Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет33/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   53

Ба“дарламаныЈ ›ыс›аша курсы: 批焉疾 й諸嗾. 批焉疾 й諸嗾 劉存掩蹂陞. 행曖燮液Ј 凞焉疾前診震魏薏妖涯柚證. 淃音鳥裔打ÿ. 졌倧焉祉 怏凞焉疾凹鎭陞 凞焉疾 й諸嗾. 淃鎭莊歪ë. 批焉疾 й諸嗾炙Ј 噫儼燼ÿ. 淃鎭莊歪ë. и諸嗾 劉存掩蹂陞 í 禎鎭莊歪陰燮 纖弘茵證惚Ј 蓀雨陝汞û. 男熉隣魂û›. 批焉疾 й諸嗾炙Ј 噫儼燼ÿ. Ò±調 凞焉疾 û. Ј 檉藕à 灑懿 胞倧û. ê êЇ. ê 昏液û. ê 祉詣憶논鴨陞 禎鎭莊歪陰燮 診調懿û. Металдардаы электр тоы. 批焉疾佺液й叱녕陞剽녠. Јû. 屢逸儼城債àà 蓀雨陝汞執 劉鴨造논³Ј й豫儼놉³. û й叱녕陞剽녠. 폼懿 й叱녕陞剽녠 æЩ 凞焉疾 й叱녕陞剽녠 燮葉惚菴û 蓀雨陝汞. 屢鏃氈音攸尊庄û喜尿茁ÿ. 淃鎭莊歪陰燮 惟粧攸녠 纖弘茵證. 屢鏃氈音攸足³ ›±岫薏增燮. Жартылай йткізгіштердіЈ электрлікасиеттері. Таза жЩнеоспалы жартылай йткізгіштер, р-п йтулер. Газдардаы жЩне вакуумдаы электр тоы. Электролиттердегі электр тоы. Жартылай йткізгішті триод, транзисторлар. ЭлектрондардыЈ электр жЩне магнит йрісіндегіозалысы


°сынылатын Щдебиет:

1. Грановский В.л: Электрический ток в газах, “Наука”, 1971

2. Леб Л. Основные процессы электрических разрядов в газах, Гостехиздат, 1950

3. Пенинг Ф.М. Электрические разряды в газах, ИЛ, 1960

4. Энгель А. Ионизованные газы Физматгиз, 1959

5. Френсис Г. Ионизационные явления в газах, Атомиздат, 1964

6. Герасимов Т.Ф. Электрический ток в газах и вакуума Л., Учпедгиз, 1957

7. Папалекси Н.Д. Курс физики Т 2, Гостехиздат, 1950Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Физикалы› ›±ралдар жЩне олардыЈ йлшеу шектері

ПЩнніЈ коды: CV2201

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Алмагамбетова А. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, доцент.

КурстыЈ масаты: 즈乙胞› 淸預魏 ïЩ炙炙Ј 챓贍녹鴨諸炙Ј й矣掩 穽矮典乙終靭í æ±荏ñ 縯焌ó 凹諺牙蹂陞 靭í 菴“液證 ›贍哄診增弘魂雪û.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы

Постреквизиттер: Электродинамика, Электротехника, Ядро физикасы жЩне элементар бйлшектер. Студент курсты о›у барысында физикалы› ›±ралдардыЈ ›±рылысымен, ж±мыс жасау принципімен, олардыЈ тЇрлерімен танысады. ПриборлардыЈ йлшеу кезінде жіберілетін ›ателіктерімен, дЩлдік сыныптарымен танысып, практикалы› ма›саттар Їшін ал“ан білімін жЇзеге асырады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Физикалы› шамаларды йлшеу дЩлдігі. Механикалы› шамаларды йлшеу. Молекулалы› шамаларды йлшеу. Электр жЩне магнит шамаларды йлшеу. Оптикалы› шамаларды йлшеу. Атомды› жЩне ядролы› йлшемдер. Электродинамикалы› жЇйедегі аспаптар. Электростатикалы› жЇйедегі аспаптар. Электромагниттік жЇйедегі аспаптар. Магнитоэлектрлік жЇйедегі аспаптар. Феррадинамикалы› жЇйедегі аспаптар. Индукциялы› жЇйедегі аспаптар. Вибрацияла› жЇйедегі аспаптар. Термоэлектрлік жЇйедегі аспаптар. °л“аю йлшемдері.

°сынылатын Щдебиет:

1.잠涯應齧â æ. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執, "잿à 祉蹂", 1991.

2.춧淙孼吾í Å.Ì.,璥依â Í.Í. 柑猝 翟緘é 淸預孺. 批焉疾賊妖閃凹à. Ì., "厥前橓緘杖å", 1990.

3.콸姪宬 À.À.,穡典仲僥 Á.Ì., 柑猝 淸預孺. Ì., "찰症 鮑鏑à",1988. Ã 間乙曝凹荻 Ñ.Ã. 4.批焉疾料嚴軫î. Ì., "昆瘡à",1989.

5.邏橓蟻億 È.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û . 잼茵執 ,"竟攸俺"1988.

6.屢音卽妖 Ð.Â.,墅荻音â Â.Ô. 柑猝 淸預孺. 批焉疾料嚴軫î. Ì.,1989.

7.杻蓀ÿ›荻 Æ. 批焉疾 æЩ張 茵臣奄了ì. 잼茵執, "竟攸俺".1999.

8.得曜 Ñ.Ý., 漏溢輒億à À.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執., "竟攸俺", 1999.

9.嵌尊音â Ô.Ñ. 柑猝 淸預孺. 膠震魏, 城佃壯ÿ è ÿ鴨存 淸預魏. Ì., "厥前橓緘杖å",1978.

10.陋掩悚造孼荻à Ã.À., ò.á. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 穽蟾震有荏. 잼茵執., "竟攸俺",1987.

11.據灑調桎存渾 穽蟾震有ì 禎 淸預劉; 嶋齬狀å 禎櫛訟å.- ì.; 찰症 鮑鏑à,1982.

12.厥蟾震有ì 禎 翟緘é 淸預劉 禎ä 釣菴柚猥é Â.Ô.孔醴釣循. 흔菴鎭蟻增脣 "厥前橓緘杖å", Ì,1986.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: иміртіршілікгі ›ауіпсіздігі негіздері

ПЩнніЈ коды: OKN1103

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Жиенбаева Л.

КурстыЈ пререквизиттері мен постреквизиттері: ««Адам ймірі ›ауіпсіздігі негіздері жЩне еЈбек ›ор“ау»» курсыныЈ негізгі мазм±ны студенттерді тіршілік ›ауіпсіздігініЈ негізгі ›±рылымдарымен таныстыру, тйтенше жа“дайлар классификациясымен таныстыру жЩне одан ›ор“ану тЩсілдерін о›ыту

Курсты оытудыЈ негізгі масаты: «Адам ймірі ›ауіпсіздігі негіздері жЩне еЈбек ›ор“ау» курсыныЈ негізгі мазм±ны студенттерді тіршілік ›ауіпсіздігініЈ негізгі ›±рылымдарымен таныстыру, тйтенше жа“дайлар классификациясымен таныстыру жЩне одан ›ор“ану тЩсілдерін о›ыту. Тйтенше жа“дай кезінде йзара жЩне зардап шеккен адам“а ал“аш›ы медициналы› кймек кйрсетуді Їйрету. Азаматты› ›ор“аныстыЈ о›улы›тарымен таныстыру жЩне йндірістік нысандардыЈ тйтенше жа“дайлар кезінде ж±мыс істеу т±ра›тылы“ын, ›±т›ару мен кезек кЇттірмейтін бас›а да ж±мыстарды ±йымдастыруын о›ытып-Їйрету. Сонымен ›атар Тйтенше жа“дай кезінде халы›тыЈ іс-Щрекеті мен психологиялы› дайынды“ы туралы та›ырыптарды ›амтиды.

°сынылатын Щдебиет:

1.Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.2.Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002г.3.Атаманюк В.Г., Гражданская оборона: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа , 1986 г.4.Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва ВШ, 2001.5

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г.6 Тіршілік ›ауіпсіздігі . О›у ›±ралы, 1-2 кітап. – Алматы: республика курстары ТЖ жЩне Аљ, 2003 ж.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шлеуметтану

ПЩнніЈ коды: Ale1104

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Шбікенов Ж

Пререквизиттер: љаза›стан тарихы, саясаттану, философия, мЩдениеттану., т.б. ›î“閃液› “魂忽菴鏃孼 執“昏 蓀雨陝汞診 î›泓魂雪û.

КурстыЈ масаты: љо“амныЈ Щлеуметтік ймірі, Щлеуметтік салалар, Щлеуметтік ›±рылым, Щлеуметтік топ, тап, Щлеуметтік дамудыЈ тЇрлері мен ба“ыттарын білуі керек;жеке т±л“алардыЈ Щлеуметтік статусын, Щлеуметтік мобильділік ±“ымын;Щлеуметтік тЩртіптті, Щлеуметтік шиеленістіЈ шешілу жолдарын, бас›арудыЈ тиімді жа›тарын; социологиялы› зерттеудіЈ Щдістемесі мен Щдістерін жетік меЈгеріп, тЇсінулері керек.

Ба“дарламаныЈ ›ыс›аша курсы:

љазіргі ›о“амда егеменді, демократиялы›, ›±›ы›ты› мемлекет ›±ру жа“дайында ›о“ам дамуыныЈ теориялы› негізін меЈгермей, азаматтардыЈ білімін, мЩдениетін жетілдірмей, ›о“амныЈ Щлеуметтік ймірі жйнінде толы› мЩлімет алмай еш›андай ›о“амды› прогресс болмайды. Сонды›тан осы ма›сатта жо“ары о›у орындарында Щлеуметтану курсын о›ыту толы› жЇзеге асырылуда.

Шлеуметтану пЩні де љаза›стан РеспубликасыныЈ барлы› жо“ары о›у орындарында міндетті тЇрде о›ытылатын Щлеуметтік гуманитарлы› пЩндер ›атарына ›осылады.

Шлеуметтану курсыныЈ ма›саттары мен міндеттері љаза›стан РеспубликасыныЈ жо“ары кЩсіптік білім беру мемлекеттік білім стандартына сЩйкестендірілген, студенттердіЈ ›ажетті білім алуына, болаша› мамандардыЈ Щлеуметтік ймірдіЈ маЈыздылы“ы мен проблемаларын тЇсініп, д±рыс шешім ›абылдап, “ылыми танымдарын ›алыптастыруларына ба“ыттал“ан.°сынылатын Щдебиет:

1.Аженов М.С., Биекенов К.У., Пузиков М.Ф. “Экономическая социология” А,2002

2.Аженов М.С., Утешов С.К., Жаназарова З.Ж. “Общая социология” Альбом схем А,2001

3. Аитов Н.А., Биекенов К.У. “Социология” А,2002

4. Арон Р. “Этапы развития социологической мысли” М,1992

5. Икенов А.И., ЖЇсіпова А.Д. “Шлеуметтану негіздері” А, Экономика,2004

6. Добренько В.И.,Кравченко А.И. “Социология” М,2005

7.Р.Шбсаттаров., М.ДЩкенов “Шлеуметтану” алматы, ’ылым, 2003

8.М.Шженов., М.Садырова “љо“амныЈ Щлеуметтік ›±рылымы” Алматы, љаза› университеті, 2002

9.“Шлемдік Шлеуметтану антологиясы ” Алматы, љаза›стан, 2006 , 4-том

10. .“Шлемдік Шлеуметтану антологиясы ” Алматы, љаза›стан, 2006 ,3-том

11. .“Шлемдік Шлеуметтану антологиясы ” Алматы, љаза›стан, 2006 , 5-том

12.љаза› даласыныЈ ойшылдары (ІХ-ХІІ““

Алматы: ’ылым,1995

13.Абай “љара сйздері” . Алматы, 1993

14.Тажин .М., Ая“ан.Б. Социология негіздері. Алматы,199215.Сорокин. П. Человек. Цивилизация.Общество. М.,1992

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экономикалы› теория негіздері

ПЩнніЈ коды: ETN2107

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Шайхисламова Г.

КурстыЈ масаты: СтуденттердіЈ заман талабына сай экономикалы› ой-йрісін кеЈейту болып табылады. Ол ›азіргі демократиялы› ›о“ам идеясымен жаЈа ›а“идалар“а сЇйеніп, ±лтты› жЩне Щлемдік экономикалы› ойлар“а ба“ытталуы ›ажет.

Постреквизиттер: љаза›стан Республикасында“ы экономика жаЈа ›атынастардыЈ сапалы экономикалы›, рыноктік ой ›орларыныЈ мол болуын ›амтиды.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Экономикалы› ілімніЈ пайда болуы мен дамуы туралы мЩселелерді;Студенттерге адамзат ›о“амыныЈ даму сатыларында“ы материалды›, рухани игіліктерді йндіру жолдарын ай›ындауды;йндірістіЈ негізгі факторларын;рынок ›ызметтерімен инфра›±рылымын;Щлеуметтік экономикалы› жа“дайларды талдау;›азірігі ›о“амды дамыту мЇмкіндіктерін тЇсіндіру жЩне о›ып Їйрету.

°сынылатын Щдебиеттер:

  1. Экономикалы› теория негіздері. О›улы›- Алматы, Санат 1998,

  2. Экономикалы› теория. О›у ›±ралы- Алматы, 1999,

  3. Жалпы экономикалы› теория. О›улы›. Редактор жетекшісі Шеденов и.љ. Алматы-А›тйбе 2002,

  4. Экономикалы› теория негіздері. О›у- кйрнекілік ›±рал. Л.М. Куликов- М, 1993,

  5. Осипова Г.М. Экономикалы› теория негіздері,- Алматы 2002

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Философия

ПЩнніЈ коды: FiL2111

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн.

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Оспанов Б.

Пререквизиттер: МЩдениеттану, адам жЩне ›о“ам.

Постреквизиттер: Саясаттану, Щлеуметтану

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Жас маманныЈ философиялы› мЩдениетін ›алыптастыру. Б±л ма›сатты жЇзеге асыру Їшін келесі мЩселелерді шешу ›ажет:

1. Студенттерді философия тарихымен жЩне “ылымныЈ ›азіргі кезеЈдегі жа“дайымен таныстыру.

2. Ойлау мЩдениетініЈ йсуіне жа“дай жасау, ойлаудыЈ йзіндік, сыншылды››а, йзін-йзі сынау тЇрлерін кйтермелеу жЩне а›ылдыЈ кеЈдік, тереЈдік, ашы›ты›, ал“ырлы› сия›ты тЇрлерініЈ ›алыптасуын ›олдау.

3. С±хбаттыЈ Щдістері жйнінде білім беру, да“дыларды ›алыптастыру“а кймектесу.°сынылатын Щдебиет:

1. Кішібеков Д., Сыды›ов К. Философия. – А., 2005.

2. ’абитов Т. Философия. – А., 2005.

3. Алтаев Ж., ’абитов Т. Философия жЩне мЩдениеттану. – А., 1998.

4. Алтаев Ж., љасабек А., М±›амбет›алиев љ. Философия тарихы. – А., 2000.

5. МЩдени-философиялы› энциклопедиялы› сйздік. – А., 2004.

6. Кішібеков Д. Философия.–А., 2005

7.Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая философия. – М., 1979.

8. Шлеуметтік философия. Хрестоматия. љ±р. Шбішев љ. – А.,

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Оптика

ПЩнніЈ коды: Opt 2207

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші - а“а о›ытушы Аманбаева М.

柑猝執Ј 焌執: ÏЩ庄³ 桎薏› 靭Ј愼造孼 增昶孼ò 有猝 茵鎭鳥贍菴終í 前û 鎭典薏› 有猝執Ј 縯ë“葉û 灑薏ï 診岫乙執í 焌薏增弘茵薏›執Ј 燮壯熉 鎭典證 靭í 凞焉疾賊妖閃凹陝û, 侑陝窒û› 靭鎚杖魏裝 æЩ張 ÿ崖鏑û› 淸預魏 ò.á. 鎭典薏› 淸預魏 áй蹂隣儼논 î›ó 蓀終證庄à ›鏑菴壯 贍雪û.

厥儼焉淳預窒儼³: ÏЩí 灑熉蔣à 悚諸音祉í 鎭典薏›-穽蟾震魏薏› 茵鎭鳥贍液 桎薏› 靭Ј愼宗 Ї膨í 增昶孼ò 縯倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 靭鎚杖魏, 凞焉疾 áй蹂隣儼논,溢音有足û› 淸預魏 æЩ張 鎭鏃賊妖閃凹à, 全震魏, 茵鎭茵震魏薏› 陝贍了牙, 證晤›執› 贍愼鎖à 靭í 陝贍嶢凹贍û› 愼佃奄鳥ÿ裝 縯›證 靭Ј愼宗³ ›剡奄.

柑猝執Ј 茵傲±: 膠震魏 縯倚û 張陞豫³ ±“忽菴ð“à: 劉Ј놉祉ê 渟í 彰›泓 膣調薏 òЇ嗾炙攸儼愼, 焌薏增弘茵薏› 穽妖打電張, 遵悚綎노녠 穽妖打電張, 焌›診懿 裔Ј菴終壯 æЩ張 鏑燮液Ј 劉Ј놉祉攸녠 – 彰›泓執Ј 茁壹奄鳥ÿ薏› ›葉猥窒儼녹孼 蓀雨陝汞惚à, 循鳥惺 穽妖打綎儼논å êйЈ노 áй蹂張牙. 잿贍嶢凹贍û› 靭鎚杖魏裝Ј 張陞醴儼³ 城佃 æЩ張 城佃 ÿ崖前û 淸預魏證裝Ј 縯倚û ±“忽菴終í æЩ張 Щ牙增儼논 î›泓昶ûЈ 茵Ј昏液 凞諺孼祉 灑薏ï 診岫乙液. 煖庄û›診í 前û áй蹂日³Ј 櫛Јû 怏壯麟魏裝Ј åЈ 茵Ј昏液 穽妖打綎儼³ 靭í 嚴俺鎭諸張 燮壯乙液.

°сынылатын Щдебиет:

1.Á.Ñ.쟈汞鎚狀â. 逗預魏. - 잼茵執,1997æ.

2.Â.Ñ.찌蟻劉蔣鎭勖. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 嚴俺鎭ð 鍊壯“û. - 잼茵執: 竟攸俺,1974.

3.Å.Ì.춧淙孼吾í, Í.Í.璥依â. 柑猝 翟緘é 淸預孺. 竟鎚杖魏 - Ì., 厥前橓緘杖å,1987.

4.À.À.콸姪宬, Á.Ì.穡典仲僥. 柑猝 淸預孺. - Ì.,찰症 鮑鏑à,1986.

5.À.Í. 璥軫檍â 嶋齬狀å 禎櫛訟å.-Ì.;찰症 鮑鏑à,1989

6.È.Â.邏橓蟻億. 柑猝 淸預孺 - Ì., 昆瘡à, 1987. Ò.1

7.Ä.Â.酪詢筑í. 咬陷é 有猝 淸預孺 - Ì., 昆瘡à, 1987,Ò.1

8. Ñ.Ï.鸞釣凝荻..竟鎚杖魏 - Ì., 昆瘡à, 1975.

9.Ñ.Ý.得曜, À.Â.漏溢釣循. 펍倚û 淸預魏 有猝û. – 잼茵執, 1977.

10.펼“燮û 茵鎭茵震魏. љ汞›星à 有猝. /잰哀ñ Å.- 잼茵執, 2003 æ.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Классикалы› механика

ПЩнніЈ коды: KM 2209

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Сейсенов Б. - философия “ылымдарыныЈ докторы, профессор.

厥儼焉淳預窒儼³:ÏЩí 灑熉蔣à 悚諸音祉í 鎭典薏›-穽蟾震魏薏› 茵鎭鳥贍液 桎薏› 靭Ј愼宗 Ї膨í 增昶孼ò 縯倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 靭鎚杖魏, 凞焉疾 áй蹂隣儼논, 茵鎭茵震魏薏› 陝贍了牙, 證晤›執› 贍愼鎖à 靭í 陝贍嶢凹贍û› 愼佃奄鳥ÿ裝 縯›證 靭Ј愼宗³ ›剡奄.

柑猝執Ј 焌執: ÏЩ庄³ 桎薏› 靭Ј愼造孼 增昶孼ò 有猝 茵鎭鳥贍菴終í 前û 鎭典薏› 有猝執Ј 縯ë“葉û 灑薏ï 診岫乙執í 焌薏增弘茵薏›執Ј 燮壯熉 鎭典證 靭í 凞焉疾賊妖閃凹陝û, 侑陝窒û› 靭鎚杖魏裝 æЩ張 ò.á. 鎭典薏› 淸預魏 áй蹂隣儼논 î›ó 蓀終證庄à ›鏑菴壯 贍雪û.

柑猝執Ј 茵傲±: 勘葉茁魏薏› 靭鎚杖魏菴 縯倚û 張陞豫³ ±“忽菴ð“à: 劉Ј놉祉ê 渟í 彰›泓 膣調薏 òЇ嗾炙攸儼愼, 焌薏增弘茵薏› 穽妖打電張, 遵悚綎노녠 穽妖打電張, 焌›診懿 裔Ј菴終壯 æЩ張 鏑燮液Ј 劉Ј놉祉攸녠 – 彰›泓執Ј 茁壹奄鳥ÿ薏› ›葉猥窒儼녹孼 蓀雨陝汞惚à, 循鳥惺 穽妖打綎儼논å êйЈ노 áй蹂張牙. 잿贍嶢凹贍û› 靭鎚杖魏裝Ј 張陞醴儼³ 幽葉茁魏薏› 靭鎚杖魏裝Ј 縯倚û ±“忽菴終í æЩ張 Щ牙增儼논 î›泓昶ûЈ 茵Ј昏液 凞諺孼祉 灑薏ï 診岫乙液. 煖庄û›診í 前û áй蹂日³Ј 櫛Јû 怏壯麟魏裝Ј åЈ 茵Ј昏液 穽妖打綎儼³ 靭í 嚴俺鎭諸張 燮壯乙液.

°сынылатын Щдебиет:

袞陞豫³ Щ鴨訟奄

1. 펨存荻 Í.È. 勘葉茁特仲 靭鎚杖魏. –Ì.: 厥前橓緘杖å, 1980.-303ñ.

2. 竟緘猝孺é È.Â. 那典杖ê 裔菴÷ 禎 鎭典奄料嚴惟é 靭鎚杖劉.-Ì.: 昆瘡à, 1972.-448ñ.

љ前忽胞 Щ鴨訟奄

1. 잰銳鏃陝 Ì.À. 勘葉茁特仲 靭鎚杖魏.-Ì.: 昆瘡à, 1980.

2. 據庄姓 Ë.Ä., 遽初擾 Å.Ì. 憾城孺é 有猝 鎭典奄料嚴惟é 淸預孺. 竟鎚杖魏. 批焉疾賊妖閃凹à. – Ì.: 昆瘡à, 1969, 1972.-272ñ.

3. 皎鐄荻仲僥 È.È. 柑猝 鎭典奄料嚴惟é 靭鎚杖孺 秧ÿ 淸預惟â. –Ì.: 흔ä-脣 慊Ó, 1978.-575ñ.

4. 췸陰增彦í Ã. 勘葉茁特仲 靭鎚杖魏.-Ì.: 昆瘡à, 1975.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.