Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет36/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   53

Постреквизиттері: ПЩнді толы› меЈгерген студент курс материалдарын маманды›тарына сЩйкес жалпы техникалы› пЩндер курстарында ›олдана алады.

КурстыЈ мазм±ны: «ЭЕМ-ніЈ физикалы› негіздері» пЩні бойынша белгіленген ба“дарлама «Физика» маманды“ында о›итын студенттерге берілетін білім кйлемін аны›тайды.Лекция мазм±ны тек ›ана теориялы› материалдар “ана емес, сонымен ›атар практикалы› мазм±ны бойынша есептермен, сызбалармен, таблицалы› материалдармен ›амтыл“ан.Практикалы› саба›тар мазм±ны лекцияда кйрсетілген материалдарды басшылы››а ала отырып, студенттердіЈ йзбетінше ж±мыс істеуіне жа“дай ту“ызады.

°сынылатын Щдебиет:

1.間侁í Á.Ì. 批焉疾佺裝å 述婆衆嶢言茴酷 茵鋪裝 è 茁增諺û. 嶋齬狀å 禎櫛訟å 秧ÿ 增昶孼桎â 鎭蹴料嚴孺õ 詢吾â. – Ì., 1985.

2.間乙藺焉荻 Á.À., 璥鱗言億 È.À. 蛟狀述 設桎茵震孺 è 述婆衆嶢言茴迹 鎭蹴凹è. Ì., 1982.

3.Á.Ñ.쟘靭桎â. 南諺城嶪杖魏 張陞醴儼³. 잼茵執, 2007.

4.Â.Ñ.嶼禎蟻仲僥 蛟狀述 設桎茵震孺 è 分Ò. 輕仲循, 1991.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

О›у тілі: ›аза›

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Астрономия

ПЩнніЈ коды: Ast 3304

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Абдрахманов Н. – физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілген теориялы›-практикалы› материалдарды толы› игеру Їшін, студент мектептіЈ физика курсын, астрономия пЩнін толы› жа›сы меЈгеруі ›ажет. «Астрономия» курсын о›ып-Їйрену Їшін студенттерге халы› астрономиясы, элементар физиканыЈ барлы› бйлімдерін ›айталап о›у ›ажет.

КурстыЈ масаты: ПЩн бойынша ал“ан білім маманды› бойынша физика жЩне математика пЩндерін о›ып Їйрену Їшін, сонымен бірге ж±лдыз Щлемін д±рыс айыра білу, оларды бір-бірінен айыру, сол ар›ылы бататын, кйрінетін ж±лдыздар уа›ытын ба›ылау уа›ытына сЩйкес аны›тау, кЇнтізбені пайдалану, ж±лдыздар кульминация туралы тЇсінігі болу, уа›ытты йлшеуді тЇсіну, ба›ылау нЩтижесіне компьютерді пайдалану Щдістерін меЈгеру, ба›ылауды автоматтандыру процесімен танысу“а мЇмкіндік алады.

КурстыЈ ›ыс›аша мазм±ны:

«Астрономия» курсыныЈ теориялы› негізін баяндайтын б±л курс бірнеше тймендегідей бйлімдерден т±рады: аспан сферасы мен тЩжірибелік астрономия негіздері; ЩлемніЈ ›±рылымы туралы кйз›арастардыЈ дамуы; кЇн жЇйесініЈ кинематикасы; аспан механикасыныЈ негіздері; бЇкіл Щлемдік тартылыс заЈы; астрофизика жЩне радиоастрономия ›±ралдары мен Щдістері; кЇн жЇйесініЈ физикасы; ж±лдыздар физикасы; галактика.°сынылатын Щдебиет:

 1. Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1983

 2. Астрономия / Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М. – М.: Просвещение, 1983

 3. Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии. –М.: Просвещение, 1980.

 4. Куликов К.А. Курс сферической астрономии.-М.: Наука, 1979.

 5. Марленский А.Д. Основы космонавтики. Факультативный курс. – М.: Просвещение, 1985.

 6. Зигель Ф.Ю. Звездная азбука.- М.: Просвещение, 1980

 7. Навашин М.С., Телескоп астронома-любителя. – М.: Наука, 1979

 8. Белов К.П., Бочкарев Н.Г. Магнетизм на Земле и в космосе. – М.: Наука, 1983.

 9. Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. Происхождение галактик и звезд. – М.: Наука, 1983

10.Симоненко А.Н. Метеориты – осколки астероидов – М.: Наука, 1979.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Радиоэлектроника

ПЩнніЈ коды: Rad 3305

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Махмутов Б. - химия “ылымдарыныЈ кандидаты.

厥儼焉淳預窒儼i: электротехника, электроника, автоматика элементтері жЩне микропроцессорлы› техника негіздері.

КурстыЈ масаты: «Радиоэлектроника негіздері” ïЩíií î›泓昶à“û 張ãi豫i 茵›焌ò 增昶孼窒儼愼 凞焉疾佺液›, 縯倧魂纖 й叱i豫i剽i 葉檉綎燮液Ј æ±荏證í, 縯焌懿 穽妖打ïií, 妖鎭藎贍晦û› 拯諺贍燮液Ј ›±終薏證í æЩ張 鏑燮液Ј ›鏑菴裝懿 儼焉袍ëi攸儼ií î›哄 Ї昱孼昶å йç 鴨Ј愼éi庄å áiëiì 贍釵í ›閃診茵證ç 奄ó.

ÏЩìi庄奄i – 增昶孼窒儼 ïЩ庄i î›ó íЩ震蓮ñi庄å 張ãi豫i ›±終薏ì 穽妖打綎儼ií, 凞焉疾佺液› 葉檉綎燮液 嚴俺鎭ó Щäi增儼i 靭í ›鏑菴腸 Щäi增儼ií Ї昱孼ó, 櫛庄纖-à› 鏑燮液 涅蓀乙昶à“û 鎭蹴凹贍û› ìЩ遵音音遭å 袍彪 òЩæi鳥悚音ðií 鍊壯釵 震iñ.

КурстыЈ ›ысаша мазм±ны: «Радиоэлектроника негіздері» 淸預魏, 茵鎭茵震魏, 芬魯, æЩ張 à›檉調窒û й矣掩 鎭蹴凹葉û ïЩ庄儼i 張ãiçi庄å æЇ造içi音äi. ÏЩ庄i î›哄 Ї昱孼ó 增昶孼窒儼äiЈ 燮壯熉 茵茵庄陝“陝 ïЩ庄儼äi î›哄 嵬儼昶iЈ 贍“鴻燮執 灑薏ï 診岫乙液. Сонымен ›атар курс мектептерде о›ытылатын элементар физиканыЈ жо“ары деЈгейін ±“ыну“а мЇмкіндік береді.

°сынылатын Щдебиет:

1. 톄只惟â À.À. 批焉疾剪嶪杖魏. Ì.: 厥竣余孼猥, 1979. -248 ñ.

2. 亂燮蓮檉 Â.À. è 崖. 批焉疾佺凹à è 麟愉前畜溢鎭蹴凹à. 嶋齬杖ê â 2÷. Ê.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

3.잡齧â È.À., 昆脹荻 Þ.Å. 蛟狀述 麟愉氈音攸尊杖孺.: 嶋齬狀å 禎櫛訟å 秧ÿ 쫙헨â – Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

4.펍Ј褻儼愼狀â љ. 批焉疾佺凹à 張陞醴儼³. 잼茵執, 1992.

5.취暹孼惟 Ò.À., 厥ÿ蔣妖凹荻 Â.À. 批焉疾剪嶪杖魏 è 前狀述 凞焉疾佺凹è. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1996.

6.輕尊吾â Á.Á. 批焉疾剪嶪杖魏, 凞焉疾佺凹à è 夭艇蟻卽 鎭蹴凹à. Ì: 찰症 鮑鏑à, 1998.

7.漏跌å ×., 懋檣 Ê. 淃懿穽荻賊杖惟循ÿ 拯諺剪嶪杖魏. 爛調脣杷赤 宗惟脣愛軫î. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1987.

8.Â.Å.褐診億, Ë.Ñ.孟ÿ炡粧奠. 批焉疾剪嶪杖魏 æЩ張 й張簇Щ嗾綎녠 凞焉疾佺凹à 張陞鴨諸. 잼茵執, 1982.

9.Степаненко И.П. Основы электроники: Учебное пособие для 쫙헨â. –Ì.: 煖â.及怏î, 1980.10.Ахметов Б.С. Системотехника негіздері. А›тйбе, 2006ж.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Электроника негіздері.

ПЩнніЈ коды: CV3207

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Махмутов Б. - химия “ылымдарыныЈ кандидаты.

Пререквизиттер: Электротехника негіздері, ЭТТН, а›паратты йлшеу техникасы пЩндері

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында электронды› жартылай йткізгішті аспаптардыЈ ›±рылысымен, ж±мыс принципімен, негізгі параметрлерімен, сипаттамаларымен танысып, ›азіргі заман“ы интегральды› микросхемаларды ›олдануды Їйренеді.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Б±л пЩн теориялы›-практикалы› курс болып табылады. Электрлік жЩне магниттік ›±былыстардыЈ энергияны, заттарды алу жЩне йзгертудегі а›паратты таратуда“ы мЩні. љазіргі тзаман“ы итегралды микросхемелардыЈ элементтік базасын, электронды› приборларда“ы электр тогы жЇруіне байланысты йтетін физикалы› ›±былыстар мен процестер ›арастырылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. 亂燮蓮檉 Â.À. è 崖. 批焉疾佺凹à è 麟愉前畜溢鎭蹴凹à. 嶋齬杖ê â 2÷. Ê.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

 2. 잡齧â È.À., 昆脹荻 Þ.Å. 蛟狀述 麟愉氈音攸尊杖孺.: 嶋齬狀å 禎櫛訟å 秧ÿ

쫙헨â – Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

 1. 펍Ј褻儼愼狀â љ. 批焉疾佺凹à 張陞醴儼³. 잼茵執, 1992.

 2. 취暹孼惟 Ò.À., 厥ÿ蔣妖凹荻 Â.À. 批焉疾剪嶪杖魏 è 前狀述 凞焉疾佺凹è. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1996.

 3. 輕尊吾â Á.Á. 批焉疾剪嶪杖魏, 凞焉疾佺凹à è 夭艇蟻卽 鎭蹴凹à. Ì: 찰症 鮑鏑à, 1998.

 4. 漏跌å ×., 懋檣 Ê. 淃懿穽荻賊杖惟循ÿ 拯諺剪嶪杖魏. 爛調脣杷赤 宗惟脣愛軫î. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1987.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: С±йы›тар мен ›атты денелердіЈ фазалы› ауысуы

ПЩнніЈ коды: CV3207

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Абдукаримов Б. – физика - математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: механика, молекулалы› физика.

Постреквизиттер: «Термодинамика жЩне статистикалы› физика», «Атомды› жЩне ядролы› физика» бйлімдерін жеЈіл игеруге мумкіндік алады.

КурстыЈ масаты: реал газдардыЈ ерекшеліктерін “ылыми т±р“ыда негіздеу, с±йы›-бу фазалы› алмасу теориясын о›ыту, реал газдардыЈ тЩжірибелік нЩтижелері мен теориялы› жолмен ал“ан мЩліметтерін фазалы› алмасу нЇктесінде саралау.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Лекция мазм±ны реал газдардыЈ ерекшеліктеріне жЩне оларды тЇсіндіре алатын кЇй теЈдеулеріне негізделген. Сонымен ›атар тЩжірибелік мЩліметтер мен теориялы› жолмен алын“ан нЩтижелер салыстырылып, с±йы›-бу фазалы› алмасу кезіндегі ерекше ›асиеттері “ылыми негізде тЇсіндіріледі. Зертханалы› ж±мыстарды орындау барысында студенттер йз бетінше теорияныЈ таби“атта“ы реал газдар Їшін орындалатынына кйз жеткізеді.

°сынылатын Щдебиет:

1. Ë.Ä.據庄姓, À.È.쟘猥銳ð, .Ì.遽剿擾. 柑猝 翟緘é 淸預孺. 竟鎚杖魏 è 溢音有存 淸預魏. – Ì., 1965. 384 ñ.

2. Å.Ì.춧淙孼吾í, Í.Í.璥依â. 柑猝 翟緘é 淸預孺. 輕音有存 淸預魏. – Ì.,1982.

3. À.À.콸姪宬, Á.Ì.穡典仲僥. 柑猝 淸預孺 – Ì., 쬐, 1989.

4. Å.À. 覓調埰. 逗預特仲猥 前狀述 靭鎚杖孺, 鎭鏃賊妖閃凹è è 溢音有存迹 淸預孺. –«捏ä 穽佃 燼ç. 1961. -484 ñ.

5. Ä.Â.酪詢筑í. 咬陷é 有猝 淸預孺 - Ì., 昆瘡à, 1987.

6.È.Â. 邏橓音â. 柑猝 淸預孺. Ò.1, 竟鎚杖魏 è 溢音有存 淸預魏 - Ì., 1989. 380 ñ.

7.Á.Æ. Ш宋녠Щ諸溢â. 輕音有乙薏› 淸預魏. - љ昏魂典菴, 2003. 162 á.

8.È.È. 孔淳惟â 斗吾述å 渟釣軸液 è 愉嶢料嚴孺å 桎把è 靭輦ó 軫儼哀鎭蟻裝麟 牒裔麟. – Ì. 昆瘡à. 2008. 161 ñ.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Жер планетасыныЈ физикасы жЩне оныЈ атмосферасы

ПЩнніЈ коды: CV3208

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Абдрахманов Н.М.- физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Астрономия, химия.

Постреквизиттер: Физика, Химия, Геология. Студент пЩнді игеру барысында жер планетасыныЈ физикасы жЩне атмосферасы жайында толы› ма“л±мат алып, астрономия пЩні бойынша білімін тереЈдетеді. Б±л орта мектепте студенттіЈ астрономия пЩні бойынша сапалы дЩріс беруіне мЇмкіндік ту“ызады.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Аспан денелері туралы тЇсінік, мЩліметтер. 拳陝奄贍燮 æЩ張 佺ûЈ 遵諸攸儼³. 펙ð 町陝奄葉û 膣調薏 茵“ë±茵窒燮. ЖердіЈ формасы жЩне йлшемдері. ЖердіЈ атмосферасыныЈ ›±рамы мен ›±рылысы. 펙遭³Ј 城溢曾儼à ›褻城惚ûЈ 淸預魏薏› ›葉猥窒儼³. 쟌溢曾儼à 打簇窓ÿ打ÿ證, 姓à 調熉 æЩ張 幽夭城. Жер атмосферасын космосты› аппараттар кймегімен зерттеу.

°сынылатын Щдебиет:

1.Бакуллин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. – Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1988.

2.Дагаев М.М., Демин В.Г., Климиншин И.А. Чаргун В.М., - Астрономия – М: Провещение, 1986 – 384 с.

3.Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии. – М.: Просвещение, 1980

4.Климиншин И.А. Астрономия вчера и сегодня. – Киев: Наукова думка, 1997.

5.Климиншин И.А. Календарь и хронология. –М.: Наука, 1992.6.Шкловский И.С. Звезды и их рождение, жизнь и смерть. 2-е изд.- М: Наука, 1997.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Атомды› физика курсыныЈ таЈдаулы с±ра›тары

ПЩнніЈ коды: CV3208

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Сапарходжаев П.И.- педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Атомды› физика, теориялы› физика.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында атомды› физика курсыныЈ кейбір тарауларын тереЈдете ›арастырып, жалпы физика курсы бойынша білімін толы›тырады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Атом тарихы. Беккерель жаЈалы“ы. Радиоактивтілік. АтомныЈ ішкі дЇниесі. АтомныЈ кЇрделі ›±рылымыныЈ ашылуы. ЭлектронныЈ екі жЇзділік ›асиеті. Ядро ›±рылысы. Томсон ±сын“ан атом моделі. Зат. Энергия. Эйнштейн. Уран. ’асыр жаЈалы“ы. Радиоактивті ыдыраудыЈ заЈдылы“ы. ®деткіштер. Ауыр элементтердіЈ таби“атта сирек кездесуі-адамзат тіршілігініЈ кепілі. Уран изотоптарыныЈ кемшіліктері. Атом отынын т±тату. Ядролы› реакторды бас›ару. Атом оша“ы реактордыЈ конструкциясы. Атом бейбіт еЈбекке ›ызмет етеді. Атом энергиясыныЈ болаша“ы. Атомды› со“ыс ›арулары атомныЈ шы“у тарихымен, радиоактивтілікпен, тізбектей ядролы› ыдырауларды алу жолында“ы проблемалармен таныстыру

°сынылатын Щдебиет:

 1. 쟈汞鎚狀â Á.Ñ. 逗預魏. - 잼茵執,1997æ.

 2. Ахметов.А.љ. Физика Алматы 2000. Н.Алтынсарин атында“ы љаза›тыЈ білім академиясыныЈ РеспубликасыныЈ баспа кабинеті

 3. 찌蟻劉蔣鎭勖 Â.Ñ. . 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 嚴俺鎭ð 鍊壯“û. - 잼茵執: 竟攸俺,1974.

 4. 춧淙孼吾í Å.Ì. ,.璥依â Í.Í. . 柑猝 翟緘é 淸預孺. Оптика и ядерная физика Ì., 厥前橓緘杖å,1987.

 5. 콸姪宬 À.À., 穡典仲僥 Á.Ì. 柑猝 淸預孺. - Ì.,찰症 鮑鏑à,1986

 6. Евгарафова Н.Н.,Касан. Н.Н. “Руководство к лаборатоным работам по физике”. М.“Высшая школа”, 1970 ж.

 7. Жанабергенов К.Ж.,“Квантты› механика” Алматы, “Рауан”, 1998 ж.

 8. ЖанабергеновК.Ж..,“Электроника негіздері”.А.Алматы.“Рауан”,1997 ж.

 9. Ж±манов К.Б. Атомды› физика негіздері;О›± ›±ралы. Алматы;љаза› университеті.

 10. Кадыров Н. Ядролы› физика негіздері.Алматы: љаза› университеті.2000ж

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Статистикалы› физика жЩне физикалы› кинетика негіздері

ПЩнніЈ коды: SFOFK4212

ПЩнніЈ типі: Базалы›,міндетті пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Абдукаримов Б. - физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттері: ПЩнніЈ о›ытылуы студенттердіЈ «Механика», «Молекулалы› физика», «математикалы› анализ» жЩне теориялы› физика курстарынан ал“ан білімдеріне сЇйенеді.

Постреквизиттері: ПЩнді толы› меЈгерген студент «Термодинамика жЩне статистикалы› физика», теориялы› физика бйлімдерін тереЈ игеруге мумкіндік алады.

КурстыЈ мазм±ны:

«Статистикалы› физика жЩне физикалы› кинетика негіздері» курсы теориялы› физиканыЈ арнаулы бір саласы болып табылады.

Лекция мазм±ны термодинамиканыЈ негізгі бастамаларына сЇйене отырып термодинамикалы› функция Щдісін тепе-теЈдіктегі жЩне теЈсіздіктегі жЇйелерге ›олдану“а негізделген. Сонымен ›атар статистикалы› физиканыЈ теориялары мен оныЈ теЈсіздіктегі жЇйелерге ›олданылуы тЇсіндіріледі. Теориялы› курсты о›ыту барысында “ылыми негізде аны›талын“ан тЩжірибелік ма“л±маттар ›оса беріліп отырады.

°сынылатын Щдебиет:

1. Ë.Ä.據庄姓, .Ì.遽剿擾 . 鸞城尿震特仲 淸預魏. – Ì.:昆瘡à, 1976.-584 ñ.

2. È.Ï.줘裔尊â,Ý.Â.춧脣簇ÿí,Ï.Í.滑惟乙億 屢鏃賊妖閃凹à è 增城尿震特仲 淸預魏. – Ì.:慊Ó, 1986.

3. È.Ï.줘裔尊â, Ý.Â.춧脣簇ÿí, Ï.Í.滑惟乙億 袞調純荻嚴壯ÿ 鎭鏃賊妖閃凹殲 淸預特仲 孺張震魏 – Ì.:慊Ó, 1989.

4. À.Ñ.쭌茁音蓴孺é, Â.Â.驚意陝荻仲僥. 鸞城尿震特仲 淸預魏 è 鎭鏃賊妖閃凹à – Ì.:厥前橓緘杖å, 1985.

5. È.À.憾葉杖惟â. 屢鏃賊妖閃凹à è 增城尿震特仲 淸預魏(屢典 調純荻嚴裝õ 茁增諺). – Ì.:慊Ó, 1991

6. È.À.憾葉杖惟â. 屢鏃賊妖閃凹à è 增城尿震特仲 淸預魏(屢典 張調純荻嚴裝õ 茁增諺). – Ì.:慊Ó, 1987

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ЗаттардыЈ электронды› теориясы

ПЩнніЈ коды: ETV 4214

ПЩнніЈ типі: Базалы›,міндетті пЩні

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Раимбаева Ж. – педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, доцент.

Пререквизиттері мен постреквизиттері: жалпы физика курсы, математикалы› анализ, кЩдімгі дифференциалды› теЈдеулер теориясы, математикалы› физика Щдістері.

КурстыЈ масаты: ПЩнді толы› меЈгерген студент «Атом ядросы жЩне элементар бйлшектер физикасы» курсын жеЈіл игеруге мумкіндік алады

КурстыЈ мазм±ны:

ЗаттыЈ электронды› теориясы бйлімі конденсациялан“ан орталар физикасыныЈ маЈызды мЩселелерін ›амтиды. М±нда“ы материалдар Щдістер бірлестіктерімен емес, объектілер бірлестігін ›арастырумен аны›талады. С±ра›тарды тал›ыла“анда статистикалы› физиканыЈ жЩне квантты› механиканыЈ математикалы› аппаратына, принциптеріне, нЩтижелеріне сЇйену керек. Изинг моделіне, Гейзенберг моделіне жЩне т.б., демек конденсациялан“ан орталардыЈ ›асиеттерін сипаттайтын физикалы› модельдерге кйЈіл бйлінеді.°сынылатын Щдебиет:

 1. Свирский М.С. Электронная теория вещества М., Просвещение, 1980.

 2. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: ВШ, 1985.

 3. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М., 1978.

 4. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников. М., 1982.

 5. ЖаЈабергенов љ. Электроника негіздері. Алматы., Мектеп, 1989.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Радиациялы› ›ауіпсіздіктіЈ физикалы› негіздері

ПЩнніЈ коды: CV4209

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ешимова °. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты,а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Атомды› жЩне ядролы› физика

Постреквизиттер: Атом ядросы жЩне элементар бйлшектер теориясы

КурстыЈ масаты: Радиоактивтілік туралы тереЈ білім алып, ›орша“ан ортаныЈ радиациялы› деЈгейін аны›тауды Їйренеді..
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.