Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет38/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53

Ба“дарламаныЈ ›ыс›аша курсы: Жоары оу орнындаазабйлімдеріндегі орыс тілі курсы жалпы білім беруызметін атарады. ’ылыми, арнайы іскерлік, информацияларын алу Щдісі болып табылады. ПЩнніЈ жетекші Щдісі болып белсенді коммуникативтік жЩне сапалы практикалы›, когнитивтік Щдістеролданылады. ПЩнніЈ негізгі масаты болашамамандардыЈ коммуникативтік компетенцияларыналыптастырып, наты сйздік жадайда лингвистикалы› Щдістермен наты коммуникативтік міндеттерді шешу.


°сынылатын Щдебиет:

 1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. - Алматы, 2005.-529с.

 2. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов (бакалавриат)//Под редакцией Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К.- Алматы: љаза› университеті, 1999.

 3. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208с.

 4. Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма-ата: Рауан, 1992. – 173с.

 5. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68с.

 6. Миронова В.Г., Хмельницкая И.Б. Обучению научному стилю речи. – Алматы: Ана тілі, 1993. -143с.

 7. Бекишева Р.И., Мусатаева М.Ш. Пособие по научному стилю русской речи (юридический цикл). – Алматы, 2001. – 146с.

 8. Шаяхметова Н.К. Русский язык. Обучение научному стилю. – Алматы: љаза› университеті, 2006.

 9. Материалы республиканских и местных периодических изданий.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: орысша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шет тілі

ПЩнніЈ коды: Sht2108

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 6

ДЩріс беруші: Оспанова Б.Ж.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Студенттерді а“ылшын тілініЈ грамматикасын, фонетикасын меЈгертуге жЩне а“ылшын тілінде сййлеуге Їйрету. Сййлеу ЩрекетініЈ ішінде – ауызекі тілде (устная разговорная речь) сййлеуді меЈгертуге баса мЩн беріледі. Практикалы› саба›тарды ›олдану“а маманды› тЇріне сай материалдар іріктеліп алынды.

Пререквизиттер: тілін о›ып-Їйреніп жат›ан елдіЈ тарихы, мЩдениеті, саясаты, экономикасы туралы мЩліметтермен таныстыру.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: ПЩн бойынша о›у курсыныЈ соЈында студент мына тймендегі талаптар“а сай болуы керек:

 1. фонетика: дыбыстарды аны› айту, кейбір жекелеген дыбыстар мен дыбыс Щріптер мен Щріп тіркестеірніЈ о›ыту ережесін, дауыс ыр“а“ыныЈ (интонация) ерекшеліктерін:

 2. орфография: а“ылшын тілінде сйз ›±рамында“ы ЩріптердіЈ ›атесіз жазылуын ›ада“алауды;

 3. лексика: кйптеген сйздердіЈ, терминдердіЈ жЩне сйз тіркестерініЈ кйп ма“ыналы› ›ырын жЩне негізі маманды“ы бойынша лексикалы› ›ор меЈгеру керектігін;

 4. грамматика: а“ылшын тілініЈ базалы› жЩне инженерлі-техникалы› терминологиясыныЈ су, мал, ›±рылыс шаруашылы›тар салаларына тЩн негізгі грамматикалы› ерекшеліктерін білуі ›ажет.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Игнатова Т.Н.Английский язык. Москва, 1992

 2. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С. Английский язык. Москва, 1991

 3. ЖаЈабаева К.Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского языка. Алматы, 2003

 4. Жапбаров Н.А., Каримова Г.А. Учебное пособие. Тексты для самостоятельного языка для студентов факультета нефти и газа. Кызылорда, 2004

 5. Жапбаров Н.А., Каримова Г.А. Методическая разработка по обучению чтению и пониманию английского языка студентами яакультета нефти и газа.

 6. Дудкина Г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения.

 7. Ыс›а›ова Ж.Ы., Каримова З.Н. Английский язык. Хрестоматия Алматы, 1991

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Педагогикалы› маманды››а кіріпе

ПЩнніЈ коды: PMK 1201

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1, 2

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Ыдырысов С.- а“а о›ытушы

КурстыЈ пререквизиттері: «Мектепке дейінгі педагогика», «Мектепке дейінгі педагогика тарихы», «Педагогикалы› шеберлік», «Математика», «Психология».

Курсты оытудыЈ негізгі масаты: «Педагогикалы› маманды››а кіріспе» пЩні педагог маманды“ыныЈ мЩнін, маЈызын, заЈдылы›тары мен ›а“идаларын кйрсете отырып, болаша› м±“алімдердіЈ теориялы› білімін жетілдіру жЩне практикалы› іс-Щрекетін ±йымдастыру, жалпы жЩне кЩсіби мЩдениетін ›алыптастыру.

°сынылатын Щдебиет:

1. љ.Р. жалпы орта білім берудіЈ мемлекеттік жалпы“а міндетті стандарттары. Алматы.-2002ж.

2. љ.Р-ныЈ «Білім туралы» ЗаЈы. Алматы.- 1992

3. љ.Р. 2015 жыл“а дейінгі білім беруді дамыту т±жырымдамасы. Астана.- 2003 ж

4. Рувинский. Л.И. Маманды››а кіріспе. Алматы.-1991 ж

5. Пошаев Д.љ. Маманды››а кіріспе. Шымкент.-2004 ж

6. Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.

7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001жБаалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Психология жЩне адам дамуы

ПЩнніЈ коды: PAD 1204

ПЩнніЈ типі: Базалы› білім беретін пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Бекм±рзаева Р.- а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Даму психологиясы, психология тарихы, Щлеуметтік психология, психоанализ, эксперименттік психология, психологиялы›- педагогикалы› диагностика, конфликт психологиясы, жас жЩне педагогикалы› психологиясыныЈ кйкейкесті мЩселелері ›арастырылады.

Пререквизиттер: Гуманитарлы›, Щлеуметтік-экономикалы› пЩндер: философия, тарих, педагогика, Щлеуметтану, саясаттану, экономика,мЩдениеттану, жаратылыстану-“ылыми пЩндері: биология,адам анатомиясы, физиология, математика, информатика

Фундаменталды психологиялы› пЩндер: психология маманды“ына кіріспеБадарламаныЈ ›ысаша курсы: “Психология жЩне адам дамуы” курсын о›ып Їйрену студенттерге теориялы› ›ор меЈгеру ба“ытында о›ыл“ан дЩрістерден т±рады. Лекциялы›, практикалы› жЩне кеЈес беру саба›тары арнайы психологиялы› зерттеу Щдістері мен бай›аулар негізінде ие бол“ан теориялы› білімдері мен т±л“аны практикалы› т±р“ыдан меЈгеру біліктілігі мен да“дысын бекітуді йзініЈ ма›сат етіп ›ояды. Б±л курс педагогика жЩне психология маманды“ы студенттері Їшін фундаменталды пЩн болып табылады. «Психология» курсы негізгі психологиялы› пЩн ретінде психиканыЈ таби“атын тереЈ “ылыми негізде ±“ыну“а, психикалы› процестердіЈ ерекшеліктерін тЇсінуге тірек болады. ПЩнніЈ негізінде ›азіргі жаЈа психологиялы›, теориялы› тЇсініктерді жЩне классикалы› теорияларды “ылыми талдау ар›ылы психология “ылымыныЈ зерттеу объектісі- психиканыЈ таби“аты тЇсіндіріледі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Алм±ратов Ш. Жалпы психология. Білім, 1996.

 2. Жары›баев љ. «Жалпы негіздері». Алматы,2002.

 3. Богословский В.В. Жалпы психология. 1973.

 4. СЩбет Бап-Баба «Жалпы психология». Алматы, 2003.

 5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Москва. ИРО,1997.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. Москва, 2002.

 7. Немов Р.С. Психология. Москва.-Владос, І,ІІ,ІІІт. 1998.

 8. Сост Е. И.Рогов «Общая психология» Москва, 1998.

 9. Столяренко И.К. «Общая психология» Москва, 2002.

 10. Петровский А.В. «Жас ерекшелігі жЩне педагогикалы› психология».

 11. Петровский А.В. «Общая психология». 1989

 12. Цербаков А.И. «Практикум по возрастной и педагогической психологии». М, 2000

 13. Атлас по психологии. Гамезо. Домашенко. 1997

 14. Жары›баев љ. «Жантану негіздері». Алматы, 2000

 15. Бодалев А.А. «Психология личности». Москва, 1980.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 男奧 æЩ張 證詣à 愼佃奄鳥ÿ證

ПЩнніЈ коды: ChNG 2105

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: 矯燮荻 Ò.Æ. академиялы› доцент

КурстыЈ масаты: КеЈістік туралы тЇсініктер мен болжамдарды, инженерлік ойлау ›абілетін дамыту. КеЈістік пішіндері мен ›±былыстарды талдау жЩне оларды жина›тап, ›орытынды жасай білу. ТЇрлі геометриялы› кеЈістік пішіндерін жасаудыЈ тЩсілдерін Їйрету.Геометриялы› денелердіЈ кеЈістік пішіндерініЈ графикалы› модельдері болып табылатын сызбаларын салу тЩсілдерімен танысу жЩне оны игеру. Сызы›ты› перспектива заЈдыл›тары бойынша таби“ат жЩне интерьер перспективасын сала білу Геометриялы› денелердіЈ перспективалы› пішіні мен олардыЈ кйлеЈкесін салуды меЈгеру

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы «Сызу» пЩнін толы› меЈгеру керек

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Сызу жЩне сызба геометрия пЩні инженерлік жЩне эстетикалы› білімніЈ негізін ›±райды. Осы пЩндерді о›ып Їйрену ар›ылы дененіЈ кйрінісін Щр тЇрлі Щдістермен бейнелеуге, кйптеген геометриялы› есептерді шешуге болады.

°сынылатын Щдебиет:

1. Арустамов Х. «Сборник задач по начертательной геометрии» М. «Машиностроение» 1978ж.

2. Посвянский А. «Сборник задач по начертательной геометрии»

3. Бубенников А. «Начертательная геометрия»М. «Высшая школа» 1981ж.

4. Боголюбов С. «Индивидуальные задания по курсу черчения» М. «Высшая школа» 1989ж.

5. Борисов М. О›улы› «Черчение», М., «Просвещение»,1987г.

6. «Машиностроительное черчение» С.К.Боголюбов, Воинов, М.,1981г.

7. «Справочное руководство по черчению» Родик, Хаскин, М., 1981г.

8. «ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей» М.,1984г.

9. Боголюбов С.К. «Задачник по строительному черчению» М.,1987г.

10. Суворов А.Т. Суворова М.Б. «Машиностроительное черчение в вопросах и ответах»,1986г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материал технологиясы (Мамандануы-еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерлік (›ыздар)

ПЩнніЈ коды: OmTkm 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1- о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ералиева С.Ж.- т.“.к., а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: «Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материал технологиясы» пЩнніЈ «То›ыма йндірісініЈ материалтануы» бйлімніЈ негізгі ма›саты –о›у ба“дарламасына сЩйкес студенттерге болаша› кЩсіптік о›ыту мен еЈбек технологиясын о›ытушы- мамандардын то›ыма жЩне тігінйндірісінде ›олданылатын материалдардыЈ тЇрлері, ›асиеті, ›±рылымы мен ›олданылуы, конструкциялы› материалдар ретінде олардан жасалынатын тЇрлі б±йымдар жйнінде ±“ымдарын ›алыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін лекциялы› жЩне практикалы› материалды толы› меЈгеруі Їшін студент пЩнге байланысты мектепте «Технология» пЩні ар›ылы ал“ан білімніЈ жа›сы меігеруі жЩне љазахстан Республикасы шаруашылы“ыныЈ йндірістік салалары жайында“ы тЇсінігі болуы ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны «Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материал технологиясы» пЩнніЈ «То›ыма йндірісініЈ материалтануы» бйлімніЈ негізгі ма›саты, міндеті тймендегідей, я“ни:

– то›ыма материалдарыныЈ тЇрлері, ›±рамы, ›асиеттері жйнінде тЇсінік беру; 1. талша›тар мен талшы›тар мне жіптердіЈ сапасын аны›тай білуге Їйрету;

 2. то›ыма материалдарыныЈ т±тыну“а шыдамдылы“ы жйнінде мЩліметтер беру;

 3. то›ыма материалдардан ›±рылымын, ›асиеттерін аны›тау тЩсілдерімен таныстыру;

 4. студенттердіЈ кЩсіби білімі мен біліктіліктерін арттыру;

 5. материалдарды йндеу технологиясын жЩне олардан жасалынатын б±йымдар жйнінде ма“л±маттар беру.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Мальцева Е.П. Тігін йндірісініЈ материалтануы. - Алматы: «Ана тілі»,1992.-256 б.

 2. Садыков Ф.К. и др. Текстильное материаловедение и основы текстильных производств.-М.: «Легпромбытиздат», 1989.-288 с.

 3. Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В. Материаловедение швейного производства. -М.: «Легпромбытиздат», 1987.-224 с.

 4. Кукин Г.Н. и др. Текстильное материаловедение (волокна и нити): Учебник для студентов ВУЗов, .-М.: «Легпромбытиздат», 1989.-352 с.

 5. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. М. 2004г.

 6. Савостинский Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. М. 2002г.

 7. Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды. М. 2006г.

 8. Мартынова А.А. Структура и проектирование тканей. М. 1999г.

 9. Грановский Т.С. Удивительная специальность ткачество.- М.: «Легпромбытиздат», 1989.-89 с.

 10. Дрожжин В.И., Орешенкова Н.В. Справочник по швейно-трикотажному производству.- М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1982.-206 с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, критикалы› ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Салалы› материалтану жЩне конструкциялы› материал технологиясы (Мамандануы-еЈбек технологиясы жЩне кЩсіпкерліклдар)

ПЩнніЈ коды: OmTkm 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1- о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Таубаев С.З.- магистр, о›ытушы

КурстыЈ масаты: О›у ба“дарламаларына сЩйкес студентерге білім, ептілік пен да“дыларды ›алыптастыру; студенттердіЈ шы“армашылы› ›абілеттерін дамыту; Студенттерге йздерініЈ ж±мыстары жоспарлау, дайындалатын б±йым“а технологиялы› ›±жаттар даярламасын жасау жЩне сол бойынша б±йымды дайындау ептіліктерін ›алыптастыру; еЈбекке, еЈбек сЇйгіштікке, жалпы еЈбек мЩдениетіне, ±›ыптылы››а, еЈбек іс-Щрекетін тЩрбиелеу болып табылады.

КурстыЈ перереквизиттері: «Материалтану», «Сызба геометриясы», «Сызу», «Композиция».

КурстыЈ постреквизиттері:

 1. конструкциялы› материалдарды ›олмен жЩне механикалы› жолмен йЈдеуді толы› меЈгеру;

 2. а“ашты кйркемдеп йЈдеу Щдіс-тЩсілдерін игеру;

 3. дайындалатын б±йым“а технологиялы› ›±жаттар даярламасын жасау жЩне сол бойынша б±йымды дайындаманы жасап шы“аруды Їйрету;

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Б±л пЩн конструкциялы› материалдарды ›ол аспаптармен жЩне механикаландырыл“ан ›±ралдармен йЈдеуден т±рады. О›у шеберханасында“ы саба›тарда болаша› м±“алімніЈ политехникалы› ба“ытта“ы еЈбек дайынды“ы жЇзеге асырылады. Осы негізде еЈбекке баулу 챓алімдерін дайындауда“ы о›у ба“дарламасына сЩйкес мектептіЈ орта буын о›ушыларын техникалы› еЈбек бойынша жЩне жо“ары сынып о›ушыларын о›у шеберханалары мен мектепаралы› о›у-йндірістік комбинаттар базасында саба›тарды нЩтжелі ±йымдастыру“а, кЩсіптік ба“дар жЩне тЩрбие ж±мыстарын жЇргізуге ›абілетті ал“ы шарттар жасайды.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.