Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет40/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   53

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы›

саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› элекнтронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экономикалы› теория негіздері

ПЩнніЈ коды: ETN 2109

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: То›жолов Б.А. – а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: СтуденттердіЈ заман талабына сай экономикалы› ой-йрісін кеЈейту болып табылады. Ол ›азіргі демократиялы› ›о“ам идеясымен жаЈа ›а“идалар“а сЇйеніп, ±лтты› жЩне Щлемдік экономикалы› ойлар“а ба“ытталуы ›ажет. љаза›стан Республикасында“ы экономика жаЈа ›атынастардыЈ сапалы экономикалы›, рыноктік ой ›орларыныЈ мол болуын ›амтиды

Деректемелері/Пререквизиттері: љаза›стан Республикасында“ы экономика жаЈа ›атынастардыЈ сапалы экономикалы›, рыноктік ой ›орларыныЈ мол болуын ›амтиды.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

 • Экономикалы› ілімніЈ пайда болуы мен дамуы туралы мЩселелерді;

 • студенттерге адамзат ›о“амыныЈ даму сатыларында“ы материалды›, рухани игіліктерді йндіру жолдарын ай›ындауды;

 • йндірістіЈ негізгі факторларын;

 • рынок ›ызметтерімен инфра›±рылымын;

 • Щлеуметтік - экономикалы› жа“дайларды талдау;

›азіргі ›о“амды дамыту мЇмкіндіктерін тЇсіндіру жЩне о›ып Їйрету

°сынылатын Щдебиет:

 1. Экономикалы› теория негіздері. О›улы›- Алматы, Санат 1998,

 2. Экономикалы› теория. О›у ›±ралы- Алматы, 1999,

 3. Жалпы экономикалы› теория. О›улы›. Редактор жетекшісі Шеденов и.љ. Алматы-А›тйбе 2002,

 4. Экономикалы› теория негіздері. О›у- кйрнекілік ›±рал. Л.М. Куликов- М, 1993,

 5. Осипова Г.М. Экономикалы› теория негіздері,- Алматы 2002

 6. Кримова В. Экономикалы› теория. О›у ›±ралы-Алматы 2003

 7. Мауленова С.С. Экономикалы› теория. О›у ›±ралы-Алматы 2003

 8. Темірбекова А.Б. Экономикалы› теория. О›у ›±ралы-Алматы 2008

 9. Экономикалы› теория. О›у ›±ралы (авт.СЇлейменова Г.К., М±хамеджанова Ш. ’. имірза›ова М.Ш. т.б – љМУ љ-орда 2004

 10. ’абитов Ж., До“алов А., Досма“анбетов Н., Микроэкономика. О›улы›.- Алматы 2010

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љ±›ы› негіздері

ПЩнніЈ коды: KN 2110

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Мырза“улова Б. – а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: ЗаЈ маманды“ын алмайтын студенттерге мемлекет пен ›±›ы› теориясыныЈ, мораль ±“ымыныЈ басты тЇсінігін студенттердіЈ білуі; ±лтты› ›±›ы›тыЈ жетекші салаларыныЈ шеЈберінде ›ажетті білім беру;

 • љаза›стан РеспубликасыныЈ ›±›ы›ты› жЇйесініЈ дамуыныЈ ал“ышартымен жЩне мЩселелерімен таныстыру;

 • љаза›станды› мемлекеттік- ›±›ы›ты› механизмніЈ жетілдірілуініЈ саяси- ›±›ы›ты› жолдарын аны›тау;

 • СтуденттердіЈ љР конституциялы› ›±рылымын, мемлекеттік билік жЇйесін жЩне олардыЈ бас›а ›о“амды›- саяси институттармен йзара ›атынасын білуі;

 • СтуденттердіЈ адам жЩне азаматты› ›±›ы›ты› жа“дайын негіздерін білуі;

 • СтуденттердіЈ егеменді љаза›станныЈ ›±›ы› салаларын білуі (азаматты›, отбасы, еЈбек, Щкімшілік, ›аржы, ›ылмысты› т.б.)

Деректемелері/Пререквизиттері: «љаза›стан тарихы», «Саясаттану», «Мемлекет жЩне ›±›ы› тарихы», «Экономикалы› теория», «љо“амтану» (мектеп ба“дарламасы деЈгейінде), «Жалпы тарих» (мектеп ба“дарламасы деЈгейінде).

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «љ±›ы› негіздері» курсыныЈ пЩні жЩне жЇйесі. Мемлекет пен ›±›ы› негізі ±“ымдары мен тЇсініктері. љ±›ы›ты› ›атынастар. ЗаЈды мінез›±лы› жЩне ›±›ы›б±зушылы›. Занды жауапкершілік. љаза›стан Республикасы Конституциялы› ›±›ы“ыныЈ негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ Щкімшілік ›±›ы› негіздері. љаза›стан Республикасы азаматты› ›±›ы› негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ отбасы ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы ›±›ы› ›ор“ау органдарыныЈ ›ызметі мен ±йымдастырылу негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ ›аржы ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы салы› ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы еЈбек ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы ›ылмысты› ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы экологиялы› ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ жер ›±›ы“ы. љаза›стан РеспубликасыныЈ ›ылмысты› іс жЇргізу жЩне азаматты› іс жЇргізу ›±›ы›тарыныЈ негіздері. Халы›аралы› ›±›ы› негіздері.

°сынылатын Щдебиет:

 1. љаза›тыЈ ата заЈы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

 2. Сапар“алиев ’.С. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері Алматы, 1999ж.

 3. избек±лы С., љопабаев и. «Мемлекет жЩне ›±›ы› теориясы». Алматы, Жеті жар“ы, 2006 ж.

 4. А“ыбаев А.Н. љылмысты› ›±›ы›. О›улы›. Ерекше бйлім, Алматы, 2000 ж.

 5. Байжанов Н. Неке жЩне отбасы. Алматы, 1997 ж.

 6. Сапар“алиев ’.С. љаза›стан РеспубликасыныЈ Конституциялы› ›±›ы“ы. О›улы›. Алматы, 1997ж.

 7. Тйлеу“алиев Г.И. Азаматты› ›±›ы›. Жалпы бйлім. А., 2001ж.

 8. Ба››±лов Е. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2001ж.

 9. Дулатбеков, Аманды›ова, Турлаев. љазіргі љаза›станныЈ мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2004ж.

 10. Ашитов З.О. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2004 ж.

 11. Оспанов «љ±›ы› негіздері» Алматы «Жеті жар“ы» 2007 ж. 2 басылымы.

 12. Баянов Е. љаза›стан РеспубликасыныЈ мемлекеті мен ›±›ы“ыныЈ негіздері. Алматы, 2003 ж.

 13. Стамкулов Ш.С. «љаза›стан РеспубликасыныЈ экология ›±›ы“ы. О›у ›±ралы. 1 бйлiм. Тараз, 2003 ж.

 14. ОЈ“арбаев Е.Ш., Сма“±лов А. А. «љаза›стан РеспубликасыныЈ ›ылмысты› ›±›ы“ы». љара“анды, «Болаша›- Баспа», 2005 ж.

 15. Тйлеубекова Б.љ. «љР-ныЈ ›ылмысты› іс жЇргізу ›±›ы“ы». Жалпы бйлім. Алматы, Жеті Жар“ы, 2000 ж.

 16. Алиев М.М «љР-ныЈ сот жЇйесі жЩне ›±›ы› ›ор“ау органдары». Астана, 2004ж.

 17. Айтжан Б.Е., Шіркінбаев Т.Б.Отбасы ›±›ы“ы (Элементарлы курс). Алматы, Жеті Жар“ы, 2006ж.

 18. Ынтыма›ов С.А., Карпушина Т.Д. Отбасы ›±›ы“ы. Практикум

 19. љаржаубаев Е.љ. љаза›стан Республикасы сот билігініЈ ›±›ы›ты› мЩртебесі. О›у ›±ралы. Алматы, 2006 ж.

 20. Ахметов А, Ахметова Г. ЕЈбек ›±›ы“ы. О›улы›. Алматы, 2006 ж.

 21. Ж±ма“±лов ’.Б, Ахметов А,. Ахметов ’. «Шлеуметтік ›амсыздандыру ›±›ы“ы». О›у ›±ралы, Алматы, 2005 ж.

 22. Найманбаев С.М. «Банктік ›±›ы›». Алматы, Жеті жар“ы, 2005 ж.

 23. Шлібеков С.Т. «љР-ныЈ кеден ›±›ы“ы». О›улы›. Алматы, 2007 ж.

 24. Байділдинов Д.Л. «љР-ныЈ экологиялы› ›±›ы“ы». Алматы, 2005 ж.

 25. љызылов М.А. Карпекин А.В «љР-Ј Щкімшілік ›±›ы“ы» (схемалар). Алматы, 2000 ж.

 26. Ынтыма›ов С.А. Азаматты› ›±›ы› (Жалпы бйлім). Практикум 1 бйлім. Алматы, 2004 ж.

 27. Жайлин ’.А. Азаматты› ›±›ы›.Ерекше бйлім 1 том. Алматы, 2004 ж.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: иміртіршілік ›ауіпсіздік негіздері

ПЩнніЈ коды: OKN 2101

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Жиенбаева Л. – а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Б±л курсты о›ыту барысында студенттерге тіршілік ›ауіпсіздігін ›амтамасыз ету жйнінде білім беру, Їйрету, адам йміріне ›ауіп-›атер ту“анда, содан ›ор“анудыЈ еЈ ›арапайым жолдары мен Щдістерін толы› игеруден т±рады.

Деректемелері/Пререквизиттері: иміртіршілік ›ауіпсіздігі негіздері пЩні келесі пЩндермен ты“ыз байланыста болады, я“ни экология, таби“атты ›ор“ау, еЈбекті ›ор“ау, химия, биология.

иміртіршілік ›ауіпсіздігі негіздері курс материалдарынан алын“ан білімді студент келесі базалы› жЩне арнайы пЩндерді о›ы“анда пайдалана білуі керек: «љорша“ан ортаны ›ор“ау», «Экологиялы› сараптама», «Мониторинг», «инеркЩсіптік экология», «Ауылшаруашылы› экология», «Суды тазартудыЈ техникасы мен технологиясы», «Атмосфераны ›ор“аудыЈ техникасы мен технологиясы», «Химия».КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: тіршілік ›ауіпсіздігін ›амтамасыз ету жйнінде білім беру, Їйрету, оныЈ ережелері мен нормаларымен таныстыру, сол сия›ты адам йміріне ›ауіп-›атер ту“анда, содан ›ор“анудыЈ еЈ ›арапайым жолдары мен Щдістерін Їйрету болып табылады.

°сынылатын Щдебиет:

1. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев Л.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. - М.: Издательство АСВ, 1999 г.

2. Приходько Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций. - Алматы: ВШП «Адилет», 2000г.

3. Стрижко Л.С. Безопасность жизнедеятельности в металлургии: Учебник для вузов. - М.: Химия, 1998г.

4. Демиденко. Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения.Справочник. - К.: Высшая школа, 1989г.

5. Николаев Н.С., Дмитриев И.М. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса: Учебник для студентов сельскохозяйственных вузов. - М.: Агропрормиздат, 1990г6. Саудабеков К.Е., Алманиязов Э.А., Лухнова Л.Ю., Безопасность жизнедеятельности и формирование здорового образа жизни: Учебное пособие. - Каз ГЮУ, 1999г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Жалпы педагогика

ПЩнніЈ коды: OP 2103

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компоненті

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Бекмурзаева Р. – а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: адамдардыЈ ймір іс-ЩрекетініЈ педагогикалы› аспектілеріне студенттердіЈ зейін аудару, педагогикалы› процесті т±л“аныЈ йзініЈ тиімді дами алуын мЇмкін ететіндей ±йымдастыруда педагогикалы› білімдер мен біліктердіЈ жЇйесімен ›аруландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Философия», «Тарих», «Шлеуметтану», «Саясаттану», «Экономика», «МЩдениеттану», «Педагогика маманды››а кіріспе».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: болаша› мамандарды педагогиканыЈ Щдіснамалы› негіздерімен таныстыру; студенттерде т±тас педагогикалы› процесс жйнінде педагогикалы› білімдер жЇйесін ›алыптастыру; білім беру жЇйесініЈ дамуын, тЩрбие мен о›ытудыЈ мазм±нын “ылыми негіздеу; педагогикалы› ойлауын ›алыптастыру.

°сынылатын Щдебиет:

 1. љР Конституциясы А. «љаза›стан», 1995ж.

 2. љР «Білім туралы» ЗаЈы А., «Баспа», 2007.

 3. Назарбаев Н.Ш. «љаза›стан - 2030» љаза›стан хал›ына жолдауы, 1997ж.

 4. Педагогика. Абай атында“ы °лтты› педагогикалы› университет. ДЩрістер курсы. – Алматы. «Н±рлы Щлем», 2003.

 5. љоянбаев Ж.Б., љоянбаев Г.М. Педагогика. – Алматы, 2000ж.

 6. Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. – Алматы, 2004.

 7. Шбенбаев С. ТЩрбие териясы мен Щдістемесі. – Алматы. «Дарын» 2004.

 8. Бондаревская Е.В. Воспитание как возраждение гражданина, человека культуры и нравственности. – Ростов на Дону, 1994.

 9. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983.

 10. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека. М., 1988.

 11. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М. «Владос Пресс» 2002.

 12. љалиев С., Май“аранова Ш., т.б. Мектептегі тЩрбие ж±мысыныЈ теориясы мен Щдістемесі. – Алматы. «РБК», 1999.

 13. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

 14. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996ж.

 15. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика П., 2001г.

 16. Алтынсарин Ы. ТаЈдамалы пед. м±ралары. – А., 1991ж.

 17. Коменский А.Я. °лы дидактика А., 1993ж.

 18. Бабанский Ю.К.Педагогика М., 1983ж.

 19. Ильина Т.А. Педагогика., 1963.

 20. Сабыров Т. О›ыту теориясы., Алматы, 1995ж.

 21. љоянбаев Ж. Балаларды отбасында тЩрбиелеу. Алматы. 1977.

 22. Май“аранова Ш. Мектеп о›ушыларын рухани дамыту мЩселелері. – Алматы. «’ылым», “ылыми баспа орталы“ы, 2002.

 23. Лепешев Д.В. Педагогическая игровая программа «Дар». – Щучинск. – 2004.

 24. Мальев А. Основания педагогики. С-П 1984 г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы›

саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Жалпы психология

ПЩнніЈ коды: ZhP 2104

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Скендірова А.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Даму психологиясы, психология тарихы, Щлеуметтік психология, психоанализ, эксперименттік психология, психологиялы›- педагогикалы› диагностика, конфликт психологиясы, жас жЩне педагогикалы› психологиясыныЈ кйкейкесті мЩселелері ›арастырылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: философия, тарих, педагогика, Щлеуметтану, саясаттану, экономика, мЩдениеттану, биология, адам анатомиясы, физиология, математика, информатика, психология маманды“ына кіріспе.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Жалпы психология” курсын о›ып Їйрену студенттерге теориялы› ›ор меЈгеру ба“ытында о›ыл“ан дЩрістерден т±рады. Лекциялы›, практикалы› жЩне кеЈес беру саба›тары арнайы психологиялы› зерттеу Щдістері мен бай›аулар негізінде ие бол“ан теориялы› білімдері мен т±л“аны практикалы› т±р“ыдан меЈгеру біліктілігі мен да“дысын бекітуді йзініЈ ма›сат етіп ›ояды. Б±л курс педагогика жЩне психология маманды“ы студенттері Їшін фундаменталды пЩн болып табылады. «Психология» курсы негізгі психологиялы› пЩн ретінде психиканыЈ таби“атын тереЈ “ылыми негізде ±“ыну“а, психикалы› процестердіЈ ерекшеліктерін тЇсінуге тірек болады. ПЩнніЈ негізінде ›азіргі жаЈа психологиялы›, теориялы› тЇсініктерді жЩне классикалы› теорияларды “ылыми талдау ар›ылы психология “ылымыныЈ зерттеу объектісі- психиканыЈ таби“аты тЇсіндіріледі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Алм±ратов Ш. Жалпы психология. Білім, 1996.

 2. Жары›баев љ. «Жалпы негіздері». Алматы,2002.

 3. Богословский В.В. Жалпы психология. 1973.

 4. Бап-Баба СЩбет «Жалпы психология». Алматы, 2003.

 5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Москва. ИРО,1997.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. Москва, 2002.

 7. Немов Р.С. Психология. Москва.-Владос, І,ІІ,ІІІт. 1998.

 8. Сост. И.Рогов «Общая психология» Москва, 1998.

 9. Столяренко И.К. «Общая психология» Москва, 2002.

 10. Петровский А.В. «Жас ерекшелігі жЩне педагогикалы› психология».

 11. Петровский А.В. «Общая психология». 1989

 12. Цербаков А.И. «Практикум по возрастной и педагогической психологии». М, 2000

 13. Атлас по психологии. Гамезо. Домашенко. 1997

 14. Жары›баев љ. «Жантану негіздері». Алматы, 2000

 15. Бодалев А.А. «Психология личности». Москва, 1980.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 男奧 æЩ張 證詣à 愼佃奄鳥ÿ證

ПЩнніЈ коды: ChNG 2105

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: 矯燮荻 Ò.Æ. академиялы› доцент

КурстыЈ масаты: КеЈістік туралы тЇсініктер мен болжамдарды, инженерлік ойлау ›абілетін дамыту. КеЈістік пішіндері мен ›±былыстарды талдау жЩне оларды жина›тап, ›орытынды жасай білу. ТЇрлі геометриялы› кеЈістік пішіндерін жасаудыЈ тЩсілдерін Їйрету. Геометриялы› денелердіЈ кеЈістік пішіндерініЈ графикалы› модельдері болып табылатын сызбаларын салу тЩсілдерімен танысу жЩне оны игеру. Сызы›ты› перспектива заЈдыл›тары бойынша таби“ат жЩне интерьер перспективасын сала білу Геометриялы› денелердіЈ перспективалы› пішіні мен олардыЈ кйлеЈкесін салуды меЈгеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Сызу» пЩнін толы› меЈгеру керек

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Сызу жЩне сызба геометрия пЩні инженерлік жЩне эстетикалы› білімніЈ негізін ›±райды. Осы пЩндерді о›ып Їйрену ар›ылы дененіЈ кйрінісін Щр тЇрлі Щдістермен бейнелеуге, кйптеген геометриялы› есептерді шешуге болады.

°сынылатын Щдебиет:

1. Арустамов Х. «Сборник задач по начертательной геометрии» М. «Машиностроение» 1978ж.

2. Посвянский А. «Сборник задач по начертательной геометрии»

3. Бубенников А. «Начертательная геометрия»М. «Высшая школа» 1981ж.

4. Боголюбов С. «Индивидуальные задания по курсу черчения» М. «Высшая школа» 1989ж.

5. О›улы› «Черчение» М:Борисов, М., «Просвещение»,1987г.

6. «Машиностроительное черчение» Боголюбов С.К., Воинов, М.,1981г.

7. «Справочное руководство по черчению» Родик, Хаскин, М., 1981г.

8. «ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей» М.,1984г.

9. «Задачник по строительному черчению» Боголюбов С.К., М.,1987г.10. «Машиностроительное черчение в вопросах и ответах» Суворова П.,М.,1986г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.