Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет24/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   53

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

 1. Гусев В.А., Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по решению математических задач. М., «Просвещение», 1985.

 2. Погорелов А.В.. Элементарная геометрия. М.: «Наука», 1977.

 3. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И..

љосымша Щдебиеттер:

 1. Саранцев Г.И.. Решаем задачи на геометрические преобразования. М.: «Столетие», 1997.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - интерактивті та›та, интернет, компьютер класы, кітапхана ›оры.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Функционалды› жЩне абстрактілі кеЈістіктер практикумы.ПЩнніЈ коды - FAKP3208

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: Т±рбаев Б.Е., ф.-м.“.к., доцент.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): на›ты айнымалыныЈ, функция теориясы. жо“ары о›у орнында математикалы› маманды›тарды о›ытуда негізгі пЩндердіЈ бірі. Себебі кез келген математика пЩнініЈ 챓аліміне “ылым-математика Їнемі жиын теориясымен, на›ты сандар, функция, шек, функцияныЈ Їздіксіздігі, жиындардыЈ йлшенді сия›ты с±ра›тармен Їнемі кездесіп отырады. Сонды›тан о›у материалын барынша мектеп математикасымен ты“ыз байланыста баяндау жЩне тиісті есептер жЇйесін шешуді ›амтамассыз ету де орындалуы керек.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін «математикалы› талдау», «дифференциалды› теЈдеулер», «дербес туындылы теЈдеулер» пЩндерін жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Метрикалы› кеЈістіктер. Метрикалы› кеЈістіктердіЈ аны›тамасы жЩне мысалдары. НЇктеніЈ айма“ы. ЖиынныЈ шектік нЇктелері. Жина›ты тізбектер. Метрикасын кеЈістіктердіЈ бейнеленулері. Шек, Їздіксіздік, бір›алыпты Їздіксіздік. Метрикалы› кеЈістіктегі шектелген жиындар. Нормалан“ан кеЈістіктер. Скалярлы› кйбейтінді Коши-Буняковский теЈсіздігі. Толы› метрикалы› кеЈістіктер. Метрикалы› кеЈістіктерді толы›тыру. Сызылып бейнелеу туралы Банах теоремасы. Компактылы›. R-дегі Больцано-Вейерштрасс теоремасы. Гейне-Варель леммасы. Метрикалы› кеЈістіктегі компактылар. Компактыда“ы Їздіксіз санды› функциялар жЩне олардыЈ ›асиеттері.

°сынылатын Щдебиеттер:

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функции и функционального анализа. М., 1968.

2. Фролов И.А. Теория функции действительного переменного. М., 1961.

3. Макаров И.П. Теория функции действительного переменного. М., 1962.

4. Давыдов Н.А. и др. Сборник задач по математическому анализу. М., 1973.

5. Очан Ю.А. Сборник задач по математическому анализу. М., 1971.6. Натансон И.П. Теория функции вещественного переменного. М., 1975.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі : ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - интерактивті та›та, интернет, компьютер класы, кітапхана ›оры.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Математикалы› логика жЩне дискреттік математика

ПЩнніЈ коды – MLDM4304

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - А.љ.љоныс, ф.-м.“.к., профессор.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): Математикалы› логика пЩні педагогикалы› маманды›тар бойынша о›итын студенттер Їшін іргелі пЩн болып табылады. Ол болаша› маманныЈ логикалы› ойлауын дамыту“а, ›ажетті талдау да“дыларын ›алыптастыру“а ы›пал етеді. Математикалы› логика жЩне дискреттік математика курсы математиканыЈ таби“аты мен ішкі ›атаЈ логикалы› ›±рылымын о›ытып-Їйренумен айналысады жЩне оныЈ алгебра мен сандар теориясы, геометрия, математикалы› талдау курсытарымен сан›илы пЩнаралы› байланыстары бар.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп курсында“ы математиканыЈ барлы› саласын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Курсты о›ыту барысында студенттерге пікірлер алгебрасы мен есептеулері, Буль алгебрасы, предикаттар алгебрасы мен есептеулері, теорияныЈ аксиоматикалы› ›±рылымы, формулалардыЈ ›орытылуы, пікірлер есептеулерініЈ ›арама-›айшылы›сызды“ы, толымдылы“ы, дедукция теоремасы, теорияныЈ тілі мен моделі, натурал сандар теориясы, Гедель теоремасы, комбинаторика мен графтар теориясыныЈ элементтері баяндалады жЩне практикалы› ›олданыстары таныстырылады.

°сынылатын Щдебиет:

袞陞豫³ Щ鴨訟奄鎭ð:

 1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. Учебное пособие. 2-е изд. М., 2008. – 448 с.

 2. Новиков П.С. Элементы математической логики. Изд. 2-е, М., 1973.

 3. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М., 1979.

 4. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. М., 1972.

 5. Калужнин Л.А. Элементы теории множеств и математической логики в ШК математики. М., 1978.

 6. Никольская И.Л. Математическая логика. М., 1981.

 7. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М., 1975.

 8. Игошин В.И. Задачи-упражнения по математической логике и теории алгоритмов. 3-е изд., М., 2007. -340 с.

 9. Н±рс±лтанов љ. Математикалы› логиканыЈ бастамалары. 1 бйлім. А., 1994., 2 бйлім, А., 1995.

љ前忽胞 Щ鴨訟奄鎭ð:

 1. Березина Л.Ю.Графы и их применение. М.,1979. – 143 с.

 2. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике . М., 1977.

 3. Айзерман М.А. и др.. Логика. Автоматы. Алгоритм. М., 1963.

 4. Столл Р.Р. Множества. Логика. Акиоматические теории. М., 1968.

 5. «Математикалы› логика» пЩні бойынша о›у-Щдістемелік кешені. 050111, 050602 – информатика маманды“ы Їшін. љ±растыр“андар: Жетпісов љ., ЖЇзбаева А. љара“анды, љарМУ, 2004. – 55 бет.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Мектеп математика курсында“ы дЩлелдеу есептері

ПЩнніЈ коды – MMKDE4304

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - МеЈлі›ожаева С.љ., п.“.к., доцент.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): математика саба“ында о›ушыларды дЩлелдеуге ЇйретудіЈ “ылыми негізделген Щдістемесін меЈгерту.

Деректемелер/пререквизиттері: математика, педагогика мен психология, математиканы о›ыту Щдістемесі, математикалы› логика элементтері пЩндері бойынша дЩлелдеу жЩне дЩлелдеуге берілген теориялы› материалдарды пайдалану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: О›ушыларды дЩлелдеуге ЇйретудіЈ теориялы› негіздері. О›ушылардыЈ математикалы› ойлауын дамытуда“ы дЩлелдеудіЈ маЈызы. Математикалы› логика элементтері –дЩлелдеудіЈ негізі. Математика саба›тарында о›ушыларды дЩлелдеуге Їйрету. Орта мектеп математикасында“ы дЩлелдеуге ЇйретудіЈ Щдістемелік ерекшеліктері. Мектеп математика курсында дЩлелдеудіЈ негізгі Щдістерін ›олдану. Геометрия саба›тарында дЩлелдеуге берілген есептерді шы“ару Щдістемесі.

°сынылатын Щдебиет:

1. «Обучение математическим доказательствам и опровержениям в школе» Г.И.Саранцев. Москва, Гуманитарный центр «Владос», 2005

2. «Методика преподавания математики в средней школе» Ю.М.Колягин. Москва, «Просвещение».

3. «Математиканы о›ыту методикасы» Ш.Бидосов. Алматы, «Мектеп», 1989

4. «Математикалы› дЩлелдеу бастамаларын о›ытудыЈ логикасы мен технологиясы» љ.Н±рс±лтанов, М.Искакова. «Математика жЩне физика» 2002,№4

5. «О›ушылардыЈ математикалы› білімін ›алыптастыруды жЩне ойлау ›абілетін дамытуды ›±рылымдаудыЈ дидактикалы› негіздері» Есм±›ан М. Пед. “ыл. канд. дисс. 2001/1015

6. «ДЩлелдеуге о›ыту ар›ылы о›ушылардыЈ логикалы› ой-йрісін дамытудыЈ Щдістемелік негіздері» МеЈлі›ожаева С.љ. О›у-Щдістемелік ›±рал. љызылорда, 2005 ж.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - бай кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Ба“дарлы сыныптарда“ы математикадан таЈдау курстарыПЩнніЈ коды - BSMTK4306

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - З.Т.Сейілова, п.“.к., доцент.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - 챓алімніЈ кЩсіптік бейімделуіне Щдістемелік жетекшілік жасау; йз бетімен Їздіксіз білім алуды жол“а ›ою; психологиялы›-педагогикалы› ахуалын ›алыптастыру“а арнал“ан іс-шаралар жЇйесін ±йымдастырып, жЇргізу сия›ты ж±мыстардыЈ тиімді жЇзеге асырылуын ›амтамасыз ету.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп祉Ј математика курсын жа›сы меЈгеруі ›ажет. љазіргі заман талабына сай математиканы о›ытудыЈ жаЈа Щдістемелік жЇйесін ›±ру жеке о›ушыны жан-жа›ты дамыту жЩне оныЈ ой-йрісін кеЈейту ма›сатында жЇргізіледі. Элективтік курстыЈ математика пЩні бойынша білім берудіЈ жо“ары сапасын ›амтамасыз ету, ба“дарлы о›ытуды ±йымдастыру, о›ушыларды олимпиадалы› есептерді шы“ару“а дайындау, жеке т±л“аны интеллектуалды дамыту ма›саттарын басты ба“ытта ±стайды. Жалпы білім берудіЈ стратегиялы› ба“ыттары ретінде, ба“дарлы білім беруді дамыту љР барлы› нормативтік ›±жаттарында аталады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Орта мектепте математиканы о›ыту жЇйесінде ба“дарлы - элективтік курстардыЈ алатын орны-ерекше. Ба“дарлы о›ытудыЈ икемді жЇйесін ›амтамасыз ететін о›у пЩндерініЈ ішінде базалы› жалпы білім беретін пЩндермен бірге элективтік (›олданбалы жЩне таЈдау) курстар ±сыныл“ан. ЖЩне ±стаздар ›ауымынан б±л курстардыЈ ба“ыттары мен мазм±ндарын ай›ындап, о›ыту процесінде жЇзеге асыру Їшін орасан еЈбек пен шы“армашылы› ізденісті талап етеді. ийткені, элективтік курстар дегеніміз-ба“дарлы пЩндердіЈ на›ты саласы бойынша жЩне ба“дарлы пЩндердіЈ мазм±нынан йзгеше, о›ушылардыЈ білімге ›ызы“ушылы“ын ›ана“аттандыратын бас›а да ба“ыттар бойынша білім беру ба“дарламасын жЇзеге асыруды ±йымдастыру формасы. Б±л йз кезегінде 챓алімдердіЈ жЇргізетін о›у-тЩрбие процесіндегі Щдістемелік жЇйесін жа›сартуды немесе ›айта ›арауды талап етеді.

Сонды›тан, ›азіргі таЈда осы Їддеден шы“у ма›сатында мектептерде жедел ›ол“а алынып жасалып жат›ан ж±мыстардыЈ, Щсіресе элективтік курстардыЈ ма›саты, міндеттері жЩне мазм±ны ай›ын болуы керек. Тізімі бекітілген элективтік курстардыЈ о›у ба“дарламалары даярланып, еЈ болма“анда жергілікті білім бас›армасыныЈ о›у-Щдістемелік кеЈесінде тал›ыланып, бекітілуі тиіс.

љазіргі таЈда, республикамызда элективтік курстарды жЇргізудіЈ жинаталан тЩжірибесі жо››а тЩн, бар болса да йте аз. Республика бойынша ба“дарлы сыныптар Їшін љР Білім академиясы бекіткен тізімдері бар. Б±л тізім мектеп ерекшеліктерін ескеретін болса›, б±л тізімде та›ырып аз ›амтыл“ан. Бекітілген тізім аясында, 챓алімдер Їшін б±л тізімге ілінбеген курстарды ±йымдастыру“а болады делінген. Са“ат кйлемі белгілі, ал о›у ба“дарламаларын, 챓алімдер йз тЩжірибелеріне сЇйене отырып жасауда, я“ни олар“а ›ойылатын жалпы“а бірдей талаптар ай›ындалма“ан. Осы стандартта элективтік курстардыЈ міндеті, ма›саты, оныЈ мазм±ны, ±йымдастырылу формалары мен тЇрлері жЩне ба“алау туралы ештеЈе айтылма“ан. Алайда, олардыЈ жЇргізілуін стандарт міндеттейді. Сонды›тан, жалпы элективтік курстардыЈ математиканы о›ытуда“ы алар орны, ма›саты мен міндеті туралы баяндаймыз.

°сынылатын Щдебиет

Шдістемелік Щдебиеттер.

1. љона›ова К.и. жЩне т.б. љаза›стан мектептерінде ба“дарлы о›ытуды ±йымдастыру бойынша Щдістемелік ±сыныстар. Алматы, 2006.

2. Профильное обучение в школе: опыт, проблемы, перспективы (Материалы республиканского семинара – совещания 5 мая 2005 г.) // Под ред. М.Ж. Жадриной. Алматы. КАО, 2005. .

3. Профильное обучение: нормативно–организационное обеспечение (Материалы республиканского семинара–тренинга 12-13 декабря 2005 г.) // Под ред. А.К.Кусаинова. Алматы. КАО, 2006.Негізгі Щдебиет.

1. љаза›стан РеспубликасыныЈ 2015 жыл“а дейінгі білім беруді дамыту т±жырымдамасы //љаза›стан 챓алімі, 20 ›аЈтар, 2004.

2. Жалпы білім беретін орта мектептердегі ба“дарлы жЩне ›олданбалы элективтік курстардыЈ ба“дарламалары //Жаратылыстану-математикалы› ба“ыт, 4-бйлім, Алматы-2007.

3. љР жалпы орта білім беру мекемелерінде “ылым негіздерін о›ыту ерекшеліктері туралы - Щдістемелік н±с›ау хаттар //Ы.Алтынсарин атында“ы љаза› білім Академиясы, Алматы, 2002-2009 ж.ж.љосымша Щдебиеттер.

1. Профильное обучение – стратегическое направление развития российского образования // Под ред. А.А. Максютина. www.gov.ru

2. Элективные курсы: требования к разработке и оценка результатов обучения // Под ред. Д.С Ермакова, Т.И.Рыбкиной. www.gov.ru

3. Профильное обучение и учебные планы старшей ступени общего образования // Под ред. А.А.Кузнецова, Л.О.Филатовой. www.gov.ruСабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - бай кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Комбинаторика, ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика есептері.ПЩнніЈ коды - KITMSE4306

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - МеЈлі›ожаева С.љ., п.“.к., доцент.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): љазіргі таЈда комбинаторика, ы›тималды› теориясы мен математикалы› статистика элементтері бастамалары жалпы орта білім беретін мектептерде математикадан білім беру ба“дарламалары мазм±нынан на›ты орын алды. Алайда, жаЈа тарауды о›ыту тЩжірбиесі мен ›аза› тіліндегі о›у-Щдістемелік ›±ралдар аз. Сонды›тан, болаша› м±“алімдер Їшін осы курс енгізіліп отыр.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін математиканыЈ ы›тималды› теориясы жЩне математикалы› статистика салаларын жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Комбинаторика ±“ымы туралы тЇсінік. КомбинаториканыЈ негізгі ережесі (›осу мен кйбейту). љайталанбалы жЩне ›айталанбайтын таЈдамалаудыЈ (орналастыру, алмастыру, теру) формулалары. ТерудіЈ ›асиеттері. Ньютон биномыныЈ жіктеу коэффициенттерін есептеу. Жаратылыстану есептерін шешуде ›осылыстар теориясын ›олдану. (Мендель жЩне Харди заЈдары). КомбинаториканыЈ (Бозе-Эйнштейн, Ферма-Дерак статистикасы) ›олданылуы. Ы›тималды›тар теориясы элементтерін мектепте о›ытудыЈ теориясы. О›и“аныЈ ы›тималды“ы ±“ымын енгізу жЩне оныЈ ›асиеттерін ›орытын шы“ару. Гуманитарлы› ба“ытта“ы сынып о›ушыларында ы›тималды› теориясы элементтерін о›ыту ма›саттары. Жаратылыстану ба“ытында“ы сыныптарда ы›тималды›-статистикалы› білім берудіЈ ерекшеліктері. О›ушылардыЈ ы›тималды›-статистикалы› дайынды“ын ›алыптастырудыЈ тиімді жолдары.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиет:

1. Бектаев љ. Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика. А., 1991.

2. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. Москва, 1971.

3. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М., 1974.

4. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Мир, 1967.

5. А›анбай Н. Ы›тималды›тар теориясы. «љаза› университеті» 1991.

6. Мата›аева Г. Ы›тималды›тар теориясына арнал“ан есептерді шешу. Алматы, 1991.

љосымша Щдебиеттер:

7. Смаханов љ., С.љ. МеЈлі›ожаева. «Комбинаторика элементтері жЩне оны ы›тималды›тар теориясында ›олдану». љызылорда, 2002.

8. Орта мектеп математика ба“дарламасы мен о›улы›тары.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - МатематиканыЈ пЩнаралы› байланыстары

ПЩнніЈ коды - MPB4307

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: В.Е.Серікбаева, п.“.к., профессор

КурстыЈ ма›саты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Орта мектепте саба›тас пЩндер мен шынайы ймірмен байланыстарды орнату негізінде о›ытылатын жеке пЩндердіЈ (оныЈ ішінде математиканыЈ) ±“ымдары мен абстрактілі жа“дайларын на›ты тЇсінуге мЇмкіндік тудыру, “ылыми білімдердіЈ пайда болуын, ›орша“ан орта мен таби“ат ›±былыстарыныЈ танымалы екенін о›ушылар“а кйрсету.Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп курсында“ы математиканыЈ барлы› саласын, ЖОО-ныЈ педагогика, психология, геометрия, алгебра, математикалы› анализ, математиканы о›ытудыЈ теориялы› негіздері жЩгне Щдістемесі т.б. пЩндерін толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны – Математиканы о›ытуда“ы пЩнаралы› байланыстардыЈ (ПАБ) ма“ынасы мен ролі. ПАБ-дыЈ педагогикалы› жЩне психологиялы› негіздері. ПАБ-дыЈ тЇрлері, іске асыру жолдары. ПАБ-ды аны›тау жЩне ›олдануын жоспарлау. Жоспар-›арталар, оларды жасау жЩне ›олдану. Орта мектептіЈ математика о›улы›тары мен о›у ›±ралдарында“ы ПАБ-р, оларды о›ыту сапасын арттыру“а ›олдану. Орта мектеп математика курсында“ы пЩнаралы› есептер, олар“а ›ойылатын талаптар. Саба›тас саба›тарды ±йымдастыру. Математикадан кластан тыс ж±мыстарда“ы ПАБ-р. Кешенді экскурсиялар, олардыЈ мазм±нын аны›тау жЩне ±йымдастыру. Орта мектепте математиканы о›ыту барысында инновациялы› технологияларды ›олдану. Мектепте математика курсына о›ыту“а арнал“ан электронды о›улы›тар. Орта мектепте математика мен физиканы о›ытуда ПАБ-ды іске асыру. ГеометрияныЈ бас›а пЩндермен, ›орша“ан ортамен йзара байланыстары. Орта мектепте математика мен физика саба›тарында пЩнаралы› т±р“ыдан шамаларды о›ыту. «Векторлар» та›ырыбын о›ытуда“ы ПАБ-тар. π -саны. Таби“ат пен техникада“ы функционалды› тЩуелділіктер. Мектеп математика курсында «Туынды жЩне оныЈ ›олданылуы» та›ырыбын о›ытуда“ы ПАБ-тар. Мектеп математика курсында «Интеграл» та›ырыбын о›ытуда“ы ПАБ-тар. Мектеп математика курсында дифференциалды› теЈдеулерді о›ытуда“ы ПАБ-тар.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.