Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет43/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

3 курс
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ®й мЩдениетіПЩнніЈ коды: YM 2202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, тандау компоненті

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Байтукенова С.Б. –а“а о›ытушы, т.“.к.

КурстыЈ масаты: ®й мЩдениетіЈ жЩне ±й шаруашылы“ын жЇргізуге дайындау, сонымен ›атар, Їй жихазын Щзірлеу, дизайн жасау, тЇс ›а“аздар тЇралы тЇсінік, лак-бояу материалдары, т±рмысты› электр жабды›тарын ремонттау, перделердіЈ дизайны жайында“ы жан-жа›ты теориялы› білімдерімен практикалы› ›абілеттерін ›алыптастыру.

Перереквизиттер: «Материалтану», «љазіргі йндіріс негіздері», «Техника тарихы», «Материалды йЈдеу технологиясы».

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› кЩсіби о›ыту мамандарыныЈ кЩсіби дайынды“ын, Їй мЩдениеті жЩне Їй шаруашылы“ына дайындау, прктикалы› да“дыларын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмЇны: «®й мЩдениеті» пЩнініЈ негізгі ма›саты – о›у ба“дарламасына сЩйкес студенттерге Їй шаруашылы“ы жЩне т±рмысты› жабды›тардыЈ ж±мыс істеу принциптері туралы толы› мЩліметтер беру.

°сынылатын Щдебиет:

 1. “Приусадебное хозяйство”, ежемесячный журнал, за 2000 – 2004 г.г.

 2. Курдюмов Н. И., Умный огород в деталях. Ростов н/Д, 2003 г.

 3. Курдюмов Н. И., Умный сад в подробностях. Ростов н/Д, 2003 г.

 4. Самсонов А. В., Популярная кулинария Ижевск,1994 г.

 5. Кучушев Х. Г., 1000 советов любителю мастерить Казань,1984 г.

 6. Программы общеобразовательных учреждений, М., 2001 г.

 7. Каневский Е. М., Краснянский Э. В., Лысов М. М.,Уроки экономики в быту. М.,1985 г.

 8. Кучушев Х. Г., Для дома, для семьи. Казань, 1987 г.

 9. Советы на каждый день. Книга-календарь, М., 2007 г.

 10. Головков А. Э., Разносолы деревенской кухни. М., 1989г.

 11. Лебедева А,З., Туленкова А.Г., Календарь овощевода-любителя. М.,1992 г.

 12. Лихарев В. С., Удивительное на грядке. Саратов, 1992 г.

 13. Бибикова В. Ф., Бибиков Ю. А., Капельян М.Ф., Зеленые оазисы на работе и дома. Минск, 1989 г.

 14. Корецкая Т.А., Моисеев А.П., Садоводство. Универсальный справочник. Урал, 2000 г.

 15. Малькова Т.П., Фролова М.А., Введение в социальную философию. 1995 г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:О›ушылардыЈ кйркем шы“армашылы› негіздері

ПЩнніЈ коды: ОКТ 3203

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, тандау компоненті

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: љасенова љ.Б.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: студенттердіЈ ›ызы“ушылы›тары мен ізденімпазды“ы негізінде шы“армашылы› ›абілетін дамыту жЩне рухани толысу“а ±мтылысын ›алыптастыру болып табылады.

Перереквизиттер: «Композиция», «Кйркем жобалау», «СЩндік -›олданбалы йнер», «љаза›стан йнерініЈ тарихы», «ТЇстану», «Кілем жЩне гобелен то›у негіздері».

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› технология 챓алімдерін даярлауда маЈызды роль ат›арады. О›ушылардыЈ кйркем шы“армашылы“ы - йнер шы“армаларын жасаудыЈ заЈдылы›тарын, маЈыздылы“ын, ›о“амда алатын орныЈ, ерекшеліктерін, жЩне йнер адамдардыЈ Щр тЇрлі шы“армашылы› ›ызметініЈ психологиялы› заЈдылы›тарын меЈгереді

БадарламаныЈ ›ысаша мазмЇны: Шы“армашылы›», «›абілет», «шы“армашылы› ›абілетін дамыту» ±“ымдарыныЈ мЩн – ма“ынасына сипаттама беру; о›ушылардыЈ жас ерекшеліктеріне байланысты шы“армашылы› ›абілетін дамытудыЈ жолдарын ›арастыру; композициялы› заЈдылы›тары туралы ма“лумат беру; іскерлік жЩне шеберлік да“дысын ›алыптастыру; сЩндік ›олданбалы йнер жЩне сурет салу негіздерін меЈгеру барысында студенттердіЈ шы“армашылы“ын жЩне ›ызы“ушылы“ы.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Ералин љ., Бейсенбеков Ж. жЩне б. Кйркем йнер шы“армашылы“ы жЩне психология.

 2. Ж±мабаев М. Педагогика. М., Просвещение. 1980- 154 б.

 3. Тажибаев Т. Жалпы психология. А., 1993-340 б.

 4. Розет Н. Психология фантазии. Минск, 1977.

 5. Якобсон П.П. Психология художественного творчества. - М., 1971.

 6. Загрибельная-Раупова Н. Учебно-методическое пособие по изобразительному искусству (для преподавателей начальных классов средних и специализированных школ, детских садов и художественных студий). - Алматы: инер, 1997.

 7. Барышников А.П., Лямин И.В. Основы композиции.М., 1951

 8. Шубников А.В. Симметрия // Законы симметрии и их применение в прикладном искусстве. Л., 1940

 9. 1000 и 1 секрет ремесла / Д.Чочунбаева, С.Балабаева и др.-Б.: 2007.

 10. Гусакова М.А. Аппликация: Учебное пособие для учащихся пед. Уч-щ по спец. №2002 «Дошк. воспитание» и №2010 «Воспитание в дошк. учреждениях».–3-е изд., доп. и перераб. –М.: Просвещение, 1987.

 11. имірбекова М.Ш. Ою-йрнектіЈ ›олданылуы. Алматы. 1995.

 12. Ковригина О.Н. Изготовление узорных войлочных изделий.-Алматы,1988.

 13. Н±рпеисов Ш. љаза› хал›ыныЈ ою-йрнегі. Алматы.2003

 14. Пономарев С. Декоративное и оформительское искусство в школе

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Сурет жЩне сЩндік-›олданбалы йнер

ПЩнніЈ коды: SNCKO 3204

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, тандау компоненті

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Касенова К.Б.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: 憎釣ò æЩ張 сЩндік-›олданбалы йнер туралы тЇсінік, 鏑燮液Ј òЇ足儼³ 靭í 茵Ј昏液薏“û, сЩндік-›олданбалы йнердіЈ о›у-тЩрбие процесіндегі ролі туралы кеЈ ма“лумат алады. Ал“ан теориялы› білімдерін тЩжірибе саба›тарында іске асырады.Сонымен ›атар саба› барысында студенттерге кЩсіптік ба“дар беру мен оларды материалды› йндіріс саласында“ы еЈбекке дайындаудыЈ негізгі жолдары сйз болады

Пререквизиттер: «Композиция», «Кйркем жобалау», «Костюм тарихы», «љаза›стан йнерініЈ тарихы», «ТЇстану», «Кілем жЩне гобелен то›у негіздері».

Постреквизиттер: Берілген курс болаша› технология 챓алімдерін даярлауда маЈызды роль ат›арады. Сурет жЩне сЩндік-›олданбалы йнерініЈ маЈыздылы“ын, ›о“амда алатын орныЈ, ерекшеліктерін, жЩне олардыЈ жасау технологиясын Їйренеді. Болаша› маман бейнелеу йнері мен еЈбекке баулу саба›тарында о›ушыларды еЈбекке баулуымен ›атар саба›тарды ±лтты› тЩрбиелермен байланыстыру, халы›ты› педагогикамен ±штастыру, оныЈ ішінде сЩндік-›олданбалы йнер материалдары ар›ылы байланыстыра о›ытып йнертанымды›, кйркем-шы“армашылы› жЩне технологиялы› шешімін д±рыс аны›тайды.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмЇны: Сурет жЩне сЩндік-›олданбалы йнер туралы тЇсінік. 皎燮液Ј òЇ足儼³ 靭í 茵Ј昏液薏“û. СЩндік-›олданбалы йнердіЈ о›у-тЩрбие процесіндегі ролі. 헌造儼蹂ê й張諸. 헌造儼蹂ê й張諸炙Ј 茵Ј昏液薏“û 靭í 贍城惚 典裝. љ暹à› ±意執› 孺녹鴨諸. 皎燮液Ј òЇ足儼³ 靭í 儼焉袍蹂攸儼³. 宮藕贍陝ó 涅陰燮û. ЖЇн жЩне одан жасалатын б±йымдар.

Тері мен был“арыны йЈдеу йнері. иЈдеу Щдістері мен пайдалану жолдары. љ±調› ›±調ó й張諸. љ±調› ›±調ó òЇ足儼³ 靭í йЈдеу Щдістері. Ойма –на›ышты йнер. иЈдеу Щдістері мен пайдалану жолдары.Ши орау йнері. Ши орау тЇрлері мен йЈдеу Щдістері. Киіз басу жЩне киізден жасалатын б±йымдар.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Басенов Т. К. Прикладное искусство Казахстана.-Алма-Ата:1958.

2. М±›анов љ. ЖЇннен жасалатын б±йымдар.- Алматы:љайнар,1990.

 1. Муканов М. С. Казахские домашние художественные ремесла.-Алма - Ата: Казахстан,1979.

 2. Джанибеков У. Культура казахского ремесла.- Алма-Ата: Онер, 1982.

 3. Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство. – Алма - Ата: инер, 1986.- Т. 1.

 4. Ар“ынбаев Х. љаза› хал›ыныЈ ›олйнерi. - Алматы: инер, 1987.

 5. љасиманов С. љаза› ›олйнерi.- Алматы: љаза›стан,1996

 6. Ибраева К.Т. Казахский орнамент. Алматы: инер, 1994

 7. Тана љоЈыратбай. КЩсіп жЩне мЩдениет. (О›у ›±ралы).-Алматы, Ы.Алтынсарин атында“ы љаза›тыЈ білім академиясыныЈ Республикалы› баспа кабинеті, 2000 ж. Мальцева Е.П. Тігін йндірісініЈ материалтануы.-Алматы: Ана тілі, 1992.

 8. Молотобарева О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: Пособие для руководителей кружков.-М.: Просвещение, 1983.

 9. 1000 и 1 секрет ремесла / Чочунбаева Д., Балабаева С. и др.-Б.: 2007.

 10. Гусакова М.А. Аппликация: Учебное пособие для учащихся пед. Уч-щ по спец. №2002 «Дошк. воспитание» и №2010 «Воспитание в дошк. учреждениях».–3-е изд., доп. и перераб. –М.: Просвещение, 1987.

 11. Барышников А.П., Лямин И.В. Основы композиции.М., 1951

 12. Шубников А.В. Симметрия // Законы симметрии и их применение в прикладном искусстве. Л., 1940

 13. имірбекова М.Ш. Ою-йрнектіЈ ›олданылуы. Алматы. 1995.

 14. Загрибельная-Раупова Н. Учебно-методическое пособие по изобразительному искусству (для преподавателей начальных классов средних и специализированных школ, детских садов и художественных студий). - Алматы: инер, 1997.

 15. Ковригина О.Н. Изготовление узорных войлочных изделий.-Алматы,1988.

 16. Мальцева Е.П. Тігін йндірісініЈ материалтануы.-Алматы: Ана тілі, 1992.

 17. Н±рпеисов Ш. љаза› хал›ыныЈ ою-йрнегі. Алматы.2003

 18. Пономарев С. Декоративное и оформительское искусство в школе

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љазіргі йндіріс негіздері

ПЩнніЈ коды: KON 3206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компонент

Оу жылы: 3- о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ералиева С.Ж.-а“а о›ытушы, т.“.к.

КурстыЈ масаты: о›у ба“дарламасына сЩйкес студенттерге йндіріс саласы жЩне жеке дайынды› ба“ыты бойынша йндіріс саласы туралы толы› мЩліметтер беру. «љазіргі йндіріс негіздері» пЩнініЈ негізгі міндеті халы››а ›ызмет етуді жЇзеге асыратын йндірістік жЩне йндірістік емес тауарларды йндіруге байланысты білімді толы›тыру

Пререквизиттер: ПЩн бойынша берілетін лекциялы› жЩне практикалы› материалды толы› меЈгеруі Їшін студент пЩнге байланысты мектепте «Экономикалы› география» пЩні ар›ылы ал“ан білімін жа›сы меЈгеруі жЩне љаза›стан Республикасы шаруашылы“ыныЈ йндірістік жЩне йндірістік емес салаларыныЈ еліміздіЈ экономикасында алатын орны жайында“ы тЇсінігі болуы ›ажет.

Постреквизиттер: «љазіргі йндіріс негіздері» пЩні бойынша алынатын білім љаза›стан Республикасы шаруашылы“ыныЈ йндірістік жЩне йндірістік емес салалары жайында“ы жан–жа›ты теориялы› білімдерін жетілдіру. 輛薏››à ›昏靭ò 奄昶³ æЇ銳愼 葉弘城惚 й庄놈놉祉ê 諺嚴 æЩ張 й庄놈놉祉ê 診彰足燮液 й庄놈昌å 蓀雨陝汞執 小蹂隣³ 桎薏›執宗.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмуны: «љазіргі йндіріс негіздері» бйлімін о›ып Їйрету барысында йтілетін лекциялы›, практикалы› саба›тар мен курс ба“дарламасына сЩйкес та›ырып бойынша студенттіЈ йзіндік ж±мыстарды ат›аруы, олардыЈ бойында республикасы шаруашылы“ыныЈ йндірістік жЩне йндірістік емес салалары жайында“ы жан–жа›ты теориялы› білімдерін ›алыптастырып, Щрі ал“ан білімдерін жалпы білім беретін мекемелердіЈ о›у–тЩрбие процестерінде ›олдана білуге Їйретеді.

«љазіргі йндіріс негіздері» пЩнініЈ негізгі ма›саты – о›у ба“дарламасына сЩйкес студенттерге йндіріс саласы жЩне жеке дайынды› ба“ыты бойынша йндіріс саласы туралы толы› мЩліметтер беру.«љазіргі йндіріс негіздері» пЩнініЈ негізгі міндеті халы››а ›ызмет етуді жЇзеге асыратын йндірістік жЩне йндірістік емес тауарларды йндіруге байланысты білімді толы›тыру.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Кенжегузин М.Б. Основы производства. Стратегия развития Казахстана и реформирование национальных производительных сил.- Алматы.: Гылым, 1998.

 2. Атрохин В.Г. Лесная хрестоматия.- М.:1999.

 3. Глобальная энергетическая проблема.-М.: Мысль.1999.

 4. Теплоэнергетика и теплотехника в экономическом развитии государства.-М.:2001.

 5. Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка. М; Высшая школа, 1984-288с.

 6. Старичков В.С. практикум по слесарным работам. М: Машиностроение. 1985. 220с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау,аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіптік ба“дар берудіЈ теориясы мен Щдістемесі

ПЩнніЈ коды: КBBTA3209

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Смаилова Ж.Ж.- т.“.к., академиялы› доцент

КурстыЈ масаты: КЩсіптік ба“дар беру ж±мыстарын жЇргізуге даярлау, сонымен ›атар, кЩсіпті, еЈбекпен ш±“ылданысты таЈдау ›±›ы“ы жеке т±л“аныЈ психофизиологиялы› ерекшеліктерін ай›ындау жа“дайында. ОлардыЈ ›ажетсінуімен, ›абілеттілігімен, білімімен сЩйкестілікте о›ушылармен жЩне ата-аналарымен тЩрбие ж±мыстарын жЇргізуде. КЩсіптік ба“дар беру ж±мыстары процесінде туында“ан кйптеген с±ра›тарды ±“ымды шешуді ›о“амды› ›ажеттілікпен жЇзеге асырылады.

Пререквизиттер: «Педагогика», «ЕЈбектік технологиялы› білім беру психологиясы», «КЩсіпкерлік жЩне еЈбек технологиясы о›ыту Щдістемесі».

Постреквизиттер: КЩсіптік ба“дар беру- еліміздіЈ халы› шаруашылы“ында“ы, жекелеген салаларда“ы, экономикалы› айма›та“ы еЈбек ресурстарын бйлу ›ажеттілігін ›ана“аттандыра отырып, Щрбір тЇл“аныЈ жеке дара ерекшеліктерін ескеруді талап ететін, Щрі жастарды таЈда“ан кЩсібіне еркін жЩне йз еркімен дайындаудыЈ “ылыми негізделген жЇйесі.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмуны: Жастар“а кЩсіптік ба“дар берудіЈ негізгі принциптері, мектеп о›ушыларына кЩсіптік ба“дар берудіЈ негізгі жЇйелері, жалпы білім беретін мектептерде кЩсіптік ба“дар беру ж±мыстарын ±йымдастырудыЈ кезендері жЩне мазм±ны, жастармен кЩсіптік ба“дар ж±мыстарыныЈ жЇйесін ±йымдастырудыЈ жЩне йткізудіЈ Щдістемелік ерекшеліктері, жастарды кЩсіптік ба“дарлауды бас›ару мЩселесі.

°сынылатын Щдебиеттер:

1.љаза›стан Республикасы Білім туралы заЈы// Егемен љаза›стан, Астана, 1999. – 7 маусым.

2.Ататов П.Р. Поляков В.А. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников. М.: Просвещение, 1985.—128 с.

3.Бабанский Ю.К. Оптимицазия учебно- воспитательного процесса. М.: Просвещение, 1982.-192 с.

4 Вайсбург А.А. Организация профориентационной работы школы, предприятия./ Под ред. М.И. Мамутова. М.: Просвещение,0986.-128с.

5.Климов А.К. Как выбрать профессию. М.: Просвещение, 1987.-160с.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Ша“ын жина›ты мектептерде арнайы жЩне техникалы› пЩндерді о›ыту Щдістемесі

ПЩнніЈ коды: МPСD 3210

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: љор“анбекова Р.Т.- а“а о›ытушы, магистр

КурстыЈ масаты: ПЩнді о›ыту ма›саты Ша“ын жина›тал“ан мектептерде еЈбекке булу, технология пЩндерінен йзбетінше ж±мыстартыЈ тЇрлерін ±йымдастыру ар›ылы олардыЈ ойлау ›абілеттерін арттырып, теориялы› білімдерін тереЈдете тЇсуі, пЩнге деген ›ызу“ушылы“ын ›алыптастыру, о›ушылардыЈ логикалы› ой йрісін кеЈейтіп, ізденушілік ›асиеттерін тЩрбиелеу.

Пререквизиттер: «Жалпытехникалы› жЩне арнайы пЩндерді о›ыту Щдістемесі», «Жеке т±л“а“а ба“ыттал“ан о›ыту технологиясы».

Постреквизиттер: Ша“ын жина›ты мектептерде білім беру процесін ±йымдастыру, арнайы жЩне техникалы› пЩндерді о›ыту мЇмкіндіктерін зерттеу, о›у-тЩрбие Їрдісін ±йымдастыру ба“ытында білім, білік, да“дыларын ›алыптастыру.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмуны: Ша“ын жина›ты мектептіЈ тарихы мен ›азіргі жайы. Ша“ын жина›ты мектептегі пЩндерді о›ыту барысын ±йымдастырудыЈ ерекшелігі. ШЖМ-ге арнал“ан о›у-Щдістемелік жЩне бас›а о›ыту ›±ралдарына сипаттама. ШЖМ о›ушыларыныЈ білімдерін ба“алау жЩне есепке алу. ШЖМ-те пЩндерді о›ыту нЩтижелерін ба›ылау жЩне диагностикалау. ШЖМ-дегі технология саба“ы, оныЈ тЇрлері жЩне олардыЈ ерекшеліктері

°сынылатын Щдебиеттер:

 1. Сыздыков О., Пошаев Д.љ., Ортаев Б.Т. Технология пЩнін о›ыту Щдістемесі. О›у ›±ралы. – Алматы: Н±рлы Щлем, 2010.-349 б.

 2. Поляков В.А. , Ставровский А.Е. Общая методика трудового обучения в старших классах. М.: Просвещение, 1993.- 191 с

 3. Методика трудового обучения с практикумом. / Под ред. Д.А. Тхоржевского М.: Просвещение, 1997.-448с.

 4. Мельникова Л.В. , Осипова Л.В., Фридман Т.В. Методика трудового обучения. М.: Просвещение, 1989.-254с

 5. Технология интегративті білім саласы ба“дарламасы. Рауан. 2004.-75

 6. Технология интегративті білім саласы ба“дарламасы. ROND 2003.-47 б.

 7. Ба“дарламалар: КЩсіптік о›ыту: 10-11 сыныптар. Алматы, 1996.-141 б.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.