Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет3/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

ДÙріс беруші: Аубакирова Ж.К. - а“а о›ытушы


КурстыЈ ма›саты:

“Информатиканы о›ыту Щдістемесі мен теориясы“ курсын о›ытудыЈ мазм±ны, ма›саты, Щдісі, ›±ралдары мен ±йымдастыру тЇрлерін зерттейтін бірт±тас жЇйе ретінде ›арастыру; жеке т±л“аны жан жа›ты дамытуды ›алыптастыруда информатика курсыныЈ орны мен мЩнін тЇсіндіру, мектеп информатикасын о›ытудыЈ ма›саттарын тЇсіндіріп, меЈгерту; информатиканы о›ытудыЈ негізгі т±жырымдамаларын Їйрету; Щр тЇрлі деЈгейлерде мектеп информатикасын о›ытудыЈ мазм±нды› жЩне Щдістемелік Щдістерін Їйрету; 챓алімніЈ информатика саба“ын ±йымдастыру, жоспарлау жЩне ›амтамасыз етуге Їйрету; о›ытудыЈ дЩстЇрлі жЩне инновациялы› Щдістерін, о›ушылардыЈ ойлау іс Щрекетін бас›арып, саба›ты ±йымдастырудыЈ тЇрлерін меЈгерту; Щр тЇрлі жас топтарында“ы о›ушыларда пЩнге деген ›ызы“ушылы›ты дамыта отырып, информатикадан саба›ты ±йымдастыру“а Їйрету.Деректемелері/Пререквизиттері:

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін ›олданбалы программалар мен программалау тілдерін жа›сы меЈгеру ›ажет.КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Информатиканы о›ыту Щдістемесі педагогикалы› “ылым ретінде; мектепте информатиканы о›ытудыЈ ма›саттары мен міндеттері; компьютерлік сауаттылы›, білімділік, а›паратты› мЩдениет; информатиканы о›ыту“а ›ажетті ›±жаттар; мектептегі информатика пЩні тарауларыныЈ мазм±ны мен ›±рылымы; бастауыш мектепте информатиканыЈ кіріктіріліп о›ытылуы; мектептіЈ жо“ары буынында информатиканы саралап о›ыту; мектептіЈ информатика курсы бойынша ба“дарламалар мен о›улы›тар“а талдау жасау; информатика кабинетінде о›ушылардыЈ ж±мысын ±йымдастыру; информатика курсы бойынша о›у процесін жоспарлау жЩне іске асыру; саба››а педагогикалы› талдау жасау; о›ушыладыЈ саба›тан тыс ж±мыстарын ±йымдастыру; о›ыту нЩтижесін тексеру мен ба“алауды ±йымдастыру.°сынылатын Щдебиет:

 1. 輛薏›荻à Ê. Информатиканы окыту Щдiстемесi, 잼茵執, 2000æ.

 2. 쥡菴紆焉荻 Å.Û., 잠涯凝燮夭荻à Ã.À. 흡切鏃城凹à è 汁抑增循 妖典茵震孺 â 壯妬蟻狀é 鮑鏑å, 잼茵執, 2002æ.

 3. 據鄭凹 Ì.Ï. è 崖. 竟桎怏魏 穽俺賊設陝 妖切鏃城凹è, 輕仲循, 2001 æ.

 4. 煖替佺荻à Í.Â. 屢典 è 靭桎怏魏 翟綵孼 妖切鏃城凹å, 輕仲循, 2004 æ.

 5. 흡切鏃城凹à ïЩíi張í 竟佾焉奄òiê áiëiì 悚宗 增陝菴倧û

 6. 흡切鏃城凹à, 淸預魏, 茵鎭茵震魏 閱存贍惚ûЈ 蓀證薏隣燮û

 7. 흡切鏃城凹à 張ãi醴儼i 閱存贍惚ûЈ 蓀證薏隣燮û

Сабаберу Щдістері: лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар, интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана ›оры
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Жо“ары математика

ПЩнніЈ коды: ZhM 1201

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Оу жылы: 1 о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс берушініЈ аты-жйні : Сейлова З.Т., педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, кафедра доценті

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік)

“Жо“ары математика ” пЩнін о›ытудыЈ ма›саты мынадай: болаша› маман“а инженерлік пЩндерді о›ып-Їйренуге ›ажетті кеЈ кйлемде ма“л±мат беру. Аны›талушы жЩне ескерілетін тЇсініктер мен арнайы терминдердіЈ мйлшері б±рын“ы“а ›ара“анда на›тылай тЇсіндіріледі. ОсыныЈ ар›асында студенттерге арнайы математикалы› жЩне теориялы› программалау ЩдебиеттерініЈ терминологиялы› сйздіктерін йз бетімен ›алыптасуына жа“дай жасаладыКурстыЈ пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп祉Ј математика курсын жа›сы меЈгеруі ›ажет. КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны - Студенттер жо“ары о›у орнында ›арастырылатын стандартты› ба“дарлама бойынша математика жайында ›ажетті на›ты мЩліметтер алады. КЩсіби жЩне ›осал›ы пЩндерді о›ып Їйренуге ›ажетті білімдер кйлемін беру; математикалы› интуицияны дамыту жЩне меЈгерілген математикалы› Щдістерді ›олданбалы есептерді шешуге пайдалануды Їйрету; математикалы› мЩдениетті дамыту жЩне кітаппен, компьютермен ж±мыс істеу да“дысын арттыру.

МатематиканыЈ типтік есептерініЈ шешу алгоритмі жЩне математикалы› обьектілерді абсолютті программалау жолдары жас программистерді ›ажетті, себебі белгілі алгоритмдерді конструкциялауда да“дыныЈ артуына Щкеледі.°сынылатын Щдебиет:

 1. Н±рпейісов С.А. Кйп айнымалылар функцияларыныЈ дифференциалды› есептеуіне арнал“ан бес лекция. Алматы : љазМЭУ, 1991 ж. -60 б.

 2. Н±рпейісов С.А. Ы›тималды› теориясы бойынша студенттердіЈ жеке ж±мыстарыныЈ мазм±ны. Алматы: љазМЭУ, 1991 ж. -31 б.

 3. Н±рпейісов С.А., Сатыбалдиев О.С., љаЈлыбаев љ. Индукция жЩне комбинаториканыЈ элементтері. Алматы, 1993

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 批諺孼診足û› 茵鎭茵震魏

ПЩнніЈ коды: EM 1201

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

О›у жылы: 1-ші о›у жылы

О›у семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Парменова М.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: 嚴俺鎭ð 豹“燮ó“à ›剡奄祉 小蹂ì, 小蹂ê, 菴“液裝 ›贍哄診增弘à 贍ó; 嚴俺鎭ð 豹“燮ó 蓀終證庄à 迹液 æЇ虞音ï, 佺ûЈ 震녹牙蹂ê 燮窒弘ó“à ›剡奄祉 Щ牙增儼牙 ›鏑菴壯 小懿; 迹乙ó Щ釣劉祉張 ›剡奄祉 鎭典薏›, 穽蟾震魏薏› ìЩ遵音音遭³ 靭Ј愼宗;

有猝 蓀“菴足閃葉û 灑熉蔣à 鎭典薏›, 穽蟾震魏薏› 小蹂隣³ 桎薏› 靭Ј愼宗Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп курсында“ы математиканыЈ барлы› саласын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Негізгі математикалы› курстарды математиканы о›ыту Щдістемесімен байланыстыратын аралы› буын болып табылады. Б±л курстыЈ негізгі ма›саты болаша›та информатика пЩнініЈ 챓алімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, да“дыныЈ ›алыптасуыныЈ негізі, оларды берік те саналы меЈгеру болып табылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Бектаев љ. Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика. Алматы: «Рауан», 1991 ж. -432 б.

 2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики. М.: Высшая школа, 1979 г. -400 с.

 3. ЖаЈбырбаев Б.С. Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика элементтері. Алматы: Мектеп, 1988 ж. -182 б

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалау

ПЩнніЈ коды: Prog 1202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3 кредит

ДЩріс беруші: Шамсиева Н.С.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: программалау ЩдістерініЈ негізінде Їлкен жЇйелерді жасау Щдістерін студенттерге Їйрету; Модельдеуші алгоритмді ›азіргі программалау тілдері ар›ылы ЭЕМ-де программаларды жЇзеге асыру; на›ты жЇйені программалау Щдісі мен формализация жЩне алгоритмизация Щдістерін Їйрету; Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау Щдістерін, а›паратты› жЇйелер негіздерін о›ыту; љазіргі заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкіндіктерін ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін алгоритм жЩне оныЈ ›асиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Программалау пЩні программа ›±рудыЈ методологиясы, программалау жЩне жобалауда“ы ›олданылатын Щдістерін зерттейді. Бейсик жЩне Паскаль тілдерініЈ алфавиті. Т±ра›тылар мен айнымалылар. Стандартты функцияларды пайдаланып арифметикалы› йрнектердi Паскаль тiлiнде жазу. љарапайым сызы›ты› программаларды Бейсик жЩне Паскаль тілдерінде енгiзу, орындау жєне дискiде са›тау. 女劉音é 釣鍊ì. 厥謫調壹陝û 幽設歪膣調菴í 釣菴柚乙ó. 厥謫調壹陝û ä±終增姓, 證壯›診ó. 腦鏃à›診懿 惟茵庄葉û. IF 全儼城典û. 펍é 胞倧. љ±調茵 全儼城典. љ±調茵 胞倧. 煤倧執 全儼城典靭í 嚴俺鎭ð 胞“燮ó. Шартсыз й膣 全儼城典乙ðмен есептер шы“ару. 腦Ј菴ó 惟茵庄葉忽孼 宮仲贍ü 繹張 쥔栯凹 祉陰儼논鴨 嚴俺鎭ð 豹“燮ó. Цикл. ЦиклдіЈ тЇрлері.Шçi淙å-öиклiне есептер шы“ару. 톳³й矣諺牙 茵葺外. 璥疾擾贍燮靭í æ±荏ñ. Êй靭楡i 穽謫調壹贍燮: 締檣打ÿ靭í æ±荏ñ. Процедура. Параметр-айнымалы. Параметр-мЩн. Параметрсіз процедура.

°сынылатын Щдебиеттер:

1. Н.Ермеков“Есептеуіш техника негіздері”-Астана-2010

2. О.Камардинов “ Программалау“-

3. Шафрин Ю.А. «Основы компьтерной технологии».-м.,АБФ,1998Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, сйздік Щдісі, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Алгоритмдер жЩне деректер структурасы

ПЩнніЈ коды: ADS 1202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Алибаева Н.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Алгоритмдер ›±ру жЩне олардыЈ тЇрлерін меЈгеру; Есепті шешу алгоритмедерін аны›тау; Есепті шешу алгоритмдерін пайдалану

Деректемелері/Пререквизиттері:. Web- дизайн, љолданбалы программалы› ›амсыздандыру

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Алгоритмдер. Алгоритмдерді йЈдеу принципі. Негізгі бас›ару структуралары. Алгоритмдер типі мен ›асиеттері. Алгоритмдер анализі. Алгоритмдер анализініЈ принципі. АлгоритмдердіЈ кЇрделілігін ба“алау. ФункцияныЈ йсуі. Стирлинг формуласы. О-нотациясы. љарапайым рекурсиялар. ЕсептеудіЈ негізгі эффективті схемалары. Арифметикалы› алгоритмдері, кйпмЇшеліктерді есептеу. Деректер типтері. ДеректердіЈ ›±рылымды› жЩне базалы› типтері. Кірістірілген жЩне саналатын типтер. Кйрсеткіштер.

ЖадыныЈ динамикалы› таралуы. Деректер ›±рылымы. Сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес ›±рылымдар. Стектер, дектер жЩне кезектер. А›паратты› ±рылымдарды йЈдеу алгоритмдері. Рекурсивті алгоритмдер. Бірігу алгоритмдері. Іштей сорттау алгоритмдері. Іздеу алгоритмдері. Сызы›ты› жЩне екілік іздеу. Рекурсия, рекуурент жЩне итерация. љатарды йЈдеу алгоритмдері.

Кестелерді толтыру алгоритмдері. Ішкі ›атарларды іздеу алгоритмдері. ПрограммалаудыЈ Щдістері мен технологиясы. Ба“дарламаларды ›±ру жЩне оларды енгізу технологиясы. љ±рылымды жЩне модульді программалаудыЈ негізгі принциптері. Динамикалы› программалау. АлгоритмдердіЈ эффективтілігі жЩне есептеу оптимизациясы. Реттеу Щдістері жЩне программаны тестілеу°сынылатын Щдебиет:

1.쮜倧쮜倧 Í. «잼莘鳥嫉û è 增宗攸債û 菴牆紅»: 躬ð. ñ 陝紳.- 2-å 了ä., 2001-352 增ð.

2.斗尊狀â Â.Â. «凌趙î 宮仲贍ü 7.0.» 壯妬蟻裝é 有猝. 嶋齬狀å 禎櫛訟å-Ì.: «孔泣仰», 1997-616 增ð.

3.Абрамов С.А. , Гнездилова Г.Г. и др. Задачи по программированию. Москва. Наука. 1988г.

4.Чеблаков Б.Г. Сборник задач по программированию на языке Паскаль. Учебное пособие. НГУ, Новосибирск. 1991г.

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана›оры
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 쾌仲釣窒³ 茵鎭茵震魏

ПЩнніЈ коды: DM 1203

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : Мукеева Г.И. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Дискреттi математика жайында студенттерге кеЈ кйлемде ма“л±мат беру. Аны›талушы Дискреттi математика жайында студенттерге кеЈ кйлемде ма“л±мат беру. Аны›талушы жЩне ескерiлетiн тЇсiнiктер мен арнайы терминдердiЈ мйлшерi б±рын“ы“а ›ара“анда на›тылай тЇсiндiрiледi. ОсыныЈ ар›асында студенттерге арнайы математикалы› жЩне теориялы› программалау ЩдебиеттерiнiЈ терминалогиялы› сйздiктерiн йз бетiмен ›алыптасуына жа“дай жасалады.Дискреттi математиканыЈ, комбинаториканыЈ Щдiстерiн меЈгеру, графтар мен ›±пиялар теориясыныЈ ±“ымдарымен танысу, формальды ›орыту жЩне дЩлелдеу Щдiстерiмен танысу.

Деректемелері/Пререквизиттері: Математикалы› талдау. Алгебра. Физика. Программалау тілдері.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Студенттердi дискреттiк математиканыЈ негiзгi бйлiмдерi жЩне олардыЈ ›олдануларымен таныстыру. Б±л информатика мамандарын дайында“анда бас›а курстарды д±рыс меЈгеруге мЇмкiндiк бередi. Курсты о›ы“анда дискреттi объектiлер, шектi жиындар, буль функциялары, айтылымдар алгебрасыныЈ формулалары, графтар жЩне тiзбектер жЩне ›±пиялар теориясыныЈ проблемаларымен танысады.

Студенттер жо“ар“ы о›у орнында ›арастырылатын стандартты› ба“дарлама бойынша дискреттi математика жайында ›ажеттi на›ты мЩлiметтер алады. Кйп ›олданылатын практикалы› есептердi шы“аруда, студенттерге келтiрiлген т±жырымдарды дЩлелдеу жЩне жатты“уларды орындау студенттердiЈ дискреттi математиканыЈ Щдiстерiн меЈгеруге мЇмкiндiк бередi.

Тривиальды емес алгоритмнiЈ мысалдарыныЈ ›орын толы›тырады. Дискреттi математиканыЈ типтiк есептерiнiЈ шешу алгоритмi жЩне математикалы› объектiлердi абсолюттi программалау жолдары жас программистерге ›ажеттi, себебi белгiлi алгоритмдердi конструкциялауда да“дыныЈ артуына Щкеледi.

Жиындар, ішкі жиындар жЩне элементтер. Жиындар алгебрасыныЈ теЈдігі°сынылатын Щдебиет:

 1. Мендельсон Э. Введение математическую логику. Наука, 1984

 2. Нефедов П.С., Осипова Л. Курс дискретной математики,М.,1998

 3. Уилсон Р. Введение в теорию графов,М.,1977 г

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Санды› Щдістер

ПЩнніЈ коды: SA 1203

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

О›у жылы: 1-ші о›у жылы

О›у семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Мукеева Г.И. - а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: ›олданбалы есептерді шешудіЈ жуы› Щдістерін, математикалы› моделдеу Щдістерін, ›ате кйздерін, алын“ан нЩтижелерді талдай алуды жЇйелі тЇрде ›алыптастыруды кйздейді. Сонымен ›атар студенттерді ЩртЇрлі пЩндік салаларда“ы на›ты ›±былыстарды математикалы› моделдеу Їрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ кймегімен шы“арудыЈ есептеу алгоритмдерін жасау мен ›олдану“а дайындау.

콸釣攸諺言儼³/厥儼焉淳預窒儼³: 涅“燮û 贍愼鎖à, 陝贍嶢凹贍û› 愼佃奄鳥ÿ, 茵鎭茵震魏薏› 診陰姓, à›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫乙ð 靭í à›檉調窒û› 溢鴨陰掩, 穽謫調壹贍姓

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Санды› дифференциалдау. Интерполдау, кйпмЇшеліктерді есептеу. Математикалы› талдаудыЈ есепті шешуініЈ санды› Щдісі. АлгебраныЈ санды› Щдісі. Трансценденттік жЩне алгебралы› теЈдеулердіЈ санды› шешімі. љарапйым дифференциялды› теЈдеулерді санды› шешудіЈ Щдістері. Айырымды› схеманыЈ элементтер теориясы. Дербес туындылы теЈдеулерді шешу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Бахвалов Н.С., Жидков, Кобельков Г.М. Численные методы, М.:Лаборатория базовых знаний, 2002.-632с.

 2. Самарский А.А., Гулин Н.В. «Численные методы».- М.:Наука, 1989.–429с.

 3. Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Численные методы. М.: Просвещение, 1991. –175с.

 4. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Наука, 1966. – 664с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы)
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 퇸俺鎭ó æЇ虞音諸炙Ј 燮筑鎭攸債葉û

ПЩнніЈ коды: Ezha 2204

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

О›у жылы: 2-ші о›у жылы

О›у семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ÆЇ嗾正焉 Á.Ê. – информатика магистрі, ага окытушы

КурстыЈ масаты: есептеуіш техниканыЈ ›азіргі заман“а сЩйкес а›параттарымен жабды›тарын пайдаланып жйндей алатын мамандар даярлау. Есептеуіш техниканыЈ негіздерін о›у; Есептеуіш техника ›±ралдарыныЈ ›±рылу принциптері жЩне ЩртЇрлі ЭЕМ кластарыныЈ негізгі ереешеліктерін о›у; Ба“дарламалы› ›±ралдармен компьютерді тексеру; Дербес компьютердіЈ дамуыныЈ ба“ыттарымен танысу.

Деректемелері/Пререквизиттері: математиканы жа›сы меЈгеру ›ажет, графикалы› файлдармен ж±мыс істеу негіздерін білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «퇸俺鎭ó æЇ虞音諸炙Ј 燮筑鎭攸債葉û» пЩнi –мемлекеттік білім беру стандартына сЩйкес біліктілік пен білім алуды ›амтамасыз етіп, дЇниетану жЩне жЇйелі ойлау ›абілетініЈ ›алыптасуына ы›пал етеді. ЭЕМ даму кезеЈдері. ЭЕМ-ніЈ ішкі жЩне сырт›ы ›±рыл“ылары. Каналды› жЩне шиналы› системотехника. Микропроцессор жЩне жады. Енгізу мен шы“арудыЈ базалы› жЇйелері. ЭЕМ сЩулеті дамуыыныЈ ›азіргі тенденциялары.

љазіргі есептеуіш техниканыЈ дамуы тенденциясы.°сынылатын Щдебиет:

 1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере под.редакцией И.В. Макаровой.-2-е издание. –М.:“Финансы ис статистика“, 1998 г.

 2. Т. Бродман. 3D StudioMax 4. –Санкт-Петербург, 2002 г.

 3. С.Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика. –М.:“Акт-пресс книга“, 2005г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.