Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет23/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - С.љ.МеЈлі›ожаева, п.“.к., доцент

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): болаша› м±“алімдерді мектеп о›ушыларын математикадан пЩн олимпиадаларына дайындау жолдары мен талаптарын жЇзеге асыру“а Їйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін математиканыЈ бас›а салалары бойынша жеткілікті білім ›оры болуы ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Білім беру сапасын арттырудыЈ бірден бір жолы – о›ушылардыЈ іздену, зерттеу да“дыларын ›алыптастыру, дамыту. Олимпиада есептері мен логикалы› есептерді шы“ару, “ылыми жобалардыЈ та›ырыптарын ±сынып, іздеу-зерттеу да“дыларын ›алыптастыру, ба“ыттау.

°сынылатын Щдебиет:

1. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математикалы› анализ. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М., «Просвещение», 1990;

2. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И.. Геометрич 11. Учебник для классов с углубленным и профильным изучением математики. М., «Дрофа», 2005.

3. Галицкий М.Л. и др. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа. Методические рекомендации и дидактические материалы. М., «Просвещение», 1990.Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - бай кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Санды› Щдістер

ПЩнніЈ коды - SA3305

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 3-о›у жылы

Оу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - ’.Б.Баканов, ф.-м.“.д., профессор

КурстыЈ масаты: “ылым пен техниканыЈ, экономиканыЈ жЩне жаратылыстану “ылымдарыныЈ ЩртЇрлі есептерін санды› Щдістермен шешуге Їйрету

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент математикалы› талдау жЩне ›арапайым дифференциалды› теЈдеулер пЩндерініЈ барлы› саласын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Курсты о›ыту барысында ›ателіктер классификациясы, алгебралы› жЩне трансцендентті теЈдеулерді шешу, сызы›ты› алгебралы› теЈдеулер жЇйесін шешудіЈ итерациялы› Щдістері, жай жЩне дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулерге ›ойыл“ан шекаралы› есептерді шешу Щдістері баяндалады.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиет:

 1. С±лтан“азин и.М., Атанбаев С.А. Есептеу ЩдістерініЈ ›ыс›аша теориясы (1-кітап) – Алматы, Білім, 1995.

 2. С±лтан“азин и.М., Атанбаев С.А. Есептеу ЩдістерініЈ ›ыс›аша теориясы (2-кітап) – Алматы, Білім, 1996.

 3. Атанбаев С. Санды› ЩдістердіЈ алгоритмдері. – Алматы: Университет «љайнар», 1998.

 4. Атанбаев С. АлгебраныЈ есептеу Щдістері. – Алматы, Республикалы› баспа кабинеті, 1994.

 5. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М., 1970.

 6. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. –М., 1980.

 7. Самарский А.А. Введение в численные методы. –М., 1982.

љосымша Щдебиеттер:

 1. 줘騶贍荻 Í.Ñ., 펨殃荻 Í.Ï., 嵌悚蟻惟â Ã.Ì. 羸衆孼裝å 靭桎液. –Ì., 1987.

 2. 邏茵猝孺é À.À., 츈泣í À.Â. 羸衆孼裝å 靭桎液. –Ì., 1989.

 3. 嵌鄭孼荻à À.Â., 璥尊í È.À. 찰婆衆嶢言茴 茵鎭茵震魏 â 穽夭儼性 è 裔菴妬õ. –Ì., 1972.

 4. 쿨翟化億料 Â.È., 퀴日凹荻 Â.Ï., 矜淳í Ã.Ñ. 행菴婆 禎 述婆衆嶢言茴迹 茵鎭茵震劉. – Ì., 1980.

 5. 퀵ÿ特檣î Â.Ô. 蛟狀純酷 禎震ÿ 述婆衆嶢言茴迹 茵鎭茵震孺. –Ì., 1972.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - бай кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Дербес туындылы дифференциал теЈдеулер

ПЩнніЈ коды - DTDT3305

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 3-о›у жылы

Оу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - љоныс А.љ., ф.-м.“.к., профессор

КурстыЈ масаты: математикадан мамандар дайындауда“ы жо“ары кЩсіптік білім берудіЈ мемлекеттік стандарты та“айында“ан талаптарды жЇзеге асыру.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент математикалы› талдау жЩне ›арапайым дифференциалды› теЈдеулер пЩндерініЈ барлы› саласын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: 2-ретті ДТДТ-лерді классификациялау. Сызы›ты› жЩне квазисызы›ты› теЈдеулер. Сызы›ты› теЈдеуді канонды› тЇрге келтіру: характеристикалы› теЈдеу мен характеристикалар. 袞陞豫³ 縯“贍û› 嚴俺鎭遭³Ј ›迹魂釵, 鏑燮液Ј 淸預魏薏› 妖鎭卒釣診打ÿ證. Гиперболалы› типтегі теЈдеуді ›±ру“а келтіретін есептер: ішектіЈ кішкене кйлденеЈ тербелістерініЈ теЈдеуін ›орыту. Тол›ынды› теЈдеуге бастап›ы жЩне шекаралы› шарттардыЈ ›ойылуы. Шектелмеген ішектіЈ тербелістер теЈдеуіне ›ойыл“ан Коши есебін шешу: Даламбер формуласы. °штары бекітілген ішектіЈ еркін тербелістер теЈдеуін Фурье (айнымалыларды бйлектеу) Щдісімен шешу: Штурм-Лиувилль есебі. Параболалы› типтегі теЈдеуді ›±ру“а келтіретін есептер: жылудыЈ таралуы туралы сызы›ты› жЩне кеЈістіктегі есептер, жа“алы› есептердіЈ ›ойылуы. Максимум принципі жЩне шешімніЈ жал“ызды“ы туралы теоремалар. Кесіндіде берілген жылуйткізгіштік теЈдеуі Їшін ›ойыл“ан 1-ші жа“алы› есепті Фурье Щдісімен шешу: нЇктелік жылу кйзі функциясы. Жылуйткізгіштік теЈдеуіне ›ойыл“ан Коши есебін Фурье Щдісімен шешу: фундаменталь шешім жЩне Пуассон интегралы. Лаплас теЈдеуін ›±ру“а келтіретін есептер: жылудыЈ стационар йрісі жЩне суйы›ты› потенциалды› а“ыны. Лаплас теЈдеуініЈ фундаменталь шешімдері. Гармоникалы› функциялар жЩне олардыЈ ›асиеттері. Эллиптикалы› теЈдеуге ›ойыл“ан Дирихле есебініЈ жалпылан“ан шешімі: гильберттік Н1, кеЈістіктері. Беттік жай жЩне ›ос ›абаттыЈ потенциалдары, оларды эллипстік теЈдеулерге ›ойыл“ан жа“алы› есептерді шешуге ›олдану: интегралды› Фредгольм теЈдеулері.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиет:

 1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М., 1977.-736 с.

 2. П.С. Белевец, И.Г. Кожух. Задачник-практикум по методам математической физики. Минск, 1989.-108 с.

 3. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. М., 1985.-312 с.

 4. Михлин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. М., 1974.

 5. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. М., 1973.-408 с.

љосымша Щдебиет:

 1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М., 1988.-528 с.

 2. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. Изд.2-е. М., 1982. – 336 с.

 3. Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. Изд.2-е. М., 1984. -384 с.

 4. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных. М., 1983.-424 с.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - бай кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Математика тарихы жЩне методологиясыПЩнніЈ коды - MTM3305

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы –4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - љоныс А.љ., ф.-м.“.к., профессор

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Орта мектеп 챓алімініЈ математиканы о›ытуда о›ушыныЈ пЩнге деген ›ызы“ушылы“ын тарихи мЩліметтер беру ар›ылы арттыруы о›ыту сапасын кйтерудіЈ бір жолы болумен ›атар, о›ушы жастардыЈ диалектикалы› ой-йрісін, еркін ой тЩрбиесін жетілдіруге, тЇптеп келгенде, математикалы› т±жырым-нЩтижелердіЈ адамныЈ, жасампаз ас›а› ой-парасаты ар›асында дЇниеге ›алайша келіп, нендей ›иынды›тармен ›алыптас›ан процесін де танып-білуіне мЇмкіндік береді. Математика тарихыныЈ методологиялы› аспектісін Їйрету студенттердіЈ мектеп математикасыныЈ мазм±нын тереЈірек тЇсінуіне жол ашады. ПЩнді о›ытуда љР-да математиканыЈ дамуныЈ тарихына баса назар аударыл“ан.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп祉Ј математика курсын жа›сы меЈгеруі ›ажет. «Математика тарихы» курсын о›ып-Їйрену Їшін студенттерге элементар математиканыЈ барлы› бйлімдерін білу ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Математика тарихын теориялы› білімніЈ практикалы› негіздерін жете тЇсіну Їшін білу керек жЩне ол мынадай бйлімдерден т±рады: математиканыЈ кйне тарихы; математикалы› теориялардыЈ ›алыптасуы, математиканыЈ ішкі мазм±ныныЈ кеЈеюі – жаЈа салалардыЈ пайда болып ›алыптасуы. љаза›стан математикасы.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

 1. Рыбников К.А. История математики. Изд.2-е. М., МГУ, 1974. – 456 с.

 2. Искаков М.О., Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайында“ы ЩЈгімелер. І-кітап, Алматы, 1967, 268 б., 2-кітап, А., 1970.

 3. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. Изд. 5-е. Пер. с нем., М., 1990-256 с. Изд. 3-е, М., 1978-336 с. 5-е изд., М., 1990. – 256 с.

 4. Глейзер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. 4-6 кл. М., 1981., 7-8 кл. М., 1982., 9-10 кл. М., 1983.

 5. Кубесов А. Математическое наследие Аль-фараби. А., Наука, 1974.

 6. Райк А.Е. Очерки по истории математики в древности. Изд. 2-е., Саранск, 1977-370 с.

 7. Депман И.Я. История арифметики. М., 1965-416 с.

 8. Кудрявцев П.С. Исаак Ньютон. Изд. 3-е., М., 1963-142 с.

 9. Каган В.Ф. Архимед. М., 1981-65 с.

 10. Ливанова А.М. Три судьбы: Повесть о великом открытии. М., 1975-224 с.

 11. Гутер Р.С., Полунов Ю.Л. Джироламо Кардано. М., 1980-192.

 12. Энциклопедический словарь юного математика. М., Педагогика, 1985-352.

 13. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. Изд. 2-е. М., 1985-192.

 14. Фрейденталь Г. Математика в науке и вокруг нас. Пер. с нем., М., 1977-261.

 15. Большая советская энциклопедия. Т.15. 1974. С. 467-478.

 16. Аль-Фараби. Математические трактаты. Алматы, 1972.

 17. Сойер У.У. Прелюдия к математике. Пер. с англ. М., 1972-192 с.

 18. Пуанкаре Анри. О науке. Пер. с франц., м., 1983-56 с.

 19. Сираждинов С.Х., Матвиевская Г.П. Аль-Хорезми – выдающийся математик и астроном Средневековья. Пособия для учащихся. М., 1983-79 с.

 20. Владимиров В.С., Маркуш И.И. Стеклов В.А. – ученый и организатор науки. М., 1981-96 с.

 21. Гутер Г.С., Полунов Ю.Л. Джон Непер. М., 1976-64 с.

 22. Смилга В.В. В погоне за красотой. М., 1965-240.

 23. Тихомиров В.М: Рассказы о максимумах и минимумах. М., 1986-192 с.

 24. Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики. Биографический словарь-справочник. Киев, 1987-656 с.

 25. Боголюбов А.Н. Математика. Механика. Биографический словарь-справочник. Киев, 1983-638 с.

Шдістемелік Щдебиеттер:

 1. Кйбесов А. Математика тарихы. Алматы, 1993.

 2. Аль-Хорезми Мухаммед. Математические трактаты. Ташкент, 1964.

 3. Аль-Каши Д.Г. Математические трактаты. М., Гостехиздат, 1956.

 4. љаза›стан ±лтты› энциклопедиясы. т.1-6; А., 1998-2005.

 5. ЖЩутіков О.А. МатематиканыЈ даму тарихы. Алматы, 1967.

 6. Математическая энциклопедия в 5-ти томах. М., 1977 – 85.

 7. Собала›ов А. Математика тарихынан. А., 1996.

 8. Круликовский Н.Н. Сообщение сведений из истории математики в средней школе. / В кн. Воспитание учащихся при обучении математике. М., 1987.

 9. Шерматова У. Из опыта включения в школьный курс элементов истории математики в средней Азии. МВШ., 1978, 5., 39-41.

 10. Дорофеева А.В. Десятичные дроби. МВШ., 1985, 5, 68-70.

 11. Кожабаев К.Г. О воспитательной направленности обучения математике в школе. Книга для учителя. М., 1988.

љ前忽胞 Щ鴨訟奄鎭ð:

 1. Лишевский В.П. Рассказы об ученых: история науки и техники. М., Наука, 1986.

 2. Хрестоматия по истории математики. Под ред. А.П. Юшкевича. М., Т.1-2, 1976, 77.

 3. Жаутыков О.А. Орыс математикасыныЈ ата›ты “алымдары. А., 1956-246 б.

 4. Абрамов А.М. О педагогическом наследии Колмогорова А.Н. Умн, т.43, вып. 6 (264), 1988, с.39-74.

 5. Бородин А.И. Советские математики. Киев, 1982.

 6. Гнеденко Б.В. Математика в современном мире. Книга для внеклассного чтения в 8-10 классах. М., 1980.-128 с.

 7. Гнеденко Б.В. Математика и математическое образование в современном мире. М., 1985.-192 с.

 8. Древнекитайский трактат “Математика в девяти книгах” Пер. с кит. Березкиной Э.И. – в сб.: ИМИ, вып.10, М., Гостехиздат., 1957, 425-586 с.

 9. Жолковский А.љ., Щеглов Ю.К. Математика и искусство. М., Знание, 1976. – 64 с.

 10. Кочина П.Я. Софья Васильевна Ковалевская. М., Наука, 1981.

 11. Кубесов А. Выдающийся методист-математик Средневековья. МВШ, 1975, №5 с.83.

 12. Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? Пер с англ., 2-е изд., М., 1967.-558 с.

 13. Покровский В.С. Список литературы о женщинах – математиках. МВШ, 1986, №1, с.59.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - интерактивті та›та, интернет, компьютер класы, кітапхана ›оры.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Математикалы› физиканыЈ кері есептерін шешу Щдістері.ПЩнніЈ коды - MFKE3305

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Баканов ’.Б., ф.-м.“.к., профессор

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - жаратылыстанудыіЈ ЩртЇрлі облыстарында“ы ›олданбалы кері есептерді шешуге Їйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент жо“ары білім беру сатысында“ы математикалы› анализ, дифференциалды› теЈдеулер, санды› Щдістер жЩне дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулер курстарын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Математикалы› физиканыЈ кері жЩне корректілі емес есептерініЈ аны›тамасы. Кері есептердіЈ ›ойылымдарыныЈ классификациясы. А.Н.Тихонов бойынша шартты корректілі есеп ±“ымы. Штурм-Лиувилль кері есебініЈ ›ойылымы. СейсмиканыЈ кері кинематикалы› есебініЈ ›ойылымы. Ньютон потенциалы теориясы кері есебініЈ ›ойылымы. Алгебра, геометрия мен математикалы› талдау пЩндеріндегі корректілі емес есептердіЈ мысалдары. Жай дифференциалды› теЈдеулер Їшін кері есептердіЈ ›ойылымдары. Интегралды› теЈдеулердіЈ корректілігі. Дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулер Їшін кері есептердіЈ ›ойылымдары.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиет:

 1. Елубаев С., Ділманов Т. Гиперболалы› жЩне параболалы› теЈдеулер Їшін кейбір кері есептер. – Алматы, Республикалы› баспа кабинеті, 1992.

 2. Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Шишатский С.П. Некорректные задачи математической физики и анализа. – М., «Наука», 1980.

 3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М., «Наука», 1972.

 4. Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. –М., «Наука», 1984.

 5. Романов В.Г. Обратные задачи для дифференциальных уравнений. –Новосибирск:НГУ, 1973.

 6. Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Васильев В.Г. Многомерные обратные задачи для дифференциальных уравнений. – Новосибирск, «Наука», 1969.

 7. Лаврентьев М.М., Резницкая К.Г., Яхно В.Г. Одномерные обратные задачи математической физики. –Новосибирск, «Наука», 1982.

 8. Баканов Г.Б. Методы решения конечно-разностных обратных задач теории распространения волн. – Кызылорда, 2001.

љосымша Щдебиеттер:

 1. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. –М., «Наука», 1986.

 2. Елубаев С. Некоторые обратные задачи математической физики. –Новосибирск: НГУ, 1985.

 3. Лаврентьев М.М. Условно-корректные задачи для дифференциальных уравнений. – Новосибирск: НГУ, 1973.

 4. Романов В.Г. Некоторые обратные задачи для уравнений гиперболического типа. –Новосибирск: Наука, 1972.

 5. Темирбулатов С.И. Методы решения некорректных краевых задач. – Алматы: КазГУ им.аль-Фараби, 1996.

 6. Атанбаев С.А. Методы квазиобращения и его применение к решению задач теплофизики. –Алматы: Университет «Кайнар», 2000.

Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар (интернет, интерактивті та›та).

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Мектеп математика курсында“ы стандартты емес есептерПЩнніЈ коды - MMKSEE3208

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 4-о›у жылы

Оу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Т.Айм±ратова, а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Мектеп математикасында“ы стандарты емес есептер 有猝惚 î›泓ó 灑乙胞› 茵鎭茵震魏 챓贍녹鴨遭³Ј êЩ嗾綎녠-渟菴莘燼魏薏› 菴熉庄û“惚 裝“纖執ï, 贍“陝 鎭典薏› 小蹂爾炙Ј 證í 劉Ј彦膣. 蕎診 靭攸俺鎭陞 茵鎭茵震魏 ïЩ庄儼논³Ј “魂忽è 張陞醴儼논 縯í-縯›執 星哄, 茵鎭茵震魏薏› ±“忽菴遭û ›贍哄診增弘ó 靭í 茵鎭茵震魏菴“û 縯倚û 裔Ј菴遭ûЈ 茵傲±裝í 星哄, 佺û 嚴俺鎭ð 豹“燮昶à 震녹牙 ›鏑菴腸“à 菴“液乙庄弘ó. 袞陞豫³ ìЩ遵音音遭³ 袍彪愼 蓀雨陝汞執 增昶孼窒儼 йç ïЩ庄儼논 鎭釣Ј 靭Ј愼宗³, ïЩ帳å 葉à ›昏û“菜魂û› 膣液宗û 劉釣ê. 즈乙胞› 茵鎭茵震魏 ïЩ炙炙Ј 챓贍녹논³Ј êЩ嗾訟 袍悚足녈논 ›贍哄診增弘ó, 靭攸俺 有猝惚à 蓀雨陝汞執 嚴俺鎭遭³ 袍彪, 佺û 袍彪牙Ј Щ倧Ї足³ Щ牙增儼녹孼 診裝增弘ó.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп курсында“ы математиканыЈ барлы› саласын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ постреквезиттері: Элементар математика. Математика жЩне математиканы о›ыту Щдістемесі. Математикадан жо“ары ›иынды›ты есептер, матанализ, геометрия, алгебра, дифференциалды› теЈдеу, математикалы› логика.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Мектеп математикасында“ы стандарты емес есептер – негізгі математикалы› курстарды математиканы о›ыту Щдістемесімен байланыстыратын аралы› буын болып табылады. Б±л курстыЈ негізгі ма›саты болаша›та математика пЩнініЈ 챓алімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, да“дыныЈ ›алыптасуыныЈ негізі, оларды берік те саналы меЈгеру болып табылады. Берілген о›у ба“дарламасыныЈ (силлабустыЈ) маЈызды аспектісі есептер шешудіЈ о›ыту жЩне шЩкірттерді есептер шеше білуге ЇйретудіЈ жолдары туралы Щдістемелік тЇсініктер ›алыптастыру болып табылады.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.