Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет32/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53

Ба“дарламаныЈ ›ыс›аша курсы:


Жо“ары о›у орнында ›аза› бйлімдеріндегі орыс тілі курсы жалпы білім беру ›ызметін ат›арады. ’ылыми, арнайы іскерлік, информацияларын алу Щдісі болып табылады. ПЩнніЈ жетекші Щдісі болып белсенді коммуникативтік жЩне сапалы практикалы›, когнитивтік Щдістер ›олданылады. ПЩнніЈ негізгі ма›саты болаша› мамандардыЈ коммуникативтік компетенцияларын ›алыптастырып, на›ты сйздік жа“дайда лингвистикалы› Щдістермен на›ты коммуникативтік міндеттерді шешу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. - Алматы, 2005.-529с.

 2. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов (бакалавриат)//Под редакцией Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К.- Алматы: љаза› университеті, 1999.

 3. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208с.

 4. Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма-ата: Рауан, 1992. – 173с.

 5. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68с.

 6. Миронова В.Г., Хмельницкая И.Б. Обучению научному стилю речи. – Алматы: Ана тілі, 1993. -143с.

 7. Бекишева Р.И., Мусатаева М.Ш. Пособие по научному стилю русской речи (юридический цикл). – Алматы, 2001. – 146с.

 8. Шаяхметова Н.К. Русский язык. Обучение научному стилю. – Алматы: љаза› университеті, 2006.

 9. Материалы республиканских и местных периодических изданий.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шет тілі

ПЩнніЈ коды: Sht2108

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші аа оытушылар: Оспанова Б.Ж.,Танибергенова С.С.

Пререквизиттер: тілін о›ып-Їйреніп жат›ан елдіЈ тарихы, мЩдениеті, саясаты, экономикасы туралы мЩліметтермен таныстыру;

КурстыЈ масаты: Студенттерді а“ылшын тілініЈ грамматикасын, фонетикасын меЈгертуге жЩне а“ылшын тілінде сййлеуге Їйрету. Сййлеу ЩрекетініЈ ішінде – ауызекі тілде (устная разговорная речь) сййлеуді меЈгертуге баса мЩн беріледі. Практикалы› саба›тарды ›олдану“а маманды› тЇріне сай материалдар іріктеліп алынды.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: ПЩн бойынша о›у курсыныЈ соЈында студент мына тймендегі талаптар“а сай болуы керек:

 1. фонетика: дыбыстарды аны› айту, кейбір жекелеген дыбыстар мен дыбыс Щріптер мен Щріп тіркестеірніЈ о›ыту ережесін, дауыс ыр“а“ыныЈ (интонация) ерекшеліктерін:

 2. орфография: а“ылшын тілінде сйз ›±рамында“ы ЩріптердіЈ ›атесіз жазылуын ›ада“алауды;

 3. лексика: кйптеген сйздердіЈ, терминдердіЈ жЩне сйз тіркестерініЈ кйп ма“ыналы› ›ырын жЩне негізі маманды“ы бойынша лексикалы› ›ор меЈгеру керектігін;

 4. грамматика: а“ылшын тілініЈ базалы› жЩне инженерлі-техникалы› терминологиясыныЈ су, мал, ›±рылыс шаруашылы›тар салаларына тЩн негізгі грамматикалы› ерекшеліктерін білуі ›ажет.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Т.Н.Игнатова. Английский язык. Москва, 1992

 2. Е.И.Курашвили, Е.С. Михалкова. Английский язык. Москва, 1991

 3. К.ЖаЈабаева. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского языка. Алматы, 2003

 4. Жапбаров Н.А., Каримова Г.А. Учебное пособие. Тексты для самостоятельного языка для студентов факультета нефти и газа. Кызылорда, 2004

 5. Жапбаров Н.А., Каримова Г.А. методическая разработка по обучению чтению и пониманию английского языка студентами яакультета нефти и газа.

 6. Дудкина г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения.

 7. Ыс›а›ова Ж.Ы., Каримова З.Н. Английский язык. Хрестоматия Алматы, 1991

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Молекулалы› физика

ПЩнніЈ коды: CV2002

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ешимова °. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Механика, Орта мектеп физикасы, алгебра жЩне аналитикалы› геометрия, биология, химия.

КурстыЈ масаты: Термодинамика жЩне статистикалы› физика, Атомды› жЩне ядролы› физика. Студент пЩнді игеру барысында реал газдарда жЇретін физикалы› процестермен толы› танысып, оларда“ы фазалы› алмасуларды зерттеп, реал газдардыЈ ›асиетін идеал газдардыЈ ›асиетімен физикалы› заЈдылы›тар, формулалар негізінде салыстырып білімін толы›тырады. Ал“ан білімін іргелі физикалы› зерттеулерде, дипломды› ж±мыстар орындауда пайдалана алады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Реал газдардыЈ идеал газдардан айырмашылы“ы. Ван-дер-Ваальс теЈдеуі.Сынды› шамалар жЩне оларды аны›тау жолдары. ТЩжірибе негізінде алын“ан изотермалар мен Ван-дер-Ваальс изотермаларын салыстыру.Бу-с±йы› фазалы› алмасуы. Опалесценция ›±былысы. Флуктуация. Бірінші текті фазалы› алмасудыЈ шекарасы. Екі фазалы жЩне метастабильді кЇйлер.Реал газдардыЈ ішкі энергиясы. Джоуль-Томсон эффектісі. Газдарды с±йылту жЩне тйменгі температураны алу. Реал газдарда“ы фазалы› алмасу. 축醴ûЈ 執“昏液“û 靭í 溢音有乙薏› 焌膺à“惚 陝û›診ó. 축醴ûЈ ò±調›執 ›汞忽菴“û 焰懿 證熉隣魂û“惚ûЈ ò±調›執 êй音隣憶³ 焰懿 證熉隣魂û“惚à ›城惚葉惚 陝û›診ó. 쟎陝ûЈ ò±ò›弘薏› 惟戱淸打孼祉í 陝û›診ó. 쟎陝ûЈ 焰懿й叱녕陞剽녠 惟戱淸打孼祉í 陝û›診ó. 즈蟻舵陝 ò±調›執證í 陝û›診ó. 쟎陝ûЈ 魂“贍液薏“惚 æЩ張 쟉重陝 精撓尊靭疾논³Ј ò±調›執證í 陝û›診ó.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Яворский Б.М. , А.А.Пинский «Основы физики» І том. М. 1979

 2. С.Э.Фриш, А.В.Тиморева «Жалпы физика курсы» І том. Мектеп, 1971

 3. Г.Я.Мякишев, А.З. Синякова «Физика. Молекулярная физика, Термодинамика» М.Дрофа, 1996 г.

 4. В.В.Волькенштейн «Сборник задач по общему курсу физики» М. 1990

 5. Детлаф А.А., Яворский Б.М. «Курс физики» М, ВШ. 1973. 384 с.

 6. Ландау Л.Д. «Курс общей физики. Механика и молекулярная физика» М. Наука, 1969. 400с.

 7. Савельев И.В. «Курс физики» І том. Наука. 1989. 352 с.

 8. Кикоин А.А., Кикоин К.А. «Молекулярная физика»

 9. Гермензон Е.М. и др. «Курс общей физики. Молекулярная физика» М. 1986 г

 10. љожанов Т.С. Рысменде С.С. «Механика. Молекулалы› физика. Термодинамика» Алматы, 2001

 11. Абдуллаев «Жалпы физика курсы»

 12. Ас›арова «Молекулалы› физика жЩне термодинамика»

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Психология жЩне адам дамуы

ПЩнніЈ коды: PRCh

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Скендірова А.

КурстыЈ масаты: Даму психологиясы, психология тарихы, Щлеуметтік психология, психоанализ, эксперименттік психология, психологиялы›- педагогикалы› диагностика, конфликт психологиясы, жас жЩне педагогикалы› психологиясыныЈ кйкейкесті мЩселелері ›арастырылады.

Пререквизиттер: Гуманитарлы›, Щлеуметтік-эконмикалы› пЩндер:философия, тарих, педагогика, Щлеуметтану, саясаттану, экономика,мЩдениеттану, жаратылыстану-“ылыми пЩндері: биология,адам анатомиясы, физиология, математика, информатика

Фундаменталды психологиялы› пЩндер: психология маманды“ына кіріспеБадарламаныЈ ›ысаша курсы: “Психология жЩне адам дамуы” курсын о›ып Їйрену студенттерге теориялы› ›ор меЈгеру ба“ытында о›ыл“ан дЩрістерден т±рады. Лекциялы›, практикалы› жЩне кеЈес беру саба›тары арнайы психологиялы› зерттеу Щдістері мен бай›аулар негізінде ие бол“ан теориялы› білімдері мен т±л“аны практикалы› т±р“ыдан меЈгеру біліктілігі мен да“дысын бекітуді йзініЈ ма›сат етіп ›ояды. Б±л курс педагогика жЩне психология маманды“ы студенттері Їшін фундаменталды пЩн болып табылады. «Психология» курсы негізгі психологиялы› пЩн ретінде психиканыЈ таби“атын тереЈ “ылыми негізде ±“ыну“а, психикалы› процестердіЈ ерекшеліктерін тЇсінуге тірек болады. ПЩнніЈ негізінде ›азіргі жаЈа психологиялы›, теориялы› тЇсініктерді жЩне классикалы› теорияларды “ылыми талдау ар›ылы психология “ылымыныЈ зерттеу объектісі- психиканыЈ таби“аты тЇсіндіріледі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Ш.Алм±ратов. Жалпы психология. Білім, 1996.

 2. љ.Жары›баев. «Жалпы негіздері». Алматы,2002.

 3. Богословский В.В. Жалпы психология. 1973.

 4. СЩбет Бап-Баба «Жалпы психология». Алматы, 2003.

 5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Москва. ИРО,1997.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. Москва, 2002.

 7. Немов Р.С. Психология. Москва.-Владос, І,ІІ,ІІІт. 1998.

 8. Е.Сост. И.Рогов «Общая психология» Москва, 1998.

 9. Столяренко И.К. «Общая психология» Москва, 2002.

 10. Петровский А.В. «Жас ерекшелігі жЩне педагогикалы› психология».

 11. Петровский А.В. «Общая психология». 1989

 12. Цербаков А.И. «Практикум по возрастной и педагогической психологии». М, 2000

 13. Атлас по психологии. Гамезо. Домашенко. 1997

 14. љ.Жары›баев «Жантану негіздері». Алматы, 2000

 15. Бодалев А.А. «Психология личности». Москва, 1980.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Электр жЩне магнетизм

ПЩнніЈ коды: EM 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ЖайсаЈбаев Т. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, акдемиялы› профессор.

КурстыЈ пререквизиттері мен постреквизиттері: КурстыЈ о›ытылуы студенттердіЈ мектептегі физика пЩнінен ал“ан біліміне сЇйенеді. Атал“ан курс›а дейін студенттер “Механика”, “Молекулалы› физика жЩне термодинамика” курстарын игерген. Кейіннен “Оптика”, “Атом жЩне атом ядросы физикасы” о›ытылады. Жалпы физика курстары о›ытылып бол“асын студенттер теориялы› физиканы о›иды.

Курсты оытудыЈ негізгі масаты: Физикалы› теорияны “ылымныЈ ›азіргі кезеЈдегі жетілуініЈ, ЩртЇрлі ба›ылаулар мен тЩжірибелердіЈ жЩне орындал“ан эксперименттердіЈ нЩтижелерініЈ ›орытындысы ретінде кйрсету. Сонымен ›атар, болаша› маманныЈ негізгі физикалы›, оныЈ ішінде электрлік жЩне магниттік ›±былыстарды, заЈдар мен Їрдістерді ай›ын тЇсінуі, ›±былыстар мен шамаларды математикалы› Щдістермен йрнектей білуі, электр жЩне магнетизмніЈ негізгі заЈдарын теориялы› жЩне практикалы› т±р“ыда пайдалана білуге, ж±мыс барысында аны›тамалы› Щдебиеттерді пайдалануда жЩне ›ажетті “ылыми-техникалы› ма“л±матты табуды игеру секілді кйптеген маЈызды мЩселелерде ескеріледі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы.-Алматы, 1984

 2. Арызханов Б. Физика курсы.-Алматы: Мектеп, 1988.

 3. А›ылбаев Ж.С., Ерма“амбетов љ.Т. Электр жЩне магнетизм.-љара“анды, 2003.

 4. Шбілдаев Ш. Физика. Электродинамика негіздері – Алматы: Рауан, 1994.

 5. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсыныЈ есептер жина“ы.-Алматы: Мектеп, 1974.

 6. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. Электричество и магнетизм.-М., 1987.

 7. Калашников С.Г. Электричество.-М.: Наука, 1977.

 8. љожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. II-том. Электр жЩне магнетизм. Оптика. Атом жЩне ядролы› физика.-Алматы, 2003.

 9. Томилин А.Н. Мир электричества. – М.: Дрофа, 2004

 10. Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высш.шк., 1990

 11. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы II-том – Алматы, 1971.

12. Савельев И.В. Жалпы физика курсы II-том – Алматы, 1971

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Педагогика

ПЩнніЈ коды: Ped 2202

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ыдырысов С.

КурстыЈ масаты: ТЩрбие теориясы мен технологиясы, дидактика, педагогиканы о›ыту Щдістемесі, этнопедагогика, педагогика тарихы.

Пререквизиттер: Гуманитарлы›, Щлеуметтік-эконмикалы› пЩндер:философия, тарих, Щлеуметтану, саясаттану, экономика,мЩдениеттану. Фундаменталды педагогикалы› пЩндер: педагогика маманды“ына кіріспе.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: «Педагогика» о›у пЩні болаша› м±“алімдерді кЩсіби дайындауда Їлкен роль ат›арады. Педагогика – адамзаттыЈ тЩжірибесін ма›сат›а ба“ытты беру процесі жЩне жас ±рапа›ты ймір мен іс-Щрекетке даярлау жйніндегі “ылым. Студенттерді тЩрбие мен о›ытудыЈ “ылыми негізде жасал“ан жЇйелерімен таныстыру олардыЈ білім беру процесініЈ мЇмкіндіктері жйнінде ой-йрісін кеЈейтеді, оны т±тас процесс ретінде ›±рудыЈ ›ажеттігін кйре білуді ›амтамасыз етеді, т±л“аны тЩрбие жЩне о›ытудыЈ субьекті ретінде тЇсінуге кймектеседі.

°сынылатын Щдебиет:

1.љР Конституциясы А. «љаза›стан», 1995ж.

2.љР «Білім туралы» ЗаЈы А., «Баспа», 2007.

3.Назарбаев Н.Ш. «љаза›стан - 2030» љаза›стан хал›ына жолдауы, 1997ж.

4.Педагогика. Абай атында“ы °лтты› педагогикалы› университет. ДЩрістер курсы. – Алматы. «Н±рлы

Щлем», 2003.

5.Ж.Б.љоянбаев, Г.М.љоянбаев Педагогика. – Алматы, 2000ж.

6.Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. – Алматы, 2004.

7.Шбенбаев С. ТЩрбие териясы мен Щдістемесі. – Алматы. «Дарын» 2004.

8.Бондаревская Е.В. Воспитания как возраждения гражданина, человека культуры и нравственности. –

Ростов на Дону, 1994.

9.Бодалев А.А. Личность и общения. М., 1983.

10.Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека. М., 1988.

11.Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М. «Владос Пресс» 2002.

12.љалиев С., Май“аранова Ш., т.б. Мектептегі тЩрбие ж±мысыныЈ теориясы мен Щдістемесі. – Алматы.

«РБК», 1999.

13. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

14.Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996ж.

15.Н.В.Бордовская, Реан А.А. Педагогика П., 2001г.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: изін-йзі тану

ПЩнніЈ коды: Sam2205

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Успанова З

КурстыЈ пререквизиттері мен постреквизиттері: «изін-йзі тану» пЩні гуманитарлы› пЩндермен ты“ыз байланысты- «љаза›стан тарихы», «Философия», «МЩдениеттану», «Шдеп», «Эстетика», «Дін тану»,

«Экология», « Психология», « Педагогика» т,б.Курсты оытудыЈ негізгі масаты:. Болаша› мамандардыЈ ізгілікті дЇниетанымын дамыту, олардыЈ йзін жЩне ›орша“ан ортаны ба“алай білу ›абілетін дамыту.

изін-йзі тану пЩнінен саба› беретін о›ытушыныЈ басты міндеттерініЈ бірі – о›ытудыЈ Щдістерін дЇрыс таЈдай алуы, ййткені курстыЈ нЩтижелі жЇргізілуі еЈ алдымен педагог пен студенттіЈ йзара ›атынасыныЈ ›андай жолдар ар›ылы жЇзеге асуына тЩуелді болары сйзсіз.°сынылатын Щдебиет:

 1. Абай. ДЇниеде, сірЩ, сендей ма“ан жар жо›: илеЈдер. – Алматы: Жалын. 1990. – 128бет.

 2. Абай. љара сйздер. Поэмалар. – Алматы: Ел.1993.

 3. А›и›атты тани біл... ’ибрат тол“амдары/›±раст.А.Сейта›ов. – Алматы, 2004. – 320бет.

 4. Алтаев Ж.т.б. Философия жЩне мЩдениеттану: О›у ›±ралы. – Алматы: Литера, 2001.272бет.

 5. Асылов °., Н±с›абай±лы Ж.Шдеп: инабатты› дЩстЇрлері. О›у ›±ралы. – Алматы: Рауан, 1998 – 272 132-140б.

 6. Ауыл кешені кйЈілді – Алматы: љайнар, 1993.

 7. Шлісбаев Ш. Данышпанды› субстанциясы. Алматы: Жалын., 19902.

 8. Шуезов М. Абай жолы.

 9. Шрін Ш. Мазда›. илеЈдер поэмалар. – Алматы: Курсив, 2007 200бет.

 10. Ба“аев Е.°. Саумал дала. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 312бет.

 11. Шдебиет таныт›ышы. Шы“армалары. – Алматы, «Жазушы», 1989, 294бет.

 12. Ба›тияр Тайжан/»Егемен љаза›стан» 01.05.07.

 13. Б±л›ышев Баубек. Заман біздікі: Проза мен поэзия.-Алматы: Атам±ра, 2003.-192бет.

 14. ’аббасов С. Халы› педагогикасыныЈ негіздері (монография). Алматы: Шл-Фараби баспасы, 1995-461бет.

 15. Даналардан шы››ан сйз: на›ыл жина“ы. /Жинап, ›±раст.,ауд.°.Асылов.-Алматы: Мектеп, 1987. – 383бет.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіби ›аза› (орыс) тілі

 • ПЩнніЈ коды - 刊(Î)t3207

 • ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті

 • Кредиттер саны – 2 кредит

 • ДЩріс беруші: Махмутов Б.Б. химия “ылымдарыныЈ кандидаты.

 • КурстыЈ масаты : Халы›аралы› стандарттар“а негізделген, ›аза› тілін (мемлекеттік тілді) меЈгерудіЈ В1 – В2 кЩсіби ба“дарлы деЈгейіне; С1 – С2 маманды› тілі деЈгейіне жету; КЩсіби ›аза› тілі аясында ›алыптас›ан математикалы› терминдер мен сйз тіркестерін бірыЈ“ай ›алыпта ›олдана алу, орыс-а“ылшын жЩне бас›а тілдерден аудару барысында математикалы› мЩтінніЈ “ылыми-Щдістемелік мазм±нын, оныЈ ›±ндылы“ын са›тау.

КурстыЈ пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін практикалы› материалды толы› жЩне кЩсіби деЈгейде меЈгеру Їшін студент мектептіЈ ›аза› тілі курсын жеткілікті жо“ары деЈгейде меЈгерген болуы тиіс. Сол сия›ты студенттіЈ сйздіктермен ж±мыс істеу да“дысы жЩне орыс, а“ылшын тЩлдерінен сауатты болуы да ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

а) «Математика» маманды“ы бойынша студенттерге лексикалы› жЩне терминологиялы› минимумдарды меЈгерту;

б) љаза› тілініЈ жалпы ›олданыста“ы сйздері мен сйз тіркестерініЈ лексикалы› минимумын кеЈейту, оны ›олданыс деЈгейінде меЈгерту;

в) КЩсіби салада“ы материалдарды, жазбаша баяндама мен “ылыми-Щдістемелік есептерді йЈдеу, “ылыми-о›у Щдебетінен конспект даярлай білу;

г) о›улы›тар мен лекциялар материалы бойынша ›ажетті кЩсіби-о›у та›ырыптарынан ЩртЇрлі деЈгейдегі “ылыми жЩне о›у мЩтіндерін даярлау.

д) маманды› бойынша о›у жЩне сййлесу, тыЈдау да“дыларын ›алыптастыру, о›у та›ырыптары бойынша ЩртЇрлі “ылыми-о›у мЩтіндерін ›±ру. • °сынылатын Щдебиет:

1. Орысша-›аза›ша сйздік. љаза› ССР “ылым академиясыныЈ тіл білімі институты/Жалпы редакциясын

бас›ар“ан љаза› ССР ’А корреспендент мЇшесі, профессор ’.’. М±сабаев. – Том 1. – Алматы: љаза›

совет энциклопедиясыныЈ бас редакциясы, 1978. – 576 б.

3. Орысша-›аза›ша сйздік. љаза› ССР “ылым академиясыныЈ тіл білімі институты/Жалпы редакциясын

бас›ар“ан љаза› ССР ’А корреспендент мЇшесі, профессор ’.’. М±сабаев; академикН.Т. Сауранбаев.

Том 2. – Алматы: љаза› совет энциклопедиясыныЈ бас редакциясы, 1981. – 590 б.

4. Бектаев љ.Б. Большой казахско-русский, русско-казахский словарь.– Алматы: Алтын Казына, 2001.

704 с.


5. Орфографиялы› сйздік / љ±раст.: Н.УЩли±лы, А. Фазылжанова, љ.КЇдеринова, ’. Шнес. – Алматы: Тіл

білімі институты, 2007. – 480 б.

6. љаза› тілініЈ тЇсіндірме сйздігі: 50 мыЈ“а жуы› сйз бен сйз тіркесі / Жалпы редакциясын бас›ар“ан

Т.Жан±за›ов. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 968 б.

7. Микишина А.М., Орлов В.Б. Толковый математический словарь. Основные термины: около 2500

терминов / Под ред. к.ф.-м.н. А.П. Савина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1989. – 244 с.

8. Казахско-русский словарь: около 50 000 слов /Под ред.чл.-коор. НАН РК Р.Г.Сыздыковой,проф. К.Ш.

Хусаина. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 962 с.

9.Ожегов С.И. Словарь русского языка: Около 53 0000 слов / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова.

изд., испр. – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005. – 1200 с.

10.Франк В.Ю. Орысша-›аза›ша-а“ылшынша пЩндік-та›ырыпты› сйздік / Русско-казахско-английский

предметно-тематический словарь / Russia-kazakh-english subject thematic dictionary: Справочное пособие. – Алматы: Болаша› балапандары, 2000. –288 с.

11. Русско-казахский словарь: около 70 000 слов /Под ред. Н.Т. Сауранбаева, Г.Г. Мусабаева, Ш.Ш.

Сарыбаева. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005100. – 1152 с.Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапханада“ы кітаптар ›оры,

терминологиялы› сйздіктер, электронды› о›у залы, интернет.


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілі

 • ПЩнніЈ коды - Ê-bsht3208

 • ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті

 • Кредиттер саны – 2 кредит

 • ДЩріс беруші: Махмутов Б.Б. - химия “ылымдарыныЈ кандидаты.

 • КурстыЈ масаты: шетел тілін практикалы› т±р“ыда меЈгеру Їшін жеткілікті білім деЈгейлерін ›алыптастыру; коммуникативтік іс-ЩрекеттіЈ ауызша жЩне жазбаша тЇрлеріне машы›тандыру; меЈгерген білім да“дыларын йз бетінше дамытып жетілдіруге жЩне тереЈдетуге Їйрету.

КЩсіби шетел тілі аясында ›алыптас›ан математикалы› терминдер мен сйз тіркестерін бірыЈ“ай ›алыпта ›олдана алу, ›аза›ша-орысша тілдерден аудару барысында математикалы› мЩтінніЈ “ылыми-Щдістемелік мазм±нын, оныЈ ›±ндылы“ын са›тау.

КурстыЈ пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін практикалы› материалды толы› жЩне кЩсіби деЈгейде меЈгеру Їшін студент мектептіЈ шетел тілі курсын жеткілікті жо“ары деЈгейде меЈгерген болуы тиіс. Сол сия›ты студенттіЈ сйздіктермен ж±мыс істеу да“дысы жЩне орыс, ›аза› тілдерінен сауатты болуы да ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны - ’ылыми стильдіЈ грамматикалы› категорияларын ауызша жЩне жазбаша формада меЈгеру. А›паратты› жЩне кЩсіби мазм±нда“ы мЩліметтерді тыЈдап ›абылдау. СтуденттердіЈ “ылыми ж±мысымен байланысты жазбаша мЩлімдеме (“ылыми ма›ала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау жЩне аннотациялау т.б.) дайындау. ТЇсіндірме жЩне екі тілдік терминологиялы› сйздіктермен, сонымен ›атар маманды› бойынша аны›та“ыш Щдебиеттермен ж±мыс істей алу. Екі жа›ты жазбаша жЩне ауызша аударма да“дысын дамыту.

°сынылатын Щдебиет

1. А.С. Восковская, Г.А.Карпова Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс» 2005.

2. В.Д.Аракин. Практический курс английского языка. 2 курс. Москва, 2005

3. К.ЖаЈабаева. Basic English.Практическое пособие по изучению основ английского языка. Алматы,2003.

4. Ыс›а›ова Ж.Ы., Каримова З.Н. Английский язык. Хрестоматия Алматы, 1991

5. М.А.Васильева Английский язык. 1997.

6. Выборова Г., Махмурян К. Сборник упражнений по английской грамматике. Easy English, Москва 2000.

7. Качалова К.Н. Практическая грамматика Английского языка

8. Н.А.Бонк Учебник английского языка. Часть ІІ, Москва 1999 ж.

9. Twenty topics for discussion. Moscow, 1996.

10. A.P.Pachoton. English-Russian, Russian-English dictionary. Moscow, 2002.

12. Франк В.Ю. Орысша-›аза›ша-а“ылшынша пЩндік-та›ырыпты› сйздік / Русско-казахско-английский предметно-тематический словарь / Russia-kazakh-english subject thematic dictionary: Справочное пособие. – Алматы: Болаша› балапандары, 2000. – 288 с.Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік-практикалы›, а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологияларын (интерактивті та›та) пайдалану.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапханада“ы кітаптар ›оры,

терминологиялы› сйздіктер, электронды› о›у залы, интернет.


КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

О›у орындары мен зертханаларыныЈ экологиялы› ›ауіпсіздігі жЩне ›±жаттандырылуыПЩнніЈ коды: CV2201

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ЖайсаЈбаев Т. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Химия, экология, педагогика

Постреквизиттер: Физика, педагогика. Студенттер ал“ан экологиялы› білімін ймірде на›ты жа“дайларда йзініЈ кЩсіпорныныЈ, ›о“амныЈ экологиялы› ›ауіпсіздігін ›амтамасыз ету Їшін ›олдану“а пайдаланады. Олар экологиялы› мониторингті жЇргізу ретін экологиялы› сипаты бар жобалар мен шешімдерді талдауды йз кЩсіпорныныЈ экологиялы› паспортын толтырып, ›азіргі экологиялы› талаптар“а сай болуын ›ада“алап, сол талаптардан туында“ан ж±мыстарды ат›ару“а дайын болуы керек.

КурстыЈ масаты: Болаша› физика пЩнінен 챓алімі саба› беру барысында физика кабинетініЈ электр жЩне жылумен ›амтамасыз етілуін, экологиялы› ›ауіпсіздігін жЩне ›орша“ан ортаныЈ ластануынан ›ор“ану жолдарын игереді.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: “О›у орындары мен лабораторияларыныЈ экологиялы› ›ауіпсіздігі жЩне паспорттандырылуы” курсыныЈ болаша› физика пЩні м±“алімдерін дайындауда“ы орны, маЈыздылы“ы. љауіпсіздік, ›ауіптілік жЩне экологиялы› ›ауіпсіздік ±“ымдары, ›±рамдас бйліктері. О›у орны немесе мектеп туралы. Мектеп Їйі мен бйлмелерініЈ техникалы› сипаттамасы. “Таби“ат - адам” жа»анды› жалпы жЇйеніЈ йзара Щсерлесуші ›±рамдас бйліктері. Мектеп орналас›ан ауданныЈ таби“и-климатты› сипаттамасы. МектептіЈ электр жЩне жылумен ›амтамасыз етілу жа“дайы. Экологиялы› ›ауіпсіздік жЩне ›орша“ан ортаныЈ ластануы. Мектеп жанында“ы транспорт ›оз“алысын сипаттау. Мектеп жер участкісі мен кйгалдандырылуы туралы сипаттама. ’ылыми-техникалы› прогресс жЩне оныЈ экологиялы› зардаптары. Жер бетіндегі адамзат тіршілігініЈ материалды›-йндірістік бйлігініЈ схемасы. Бай›оЈыр жЩне “арышты› ±шырылымдарыныЈ эколо-гиялы› зардаптары. ОртаныЈ электромагниттік ластануы жЩне оныЈ кйздері. Радиациялы› ›ауіпсіздік жЩне иондаушы сЩулемен ластану. Шумен ластану. АтмосфераныЈ ластануы жЩне оныЈ кйздері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология – М.: ЮНИТИ, 1995

2. Атмосфералы› ауаны ›ор“ау туралы. љР-ныЈ заЈы // Егемен љаза›стан.-2002.-16 наурыз.

3. Шділов Ж. љала мен ›орша“ан орта.-Алматы: Ана тілі,

4. Баешов А., ДЩрібаев Ж.Е. Экология негіздері-ТЇркістан, “Яссауи университеті”, 2000ж.

5. Букс И.И., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка воздействия среду-М.: Изд-во МНЭПУ, 1999.

6. ЖайсаЈбаев Т.Р. Бай›оЈыр жЩне “арышты› ±шырылымдарыныЈ экология зардаптары // Ізденіс-поиск-2001.-№2. 94-99б.

7. ЖайсаЈбаев Т.Р. ’ылыми-техникалы› прогресс жЩне оныЈ экологиялы› зардаптары // Ізденіс-поиск-2002.-№2. 94-99б.

8. Закон о национальной безопасности РК // Фемида-1998.-№9.-с.16-29.

9. Закон Республики Казахстан. Об охране окружающей среды /Казахстанская правда – 5 августа.-1997.10. Закон Республики Казахстан. О радиоционной безопастности населения-Алматы: “Данекер”, 2000.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Физикалы› йлшеу нЩтижелерін йЈдеу Щдістері

ПЩнніЈ коды: CV2201

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Алмагамбетова А.- педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, доцент.

КурстыЈ масаты: : СтуденттердіЈ физикадан йлшеу ж±мыстарына икемдігі мен да“дысы ›алыптастырылады жЩне йлшеу нЩтижелерін йЈдеу Щдістерін меЈгереді

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы, Электродинамика, Электротехника, Ядро физикасы жЩне элементар бйлшектер.

КурстыЈ масаты: Студент курсты о›у барысында физикалы› ›±ралдардыЈ ›±рылысымен, ж±мыс жасау принципімен, олардыЈ тЇрлерімен танысады. ПриборлардыЈ йлшеу кезінде жіберілетін ›ателіктерімен, дЩлдік сыныптарымен танысып, практикалы› ма›саттар Їшін ал“ан білімін жЇзеге асырады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Физикалы› шамаларды йлшеу дЩлдігі. илшеу ›ателіктерініЈ тЇрлері. илшеу ›ателіктерініЈ болу себептері. илшеу нЩтижелерін йЈдеу Щдістері. Шекара Щдісі. Орташа арифметикалы› Щдіс. Статистикалы› Щдіс. ЕЈ аз квадраттар Щдісі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. 잠涯應齧â æ. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執, "잿à 祉蹂", 1991.

 2. 춧淙孼吾í Å.Ì.,璥依â Í.Í. 柑猝 翟緘é 淸預孺. 批焉疾賊妖閃凹à. Ì., "厥前橓緘杖å", 1990.

 3. 콸姪宬 À.À.,穡典仲僥 Á.Ì., 柑猝 淸預孺. Ì., "찰症 鮑鏑à",1988. Ã 間乙曝凹荻 Ñ.Ã. 批焉疾料嚴軫î. Ì., "昆瘡à",1989.

 4. 邏橓蟻億 È.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û . 잼茵執 ,"竟攸俺"1988.

 5. 屢音卽妖 Ð.Â.,墅荻音â Â.Ô. 柑猝 淸預孺. 批焉疾料嚴軫î. Ì.,1989.

 6. 杻蓀ÿ›荻 Æ. 批焉疾 æЩ張 茵臣奄了ì. 잼茵執, "竟攸俺".1999.

 7. 得曜 Ñ.Ý., 漏溢輒億à À.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執., "竟攸俺", 1999.

 8. 嵌尊音â Ô.Ñ. 柑猝 淸預孺. 膠震魏, 城佃壯ÿ è ÿ鴨存 淸預魏. Ì., "厥前橓緘杖å",1978.

 9. 陋掩悚造孼荻à Ã.À., ò.á. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 穽蟾震有荏. 잼茵執., "竟攸俺",1987.

 10. 據灑調桎存渾 穽蟾震有ì 禎 淸預劉; 嶋齬狀å 禎櫛訟å.- ì.; 찰症 鮑鏑à,1982.

 11. 厥蟾震有ì 禎 翟緘é 淸預劉 禎ä 釣菴柚猥é Â.Ô.孔醴釣循. 흔菴鎭蟻增脣 "厥前橓緘杖å", Ì,1986.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шр тЇрлі ортада“ы электр то“ы

ПЩнніЈ коды: CV2202

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Абдрахманов Н. физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

КурстыЈ масаты: 행窒燮液Ј 凞焉疾佺液› 鎭典證 膣調薏 桎薏› 茵“±薏茵ò 贍哄, Щð òЇ足³ 裔窒燮菴 凞焉疾 桎“惚ûЈ æЇ宗논, 裔窒燮液Ј 凞焉疾 桎“惚 й叱녕ó ›葉猥祉í, Щð òЇ足³ 典診菴 凞焉疾 桎“惚 診證茵陰姓豹乙ð 診訟“城û æй炙庄å 小蹂隣³ 嵬儼抑³ æЩ張 佺û 穽蟾震魏菴 ›鏑菴腸 菴“液證 ›贍哄診增弘魂雪û.

Пререквизиттер: Электр жЩне магнетизм.

Постреквизиттер: 행窒燮液Ј 凞焉疾佺液› 鎭典證. 鸞昶孼ò Щð òЇ足³ 典診菴“û 凞焉疾 桎“û 有猝惚 î›ó 蓀終證庄à Щ倧Ї足³ 裔窒燮菴 凞焉疾 桎“惚ûЈ æЇ宗논, 裔窒燮液Ј 凞焉疾 桎“惚 й叱녕ó ›葉猥祉í, Щð òЇ足³ 典診菴 凞焉疾 桎“惚 診證茵陰姓豹乙ð 診訟“城û æй炙庄å 桎薏› 茵“ë±茵ò 贍雪û
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.