Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет39/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   53

°сынылатын Щдебиет:

1.Муравьев Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских (обработка металлов). Москва «Просвещение»1987

2.Макиенко Н.Н. Слесарное дело с основами материаловедения. Изд. «Высшая школа» 1974. 464с. С илл.

3.Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка. М; Высшая школа, 1984-288с.

4.Старичков В.С. практикум по слесарным работам. М: Машиностроение. 1985. 220с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Cала бойынша материалтану жЩне конструкциялы› материалдар технологиясы (Мамандануы-апараттытехнологиялар)

ПЩнніЈ коды: OmTkm 1208

ПЩнніЈ типі: базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Кенесары А.Б. – а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Есептеу техникасы мен ›азіргі а›паратты›-коммуникациялы› технологиялардыЈ архитектуралы› негізі мен ж±мыс принципін о›ыту.

КомпьютердіЈ ›±рыл“ылар арасында а›парат алмасу технологиясы мен принциптері. КомпьютердіЈ логикалы› элементтерініЈ ж±мыс негіздері. ЭЕМ даму кезеЈдері. ЭЕМ-ніЈ ішкі жЩне сырт›ы ›±рыл“ылары. Каналды› жЩне шиналы› систематехника. Микропроцессор жЩне жады. Енгізу мен шы“арудыЈ базалы› жЇйелері. ЭЕМ сЩулеті дамуыыныЈ ›азіргі тенденциялары туралы о›ыту.Деректемелер/Пререквизиттері: «Информатика», «А›паратты› технологиялар».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: А›паратты› процесстерді жЇзеге асырудыЈ аппаратты› ›±ралдары. ЭЕМ кезеЈдері. Дербес компьютер ›±рылымыныЈ магистральді-модульдік принципі. ДК ›±рылы“ылары. Аналы› та›ша. Аналы› та›ша ›омпоненттері. Процессор. Чипсет. Оперативті жады. Динамикалы› жады ж±мыс механизмі. Статикалы› жады ж±мыс принципі. DDR SDRAM. RDRAM. Жады типтерін белгілеу

Видеокарта. љат›ыл диск. S.M.A.R.T. технологиясы. Монитор. ЭСТ-монитор. МониторлардыЈ негізгі сипаттамалары. Эргономика жЩне ›ауіпсіздік стандарттары. LCD-мониторлар жЩне олардыЈ техникалы› сипаттамасы. љ±рыл“ылар ›±рамын аны›тау. ЖЇйе жЩне оныЈ компоненттері туралы мЩлімет. Кэш жЩне жады ішкі жЇйесініЈ йнімділігі. Процессор, аналы› та›ша жЩне ›ат›ыл дискініЈ кернеуі мен температурасыныЈ мониторингі. S.M.A.R.T. диагностика Щмбебап программасы. ТЇрлі йндірушілердіЈ ›ат›ыл дискілерініЈ негізгі параметрлеріне шолу.Монитор диагностикасы. МонитордыЈ жалпы ж±мыс кЇйін тексеру. Геометриялы› параметрлерді орнату. ДК мен ±ялы байланыс ›±ралдары арасында а›парат алмасуды ±йымдастыру негіздері. Негізгі интерфейстер. USB, IrDa технологиялары. ДК-ге ±ялы телефон ›±рыл“сы ар›ылы ›осылуды ›амтамсыз ету. Bluetooth жЩне FireWire технологиялары. А›паратты са›тау сырт›ы ›±рыл“ыларында а›парат са›тау ›±рылымы. Файлды› жЇйе. Файлды› ›±рылым. ДК-ді программалы› жабды›тау. Операциялы› жЇйелер. Компьютерлік желілер. Желі классификациясы. Интернет. ЖаЈа а›паратты› коммуникациялы› технологиялар“а шолу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Крымов Б. Профессиональная диагностика компьютера. Инструментальная книга – М. Триумф, 2006

 2. Черников Б.В., Информационные технологии в вопросах и ответах: Учеб.пособие-М.:Финансы и статистика, 2005-320 с. ил.

 3. Информатика: Учебник / Под.ред. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2004

 4. Комягин В.Б., Коцубинский А.О. “Современный самоучитель работы на персональном компьютере“, Москва, 1997 г.

 5. Микляев А. “Настольная книга пользователя“ – Москва, 1997 г.

 6. Фигурнов В.Э. “ІBM PC для пользователя“ – Москва, 1999 г.

 7. Под редакцией Симоновича С.В. “Информатика. Базовый курс “Санкт-Петербург, 2002 г.

 8. 孔釣檣荻 È.Ï., 勒昶佺廛妖 Â.À. 屢音惟壹艙凹惺姚牆酷 鎭蹴鏑謫僚 è 遵震. Ì:흔ä-脣 慊錄 夭.Í.Ý.줘脹陝à, 2000.-248ñ.

 9. Ахметов К.С. “Курс молодого бойца WІNDOWS 95“.-М., 1998

 10. Шафрин Ю. А. “Основы компьютерной технологии“.-М., АБФ, 1998

 11. 躬疾荻 Â. Í. “Информационные системы“. СПБ.: Питер, 2002

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: индірістік о›ыту негіздері

ПЩнніЈ коды: OON1210

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1- о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші аа оытушы: Тажиева З.Д. - э.“.к., а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: ПЩнді зерделеудіЈ ма›саты йндіріс саласы жЩне жеке дайынды› ба“ыты бойынша йндіріс саласы туралы

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін лекциялы› жЩне практикалы› материалды толы› меЈгеруі Їшін студент пЩнге байланысты мектепте «Маманды››а кіріспе», о›у шеберханаларында“ы практикалы› саба›тар дайынды› ±›састы“ы бар жалпы кЩсіби жЩне арнайы дайынды›та“ы пЩндер кіреді.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Студенттер дайынды› ба“ыты бойынша ›азіргі йндіріс негіздерін білуі олардыЈ техникалы›, технологиялы› ерекшеліктерін ажырата білуі ›ажет.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Основы производства. Стратегия развития Казахстана и реформирование национальных производительных сил. Отв.ред. М.Б. Кенжегузин. – Алматы. Гылым. 1998.-272с.

 2. Атрохин В.Г., Солодухин Е.Д. Лесная хрестоматия. – М.: Лесная промышленность. 1988-352с.

 3. Глобальная энергетическая проблема. Под ред. И.Д. Иванова – М.: Мысль. 1985-361с.

 4. Теплоэнергетика и теплотехника в экономическом развитии государства. – М.: Энергоатомиздат. 2001.

 5. Манн, Ллойд. Транспорт, энергетика и будущее. – М.: Мир. 1987-297с.

 6. Бобрицкий Н.В. и др. Основы нефтянной и газовой промышленности. – М.: Недра. 1988-542с.

 7. Хожин Г. Электр станциялар мен косалкы станциялар.- Алматы. 1998-260с.

 8. Мендебаев Т. Машина жасау технологиясы.- Алматы. 1999-448б.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Материал йЈдеу технологиясы (Мамандануы-еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерліклдар))

ПЩнніЈ коды:МOТ (2) 2108

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1- о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: 腦愴齧â Ñ.Ç. – магистр, о›ытушы.

КурстыЈ/пЩнніЈ ма›саты:

- О›у ба“дарламаларына сЩйкес студентерге білім, ептілік пен да“дыларды ›алыптастыру;

- СтуденттердіЈ шы“армашылы› ›абілеттерін дамыту;

- Студенттерге йздерініЈ ж±мыстары жоспарлау, дайындалатын б±йым“а технологиялы› ›±жаттар даярламасын жасау жЩне сол бойынша б±йымды дайындау ептіліктерін ›алыптастыру;

- ЕЈбекке, еЈбек сЇйгіштікке, жалпы еЈбек мЩдениетіне, ±›ыптылы››а, еЈбек іс-Щрекетін тЩрбиелеу болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Материалтану», «Сызба геометриясы», «Сызу», «Композиция».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Б±л пЩн конструкциялы› материалдарды ›ол аспаптармен жЩне механикаландырыл“ан ›±ралдармен йЈдеуден т±рады.

О›у шеберханасында“ы саба›тарда болаша› м±“алімніЈ политехникалы› ба“ытта“ы еЈбек дайынды“ы жЇзеге асырылады. Осы негізде еЈбекке баулу 챓алімдерін дайындауда“ы о›у ба“дарламасына сЩйкес мектептіЈ орта буын о›ушыларын техникалы› еЈбек бойынша жЩне жо“ары сынып о›ушыларын о›у шеберханалары мен мектепаралы› о›у -йндірістік комбинаттар базасында саба›тарды нЩтжелі ±йымдастыру“а, кЩсіптік ба“дар жЩне тЩрбие ж±мыстарын жЇргізуге ›абілетті ал“ы шарттар жасайды.°сынылатын Щдебиет:

1.Муравьев Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских (обработка металлов). Москва «Просвещение»1987

2.Макиенко Н.Н. Слесарное дело с основами материаловедения. Изд. «Высшая школа» 1974. 464с. С илл

3.Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка. М; Высшая школа, 1984-288с.

4.Старичков В.С. практикум по слесарным работам. М: Машиностроение. 1985. 220с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Материал йЈдеу технологиясы (Мамандануы-еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерлік (›ыздар))

ПЩнніЈ коды:МOТ (2) 2108

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1- о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Смайлова Ж.Ж.-академиялы› доцент, т.“.к.

КурстыЈ/пЩнніЈ масаты: студенттер азы›-тЇлік пайдалану ережелерімен, дастар›ан басында йзін ±стай білу мЩдениетімен, ±лтты› асханамен, тама› дайындау технологиясымен, санитарлы›-гигиеналы› талаптармен танысу; тама›пен байланысты ж±›палы аЇрулардыЈ алдын алу шаралары.Зиянсыз та“амдарды ба“алау. Ет пен балы›тыЈ та“амды› ›±ндылы“ымен танысу; ›ой етін ±лтты› мЇшелеу жЩнЩ дайындау тЇралы ±“ым. љона›тар“а дайын етті ±сынудыЈ Щдет-“±рыптары жЩне оЈыЈ ерекшеліктері. љой етінен жасал“ан жартылай дайын йнімдерді дайындау технологиясымен танысу; кЇндік мЩзірді ›ЇрЇ ережесі жЩне та“амныЈ йзіндік ›±ныЈ есептеу. МЩзір тЇрлерімен танысу.

腻疱牝屐咫屦³/橡屦尻忤玷蝌屦³: Жалпы физика, технология, биология (мектеп курсыны£ кéлемінде), электротехника, валеология, техника тарихы.

Постреквизиттер: о›ытылатын пÙнні£ білімдерін ›олданатын пÙндір тізімі: тама› дайындау технологиясы, тама›тану физиологиясы, материал éндірісіні£ технологиялы› жабды›тары, éндіріс негіздері, материалдарды та£дауды£ “ылыми негіздері.鼠瘃螓£/ïÙ³£ 爨珈±: Кéкéністерді ал“аш›ы 椋деу. 燕豚蝌囵 溧ÿ痣囿. 页耱屐咫屦 æÙ礤 铐û£ ò¯痣屦³. 礼踵磬臌› 蜞痨屙 洷疣脘囵. 拎覃ò›囵“à, 溴皴痱赍 , 螓› 耋覃礓囵“à 囵磬ë“囗 蜞ð. 泥耱囵踵í 驵徜û›蜞ó ò¯痣屦³. 燕豚ò 溧辂礓囿 蝈蹴铍钽覃. Êéêé沓耱屙 驵襦ë“囗 襦豚蝌囵潲£ 溴眈囿臌洓à 镟殇囫û. 燕豚蝌囵潲£ ò¯痣屦³. С¯т éнімдеріні£ 洴ндылы“ы. šаза›ты£ с¯ттен жасалатын ±лтты› та“амдары. Бірінші та“амдар дайындау технологиясы. Сорпаны£ т¯рлері, оны£ 洴ндылы“ы. Технологиялы› жÙне н±с›ау картасын жасау. Екінші та“ам дайындау технологиясы жÙне оларды£ та“амды› 洷ндылы“ы. Екінші та“амдарды дайындау технологиясы жасау

°сынылатын Щдебиет:

1. Кругликов Г.И. Методика преподования технологии с практикумом. Учеб. Пособ. М: издательский центр «Академия»,2004-480с.

2. Мельникова Л.В., Осипова Л.В., ФридманТ.В. Методика трудового оьучения. М: Просвещение, 1989-254с

3. истеміров Т. КЩсіпке о›ыту Щдістемесі. ЖОО студенттеріне арнал“ан ›±ралы. А:2005ж4. Б±зауба›ова љ.Ж ЖаЈа педагогикалы› технология. О›у ›±ралы. А: жазушы.2004-208б

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: МЩліметтер ›оры жЩне а›параты› жЇйелер (Мамандануы-апараттытехнологиялар)

ПЩнніЈ коды: MKAJ 1210

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1- о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: ЖЇсіпбек Б.К. - а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Казіргі заман“ы мЩліметтер ›орыныЈ теориялы› негіздерін, мЩліметтер ›орын жасау жЩне олармен ж±мыс істеу принциптерін Їйрену, студенттерді ЩртЇрлі информациялы› жЇйелерде мЩліметтер ›орымен ж±мыс істеуге ›ажетті біліммен ›аруландырып, да“дыларын ›алыптастыру болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Информатика», «Программалау».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: МЩліметтер ›орыныЈ пайда болу жЩне даму тарихы. А›паратты› жЇйелердіЈ архитехтурасы. А›паратты› жЇйелердіЈ классификациясы. Жергілікті а›паратты› жЇйелер жЩне компьютерлік желілердегі а›паратты› жЇйелер. А›паратты› жЇйедегі мЩліметтер ›оры. САSE - технология. МЩліметтер ›орыныЈ модельдері: иерархиялы›, желілік, постреляциялы›, кйпйлшемді. МЩліметтер ›орын берудіЈ деЈгейлері: ›олданушылы›, концептуалды› жЩне физикалы›. МЩліметтер ›орыныЈ физикалы› жЩне логикалы› тЩуелсіздігі. МЩліметтер ›орын жобалау. Реляциялы› модель. Атрибут (йріс, ба“ана). Кортеж (жазба, жол). љатынас (кесте). Нормаль формалар. Ал“аш›ы жЩне сырт›ы кілттер. Реляциялы› алгебраныЈ амалдары. МЩліметтер ›орында а›параттарды ›ор“ау. МЩліметтер ›орын бас›ару жЇйесі (МљБЖ). SQL тілі. Жо“ары деЈгейдегі программалау тілдерін пайдаланып мЩліметтер ›орын программалау.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Золотова С.И. Практикум по Access. Финансы и статисктика, Мосвква, 2000.

 2. Джулия Келли, Самоучитель Access 97. Питер. Санкт – Петербург, 2000.

 3. Робинсон С. Access 2000. Учебный курс.

 4. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных. – Харковь: Фолио; М.:ООО «Издательство АСТ», 2002.

 5. Хомоненко А.Д., Цыганков В. М., Мальцев М.Г. Базы данных. Учебник для высших учебных заведений/ Под ред.проф. А.Д. Хомоненко. – Санкт –Претербург: «КОРОНА принт», 2000.

 6. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных.–Харков:Фолио; М.:ООО«Издательство АСТ», 2002.

 7. Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг SQL – полное руководство, 2000.

 8. Архангельский А.Я., «Язык SQL в Delphi5». – Москва, Издательсьво «Бином», 2000 ж.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалау (Мамандануы-апараттытехнологиялар)

ПЩнніЈ коды: P 1213

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1- о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шамсиева Н.С.- а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: программалау ЩдістерініЈ негізінде Їлкен жЇйелерді жасау Щдістерін студенттерге Їйрету; Модельдеуші алгоритмді ›азіргі программалау тілдері ар›ылы ЭЕМ-де программаларды жЇзеге асыру; на›ты жЇйені программалау Щдісі мен формализация жЩне алгоритмизация Щдістерін Їйрету; Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау Щдістерін, а›паратты› жЇйелер негіздерін о›ыту; љазіргі заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкіндіктерін ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін алгоритм жЩне оныЈ ›асиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Программалау пЩні программа ›±рудыЈ методологиясы, программалау жЩне жобалауда“ы ›олданылатын Щдістерін зерттейді.

°сынылатын Щдебиет:

1. Ермеков Н.“Есептеуіш техника негіздері”-Астана-2010 ж;

2. Камардинов О.“ Программалау“, 2007 ж.

3. Шафрин Ю.А. «Основы компьютерной технологии».-м.,АБФ,1998 ж.Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

2 курсКурстыЈ/пЩнніЈ/ юниттіЈ атауы: Философия

ПЩнніЈ коды: Fil 1106

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 2- о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Оспанов Б. – а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Жас маманныЈ философиялы› мЩдениетін жЩне кйз›арасын ›алыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: «МЩдениеттану», «Адам жЩне ›о“ам».

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Жас маманныЈ философиялы› мЩдениетін ›алыптастыру. Б±л ма›сатты жЇзеге асыру Їшін келесі мЩселелерді шешу ›ажет:

1. Студенттерді философия тарихымен жЩне “ылымныЈ ›азіргі кезеЈдегі жа“дайымен таныстыру.

2. Ойлау мЩдениетініЈ йсуіне жа“дай жасау, ойлаудыЈ йзіндік, сыншылды››а, йзін-йзі сынау тЇрлерін кйтермелеу жЩне а›ылдыЈ кеЈдік, тереЈдік, ашы›ты›, ал“ырлы› сия›ты тЇрлерініЈ ›алыптасуын ›олдау.

3. С±хбаттыЈ Щдістері жйнінде білім беру, да“дыларды ›алыптастыру“а кймектесу.°сынылатын Щдебиет:

1. Кішібеков Д., Сыды›ов К. Философия. – А., 2005.

2. ’абитов Т. Философия. – А., 2005.

3. Алтаев Ж., ’абитов Т. Философия жЩне мЩдениеттану. – А., 1998.

4. Алтаев Ж., љасабек А., М±›амбет›алиев љ. Философия тарихы. – А., 2000.

5. МЩдени-философиялы› энциклопедиялы› сйздік. – А., 2004.

6. Кішібеков Д. Философия.–А., 2005

7.Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая философия. – М., 1979.

8. Шлеуметтік философия. Хрестоматия. љ±р. Шбішев љ.

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.