Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет42/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53

°сынылатын Щдебиет:

1. Ермеков Н. “Есептеуіш техника негіздері”, 1997;

2. Камардинов О.“Visual Basic ортасында программалау“, 2000;

3. Дінисламов Ж. “Visual Basic ортасы”, 2007;Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ЕЈбекті жЩне ›орша“ан ортаны ›ор“ау

ПЩнніЈ коды: OtOs 2209

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: 暖殲依循 Æ.Æ. - ò.“.ê., 蟾雪諺薏› 哀墮粧

КурстыЈ масаты: студенттерге еЈбекті ›ор“ау мен оныЈ негізгі функцияларын, міндеттерін Їйрету; еЈбек процестерінде адамдардыЈ ж±мыс ›абілетін жЩне денсаулы“ын са›тауды ›амтамасыз ететін заЈ актілер системасымен таныстыру; еЈбекті ›ор“ау мен “ылыми-техникалы› процестерініЈ байланыстарын ай›ын кйрсету.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Экология», «љазіргі йндіріс негіздері», «имір›ауіпсіздік тіршілік негіздері».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «ЕЈбекті ›ор“ау» курсы студенттерді еЈбекті ›ор“аудыЈ негізгі ›±рылымдарымен таныстыру, еЈбекті ›ор“ау мЩселелері жайлы мемлекеттік заЈдылы› актілерін, еЈбек ›ауіпсіздігініЈ стандарттар жЇйесін о›ып Їйрету болып табылады. ЕЈбекті ›ор“аудыЈ теориялы› негіздерімен таныстру жЩне йндірістік санитария, метеорологиялы› факторлардыЈ адам организмне тигізетін Щсерін тЇсіндіріп Їйрету. индірістік шаЈныЈ, улардыЈ, шу мен дірілдіЈ адам организміне зияндылы“ын жЩне олардан ›ор“ану шараларын Їйрету, жеке ›ор“аныс ›±ралдарымен таныстыру жЩне ›ауіпсіздік техникасы туралы та›ырыптарды тЇсіндіріп о›уды ›амтиды.

°сынылатын Щдебиет:

1. «Безопасность и охрана труда в Республике Казахстан» сборник нормативно правовых актов, Алматы 2008 г.

2. љаза›стан Республикасы ЕЈбек Кодексы 15.05.2007г.

3. Закон РК «О ЧС природного и техногенного характера» от 5.07.1996 г.

4. Закон РК « О гражданской обороне» от 7.05.1997 г.

5. Закон РК «О правовом режиме чрезвычайного положения» от 15.10.1993 г.

6. Закон РК « О борьбе с терроризмом» от 13.07.1999 г.

7. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.

8. Закон РК « Закон о безопасности на опасных прозводственных обьектах»,

апрель 2002г., с изменениями 2007 г.

9. Закон РК «О пожарной безопасности » от 22 ноября 1996г.

10. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности Алматы 2004 г

11. Денисович Л.И. Кузовникова Т.А. Безопасность жизнедеятельности Москва,1999г.

Информационно-методический сборник материалов по ЧС и ГО

12. Янович А.Н., Бусурин А.А. Охрана труда. Учеб.. –М. Недра, 1990-317с.

13. Карпеев Ю.С Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности. Справочник. М. Недра 1991г.

14. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта-М: Транспорт. 1990-351с.

15 Шарипов А.Х , Ю.П Плыкин. Охрана труда в нефтяной промышленности, Учеб. Для учащихся проф. –тех . образования и рабочих на производстве. – М .Недра 1991-159с

16. Аманбаев Д.А., Смагулов З.И., Обухов Ю.Д. Основы охраны труда на производстве. Алматы. 2002 г.

17. Рохлин С.М, Рыжинков И.И , Фетисов А.А. Экономика рационального использования нефтяных ресурсов недр. 1991г.

18. Долин П.А. Справочник по от М. Энергоатомиздат, 1990 г.

19. Шубин Е.П. Гражданская оборона Москва, 1991 г.

20. Кенжегулова Г.Ш., Ермуханова Н.Б. «иміртіршілік ›ауіпсіздік негіздері», Кызылорда 2003 ж.

21. Беляков Г.И. Охрана труда. М: Агропромиздат 1991г.

22. Практикалы› ж±мыстар“а арнал“ан методикалы› н±с›ау.

23. ирт сйндіру ›±ралдарды мен жолдары. љара“анды, 1995г.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: МашинатанудыЈ теориялы› негіздері

ПЩнніЈ коды: TOM 2211

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3, 4

Кредит саны: 2+3

ДЩріс беруші: 쥔唯陝荻 Ñ. - à“à î›泓菜û.

КурстыЈ масаты: ›азіргі заманныЈ тиімділік, дЩлдік, беріктік жЩне Їнемгершілік сия›ты талаптарына сай машиналар мен ›ондыр“ылар жасау“а ›ажетті механизм схемаларын жобалау мен талдаудыЈ жалпы тЩсілдерін меЈгеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Математика», «Физика», «Инженерлік графика».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: “МашинатанудыЈ теориялы› негіздері” пЩнініЈ мазм±ны – механизмдердіЈ негізгі тЇрлерініЈ ›±рылымы, ›атаЈ жЩне серпінді буынды механизмдердіЈ кинематикалы› жЩне динамикалы› сипатталары, механизмдердіЈ талап›а сай параметрлерін аны›тау тЩсілдері, машина мен адамды дірілген ›ор“ау тЩсілдері жЩне машиналар мен механизмдерді бас›ару жЇйесі туралы білім беру болып табылады.

°сынылатын Щдебиет:

1. Жолдасбеков А., Са“итов М.Н. Теориялы› механика. –Алматы, 1992, 1-2 том. -331б., 288 б.

2. Смелягин А.И. Теория механизмов и машин. –М.: ИНФРА-М, 2003.

3. Жолдасбеков и.А. Машиналар механизмдердіЈ теориясы. Алматы, 1992.4. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин –Алматы, 2002.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› элекнтронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: AutoCAD жЩне Credo негіздері

ПЩнніЈ коды: OACK 2201

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3, 4

Кредит саны: 2+1

ДЩріс беруші: 퇴茵鎚í Á. – а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: студенттерге жобалау – сызу ж±мыстарыныЈ автоматтандырыл“ан стандартты› жЇйесін ›олданып, сызбалар ›±растыру Щдістерін жЩне тЩсілдерін Їйрету. Сондай-а› студенттердіЈ осы ›уатты Щрі жетілген программалы› графикалы› жЇйесі бойынша Щрі ›арай йз бетінше білімдеріЈ тереЈдетіп, ›ыр-сырын меЈгерулеріне тура ба“ыт сілтеу.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Инженерлік геодезия», «Компьютерлік біліктілік», «Информатика жЩне есептеу техникасы».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: ПЩнді о›ыту міндеті – о›у процесінде компьютерлік технологияны кеЈінен ›олдану, студенттердіЈ бас›а пЩндерде ал“ан базалы› білімдерін курста о›ып-Їйренгендерімен ±штастыра білуге Їйрету. Теория жузінде ал“ан білімдерін игеріп, практикалы› ьашы›тарын ›алыптастыру. AutoCAD ба“дарламасын Їйрену барысында мамандар болаша›та жедел жобалауды Їйренеді жЩне сызбалар, жобаларды электронды› почтамен интернет жЇйесі ар›ылы алыста“ы орындаушылар“а жіберіп, на›ты объектілерді жобалаудыЈ орындалу мерзімін тездетеді.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Финкельштейн Э. AutoCAD 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000

 2. Полищук В.В., Полищук А.В. «AutoCAD 2000» Практическое руководство, Москва «Диалог-МИФИ» 1999

 3. Baumback W, P.Fahie, B,Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 4. Baumback W, P.Fahie, B.Davies «AutoCAD Modules AutoCAD II Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 5. Baumback W., P.Fahie, B.Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1999

 6. Чигарев Ю.Н, Мезин Д.Г. Справочник команд AutoCAD LT 2000,Consistent Software 2000

 7. CREDO «Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделдирование месности, проектирование автомобильных дорог и генпланов», Том А, общие сведения, Минск 1999

 8. «CREDO_DAT – Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ», книга 1 «Инженерно-геодезические и землеустроительные работы», Минск 1999 г.

 9. «CREDO_GEO Объемная геологическая модель месности», книга 2 «Руководство Пользователя», Минск 2000 г.

 10. «CAD_CREDO – Система проектирования автомобильных дорог», книга 1 «Руко-водство Пользователя», Минск 2000 г.

 11. «Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ», книга 2 «Подсистема обработки линейных изысканий», Минск 1999 г.

 12. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Оброботка данных, вводимых с клавиатуры при использовании рукописных журналов и схем», Минск 2001 г.

 13. Практическое задание по использованию комплекса CREDO.«Обработка ин-женерно-геологических изысканий в системе CREDO_GEO», Минск 2000 г.

 14. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Проектирование горизонтальной и вертикальной планировки участка под задание в системе CREDO MIX», Минск 2001 г.

 15. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Организация безбумажной технологии с использованием комплекса CREDO», Минск 2000 г.

 16. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия. Учеб.пособие для вузов. Изд. 4, перераб. и доп.–М.:Недра, 1980. 616 с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалау технологиясы жЩне тілдер

ПЩнніЈ коды: PTT 2202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: 煤馹猥循 Í.Ñ. – магистр, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Pascal, Delphi, Visual Basic, C+ ба“дарламалау тілдерініЈ ›±рылымын, ерекшеліктерін, базалы› бас›ару ›±ылымын игеру. Алгоритмдер тілінде олардыЈ ›±рылуын жЩне ба“дарламаларды йЈдеу технологиясын, типін аны›тау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін алгоритм жЩне оныЈ ›асиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.

°сынылатын Щдебиет:

1. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие.-М.: Нолидж,

2. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0.- Киев: ВЕК+, 3. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс.- СПб: Питер,2001.

4. Культин Н.Б. Tyrbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.,

5. Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль. – Радио и связь. М: «Наука»,

6. Семашко Г.А., Салтыков А.И. Программирование на языке Паскаль. – М.,

7. Алексеев В.Е., Ваулин Г.Б., Петрова А.С. Вычислительная техника и программирование. М: Высшая школа,

8. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. М: «Наука»Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Электроника негіздері (мамандануы-электротехника жЩне радиоэлектроника)

ПЩнніЈ коды: EN 2202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Махмутов Б. Б.– а“а о›ытушы, х.“.к.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында электронды› жартылай йткізгішті аспаптардыЈ ›±рылысымен, ж±мыс принципімен, негізгі параметрлерімен, сипаттамаларымен танысып, ›азіргі заман“ы интегральды› микросхемаларды ›олдануды Їйренеді.

Деректемелері/Пререквизиттері: Электротехника негіздері, ЭТТН, а›паратты йлшеу техникасы пЩндері.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Б±л пЩн теориялы›-практикалы› курс болып табылады. Электрлік жЩне магниттік ›±былыстардыЈ энергияны, заттарды алу жЩне йзгертудегі а›паратты таратуда“ы мЩні. љазіргі заман“ы итегралды микросхемелардыЈ элементтік базасын, электронды› приборларда“ы электр тогы жЇруіне байланысты йтетін физикалы› ›±былыстар мен процестер ›арастырылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. 亂燮蓮檉 Â.À. è 崖. 批焉疾佺凹à è 麟愉前畜溢鎭蹴凹à. 嶋齬杖ê â 2÷. Ê.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

 2. 잡齧â È.À., 昆脹荻 Þ.Å. 蛟狀述 麟愉氈音攸尊杖孺.: 嶋齬狀å 禎櫛訟å 秧ÿ

쫙헨â – Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

 1. 펍Ј褻儼愼狀â љ. 批焉疾佺凹à 張陞醴儼³. 잼茵執, 1992.

 2. 취暹孼惟 Ò.À., 厥ÿ蔣妖凹荻 Â.À. 批焉疾剪嶪杖魏 è 前狀述 凞焉疾佺凹è. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1996.

 3. 輕尊吾â Á.Á. 批焉疾剪嶪杖魏, 凞焉疾佺凹à è 夭艇蟻卽 鎭蹴凹à. Ì: 찰症 鮑鏑à, 1998.

 4. 漏跌å ×., 懋檣 Ê. 淃懿穽荻賊杖惟循ÿ 拯諺剪嶪杖魏. 爛調脣杷赤 宗惟脣愛軫î. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1987.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ÊЩ嗾訟 渟菴莘燼魏

ПЩнніЈ коды: KP 3201

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Айтбаева М.А. – п.“.к., академиялы› доцент

КурстыЈ масаты: болаша› кЩсіптік о›ыту 챓алімдерін кЩсіби педагогика ерекшеліктерімен таныстыру, олардыЈ теориялы› білімдерін, іс-тЩжірибелік іскерлік пен да“дыларын ›алыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: “Педагогика”, “Маманды››а кіріспе”.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: “КЩсіби педагогика” курсын о›ып Їйрету барысында йтілетін лекциялы›, практикалы› саба›тар мен курс ба“дарламасына сЩйкес та›ырып бойынша студент йзіндік ж±мыстарды ат›аруы, бастауыш, орта, жо“ары кЩсіптік білім беру саласында теориялы› білімдерін ›алыптастыру.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Бабанский Ю.К., Потамник М.М. Оптимизация педагогического процесса /В вопросах и ответах. – Киев: Родянская школа, 1984. -286

 2. Момынбаев Б.К. КЩсіптік педагогика.-Алматы, 2008.-550б.

 3. Устемиров К., Шаметов А., Васильев И. КЩсіптік педагогика. – Алматы, 2006. -278 с.

 4. Батышев С.Я.Трудовая подготовка школьников. Вопросы теории и методики. – М.:Педагогика, 1981. -192 с.

 5. Батышев С.Я. и др. Профессиональная педагогика. – М.:Ассоциация «Профессиональное образование», 1999, - 904 с.

 6. Под ред. С.Я. Батышева «Энцикопледия профессинального образования» М.:АПО, 1999-Т2. П – 44 ос.

 7. Сейтешев А.П.Профессиональная направленность личности. Алматы, Наука 1990 г.

 8. Кыверляг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. – Талин, 1980 г.

 9. Устемиров К., Шаметов А., Васильев И. Профессиональная педагогика – Алматы, 2005. 432

 10. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 нау-хау в области управления образовательным процессом учебное пособие. М., 1997 г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ÊЩ嗾訟 精撓鏑謫

ПЩнніЈ коды: KP 3203

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Парменова Г.Е. – а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Студент еЈбек психофизиологиясыныЈ “ылыми негіздері бойынша білімді меЈгеріп, осыныЈ негізінде о›ушылардыЈ еЈбек ›ызметін жетілдіру біліктіліктері мен ептіліктері ›алыптасады, белсенділіктері мен йздігінен шы“армашылы› ойлауы дамиды, пЩнаралы› “ылыми байланыстарын іс жЇзіне асыра білуге Їйретеді.

Деректемелері/Пререквизиттері: “Педагогика”, “Психология”, “Жалпытехникалы› жЩне арнайы пЩндерді о›ыту Щдістемесі”, “Физиология жЩне мектеп гигиенасы”.

КурстыЈ мазм±ны: КЩсіптік о›ыту о›ытушысын дайындауда еЈбек процесінде жЇйелі ›арым-›атынастардыЈ психофизиологиялы› аспектілерін зерттеу, психофизиология, физиология салаларында жЩне о›ушылардыЈ кЩсіби іс-Щрекетін бас›ару мен ±йымдастырудыЈ жалпы негіздерінен білім алуды ›амтамасыз етуді ›ажет етеді. Осы“ан байланысты “КЩсіби психология” курсын зерттеу мына тймендегі міндеттерді шешуге ба“ыттал“ан:

- кЩсіби психология мен адамныЈ техника, технология, йндірісті ±йымдастыру, еЈбек ›±ралы жЩне ж±мысшы шеберлішіне сай жеке психологиялы› ерекшеліктерін зара байланысы мен йзара Щрекеттесуін ай›ындау;

- кЩсіби психологияныЈ дамы тарихын зерттеу;

- кЩсіпкерлік дайынды› процесінде о›у іс-ЩрекетініЈ ерекшеліктерін зерттеу.°сынылатын Щдебиет:

 1. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. -306с.

 2. Душков В.А. Индустриально-педагогическая психология. –М.: Просвещение, 1987. -292с.

 3. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник для вузов. –М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. -350с.

 4. Психологические основы трудового воспитания школьников /Под ред. Фарапоновой Э.А. –М.: Педагогика, 1988. -168с.

 5. Хрестоматия по инженерной психологии /Под ред. Б.А.Душкова. –М.: Высшая школа, 1991. -288с.

 6. Ломов Б.Ф. Вопросы общей педагогической и инженерной психологии. –М.: Педагогика, 1991. -296с.

 7. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология. –Л., 1979. -244с.

 8. Бодалев А.А. Психология о личности. – М.: Изд. МГУ. 1988. -188 с.

 9. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. –М.: Просвещение, 1979. -288 с.

 10. Выготский Л.С. Проблемы общей психологии. Соб.соч.: в 6 том. –М.: Знания, 1982. Т.2.

 11. Иващенко Ф.И. Труд и развитие личности школьника. –М.: Просвещение, 1987. -92 с.

 12. Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации труда. –М.: Экономика. 1979. -175 с.

 13. Фельдштейн Д.И. Психологические особенности ОПД подростков. – М.Педагогика, 1982. -224 с.

 14. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: Руководитель и пед. коллектив. –М.: Просвещение, 1990. -208 с.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.