Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет4/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Символды› математика

ПЩнніЈ коды: SM 2204

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Алибаева Н.Е. – информатика магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: ПЩнді о›ытудыЈ негізгі ма›саты- студенттерді мЩтіндік, формулалы› жЩне графиктік редактор ретінде де ›олдану“а болатын ›уатты есептеуіш жЇйе- Maple программасымен таныстыру.

Деректемелері/пререквизиттерi: алгебра, математикалы› талдау, дискретті математика, ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика, программалау тілдері, санды› Щдістер, тиімділік Щдістері, операцияны зерттеу.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Maple жан-жа›ты ойластырылып жасал“ан компьютерлік математика жЇйесі. Ол математикалы› жЩне со“ан жа›ын барлы› пЩндердіЈ жай есептеулерінен бастап кЇрделі есептеулеріне дейін шеше алады. Физикалы› ›±былыстардыЈ математикалы› моделін жасайды. Кйркем графика салады. Тек символды есептеулерді “ана емес санды› есептеулерді де жЇргізеді жЩне оны графиктік тЇрдегі кйркем кескінін салады

°сынылатын Щдебиет:

 1. Аладьев В.З. Основы программирования в MAPLE. Таллин, 2006

 2. Дьяконов. В.П. MAPLE 9 в математике, физике и образовании

 3. Сдвижков О.А. Математика на компьютере: MAPLE 8

 4. Дьяконов В.П. компьютерная математика. Теория и практика. Нолидж.2000

 5. Матросов А. MAPLE 6. Решение задач высшей математики и механики.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Компьютерлік графика

ПЩнніЈ коды: KG 2205

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Алибаева Н.Е. – информатика магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: “Компьютерлiк графика“ пЩнiн о›ытудыЈ негiзгi ма›саты – студенттерді компьютерлік графика есептерініЈ математикалы› жЩне алгоритмдік негіздерімен жЇйелі тЇрде таныстыру, тЇрлi графикалы› программаларды Їйрену. Бейнелердi йЈдеудi iскерлiк, “ылыми жЩне инженерлiк ›ызметте ±йымдастыру.

Деректемелері/ постреквизиттерi: Берілген пЩнді меЈгеру Їшін студенттер келесі курстарды меЈгеруі ›ажет: алгебра, геометрия, математикалы› анализ, шет тілі(а“ылшын тілі), программалау тілдері, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасы, кескін йЈдеу, образды тану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: “Компьютерлiк графика“ пЩнi келесі кезеЈдерді ›арастырады: компьютерлік графика негізіне жататын математикалы› Щдістер; айналу ›а“идалары жЩне кескіндерді тЇрлендіру; кескіндерді перспективада салу Щдістері; ›исы›тар мен беттерді сипаттау Щдістері; алгоритмдік Щдістер: кескіндер мен шеЈберлер салу; кйпб±рыштарды бояу жЩне сатылы› тиімділікті жою Щдістері; екі жЩне Їшйлшемді ›иынды, соныЈ ішінде кез-келген дйЈес кйлем бойынша ›иындыдан кйрінбейтін сызы›тар мен беттерді алып тастау алгоритмдері: Робертс алгоритмі, Варнок алгортимі, Вейлер-Азертон алгоритмі, ›исы›сызы›ты беттерді бйлу алгоритмдері, Z-буферді ›олдану алгоритмі; на›ты кескіндерді салу: жары›тандырудыЈ ›арапайым Щдісі, бейнелеу векторын аны›тау, Гуро жЩне Фонг Щдістерімен бояу, арнайы тиімділікпен жары›тандырудыЈ ›арапайым Щдісі, т±ны›ты›, кйлеЈкелер, фактура, тЇстердіЈ ›азіргі уа›ытта“ы зерттеулер ба“ыттары.

°сынылатын Щдебиет:

1. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: М., Машиностроение, 1980.

2. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики: М., Мир, 1989.

3. Аммерал Л. Программирование графики на Турбо Си. Машинная графика на персональных компьютерах. Интерактивная трехмерная машинная графика. Принципы программирования в машинной графике (в 4 т.), М., Солсистем, 1992.

4. Баяковский Ю. М. Графор. Графическое расширение Фортрана. М., Наука, 1985.

5. Яншин В., Калинин Г. Обработка изображений на языке СИ для IBM PC. Алгоритмы и программы. М., Мир, 1994.

6. Фокс А., Прат М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве М., Мир, 1982.

7. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г.8. Порев В. Компьютерная графика. Петербург, 2002 г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: HTML-технологиялары(Hyper Text Markup Language)

ПЩнніЈ коды: НТ 2205

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ба›албаева Г.А. – информатика магистрі

КурстыЈ масаты: Web-дизайнмен ж±мыс істеуде ›ажет болатын, Internet-те программалаудыЈ маЈызды тЇсініктері мен с±ра›тарын о›ып білу.

Деректемелері/Пререквизиттері: HTML, Java, VB Script

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:Техникалы›, экономикалы› а›паратты› жЇйелер жЩне а›паратты› технологиялар. Гуманитарлы› салаларда“ы а›паратты› жЇйелер. Экономикалы› а›паратты› жЇйелердіЈ ›амтамасыз етуші жЩне функционалды бйліктері. Коммерциялы, иллюстрациялы жЩне “ылыми графика. А›паратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясыныЈ желілері, хабарлар коммутациясы, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталы› серверлер. Ерекше, топты› жЩне жалпы тЩртіптер. МЩліметтерді йЈдеудіЈ жЩне са›таудыЈ Їлестірілген технологиялары. МЩліметтердіЈ Їлестірілген йЈдеуі. Жойыл“ан с±раныс. МЩліметтерді орталы›тандырыл“ан жЩне орталы›тандырылма“ан ±йымдастыру. љостау жЩне Їлестіру Щдістері. МЩліметтерді са›тауды аралас ±йымдастыру. ПрограммалаудыЈ инструментальды ›±рыл“ылары. МЩліметтерді Їлестірімді йЈдеу технологияларыныЈ тЇрлері. ГипермЩтіндік технологиялар. А›параттарды кйрсету Щдістері. ГипермЩтіндер, а›паратты материал, а›паратты статья, тезаурус, басты та›ырыптар тізімі. Мультимедиа технологиясы. Мультимедиа - акселератор. Графикті акселератор. МЩліметтерді ›ор“аудыЈ базалы› технологиялары. љор“ал“ан каналдардыЈ технологиялары.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Пратт Т., Зелковиц М «Языки программирования. Разработка реализация», 2002 г.;

 2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. «Системное программное обеспечение», 2002 г.;

 3. Бек Л. «Введение в системное программирование», 1998 г.;

 4. Матросов А.В., Сергеев А.О., Чаунин М.П.,- HTML 4.0.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004 г.;

 5. А.Гончаров. “Самоучитель HTML“, Питер, 2001г.;

 6. Эд Титтел, Н.Питс.,Ч.Валентайн. “HTML 4 для чайников“ справочник, Москва, 2001 г..

 7. А.Хоумер.,К.Уилмен., “Dynamic HTML“справочник Москва,2000г.;

 8. Под ред. Симоновича. "Информатика. Базовый курс", Питер, 2000 г.;

 9. Á.距佺鎭â “WEB 怏裔勖“ 輕仲循, 2001 ã.;

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, тренинг

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 балды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалау технологиясы жЩне тілдер

ПЩнніЈ коды: PTT 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩн

Оу жылы: 3-ші оу жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Шамсиева Н.С. – информатика магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: ба“дарламаларды, ба“дарламалау тілдерін ±йымдастыру мен алгоритмдерді ›±ру Щдістерін игеруге байланысты мЩселелерді студенттердіЈ игеруі ›ажет

Деректемелері/Пререквизиттері:

Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін алгоритм жЩне оныЈ ›асиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Pascal, Delphi, Visual Basic, C++ ба“дарламалау тілдерініЈ ›±рылымын, ерекшеліктерін, базалы› бас›ару ›±ылымын игеру. Алгоритмдер тілінде олардыЈ ›±рылуын жЩне ба“дарламаларды йЈдеу технологиясын, типін аны›тау.

°сынылатын Щдебиет: Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие.-М.: Нолидж, Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0.- Киев: ВЕК+, Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс.- СПб: Питер,2001.

Культин Н.Б. Tyrbo Pascal в задачах и примерах. – СПб., Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль. – Радио и связь. М: «Наука», Семашко Г.А., Салтыков А.И. Программирование на языке Паскаль. – М..,Алексеев В.Е., Ваулин Г.Б., Петрова А.С. Вычислительная техника и программирование. М: Высшая школа, Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. М: «Наука»Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: А›паратты› технологиялар

ПЩнніЈ коды: АТ 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: М±ратова Г.-информатика магистрі

КурстыЈ масаты: А›паратты› технологияныЈ ›азіргі заман“а сЩйкес а›паратты› жабды›тарын пайдалана алатын, алын“ан білім мен практикалы› біліктілігін “ылыми-жаратылыстану пЩндерін о›уда, сонымен ›атар, курсты› жЩне дипломды› ж±мыстарды жазуда ›олдана білетін мамандарды дайындау. «А›паратты› технологиялар» курсы шеЈберінде студенттерді кЩсіби дайындаудыЈ негізгі ма›саттары: о›у Їрдісінде а›паратты› технологияны кеЈінен ›олдана білу да“дысын ›алыптастыру; бйлінген а›паратты› ресурстармен ж±мыс істегенде о›у Їрдісінде а›паратты› технология ›±ралдарын тиімді ›олдану“а о›ыту; а›паратты› технология ›±ралдарын дамыту жЩне жетілдіру жа“дайында студентке йздігінен о›у, йзіндік даму жЩне йздігінен іске асыру“а ›ажетті шы“армашылы› потенциалын дамыту болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері:. Информатика

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: À›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫乙𠱓忽û. À›檉調ò ±“忽û, ›葉猥窒儼³ æЩ張 ›±調隣û 小足녈³. Λ泓昶ûЈ à›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫證 æЩ張 小蹂ì æЇ虞嗾庄å ›鏑菴腸. А›паратты› технологияныЈ пайда болуы мен даму кезеЈдері. А›паратты› технологияныЈ тЇрлері жЩне оларды ›олдану мЩселелері. À›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫裝Ј à›檉調窒û› 縯宋û›診終. 흡鎭存奄 鎭蹴鏑謫乙ð. 嵌逸淆鎭足녠 蓮蹂音ð. 펙蹂音遭³Ј òЇ足儼³, ›昏靭祉.Электронды› пошта технологиясы. 淃剽贍û› 遵躁儼.驚蟻震靭怏贍û› 鎭蹴鏑謫乙ð. Мультимедиа жйнінде тЇсінік.Мультимедиалы› о›ыту ба“дарламаларын дайындау.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Internet-технологии. – Режим доступа: http://citforum.ru/internet/. – Загл. с экрана.

 2. Информационные технологии. – Режим доступа: http://www.itstan.ru/content/view/165/252/. – Загл. с экрана.

 3. Информационные технологии. Жуковский О.И. – Томск, Изд-во ТУСУР, 2003.

 4. Информационная технология. Советов Б.Я. — М.: Выс­шая школа, 1994

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг

Баалау Щдісі: кредит о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойлады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Объектіге ба“ыттал“ан программалау

ПЩнніЈ коды: OBP 2207

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы , таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Шамсиева Н.С. - а“а о›ытушы

КурстыЈ ма›саты:

- программалау ЩдістерініЈ негізінде Їлкен жЇйелерді жасау Щдістерін студенттерге Їйрету;

- Модельдеуші алгоритмді ›азіргі программалау тілдері ар›ылы ЭЕМ-де программаларды жЇзеге асыру;

- на›ты жЇйені программалау Щдісі мен формализация жЩне алгоритмизация Щдістерін Їйрету;

Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау Щдістерін, а›паратты› жЇйелер негіздерін о›ыту;

љазіргі заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкіндіктерін ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсіндіру.Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін алгоритм жЩне оныЈ ›асиеттерін, программалау тілдерін жа›сы білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Жо“ар“ы деЈгейлі программалау тіздерініЈ негізгі конструкциялары. Берілгендер типі жЩне операциялар. Структуралы› программалаудыЈ негізгі конструкциялары. Енгізу-шы“аруды ±йымдарстыру, функциялар, айнымалылардыЈ тЇрлері. Ба“дарламаныЈ ›±рылымы, н±с›аушылар жЩне адрестік арифметика. UML тілі жЩне программалау. Объектіге ба“ыттал“ан ба“дарламалудыЈ жабды›тары: ›асиеттері жЩне принциптері, класстар, м±рагерлік, полиморфизм жЩне оныЈ орындалуы, функциялар жЩне класстар шаблоны, ›±рал жабды›ты› программалау жЇйесін таЈдау, олардыЈ ерекшеліктерін зерттеу. Объектіге ба“ыттал“ан анализ жЩне жоспарлау методикасы. Ба“дарламалы› жабды›тардыЈ ймір сЇру циклі, UML тілі жЩне объектіге ба“ыттал“ан анализ, диаграммаларды› тЇрлері, класстар диаграммалары, объектіге ба“ыттал“ан анализ жЩне жоспарлауда Rational Rose Case жабды“ын ›олдану.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Ермеков Н.“Есептеуіш техника негіздері”,

 2. Камардинов О. “Visual Basic ортасында программалау“

 3. Дінисламов Ж. “Visual Basic ортасы”

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, сйздік Щдісі, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Электронды› о›ыту негіздері

ПЩнніЈ коды: EOT 2207

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ®сенов С.С.- педагогика “ылымдарыныЈ докторы, профессор

КурстыЈ масаты: СтуденттердіЈ инфокоммуникациялы› мЩдениетін ›алыптастыру, олардыЈ тереЈ білімге ›ол жеткізуін, кЩсіби деЈгейлерін Щлемдегі бас›а Щріптестерімен ›атынаса отырып йсіру, бЩсекелестікті жо“арылату. О›ыту процесін Їздіксіз жЩне толы› деЈгейін ба›ылау, сонымен ›атар а›паратты› ізденіс ›абілетін дамыту.

Деректемелері/Пререквизиттері: Компьютерлiк желiлер, Интернет жЩне мультимедиалы› технологиялар, білім беру электронды› басылымы мен Интернет-ресурстарды пайдалану жЩне жасау, ›азіргі а›паратты› технологиялар.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Жо“ар“ы о›у орындарында электронды› о›ытуды ±йымдастыру пЩн ретінде. Пайдалану саласы. Нормативтік сілтемелер. Жалпы ережелері. Электронды о›ытудыЈ субьектілері. љР жо“ар“ы о›у орындарында электронды о›ытуды жЇзеге асыру“а ›ойылатын жалпы талаптар. Электронды о›ытудыЈ телекоммуникациялы› ›амтамасыз етілуі. Электронды о›ытуды контентті ›амтамасыз ету талаптары. Жо“ар“ы о›у орныныЈ инфра›±рылымы. Электронды о›ыту жЇйесін кадрлармен ›амтамассыз ету талаптары. Электронды о›ыту барысында“ы академиялы› еркінділік.

°сынылатын Щдебиет:

 1. љаза›стан РеспубликасыныЈ президенті Н:Ш.НазарбаевтіЈ љаза›стан хал›ына жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз» 28.01.2011ж.

 2. љаза›стан Республикасында білім беруді дамытудыЈ 2011-2020 жылдар“а арнал“ан мемлекеттік ба“дарламасы.

 3. љР Мемлекеттік стандарты СТ РК 1091-2002 «Программалы› ›±жаттардыЈ бірыЈ“ай жЇйесі, терминдер мен аны›тамалар».

 4. љаза›стан РеспубликасыныЈ «а›параттандыру» туралы заЈы. 11 ›аЈтар 2007жыл. №217-3.

 5. љаза›стан РеспубликасыныЈ «’ылым туралы» заЈы (Астана, А›орда 18 а›пан 2011ж).

 6. љР Мемлекеттік стандарты (МС љР 34.016-2004). љашы›тан о›ытудыЈ техникалы› жЩне программалы› ›±ралдары. Жалпы талаптар. (ГОСО РК 5.03.004-2006).

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Компьютерлік математика

ПЩнніЈ коды: КМ 2208
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.