Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет41/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материал технологиясы (мамандануы- радиотехника и электроника)

ПЩнніЈ коды: OmTkm 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Абуова Н.Ш.- п.“.к., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: 璥鎭鳥贍菴遭ûЈ ›±終薏證 膣調薏 小蹂ì: 診裔 靭診陰燮, ›城執 儼祉庄³-音ð, 燮贍û› 牒裔乙ð, 惟逸蹟擾乙ð æЇ虞音ð, ±粧à›執 茵鎭鳥贍菴ð, 悚雩奄贍菴ð æЩ張 ò.á. 茵鎭鳥贍菴遭ûЈ ›±終薏荏í 診陰涉 òЇ嗾庄놈ó; 惟章疾瘡打ÿ薏-鎭蹴鏑謫薏› 茵鎭鳥贍菴ð 靭í 鏑燮菴í 縯焌乙執í òЇ足³ á±熉隣燮 æй炙庄å ±“忽菴終í ›贍哄診增弘ó; “魂忽è êйç›燮葉 渟í ›暹놈陞 鎭蹴鏑謫薏› 迹乙昶û ›贍哄診增弘ó.

Деректемелері/Пререквизиттері: «男奧 æЩ張 證詣à 愼佃奄鳥ÿ», «璥鎭鳥贍菴遭û йЈ鴨ó 鎭蹴鏑謫證», «戾麟ÿ», «逗預魏» æЩ張 ò.á.

淃增釣侑了嶢鎭ð: «璥鋪壯診腸液Ј 鎭典薏› 張陞楹», «펍倚泓嶪杖魏-薏› æЩ張 燮壯熉 ïЩ庄儼牙 î›泓ó Щ牙增諺嚴³», «竟疾鏑謫, 增陝菴倧診ó æЩ張 焌檉裝 蓀ñ›燮ó» æЩ張 ò.á. ïЩ庄儼³.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «邏乙薏› 茵鎭鳥贍診腸 æЩ張 惟章疾瘡打ÿ薏› 茵鎭鳥贍菴ð 鎭蹴鏑謫證» ïЩ炙í î›泓昶ûЈ ìЩ炙 – 靭診陰燮 靭í ›典瓆贍燮液Ј ›±足汞û 靭í ›葉猥窒儼논 銳倧鎭ï, 鏑燮液Ј 燮葉惚菴“û 裔Ј液薏›診遭û 陝û›診ó. Á±ë ïЩí 鎚薏› 胞宗星魂û“惚ûЈ 劉ç-劉蔭孼 焌乙證庄à ›鏑菴裝乙執í 靭診陰燮 靭í ›典泓檉乙遭ûЈ ›葉猥窒儼논 銳倧鎭ó æЩ張 縯焌庄û 涅膺孼 й豫儼膣, 鎚薏› 胞宗星魂û“惚ûЈ Щð òЇ足³ 焌乙證庄à ›鏑菴裝乙執í 涅“燮û 焌檉薏, 縯Јà ›葉猥窒³ 縯焌庄û 茵鎭鳥贍菴遭û 診釵ï, 檉藕贍陝ó æй炙庄å ìЩ蹂靭窒儼 悚釣牙. 竟診應 諺嚴 茵鎭鳥贍菴ð æй炙庄å, 鏑燮液Ј 增宗攸債贍û› ›葉猥鎭疾³ æй炙庄å òЇ嗾炙ê ›贍哄診增弘雪û.

°сынылатын Щдебиет:

 1. 餃陝荻 Å.Ë., Ì.Á.邏馹齧â 璥鎭鳥贍診腸 æЩ張 惟章疾瘡打ÿ薏› 茵鎭鳥贍菴ð 鎭蹴鏑謫證 / Λ窓û›. – 잼茵執. «줘增姓» 蓀楫性陝葉û, 2009 æ. – 232 á

 2. 勘億 Þ.Â., Ñ.Ñ.Ш愴Щ怨尊â, љ.Á.줘›執蓀億 璥鎭鳥贍診腸 (批焉疾茵鎭-鳥贍診腸 張陞醴儼녹孼) Î›ó ›±調薏. – 쟉診壯: 遯泣陝ò, 2007. – 144 á.

 3. 콸藎宬 Ã.À., 邏馹齧â Ì.Á. «璥鎭鳥贍診腸 æЩ張 惟章疾瘡打ÿ薏› 茵鎭鳥贍菴ð 鎭蹴鏑謫證». – 잼茵執, 잣尊艙外儼茁鎭ò, 2001. – 230 á.

 4. 矯燮荻 À.љ. À.љ. 璥鎭鳥贍診腸 æЩ張 惟章疾瘡打ÿ薏› 茵鎭鳥贍菴ð 鎭蹴鏑謫證. Λ窓û›. – 잼茵執: «竟攸俺» 蓀楫葉û, 1970. – 308 á.

 5. 據瑃妖 Þ.Ì., 距佺鎭循 Â.Ï. 璥鎭鳥贍荻抑孼猥. Ì. 璥鋪狀增尊孼猥

 6. 쿨擾 Ì.Å., 輕仲贍億 Ì.À. 屢蹴鏑謫 惟章疾瘡打佺裝õ 茵鎭鳥贍荻 è 茵鎭鳥贍荻抑孼猥. Ì. 찰症 鮑鏑à, 1990ã

 7. 嵌庄調潗億 Å.Ò. 屢蹴鏑謫 惟章疾瘡打佺裝õ 茵鎭鳥贍荻 è 茵鎭鳥贍î-橓鴨杖å. Ì. 嵌依ñ 1990ã

 8. 淃懿筑í Ï.È. 屢蹴鏑謫 靭診應荻 è 竣燮魏. Ì. 찰症 鮑鏑à, 1977ã

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материал технологиясы (Мамандануы-еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерліклдар)

ПЩнніЈ коды: OmTkm 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Таубаев С.З.- магистр, о›ытушы

КурстыЈ масаты: О›у ба“дарламаларына сЩйкес студентерге білім, ептілік пен да“дыларды ›алыптастыру; студенттердіЈ шы“армашылы› ›абілеттерін дамыту; Студенттерге йздерініЈ ж±мыстары жоспарлау, дайындалатын б±йым“а технологиялы› ›±жаттар даярламасын жасау жЩне сол бойынша б±йымды дайындау ептіліктерін ›алыптастыру; еЈбекке, еЈбек сЇйгіштікке, жалпы еЈбек мЩдениетіне, ±›ыптылы››а, еЈбек іс-Щрекетін тЩрбиелеу болып табылады.

КурстыЈ перереквизиттері: «Материалтану», «Сызба геометриясы», «Сызу», «Композиция».

КурстыЈ постреквизиттері:

 1. конструкциялы› материалдарды ›олмен жЩне механикалы› жолмен йЈдеуді толы› меЈгеру;

 2. а“ашты кйркемдеп йЈдеу Щдіс-тЩсілдерін игеру;

 3. дайындалатын б±йым“а технологиялы› ›±жаттар даярламасын жасау жЩне сол бойынша б±йымды дайындаманы жасап шы“аруды Їйрету;

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Б±л пЩн конструкциялы› материалдарды ›ол аспаптармен жЩне механикаландырыл“ан ›±ралдармен йЈдеуден т±рады. О›у шеберханасында“ы саба›тарда болаша› м±“алімніЈ политехникалы› ба“ытта“ы еЈбек дайынды“ы жЇзеге асырылады. Осы негізде еЈбекке баулу 챓алімдерін дайындауда“ы о›у ба“дарламасына сЩйкес мектептіЈ орта буын о›ушыларын техникалы› еЈбек бойынша жЩне жо“ары сынып о›ушыларын о›у шеберханалары мен мектепаралы› о›у-йндірістік комбинаттар базасында саба›тарды нЩтжелі ±йымдастыру“а, кЩсіптік ба“дар жЩне тЩрбие ж±мыстарын жЇргізуге ›абілетті ал“ы шарттар жасайды.

°сынылатын Щдебиет:

1.Муравьев Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских (обработка металлов). Москва «Просвещение»1987

2.Макиенко Н.Н. Слесарное дело с основами материаловедения. Изд. «Высшая школа» 1974. 464с. С илл.

3.Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка. М; Высшая школа, 1984-288с.

4.Старичков В.С. практикум по слесарным работам. М: Машиностроение. 1985. 220с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материал технологиясы (мамандануы-еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерлік (›ыздар))

ПЩнніЈ коды: OmTkm 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ералиева С.Ж. – т.“.к., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: «Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материалдар технологиясы» пЩнініЈ «То›ыма йндірісініЈ материалтануы» бйлімініЈ негізгі ма›саты – о›у ба“дарламасына сЩйкес студенттерге болаша› кЩсіптік о›ыту мен еЈбек технологиясын о›ытушы–мамандардыЈ то›ыма жЩне тігін йндірістерінде ›олданылатын материалдардыЈ тЇрлері, ›асиеті, ›±рылымы мен ›олданылуы, конструкциялы› материалдар ретінде олардан жасалынатын тЇрлі б±йымдар жйнінде ±“ымдарын ›алыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін лекциялы› жЩне практикалы› материалды толы› меЈгеруі Їшін студент пЩнге байланысты мектепте «Технология» пЩні ар›ылы ал“ан білімін жа›сы меЈгеруі жЩне љаза›стан Республикасы шаруашылы“ыныЈ йндірістік салалары жайында“ы тЇсінігі болуы ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материалдар технологиясы» пЩнініЈ «То›ыма йндірісініЈ материалтануы» бйлімініЈ негізгі міндеті тймендегідей, я“ни:

– то›ыма материалдарыныЈ тЇрлері, ›±рамы, ›асиеттері жйнінде тЇсінік беру; 1. талшы›тар мен жіптердіЈ сапасын аны›тай білуге Їйрету;

 2. то›ыма материалдарыныЈ т±тыну“а шыдамдылы“ы жйнінде мЩліметтер беру;

 3. то›ыма материалдарыныЈ ›±рылымын, ›асиеттерін аны›тау тЩсілдерімен таныстыру;

 4. студенттердіЈ кЩсіби білімі мен біліктіліктерін арттыру;

 5. материалдарды йЈдеу технологиясын жЩне олардан жасалынатын б±йымдар жйнінде ма“л±маттар беру.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Мальцева Е.П. Тігін йндірісініЈ материалтануы. - Алматы: «Ана тілі»,1992.-256 б.

 2. Садыков Ф.К. и др. Текстильное материаловедение и основы текстильных производств.-М.: «Легпромбытиздат», 1989.-288 с.

 3. Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В.Материаловедение швейного производства. -М.: «Легпромбытиздат», 1987.-224 с.

 4. Кукин Г.Н. и др. Текстильное материаловедение (волокна и нити): Учебник для студентов ВУЗов, .-М.: «Легпромбытиздат», 1989.-352 с.

 5. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. М. 2004г.

 6. Савостинский Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. М. 2002г.

 7. Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды. М. 2006г.

 8. Мартынова А.А. Структура и проектирование тканей. М. 1999г.

 9. Грановский Т.С. Удивительная специальность ткачество.- М.: «Легпромбытиздат», 1989.-89 с.

 10. Дрожжин В.И., Орешенкова Н.В. Справочник по швейно-трикотажному производству.- М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1982.-206 с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Материал йЈдеу технологиясы (еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерлік ( ›ыздар))

ПЩнніЈ коды: TOM (2) 2108

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 3, 4

Кредит саны: 2+2

ДЩріс беруші: љ廛›燮荻à Ø.Ç.-à“à î›泓菜û, ï.“.ê.

КурстыЈ масаты: болаша› мамандарды кЇнделікті т±рмыс-т±тыну б±йымдарын, киім топтарын дайындау жЩне оларды кйркемдеу барысында ›олданылатын тігістерді орынды пайдалану, ›ол жЩне машина тігістерін, дым›ылды жылумен йЈдеу ж±мыстарыныЈ тЇрлерін Їйрету, киімніЈ бйлшектерін йЈдеп, оларды бір-бірімен ›осуда тігіс тЇрлерін д±рыс пайдалана білуге Їйрету жЩне осы ж±мыстарды Їйрету ар›ылы о›ушылардыЈ шы“армашылы› ›абілетін дамыту.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін университет курсында“ы «Тігін б±йымдарыныЈ технологиясы», «КЩсіби дизайн элементтері мен Їрдістері», «Салалы› материалтану», профильды пЩндерді толы› меЈгеру керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Белдік б±ймдар мен иы›ты киімдер тЇрлері мен ерекшеліктері. Киім тЇрлерін йЈдегенде са›талынатын ережелер. 펙Ј노 孺녹牙 йЈ鴨ó 小諸醴노녈³ (頌滄魏 荏焌薏庄à). 嵌增 菴熉庄姓 鎭蹴鏑謫證. Ш虞陰儼 惟增논 涅蓀乙ó. Ш虞陰儼 惟增논 電彪. Ш虞陰儼 惟增논 電彪. Ш虞陰儼 惟增논³Ј 茵藕à áй矣焉鎭諸í йЈ鴨ó. Ш虞陰儼 惟增논³Ј 놈³ áй矣焉鎭諸í йЈ鴨ó. Ш虞陰儼 惟增논 鍊壯ó .嵌增 òЇ足儼³ 靭í 儼焉袍蹂攸儼³. 皎燮“à 檉藕贍陝城惚 茵診乙ð, 鏑燮液Ј òЇ足儼³. 璥診乙ð, 鏑燮液Ј ›葉猥窒儼논å 蓀雨陝汞執 孺녹 診Ј菴ó. 펙Ј노 á±熉隣燮液 йЈ鴨ó 小諸醴노녈³. 煤吟燮液 йЈ鴨昶³Ј 小諸醴노녈³. 嵌增 菴熉庄姓 鎭蹴鏑謫證í 縯焌ó. 嵌增 菴熉庄姓菴 à›姓乙ð 鏑燮液 òЇ銳膣. 嵌增 焌檉證í 鎭揄儼ó.

°сынылатын Щдебиет:

1. Дашкевич Л.М.. Швея, портной верхней мужской одежды. Учебное пособие. Ростов на Дону. Изд-во «Феникс» 2002- 384 с.

2. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства Учебник для профессионального образования. Москва. Изд. центр «Академия» 2003 -384 с.

3. Труханова А.Г. Шйелдер жЩне балалардыЈ жеЈіл киімдерініЈ технологиясы. Алматы, 1990 ж.

4. ШаЈыра› Їй-т±рмыс энциклопедиясы. Бас.ред. Алматы – 1990 жыл – 554 бет.

5. Бердник Т.О. Швея-портной легкой женской одежды. Учебное пособие Ростов-на Дону. Изд-во «Феникс» 2001 -320 стр.

6. Меликов Е.К. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий М. Л.И. 1988год

7. ДЩрменова Р.А Тігін б±йымдарыныЈ технологиясы 2007жыл

8. Шишова В.А. Технология швейного производства М.1988год

9. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды М. 1999 годСабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Материал йЈдеу технологиясы (еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерлік ( ±лдар))

ПЩнніЈ коды: TOM (2) 2108

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3, 4

Кредит саны: 2+2

ДЩріс беруші: 腦愴齧â Ñ.Ç. – магистр, о›ытушы

КурстыЈ масаты:

- О›у ба“дарламаларына сЩйкес студентерге білім, ептілік пен да“дыларды ›алыптастыру;

- СтуденттердіЈ шы“армашылы› ›абілеттерін дамыту;

- Студенттерге йздерініЈ ж±мыстары жоспарлау, дайындалатын б±йым“а технологиялы› ›±жаттар даярламасын жасау жЩне сол бойынша б±йымды дайындау ептіліктерін ›алыптастыру;

- ЕЈбекке, еЈбек сЇйгіштікке, жалпы еЈбек мЩдениетіне, ±›ыптылы››а, еЈбек іс-Щрекетін тЩрбиелеу болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: КурстыЈ жеткілікті дЩрежеде меЈгерілуі материалтану, сызба геометриясы, сызу, композиция пЩндерінен ал“ан білімдері негізінде ›алыптасады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Металл кескіш станоктар жайлы жалпы мЩліметтер, ЖоЈ“ыш аспаптар, Тескіштер, зенкерлер, ›ашаулар, Фреза, Тісті винттік модульді фрезалар, Тесікті зенкерлеу жЩне кеЈейту, ішкі жЩне сырт›ы б±рандаларды салу, Болатты термиялы› йЈдеу, ішкі жЩне сырт›ы б±рандаларды салу, Токарь станогын(ТВ-6, ТВ-7) бас›ару жЩне ретке келтіру, Токарь станогында сырт›ы цилиндр бетін йЈдеу, љаЈылтырдан б±йымдар дайындау, Сортты металдардан б±йымдар дайындау, љ±юмен, ›а›таумен жЩне штамптаумен алын“ан дайындамалардан б±йымдар дайындау, Б±ранда кесу токарь станогыныЈ ›±рылысы, Тегіс білік жЩне сатылы білік типті б±йымдарды дайындау.

°сынылатын Щдебиет:


 1. Муравьев Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских (обработка металлов). Москва «Просвещение»1987

 2. Макиенко Н.Н. Слесарное дело с основами материаловедения. Изд. «Высшая школа» 1974. 464с. С илл.

3. Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка. М; Высшая школа, 1984-288с.

4. Старичков В.С. практикум по слесарным работам. М: Машиностроение. 1985. 220с.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Материал йЈдеу технологиясы (мамандандыру - радиотехника и электроника)

ПЩнніЈ коды: TOM (2) 2108

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3, 4

Кредит саны: 2+2

ДЩріс беруші: Махмутов Б. - а“а о›ытушы, х.“.к.

КурстыЈ масаты:«Радиоэлектроника негіздері» ïЩíií î›泓昶à“û 張ãi豫i 茵›焌ò 增昶孼窒儼愼 凞焉疾佺液›, 縯倧魂纖 й叱i豫i剽i 葉檉綎燮液Ј æ±荏證í, 縯焌懿 穽妖打ïií, 妖鎭藎贍晦û› 拯諺贍燮液Ј ›±終薏證í æЩ張 鏑燮液Ј ›鏑菴裝懿 儼焉袍ëi攸儼ií î›哄 Ї昱孼昶å йç 鴨Ј愼éi庄å áiëiì 贍釵í ›閃診茵證ç 奄ó.

Деректемелері/Пререквизиттері: электротехника, электроника, автоматика элементтері жЩне микропроцессорлы› техника негіздері.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «Радиоэлектроника негіздері» 淸預魏, 茵鎭茵震魏, 芬魯, æЩ張 à›檉調窒û й矣掩 鎭蹴凹葉û ïЩ庄儼i 張ãiçi庄å æЇ造içi音äi. ÏЩ庄i î›哄 Ї昱孼ó 增昶孼窒儼äiЈ 燮壯熉 茵茵庄陝“陝 ïЩ庄儼äi î›哄 嵬儼昶iЈ 贍“鴻燮執 灑薏ï 診岫乙液. Сонымен ›атар курс мектептерде о›ытылатын элементар физиканыЈ жо“ары деЈгейін ±“ыну“а мЇмкіндік береді.

°сынылатын Щдебиет:

1. 톄只惟â À.À. 批焉疾剪嶪杖魏. Ì.: 厥竣余孼猥, 1979. -248 ñ.

2. 亂燮蓮檉 Â.À. è 崖. 批焉疾佺凹à è 麟愉前畜溢鎭蹴凹à. 嶋齬杖ê â 2÷. Ê.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

3. 잡齧â È.À., 昆脹荻 Þ.Å. 蛟狀述 麟愉氈音攸尊杖孺.: 嶋齬狀å 禎櫛訟å 秧ÿ 쫙헨â – Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

4. 펍Ј褻儼愼狀â љ. 批焉疾佺凹à 張陞醴儼³. 잼茵執, 1992.

5. 취暹孼惟 Ò.À., 厥ÿ蔣妖凹荻 Â.À. 批焉疾剪嶪杖魏 è 前狀述 凞焉疾佺凹è. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1996.

6. 輕尊吾â Á.Á. 批焉疾剪嶪杖魏, 凞焉疾佺凹à è 夭艇蟻卽 鎭蹴凹à. Ì: 찰症 鮑鏑à, 1998.

7. 漏跌å ×., 懋檣 Ê. 淃懿穽荻賊杖惟循ÿ 拯諺剪嶪杖魏. 爛調脣杷赤 宗惟脣愛軫î. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1987.

8. Â.Å.褐診億, Ë.Ñ.孟ÿ炡粧奠. 批焉疾剪嶪杖魏 æЩ張 й張簇Щ嗾綎녠 凞焉疾佺凹à 張陞鴨諸. 잼茵執, 1982.

9. Степаненко И.П. Основы электроники: Учебное пособие для 쫙헨â. –Ì.: 煖â.及怏î, 1980.

10. Ахметов Б.С. Системотехника негіздері. А›тйбе, 2006ж.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Материал йЈдеу технологиясы (мамандануы-апараттытехнологиялар)

ПЩнніЈ коды: MOT 1101

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Шбтай Г.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ ма›саты:

- программалау ЩдістерініЈ негізінде Їлкен жЇйелерді жасау Щдістерін студенттерге Їйрету;

- Модельдеуші алгоритмді ›азіргі программалау тілдері ар›ылы ЭЕМ-де программаларды жЇзеге асыру;

- на›ты жЇйені программалау Щдісі мен формализация жЩне алгоритмизация Щдістерін Їйрету;

-студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау Щдістерін, а›паратты› жЇйелер негіздерін о›ыту;

-›азіргі заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкіндіктерін ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсіндіру.Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін алгоритм жЩне оныЈ ›асиеттерін, программалау тілдерін жа›сы білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Объектіге ба“ыттал“ан программалау пЩні программа ›±рудыЈ методологиясы, программалау жЩне жобалауда“ы ›олданылатын Щдістерін зерттейді.

ПЩнді о›у нЩтижесінде студент мыналарды игеру ›ажет: 1. ЖЇйелерді модельдеудіЈ математикалы› схемаларын;

 2. ЖЇйе моделін ›±ру припциптерін;

 3. Тиімді бас›ару есептерін шешудіЈ математикалы› Щдістерін;

 4. Эксперименттерді жобалау Щдістерін;

 5. Алгоритмді йЈдеу кезінде ›олданылатын негізгі ›±рылымдар;

 6. Компьютерлік жЇйелер мен а›паратты› технологиялардыЈ заман талабына сай жиі йзгеріске тЇсуін ›ада“алай білу.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.