Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет44/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   53

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:Жалпытехникалы› жЩне арнайы пЩндерді о›ыту Щдістемесі

ПЩн ніЈ коды: ZhAPOA 3307

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шлназарова Г.Ш. -п.“.к., доцент

КурстыЈ масаты:Студенттерді болаша› педагогикалы› ›ызметке дайындаудыЈ Щдістемелік негізін ›алау, жалпы білім беретін мектептерде о›ушы жастармен бастауыш, кЩсіптік білім мен еЈбек технологиясыныЈ мектептіЈ типтік о›у ба“дарламаларыныЈ тарауларына сЩйкес жемісті ж±мыстар жЇргізуіне, мектеп о›ушыларын Республикада“ы жаЈаша Щлеуметтік жЩне экономикал› жа“дайларда еЈбекке дайындау“а ›ажетті білім, іскерлік жЩне да“дысын ›алыптастыру.

Перереквизиттер: «Педагогика», «Психология», «Та“ам дайындау технологиясы», «Тігін б±йыдарыныЈ технологиясы», «Тракторлар жЩне ауылшаруашылы› машиналары».

Постреквизиттер:«’ылыми зерттеу негіздері», «КЩсіби педагогика», «КЩсіби психология».

БадарламаныЈ ›ысаша мазмЇны: КЩсіптік о›ытудыЈ мазм±ны жЩне міндеттері, кЩсіптік о›ыту жЇйесіне ›олданылатын жалпы дидактикалы› ›а“идалар, кЩсіптік о›ыту жЇйесі, Щдістері, формалары, саа›тары жЩне ›±рылымы. КЩсіптік о›ытуда“ы инновациялы› технологиялар, о›ушылар білімдерін, іскерліктері мен да“дыларын ба›ылау, ба“алау жЩне есепке алу.

°сынылатын Щдебиет:

1.Сыздыков О., Пошаев Д.љ., Ортаев Б.Т. Технология пЩнін о›ыту Щдістемесі. О›у ›±ралы. – Алматы: Н±рлы Щлем, 2010.-349 б.

2.Поляков В.А., Ставровский А.Е. Общая методика трудового обучения в старших классах. М.: Просвещение, 1993.- 191 с

3.Методика трудового обучения с практикумом./ Под ред. Д.А. Тхоржевского М.: Просвещение, 1997.-448с.

4.Мельникова Л.В., Осипова Л.В., Фридман Т.В. Методика трудового обучения. М.: Просвещение, 1989.-254с

5.Технология интегративті білім саласы ба“дарламасы. Рауан. 2004.-75

6.Технология интегративті білім саласы ба“дарламасы. ROND 2003.-47 б.

7.Ба“дарламалар: КЩсіптік о›ыту: 10-11 сыныптар. Алматы, 1996.-141 б.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ТЩрбие ж±мыстарыныЈ тЩрбиесі мен технологиясы

ПЩнніЈ коды: TZhTT3308

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Айтбаева М.А. -п.“.к., академиялы› доцент

КурстыЈ масаты: «ТЩрбие ж±мыстарыныЈ Щдістемесі мен технологиясы» курсы «Жалпы педагогика» курсыныЈ логикалы› жал“асы болып, педагогикалы› іс-тЩжірибемен іштей байланысады. ОныЈ негізгі ма›саты – студенттердіЈ тЩрбие ж±мыстарыныЈ теориясы, Щдістемесі саласында“ы білім, да“дыларын кеЈейту, пысы›тау; на›ты тЩрбиелік міндеттерді шы“армашылы› т±р“ыдан шешу, да“дыларын ›алыптастыру.

Перереквизиттер: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студенте жалпы педагогика, мЩдениеттану, социология, психология курстарынан білім жина“ы болу ›ажет.

Постреквизиттер: Осы курстыЈ материалдары тЩрбие теориясын, Щдістемесін, формаларын, технологияларын менгерген студент – болаша› м±“алімге білім беру Їрдісін ±йымдастыру, о›ушымен жЩне ата-анамен тЩрбие, “ылыми-зерттеу ж±мыстарын жЇргізу Їшін ›ажет.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмЇны: Жалпы педагогика бйлімдері болып табылатын тЩрбие ж±мыстарыныЈ Щдістемесі жЩне технологиясы - тЩрбие туралы тЇсінікті, дара т±л“а ›алыптастыру мЩселелерін, ›азіргі ›о“амда“ы тЩрбиеніЈ ма›сат-міндеттерін, тЩрбиеніЈ мазм±нын, ерекшеліктерін, жалпы Щдістерін жЩне технологияларын ›арастырады.

«ТЩрбие ж±мыстарыныЈ Щдістемесі жЩне технологиясы» пЩні теориялы›-практикалы› курс болып табылады. Сонды›тан пЩн бойынша алын“ан білімді ба“алаудыЈ негізгі бйлігін ›±райтын барлы› практикалы› тапсырмалар реферат, баяндама немесе тезис тЇрінде кйрініс бере алады.°сынылатын Щдебиет:

 1. М±хамбетова С.љ., љожаева С..љ. ТЩрбие теориясы: О›у ›±ралы.- Астана, Л.Н.Гумилев атында“ы Е°У, 2007.-188 б.

 2. Айтмамбетова Б.Р., Керимов Л.К., Тйлеубекова Р.К. ТЩрбие процесініЈ мЩні жЩне мазм±ны. ТЩрбиніЈ принциптері (5- лекция). Алматы, 1991,- 27 б.

 3. Ахметов А. Хайдаров Ж. Теория и технология игры. Алматы: Республиканский издательский кабинет.- 1998, -295 с.

 4. Антология педагогической мысли Казахстана /Сост. Жарыкбаев К.Б., Калиев С.К.- Алматы: «Рауан», 1995,- 512 с.

 5. Шлімбаев М. Халы›-“ажап тЩлімгер.- Алматы: «Рауан», 1994,- 144 б.

 6. Гликман И.З. Теория и методика воспитания.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002,- 176 с.

 7. Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиций культуры. М., 1997.

 8. Са“ынды›±лы Е. Педагогика. Алматы, 1999 ж.

 9. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность. М.: Магистр, 1997,-221 с

 10. Жарыкбаев К.Б., Калиев С.К. љаза› тЩлім-тЩрбиесі. Алматы:»Санат», 1995,- 302 б.

 11. Кожахметова К.Ж. МектептіЈ ±лтты› тЩрбие жЇйесі: теория жЩне практика. Алматы- 1998,- 130 б.

 12. љоянбаев Р.М., љоянбаев Б.Ж. Педагогика. Астана,- 1998.

 13. М±хамбетова С.љ., Ж±ма“алиева Ш.Ж. љызы›ты педагогика. А›тйбе,- 2004,-48 б.

 14. Н±р“алиева Г.љ., љ±сайынов А.љ. Мусин љ.С. Салыстырмалы педагогика.

 15. Са“ынды›±лы Е. Педагогика (дЩрістер курсы).Алматы:РБК, 1999,- 179 б.

 16. љоянбаев Ж. Педагогика. Алматы, «Раунд», 1992 ж.

 17. Харламов И.Ф. Педагогика. Москва, 1990 ж.

 18. Сейталиев К.Б. ТЩрбие теориясы. Алматы, 1986 ж.

 19. Ильина Т.А. Педагогика. Алматы, 1977 ж.

 20. љоянбаев Р. Педагогика. Алматы, 1998 ж.

 21. Са“ынды›±лы Е. Педагогика. Алматы, 1999 ж.

 22. Айтмамбетова Б.Р., Керимов Л.К., Тйлеубекова Р.К. ТЩрбие процесініЈ мЩні мен мазм±ны. Алматы, 1991 ж.

 23. Жары›баев љ. °стазды› еткен жалы›пас. Алматы, 1997 ж.

 24. Шаймерденова К. °стаз жолымен. Алматы, 1978 ж.

 25. Бондаревский В. ТЩрбие тЩлімі. Алматы, 1983 ж.

 26. Беркімбаев Т. Басшы жЩне коллектив. Алматы, 1985 ж.

 27. Болдырев Н.И. Мектептегі тЩрбие ж±мысы методикасы. Алматы, 1987 ж.

 28. «љаза›стан мектебі» №2, 2003 жыл, 22-бет.

 29. Макаренко А.С. Проблемы школьного совектского воспитания. Соч. Т.С.

 30. Пeдагогика Под ред. Ю.К. Бабанского. Москва, 1988 г. 105 с.

 31. Гордин Л.Ю. Поощрение и наказание в воспитании детей. Москва, 1975 г

 32. Савин Н.В. Педагогика. Алматы, 1983 ж

 33. Айтамабетова Б.Р. Бейсенбаева А.А. ТЩрбиеніЈ жалпы Щдістері (6 лекция) Алматы,1991 ж.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Кілем жЩне гобелен то›у негіздері (мамандануы еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерлік-›ыздар)

ПЩнніЈ коды: KGN 3303а

ПЩнніЈ типі: Профильдік пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші: Касенова К.Б.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: студент тЇкті жЩне тЇксіз кiлемніЈ тЇрлерімен, то›у технологиясымен, пайдаланатын шикiзаттарымен, то›у ›±ралдарымен, ›олданылатын ою-йрнек тЇрлерiмен жЩне тЇстердiЈ заЈдылы›тары туралы кеЈ ма“лумат алып, тЩжірибе саба“ында жЇзеге асырады. Сондай-а›, б±л пЩнді о›у барысында студент ›аза› жЩне бас›а да халы›тардыЈ кілем то›у йнерімен, олардыЈ ерекшеліктерін, ±›састы“ы мен айырмашылы“ын, олардыЈ орта› философиялы› мЩнін меЈгереді.

Пререквизиттер: «Кілем жЩне гобелен то›у негіздері» «Композиция», « ТЇстану», «Компьютерлік графика», «љаза›стан йнерініЈ тарихы», «СЩндік- ›олданбалы йнер».

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› технология 챓алімдерін даярлауда маЈызды роль ат›арады. Болаша› маман кілем Їлгісін даярдауда йнертанымды›, кйркем-шы“армашылы› жЩне технологиялы› шешімін д±рыс аны›тайды.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмуны: љаза› халы›тарыныЈ сЩндiк-›олданбалы йнерiнiЈ дЩстЇрлi кiлем то›у йнерi. љаза›станда“ы ›олдан кiлем то›удыЈ тарихи шолу. Кiлем кЩсiпшiлiгi пайда болуыныЈ таби“и географиялы› жЩне экономикалы› салдарлары. ТЇктi кiлем тЇрлерi. Кiлем то›у технологиясымен то›ыл“ан б±йымдарыныЈ топтастырылуы. ТЇкті кілемде пайдалынатын ою-йрнек тЇрлері.ОлардыЈ классифика- циясы жЩне заЈдылы›тары. Гобелен то›у йнерініЈ шы“у тарихы. Гобелен то›у технологиясы. ОлардыЈ кйркемдік ерекшеліктері

°сынылатын Щдебиет:

 1. Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. Алматы,1979.

 2. љасыманов С. љаза› хал›ыныЈ ›олйнерi. Алматы, 1995.

 3. ШбдiЩлиева Ш. Халы› ›олйнерi. Алматы,1992.

 4. Маргулан А. Казахское народное прикладное искусство.Алматы,1986.

 5. М±›анов љ. ЖЇннен жасалатын б±йымдар. Алматы.1990.

 6. Ар“ынбаев Х. љаза› хал›ыныЈ ›олйнері. Алматы,1987

 7. Тйленбаев, М.имірбекова љаза›тыЈ ою-йрнектерініЈ жасалу жолдары. Алматы,1993

 8. имірбекова М. Ою-йрнектіЈ ›олдануы. Алматы,1995

 9. љасенова љ.Б. љолдан ›алы-кiлем то›у технологиясыныЈ о›у-Щдiстемелiк ›±ралы. љызылорда, 2002.

 10. Шбдi“аппарова °.М. љаза›тыЈ ±лтты› ою-йрнектерi.Алматы,1992.

 11. Тахсин Парлак ДЩстЇрлi ›аза› ›алы йнерi. Анкара, 2002.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: А“аш кйркем йЈдеу (мамандануы еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерліклдар)

ПЩнніЈ коды: АКО 3303а

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші: Омаров Т.Ж.-академиялы› доцент.

КурстыЈ мазм±ны: а“аш тЇрлері, а“аштан бЇйым жасау технологиялары, а“аштан дайындал“ан бЇйымдарды кйркем йЈдеу тЇрлері, технологиясын Їйрету.

Пререквизиттер: ПЩн мектеп ›абыр“асында о›ытыл“ан, технология пЩніне негізделген

Постреквизиттер: А“аш кйркем йЈдеуге арнал“ан материалдар жЩне технологиялы› тЩсілдерін тарихы жайында ма“л±мат беру ар›ылы Щдістерін жетік тЇсініктері ›алыптасады.

КурстыЈ мазм±ны: А“аш кйркем йЈдеу зерттеу Щдістемесі. Металл тЇрлерініЈ жасалу техникасын, олардыЈ пайда болу себептерін ашу. А“аштардыЈ физикалы› ›асиеті. Химиялы› йЈдеу тЩсілі ар›ылы шы“армашылы› композиция орындай білу. А“ашты кйркемдеп йЈдеу йнерінде ›олданылатын материалдар мен шикізаттарды дайындау. А“ашты кйркемдеп йЈдеу йнерінде ›олданылатын материалдар мен шикізаттарды дайындау.

°сынылатын Щдебиеттер:

 1. Шìið“暹妖 љ. љ暹à› ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1998 æ.

 2. љ葉忽陝荻 Ñ. љ暹à› 鎚ë›惚ûЈ ›鏑 й張ði. 잼茵執, 1996 æ.

 3. 驚魏狀â À. 間裔椿惟å 穽凹乙厓赤 尿有葺軫î, À., 1988 æ.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 女陞í á±熉隣燮惚ûЈ 鎭蹴鏑謫證 (茵茵庄陝釵-孺녹 怏裔勖û)

ПЩнніЈ коды: ТВТ2202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: љор“анбекова Р.Т.-а“а о›ытушы, магистр

КурстыЈ масаты: Болаша› мамандарды кЇнделікті т±рмыс-т±тыну б±йымдарын, киім топтарын дайындау жЩне оларды кйркемдеу барысында ›олданылатын тігістерді орынды пайдалану, ›ол жЩне машина тігістерін, дым›ылды жылумен йЈдеу ж±мыстарыныЈ тЇрлерін Їйрету, киімніЈ бйлшектерін йЈдеп, оларды бір-бірімен ›осуда тігіс тЇрлерін д±рыс пайдалана білуге Їйрету жЩне осы ж±мыстарды Їйрету ар›ылы о›ушылардыЈ шы“армашылы› ›абілетін дамыту.

Деректемелері/Пререквизиттері: «МиТ», «Салалы› материалтану»

Постреквизиттер: Жалпы киім топтары мен т±тыну б±йымдарын дайындау барысында ›олданылатын-йЈдеу Щдістерін, ›ол жЩне машина тігістерініЈ тЇрлерін , киім бйлшектерініЈ йЈдеуін зерттеу.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Белдік б±йымдар мен иы›ты киімдер тЇрлері мен ерекшеліктері. Киім тЇрлерін йЈдегенде са›талынатын ережелер. 펙Ј노 孺녹牙 йЈ鴨ó 小諸醴노녈³ (頌滄魏 荏焌薏庄à). Ш虞陰儼 孺녹논 йЈ鴨ó Щ牙增儼³. Киім формасына байланысты йЈдеу ерекшеліктері. Ш虞陰儼 孺녹논³Ј 茵藕à áй蹂攸儼논 йЈ鴨ó Щ牙增儼³. Ш虞陰儼 孺녹논³Ј 놈³ áй蹂攸儼논 йЈ鴨ó Щ牙增儼³.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Дашкевич Л.М. Швея, портной верхней мужской одежды. Учебное пособие. Ростов на Дону. Изд-во «Феникс» 2002- 384 с.

 2. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства Учебник для профессионального образования. Москва. Изд. центр «Академия» 2003-384 с.

 3. Труханова А.Г. Шйелдер жЩне балалардыЈ жеЈіл киімдерініЈ технологиясы. Алматы, 1990 ж.

 4. ШаЈыра› Їй-т±рмыс энциклопедиясы. Бас.ред. Алматы – 1990 жыл – 554 бет.

 5. Бердник Т.О. Швея-портной легкой женской одежды. Учебное пособие Ростов-на Дону. Изд-во «Феникс» 2001-320 стр.

 6. Меликов Е.К. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий М. Л.И. 1988 г.

 7. ДЩрменова Р.А.Тігін б±йымдарыныЈ технологиясы. 2007ж.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 鸞堯ü æЩ張 ñЩí (茵茵庄陝釵-孺녹 怏裔勖û)

ПЩнніЈ коды: SS 3203

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: љор“анбекова Р.Т.-а“а о›ытушы, магистр

КурстыЈ масаты: болаша› дизайнерлердіЈ кйркемдік тал“амын ›алыптастыру, киімдегі жеке т±л“а стилін аны›тай білуге жЩне сырт›ы бейненіЈ тЇстік типіне байланысты гардеробтыЈ негізгі шешімін таЈдауын Їйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Композиция», «Костюм дизайны», СЩн жЩне костюм тарихы», «Костюм композициясы».

Курсаысаша сипаттама: Шлемдік кйркем мЩдениеттіЈ, оныЈ ішінде киімдегі жеке т±л“а стилін білу – дизайнердіЈ ж±мысында ›ажетті болып есептеледі, ййткені ол Щр тЇрлі уа›ыттарда жЩне айма›тарда стильдік ба“ыттарда бейімделуге мЇмкіндік береді, ал б±л йз кезегінде, алын“ан білімдерді тЩжірибеде, жобалы› ж±мысты ›олдану“а мЇмкіндік береді. Шрбір киімніЈ пайда болуына байланысты, ›о“амныЈ да йзгеруін, технологияныЈ дамуын, мЩдениеттіЈ йсуін бай›аймыз. СоныЈ ішінде ±лтты› фольклордыЈ жаЈа сЩнге Щсері, ›атысы йте ›айталанбас шы“армашылы›. Сондай-а›, адам баласы Їшін ›о“ам мен адам ›атынастарынан тыс ›арастыру“а Щсте болмайтынды“ын, адам біліктілігі мен эстетикалы› тал“амныЈ йсуі мен киімге деген талабыныЈ да йсетіндігін дЩлелдейді. СЩн мен стильді о›ып ›ана ›оймай, авторлардыЈ еЈбектерін оныЈ суретін, эскизін, силуэтін, композициялы› шешімін, реферат, тЇрлі ма›алалар жаздыртып Їйрету.

°сынылатын Щдебиет:

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма – М.: Высшая школа, 2000

2. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды Учебное пособие – М.: Мастерство.Издательский центр «Академия», Высшая школа, 2000

3. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Учебник для вузов. М.: Легпромиздат, 1985

4. Жолдасбекова С.А. Костюм тарихы. – Шымкент, М.Шуезов атында“ы ОљМУ, 2004 – 186 бет.

5. Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. М. 1985.

6.Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. М. Легпромбытиздат, 1997.

7.Черемных А.И. Основы художественного проектирования женской одежды М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

8.Орлова Л. В. Азбука моды. Москва. Просвещение, 1988.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Костюм суреті (茵茵庄陝釵-孺녹 怏裔勖û)

ПЩнніЈ коды: KS 3204

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Назаров А.Ж.-о›ытушы, магистр

КурстыЈ масаты: Киімді кйркемдеп сЩндеу жобалау негізі жйнінде білімі. Киім Їлгілерін эстетикалы› талаптар“а сай Щзірлеуді.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Материалдарды йЈдеу практикумы», «Киім тарихы», «Сызу», «Тігін б±йымдарын тігу технологиясы», «Сурет».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «Костюм суреті» пЩнін о›ыту міндеті мен мазм±ны. Болаша› кЩсіптік о›ыту о›ытушысына о›ушылардыЈ эстетикалы› тЩрбиесін ›алыптастыру бойынша білім беру міндеттері. «Костюм суреті» шы“армашылы› процесс ретінде. Кйркем-эстетикалы›, т±тыну-функциональды›, конструкторлы технологиялы› мЩселелерді шешу жолдары. Костюм формасы кеЈістіктегі кйлемді обьект ретінде. Костюм формасыныЈ пластикалы› ›асиеті. Костюмдегі кйркем-бейнені шы“аруда жЩне ойды дамытуда ою-йрнектіЈ рйлі. Костюмді сЩндеу тЇрлерініЈ шы“у тарихы. Костюм формасыныЈ жіктелуі мен ›±ралдары. Статикалы› жЩне динамикалы› композиция тЇрлері. Ритм ±“ымына тЇсінік, метрлік жЩне ритмді реттілік Костюм формасын ±йымдастыруда“ы симметрия мен ассиметрия. Костюм формасыныЈ кйркемдік сапасыныЈ басты ›а“идалары. Композициялы› орталы›. Кйрерменге кйзбояушылы› Щсер ету. Костюм композициясын шы“аруда“ы образды бейнелеу негізі. Эскиз салу мен графикалы› мЩнерлеу тЩсілдері. љолданылуы мен тЇріне сай киімді кйркемдеп сЩндеу. Шйел киімдеріне ›ойылатын талаптар. Балалар киімдері. Жастар киімдер. љазіргі заман“ы киім модельдерін зерделеу. Костюм композициясын шы“аруда компьютерлік графиканы пайдалану.

Практика Модульдік жЇйе негізінде адам т±л“асын бейнелеу.Киім Їлгілерін бейнелеу Щдістері мен ›а“идаларын зерделеу. Киім формасы мен ›асиетіне талдау жасау. Киім матасыныЈ ›асиетіне талдау жасау. Киімдегі тЇстердіЈ Їйлесімділігін табу. Киім формасы мен элементтердіЈ йлшемдестігін талдау. Киім формасында“ы біртектес элементтердіЈ йзара Їйлесімділігін аны›тау. Киім формасы мен элементтерініЈ теЈдестігін аны›тау. Киімдегі ритмдік заЈдылы›тармен танысу. Образды-ассоциативті негіздегі костюм композициясын талдау. Шйел киімін кйркем жобалау ерекшеліктерін талдау.


1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.