Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет37/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   53

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: РадиоактивтіліктіЈ негізгі ±“ымдары. Зарядтал“ан бйлшектердіЈ энергиясы. Иондаушы сЩулелердіЈ тЇрлері, заттармен йзара Щсерлесуі, Атом электр станциясыныЈ ›ауіпсіздік шаралары. Ядролы› отын. Радиоактивті ›алды›тар жЩне оларды залалсыздандыру. Дозиметрия. љорша“ан ортаныЈ радиациялы› деЈгейін аны›тау.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Алексахин Р.М. Ядерная энергетика и атмосфера. –М. 1982.

 2. Бак З. Александер П. Основы радиобиологии. -М. 1963.

 3. Гуськова А.К. Байсоголов Т.Д. Лучевая болезнь человека. –М. 1970.

 4. Горин В.В. и др. Семипалатинский полигон. (1981+89) 1993. №9. бюллетень общественной информации по атомной энергетике.

 5. Дуриков В.А. Радиоактивное загрязнение и его оценка. –М. 1993.

 6. Коглл Дж. Биологические эффекты радиоации. –М. 1986. Перевод с англ.

 7. Кохран Т.Ядерное разрушение СССР. Спрвочник. –М. 1980.

 8. Моисеев А.А., Иванов В.И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене.

 9. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. –М. 1994. т.1.

 10. Нормы радиационной безопасности (НРБ-76). –М. 1990.

 11. Руднев А.В. Радиационная экология. –М. 1990.

 12. Сахаров В.К. Радиационная экология. –М. 1995.

 13. Радиация и кожа. –М. 1969. с.104.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Квантты› механиканыЈ ›осымша тараулары

ПЩнніЈ коды: CV4209

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: љалиев Б.љ. - физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Математикалы› талдау Сызы›ты› алгебра мен аналитикалы› геометрия.

Постреквизиттер: Теориялы› физика.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында квантты› механика пЩні бойынша негізгі тарауларды тереЈдете игеріп, квантты› механиканыЈ іргелі заЈдылы›тарына талдаулар жасап физикадан теориялы› білімін толы›тырады.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Квантты› физиканыЈ эксперименттік негіздері. Де-Бройль тол›ыны жЩне оныЈ экспериментте тексерілуі. ГейзенбергтіЈ аны›талмаушылы› ›атыстары. Негізгі динамикалы› айнымалылар-операторлар. Квантты› гармониялы› осциллятор Квантты› механиканыЈ дамуы жЩне ›олдану шекаралары.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

1.Матвеев А. Н. Квантты› механика и строение атома. М., Высшая школа, 1965.

2.ЖаЈабергенов љ. Квантты› механика. Алматы, РБК, 1992

3.Ж±манов К. Б. Атомды› физика негіздері. Алматы, 2000.љосымша Щдебиеттер

1.Соколов А.А., Порнов И. М. Квантовая механика и атомная физика. М., Просвещение, 1970.

2.Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М. Наука, 1983

3.Феодорченко А. И. Основы квантовой механики. Киев, Высшая школа, 1979.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Биофизика негіздері

ПЩнніЈ коды: CV4210

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Аманбаева М. - аа оытушы.

Пререквизиттер: молекулалы› физика.

Постреквизиттер: жалпы физика курсы, физиканы о›ыту Щдістемесі

КурстыЈ масаты: биофизикада“ы ›азіргі заман“ы зерттеу Щдістері мен тЩсілдерімен танысып, оларды ›олдану облыстарымен танысу.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Су мен оныЈ ертінділері. Молекулааралы› Щсерлесулер. Беттік жЩне кйлемдік ›±былыстар. Электролиттік емес ерітінділер. Оптикалы› активтілік жЩне оныЈ ›олданысы. Изотоптар жЩне оныЈ ›олданысы. Мембраналар.

°сынылатын Щдебиет:

1. 톄只惟â À.À. 批焉疾剪嶪杖魏. Ì.: 厥前橓緘杖å, 1979. -248 ñ.

2. 亂燮蓮檉 Â.À. è 崖. 批焉疾佺凹à è 麟愉前畜溢鎭蹴凹à. 嶋齬杖ê â 2÷.

Ê.: 찰症 鮑鏑à, 1991. 1. 잡齧â È.À., 昆脹荻 Þ.Å. 蛟狀述 麟愉氈音攸尊杖孺.: 嶋齬狀å 禎櫛訟å 秧ÿ 쫙헨â – Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

 2. 펍Ј褻儼愼狀â љ. 批焉疾佺凹à 張陞醴儼³. 잼茵執, 1992.

 3. 취暹孼惟 Ò.À., 厥ÿ蔣妖凹荻 Â.À. 批焉疾剪嶪杖魏 è 前狀述 凞焉疾佺凹è. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1996.

 4. 輕尊吾â Á.Á. 批焉疾剪嶪杖魏, 凞焉疾佺凹à è 夭艇蟻卽 鎭蹴凹à. Ì: 찰症 鮑鏑à, 1998.

 5. 漏跌å ×., 懋檣 Ê. 淃懿穽荻賊杖惟循ÿ 拯諺剪嶪杖魏. 爛調脣杷赤 宗惟脣愛軫î. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1987.

 6. Â.Å.褐診億, Ë.Ñ.孟ÿ炡粧奠. 批焉疾剪嶪杖魏 æЩ張 й張簇Щ嗾綎녠 凞焉疾佺凹à 張陞鴨諸. 잼茵執, 1982.

 7. Степаненко И.П. Основы электроники: Учебное пособие для 쫙헨â. –Ì.: 煖â.及怏î, 1980.

 8. Ахметов Б.С. Системотехника негіздері. А›тйбе, 2006ж.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Иондал“ан газдарда“ы элементар процестер

ПЩнніЈ коды: CV4210

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Абдрахманов Н.М.- физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы

Постреквизиттер: Теориялы› физика. Астрономия.

КурстыЈ масаты: Плазма физикасы курсын о›у барысында плазманыЈ ›асиеттерін, оныЈ ЩртЇрлі физикалы› кЇйлерін, плазма туралы ашыл“ан “ылымныЈ соЈ“ы жаЈалы›тарымен таныса отырып йзініЈ “ылыми зерттеу ж±мысына ›ажетті мЩліметтер мен ба“ыт-ба“дарлар алады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Газдарда“ы электр то“ы. издік жЩне йздік емес разрядтар. Жо“а-ры температурада“ы жЩне тймен температурада“ы плазма. Плазмада“ы релаксация жЩне ионизация ›±былыстары. Магнит жЩне электр йрістерініЈ плазма“а Щсері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Сена А.А., Столкновения электронов и ионов с атомоми газо,Ленинград,1948г,стр,215

2. Милантаев В.П., Темко С.В.Физика плазмы. М: «Просвещение»,1983 стр.158

3.Дж.Хастет Физика атомдых столкновений.М:, «Мир» 1965 стр.710

4. Кролл Н., Трайвелнис А. Основы физики плазмы. М., «Мир»1975 стр.525

5. Смирнов б.М. Физика слабоионизованного газа.М., «Наука» 1978 стр.416

6. Синельников К.Д., Дуткович Б.Н. Лекции по физике плазмы. Харысов,1964

7. Жанабергенов љ. Газдарда“ы то›, љызылорда,1990ж, 81б.

8.Франк- Каменский Д.А. Плазма-четвертье состояние вещества М.Гостомиздат,1963 стр.159

9. Франк- Каменский Д.А. Лекции по физике плазмы. М., «Атомиздат,1968, стр.285

10.Хазен А.М. Введение в электронику, М., МГУ,1968, стр.286

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Физика курсын о›ытуда“ы астрономия мЩселелері

ПЩнніЈ коды: CV301

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Абдрахманов Н.М. физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Астрономия.

Постреквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физика жЩне астрономия курстарыныЈ пЩнаралы› байланыстарын тереЈдете ›арастырып, физика курсын о›ытуда“ы астрономияныЈ негізгі мЩселелеріне тЇсінік береді.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмЇны: аспан сферасы мен тЩжірибелік астрономия негіздері; ЩлемніЈ ›±рылымы туралы кйз›арастардыЈ дамуы; кЇн жЇйесініЈ кинематикасы; аспан механикасыныЈ негіздері; бЇкіл Щлемдік тартылыс заЈы; астрофизика жЩне радиоастрономия ›±ралдары мен Щдістері; кЇн жЇйесініЈ физикасы; ж±лдыздар физикасы; галактика.

°сынылатын Щдебиет:

1.Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1983

2.Астрономия / Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М. – М.: Просвещение, 1983

3.Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии. –М.: Просвещение, 1980.

4.Куликов К.А. Курс сферической астрономии.-М.: Наука, 1979.

5.Марленский А.Д. Основы космонавтики. Факультативный курс. – М.: Просвещение, 1985.

6.Зигель Ф.Ю. Звездная азбука.- М.: Просвещение, 1980

7.Навашин М.С., Телескоп астронома-любителя. – М.: Наука, 1979

8.Белов К.П., Бочкарев Н.Г. Магнетизм на Земле и в космосе. – М.: Наука, 1983.

9.Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. Происхождение галактик и звезд. – М.: Наука, 1983

10.Симоненко А.Н. Метеориты – осколки астероидов – М.: Наука, 1979.

11. Томита К. Беседы о кометах. – М.: Знание, 1982

12.Хауз Д. Гринвичское время и открытие долготы: -М.: Мир, 1983

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Орта мектепте физика есептерін шы“ару Щдістемесі (І-сатысы)

ПЩнніЈ коды: CV301

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Аманбаева М.- а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы о›ыту Щдістемесі.

Постреквизиттер: Педагогикалы› практика. Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Физика есептері туралы жалпы ма“±лымат. Физикалы› о›у есебі-ніЈ ерекшелігі, классификациясы. Есеп шы“арудыЈ Щдістері мен тЩсілдері. Физикадан есеп шы“ару алгоритмдерініЈ тЇрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалы›, пЩнаралы› мазм±нды есептер. О›ушыларды есеп шы“ару“а Їйрету Щдістемесі.

°сынылатын Щдебиет:

1.잠涯應齧â æ. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執, "잿à 祉蹂", 1991.

2.잼焉焌庄尊â Ä.À., 買纖特檣î È.Ì. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å: 淃櫛訟å 秧ÿ 綵嶢言彦.-Ë.:嶋渟押了, 1990.

3.잿震炡炸.Ã. 扉楫儼夭孼診蟻裝å 裔菴婆 禎 淸預劉 â 6-7 幽葉焌õ. Ì., 厥竣余孼猥,1989.

4. 쥔泣惟â Á.Ñ. 給袍杖å 裔菴÷ 禎 淸預劉. 咬陷å 脣穽前û.Ì.: 찰症 鮑鏑à,1988.

5.間靭張朶僥 Ñ.Å.,蕎嶪荻 Â.Ï. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

6.嵌修鮑妖 Â.Ê. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 .-Ë.: 塏Ó,1999.

7.得曜 Ñ.Ý., 漏溢輒億à À.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執., "竟攸俺", 1999.

8.嵌尊音â Ô.Ñ. 柑猝 淸預孺. 膠震魏, 城佃壯ÿ è ÿ鴨存 淸預魏. Ì., "厥前橓緘杖å",1978.

9.陋掩悚造孼荻à Ã.À., ò.á. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 穽蟾震有荏. 잼茵執., "竟攸俺",1987.

10.據灑調桎存渾 穽蟾震有ì 禎 淸預劉; 嶋齬狀å 禎櫛訟å.- ì.; 찰症 鮑鏑à,1982.

11.厥蟾震有ì 禎 翟緘é 淸預劉 禎ä 釣菴柚猥é Â.Ô.孔醴釣循. 흔菴鎭蟻增脣 "厥前橓緘杖å", Ì,1986.

12.煖惟依â È.È.竟桎怏魏 穽俺賊設陝 淸預孺.-Ì.: 嶋渟押了, 1986.

13.凌蟻婆章孺龍.Å. 間特增橓牆酷 裔菴婆 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

14.圖荻à À.Â. 遯鏃寮荻陝猥 ó 鮑鏑茴凹荻 壯綵裝õ 禎震é â 穽專嚴遵 翟綵孼. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

15.圖荻à À.Â., 凌蟻婆章孺龍.Å.厥蟾震有ì 禎 釣袍杖þ 淸預特仲撓 裔菴÷. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ТЩжірибелік есептерді шешу тЩсілдері мен Щдістемесі

ПЩнніЈ коды: CV302

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Аманбаева М - а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы о›ыту Щдістемесі. Теориялы› физика негіздері.

Постреквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі. Педагогикалы› практика. Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді.

КуростыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Физика есептерініЈ тЇрлері. Олимпиадалы› (республикалы›. айма›ты›, ›алалы›) эксперименталь есептерді шы“ару.

°сынылатын Щдебиет:

1.잠涯應齧â æ. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執, "잿à 祉蹂", 1991.

2.잼焉焌庄尊â Ä.À., 買纖特檣î È.Ì. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å: 淃櫛訟å 秧ÿ 綵嶢言彦.-Ë.:嶋渟押了, 1990.

3.잿震炡炸.Ã. 扉楫儼夭孼診蟻裝å 裔菴婆 禎 淸預劉 â 6-7 幽葉焌õ. Ì., 厥竣余孼猥,1989.

4. 쥔泣惟â Á.Ñ. 給袍杖å 裔菴÷ 禎 淸預劉. 咬陷å 脣穽前û.Ì.: 찰症 鮑鏑à,1988.

5.間靭張朶僥 Ñ.Å.,蕎嶪荻 Â.Ï. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

6.嵌修鮑妖 Â.Ê. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 .-Ë.: 塏Ó,1999.

7.得曜 Ñ.Ý., 漏溢輒億à À.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執., "竟攸俺", 1999.

8.嵌尊音â Ô.Ñ. 柑猝 淸預孺. 膠震魏, 城佃壯ÿ è ÿ鴨存 淸預魏. Ì., "厥前橓緘杖å",1978.

9.陋掩悚造孼荻à Ã.À., ò.á. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 穽蟾震有荏. 잼茵執., "竟攸俺",1987.

10.據灑調桎存渾 穽蟾震有ì 禎 淸預劉; 嶋齬狀å 禎櫛訟å.- ì.; 찰症 鮑鏑à,1982.

11.厥蟾震有ì 禎 翟緘é 淸預劉 禎ä 釣菴柚猥é Â.Ô.孔醴釣循. 흔菴鎭蟻增脣 "厥前橓緘杖å", Ì,1986.

12.煖惟依â È.È.竟桎怏魏 穽俺賊設陝 淸預孺.-Ì.: 嶋渟押了, 1986.

13.凌蟻婆章孺龍.Å. 間特增橓牆酷 裔菴婆 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

14.圖荻à À.Â. 遯鏃寮荻陝猥 ó 鮑鏑茴凹荻 壯綵裝õ 禎震é â 穽專嚴遵 翟綵孼. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

15.圖荻à À.Â., 凌蟻婆章孺龍.Å.厥蟾震有ì 禎 釣袍杖þ 淸預特仲撓 裔菴÷. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Физика курсын о›ытуда экологиялы› білім жЩне тЩрбие беру

ПЩнніЈ коды: CV302

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Жайсанбаев Т.Р. педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Экология.

Постреквизиттер: Педагогикалы› практика.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында ›орша“ан ортада ›алыптас›ан экологиялы› мЩселелерге талдау жасап, олар“а физикалы› т±р“ыдан талдау жасап, оларды шешу жолдарын ›арастырады жЩне экологиялы› білім мен тЩрбие аспектілерін меЈгереді.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Физика курсында экологиялы› материалдарды іріктеп алу принциптері, экологиялы› білім берудегі физикалы› параметрлердіЈ орны. Физика курсы тарауларында“ы экологиялы› материалдар. Сыныптан тыс ж±мыстарда“ы экологиялы› материалдар.

°сынылатын Щдебиет:

 1. À›魂蓀億 Æ.Ñ., 퇴茵“陝悚桎â љ.Ò. 批焉疾 æЩ張 茵臣奄了ì.-љ燮à“陝液,2003æ.

 2. Ш小陰齧â Ш. 逗預魏. 批焉疾賊妖閃凹à 張陞醴儼³.-잼茵執: 及彰í, 1994æ.

 3. 間乙曝凹荻 Ñ.Ã. 批焉疾料嚴軫î. – Ì.: 昆瘡à, 1977.

 4. љ跡陝荻à Ò.Ñ., 忌重孼鴨 Ñ.Ñ. 逗預魏 有猝û. III 桎ì. 批焉疾 æЩ張 茵臣奄了ì. 膠震魏. 쟌佃 æЩ張 ÿ崖鏑û› 淸預魏.- 잼茵執, 2003æ.

 5. љ±吟焉±薏 Ì., 輛鎰齧â Ø. 批焉疾 æЩ張 茵臣奄了日³Ј 淸預魏薏› 張陞醴儼³.- 잼茵執: љ燮葉纖, 2009æ.

 6. 杻麟泣í À.Í. 經ð 凞焉疾料嚴軫à.- Ì.: 쿨塼à, 2004

 7. 쟘靭桎â À.љ. 鸞昶孼窒儼牙Ј 縯倚û 淸預魏 有猝惚陝 йç 悚祉靭í 典惚菴煜惚 æ±荏增燮û. 批焉疾賊妖閃凹à.- 잼茵執: 펍薏í, 1994æ.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Орта мектепте физика есептерін шы“ару Щдістемесі (ІІ-сатысы)

ПЩнніЈ коды: CV303

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ешимова У.З. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы о›ыту Щдістемесі.

Постреквизиттер: Педагогикалы› практика. Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Физика есептері туралы жалпы ма“±лымат. Физикалы› о›у есебі-ніЈ ерекшелігі, классификациясы. Есеп шы“арудыЈ Щдістері мен тЩсілдері. Физикадан есеп шы“ару алгоритмдерініЈ тЇрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалы›, пЩнаралы› мазм±нды есептер. О›ушыларды есеп шы“ару“а Їйрету Щдістемесі.

°сынылатын Щдебиет:

1.잠涯應齧â æ. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執, "잿à 祉蹂", 1991.

2.잼焉焌庄尊â Ä.À., 買纖特檣î È.Ì. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å: 淃櫛訟å 秧ÿ 綵嶢言彦.-Ë.:嶋渟押了, 1990.

3.잿震炡炸.Ã. 扉楫儼夭孼診蟻裝å 裔菴婆 禎 淸預劉 â 6-7 幽葉焌õ. Ì., 厥竣余孼猥,1989.

4. 쥔泣惟â Á.Ñ. 給袍杖å 裔菴÷ 禎 淸預劉. 咬陷å 脣穽前û.Ì.: 찰症 鮑鏑à,1988.

5.間靭張朶僥 Ñ.Å.,蕎嶪荻 Â.Ï. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì.厥前橓緘杖å,1989.

6.嵌修鮑妖 Â.Ê. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 .-Ë.: 塏Ó,1999.

7.得曜 Ñ.Ý., 漏溢輒億à À.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執., "竟攸俺", 1999.

8.嵌尊音â Ô.Ñ. 柑猝 淸預孺. 膠震魏, 城佃壯ÿ è ÿ鴨存 淸預魏. Ì., "厥前橓緘杖å",1978.

9.陋掩悚造孼荻à Ã.À., ò.á. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 穽蟾震有荏. 잼茵執., "竟攸俺",1987.

10.據灑調桎存渾 穽蟾震有ì 禎 淸預劉; 嶋齬狀å 禎櫛訟å.- ì.; 찰症 鮑鏑à,1982.

11.厥蟾震有ì 禎 翟緘é 淸預劉 禎ä 釣菴柚猥é Â.Ô.孔醴釣循. 흔菴鎭蟻增脣 "厥前橓緘杖å", Ì,1986.

12.煖惟依â È.È.竟桎怏魏 穽俺賊設陝 淸預孺.-Ì.: 嶋渟押了, 1986.

13.凌蟻婆章孺龍.Å. 間特增橓牆酷 裔菴婆 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

14.圖荻à À.Â. 遯鏃寮荻陝猥 ó 鮑鏑茴凹荻 壯綵裝õ 禎震é â 穽專嚴遵 翟綵孼. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

15.圖荻à À.Â., 凌蟻婆章孺龍.Å.厥蟾震有ì 禎 釣袍杖þ 淸預特仲撓 裔菴÷. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Ша“ын комплектілі мектептерде физика жЩне астрономия курсын о›ытудыЈ ерекшеліктеріПЩнніЈ коды: CV303

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ешімова °.З.- педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: ФизиканыЈ жалпы курсы жЩне астрономия

Постреквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі, педагогикалы› практика. љаза›стан РеспубликасыныЈ “Білім туралы” заЈында жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, ша“ын комплектілі мектептер болып аны›талды. Ша“ын комплекті мектептердегі о›ушылар саныныЈ азды“ы о›ыту Щдістемесін ›айта ›арауды талап етеді. Со“ан сай физиканыЈ о›у ба“дарламасын, о›у материалдарыныЈ, о›у эксперименттерін жЇйелеу ›ажет.

КурстыЈ масаты: љаза›стан РеспубликасыныЈ “Білім туралы” заЈында жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, ша“ын комплектілі мектептер о›у ба“дарламасын, о›у материалдарыныЈ, о›у эксперименттерін жЇйесімен танысу.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Жалпы білім беретін мектептіЈ физика жЩне астрономия курсында о›ылатын та›ырыптарыныЈ мазм±ны, ›±рылымы, “ылыми-Щдістемелік т±р“ыдан талдау.

°сынылатын Щдебиет:

 1. љызылорда облысыныЈ білім беру жЇйесін дамытудыЈ 2005-2010 жылдар“а арнал“ан ба“дарламасы.

 2. љара“анды облысыныЈ 2006-2010 жылдар“а арнал“ан айма›ты› кешенді білім беруді дамыту ба“дарламасы.

 3. Шы“ыс љаза›стан облысыныЈ білім беру жЇйесін дамытудыЈ 2005-2010 жылдар“а арнал“ан ба“дарламасы.

 4. П.И. Сапарходжаев. Internet и дистанционное образование. Кызылорда-2002. 54 с.

 5. Закон РК об образовании. Астана-2007.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Физиканы о›ытуда“ы жаЈа педагогикалы› технологиялар

ПЩнніЈ коды: CV304

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ешімова °.З. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі

Постреквизиттер: Педагогикалы› практика. Студент пЩнді игеру барысында физиканы о›ытудыЈ жаЈа педагогикалы› технологияларымен танысады жЩне оны йзініЈ кЩсіби маманды“ында ›олдануды жЇзеге асырады.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физиканы о›ытудыЈ жаЈа педагогикалы› технологияларымен таныстыру жЩне осы ал“ан білімдерін кЩсіби маманды“ында ›олдану“а Їйрету.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: ЖаЈа технология тЇсінігі. Жеке т±л“а“а ба“ыттап о›ыту, ділгірлік о›ыту, модульдік жЩне кредиттік о›ыту технологиялары жЩне т.б. ЖаЈа педагогикалы› технологияларды о›у процесінде ›олдану тиімділігі, жолдары.

°сынылатын Щдебиет:

1. Мультимедиа в школе. Справочник /Под ред. Л.П.Прессман.-Калуга, 1994, 292с.

2. Мультимедиа жЩне оныЈ техникалы› ›±рамы. О›у ›±ралы /Досжанов Б.А.-љызылорда, 2004, 81б.

3. Интерактивті та›тамен ж±мыс жасау“а арнал“ан н±с›ау. ИТ-ныЈ ›±жаты.

4. Черинков Б.В. «Информационные технологии в вопросах и ответах», Москва, 2005г.

5. В. Дьяконов «Мультимедия-ПК. // Домашний Компьютер» 1996

6. Ì.љ±菴é›±依â 屢蹴凹贍û› î›泓ó ›±調陰燮û (渟菴莘訊녠 妖增嶢寀診ð“à 燮壯ë“陝 î›ó ›±調薏).À., љ暹靭ì.卦Á, 1967.

7. Ì.љ±菴é›±依â Λó 孺狀證裝Ј 穽蟾震有荏 (增昶孼窒儼愼 燮壯ë“陝 î›ó ›±調薏).À., 竟攸俺, 1970.

8. Ì.љ±菴é›±依â 扉調í, 茵臣嶢塼佺, 穽赤攸典. À., 졌蹂ì ,1984.

9. Ã.È.及õ., Ì.À.柑菴隅窓荻.,Á.Ì.쭌軸蟻仲僥 屢蹴料嚴孺å 汁抑增循 翟綵孼 â 鮑鏑å. -잼茵-쟌à, 1989.

10. Í.Ì. 煤蹙齧â 쭌軸蟻仲僥 屢蹴料嚴孺å 汁抑增循 翟綵孼.-Ì:,1989

11. љаза› тілі терминдерініЈ салалы› “ылыми тЇсіндірме сйздігі. Информатика жЩне компьютерлік техника. Алматы, 2002.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

О›у тілі: ›аза›

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Мектеп физика кабинеті

ПЩнніЈ коды: CV304

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Сапарходжаев П.И. педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Теориялы› физика. Физиканы о›ыту Щдістемесі.

Постреквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі. Педагогикалы› практика.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында орта мектепте физика кабинетін ›алай жабды›тау керек? – деген сауал“а жауап алады. Физика кабинетініЈ ›азіргі талап›а сай жабды›талуы жйнінде жаЈа ма“л±маттар алады.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Орта мектепте физика кабинеті, оны жоспарлау принциптері, кабинеттегі о›у ›ондыр“ылары. Физика кабинетінде о›у процесін ±йымдастыру. Физика кабинетініЈ жабды›талуы. љауіпсіздік техникасын са›тау ережелері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Демонстрационные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. Под ред. А.А.Повского. -М., 1978г.

2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Под ред. А.А.Покровского. -М., 1979г.

3. Кабинет физики средней школы. Под ред. А.А.Покровского. -М., 1982г.

4. Учебное оборудование по физике в средней школе. Под ред. А.А.Покров . ... 1973г.

5. Хорошавин С.А.Техника и технология демонстрационного эксперимен М., 1978г.

6. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. -М., 1977г.

7. Бугаев Л.И.....:Методика преподавания физики в средней школе. -М., 1981г.

8. Столяров к. Развитие технического творчества школьников. -М., 1982г.

9. Белов З.П. Радиотехнический кружок в школе.- М., 1979г.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
љОРљЫТ АТА АТЫНДА’Ы љЫЗЫЛОРДА МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Бекітемін

Физика-математика

факультет деканы, т.“.к.

__________ Калиев Б.К.

«____» ________2011ж.5В012000– «КЩсіптік білім» маманды“ы

бойынша оу бадарламасыныЈ

АљПАРАТТЫљ ПАКЕТІ

Кафедра мЩжілісінде бекітілген

№__ хаттамасы, «____» ________2011ж.

Кафедра меЈгерушісі, п.“.к., доцент

__________ Шлназарова Г.Ш.

љЫЗЫЛОРДА, 2011


5В012000 «КЩсіптік білім» мамандыы бойынша оу бадарламасыныЈ жалпы сипаттамасы
АљПАРАТТЫљ ПАКЕТ /КУРСТАР ТІЗІМДЕМЕСІ/
Университет 5В012000 – «КЩсіптік білім» маманды“ы бойынша љаза›стан Республикасы Білім жЩне “ылым министрлігініЈ Білім жЩне “ылым саласында“ы ба›ылау комитеті берген 26.04.2004 жыл“ы № 361 б±йры“ы АА №0000034 мемлекеттік лицензиясына ›осымшасы негізінде білім беру ›ызметін жЇзеге асырады.

Берілетін дЩреже: Бакалавр білім беру ба“дарламаларын меЈгерген жЩне дипломды› ж±мыс ›ор“а“ан т±л“алар“а бакалавры академиялы› дЩрежесі беріледі.

Оу деЈгейлері (сатылары): бакалавр

Бадарламааабылдау жйніндегі талаптар: БакалаврдыЈ білім беру ба“дарламаларын меЈгеруге тілек білдіруші т±л“алардыЈ білімініЈ алдыЈ“ы деЈгейі – орта кЩсіби білім. Бакалавр“а азаматтарды ›абылдау тЩртібі орта о›у орнынан кейінгі білім берудіЈ ба“дарламаларын жЇзеге асыратын білім беру мекемелеріне ›абылдаудыЈ Типтік ережелеріне сЩйкес аны›талады. из ЖОО-да бір академиялы› кезеЈді ая›тауы, оныЈ ішінде о›у Їлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меЈгеруі жЩне т.б.

БадарламалардыЈ білім беру жЩне кЩсіби масаттары/оуды одан Щрі жаластыру мЇмкіндігі: Отанды› жЩне халы›аралы› еЈбек нары“ын сай бЩсекеге ›абілетті “ылыми-педагогикалы› мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалды› т±р“ыда дамыту, бастауыш о›ыту педагогикасы мен Щдістемесі саласы бойынша ›±зіретті мамандарды тЩрбиелеу.

ПЩнніЈ коды, шифрыПЩн атауыљазастандыкредит саныECTS бойыншаЖалпы білім беру пЩндері3349Міндетті компонент3349室 1101љазахстан тарихы3Inf 1102Информатика3OKN1103иміртіршілігіауіпсіздігініЈ негіздері2Al 1104Шлеуметтану2Etd 1106Экология жЩне т±раты даму2K(Î)t 1106љаза› (орыс) тілі6ETN 2107Экономика теорияныЈ негіздері2Sht 2108Шет тілі6KN 2109љ±›ынегіздері2S 2110Саясаттану2Fil 2111Философия3Базалы› пЩндер64Міндетті компонент2030PMK 1201Педагогикалымаманды››а кіріспе1Ped 2202Педагогика3EP 2203Этнопедагогика2PAD 1204Психология жЩне адам дамуы3OT 2205изінзі тану2ZhEFMGN2206Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасыныЈ негіздері2KKOT2207КЩсібиаза› (орыс) тілі2KBShT2208КЩсіби баытталан шетел тілі2ZhAPOA 3309Жалпы жЩне арнайы пЩндерді оыту Щдістемесі3ТаЈдау компоненті4466AKN 22011.Автокад жЩне Кредо негіздері2-1KZh 22012.Компьютерлік жобалауBBZhA22021.Бадар беру ж±мыстарыныЈ Щдістемесі3ZhTBOT22022.Жеке т±лаа баытталан оыту технологиясыEKKT 32031. ЕЈбектіорау жЩнеауіпсіздік техникасы3MKTZH 22042.Мектеп кабинеттерді техникалыжабдытауKP22041. КЩсіби психология3Etno 22042. ЭтнопсихологияSSG12051. Сызба жЩне сызу геометриясы3 IG12052.Инженерлік графикаKOZhPM 32061.КЩсіби оыту жЇйесіндегі педагогикалыменеджмент3KOZhB 32062.КЩсіби оыту жЇйесіндегі басаруKP32071.КЩсіби педагогика3PT 32072.ПедагогикалытехнологияларSMKMT12081. Салалыматериалтану жЩне конструкциялыматериал технологиясы 3 KBBKShKY12082. КЩсіби білім берудіЈ ›аржы-шаруашылы› ›ызметін ±йымдастыруShKMAPOA32091. Шаын комплектті мектептерді арнайы пЩндерді оыту Щдістемесі.3ShKMTAPOA32092.Шаын комплектті мектептерде «Технология» пЩнін оыту Щдістемесі.OON12101.индірістік оыту негіздері2OOY12102.индірістік оытуды ±йымдастыруKBBGZN 32111.КЩсіби білім берудегіылыми зерттеулердіЈ негіздері.3KPZhGZ 32112.КЩсіби педагогикада жаЈаылыми зерттеулеріKBBMB 32121.КЩсіби білім беру мекемелрді басару3BBMKK 32122.Білім беру мекемелеріндегі кЩсіпкерлікызметMOT12131.Материалды йндеу технологиясы3MOP 12132.Материалды йндеу практикумыKOPN42141. КЩсіби оытудыЈ политехникалынегіздері342142.ОушылардыЈ йнімдіЈ еЈбегін ±йымдастыруEK 42151.ЕЭМолдану (сала бойынша)3KGN 42152.Компьютерлік графика негіздеріКЩсіптендіру пЩндер3248Міндетті компонент57TZhTA3308ТЩрбие ж±мыстарыныЈ теориясымен Щдістемесі2OKDZh3405Оитындарды кЩсіпке дайындау жЇйесіндегіазіргі оыту технологиялары3ТаЈдау компонент2741TBT 43011.Тігін б±йымдарыныЈ технологиясы3TBZh 43012.Тігін б±йымдарын жасауKSZh4301à1.КЩде-сый жасау технологиясыZBZhT 4301à2.Зергерлік б±йымдарды жасау технологиясыKTSG43021.љоамдытаматандырудыЈ санитариясы мен гигиенасы3KTMZhY43022.љоамдытаматандыру мекемелерініЈ ж±мысын ±йымдастыруAKO4302à1.Аашты кйркем йндеуMM4302à2.Макеттеу жЩне моделдеуKGN33031.Кілем жЩне гобелен тоу негіздері3HKOT3303

2.Халы› ›ол йнерініЈ тарихыDZhN3303à1.Дизайн жЩне жобалау негіздеріKZh3303à2.Кйркемдік жобалауTZhT43041.Таам жасау технологиясы3KBZhT43042.Кондитерлік б±йымдарды жасау технологиясыTF33051.Таматану физиологиясы3YTZhT33052. °лттытаамдарды жасау технологиясыMOT23061.Материалды йндеу технологиясы (сала бойынша)3TMKO23062.Тоыма материалдарды кйркемдеп йндеуKSKN43071.КиімніЈ суреті жЩне композициясы негіздері3KYK43072.љаза› ±лттыкиіміKZhN43081.Киім жобалаудыЈ негіздері3KKM43082. КиімніЈ конструкторлымоделдеуіKBZh43091. Киізден б±йымдарды жасау3TMTBKO43092. Тоыма материалды, теріні жЩне быларыны кйркемдеп йндеу펍倚û 愉抑嶢祉Ј 焌裝129194

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза›стан тарихы

ПЩнніЈ коды: КТ1101

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы:1-о›у жылы

Оу семестрі:1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : Таженова К.-а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: љî“閃液› “魂忽菴鏃孼 執“昏 蓀雨陝汞診 î›泓魂雪û.

Пререквизиттер: Мектептегі «љ暹à›增陝 診鳥衷», «邏ÿ焌窒陝ó», ÌЩ鴨杖奄診腸», «逗依櫛淸ÿ» æЩ張 ò.á.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: 鸞昶孼窒儼愼 љ暹à›增陝 診鳥衷裝Ј 臆言ãi äЩói遭孼 蓀增涉 áЇãi帳i êЇ帳å 鴨éi帳i 診鳥衷靭í 診裝增弘à 剪弘哄, 嵬儼愼í áiëiìi 張ãiçi庄å 儼鎭鴨ãi æЩ張 ›暹i造i 診Ј菴“û êЇ遭言i 鴨, ›燮閃à-›纖豹薏››à 桎薏 診鳥筑 穽專嚴增儼äiЈ ìЩíií, 茵傲±裝í, 雪閃裔ò ›î“閃惚ûЈ ›贍哄診憎 穽專嚴ií 豹壯熉 òЇ遭å 星哄, ±“惚液宗“à Ї昱奄ó.

 1. 鸞昶孼窒儼愼 ›î“閃菴“û 縯倚û 雪閃裔窒û› æЩ張 ±意執› ›城惚葉診遭ûЈ 菴壬 儼焉袍ëi攸儼ií 纖›惚菴é 剪弘哄, 鏑燮液 檉疾姚窒û› æЩ張 妖鎭存惺姚壯陰û› 遵çi隣儼愼 蓀窓ó, љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證裝Ј äЇ杖å æЇçiëiê 鴨Ј愼藕å 贍城惚 典裝í 纖›惚菴ó.

 2. љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證裝Ј 涅“燮û áiëi隣i, áiëi攸i 茵茵庄û ›暹i造i 裔茵í“à ñЩ隅嚴 菴ÿ足姓.

°сынылатын Щдебиет:

 1. 悸Ј縯c Í. љ暹à›執Ј êй張 診鳥衷, À.,1992

 2. 츈麟音â Ë.Êй張 òЇði攸儼. À., 1992

 3. 邏ë“燮妖 љ. љ暹à›執Ј ›堯û 診鳥衷, À.,1993

 4. Êй靭惟â À.љ哄胞›診遭ûЈ 焌ÿ茁 診鳥衷, ›燮忽-›城惚葉診終, À.,1994

 5. љаза›стан тарихы очерктерi, А.,1994

 6. 輕尿檍â Ì.À. 쾀艙侁猝孺å õ陝增脣 è 魏裔筑 Õ®께-Õ®께² â.â. À.,1991

 7. 헝城孺í È.ß. 희桎鳥ÿ 仰艙侁猝惟莘 鎚章軫à 1635-1857 娠. Ì., 1983

 8. 捏音雩孼荻 Ð.Á. 흔 尿桎鳥è 間裔椿診壯 Õ®께² â. À.,1988

 9. 璥菴狀â Õ. °薏 菴乙 診鳥衷. À.,1994æ.

 10. 쥔庾性陝荻 Å. 厥尿赤怏張杖å 間裔椿診壯 â 嗜葺僚. Ì.,1957.

 11. 줘茁í Â.ß. 嗜葺 è 魏裔椿孺å 鎚章軫à â Õ®²-Õ®께² 橓魏. À., 1971ã.

 12. 쟁禎依循 Ì.Ã. 厥尿赤怏張杖å 間裔椿診壯 ê 嗜葺僚 30 莘菴õ Õ®께² 橓魏. À., 1948

 13. 쥔庾性陝荻 欒Õ “ 20-40 æ.æ. љ暹à›增陝, À., 1992

 14. 叱妖 Ì.Ï. 줘執ð 男終ì. Ì-Ë., 1947.

 15. љ葉忽蓀億 Æ. 碣張焌終 鎚í 焌ÿ焌執 æЩ張 ›鏑蓀症û. À., 1993

 16. 裔狀â À. Ô. 찌葺診杖å È.腦雩陝荻à. Ë., 1947 æ.

 17. љ蹟頀齧â Ì. 펍ó“à 胞綎忽 膣 蓀雨涉. À:, 1990

 18. љ暹à›增陝 診鳥衷 展儼攸儼. À., 1994.

 19. љ暹à›增陝 診鳥衷 ²,께,께²-桎ì À., 1996-2002 æ.æ.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Информатика

ПЩнніЈ коды: Inf 1102

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шамсиева Н.-а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Берілген курс болаша› м±“алімдердіЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.
Пререквизиттер: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Информатика пЩні а›параттыЈ, ›±рылымын, жалпы ›асиеттерін, сонымен ›атар оны жинау, йЈдеу, са›тау, тасымалдау жЩне сипаттау Щдістерін зерттейді. ПЩнді о›у нЩтижесінде студент мыналарды игеру ›ажет:

- а›паратты сипаттау жЩне йЈдеу, оныЈ ›±рылымы мен тЇрлерін талдау Щдістерін білуі тиіс;

-бас›арушылы› сипатта“ы есептерді компьютер кймегімен шешудіЈ алгоритмдері мен программаларын жасау Щдістерін меЈгеру тиіс;

- дербес компьютермен, операциялы› жЇйелермен, тЇрлі редакторлармен, кестелік процессорлармен, деректер ›оймасын бас›ару жЇйелерімен, ›олданбалы программалар пакетімен ж±мыс істеу да“дыларын ›алыптастыру“а жЩне компьютерлік желі ›ызметін ›олдана білуге тиіс;

- деректер ›оймаларын, а›паратты› жЇйелерін жобалау жЩне жасауды Їйрену;

- арнайы есептерді шешуге арнал“ан ›олданбалы программалы› ›амсыздандыруды жасай білу;

- компьютерлік жЇйелер мен а›паратты› технологиялардыЈ заман талабына сай жиі йзгеріске тЇсуін ›ада“алай білу.

°сынылатын Щдебиет:

1. Бйрібаев Б. «Инфоматика жЩне компьютер» - Алматы, “Рауан”, 1996ж.

2. Камардинов О. “Информатика”- Шымкент, 2000ж.

3. Байж±манов М.љ., Жапсарбаева Л.љ. Информатика-Астана, 2004ж.

4. Комягин В.Б., Коцубинский А.О. “Современные самоучитель работы на персональном компьютере”, Москва, 1997г.

5. Микляев А. “Настольная книга пользователя” – Москва, 1997г.

6. Фигурнов В.Э. “IBM  РС для пользователя” – Москва, 1999г.

7. Балапанов Е.љ. Бйрібаев Б.,Даулет›±лов А. “Информатика 30 саба›. ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, “Шартарап”, 2001ж.

8. Балапанов Е.љ., Бйрібаев Б., Мадиярова Г. “ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, 2000ж.

9. Балапанов Е.љ., Бйрібаев Б., Мадиярова Г., ДЇзелбаева Р. “ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, 2001ж.

10. Павлова Н.Т. Компьютерный курс лекций. Астана, 2001ж.

11. Инфомаика для юристов и экономистов. Под редакцией С.В.Симоновича. Санк –Петербург, 2001ж.12. љаза› тілі терминдерініЈ салалы› “ылыми тЇсіндірме сйздігі. Информатика жЩне компьютерлік техника. Алматы, 2002ж.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экология жЩне т±ра›ты даму

ПЩнніЈ коды: Etd1106

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компонент

Кредит саны: 2

Оу жылы: 1-о›у жылы
Оу семестрі: 1,2

ДЩріс беруші: Ізбасарова Ж.-а“а о›ытушы

Пререквизиттер: «исімдіктану», «Жануартану», «ТЩнтану», «Тіршіліктану».

Постреквизиттер: Экологиялы› ›±›ы›, Арал экологиясы жЩне т.б. пЩндер.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: «Экология жЩне т±ра›ты даму» “ылымыныЈ ›алыптасуы, даму кезеЈдері, организм жЩне орта, экологиялы› факторлар, биологиялы› ыр“а›тар, геоэкология туралы мЩселелерді ›амтиды. Сол сия›ты тЇр, популяция, популяциялар ›±рылымы, олардыЈ таби“атта“ы саны мен ауыт›уы, т±ра›тылы“ы, биоценоздар мен экожЇйелер, олардыЈ ›±рылымы, биоценозда“ы организмдердіЈ ›арым-›атынастары жЩне т.б. экологиялы› мЩселелер жан-жа›ты ›арастырылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г. «Экология», Алматы, 2002ж.

 2. Баешов А. жЩне т.б. «Экология негіздері», ТЇркістан, 2000ж.

 3. Са“ымбаев ’. «Экология негіздері», Алматы, 1995ж.

 4. Бейсенова Ш.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология», Алматы, 2001ж.

 5. Риклеф Р. «Жалпы экология негіздері», Москва, 1981 ж.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Оу тілі: ›аза›ша

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза› (орыс) тілі

ПЩнніЈ коды: K(О)t 1106

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беретін пЩндер, міндетті компонент

Оу жылы: 1-о›у жылы

Оу семестрі: 1,2

Кредит саны: 6

ДЩріс беруші: Есенова П.-а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты: Бакалавриат студенттері йздерініЈ тілдік да“дысымен біліктіліктерін жетілдіре отырып, онымен байланысты “ылыми-коммуникацияныЈ да“дыларына да бейімделеді. Анатіліне ›арым-›атынас ›±ралы ар›ылы ›осымша деЈгейге кйтеріледі.НЩтижесінде тереЈ жЩне сапалы білім алады.

Пререквизиттер: Курс ЩртЇрлі жа“дайда“ы йзара сййлесу мЩнерінен жЩне сол тіл ерекшеліктерін пайдалана отырып орыс тілі жЇйесімен таныс студенттерге арнал“ан.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.