графика», «Сызу», «Композиция», «Дизайн негіздері»

Постреквизиттер: Берілген курс болаща› еЈбек технологиясы пЩні м±“алімдерініЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

КурстыЈ мазм±ны: Модельдеу жЩне макеттеудіЈ даму тарихы. Модельдеу жЩне макеттеудіЈ кЇнделікті адамныЈ йміріндегі маЈызы. Стандарт жЩне стандартты детальдар туралы бастап›ы ±“ымдар. ДетальдардыЈ біріктірудіЈ Щр тЇрлі Щдістері. Техникалы› модельдеу жЩне макеттеу пЩнінде орта мектептегі техникалы› ›±растыру, модельдеу, техникалы› шы“армашылы› мЩселелері ›арастырылады.

°сынылатын Щдебиет:

1.Шìið“暹妖 љ. љ暹à› ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1998 æ.

2.љ葉忽陝荻 Ñ. љ暹à› 鎚ë›惚ûЈ ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1996 æ.

3.驚魏狀â À. 間裔椿惟å 穽凹乙厓赤 尿有葺軫î, À., 1988 æ.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Кілем то›у жЩне гобелен негіздері

ПЩнніЈ коды: KGN 4307

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4- о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Касенова љ.Б.-а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: саба›та жаЈа о›ыту технологиясын пайдалану; ›о“ам ймiрiндегi кілем жЩне гобелен то›у йнерінiЈ мЩнiн, мазм±ныЈ тЇсiндіру; йнерге деген шы“армашылы› кйз›арасты дамыту; тЇкті жЩне тЇксіз кілемдерініЈ ерекшеліктерін, пайдалану жолдарын меЈгеру;дЩстЇрлі кілем йнері жЩне бас›а халы›тардыЈ арасында“ы орта› белгілері мен ерекшеліктерін зерттеу;›аза› хал›ыныЈ мЩдениетінде кілем то›у йнерініЈ ролін ай›ындау;

ою-йрнек мотивтерін кілем Їлгілерінде орынды пайдалану;кілем Їлгілерін ою-йрнек мотивтерімен жаЈарту, жандандыру iсiне студенттерді баулу.Пререквизиттер: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін кілем жЩне гобелен то›у йнерініЈ ерекшеліктерін, ою-йрнек композициясын жЩне олардыЈ то›у технологиясын білу керек.

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› технология 챓алімдерін даярлауда маЈызды роль ат›арады. Болаша› маман кілем Їлгісін даярдауда йнертанымды›, кйркем-шы“армашылы› жЩне технологиялы› шешімін д±рыс аны›тайды.

КурстыЈ мазм±ны: «Кілем жЩне гобелен то›у негіздері» курсыЈ о›ып-Їйрену барысында студент тЇкті жЩне тЇксіз кiлемніЈ тЇрлерімен, то›у технологиясымен, пайдаланатын шикiзаттарымен, то›у ›±ралдарымен, ›олданылатын ою-йрнек тЇрлерiмен жЩне тЇстердiЈ заЈдылы›тары туралы кеЈ ма“лумат алып, тЩжірибе саба“ында жЇзеге асырады. Сондай-а›, б±л пЩнді о›у барысында студент ›аза› жЩне бас›а да халы›тардыЈ кілем то›у йнерімен, олардыЈ ерекшеліктерін, ±›састы“ы мен айырмашылы“ын, олардыЈ орта› философиялы› мЩнін меЈгереді.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. Алматы,1979.

 2. љасыманов С. љаза› хал›ыныЈ ›олйнерi.Алматы,1995.

 3. ШбдiЩлиева Ш. Халы› ›олйнерi.Алматы,1992.

 4. Маргулан А. Казахское народное прикладное искусство. Алматы,1986.

 5. М±›анов љ. ЖЇннен жасалатын б±йымдар. Алматы.1990.

 6. Ар“ынбаевХ. љаза› хал›ыныЈ ›олйнері. Алматы,1987

 7. Тйленбаев Т., имірбекова М. љаза›тыЈ ою-йрнектерініЈ жасалу жолдары. Алматы,1993

 8. имірбекова М. Ою-йрнектіЈ ›олдануы. Алматы,1995

 9. љасенова љ.Б. љолдан ›алы-кiлем то›у технологиясыныЈ о›у-Щдiстемелiк ›±ралы.љызылорда,2002.

 10. Шбдi“аппарова °.М. љаза›тыЈ ±лтты› ою-йрнектерi. Алматы,1992.

 11. Тахсин Парлак. ДЩстЇрлi ›аза› ›алы йнерi.Анкара, 2002.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы
љОРљЫТ АТА АТЫНДА’Ы љЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИМВЕРСИТЕТІ

«Бекітемін»«Физика-математика»

факультет деканы, т.“.к., акад.профессор

__________ љалив Б.љ.

«____» ________2011ж.

5В010700 – «Бейнелеу йнері жЩне сызу» маманды“ы

бойынша оу бадарламасыныЈ

АљПАРАТТЫљ ПАКЕТІ

Кафедра мЩжілісінде бекітілген

__ хаттамасы,«____» ________2011ж.

Кафедра меЈгерушісі, п.“.к.,доцент

__________ Г.Ш. Шлназарова

љЫЗЫЛОРДА, 2011
5В010700 «Бейнелеу йнері жЩне сызу» мамандыы бойынша оу бадарламасыныЈ жалпы сипаттамасы
Берілетін дЩреже: БакалавриаттыЈ білім беру ба“дарламаларын меЈгерген жЩне ›орытынды мемлекеттік аттестациядан йткен т±л“алар“а 5В010700 – «Бейнелеу йнері жЩне сызу» маманды“ы бойынша бакалавр академиялы› дЩрежесі беріледі.

Оу деЈгейлері (сатылары): бакалавриат

Бадарламалараабылдау жйніндегі талаптар: йз ЖОО-да бір академиялы› кезеЈді ая›тауы, оныЈ ішінде о›у Їлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меЈгеруі жЩне т.б.

БадарламалардыЈ білім беру жЩне кЩсіби масаттары/ оуды одан Щрі жаластыру мЇмкіндігі: отанды› жЩне халы›аралы› еЈбек нары“ына сай бЩсекеге ›абілетті бакалавр маманын даярлау. На›ты йндіріс жа“дайында жЩне ›ызмет иерархиясы бойынша болаша› маманныЈ Щлеуметтік, экономикалы›, кЩсіптік ›ызмет мазм±нын йзгерте алу“а ›абілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін, сондай-а› еЈбек нары“ында бЩсекеге ›абілетті маман болуын, ±йымдастырушылы›-бас›арушылы› ›±зыреттілігін ›амтамасыз ету.

5В010700 – «Бейнелеу йнері жЩне сызу» маманды“ы бойынша бакалавриат білім беру ба“дарламасын ая›та“ан соЈ магистратурада білім алуды жал“астырып, магистр академиялы› дЩрежесін алу“а мЇмкіндігі бар.ÏЩ³Ј 觐潲, ûÏЩí 囹囿ûљà耱囗潲牮邃栩 襦睇ECTS 犷辂眸à凄腼û 岢氤ì ïЩ礓屦³ –牮邃栩 69坛礓弪虺 觐祜铐屙ò69室 1101љà耱囗 蜞痂觖 3Inf1102软纛痨囹桕à3拎玎臌› ïЩ礓屦2131坛礓弪虺 觐祜铐屙ò2131PMК 1201襄溧泐汨赅臌爨爨礓û››à 瓿鸪耧å1РRCh 2204像桴铍钽 æЩ 噤囔 溧祗û3Ped 2202襄溧泐汨赅 3Etn 2203蒡眍镥溧泐汨赅2OOT 2205иí 蜞眢2ZhEFMG 2206ñ 屦尻氤ê 翳玷铍钽覃 æЩ 戾牝屣 汨汨屙囫û2KK®T3207ÊЩ癯徼à› (铕) 虺氤2KBShT3208ÊЩ癯徼 蜞ë 蝈ë 虺氤2BOOA 3209铃轫咫弩 й礤鸪í îó Щ涑耱屐羼³3拎玎臌› ïЩ礓屦2334亦Ј溧ó 觐祜铐屙虺2334KG 12011.暑祜蝈痣酬 沭圄桕à3攀 12012.Ì铍溧眢KKN 12041.Êй痍屐 觐祜铉桷 礤愠玟屦³3GN12042.灭圄桕à 礤愠玟屦³BON 12051.铃轫咫弩 й礤鸪 礤愠玟屦³3BSN12052.铃轫咫弩 襦筻螓睇Ј 礤愠玟屦³AS 12071.狸噤屐臌耋疱ò4AS 12072.鲤磬辂 耋疱òAZhiv 12081.狸噤屐臌骅忸镨顸4AZhiv 12082.鲤磬辂 骅忸镨顸Kom 12091.暑祜铉桷3Ki 12092.љ棼耱óMPA 12101.ÌЇí æЩ 镫囫蜩赅臌囗囹铎3Ker 12102.叔疣扈赅ÊЩ癯矧屙涑痼 ïЩ礓屦57坛礓弪虺 觐祜铐屙虺57TZhTA3303ÒЩ疳桢 æ±禧覃睇Ј 蝈铕覃 í Щ涑耱屐羼³2SOA3304邀珞潲 îó Щ涑耱屐羼³3ÊЩ癯矧屙涑痼 ïЩ礓屦2639亦Ј溧ó 觐祜铐屙虺2639SSj 13011.洋疱ò 襦塍 骖脘囵û3Gra 13012.灭圄桕àCP 13021.邀珞 æЩ 镥瘃镥牝桠à2IG 13022.软驽礤痣酬 沭圄桕àBOTT23031.铃轫咫弩 й礤鸪 蜞痂觖 í 蝈铕覃4ÊBOTT23032.љà耱囗 徨轫咫弩 й礤鸪 蜞痂觖 í 蝈铕覃Sur 33041.洋疱ò6Linog 33042.髓眍沭噔àZhiv 33051.畦忸镨顸6Akva 33052.狸噔囵咫üKON 33061.љ йð 礤愠玟屦³3Mod 33062.填溴脘弩DN 23071.蔫玎轫 礤愠玟屦³2Mak 23072.锑赍蝌弩凄腼û 牮邃栩 襦睇81120

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза›стан тарихы

ПЩнніЈ коды: КТ 1101

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компоненті

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Таженова К.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: 鸞昶孼窒儼愼 љ暹à›增陝 診鳥衷裝Ј 臆言ãi äЩói遭孼 蓀增涉 áЇãi帳i êЇ帳å 鴨éi帳i 診鳥衷靭í 診裝增弘à 剪弘哄, 佺ûЈ 憙狀愼張楹, ›暹à› 鎚ë›û 靭佾焉奄祉蹂陞炙Ј 典裝“釵 靭í 菴壬惚ûЈ Ї醴녠嗾醴녈³, 焌蓀›診增û“û 膣調薏 翟衒攸外祉ê 診鳥筑 小蹂ì 悚宗. 흇儼愼í áiëiìi 張ãiçi庄å 儼鎭鴨ãi æЩ張 ›暹i造i 診Ј菴“û êЇ遭言i 鴨, ›燮閃à-›纖豹薏››à 桎薏 診鳥筑 穽專嚴增儼äiЈ ìЩíií, 茵傲±裝í, 雪閃裔ò ›î“閃惚ûЈ ›贍哄診憎 穽專嚴ií 豹壯熉 òЇ遭å 星哄, ±“惚液宗“à Ї昱奄ó.

Деректемелері/Пререквизиттері: ‘’љ暹à›增陝 診鳥衷’’ ïЩíi 較陝 診鳥衷裝Ј 縯倚û 有猝û. љ暹à›增陝 診鳥衷 ïЩíi 焌ÿ焌窒陝ó, ìЩ鴨杖奄診腸, 淸依櫛淸ÿ æЩ張 ò.á. ›î“閃液› “魂忽菴鏃孼 執“昏 蓀雨陝汞診 î›泓魂雪û.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.