Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет21/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   53

Ефимов Н.В. Высшая геометрия. –М., 1978.


 • Ильин И. В., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. - М.- 1971.

 • Александров А. Д., Нецветаев Н. Ю. Геометрия. - М.-1990.

 • Аргунов Б.И. Геометрия негіздемелері курсыныЈ о›у ›±ралы. –Алматы, 1964.

 • Атанасян Л. С. Сборник задач по геометрии. ч. І.- М.

 • Ис›а›ов Ы. Аналитикалы› геометриядан есептер жина“ы.

  љ前忽胞 Щ鴨訟奄:

  1. 잼焉焌庄尊â Ï.Ñ. 잿贍嶢料嚴魏ÿ 愼佃奄鳥ÿ.

  2. Егоров И.П. Лекции по аксиоматике Вейля и неевклидовым геометриям. - Рязань, 1973.

  3. 淃莘釣依â À.Â. 춧佃奄鳥ÿ: 蕎診 靭攸俺祉Ј 7-11 證裝綎燮惚à 燮壯ë“陝 î›ó ›±調薏.

  Сабаберу Щдістері зерттеушілік Щдісі, проблемалап о›ыту Щдісі, йзіндік білім алу Щдісі, “ылыми Щдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация жЩне т.б. Щдістер), т.б.

  Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - интерактивті та›та, интернет, компьютер класы, кітапхана ›оры.

  Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

  Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

  Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - бай кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
  КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Интегралды› теЈдеулер

  ПЩнніЈ коды - IT3203

  ПЩнніЈ типі - базалы›, таЈдау компоненті

  Оу жылы – 3-о›у жылы

  Оу семестрі - 5-6 семестр

  Кредиттер саны – 6 кредит

  ДЩріс берушініЈ аты-жйні: Т±рбаев Б.Е., ф.-м.“.к., доцент.

  КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): белгісіз функцияны шектелген Їздіксіз оператор таЈбасы астында ›андай да бір функционалды› банах кеЈістігінде ›арастырылатын теЈдеулер. Интегралды› теЈдеулерді кейде белгісіз функцияны интеграл таЈбасы астында ±стайтын теЈдеулер тЇрінде аны›тайды. КурстыЈ ма›саты интегралды› теЈдеулерге ±“ымына жалпы аны›тама беріп, маЈызды интегралды› теЈдеулердіЈ кластарын ›арастыру.

  Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент жо“ары білім беру сатысында“ы математикалы› анализ, дифференциалды› теЈдеулер, санды› Щдістер жЩне дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулер курстарын толы› меЈгеруі ›ажет.

  КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Фредгольм жЩне Вольтерр теЈдеулері. Интегралды› теЈдеулердіЈ бас›а кластары. Фредгольм теЈдеуін шешудіЈ Щдістері. Интегралды› теЈдеулердіЈ жЇйесі. Теріс емес ядролы интегралды› теЈдеулер. ®здіксіз сызы›ты› операторлы теЈдеулер. Бір йлшемді сингулярлы теЈдеулер. Математикалы› физиканыЈ интегралды› теЈдеулері. АргументтердіЈ айырмасына тЩуелді ядроля интегралды› теЈдеулер. Кйпйлшемді сингулярлы теЈдеулер. Сызы›ты› емес интегралды› теЈдеулер.

  °сынылатын Щдебиет:

  1. Михлин С.Г. Лекции по линейным интегральным уравнениям. Физматгиз, 1959.

  2. Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений. ГТТИ, изд. 2-е, 1951.

  3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М., 1974.

  4. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник по уравнениям математической физики. М., 1985.

  5. Соболев С.Л. Уравнения математической физики. М., 1979.

  6. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М., 1988.

  7. Будак Б.М., Тихонов А.Н., Самарский А.А. Сборник задач по математической физике. М., 1980.

  8. Забрейко П.П. и др.. Интегральные уравнения. «Наука», М., 1968.

  Сабаберу Щдістері зерттеушілік Щдісі, проблемалап о›ыту Щдісі, йзіндік білім алу Щдісі, “ылыми Щдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация жЩне т.б. Щдістер), т.б.

  Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

  Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

  Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
  КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы -

  Экономика мен жаратылыстануда“ы математикалы› модельдеу  ПЩнніЈ коды - EZhMM3210

  ПЩнніЈ типі - базалы›, таЈдау компоненті

  Оу жылы – 3-о›у жылы

  Оу семестрі - 5 семестр

  Кредиттер саны – 3 кредит

  ДЩріс берушініЈ аты-жйні - А.љ.љоныс, ф.-м.“.к., профессор.

  КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): БакалаврдыЈ мемстандартында ›арал“андай, олар“а модельдеу теориясыныЈ негіздерін, оныЈ ішінде математикалы› модельдерді ›±рып-зерттеу Щдістерін Їйрету, жЩне экономика мен экология салаларынан алын“ан на›тылы процестерді формальды-санды› тЇрде сипаттау жЩне алын“ан сызы›ты› жЩне дифференциалды› модельдерді ЭЕМ-да санды› есептеулер мен талдау жЇргізуге дайынды› да“дыларын ›алыптастыру. ТЇбінде дискриптивтік модельдерді имитациялы› модельдеу деЈгейіне дейін кйтеру ма›саты да кйзделеді.

  Деректемелер/пререквизиттері: ПЩнніЈ практикалы› курсын толы› меЈгеру Їшін студент мектептіЈ математика курсын жЩне бакалариаттыЈ базалы› пЩндерін білуі ›ажет.

  КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Экономика есептерініЈ математикалы› модельдерін ›±рып-зерттеу. 輕鴨蟻 æЩ張 溢鴨蟻鴨ó. 璥鎭茵震魏薏› 溢鴨蟻鴨ó, 佺ûЈ òЇ足儼³ 靭í 劉銳Ј鴨諸, 儼焉袍蹂攸儼³. 男晤›執› 穽謫調壹贍姓, 佺ûЈ 張陞豫³ 嚴齬논 ò±焰終隣姓: ìЇ佚논 æЩ張 ±執隣û 袍膨隣儼. 悸焌陰燮. Сызы›ты› алгебралы› теЈсіздіктер жЇйесі, оны жа“дайында графиктік тЩсілмен шешу. ШешімдердіЈ дйЈес кйпб±рышын ›±ру. Мысалдар.Сызы›ты› программалаудыЈ негізгі есебін графиктік тЩсілмен шешу: нормальды› вектор. Тірек тЇзуі. Мысалдар. Сызы›ты› программалаудыЈ негізгі есебін шектеулер сызы›ты› теЈдеулер бол“ан жЩне жа“дайында шешу. Мысалдар. Сызы›ты› программалаудыЈ негізгі есебіне келтіретін микроэкономика есептері жЩне оларды шешуге «Excel»-діЈ электронды› таблицаларын ›олдану. Сызы›ты› программалау есебін жалпы жа“дайда симплекс Щдіспен шешу, оныЈ идеясы мен алгоритмі. Мысалдар. Сызы›ты› программалау есебін симплекс-таблицалар кймегімен зерттеп-шешу. «Excel»-діЈ мЇмкіндіктерін пайдалану. Мысалдар. Экономикалы›-математикалы› модельдеуде функцияларды, олардыЈ графиктерін ›олдану. ФункцияныЈ икемділігі (эластичность) ±“ымыныЈ ›олданылуы. Жаратылыстануда“ы математикалы› методтар. Биологиялы› популяцияныЈ динамикасы туралы есеп: Мальтус пен Ферхюльст модельдері. «Maple» жЇйесініЈ аппаратын ›олдану. 扉鏑謫裝Ј 幽葉茁魏薏› 嚴俺鎭諸í 溢鴨蟻鴨ó: 姬巍諺裝Ј Щ倧Ї足³ 溢鴨陰儼³; биологиялы› популяция динамикасыныЈ тЇрлі жа“дайлары. Математикалы› модельдеуді зиянды популяциямен кЇресте ›олдану. Тіршілік Їшін кЇрестіЈ математикалы› теориясы: ВольтерраныЈ модельдері – «жырт›ыш-жемтік» есептерініЈ ЩртЇрлі варианттары. Иммунологияда“ы математикалы› модельдер. Инженерлік экологияныЈ: йндірістік цех ауасын желдетіп тазарту; газдыЈ иондалуын; газды скруббер ар›ылы тазарту – есептерін модельдеп зерттеу.

  °сынылатын Щдебиет:

  Негізгі Щдебиет:

  1. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения. М., 1988. – 160 с..

  2. Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием. М., 1991.

  3. Гильдерман Ю.И. Лекции по высшей математике для биологов. Новосибирск, 1974. – 409 с.

  4. Марчук Г.И. Математические модели в иммунологии. М., Наука, 1985. – 240 с.

  5. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике. Учебник МГУ. 2-е изд., М., 1999. – 368 с.

  6. љоныс±лы А. 1-ретті СДТ-лер жЩне олардыЈ ›олданулары. љызылорда, љМУ, 2001.-80 б.

  7. Баврин И.И. Высшая математика для биологов и химиков. М., 1980.-384 с.

  8. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. Изд. 2-е. М., 1989.-383 с.

  9. Гутер Р.С., Янпольский А.Р. Дифференциальные уравнения. Изд 2-е. М., 1976.-304 с.

  10. Пономарев К.К. Специаьный курс высшей математики. (Дифференциальные уравнения.)

  11. Гильдерман Ю.И. Вооружившись интегралом... Новосибирск, 1980.-192 с.

  12. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. М., 1987.-160 с.

  13. Смит Дж.М. Модели в экологии. М., 1976.

  14. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. М., 1976.

  15. Беллман Р. Математические методы в медицине. М., Мир, 1987.-200 с.

  16. Банди Б. Основы Л.П. Пер. с англ.. М., 1989. – 174 с.

  17. Конысов А.К., Балтаев К., Огай Е. Математическое моделирование задач экологии. Кызылорда, КГУ, 1996.

  18. Белых Л.Н. Анализ математических моделей в иммунологии. Под ред. акад. Г.И. Марчука. М., 1988.-192с.

  19. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. М., 2006. – 720 с.  љосымша Щдебиет:

  20. Брусиловский П.М. Становление математической биологии. Знание. М., 1985.-64 с.

  21. Дьяконов В. Маthcad 2000. Учебный курс. С.-Петербург, 2001 г.

  22. Данков Г.Ю. Математические модели в радиобиологии. М., МГУ, 1992.-197 с.

  23. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М., 1986. –319 с.

  24. Николаев Л.А. Ферменты и их модели. Знание. М., 1962.-47 с.

  25. Березина Л.Ю. Графы и их применение. М., 1979.

  26. Семененко М.Г. Введение в математическое моделирование. М., 2002.

  27. Моисеев Н.Н. Слово о научно-технической революции. Изд. 2-е. С., Эврика, 1985.

  28. љоныс±лы А. ЭММ: СП есептерін шешудіЈ графиктік жЩне симплекс Щдістері. љызылорда, љМУ, 2005. – 63 б.

  29. љоныс±лы А. Математикалы› биологияныЈ сапалы› жЩне санды› Щдістері. А., 2010. – 168 б.

  Сабаберу Щдістері лекция-практикалы› Щдіс, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологияларды пайдалану (интернет, интерактивті та›та).

  Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

  Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

  Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - компьютер класы, компьютерлік ба“дарламалар жЩне интерактивті та›та.
  КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Графтар теориясыныЈ есептері

  ПЩнніЈ коды - GTE3210

  ПЩнніЈ типі - базалы›, таЈдау компоненті

  Оу жылы – 3-о›у жылы

  Оу семестрі - 5 семестр

  Кредиттер саны – 3 кредит

  ДЩріс берушініЈ аты-жйні - А.љ.љоныс, ф.-м.“.к., профессор.

  КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): дискреттік математиканыЈ, оныЈ ішінде графтар теориясыныЈ аппаратын игеру ар›ылы компьютерлік техника мен технологияларды тереЈірек тЇсініп, оларды игеруге ›ол жеткізу жЩне графтар теориясыныЈ осы заман“ы “ылымныЈ ЩртЇрлі салаларында (экономика, биология, медицина, т.с.с.) ›олданысын білуге да“дыландыру.

  Деректемелер/пререквизиттері: ТаЈдау пЩні материалын меЈгеруі Їшін студенттіЈ мектеп математика курсынан, сол сия›ты биология, химия мен экономика пЩндерінен сауаты болуы тиіс.

  КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Граф ±“ымына келтіретін классикалы› есептер жЩне оныЈ транспортты› желілерді, Їлкен телефонды› байланыс жЇйелерін, радиосхемаларды, экономикада“ы ±сынушы-т±тынушы тЇріндегі кЇрделі байланыстарды зерттеудегі ›олданыстары; графтардыЈ негізгі тЇрлері жЩне олардыЈ лингвистикада аналитикалы› химияда“ы ›олданыстары; генеалогиялы› а“аш графтар, кйп±ялы графтар, олардыЈ селекцияда, космонавтика мен демографияда, экологияда ›олданыстары; желілер жЩне олардыЈ ›±рылыс пен экономикада ›олданыстары; графтар теориясын мектеп математика курсында ›ыз“ылы›ты жЩне олимпиадалы› есептер шешуде ›олдану.

  °сынылатын Щдебиет:

  1. Оре О. Графы и их применение. М., 1965.

  2. Березина Л.Ю. Графы и их применение. Пособие для учителей. М., 1979. – 143 с.

  3. Берж К. Теория графов и ее применения. М., 1962. (главы 5, 6, 11, 14).

  4. Оре О. Теория графов. М., Наука, 1968.

  5. Харари Ф. Теория графов. М., Мир, 1973.

  6. Уилсон Р. Введение в теорию графов. М., 1977.

  7. Разумов И.М. и др.. Сетевые графики в планировании. М., ВШ, 1973.

  8. Авондо-Бодино Дж.: Применение в экономике теории графов. М., 1966.

  9. Моргунов И.Б. Применение графов в разработке учебных планов и планировании учебного процесса//Советская педагогика, 1966, №3.

  10. Папи Ф., Папи Ж. Дети и графы. М., 1974.

  11. Емеличев В.А., Мельников О.И. и др., Лекции по теории графов. М., Наука, 1990.

  12. Кук В., Бейз Г. Компьютерная математика. М., 1990. (Глава 7, 217-256 с.с.).

  13. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М., Наука, 1986.  14. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение. СПб., 2003.

  Сабаберу Щдістері лекция-практикалы› Щдіс, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологияларды пайдалану (интернет, интерактивті та›та).

  Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

  Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

  Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - компьютер класы, компьютерлік ба“дарламалар жЩне интерактивті та›та.
  КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Математикадан есептер шы“ару практикумы

  ПЩнніЈ коды - MEShP3206

  ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

  Оу жылы – 3-о›у жылы

  Оу семестрі - 5-6 семестр

  Кредиттер саны –5 кредит

  ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Т.Айм±ратова, а“а о›ытушы.

  КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Математикадан есептер шы“аруды Їйрету практикумы – негізгі математикалы› курстарды математиканы о›ыту Щдістемесімен байланыстыратын аралы› буын болып табылады. Б±л курстыЈ негізгі ма›саты болаша›та математика пЩнініЈ 챓алімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, да“дыныЈ ›алыптасуыныЈ негізі, оларды берік те саналы меЈгеру болып табылады. Берілген о›у ба“дарламасыныЈ (силлабустыЈ) маЈызды аспектісі есептер шешудіЈ о›ыту жЩне шЩкірттерді есептер шеше білуге ЇйретудіЈ жолдары туралы Щдістемелік тЇсініктер ›алыптастыру болып табылады.

  Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп курсында“ы математиканыЈ барлы› саласын толы› меЈгеруі ›ажет.

  КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны ТеЈбе-теЈдік жЩне теЈбе-теЈ тЇрлендіру. 屢Ј鴨窓儼 æЩ張 鎭Ј嗾醴녠鎭遭³ 袍彪. Тригонометриялы› йрнектерді теЈбе-теЈ тЇрлендіру. 勒嵬佺佃奄鳥ÿ薏› 鎭Ј鴨窓儼 靭í 鎭Ј嗾醴녠鎭ð. 펼“燮û ›燎庄û›執 æЩ張 檉調靭疾蹂 嚴俺鎭ð. Планиметрия есептерін шешу Щдістемесі. Стереометрия. Берілген фигуралардыЈ кескінін салу туралы жалпы ма“л±мат. КеЈістіктегі геометриялы› салулар. љималар. Кйпжа›тар. Кйпжа›тардыЈ бетініЈ ауданы жЩне кйлемін есептеу.

  °сынылатын Щдебиет:

  Негізгі Щдебиеттер:

  1. Гусев В.А., Литвиненко В.НМордкович., А.Г. Практикум по решению математических задач. М., «Просвещение», 1985.

  2. Погорелов А.В.. Элементарная геометрия. М.: «Наука», 1977.

  3. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И.

  љосымша Щдебиеттер:

  1. Саранцев Г.И. Решаем задачи на геометрические преобразования. М.: «Столетие», 1997.

  2. Решение типовых задач по геометрии 10-11 кл.

  3. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Учебное пособие. Изд.МЦНМО, Москва, 2007. 6–е издание. 1900 задач с полными решениями. 150 задач самостоятельного решения.

  Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, интерактивтік Щдіс

  Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

  Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

  Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
  КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Алгебра жЩне анализ бастамаларын тереЈдетіп о›ыту.

  ПЩнніЈ коды - AABTO3206

  ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

  Курс/пЩн деЈгейі - 3 кур

  Оу жылы – 3-о›у жылы

  Оу семестрі - 5-6 семестр

  Кредиттер саны –5 кредит

  ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Т±рбаев Б.Е., ф.-м.“.к., доцент

  КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): Белгіленген ба“дарлама мемлекеттік стандарт›а сай «Математика» маманды“ы бойынша болаша› мамандар“а «Алгебра жЩне анализ бастамалары» бойынша тереЈдетіп о›ытуды кйздейді.

  Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсыныЈ «Алгебра жЩне анализ бастамалары», «Геометрия» пЩндерін, «Математикалы› анализ» курсын жа›сы меЈгеру ›ажет.

  КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Рационал жЩне иррационал сандар. На›ты сандар жЩне жуы› есептеулер. Тізбек, тізбектіЈ шегі. Санды функцияныЈ аны›тау облысы жЩне мЩндерініЈ жиыны.ФункцияныЈ экстремумдары. Туынды жайында“ы бастап›ы тЇсініктер. (жылдамдылы›, функция йсімшесініЈ бас бйлігі, жанама). Функцияларды дифференциалдау. Туындыны ›олданып функцияны зерттеу. Ал“аш›ы функция жЩне интеграл. Бірінші ретті дифференциалды› теЈдеулер. Гармониялы› тербелістер.

  °сынылатын Щдебиет:

  1. Ивлев Б.М., Земляков А.Н. жЩне т.б. Алгебра жЩне анализ бастамалары есептерініЈ жина“ы. Алматы, «Мектеп», 1986 ж.

  2. Колмогоров А.Н. Алгебра жЩне анализ бастамалары. Алматы, «Рауан», 1992 ж.

  3. Ас›арова М. Туынды жЩне интеграл. Алматы. «Мектеп»,1987 ж.

  4. Понтрягин А. Математический анализ для школьников. М., Наука, 1983 ж.

  5. Бекбаулиева Ш. Алгебра жЩне анализге кіріспе. А., Ана тілі, 1991 ж.  6. Виленкин Н.Е., Мордкович А.Г., Смышляев В.К. Алгебра и начала анализа. М., 1988 ж.

  Сабаберу Щдістері лекция-практикалы›, интерактивтік Щдіс.

  Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

  Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

  Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та.
  КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Геометриялы› салулар

  ПЩнніЈ коды - GS3207

  ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

  Оу жылы – 3-о›у жылы

  Оу семестрі - 5 семестр

  Кредиттер саны – 3 кредит

  ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Т.Айм±ратова, а“а о›ытушы.

  КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Геометриялы› салулар теориясыныЈ дамуымен геометрияныЈ жЩне математиканыЈ бас›а салаларыныЈ барлы› тарихы байланысты. О›ушыныЈ математикалы› дайынды“ында геометриялы› салулар ерекше роль ат›арады. О›ушыныЈ математикалы› талпыныстарын дамыту“а жЩне логикалы› да“дыларын ›алыптастыру“а жазы›ты›та“ы салу есептерінен бас›а бір де есептердіЈ тЇрлері ›ажетті материал бере алмайды. Салу есептері практикада кйп кездеседі. Сонымен ›атар геометриялы› табу есептерініЈ шешілетіндігін не шешілмейтіндігін салу ар›ылы ай›ындау“а болады.

  Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы математиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

  КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Конструктивтік геометрияныЈ негіздері. Конструктивтік геометрияныЈ негізгі ±“ымдары. Геометриялы› салулардыЈ ›±ралдары. љарапайым геометриялы› салу есептері. Жазы›ты›та“ы нЇктелердіЈ геометрияныЈ орны. НГО туралы тЇсінік. НГО табу. Салу есептерін шешудегі Щдісі. Аполлоний шеЈбері. Жазы›ты›та“ы ›оз“алыстар. Параллель кйшіру. Осьтік симметрия. НЇкте ар›ылы б±ру. Гомотетия. ГомотетияныЈ аны›тамасы. Инверсия. Алгебралы› Щдіс. Геометриялы› салуларды алгебралы› Щдіспен шешу. Циркуль жЩне сыз“ыштыЈ кймегімен шешілмейтін кейбір есептер. ДйЈгелектіЈ квадратурасы. КубтыЈ теЈдеудіЈ тЇбірлерін салу туралы. Кубты екі еселеу туралы есеп. Б±рыштыЈ трисекциясы туралы есеп. Белгілі бір ›±ралдармен “ана шешуге болатын геометриялы› салу есептері. Тек циркульдіЈ кймегімен салу. Тек сыз“ыштыЈ кймегімен салу. Кйпжа›тардыЈ ›ималарын салу есебі шешу Щдістері. Фигураларды кескіндеу теориясыныЈ негізгі ±“ымдары. Параллель проекциялау жЩне оныЈ ›асиеттері. Сызба“а ›ойылатын талаптар. Жазы› фигураларды параллель проекциялауда кескіндеу. Польк-Шварц теоремасы. Параллель проекциялауда кеЈістік фигураларын кескіндеу. КйпжатардыЈ ›ималарын салудыЈ Щдістері. Іздер Щдісі. Іштей проекциялау Щдісі.ТЇзулерді жЩне жазы›ты›та“ы параллель кйшіру Щдісі.

  °сынылатын Щдебиет:

  1. 袞陞豫³ Ù鴨訟奄:

  1. Аргунов Б.И., Балк М.Б. Геометрические построения на плоскости. –М., Учпедгиз, 1957.

  2. Аргунов Б.И., Балк М.Б. Элементарная геометрия. – М., Просвещение, 1966.

  3. Погорелов А.В. Геометрия: ПИ-“а арнал“ан. –М., 1984.

  4. Назаретский В.Е., Федин Н.Г. Элементар геометриядан есептік практикум. – Алматы, 1972.

  5. Саламатин М.Н. Геометриялы› салу теориясынан о›ыл“ан лекциялар. – Гурьев ПИ, 1960.

  6. Погорелов А.В. Геометрия: Орта мектептіЈ 7-11 сыныптарыныа арнал“ан о›улы›. 4-басылымы. –Алматы. Мектеп, 2001.

  7. Бескин Н.М. Изображения пространственных фигур. –М., 1971.

  8. Литвиненко В.Н. Решение типовых задач по геометрии. М:, «Просвещение», 1999.  9. Математика «Пс» еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 2001, № 31, 15-18 б.б., №30б 23-28 б.б.
 • 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   53


  жүктеу 18.1 Mb.