Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет31/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   53

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: РадиоактивтіліктіЈ негізгі ±“ымдары. Зарядтал“ан бйлшектердіЈ энергиясы. Иондаушы сЩулелердіЈ тЇрлері, заттармен йзара Щсерлесуі, Атом электр станциясыныЈ ›ауіпсіздік шаралары. Ядролы› отын. Радиоактивті ›алды›тар жЩне оларды залалсыздандыру. Дозиметрия. љорша“ан ортаныЈ радиациялы› деЈгейін аны›тау.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Алексахин Р.М. Ядерная энергетика и атмосфера. –М. 1982.

 2. Бак З. Александер П. Основы радиобиологии. -М. 1963.

 3. Гуськова А.К. Байсоголов Т.Д. Лучевая болезнь человека. –М. 1970.

 4. Горин В.В. и др. Семипалатинский полигон. (1981+89) 1993. №9. бюллетень общественной информации по атомной энергетике.

 5. Дуриков В.А. Радиоактивное загрязнение и его оценка. –М. 1993.

 6. Коглл Дж. Биологические эффекты радиоации. –М. 1986. Перевод с англ.

 7. Кохран Т.Ядерное разрушение СССР. Спрвочник. –М. 1980.

 8. Моисеев А.А., Иванов В.И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене.

 9. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. –М. 1994. т.1.

 10. Нормы радиационной безопасности (НРБ-76). –М. 1990.

 11. Руднев А.В. Радиационная экология. –М. 1990.

 12. Сахаров В.К. Радиационная экология. –М. 1995.

 13. Радиация и кожа. –М. 1969. с.104.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Квантты› механиканыЈ ›осымша тараулары

ПЩнніЈ коды: CV4209

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: љалиев Б.љ. - физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Математикалы› талдау Сызы›ты› алгебра мен аналитикалы› геометрия.

Постреквизиттер: Теориялы› физика.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында квантты› механика пЩні бойынша негізгі тарауларды тереЈдете игеріп, квантты› механиканыЈ іргелі заЈдылы›тарына талдаулар жасап физикадан теориялы› білімін толы›тырады.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Квантты› физиканыЈ эксперименттік негіздері. Де-Бройль тол›ыны жЩне оныЈ экспериментте тексерілуі. ГейзенбергтіЈ аны›талмаушылы› ›атыстары. Негізгі динамикалы› айнымалылар-операторлар. Квантты› гармониялы› осциллятор Квантты› механиканыЈ дамуы жЩне ›олдану шекаралары.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

1.Матвеев А. Н. Квантты› механика и строение атома. М., Высшая школа, 1965.

2.ЖаЈабергенов љ. Квантты› механика. Алматы, РБК, 1992

3.Ж±манов К. Б. Атомды› физика негіздері. Алматы, 2000.љосымша Щдебиеттер

1.Соколов А.А., Порнов И. М. Квантовая механика и атомная физика. М., Просвещение, 1970.

2.Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М. Наука, 1983

3.Феодорченко А. И. Основы квантовой механики. Киев, Высшая школа, 1979.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Биофизика негіздері

ПЩнніЈ коды: CV4210

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Аманбаева М. - аа оытушы.

Пререквизиттер: молекулалы› физика.

Постреквизиттер: жалпы физика курсы, физиканы о›ыту Щдістемесі

КурстыЈ масаты: биофизикада“ы ›азіргі заман“ы зерттеу Щдістері мен тЩсілдерімен танысып, оларды ›олдану облыстарымен танысу.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Су мен оныЈ ертінділері. Молекулааралы› Щсерлесулер. Беттік жЩне кйлемдік ›±былыстар. Электролиттік емес ерітінділер. Оптикалы› активтілік жЩне оныЈ ›олданысы. Изотоптар жЩне оныЈ ›олданысы. Мембраналар.

°сынылатын Щдебиет:

1. 톄只惟â À.À. 批焉疾剪嶪杖魏. Ì.: 厥前橓緘杖å, 1979. -248 ñ.

2. 亂燮蓮檉 Â.À. è 崖. 批焉疾佺凹à è 麟愉前畜溢鎭蹴凹à. 嶋齬杖ê â 2÷.

Ê.: 찰症 鮑鏑à, 1991. 1. 잡齧â È.À., 昆脹荻 Þ.Å. 蛟狀述 麟愉氈音攸尊杖孺.: 嶋齬狀å 禎櫛訟å 秧ÿ 쫙헨â – Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1991.

 2. 펍Ј褻儼愼狀â љ. 批焉疾佺凹à 張陞醴儼³. 잼茵執, 1992.

 3. 취暹孼惟 Ò.À., 厥ÿ蔣妖凹荻 Â.À. 批焉疾剪嶪杖魏 è 前狀述 凞焉疾佺凹è. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1996.

 4. 輕尊吾â Á.Á. 批焉疾剪嶪杖魏, 凞焉疾佺凹à è 夭艇蟻卽 鎭蹴凹à. Ì: 찰症 鮑鏑à, 1998.

 5. 漏跌å ×., 懋檣 Ê. 淃懿穽荻賊杖惟循ÿ 拯諺剪嶪杖魏. 爛調脣杷赤 宗惟脣愛軫î. Ì.: 찰症 鮑鏑à, 1987.

 6. Â.Å.褐診億, Ë.Ñ.孟ÿ炡粧奠. 批焉疾剪嶪杖魏 æЩ張 й張簇Щ嗾綎녠 凞焉疾佺凹à 張陞鴨諸. 잼茵執, 1982.

 7. Степаненко И.П. Основы электроники: Учебное пособие для 쫙헨â. –Ì.: 煖â.及怏î, 1980.

 8. Ахметов Б.С. Системотехника негіздері. А›тйбе, 2006ж.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Иондал“ан газдарда“ы элементар процестер

ПЩнніЈ коды: CV4210

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Абдрахманов Н.М.- физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы

Постреквизиттер: Теориялы› физика. Астрономия.

КурстыЈ масаты: Плазма физикасы курсын о›у барысында плазманыЈ ›асиеттерін, оныЈ ЩртЇрлі физикалы› кЇйлерін, плазма туралы ашыл“ан “ылымныЈ соЈ“ы жаЈалы›тарымен таныса отырып йзініЈ “ылыми зерттеу ж±мысына ›ажетті мЩліметтер мен ба“ыт-ба“дарлар алады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Газдарда“ы электр то“ы. издік жЩне йздік емес разрядтар. Жо“а-ры температурада“ы жЩне тймен температурада“ы плазма. Плазмада“ы релаксация жЩне ионизация ›±былыстары. Магнит жЩне электр йрістерініЈ плазма“а Щсері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Сена А.А., Столкновения электронов и ионов с атомоми газо,Ленинград,1948г,стр,215

2. Милантаев В.П., Темко С.В.Физика плазмы. М: «Просвещение»,1983 стр.158

3.Дж.Хастет Физика атомдых столкновений.М:, «Мир» 1965 стр.710

4. Кролл Н., Трайвелнис А. Основы физики плазмы. М., «Мир»1975 стр.525

5. Смирнов б.М. Физика слабоионизованного газа.М., «Наука» 1978 стр.416

6. Синельников К.Д., Дуткович Б.Н. Лекции по физике плазмы. Харысов,1964

7. Жанабергенов љ. Газдарда“ы то›, љызылорда,1990ж, 81б.

8.Франк- Каменский Д.А. Плазма-четвертье состояние вещества М.Гостомиздат,1963 стр.159

9. Франк- Каменский Д.А. Лекции по физике плазмы. М., «Атомиздат,1968, стр.285

10.Хазен А.М. Введение в электронику, М., МГУ,1968, стр.286

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Физика курсын о›ытуда“ы астрономия мЩселелері

ПЩнніЈ коды: CV301

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Абдрахманов Н.М. физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Астрономия.

Постреквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физика жЩне астрономия курстарыныЈ пЩнаралы› байланыстарын тереЈдете ›арастырып, физика курсын о›ытуда“ы астрономияныЈ негізгі мЩселелеріне тЇсінік береді.

БадарламаныЈ ›ысаша мазмЇны: аспан сферасы мен тЩжірибелік астрономия негіздері; ЩлемніЈ ›±рылымы туралы кйз›арастардыЈ дамуы; кЇн жЇйесініЈ кинематикасы; аспан механикасыныЈ негіздері; бЇкіл Щлемдік тартылыс заЈы; астрофизика жЩне радиоастрономия ›±ралдары мен Щдістері; кЇн жЇйесініЈ физикасы; ж±лдыздар физикасы; галактика.

°сынылатын Щдебиет:

1.Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1983

2.Астрономия / Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М. – М.: Просвещение, 1983

3.Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии. –М.: Просвещение, 1980.

4.Куликов К.А. Курс сферической астрономии.-М.: Наука, 1979.

5.Марленский А.Д. Основы космонавтики. Факультативный курс. – М.: Просвещение, 1985.

6.Зигель Ф.Ю. Звездная азбука.- М.: Просвещение, 1980

7.Навашин М.С., Телескоп астронома-любителя. – М.: Наука, 1979

8.Белов К.П., Бочкарев Н.Г. Магнетизм на Земле и в космосе. – М.: Наука, 1983.

9.Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. Происхождение галактик и звезд. – М.: Наука, 1983

10.Симоненко А.Н. Метеориты – осколки астероидов – М.: Наука, 1979.

11. Томита К. Беседы о кометах. – М.: Знание, 1982

12.Хауз Д. Гринвичское время и открытие долготы: -М.: Мир, 1983

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Орта мектепте физика есептерін шы“ару Щдістемесі (І-сатысы)

ПЩнніЈ коды: CV301

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Аманбаева М.- а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы о›ыту Щдістемесі.

Постреквизиттер: Педагогикалы› практика. Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Физика есептері туралы жалпы ма“±лымат. Физикалы› о›у есебі-ніЈ ерекшелігі, классификациясы. Есеп шы“арудыЈ Щдістері мен тЩсілдері. Физикадан есеп шы“ару алгоритмдерініЈ тЇрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалы›, пЩнаралы› мазм±нды есептер. О›ушыларды есеп шы“ару“а Їйрету Щдістемесі.

°сынылатын Щдебиет:

1.잠涯應齧â æ. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執, "잿à 祉蹂", 1991.

2.잼焉焌庄尊â Ä.À., 買纖特檣î È.Ì. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å: 淃櫛訟å 秧ÿ 綵嶢言彦.-Ë.:嶋渟押了, 1990.

3.잿震炡炸.Ã. 扉楫儼夭孼診蟻裝å 裔菴婆 禎 淸預劉 â 6-7 幽葉焌õ. Ì., 厥竣余孼猥,1989.

4. 쥔泣惟â Á.Ñ. 給袍杖å 裔菴÷ 禎 淸預劉. 咬陷å 脣穽前û.Ì.: 찰症 鮑鏑à,1988.

5.間靭張朶僥 Ñ.Å.,蕎嶪荻 Â.Ï. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

6.嵌修鮑妖 Â.Ê. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 .-Ë.: 塏Ó,1999.

7.得曜 Ñ.Ý., 漏溢輒億à À.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執., "竟攸俺", 1999.

8.嵌尊音â Ô.Ñ. 柑猝 淸預孺. 膠震魏, 城佃壯ÿ è ÿ鴨存 淸預魏. Ì., "厥前橓緘杖å",1978.

9.陋掩悚造孼荻à Ã.À., ò.á. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 穽蟾震有荏. 잼茵執., "竟攸俺",1987.

10.據灑調桎存渾 穽蟾震有ì 禎 淸預劉; 嶋齬狀å 禎櫛訟å.- ì.; 찰症 鮑鏑à,1982.

11.厥蟾震有ì 禎 翟緘é 淸預劉 禎ä 釣菴柚猥é Â.Ô.孔醴釣循. 흔菴鎭蟻增脣 "厥前橓緘杖å", Ì,1986.

12.煖惟依â È.È.竟桎怏魏 穽俺賊設陝 淸預孺.-Ì.: 嶋渟押了, 1986.

13.凌蟻婆章孺龍.Å. 間特增橓牆酷 裔菴婆 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

14.圖荻à À.Â. 遯鏃寮荻陝猥 ó 鮑鏑茴凹荻 壯綵裝õ 禎震é â 穽專嚴遵 翟綵孼. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

15.圖荻à À.Â., 凌蟻婆章孺龍.Å.厥蟾震有ì 禎 釣袍杖þ 淸預特仲撓 裔菴÷. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ТЩжірибелік есептерді шешу тЩсілдері мен Щдістемесі

ПЩнніЈ коды: CV302

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Аманбаева М - а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы о›ыту Щдістемесі. Теориялы› физика негіздері.

Постреквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі. Педагогикалы› практика. Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді.

КуростыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Физика есептерініЈ тЇрлері. Олимпиадалы› (республикалы›. айма›ты›, ›алалы›) эксперименталь есептерді шы“ару.

°сынылатын Щдебиет:

1.잠涯應齧â æ. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執, "잿à 祉蹂", 1991.

2.잼焉焌庄尊â Ä.À., 買纖特檣î È.Ì. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å: 淃櫛訟å 秧ÿ 綵嶢言彦.-Ë.:嶋渟押了, 1990.

3.잿震炡炸.Ã. 扉楫儼夭孼診蟻裝å 裔菴婆 禎 淸預劉 â 6-7 幽葉焌õ. Ì., 厥竣余孼猥,1989.

4. 쥔泣惟â Á.Ñ. 給袍杖å 裔菴÷ 禎 淸預劉. 咬陷å 脣穽前û.Ì.: 찰症 鮑鏑à,1988.

5.間靭張朶僥 Ñ.Å.,蕎嶪荻 Â.Ï. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

6.嵌修鮑妖 Â.Ê. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 .-Ë.: 塏Ó,1999.

7.得曜 Ñ.Ý., 漏溢輒億à À.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執., "竟攸俺", 1999.

8.嵌尊音â Ô.Ñ. 柑猝 淸預孺. 膠震魏, 城佃壯ÿ è ÿ鴨存 淸預魏. Ì., "厥前橓緘杖å",1978.

9.陋掩悚造孼荻à Ã.À., ò.á. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 穽蟾震有荏. 잼茵執., "竟攸俺",1987.

10.據灑調桎存渾 穽蟾震有ì 禎 淸預劉; 嶋齬狀å 禎櫛訟å.- ì.; 찰症 鮑鏑à,1982.

11.厥蟾震有ì 禎 翟緘é 淸預劉 禎ä 釣菴柚猥é Â.Ô.孔醴釣循. 흔菴鎭蟻增脣 "厥前橓緘杖å", Ì,1986.

12.煖惟依â È.È.竟桎怏魏 穽俺賊設陝 淸預孺.-Ì.: 嶋渟押了, 1986.

13.凌蟻婆章孺龍.Å. 間特增橓牆酷 裔菴婆 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

14.圖荻à À.Â. 遯鏃寮荻陝猥 ó 鮑鏑茴凹荻 壯綵裝õ 禎震é â 穽專嚴遵 翟綵孼. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

15.圖荻à À.Â., 凌蟻婆章孺龍.Å.厥蟾震有ì 禎 釣袍杖þ 淸預特仲撓 裔菴÷. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Физика курсын о›ытуда экологиялы› білім жЩне тЩрбие беру

ПЩнніЈ коды: CV302

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Жайсанбаев Т.Р. педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Экология.

Постреквизиттер: Педагогикалы› практика.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында ›орша“ан ортада ›алыптас›ан экологиялы› мЩселелерге талдау жасап, олар“а физикалы› т±р“ыдан талдау жасап, оларды шешу жолдарын ›арастырады жЩне экологиялы› білім мен тЩрбие аспектілерін меЈгереді.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Физика курсында экологиялы› материалдарды іріктеп алу принциптері, экологиялы› білім берудегі физикалы› параметрлердіЈ орны. Физика курсы тарауларында“ы экологиялы› материалдар. Сыныптан тыс ж±мыстарда“ы экологиялы› материалдар.

°сынылатын Щдебиет:

 1. À›魂蓀億 Æ.Ñ., 퇴茵“陝悚桎â љ.Ò. 批焉疾 æЩ張 茵臣奄了ì.-љ燮à“陝液,2003æ.

 2. Ш小陰齧â Ш. 逗預魏. 批焉疾賊妖閃凹à 張陞醴儼³.-잼茵執: 及彰í, 1994æ.

 3. 間乙曝凹荻 Ñ.Ã. 批焉疾料嚴軫î. – Ì.: 昆瘡à, 1977.

 4. љ跡陝荻à Ò.Ñ., 忌重孼鴨 Ñ.Ñ. 逗預魏 有猝û. III 桎ì. 批焉疾 æЩ張 茵臣奄了ì. 膠震魏. 쟌佃 æЩ張 ÿ崖鏑û› 淸預魏.- 잼茵執, 2003æ.

 5. љ±吟焉±薏 Ì., 輛鎰齧â Ø. 批焉疾 æЩ張 茵臣奄了日³Ј 淸預魏薏› 張陞醴儼³.- 잼茵執: љ燮葉纖, 2009æ.

 6. 杻麟泣í À.Í. 經ð 凞焉疾料嚴軫à.- Ì.: 쿨塼à, 2004

 7. 쟘靭桎â À.љ. 鸞昶孼窒儼牙Ј 縯倚û 淸預魏 有猝惚陝 йç 悚祉靭í 典惚菴煜惚 æ±荏增燮û. 批焉疾賊妖閃凹à.- 잼茵執: 펍薏í, 1994æ.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Орта мектепте физика есептерін шы“ару Щдістемесі (ІІ-сатысы)

ПЩнніЈ коды: CV303

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ешимова У.З. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы о›ыту Щдістемесі.

Постреквизиттер: Педагогикалы› практика. Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физика курсы бойынша ЩртЇрлі есептердіЈ тЇрлерімен оларды шешу Щдістерін меЈгеріп, практикалы› білімін жетілдіреді

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Физика есептері туралы жалпы ма“±лымат. Физикалы› о›у есебі-ніЈ ерекшелігі, классификациясы. Есеп шы“арудыЈ Щдістері мен тЩсілдері. Физикадан есеп шы“ару алгоритмдерініЈ тЇрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалы›, пЩнаралы› мазм±нды есептер. О›ушыларды есеп шы“ару“а Їйрету Щдістемесі.

°сынылатын Щдебиет:

1.잠涯應齧â æ. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執, "잿à 祉蹂", 1991.

2.잼焉焌庄尊â Ä.À., 買纖特檣î È.Ì. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å: 淃櫛訟å 秧ÿ 綵嶢言彦.-Ë.:嶋渟押了, 1990.

3.잿震炡炸.Ã. 扉楫儼夭孼診蟻裝å 裔菴婆 禎 淸預劉 â 6-7 幽葉焌õ. Ì., 厥竣余孼猥,1989.

4. 쥔泣惟â Á.Ñ. 給袍杖å 裔菴÷ 禎 淸預劉. 咬陷å 脣穽前û.Ì.: 찰症 鮑鏑à,1988.

5.間靭張朶僥 Ñ.Å.,蕎嶪荻 Â.Ï. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì.厥前橓緘杖å,1989.

6.嵌修鮑妖 Â.Ê. 竟桎怏魏 釣袍杖ÿ 裔菴÷ 禎 淸預劉 .-Ë.: 塏Ó,1999.

7.得曜 Ñ.Ý., 漏溢輒億à À.Â. 펍倚û 淸預魏 有猝û. 잼茵執., "竟攸俺", 1999.

8.嵌尊音â Ô.Ñ. 柑猝 淸預孺. 膠震魏, 城佃壯ÿ è ÿ鴨存 淸預魏. Ì., "厥前橓緘杖å",1978.

9.陋掩悚造孼荻à Ã.À., ò.á. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 穽蟾震有荏. 잼茵執., "竟攸俺",1987.

10.據灑調桎存渾 穽蟾震有ì 禎 淸預劉; 嶋齬狀å 禎櫛訟å.- ì.; 찰症 鮑鏑à,1982.

11.厥蟾震有ì 禎 翟緘é 淸預劉 禎ä 釣菴柚猥é Â.Ô.孔醴釣循. 흔菴鎭蟻增脣 "厥前橓緘杖å", Ì,1986.

12.煖惟依â È.È.竟桎怏魏 穽俺賊設陝 淸預孺.-Ì.: 嶋渟押了, 1986.

13.凌蟻婆章孺龍.Å. 間特增橓牆酷 裔菴婆 禎 淸預劉 â 汁抑張é 鮑鏑å. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

14.圖荻à À.Â. 遯鏃寮荻陝猥 ó 鮑鏑茴凹荻 壯綵裝õ 禎震é â 穽專嚴遵 翟綵孼. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.

15.圖荻à À.Â., 凌蟻婆章孺龍.Å.厥蟾震有ì 禎 釣袍杖þ 淸預特仲撓 裔菴÷. Ì .-厥前橓緘杖å,1989.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Ша“ын комплектілі мектептерде физика жЩне астрономия курсын о›ытудыЈ ерекшеліктеріПЩнніЈ коды: CV303

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ешімова °.З.- педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: ФизиканыЈ жалпы курсы жЩне астрономия

Постреквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі, педагогикалы› практика. љаза›стан РеспубликасыныЈ “Білім туралы” заЈында жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, ша“ын комплектілі мектептер болып аны›талды. Ша“ын комплекті мектептердегі о›ушылар саныныЈ азды“ы о›ыту Щдістемесін ›айта ›арауды талап етеді. Со“ан сай физиканыЈ о›у ба“дарламасын, о›у материалдарыныЈ, о›у эксперименттерін жЇйелеу ›ажет.

КурстыЈ масаты: љаза›стан РеспубликасыныЈ “Білім туралы” заЈында жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, ша“ын комплектілі мектептер о›у ба“дарламасын, о›у материалдарыныЈ, о›у эксперименттерін жЇйесімен танысу.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Жалпы білім беретін мектептіЈ физика жЩне астрономия курсында о›ылатын та›ырыптарыныЈ мазм±ны, ›±рылымы, “ылыми-Щдістемелік т±р“ыдан талдау.

°сынылатын Щдебиет:

 1. љызылорда облысыныЈ білім беру жЇйесін дамытудыЈ 2005-2010 жылдар“а арнал“ан ба“дарламасы.

 2. љара“анды облысыныЈ 2006-2010 жылдар“а арнал“ан айма›ты› кешенді білім беруді дамыту ба“дарламасы.

 3. Шы“ыс љаза›стан облысыныЈ білім беру жЇйесін дамытудыЈ 2005-2010 жылдар“а арнал“ан ба“дарламасы.

 4. П.И. Сапарходжаев. Internet и дистанционное образование. Кызылорда-2002. 54 с.

 5. Закон РК об образовании. Астана-2007.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Физиканы о›ытуда“ы жаЈа педагогикалы› технологиялар

ПЩнніЈ коды: CV304

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ешімова °.З. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы.

Пререквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі

Постреквизиттер: Педагогикалы› практика. Студент пЩнді игеру барысында физиканы о›ытудыЈ жаЈа педагогикалы› технологияларымен танысады жЩне оны йзініЈ кЩсіби маманды“ында ›олдануды жЇзеге асырады.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында физиканы о›ытудыЈ жаЈа педагогикалы› технологияларымен таныстыру жЩне осы ал“ан білімдерін кЩсіби маманды“ында ›олдану“а Їйрету.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: ЖаЈа технология тЇсінігі. Жеке т±л“а“а ба“ыттап о›ыту, ділгірлік о›ыту, модульдік жЩне кредиттік о›ыту технологиялары жЩне т.б. ЖаЈа педагогикалы› технологияларды о›у процесінде ›олдану тиімділігі, жолдары.

°сынылатын Щдебиет:

1. Мультимедиа в школе. Справочник /Под ред. Л.П.Прессман.-Калуга, 1994, 292с.

2. Мультимедиа жЩне оныЈ техникалы› ›±рамы. О›у ›±ралы /Досжанов Б.А.-љызылорда, 2004, 81б.

3. Интерактивті та›тамен ж±мыс жасау“а арнал“ан н±с›ау. ИТ-ныЈ ›±жаты.

4. Черинков Б.В. «Информационные технологии в вопросах и ответах», Москва, 2005г.

5. В. Дьяконов «Мультимедия-ПК. // Домашний Компьютер» 1996

6. Ì.љ±菴é›±依â 屢蹴凹贍û› î›泓ó ›±調陰燮û (渟菴莘訊녠 妖增嶢寀診ð“à 燮壯ë“陝 î›ó ›±調薏).À., љ暹靭ì.卦Á, 1967.

7. Ì.љ±菴é›±依â Λó 孺狀證裝Ј 穽蟾震有荏 (增昶孼窒儼愼 燮壯ë“陝 î›ó ›±調薏).À., 竟攸俺, 1970.

8. Ì.љ±菴é›±依â 扉調í, 茵臣嶢塼佺, 穽赤攸典. À., 졌蹂ì ,1984.

9. Ã.È.及õ., Ì.À.柑菴隅窓荻.,Á.Ì.쭌軸蟻仲僥 屢蹴料嚴孺å 汁抑增循 翟綵孼 â 鮑鏑å. -잼茵-쟌à, 1989.

10. Í.Ì. 煤蹙齧â 쭌軸蟻仲僥 屢蹴料嚴孺å 汁抑增循 翟綵孼.-Ì:,1989

11. љаза› тілі терминдерініЈ салалы› “ылыми тЇсіндірме сйздігі. Информатика жЩне компьютерлік техника. Алматы, 2002.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

О›у тілі: ›аза›

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Мектеп физика кабинеті

ПЩнніЈ коды: CV304

ПЩнніЈ типі: Базалы›, кЩсіптендіру пЩні

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Сапарходжаев П.И. педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, академиялы› профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Теориялы› физика. Физиканы о›ыту Щдістемесі.

Постреквизиттер: Физиканы о›ыту Щдістемесі. Педагогикалы› практика.

КурстыЈ масаты: Студент пЩнді игеру барысында орта мектепте физика кабинетін ›алай жабды›тау керек? – деген сауал“а жауап алады. Физика кабинетініЈ ›азіргі талап›а сай жабды›талуы жйнінде жаЈа ма“л±маттар алады.

БадарламаныЈ ›ысаша мазм±ны: Орта мектепте физика кабинеті, оны жоспарлау принциптері, кабинеттегі о›у ›ондыр“ылары. Физика кабинетінде о›у процесін ±йымдастыру. Физика кабинетініЈ жабды›талуы. љауіпсіздік техникасын са›тау ережелері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Демонстрационные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. Под ред. А.А.Повского. -М., 1978г.

2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Под ред. А.А.Покровского. -М., 1979г.

3. Кабинет физики средней школы. Под ред. А.А.Покровского. -М., 1982г.

4. Учебное оборудование по физике в средней школе. Под ред. А.А.Покров . ... 1973г.

5. Хорошавин С.А.Техника и технология демонстрационного эксперимен М., 1978г.

6. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. -М., 1977г.

7. Бугаев Л.И.....:Методика преподавания физики в средней школе. -М., 1981г.

8. Столяров к. Развитие технического творчества школьников. -М., 1982г.

9. Белов З.П. Радиотехнический кружок в школе.- М., 1979г.Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
љОРљЫТ АТА АТЫНДА’Ы љЫЗЫЛОРДА МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Физика жЩне физиканы о›ыту Щдістемесі» кафедрасы бойынша академиялы› ±т›ырлы› ба“дарламаларын кеЈейту Їшін ±сынылатын
АљПАРАТТЫљ ПАКЕТ /КУРСТАР ТІЗІМДЕМЕСІ/
Университет – 050110-“Физика” маманды“ы бойынша љаза›стан Республикасы Білім жЩне “ылым министрлігініЈ Білім жЩне “ылым саласында“ы ба›ылау комитеті берген 26.04.2004 жыл“ы № 361 б±йры“ы АА №0000034 мемлекеттік лицензиясына ›осымшасы негізінде білім беру ›ызметін жЇзеге асырады.

Берілетін дЩреже: Бакалавр білім беру ба“дарламаларын меЈгерген жЩне дипломды› ж±мыс ›ор“а“ан т±л“алар“а 050110 – Физика бакалавры академиялы› дЩрежесі беріледі.

Оу деЈгейлері (сатылары): бакалавр

Бадарламааабылдау жйніндегі талаптар: БакалаврдыЈ білім беру ба“дарламаларын меЈгеруге тілек білдіруші т±л“алардыЈ білімініЈ алдыЈ“ы деЈгейі – орта кЩсіби білім. Бакалавр“а азаматтарды ›абылдау тЩртібі орта о›у орнынан кейінгі білім берудіЈ ба“дарламаларын жЇзеге асыратын білім беру мекемелеріне ›абылдаудыЈ Типтік ережелеріне сЩйкес аны›талады. из ЖОО-да бір академиялы› кезеЈді ая›тауы, оныЈ ішінде о›у Їлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меЈгеруі жЩне т.б.

БадарламалардыЈ білім беру жЩне кЩсіби масаттары/оуды одан Щрі жаластыру мЇмкіндігі: Отанды› жЩне халы›аралы› еЈбек нары“ын сай бЩсекеге ›абілетті “ылыми-педагогикалы› мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалды› т±р“ыда дамыту, бастауыш о›ыту педагогикасы мен Щдістемесі саласы бойынша ›±зіретті мамандарды тЩрбиелеу
О›у семестрі: 1

Базалы› пЩндер- 4 кредит

Міндетті пЩндер - 4 кредит

CV2001 Механика 3 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

VPP1201 Педагогикалы› маманды››а кіріспе -1 кредитОытушы: Бекм±рзаева Р.А.,Омарбекова Г.О.

Жалпы білім беретін пЩндер - 22 кредит

Міндетті пЩндер -22 кредит

КТ1101 љаза›стан тарихы -3 кредитОытушы: Тайман С., Пірманов М.,Таженова К

Inf1102 Информатика - 3 кредитОытушы: Шлібаева Н.,Бисенбаева Ж

Eld1105 Экология жЩне т±ра›ты даму - 2 кредитОытушы:Ізбасарова Ж

љ(О)t1106 љаза› (орыс) тілі – 6 кредитОытушы: Есенова П.С.,Пак Т.

Sht2108 Шет тілі – 6 кредитОытушы: Оспанова Б.Ж., Танибергенова С.С.

О›у семестрі: 2

БазалыпЩндер- 6 кредит

Міндетті пЩндер -6 кредит

CV2002 Молекулалы› физика 3 кредитОытушы: Ешимова °.

PRSh Психология жЩне адам дамуы -3 кредитОытушы: Скендірова А.

О›у семестрі: 3

БазалыпЩндер- 24 кредит

Міндетті пЩндер-12 кредит

EM 2206 Электр жЩне магнетизм 3 кредитОытушы: ЖайсаЈбаев Т.

Ped2202 Педагогика – 3 кредитОытушы: Ыдырысов С

Sam2205 изін-йзі тану – 2 кредитОытушы: Успанова З

KK(O)t 3207 КЩсіби ›аза› (орыс) тілі – 2 кредитОытушы: Есенова П.С.,Пак Т.

K-bsht 3208 КЩсіби-ба“ыттал“ан шетел тілі – 2 кредитОытушы: Оспанова Б.Ж., Танибергенова С.С.

ТаЈдау пЩндер -12 кредит

CV2201 О›у орындары мен зертханаларыныЈ экологиялы› ›ауіпсіздігі жЩне паспорттандырылуы 3 кредитОытушы: ЖайсаЈбаев Т.

CV2201 Физикалы› йлшеу нЩтижелерін йЈдеу Щдістері 3 кредитОытушы: Алмагамбетова А.

CV2202 Шр тЇрлі ортада“ы электр то“ы 3 кредитОытушы: Абдрахманов Н.

CV2202 逗預魏薏› ›±調陰燮 æЩ張 鏑燮液Ј й矣掩 袍攸儼³ 3 кредитОытушы: Аманбаева М.

Жалпы білім беретін пЩндер – 9 кредит

Міндетті пЩндер 9 кредит

OKN1103 иміртіршілігі ›ауіпсіздігініЈ негіздері 2 кредитОытушы: Жиенбаева Л

Ale1104 Шлеуметтану – 2 кредитОытушы: Шбікенов Ж

ETN2107 Экономикалы› теория негіздері – 2 кредитОытушы:Шайхисламова Г.

Fil2111 Философия -3 кредитОытушы: Оспанов Б

О›у семестрі: 4

БазалыпЩндер- 22 кредит

Міндетті пЩндер-10 кредит

Opt 2207 Оптика 3 кредитОытушы: Аманбаева М.

KM 2209 Классикалы› механика 3 кредитОытушы: Сейсенов Б.

Etn 2203 Этнопедагогика – 2 кредитОытушы: Бекм±рзаева Р.А.,Омарбекова Г.О.

VFShG 2206 Мектеп гигиенасы жЩне жас ерекшелік физиологиясы – 2 кредитОытушы: Бекм±рзаева Р.А.,Омарбекова Г.О.

ТаЈдау пЩндері - 12 кредит

CV2203 љ城執 鴨張 靭鎚杖魏證 3 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

CV2203 쟉疾塼了凹à 張陞醴儼³ 3 кредитОытушы: Ешимова °.

CV2204 給贍 侁醴燮菴“û 牒裔薏› 贍茵憎乙ð 3 кредитОытушы: Абдукаримов Б.

CV2204 ѱ熉›診ð 淸預魏證 3 кредитОытушы: Алма“анбетова А.

Жалпы білім беретін пЩндер - 4 кредит

Міндетті пЩндер -4 кредит

KN2109 љ±›ы› негіздері – 2 кредитОытушы: љындыбаева Р

Saya2110 Саясаттану - 2 кредитОытушы: Сахиев С

О›у семестрі: 5

БазалыпЩндер- 23 кредит

Міндетті пЩндер-11 кредит

FAAYa 3208 Атом жЩне атом ядросы физикасы 3 кредитОытушы: Аманбаева М.

ESTO 3210 Электродинамика жЩне АСТ 2 кредитОытушы: Калиев Б.

MPF 3301 Физиканы о›ытудыЈ Щдістемесі 4 кредитОытушы: Сейсенов Б.

TshE 3302 Мектеп эксперименті техникасы 2 кредитОытушы: Алма“анбетова А.

ТаЈдау пЩндері - 12 кредит

CV3205 批焉疾剪嶪杖魏 張陞醴儼³ 3 кредитОытушы: Махмутов Б.

CV3205 膠震魏裝Ј ›前忽胞 診調窓燮û 3 кредитОытушы: Аманбаева М.

CV3206 љ暹놈陞 裔茵í“û 縯調執薏增陝昶ûЈ 張陞豫³ 惟莊俺打ÿ乙終 3 кредитОытушы: ЖайсаЈбаев Т.

CV3206 逗預魏 診鳥衷 3 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

О›у семестрі: 6

БазалыпЩндер- 22 кредит

Міндетті пЩндер-10 кредит

KM 3211 Квантты› механика 2 кредитОытушы: Калиев Б.

TAYaECh 3213 Атом ядросы жЩне элементар бйлшектер теориясы 1 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

KMF 3303 ФизиканыЈ компьютерлік Щдістері 2 кредитОытушы: Калиев Б.

Ast 3304 Астрономия 2 кредитОытушы: Абдрахманов Н.

Rad 3305 Радиоэлектроника 3 кредитОытушы: Махмутов Б.

ТаЈдау пЩндері - 12 кредит

CV3207 批焉疾佺凹à 張陞醴儼³ 3 кредит

Оытушы: Махмутов Б.

CV3207 ѱ熉›診ð 靭í ›城執 鴨張音遭³Ј 牒裔薏› 贍茵憎û 3 кредит

Оытушы: Абдукаримов Б.

CV3208 펙ð 町陝奄葉û æЩ張 佺ûЈ 城溢曾儼葉û 3 кредит

Оытушы: Абдрахманов Н.

CV3208 쟌佃液› 淸預魏 有猝惚ûЈ 診Ј菴窓û ñ±調›診終 3 кредит

Оытушы: Сапарходжаев П.

О›у семестрі: 7

БазалыпЩндер- 11 кредит

Міндетті пЩндер-3 кредит

SFOFK 4212 Статистикалы› физика жЩне физикалы› кинетика негіздері 2 кредитОытушы: Абдукаримов Б.

ETV 4214 ЗаттардыЈ электронды› теориясы 1 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

ТаЈдау пЩндері – 8 кредит

CV4209 Радиациялы› ›ауіпсіздіктіЈ физикалы› негіздері 2 кредит

Оытушы: Ешимова °.

CV4209 Квантты› механиканыЈ ›осымша тараулары 2 кредит

Оытушы: Калиев Б.

CV4210 Биофизика негіздері 2 кредит

Оытушы: Аманбаева М.

CV4210 흣庄贍“陝 侁醴燮菴“û 凞諺孼診ð 穽專嚴鎭ð 2 кредит

Оытушы: Абдрахманов Н.

КЩсіптендіру пЩндер –20 кредит

ТаЈдау пЩндері - 20 кредит

CV301 Физика курсын о›ытуда“ы астрономия мЩселелері 2 кредит

Оытушы: Абдрахманов Н.

CV301 蕎診 靭攸俺鎭 淸預魏 嚴俺鎭諸í 豹“燮ó Щ牙增諺嚴³ (1-焌執證) 2 кредит

Оытушы: Аманбаева М.

CV302 ÒЩ力鳥悚蹂ê 嚴俺鎭遭³ 豹“燮ó òЩ嗾陰儼³ 靭í Щ牙增諺嚴³ 3 кредит

Оытушы: Аманбаева М.

CV302 逗預魏 有猝惚 î›泓昶à 僖鏑謫薏› 小蹂ì æЩ張 òЩ趙猥 悚宗 3 кредит

Оытушы: ЖайсаЈбаев Т.

CV303 蕎診 靭攸俺鎭 淸預魏 嚴俺鎭諸í 豹“燮ó Щ牙增諺嚴³ (2-焌執證) 2 кредит

Оытушы: Ешимова °.

CV303 Ша“ын комплектілі мектептерде физика жЩне астрономияны курсын о›ыту ерекшеліктері

2 кредит


Оытушы: Ешимова °.

CV304 Физиканы о›ытуда“ы жаЈа педагогикалы› технологиялар 3 кредит

Оытушы: Ешимова °.

CV304 Мектеп физика кабинеті 3 кредит

Оытушы: Сапарходжаев П.

Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Механика

ПЩнніЈ коды: CV2001

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Раимбаева Ж.С. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, доцент.

Пререквизиттері:

ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп физика курсын, элементар математика, жо“ар“ы математиканыЈ элементтерін жа›сы меЈгеруі ›ажет.КурстыЈ масаты: ПЩнді толы› меЈгерген студент курс материалдарын осы курстыЈ заЈды жал“асы болып табылатын «классикалы› механика» жЩне «квантты› механика» курстарын о›у барысында ›олдана алады.

КурстыЈ мазм±ны:«Механика» пЩні бойынша белгіленген ба“дарлама «Физика» маманды“ында о›итын студенттерге берілетін білім кйлемін аны›тайды.

Лекция мазм±ны тек ›ана теориялы› материалдар “ана емес, сонымен ›атар практикалы› мазм±ны бойынша есептермен, сызбалармен, таблицалы› материалдармен ›амтыл“ан. ЛекцияныЈ б±лай жабды›талуы студенттердіЈ йз бетінше ж±мыс істеуіне мЇмкіндік ту“ызады.

Практикалы› жЩне зертханалы› саба›тар мазм±ны лекцияда кйрсетілген мысалдар мен теоремаларды басшылы››а ала отырып есептер шы“аруда жЩне зертханалы› ж±мыстарды орындау барысында кЩсіби біліктілікке да“дыландырады.

°сынылатын Щдебиет:


 1. Á.Ñ.쟈汞鎚狀â. 逗預魏. - 잼茵執,1997æ.

 2. Â.Ñ.찌蟻劉蔣鎭勖. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 嚴俺鎭ð 鍊壯“û. - 잼茵執: 竟攸俺,1974.

 3. Å.Ì.춧淙孼吾í, Í.Í.璥依â. 柑猝 翟緘é 淸預孺. 竟鎚杖魏 - Ì., 厥前橓緘杖å,1987.

 4. À.À.콸姪宬, Á.Ì.穡典仲僥. 柑猝 淸預孺. - Ì.,쬐, 1986.

 5. Í.љ迹豹蓀億, À.煤終›蓀億. 逗預魏 î›ó ›±調薏. – 잼茵執, 2001.Ò.1.

 6. À.Í.璥軫檍â. 竟鎚杖魏 è 鎭典 剪狀茁鎭蟻狀增è. – Ì., 1976.

 7. È.Â.邏橓蟻億. 柑猝 淸預孺 - Ì., 昆瘡à, 2005. Ò.1

 8. Ä.Â.酪詢筑í. 咬陷é 有猝 淸預孺 - Ì., 昆瘡à, 1987,Ò.1

 9. Ñ.Ï.鸞釣凝荻. 竟鎚杖魏 - Ì., 昆瘡à, 1975.

 10. Ñ.Ý.得曜, À.Â.漏溢釣循. 펍倚û 淸預魏 有猝û. – 잼茵執, 1977.

 11. Ñ.Ý.輛隅妖. 逗預特仲猥 前狀述 靭鎚杖孺. - Ì., 昆瘡à, 1976

 12. 펼“燮û 茵鎭茵震魏. љ汞›星à 有猝. /잰哀ñ Å.- 잼茵執, 2003 æ.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Педагогикалы› маманды››а кіріспе

ПЩнніЈ коды: VPP1201

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Ыдырысов С.

КурстыЈ пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі педагогика тарихы”, “Педагогикалы› шеберлік” пЩндерініЈ байланысында о›ытылады. Сонымен ›атар, пЩнді о›ыту барысында университет ›абыр“асында о›ытылып отыр“ан «Математика», «Психология», жЩне т.б. пЩндермен ты“ыз байланысты.

Курсты оытудыЈ негізгі масаты: “Педагогикалы› маманды››а кіріспе” пЩні педагог маманды“ыныЈ мЩнін, маЈызын, заЈдылы›тары мен ›а“идаларын кйрсете отырып, болаша› м±“алімдердіЈ теориялы› білімін жетілдіру жЩне практикалы› іс-Щрекетін ±йымдастыру, жалпы жЩне кЩсіби мЩдениетін ›алыптастыру.

°сынылатын Щдебиет:

1. љ.Р. жалпы орта білім берудіЈ мемлекеттік жалпы“а міндетті стандарттары. Алматы.-2002ж.

2. љ.Р-ныЈ «Білім туралы» ЗаЈы. Алматы.- 1992

3. љ.Р. 2015 жыл“а дейінгі білім беруді дамыту т±жырымдамасы. Астана.- 2003 ж

4. Рувинский. Л.И. Маманды››а кіріспе. Алматы.-1991 ж

5. Пошаев Д.љ. Маманды››а кіріспе. Шымкент.-2004 ж

6. Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.

7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001жСабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: кредиттік о›ыту технологиясы бойынша

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза›стан тарихы

ПЩнніЈ коды: КТ1101

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : Тайман С.,Пірманов М.,Таженова К.

Пререквизиттер: “љ暹à›增陝 診鳥衷” ïЩíi 較陝 診鳥衷裝Ј 縯倚û 有猝û. љ暹à›增陝 診鳥衷 ïЩíi 焌ÿ焌窒陝ó, ìЩ鴨杖奄診腸, 淸依櫛淸ÿ æЩ張 ò.á.

КурстыЈ масаты: љî“閃液› “魂忽菴鏃孼 執“昏 蓀雨陝汞診 î›泓魂雪û.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: 鸞昶孼窒儼愼 љ暹à›增陝 診鳥衷裝Ј 臆言ãi äЩói遭孼 蓀增涉 áЇãi帳i êЇ帳å 鴨éi帳i 診鳥衷靭í 診裝增弘à 剪弘哄, 嵬儼愼í áiëiìi 張ãiçi庄å 儼鎭鴨ãi æЩ張 ›暹i造i 診Ј菴“û êЇ遭言i 鴨, ›燮閃à-›纖豹薏››à 桎薏 診鳥筑 穽專嚴增儼äiЈ ìЩíií, 茵傲±裝í, 雪閃裔ò ›î“閃惚ûЈ ›贍哄診憎 穽專嚴ií 豹壯熉 òЇ遭å 星哄, ±“惚液宗“à Ї昱奄ó.

 1. 鸞昶孼窒儼愼 ›î“閃菴“û 縯倚û 雪閃裔窒û› æЩ張 ±意執› ›城惚葉診遭ûЈ 菴壬 儼焉袍ëi攸儼ií 纖›惚菴é 剪弘哄, 鏑燮液 檉疾姚窒û› æЩ張 妖鎭存惺姚壯陰û› 遵çi隣儼愼 蓀窓ó, љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證裝Ј äЇ杖å æЇçiëiê 鴨Ј愼藕å 贍城惚 典裝í 纖›惚菴ó.

 2. љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證裝Ј 涅“燮û áiëi隣i, áiëi攸i 茵茵庄û ›暹i造i 裔茵í“à ñЩ隅嚴 菴ÿ足姓.

°сынылатын Щдебиет:

љ暹à›增陝 診鳥衷 鮫儼攸儼i, À.,1994.

Ñ.Ñ.勘ÿ剽典裝é, Ò.È.捏意陝荻. љ暹à›增陝: 音桎炡贈 疾嶪 執婆 音震é. À., 1992


 1. Í.悸Ј縯c. љ暹à›執Ј êй張 診鳥衷, À.,1992

 2. Ë.츈麟音â. Êй張 òЇði攸儼. À., 1992

 3. љ.邏ë“燮妖. љ暹à›執Ј ›堯û 診鳥衷, À.,1993

 4. À.Êй靭惟â. љ哄胞›診遭ûЈ 焌ÿ茁 診鳥衷, ›燮忽-›城惚葉診終, À.,1994

 5. љаза›стан тарихы очерктерi, А.,1994

 6. 輕尿檍â Ì.À. 쾀艙侁猝孺å 鎚章軫î è 魏裔筑 Õ®께-Õ®께² â.â. À.,1991

 7. 헝城孺í È.ß. 희桎鳥ÿ 仰艙侁猝惟莘 鎚章軫à 1635-1857 娠. Ì., 1983

 8. Ð.Á.捏音雩孼荻. 흔 尿桎鳥è 間裔椿診壯 Õ®께² â. À.,1988

 9. 璥菴狀â Õ. °薏 菴乙 診鳥衷. À.,1994æ.

 10. Å.쥔庾性陝荻. 厥尿赤怏張杖å 間裔椿診壯 â 嗜葺僚. Ì.,1957.

 11. 줘茁í Â.ß. 嗜葺 è 魏裔椿孺å 鎚章軫à â Õ®²-Õ®께² 橓魏. À., 1971ã.

 12. 쟁禎依循 Ì.Ã. 厥尿赤怏張杖å 間裔椿診壯 ê 嗜葺僚 30 莘菴õ Õ®께² 橓魏. À., 1948

 13. 쥔庾性陝荻 欒Õ “ 20-40 連 љ暹à›增陝, À., 1992

 14. 叱妖 Ì.Ï. 줘執ð 男終ì. Ì-Ë., 1947.

 15. Æ.љ葉忽蓀億 碣張焌終 鎚í 焌ÿ焌執 æЩ張 ›鏑蓀症û. À., 1993

 16. 裔狀â À. Ô. 찌葺診杖å È.腦雩陝荻à. Ë., 1947.

 17. Ì.љ蹟頀齧â. 펍ó“à 胞綎忽 膣 蓀雨涉. À:, 1990

 18. љ暹à›增陝 診鳥衷 展儼攸儼. À., 1994.

 19. љ暹à›增陝 診鳥衷 ²,께,께²-桎ì À., 1996-2002 æ.æ.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Информатика

ПЩнніЈ коды: Inf1102

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шлібаева Н., Бисенбаева Ж

Пререквизиттер: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ масаты: Берілген курс болаша› м±“алімдердіЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Информатика пЩні а›параттыЈ, ›±рылымын, жалпы ›асиеттерін, сонымен ›атар оны жинау, йЈдеу, са›тау, тасымалдау жЩне сипаттау Щдістерін зерттейді. ПЩнді о›у нЩтижесінде студент мыналарды игеру ›ажет:

- а›паратты сипаттау жЩне йЈдеу, оныЈ ›±рылымы мен тЇрлерін талдау Щдістерін білуі тиіс;

-бас›арушылы› сипатта“ы есептерді компьютер кймегімен шешудіЈ алгоритмдері мен программаларын жасау Щдістерін меЈгеру тиіс;

- дербес компьютермен, операциялы› жЇйелермен, тЇрлі редакторлармен, кестелік процессорлармен, деректер ›оймасын бас›ару жЇйелерімен, ›олданбалы программалар пакетімен ж±мыс істеу да“дыларын ›алыптастыру“а жЩне компьютерлік желі ›ызметін ›олдана білуге тиіс;

- деректер ›оймаларын, а›паратты› жЇйелерін жобалау жЩне жасауды Їйрену;

- арнайы есептерді шешуге арнал“ан ›олданбалы программалы› ›амсыздандыруды жасай білу;

- компьютерлік жЇйелер мен а›паратты› технологиялардыЈ заман талабына сай жиі йзгеріске тЇсуін ›ада“алай білу.

°сынылатын Щдебиет:

1.Бйрібаев Б. «Инфоматика жЩне компьютер» - Алматы, “Рауан”, 1996ж.

2. О.Камардинов. “Информатика”- Шымкент, 2000ж.

3. Байж±манов М.љ.,Жапсарбаева Л.љ. Информатика-Астана, 2004ж.

4. Комягин В.Б.,Коцубинский А.О. “Современные самоучитель работы на персональном компьютере”, Москва, 1997г.

5. Микляев А. “Настольная книга пользователя” – Москва, 1997г.

6. Фигурнов В.Э. “IBM  РС для пользователя” – Москва, 1999г.

7. Балапанов Е.љ. Бйрібаев Б.,Даулет›±лов А “Информатика 30 саба› ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, “Шартарап”, 2001ж.

8. Балапанов Е.љ.,Б.Бйрібаев, Г.Мадиярова. “ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, 2000ж.

9. Балапанов Е.љ.,Б.Бйрібаев, Г.Мадиярова.,Р.ДЇзелбаева “ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, 2001ж.

10. Павлова Н.Т. Компьютерный курс лекций. Астана, 2001ж.

11. Инфомаика для юристов и экономистов. Под редакцией С.В.Симоновича. Санк –Петербург, 2001ж.12. љаза› тілі терминдерініЈ салалы› “ылыми тЇсіндірме сйздігі.Информатика жЩне компьютерлік техника. Алматы, 2002ж.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

О›у тілі: ›аза›

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экология жЩне т±ра›ты даму

ПЩнніЈ коды: Etd1105

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ізбасарова Ж.

Пререквизиттер: исімдіктану, жануартану, тЩнтану, тіршіліктану.

Постреквизиттер: Экологиялы› ›±›ы›, Арал экологиясы жЩне т.б. пЩндер.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: «Экология жЩне т±ра›ты даму» “ылымыныЈ ›алыптасуы, даму кезеЈдері, организм жЩне орта, экологиялы› факторлар, биологиялы› ыр“а›тар, геоэкология туралы мЩселелерді ›амтиды. Сол сия›ты тЇр, популяция, популяциялар ›±рылымы, олардыЈ таби“атта“ы саны мен ауыт›уы, т±ра›тылы“ы, биоценоздар мен экожЇйелер, олардыЈ ›±рылымы, биоценозда“ы организмдердіЈ ›арым-›атынастары жЩне т.б. экологиялы› мЩселелер жан-жа›ты ›арастырылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г. «Экология» Алматы, 2002ж.

 2. Баешов А жЩне т.б. «Экология негіздері» ТЇркістан, 2000ж.

 3. Са“ымбаев ’. «Экология негіздері» Алматы, 1995ж.

 4. Бейсенова Ш.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж.

 5. Риклефк Р. «Жалпы экология негіздері» Москва, 1981ж.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза› (орыс) тілі

ПЩнніЈ коды: K(О)t 1106

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Есенова П.,Пак Т.

Пререквизиттер: Курс ЩртЇрлі жа“дайда“ы йзара сййлесу мЩнерінен жЩне сол тіл ерекшеліктерін пайдалана отырып орыс тілі жЇйесімен таныс студенттерге арнал“ан

КурстыЈ масаты: Бакалавриат студенттері йздерініЈ тілдік да“дысымен біліктіліктерін жетілдіре отырып, онымен байланысты “ылыми-коммуникацияныЈ да“дыларына да бейімделеді. Анатіліне ›арым-›атынас ›±ралы ар›ылы ›осымша деЈгейге кйтеріледі.НЩтижесінде тереЈ жЩне сапалы білім алады.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.