Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет25/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   53

°сынылатын Щдебиет:

І. ПЩнаралы› байланыстардыЈ теориялы› негіздері 1. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. – М.: ООО изд. центр. «Вербум-М», 2003. – 432 с.

 2. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. – М., Педагогика, 1981. - 159 с.

 3. Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения.- М., Просвещение,

 4. Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения. -М., Просвещение, 1984. - 143 с.

 5. Современные проблемы методики преподавания математики. - М.: Просвещение, 1985. -304 с.

 6. ТЩжма“анбетов Ш. Педагогика жЩне математика педагогикасы. - љызылорда, 1999.

 7. Серікбаева В.Е. МатематиканыЈ пЩнаралы› байланыстары. – Алматы. Экономика. – 2007.- 200 б.

 8. Серикбаева В.Е. Межпредметные связи как одно из важнейших средств формирования мировоззрения учащихся // В кн.:Современные проблемы методики преподавания математики. Сост. И.А. Антонов, В.А. Гусев. -М.: Просвещение, 1985, с. 278-287.

 9. Серикбаева В.Е. Прикладные задачи в курсе математики //Методика преподавания математики: Респ. научн-метод. сб.- Киев, 1983, вып. 14,с. 104-108.

ІІ. Орта мектеп математика курсында“ы пЩнаралы› байланыстар

 1. Гусев В.А. и др. Методика обучения геометрии: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений – М.: Изд.центр «Академия», 2004.-368 с.

 2. Гусев В.А., т.б. Математикадан кластан тыс ж±мыс: 6-8 кластар“а арнал“ан. – М., 1986. – 296 б.

 3. Тажма“анбетов А.Т. Межпредметные факультативы по математике и физике. Метод. рекомендации. -М., 1987.

 4. љоныс±лы А. Бірінші ретті сызы›ты› дифференциал теЈдеулер жЩне олардыЈ ›олданулары: О›у Щдістемелік ›±рал. - љызылорда, 2001. – 82 б.

 5. Конысов А. и др. Математическое моделирование задач экологии: Учебное пособие. - Кызылорда, 1996.-70 с.

 6. Серікбаева В.Е. ЖаЈа буын о›улы“ы мен пЩнаралы› байланыстар // ИФМ, № 5, 2001, 36 б.

 7. Серикбаева В.Е. О спецкурсе по вопросам межпредметных связей курса математики средней школы // Педагогическое образование и наука: Научно-метод. журнал. –2003, № 2, с.40-42.

 8. Серикбаева В.Е. Общая методика преподавания математики: Метод. пособие. - Кызылорда, 1999. - 104 с.

 9. Серикбаева В.Е. О спецкурсе по вопросам межпредметных связей курса математики средней школы //Педагогическое образование и наука: Научно-метод. журнал. –2003, №2, с.40-42.

Сабаберу Щдістері – зерттеушілік Щдісі, проблемалап о›ыту Щдісі, йзіндік білім алу Щдісі, “ылыми Щдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация жЩне т.б. Щдістер), т.б.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - интерактивті та›та, интернет, компьютер класы, кітапхана ›оры.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - МатематиканыЈ пЩнішілік байланыстары

ПЩнніЈ коды - MPB4307

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: В.Е.Серікбаева - п.“.к., профессор

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - ЖОО-да йтілген «Мектеп математика курсыныЈ пЩнаралы› байланыстары» атты арнайы курстыЈ мазм±нын тереЈдету, болаша› м±“алімдерді мектеп математика курсы мен ›атар ЖОО-ныЈ курстарында ПІБ-ды іске асыру“а даярлау.

Деректемелер/пререквизиттері: Б±л пЩнде математиканы о›ытуда“ы пЩнішілік байланыстардыЈ ма“ынасы мен ролі; пЩнаралы› байланыстардыЈ педагогикалы› жЩне психологиялы› негіздері; пЩнаралы› байланыстардыЈ классификациялары; ПІБ-ды іске асыру жолдары; математика курсыныЈ дербес та›ырыптарын йту барысында ПІБ-ды іске асыру с±ра›тары ›арастырылады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Білім беру тарихында“ы пЩнаралы› жЩне пЩнішілік байланыстар. ПІБ-дыЈ ролі мен орны; о›ыту мазм±нында“ы ПІБ-дыЈ тЇрлері, классификациясы. ПІБ-дыЈ психологиялы› негіздері. ПІБ-ды іске асырудыЈ Щдістемелік жолдары. ПІБ-ды жоспарлау. Жоспар-карталар. Арифметика мен геометрияныЈ йзара байланыстары. Негізгі мектеп алгебра жЩне геометрия курстарыныЈ йз ара байланыстары. Геометриялы› фигуралардыЈ алгебралы› сипатталуы. Геометриялы› есептерді шешудіЈ алгебралы› Щдісі. Орта мектеп алгера жЩне геометрия курстарыныЈ йз ара байланыстары. ®ш айнымалысы бар теЈдеулер жЇйесін скаларлы› кйбейтінді ар›ылы шешу. Негізгі мектеп геометрия курсында анализ бастамаларын о›ытудыЈ пропедевтикасы. Алгебралы› есептерді шы“ару“а Їйретудегі анализ бастамаларыныЈ дидактикалы› ролі. «ДенелердіЈ кйлемі» та›ырыбын о›ытуда интегралды ›олдану. Дифференциалды› теЈдеулер – физикалы›, биологиялы›, т.б. процестердіЈ математикалы› модельдері.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. – М.: ООО изд. центр. «Вербум-М», 2003. – 432 с.

 2. Гусев В.А., Варданян С.С. Преподавание геометрии в 6-8 классах: внутрипредметные и межпредметные связи //Преподавание геометрии в 6-8 классах. - М., Просвещение, 1997, с.8-40.

 3. Межпредметные связи естественно-математических дисциплин: Пособие для учителей.// Под. ред. В.Н. Федоровой.- М., Просвещение, 1980.- 208 с.

 4. Вопросы преподавания алгебры и начал анализа в средней школе: Сб.статей. –МЇ.Просвещение. -1980.

 5. Преподавание алгебры и геометрии в школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. – 1982.

 6. ТЩжма“анбетов Ш. Педагогика жЩне математика педагогикасы. љызылорда, 1999.

 7. љаза›баева Д. ПЩнаралы› байланыстарды жЇзеге асыру.// ИФМ, 1997, № 2- 11-13б.

 8. Серікбаева В.Е. МатематиканыЈ пЩнаралы› байланыстары. – Алматы. Экономика. – 2007.- 200 б.

 9. Серикбаева В.Е. Межпредметные связи как одно из важнейших средств формирования мировоззрения учащихся //В кн.:Современные проблемы методики преподавания математики. Сост. И.А. Антонов, В.А. Гусев. -М.: Просвещение, 1985, с. 278-287.

 10. Серикбаева В.Е. Прикладные задачи в курсе математики //Методика преподавания математики: Респ. научн-метод. сб.- Киев, 1983, вып. 14,с. 104-108.

Сабаберу Щдістері – зерттеушілік Щдісі, проблемалап о›ыту Щдісі, йзіндік білім алу Щдісі, “ылыми Щдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация жЩне т.б. Щдістер), т.б.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - интерактивті та›та, интернет, компьютер класы, кітапхана ›оры.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Математикадан кластан тыс ж±мыс

ПЩнніЈ коды - 倞ÒZh4308

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Т.Айм±ратова, а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - 竟攸俺鎭 茵鎭茵震魏裝 î›泓ó 蓀終證庄à î›菜魂燮液Ј 茵鎭茵震魏“à 菴熉庄û“惚 縯í-縯›執 蓮祉陰놈昌å 菴熉庄姓; 鸞昶孼窒儼牙 Щ趙놈 幽葉診í 執ñ æ±荏增û æЇ虞蹂 òЇ遭å æЇ造녕ó Щ牙增儼논, 鏑燮液 ±熉隣葉執宗菴 æЩ張 й叱녕昶å 蓮鎭楡노녠 縯焌ó Щ牙增儼논 Ї昱孼昌å 菴“液乙庄弘ó.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектептіЈ математика курсын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Математикадан сыныптан жЩне мектептен тыс ж±мыстар

®йірме ж±мыстарын ±йымдастыру. ®йірме ж±мысыныЈ ал“аш›ы саба›тары. Та›ырыпты› саба›. Он минутты› шолу. ®йірме ж±мысыныЈ бас›а тЇрлері. ®йірме ж±мысын жоспарлау. ®йірме ж±мысына дайынды› жЩне оны йткізудіЈ Щдістері. Материалды бекіту. ®йірме ж±мысын ая›тау. љалалы› математикалы› Їйірме. ®йірме ж±мыстарын ±йымдастыру Їшін о›ытылатын Щдебиеттер.VI-VII 幽葉診遭à“û Ї褥鏃å 焌蓀›診終庄à“û 燮搖靭震魏 æЩ張 愼佃奄鳥ÿ. 쟎菴í ±“忽û. 펼“燮û 幽葉診ð 締檣打ÿ 靭í 鎭Ј鴨窓儼. Таби“атта“ы, техникада“ы теЈдеулер. Тізбектер. Жо“ар“ы класс о›ушылары Їшін комбинаторика элементтері. МатематиканыЈ ›олданылуы.Математика жЩне математиктер туралы тарихи мЩліметтер. Математикалы› саяхат. Кластан тыс о›у математикалы› шы“армалар. Мектептегі математикалы› баспасйз. Математикалы› кештер, математикалы› сайыстар тЇрлерін ±йымдастыру, математикалы› кешті ±йымдастыру жЩне йткізу. Та›ырыптарын таЈдау. КештіЈ кйрінекіліктерін дайындау. Математикалы› фокустар, офизмдер. Математикалы› ребустар, анаграммалар, т.с.с. математикалы› апталы›. Математикалы› ойындар, тЇрлері. љызы›ты, логикалы› жЩне конкурсты› есептер. Топты› жарыс, оныЈ тЇрлері. Математикалы› олимпиада, турнир жЩне сайыстарды йткізу жЩне ±йымдастыру. Математикалы› кйЈілді тап›ыштар клубын дайындау жЩне йткізу. Математикалы› поэзия. Бас›атыр“ыштар. Сйзж±мба›тар ›±растыру техникасы. Математикалы› очерктер мен есептер. VIII 幽葉診ð Ї膨í ›昏û›執 嚴俺鎭ð. «煖Ј惚陝» 豹“燮魂城惚 嚴俺鎭ð. 厥專孼叱å 悚諸蔭孼 嚴俺鎭ð. ÅЈ Ї凝孼 典診› áй蔭놜, åЈ 怨膨 典診› 嚴言녠. 磻汞診í 或汞›à 姓汞執終ï ›±蕓, áй懿. љ療“à æЩ張 ›±調增弘ó“à 嚴俺鎭ð 豹“燮ó. 璥鎭茵震魏菴“û 陝û›診茵. 璥鎭茵震魏菴“û 陝贍謫 æЩ張 妖涯柚. 쟎菴í ±“忽û. љ鏑菴裝懿û. 춧佃奄鳥ÿ 11 證裝綎燮 Ї膨í 增儼蘖靭疾裝Ј 10 嚴齬³. 璥鎭茵震魏薏› 妖涯柚. 屢Ј嗾醴녠鎭ð æЩ張 鏑燮液Ј ›鏑菴裝懿û. љ纖證證 燮執›? 證晤›執› 穽謫調壹贍姓 鴨愼í 張? 女詣焉鎭ð. 厥謫釣葺. љ前惚液. 魅攸掩嗾ç ›城燮乙ð 膣調薏 ±“忽. 巾侁鳥靑牙 張 Ї膨í 迹乙ï 診修 劉釣ê. 女詣焉鎭陞 áй矣焉鎭ð. 躬鳥賊執 佺液› áй矣焉鎭ð. Математикалы› диктант, мазм±ндама жЩне шы“арма. Рефераттар жазу. Фигураларды ›ию жЩне ›±растыру («Танграм» ойыны).°сынылатын Щдебиет

袞陞豫³ Щ鴨訟奄:

 1. 줘凝 Ì.Á. 蕎侁杖裔打ÿ è 櫛鴨阻陝猥 純焉乙葺裝õ 裔震é 禎 茵鎭茵震劉. Ì.; 嶋渟押了.

 2. 줘凝 Ì.Á., 줘凝 Ï.Ä. 璥鎭茵震魏 禎衆å 債適荻. Ì.; 厥前橓緘杖å, 1971.

 3. 躬疾蟾荻 È.Ñ. «璥鎭茵震特仲猥 愉槍孺» â 9-11 幽葉焌õ. Ì.; 厥前橓緘杖å, 1971.

 4. 춧蟻牒庄 Ì.Á. 쯩焉乙葺壯ÿ 調灑診 禎 茵鎭茵震劉. Ì.; 1966.

 5. 璥倧妖 축遭張ð. 璥鎭茵震特仲猥 莘依脣依佚è è 調譽音特杖ÿ. Ì.; 了ä-脣 «經ð», 1971.

 6. 嵌遭諺仲僥 Á.À. 璥鎭茵震特仲 重焉贍魏. –Ì.; 經ð, 1979.

 7. 躬釣蟻茵í Å.È. 펍庄û 茵鎭茵震魏. 펨循ÿ 茵鎭茵震魏. Ì.; 昆瘡à, 1978.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Дифференциал теЈдеулер курсыныЈ есептер практикумы

ПЩнніЈ коды - DTKEP4308

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - љайыЈбаева Л.С., п.“.к., а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): дифференциалды› теЈдеулер теориясы математиканыЈ іргелі саласы боп табылады. Сонды›тан кЇрделі мысалдарын шы“ара білу, да“дысын ›алыптастыру, дифференциалды› теЈдеулердіЈ бас›а “ылымдарда ›олданысын меЈгеру.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент математикалы› талдау жЩне ›арапайым дифференциалды› теЈдеулер пЩндерініЈ барлы› саласын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: 1-ші ретті д.т.-діЈ ерекше шешімі туралы ±“ым; туындысына байланысты шешілетін 1-ші ретті д.т. тЇрлері; айнымалысы бйлектенетін теЈдеулерді шешу; толы› дифференциалды› теЈдеу, ›ажетті жЩне жеткілікті шарты; 1-ші ретті сызы›ты› д.т., оныЈ жалпы шешімініЈ ›±рылымы; Бернулли теЈдеуін шешу Щдісі; Туындысына байланысты шешілмейтін д.т.-лер: Клеро, Лагранж теЈдеулерін шешу; 2-ші ретті сызы›ты› дифференциал теЈдеулер, геометриялы› жЩне механикалы› ма“ыналары; Реті тймендетілетін жо“ары ретті теЈдеулер, олардыЈ тЇрлері; 2-ші ретті сызы›ты› диф. теЈдеу, т±ра›ты коэффициентті СД теЈдеу, оларды шешу Щдістері; дифференциалды› теЈдеулер жЇйесі, оныЈ тЇрлері мен шешу Щдістері.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиет

1. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения. М., 1988.-348с. (изд.3-е)

2. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. М., 1967. -409 с.

3. Гутер Р.С., Янпольский А.Р. Дифференциальные уравнения. М., 1976.-304с. (Изд.2е).

4. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. М., 1989. -383 с. (изд.2-е)

5. ШбдЩманапов С., Сматов Т. ДТ-лер курсы. Астана, Н±ржол, 2004. -160 б.

6. Кенже“±лов Б.З., љамматов К.љ. Жай жЩне дербес туындылы ДТ-лер. А., «љУ-ті», 1997. – 172 б.

љосымша Щдебиет

7. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифф. уравнениям. М., 1979

8. Пономарев К.К. Специальный курс высшей математики: дифференциальные уравнения. М., 1974. – 367 с.

9. Берман Г. Сборник задач по курсу математического анализа. М., 1978

10. СЇлейменов Ж.С. Сызы›ты жЩй дифференциалды› теЈдеудіЈ теориясы мен интегралдау Щдістері. А., 1983

11. Рябушко А. Сборник задач по высшей математике. М., 1984

12. љоныс±лы А. 1-ші ретті СДТ-лер жЩне олардыЈ ›олданулары. љМУ,2001.-80 б.

13. Д.Т.-лер жйніндегі ал“аш›ы тЇсініктер. Мет. О›у ›±ралы. љ±растырушы А.љоныс±лы. Н., 1991.Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Мектеп математика курсыныЈ логикалы› ›±рылымы

ПЩнніЈ коды - 儆ÊLK4309

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компонент

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: С.љ.МеЈлі›ожаева, п.“.к., доцент.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - математиканы сапалы тЇрде меЈгеру Їшін, ±“ымдардыЈ аны›тамасында“ы келтірілген елеулі белгілерін кйрсете алу, теореманыЈ шарты мен ›орытындысын ажырата білу, теорема ±“ымына ›атысты дЩлелдеу ережелері мен дЩлелдеу Щдістерін меЈгерту.

Деректемелер/пререквизиттері: Курс бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін математика салаларыныЈ мазм±ны мен методтарын тереЈ игеруі керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Арнайы курсты йту барысында «Математиканы о›ыту Щдістемесі», «Математикалы› логика» пЩндерімен йзара байланыстар жасалады. Себебі, аксиоматикалы› Щдіс абстракциялау“а сЇйенеді, ал матлогикада абстракциялаудыЈ негіздері, тЇрлері, формальдан“ан жЩне формальданба“ан аксиоматикалы› теориялар ›арастырылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Пиаже Ж. Психология интеллекта. Избранные психологические труды. – Пер. с англ. и франц. – М.: Международная педагогическая академия., 1994 г.

 2. Рубинштейн С.Л. Проблема способности и вопросы психологических теорий. М.: Педагогика, 1973 г.

 3. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. М.: Педагогика, 1988.

 4. Колмогоров А.Н. О системе основных понятий и обозначении для школьного курса математики. (МВШ, 1971, № 2).

 5. Столяр А.А. Педагогика математики. – Минск: Высшая школа, 1986

 6. Абыл›асымова А.Е. Методика преподавания математики. Алматы, - Санат, 1993 г.

 7. Оразалиев А. «Математикалы› сййлемдер». Алматы, 1996 г.

 8. Тажма“анбетов Ш. «Математика педагогикасы». љызылорда, 1999.

 9. Тажма“анбетов Ш.Т., Серікбаева В.Е.Подготовка учителей математики и физики к осуществлению межпредметных связей в средней школе: Тез. Респ. науч.конф. – Даугавпилс, 1980. С. 86.

 10. Серікбаева В.Е. Общая методика преподавания математики: Мет.пособие, Кызылорда, 1999, - 104 с.

 11. МеЈлі›ожаева С.љ. љорытынды ›айталау саба›тарда математиканыЈ дедуктивтік ›±рылымын о›ытудыЈ Щдістемесі. О›у-Щдістемелік н±с›ау. љызылорда, 2000 ж.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Математиканы о›ытуда“ы инновациялы› технологиялар

ПЩнніЈ коды - ÌOIT4309

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: , љоныс А.љ., ф.-м.“.к., профессор.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): ›азіргі заман“ы білім беру талаптарына сай математиканы о›ытуда а›паратты›-компьютерлік жЩне педагогикалы› технологияларды меЈгерту.

Деректемелер/пререквизиттері: ТаЈдау пЩнін о›ыту нЩтижесінде о›ытудыЈ жаЈашыл технологияларын игеруге, білім беруді а›параттандыру мЩселесін оЈынан шешуге, компьютерлік математиканыЈ Mathcad, Maple, Matlab ба“дарламалы› жЇйелерін меЈгеруге, экономикалы› модельдеу сауаттылы“ын кйтеруге жол ашылады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: љазіргі заман“ы ›о“амда а›параттандырудыЈ, Щсіресе білім беруді а›параттандырудыЈ, сол сия›ты экономика мен экологияныЈ мазм±нды есептерін санды› т±р“ыдан шешудіЈ шын мЩніндегі ›ажетті шарты математикалы› модельдеу методы болып табылады.Осы т±р“ыдан ал“анда б±л таЈдау курсы жо“ары математиканыЈ тиісті салалары мен жЇйелік программалау, санды› Щдістер жЩне компьютерлік технологиялар секілді пЩндердіЈ байланыстары мен саба›тасты“ын одан Щрі бекітуі тиіс.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

1. Кудрявцев Л.Д. Современная математика и ее преподавание. М., 1985. – 176 с.

2. Метельский Н.В. Дидактика математики: Общая методика и ее проблемы. 2-е изд., Минск, 1982. – 256 с.

3. Шбіл›асымова А.Е. љазіргі заман“ы саба›. Алматы, 2004. – 218 б.

4. Педагогикалы› маманды›тар бойынша жо“ары базалы› білім берудіЈ жалпы“а міндетті мемстандарттары. Астана, 2006, 2009, 2010 ж.ж..

5. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. М., Нолидж., 2001.

6. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. М., Солон-Пресс, 2006. – 720 с.

7. Дьяконов В.П. Математическая система Maple V R3. М., Солон, 1998. 1. Дьяконов В.П. Maple 7. Учебный курс. СПб, Питер, 2002.

 2. Сдвижков О.А. Математика на компьютере: Maple8. М., Солон-Пресс, 2003. – 176 с.

 3. Дьяконов В.П. Internet. Настольная книга пользователя. Изд. 5-е. М., Нолидж, 2004.

 4. Сдвижков О.А. Математика в Excel 2002. М., Солон-Пресс, 2004. – 192 с.

 5. Дьяконов В.П. Mathcad 2000. Учебный курс. СПб, Питер, 2001. – 592 с.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.


«Физика жЩне физиканы о›ыту Щдістемесі» кафедрасы бойынша академиялы› ±т›ырлы› ба“дарламаларын кеЈейту Їшін ±сынылатын
АљПАРАТТЫљ ПАКЕТ /КУРСТАР ТІЗІМДЕМЕСІ/
Университет – 050110-“Физика” маманды“ы бойынша љаза›стан Республикасы Білім жЩне “ылым министрлігініЈ Білім жЩне “ылым саласында“ы ба›ылау комитеті берген 26.04.2004 жыл“ы № 361 б±йры“ы АА №0000034 мемлекеттік лицензиясына ›осымшасы негізінде білім беру ›ызметін жЇзеге асырады.

Берілетін дЩреже: Бакалавр білім беру ба“дарламаларын меЈгерген жЩне дипломды› ж±мыс ›ор“а“ан т±л“алар“а 050110 – Физика бакалавры академиялы› дЩрежесі беріледі.

Оу деЈгейлері (сатылары): бакалавр

Бадарламааабылдау жйніндегі талаптар: БакалаврдыЈ білім беру ба“дарламаларын меЈгеруге тілек білдіруші т±л“алардыЈ білімініЈ алдыЈ“ы деЈгейі – орта кЩсіби білім. Бакалавр“а азаматтарды ›абылдау тЩртібі орта о›у орнынан кейінгі білім берудіЈ ба“дарламаларын жЇзеге асыратын білім беру мекемелеріне ›абылдаудыЈ Типтік ережелеріне сЩйкес аны›талады. из ЖОО-да бір академиялы› кезеЈді ая›тауы, оныЈ ішінде о›у Їлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меЈгеруі жЩне т.б.

БадарламалардыЈ білім беру жЩне кЩсіби масаттары/оуды одан Щрі жаластыру мЇмкіндігі: Отанды› жЩне халы›аралы› еЈбек нары“ын сай бЩсекеге ›абілетті “ылыми-педагогикалы› мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалды› т±р“ыда дамыту, бастауыш о›ыту педагогикасы мен Щдістемесі саласы бойынша ›±зіретті мамандарды тЩрбиелеу
О›у семестрі: 1

Базалы› пЩндер- 4 кредит

Міндетті пЩндер - 4 кредит

CV2001 Механика 3 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

VPP1201 Педагогикалы› маманды››а кіріспе -1 кредитОытушы: Бекм±рзаева Р.А.,Омарбекова Г.О.

Жалпы білім беретін пЩндер - 22 кредит

Міндетті пЩндер -22 кредит

КТ1101 љаза›стан тарихы -3 кредитОытушы: Тайман С., Пірманов М.,Таженова К

Inf1102 Информатика - 3 кредитОытушы: Шлібаева Н.,Бисенбаева Ж

Eld1105 Экология жЩне т±ра›ты даму - 2 кредитОытушы:Ізбасарова Ж

љ(О)t1106 љаза› (орыс) тілі – 6 кредитОытушы: Есенова П.С.,Пак Т.

Sht2108 Шет тілі – 6 кредитОытушы: Оспанова Б.Ж., Танибергенова С.С.

О›у семестрі: 2

БазалыпЩндер- 6 кредит

Міндетті пЩндер -6 кредит

CV2002 Молекулалы› физика 3 кредитОытушы: Ешимова °.

PRSh Психология жЩне адам дамуы -3 кредитОытушы: Скендірова А.

О›у семестрі: 3

БазалыпЩндер- 24 кредит

Міндетті пЩндер-12 кредит

EM 2206 Электр жЩне магнетизм 3 кредитОытушы: ЖайсаЈбаев Т.

Ped2202 Педагогика – 3 кредитОытушы: Ыдырысов С

Sam2205 изін-йзі тану – 2 кредитОытушы: Успанова З

KK(O)t 3207 КЩсіби ›аза› (орыс) тілі – 2 кредитОытушы: Есенова П.С.,Пак Т.

K-bsht 3208 КЩсіби-ба“ыттал“ан шетел тілі – 2 кредитОытушы: Оспанова Б.Ж., Танибергенова С.С.

ТаЈдау пЩндер -12 кредит

CV2201 О›у орындары мен зертханаларыныЈ экологиялы› ›ауіпсіздігі жЩне паспорттандырылуы 3 кредитОытушы: ЖайсаЈбаев Т.

CV2201 Физикалы› йлшеу нЩтижелерін йЈдеу Щдістері 3 кредитОытушы: Алмагамбетова А.

CV2202 Шр тЇрлі ортада“ы электр то“ы 3 кредитОытушы: Абдрахманов Н.

CV2202 逗預魏薏› ›±調陰燮 æЩ張 鏑燮液Ј й矣掩 袍攸儼³ 3 кредитОытушы: Аманбаева М.

Жалпы білім беретін пЩндер – 9 кредит

Міндетті пЩндер 9 кредит

OKN1103 иміртіршілігі ›ауіпсіздігініЈ негіздері 2 кредитОытушы: Жиенбаева Л

Ale1104 Шлеуметтану – 2 кредитОытушы: Шбікенов Ж

ETN2107 Экономикалы› теория негіздері – 2 кредитОытушы:Шайхисламова Г.

Fil2111 Философия -3 кредитОытушы: Оспанов Б

О›у семестрі: 4

БазалыпЩндер- 22 кредит

Міндетті пЩндер-10 кредит

Opt 2207 Оптика 3 кредитОытушы: Аманбаева М.

KM 2209 Классикалы› механика 3 кредитОытушы: Сейсенов Б.

Etn 2203 Этнопедагогика – 2 кредитОытушы: Бекм±рзаева Р.А.,Омарбекова Г.О.

VFShG 2206 Мектеп гигиенасы жЩне жас ерекшелік физиологиясы – 2 кредитОытушы: Бекм±рзаева Р.А.,Омарбекова Г.О.

ТаЈдау пЩндері - 12 кредит

CV2203 љ城執 鴨張 靭鎚杖魏證 3 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

CV2203 쟉疾塼了凹à 張陞醴儼³ 3 кредитОытушы: Ешимова °.

CV2204 給贍 侁醴燮菴“û 牒裔薏› 贍茵憎乙ð 3 кредитОытушы: Абдукаримов Б.

CV2204 ѱ熉›診ð 淸預魏證 3 кредитОытушы: Алма“анбетова А.

Жалпы білім беретін пЩндер - 4 кредит

Міндетті пЩндер -4 кредит

KN2109 љ±›ы› негіздері – 2 кредитОытушы: љындыбаева Р

Saya2110 Саясаттану - 2 кредитОытушы: Сахиев С

О›у семестрі: 5

БазалыпЩндер- 23 кредит

Міндетті пЩндер-11 кредит

FAAYa 3208 Атом жЩне атом ядросы физикасы 3 кредитОытушы: Аманбаева М.

ESTO 3210 Электродинамика жЩне АСТ 2 кредитОытушы: Калиев Б.

MPF 3301 Физиканы о›ытудыЈ Щдістемесі 4 кредитОытушы: Сейсенов Б.

TshE 3302 Мектеп эксперименті техникасы 2 кредитОытушы: Алма“анбетова А.

ТаЈдау пЩндері - 12 кредит

CV3205 批焉疾剪嶪杖魏 張陞醴儼³ 3 кредитОытушы: Махмутов Б.

CV3205 膠震魏裝Ј ›前忽胞 診調窓燮û 3 кредитОытушы: Аманбаева М.

CV3206 љ暹놈陞 裔茵í“û 縯調執薏增陝昶ûЈ 張陞豫³ 惟莊俺打ÿ乙終 3 кредитОытушы: ЖайсаЈбаев Т.

CV3206 逗預魏 診鳥衷 3 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

О›у семестрі: 6

БазалыпЩндер- 22 кредит

Міндетті пЩндер-10 кредит

KM 3211 Квантты› механика 2 кредитОытушы: Калиев Б.

TAYaECh 3213 Атом ядросы жЩне элементар бйлшектер теориясы 1 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

KMF 3303 ФизиканыЈ компьютерлік Щдістері 2 кредитОытушы: Калиев Б.

Ast 3304 Астрономия 2 кредитОытушы: Абдрахманов Н.

Rad 3305 Радиоэлектроника 3 кредитОытушы: Махмутов Б.

ТаЈдау пЩндері - 12 кредит

CV3207 批焉疾佺凹à 張陞醴儼³ 3 кредит

Оытушы: Махмутов Б.

CV3207 ѱ熉›診ð 靭í ›城執 鴨張音遭³Ј 牒裔薏› 贍茵憎û 3 кредит

Оытушы: Абдукаримов Б.

CV3208 펙ð 町陝奄葉û æЩ張 佺ûЈ 城溢曾儼葉û 3 кредит

Оытушы: Абдрахманов Н.

CV3208 쟌佃液› 淸預魏 有猝惚ûЈ 診Ј菴窓û ñ±調›診終 3 кредит

Оытушы: Сапарходжаев П.

О›у семестрі: 7

БазалыпЩндер- 11 кредит

Міндетті пЩндер-3 кредит

SFOFK 4212 Статистикалы› физика жЩне физикалы› кинетика негіздері 2 кредитОытушы: Абдукаримов Б.

ETV 4214 ЗаттардыЈ электронды› теориясы 1 кредитОытушы: Раимбаева Ж..

ТаЈдау пЩндері – 8 кредит

CV4209 Радиациялы› ›ауіпсіздіктіЈ физикалы› негіздері 2 кредит

Оытушы: Ешимова °.

CV4209 Квантты› механиканыЈ ›осымша тараулары 2 кредит

Оытушы: Калиев Б.

CV4210 Биофизика негіздері 2 кредит

Оытушы: Аманбаева М.

CV4210 흣庄贍“陝 侁醴燮菴“û 凞諺孼診ð 穽專嚴鎭ð 2 кредит

Оытушы: Абдрахманов Н.

КЩсіптендіру пЩндер –20 кредит

ТаЈдау пЩндері - 20 кредит

CV301 Физика курсын о›ытуда“ы астрономия мЩселелері 2 кредит

Оытушы: Абдрахманов Н.

CV301 蕎診 靭攸俺鎭 淸預魏 嚴俺鎭諸í 豹“燮ó Щ牙增諺嚴³ (1-焌執證) 2 кредит

Оытушы: Аманбаева М.

CV302 ÒЩ力鳥悚蹂ê 嚴俺鎭遭³ 豹“燮ó òЩ嗾陰儼³ 靭í Щ牙增諺嚴³ 3 кредит

Оытушы: Аманбаева М.

CV302 逗預魏 有猝惚 î›泓昶à 僖鏑謫薏› 小蹂ì æЩ張 òЩ趙猥 悚宗 3 кредит

Оытушы: ЖайсаЈбаев Т.

CV303 蕎診 靭攸俺鎭 淸預魏 嚴俺鎭諸í 豹“燮ó Щ牙增諺嚴³ (2-焌執證) 2 кредит

Оытушы: Ешимова °.

CV303 Ша“ын комплектілі мектептерде физика жЩне астрономияны курсын о›ыту ерекшеліктері

2 кредит


Оытушы: Ешимова °.

CV304 Физиканы о›ытуда“ы жаЈа педагогикалы› технологиялар 3 кредит

Оытушы: Ешимова °.

CV304 Мектеп физика кабинеті 3 кредит

Оытушы: Сапарходжаев П.

Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Механика

ПЩнніЈ коды: CV2001

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Раимбаева Ж.С. - педагогика “ылымдарыныЈ кандидаты, доцент.

Пререквизиттері:

ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп физика курсын, элементар математика, жо“ар“ы математиканыЈ элементтерін жа›сы меЈгеруі ›ажет.КурстыЈ масаты: ПЩнді толы› меЈгерген студент курс материалдарын осы курстыЈ заЈды жал“асы болып табылатын «классикалы› механика» жЩне «квантты› механика» курстарын о›у барысында ›олдана алады.

КурстыЈ мазм±ны:«Механика» пЩні бойынша белгіленген ба“дарлама «Физика» маманды“ында о›итын студенттерге берілетін білім кйлемін аны›тайды.

Лекция мазм±ны тек ›ана теориялы› материалдар “ана емес, сонымен ›атар практикалы› мазм±ны бойынша есептермен, сызбалармен, таблицалы› материалдармен ›амтыл“ан. ЛекцияныЈ б±лай жабды›талуы студенттердіЈ йз бетінше ж±мыс істеуіне мЇмкіндік ту“ызады.

Практикалы› жЩне зертханалы› саба›тар мазм±ны лекцияда кйрсетілген мысалдар мен теоремаларды басшылы››а ала отырып есептер шы“аруда жЩне зертханалы› ж±мыстарды орындау барысында кЩсіби біліктілікке да“дыландырады.

°сынылатын Щдебиет:


 1. Á.Ñ.쟈汞鎚狀â. 逗預魏. - 잼茵執,1997æ.

 2. Â.Ñ.찌蟻劉蔣鎭勖. 펍倚û 淸預魏 有猝惚ûЈ 嚴俺鎭ð 鍊壯“û. - 잼茵執: 竟攸俺,1974.

 3. Å.Ì.춧淙孼吾í, Í.Í.璥依â. 柑猝 翟緘é 淸預孺. 竟鎚杖魏 - Ì., 厥前橓緘杖å,1987.

 4. À.À.콸姪宬, Á.Ì.穡典仲僥. 柑猝 淸預孺. - Ì.,쬐, 1986.

 5. Í.љ迹豹蓀億, À.煤終›蓀億. 逗預魏 î›ó ›±調薏. – 잼茵執, 2001.Ò.1.

 6. À.Í.璥軫檍â. 竟鎚杖魏 è 鎭典 剪狀茁鎭蟻狀增è. – Ì., 1976.

 7. È.Â.邏橓蟻億. 柑猝 淸預孺 - Ì., 昆瘡à, 2005. Ò.1

 8. Ä.Â.酪詢筑í. 咬陷é 有猝 淸預孺 - Ì., 昆瘡à, 1987,Ò.1

 9. Ñ.Ï.鸞釣凝荻. 竟鎚杖魏 - Ì., 昆瘡à, 1975.

 10. Ñ.Ý.得曜, À.Â.漏溢釣循. 펍倚û 淸預魏 有猝û. – 잼茵執, 1977.

 11. Ñ.Ý.輛隅妖. 逗預特仲猥 前狀述 靭鎚杖孺. - Ì., 昆瘡à, 1976

 12. 펼“燮û 茵鎭茵震魏. љ汞›星à 有猝. /잰哀ñ Å.- 잼茵執, 2003 æ.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Педагогикалы› маманды››а кіріспе

ПЩнніЈ коды: VPP1201

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Кредит саны: 1

ДЩріс беруші: Ыдырысов С.

КурстыЈ пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі педагогика тарихы”, “Педагогикалы› шеберлік” пЩндерініЈ байланысында о›ытылады. Сонымен ›атар, пЩнді о›ыту барысында университет ›абыр“асында о›ытылып отыр“ан «Математика», «Психология», жЩне т.б. пЩндермен ты“ыз байланысты.

Курсты оытудыЈ негізгі масаты: “Педагогикалы› маманды››а кіріспе” пЩні педагог маманды“ыныЈ мЩнін, маЈызын, заЈдылы›тары мен ›а“идаларын кйрсете отырып, болаша› м±“алімдердіЈ теориялы› білімін жетілдіру жЩне практикалы› іс-Щрекетін ±йымдастыру, жалпы жЩне кЩсіби мЩдениетін ›алыптастыру.

°сынылатын Щдебиет:

1. љ.Р. жалпы орта білім берудіЈ мемлекеттік жалпы“а міндетті стандарттары. Алматы.-2002ж.

2. љ.Р-ныЈ «Білім туралы» ЗаЈы. Алматы.- 1992

3. љ.Р. 2015 жыл“а дейінгі білім беруді дамыту т±жырымдамасы. Астана.- 2003 ж

4. Рувинский. Л.И. Маманды››а кіріспе. Алматы.-1991 ж

5. Пошаев Д.љ. Маманды››а кіріспе. Шымкент.-2004 ж

6. Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.

7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001жСабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: кредиттік о›ыту технологиясы бойынша

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза›стан тарихы

ПЩнніЈ коды: КТ1101

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : Тайман С.,Пірманов М.,Таженова К.

Пререквизиттер: “љ暹à›增陝 診鳥衷” ïЩíi 較陝 診鳥衷裝Ј 縯倚û 有猝û. љ暹à›增陝 診鳥衷 ïЩíi 焌ÿ焌窒陝ó, ìЩ鴨杖奄診腸, 淸依櫛淸ÿ æЩ張 ò.á.

КурстыЈ масаты: љî“閃液› “魂忽菴鏃孼 執“昏 蓀雨陝汞診 î›泓魂雪û.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: 鸞昶孼窒儼愼 љ暹à›增陝 診鳥衷裝Ј 臆言ãi äЩói遭孼 蓀增涉 áЇãi帳i êЇ帳å 鴨éi帳i 診鳥衷靭í 診裝增弘à 剪弘哄, 嵬儼愼í áiëiìi 張ãiçi庄å 儼鎭鴨ãi æЩ張 ›暹i造i 診Ј菴“û êЇ遭言i 鴨, ›燮閃à-›纖豹薏››à 桎薏 診鳥筑 穽專嚴增儼äiЈ ìЩíií, 茵傲±裝í, 雪閃裔ò ›î“閃惚ûЈ ›贍哄診憎 穽專嚴ií 豹壯熉 òЇ遭å 星哄, ±“惚液宗“à Ї昱奄ó.

 1. 鸞昶孼窒儼愼 ›î“閃菴“û 縯倚û 雪閃裔窒û› æЩ張 ±意執› ›城惚葉診遭ûЈ 菴壬 儼焉袍ëi攸儼ií 纖›惚菴é 剪弘哄, 鏑燮液 檉疾姚窒û› æЩ張 妖鎭存惺姚壯陰û› 遵çi隣儼愼 蓀窓ó, љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證裝Ј äЇ杖å æЇçiëiê 鴨Ј愼藕å 贍城惚 典裝í 纖›惚菴ó.

 2. љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證裝Ј 涅“燮û áiëi隣i, áiëi攸i 茵茵庄û ›暹i造i 裔茵í“à ñЩ隅嚴 菴ÿ足姓.

°сынылатын Щдебиет:

љ暹à›增陝 診鳥衷 鮫儼攸儼i, À.,1994.

Ñ.Ñ.勘ÿ剽典裝é, Ò.È.捏意陝荻. љ暹à›增陝: 音桎炡贈 疾嶪 執婆 音震é. À., 1992


 1. Í.悸Ј縯c. љ暹à›執Ј êй張 診鳥衷, À.,1992

 2. Ë.츈麟音â. Êй張 òЇði攸儼. À., 1992

 3. љ.邏ë“燮妖. љ暹à›執Ј ›堯û 診鳥衷, À.,1993

 4. À.Êй靭惟â. љ哄胞›診遭ûЈ 焌ÿ茁 診鳥衷, ›燮忽-›城惚葉診終, À.,1994

 5. љаза›стан тарихы очерктерi, А.,1994

 6. 輕尿檍â Ì.À. 쾀艙侁猝孺å 鎚章軫î è 魏裔筑 Õ®께-Õ®께² â.â. À.,1991

 7. 헝城孺í È.ß. 희桎鳥ÿ 仰艙侁猝惟莘 鎚章軫à 1635-1857 娠. Ì., 1983

 8. Ð.Á.捏音雩孼荻. 흔 尿桎鳥è 間裔椿診壯 Õ®께² â. À.,1988

 9. 璥菴狀â Õ. °薏 菴乙 診鳥衷. À.,1994æ.

 10. Å.쥔庾性陝荻. 厥尿赤怏張杖å 間裔椿診壯 â 嗜葺僚. Ì.,1957.

 11. 줘茁í Â.ß. 嗜葺 è 魏裔椿孺å 鎚章軫à â Õ®²-Õ®께² 橓魏. À., 1971ã.

 12. 쟁禎依循 Ì.Ã. 厥尿赤怏張杖å 間裔椿診壯 ê 嗜葺僚 30 莘菴õ Õ®께² 橓魏. À., 1948

 13. 쥔庾性陝荻 欒Õ “ 20-40 連 љ暹à›增陝, À., 1992

 14. 叱妖 Ì.Ï. 줘執ð 男終ì. Ì-Ë., 1947.

 15. Æ.љ葉忽蓀億 碣張焌終 鎚í 焌ÿ焌執 æЩ張 ›鏑蓀症û. À., 1993

 16. 裔狀â À. Ô. 찌葺診杖å È.腦雩陝荻à. Ë., 1947.

 17. Ì.љ蹟頀齧â. 펍ó“à 胞綎忽 膣 蓀雨涉. À:, 1990

 18. љ暹à›增陝 診鳥衷 展儼攸儼. À., 1994.

 19. љ暹à›增陝 診鳥衷 ²,께,께²-桎ì À., 1996-2002 æ.æ.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Информатика

ПЩнніЈ коды: Inf1102

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шлібаева Н., Бисенбаева Ж

Пререквизиттер: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ масаты: Берілген курс болаша› м±“алімдердіЈ кЩсіби дайынды“ын ›алыптастыруда маЈызды роль ат›арады.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Информатика пЩні а›параттыЈ, ›±рылымын, жалпы ›асиеттерін, сонымен ›атар оны жинау, йЈдеу, са›тау, тасымалдау жЩне сипаттау Щдістерін зерттейді. ПЩнді о›у нЩтижесінде студент мыналарды игеру ›ажет:

- а›паратты сипаттау жЩне йЈдеу, оныЈ ›±рылымы мен тЇрлерін талдау Щдістерін білуі тиіс;

-бас›арушылы› сипатта“ы есептерді компьютер кймегімен шешудіЈ алгоритмдері мен программаларын жасау Щдістерін меЈгеру тиіс;

- дербес компьютермен, операциялы› жЇйелермен, тЇрлі редакторлармен, кестелік процессорлармен, деректер ›оймасын бас›ару жЇйелерімен, ›олданбалы программалар пакетімен ж±мыс істеу да“дыларын ›алыптастыру“а жЩне компьютерлік желі ›ызметін ›олдана білуге тиіс;

- деректер ›оймаларын, а›паратты› жЇйелерін жобалау жЩне жасауды Їйрену;

- арнайы есептерді шешуге арнал“ан ›олданбалы программалы› ›амсыздандыруды жасай білу;

- компьютерлік жЇйелер мен а›паратты› технологиялардыЈ заман талабына сай жиі йзгеріске тЇсуін ›ада“алай білу.

°сынылатын Щдебиет:

1.Бйрібаев Б. «Инфоматика жЩне компьютер» - Алматы, “Рауан”, 1996ж.

2. О.Камардинов. “Информатика”- Шымкент, 2000ж.

3. Байж±манов М.љ.,Жапсарбаева Л.љ. Информатика-Астана, 2004ж.

4. Комягин В.Б.,Коцубинский А.О. “Современные самоучитель работы на персональном компьютере”, Москва, 1997г.

5. Микляев А. “Настольная книга пользователя” – Москва, 1997г.

6. Фигурнов В.Э. “IBM  РС для пользователя” – Москва, 1999г.

7. Балапанов Е.љ. Бйрібаев Б.,Даулет›±лов А “Информатика 30 саба› ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, “Шартарап”, 2001ж.

8. Балапанов Е.љ.,Б.Бйрібаев, Г.Мадиярова. “ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, 2000ж.

9. Балапанов Е.љ.,Б.Бйрібаев, Г.Мадиярова.,Р.ДЇзелбаева “ЖаЈа а›паратты› технологиялар”-Алматы, 2001ж.

10. Павлова Н.Т. Компьютерный курс лекций. Астана, 2001ж.

11. Инфомаика для юристов и экономистов. Под редакцией С.В.Симоновича. Санк –Петербург, 2001ж.12. љаза› тілі терминдерініЈ салалы› “ылыми тЇсіндірме сйздігі.Информатика жЩне компьютерлік техника. Алматы, 2002ж.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

О›у тілі: ›аза›

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экология жЩне т±ра›ты даму

ПЩнніЈ коды: Etd1105

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Ізбасарова Ж.

Пререквизиттер: исімдіктану, жануартану, тЩнтану, тіршіліктану.

Постреквизиттер: Экологиялы› ›±›ы›, Арал экологиясы жЩне т.б. пЩндер.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: «Экология жЩне т±ра›ты даму» “ылымыныЈ ›алыптасуы, даму кезеЈдері, организм жЩне орта, экологиялы› факторлар, биологиялы› ыр“а›тар, геоэкология туралы мЩселелерді ›амтиды. Сол сия›ты тЇр, популяция, популяциялар ›±рылымы, олардыЈ таби“атта“ы саны мен ауыт›уы, т±ра›тылы“ы, биоценоздар мен экожЇйелер, олардыЈ ›±рылымы, биоценозда“ы организмдердіЈ ›арым-›атынастары жЩне т.б. экологиялы› мЩселелер жан-жа›ты ›арастырылады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г. «Экология» Алматы, 2002ж.

 2. Баешов А жЩне т.б. «Экология негіздері» ТЇркістан, 2000ж.

 3. Са“ымбаев ’. «Экология негіздері» Алматы, 1995ж.

 4. Бейсенова Ш.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж.

 5. Риклефк Р. «Жалпы экология негіздері» Москва, 1981ж.

Сабаберу Щдістері: Проблемалы› о›ыту Щдісі, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза› (орыс) тілі

ПЩнніЈ коды: K(О)t 1106

ПЩнніЈ типі: Жалпы, міндетті пЩн

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Есенова П.,Пак Т.

Пререквизиттер: Курс ЩртЇрлі жа“дайда“ы йзара сййлесу мЩнерінен жЩне сол тіл ерекшеліктерін пайдалана отырып орыс тілі жЇйесімен таныс студенттерге арнал“ан

КурстыЈ масаты: Бакалавриат студенттері йздерініЈ тілдік да“дысымен біліктіліктерін жетілдіре отырып, онымен байланысты “ылыми-коммуникацияныЈ да“дыларына да бейімделеді. Анатіліне ›арым-›атынас ›±ралы ар›ылы ›осымша деЈгейге кйтеріледі.НЩтижесінде тереЈ жЩне сапалы білім алады.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.