Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет20/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны - Студенттік ймір-›айталанбас сЩт. МеніЈ жан дЇнием. МеніЈ жЇрек ›алауым. Болаша› бЇгіннен басталады. Адам тарих а“ымында. Тілдесу мЩдениеті. изара тЇсіністік жЩне достык. Ата-ананыЈ ›ара шаЈыра“ы. Махаббат шуа“ы. Махаббат-ер жЇректіЈ Їрдісі. Мен жЩне Сен. Рухани келісім. љаза›стан-біздіЈ орта› мекеніміз. Біз-Жер шарыныЈ ±рпа“ымыз. Шлемді ›айырымдылы›пен са›тайы›. Байлы› пен кедейлік туралы диалог. љазіргі б±›аралы› мЩдениет жЩне жеке т±л“ан. Замандастарымыз-ма›танышымыз. Еркін болу ›±›ы“ы. Таби“ат Щлемі. инердіЈ таЈ“ажайып кЇші. АйналаЈа кйз салсаЈ. Шы“армашылы› ›уанышы.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Абай. ДЇниеде, сірЩ, сендей ма“ан жар жо›: илеЈдер. – Алматы: Жалын. 1990. – 128бет.

 2. Абай. љара сйздер. Поэмалар. – Алматы: Ел.1993.

 3. А›и›атты тани біл... ’ибрат тол“амдары/›±раст.А.Сейта›ов. – Алматы, 2004. – 320бет.

 4. Алтаев Ж.т.б. Философия жЩне мЩдениеттану: О›у ›±ралы. – Алматы: Литера, 2001.272бет.

 5. Асылов °., Н±с›абай±лы Ж.Шдеп: инабатты› дЩстЇрлері. О›у ›±ралы. – Алматы: Рауан, 1998 – 272 132-140б.

 6. Ауыл кешені кйЈілді – Алматы: љайнар, 1993.

 7. Шлісбаев Ш. Данышпанды› субстанциясы. Алматы: Жалын., 19902.

 8. Шуезов М. Абай жолы.

 9. Шрін Ш. Мазда›. илеЈдер поэмалар. – Алматы: Курсив, 2007 200бет.

 10. Ба“аев Е.°. Саумал дала. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 312бет.

 11. Шдебиет таныт›ышы. Шы“армалары. – Алматы, «Жазушы», 1989, 294бет.

 12. Ба›тияр Тайжан/»Егемен љаза›стан» 01.05.07.

 13. Б±л›ышев Баубек. Заман біздікі: Проза мен поэзия.-Алматы: Атам±ра, 2003.-192бет.

 14. ’аббасов С. Халы› педагогикасыныЈ негіздері (монография). Алматы: Шл-Фараби баспасы, 1995-461бет.

 15. Даналардан шы››ан сйз: на›ыл жина“ы. /Жинап, ›±раст., ауд.°.Асылов.-Алматы: Мектеп, 1987. – 383бет.

 16. ЕкімыЈжылды› дала жыры. /Бас ред. Ш.Нысанбаев. – Алматы: «љаза› энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2000. – 752 бет.

 17. Есен›ара›ызы Х. Ай туады бозарып: илеЈдер. – Алматы: Жазушы, 2004. – 192бет.

 18. Есімбек±лы Т. «Алматы а›шамы» 09.08.07.

 19. Жары›баев љ. Жантану“а кіріспе. Хрестоматия. Алматы: 2005.-192бет.

 20. Ж±банов А. љ±рман“азы. Алматы: илке, 2006. – 416бет.

 21. КЇмісжан Байжан./ «Егемен љаза›стан» 24.01.07.

 22. љадырбаев Н. «Егемен љаза›стан» 28.07.06

 23. љаза› ма›ал-мЩтелдері /љ±раст.М.А››озин. – Алматы: љаза›стан, 1990. 288бет.

 24. љаза›стан. °лтты› энциклопедия /Бас ред. Б.Ая“ан. – Алматы: «љаза› энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2004. – 696бет.

 25. љаза›тыЈ тЩлімдік ой-пікір антологиясы: Бірінші том/Ред ал›асы. –Алматы, Рауан, 1994.-320бет.

 26. Ма›атаев М. илеЈдер, поэмалар – Алматы: Жазушы, 1982. Т.1.

 27. Мырзабеков К. МеніЈ м±Јым – махаббат. илеЈдер мен поэмалар. – Алматы: Атам±ра, 2003. – 192бет.

 28. Н±ртйре Ж. «Егемен љаза›стан»

 29. Ниязбеков М. Біз ›алай туамыз? Алматы: инер, 1992, 48бет.

 30. ОЈ“арсынова Ф. Дауа. илеЈдер. – Алматы: Атам±ра, 2002. – 288бет.

 31. илеЈім-ймірім. Алматы: Білім, 2004. – 376бет.

 32. Психология Адамзат а›ыл-ойыныЈ ›азынасы. 10 томды›: љаза›тыЈ психологиялы› ой-пікірлері. 10-том/жетекшісі-акад.Ш.Нысанбаев. Алматы: «Таймас» баспа Їйі, 2006.

 33. Сейдімбек А. А››ыз. Повестер мен ЩЈгімелер. – Алматы: Атам±ра, 2002. – 288бет.

 34. Тарихи т±л“алар. Танымды›-кйпшілік басылым. Алматы. «Алматыкітап» ЖШС, 2005. – 368бет.

 35. ТЩтімов М. Шлиев Ж. Дербестігіміз – демографияда: - Алматы: Жеті жар“ы, 1999.-264бет.

 36. Шахан±лы М. ТаЈдамалы жырлар. Алматы. – 1992.

 37. Шаханов М. Эверестке шы“у. илеЈдер, балладалар, поэмалар. Алматы: Атам±ра, 2003ж.

 38. Энциклопедия для детей. Том 18. Человек. Ч.З.Духовный мир человека /под ред. Е.Ананьева, Т.Каширина. – М.: Аванта, 2004.

 39. Успанова З.У. изін-йзі ба“алау жЩне « Мен» т±жырымдамасы. љызылорда: Т±мар, 2009.

 40. Махабат Щуендері ( «изін-йзі тану» пЩнініЈ йлеЈдер жина“ы). Алматы, 2004.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - Интерактивті та›та, компьютерлік сыныптар, кітапхана ›оры, электронды о›улы›тар, тренингтік о›у дЩрісханасы («изін-йзі тану» кабинеті).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Жас ерекшеліктер физиологиясы жЩне мектеп гигиенасы

ПЩнніЈ коды - ZhFMG1203

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредитДЩріс берушініЈ аты-жйні - Берденкулова А.Ж., б.“.к., а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы пЩні о›у-тЩрбие ж±мысын ±йымдастыру Їшін жЩне педагогтардыЈ мектертегі о›ушылардыЈ жасына сЩйкес физиологиялы› ерекшеліктерін тереЈ тЇсіну Їшін ›ажет. Себебі, о›у-тЩрбие жЩне дене шыны›тыру саба›тары тек о›ушылардыЈ жас ерекшеліктерін ескерсе “ана табысты бола алады. Б±л жа“дайда мектептегі о›у о›ушылардыЈ Їйлесімді дамуымен денсаулы“ыныЈ жа›сарта тЇсуіне кймектеседі.

Деректемелер/пререквизиттері: анатомия, экология.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Жас ерекшелік физиологиясы жЩне мектеп гигиенасы пЩнініЈ ма›саты мен міндеттері. Жас ерекшеліктері физиологиясыныЈ бас›а “ылымдармен байланысы. ису жЩне даму процесіндегі т±›ым ›уалаудыЈ ролі. Тірек-›имыл аппараты. Тірек-›имыл аппаратыныЈ функциялары мен ›±рылысыныЈ ерекшеліктері. ЖЇйке жЇйесініЈ физиологиясы. ЖЇйке жЇйесініЈ маЈызы, ›±рылысы. НейронныЈ ›±рылысы, функциялары. Рефлестерді жіктеу. Орталы› жЇйке жЇйесініЈ ЩртЇрлі бйлімдерініЈ функционалды› маЈызы. ®лкен ми сыЈарларыныЈ функционалды› ерекшеліктері. Анализаторлар. Кйру жЩне есту мЇшелерініЈ гигиенасы. ДЩм, иіс сезу жЩне тері анализаторлары. Ішкі секреция бездері. Ішкі секреция бездерініЈ йтпелі жаста“ы гигиенасы. Тыныс алу органдарыныЈ жас›а байланысты ерекшеліктері. Балаларды тыныс жолдарыныЈ ж±›палы ауруларынан са›тандыру. љан жЩне ›анайналымы. љан айналымыныЈ жас›а байланысты ерекшеліктері. Ас ›орытудыЈ маЈызы. Ас ›орытудыЈ жас›а байланысты ерекшеліктері. Зат жЩне энергия алмасудыЈ жас›а байланысты. Несеп органдарыныЈ гигиенасы. Бйліп шы“ару процестерініЈ жас›а байланысты ерекшеліктері. Балалар терісініЈ ерекшеліктері. Тері ауруларыныЈ алдын алу.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

 1. ДЇйсембин љ. Алиакбарова З. Жас›а сай физиология жЩне мектеп гигиенасы. Алматы, 2003 ж.

 2. Ж±мабаев С. Жас ерекшелік физиологиясы жЩне мектеп гигиенасы Алматы, 1196 ж.

 3. Матюшонок М.Т., Турик г.Г., Крюкова А.А. Балалар мен жасйспірімдер физиологиясы жЩне гигиенасы. Алматы Мектеп. 1986ж.

 4. Петришина О.Л., Попова Е.Т. Бастауыш мектеп жасында“ы балалар анатомиясы, физиологиясы жЩне гигиенасы. Алматы, 1984ж.

 5. Хрипкова А.Т., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. Москва. 1999ж.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, презентация, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіби ›аза› (орыс) тілі

ПЩнніЈ коды - 刊(Î)t3207

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - А.љ.љоныс, ф.-м.“.к., профессор.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Халы›аралы› стандарттар“а негізделген, ›аза› тілін (мемлекеттік тілді) меЈгерудіЈ В1 – В2 кЩсіби ба“дарлы деЈгейіне; С1 – С2 маманды› тілі деЈгейіне жету; кЩсіби ›аза› тілі аясында ›алыптас›ан математикалы› терминдер мен сйз тіркестерін бірыЈ“ай ›алыпта ›олдана алу, орыс-а“ылшын жЩне бас›а тілдерден аудару барысында математикалы› мЩтінніЈ “ылыми-Щдістемелік мазм±нын, оныЈ ›±ндылы“ын са›тау.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін практикалы› материалды толы› жЩне кЩсіби деЈгейде меЈгеру Їшін студент мектептіЈ ›аза› тілі курсын жеткілікті жо“ары деЈгейде меЈгерген болуы тиіс. Сол сия›ты студенттіЈ сйздіктермен ж±мыс істеу да“дысы жЩне орыс, а“ылшын тЩлдерінен сауатты болуы да ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: а) «Математика» маманды“ы бойынша студенттерге лексикалы› жЩне терминологиялы› минимумдарды меЈгерту;

б) љаза› тілініЈ жалпы ›олданыста“ы сйздері мен сйз тіркестерініЈ лексикалы› минимумын кеЈейту, оны ›олданыс деЈгейінде меЈгерту;

в) КЩсіби салада“ы материалдарды, жазбаша баяндама мен “ылыми-Щдістемелік есептерді йЈдеу, “ылыми-о›у Щдебетінен конспект даярлай білу;

г) о›улы›тар мен лекциялар материалы бойынша ›ажетті кЩсіби-о›у та›ырыптарынан ЩртЇрлі деЈгейдегі “ылыми жЩне о›у мЩтіндерін даярлау.

д) маманды› бойынша о›у жЩне сййлесу, тыЈдау да“дыларын ›алыптастыру, о›у та›ырыптары бойынша ЩртЇрлі “ылыми-о›у мЩтіндерін ›±ру.

°сынылатын Щдебиет:

1. љаза›ша-орысша, орысша-›аза›ша терминологиялы› сйздік: Математика / Жалпы редакциясын бас›ар“ан профессор А.љ±сайынов. – Алматы: Рауан, 1999. – 248 б.

2. Орысша-›аза›ша сйздік. љаза› ССР “ылым академиясыныЈ тіл білімі институты / Жалпы редакциясын бас›ар“ан љаза› ССР ’А корреспендент мЇшесі, профессор ’.’. М±сабаев. – Том 1. – Алматы: љаза› совет энциклопедиясыныЈ бас редакциясы, 1978. – 576 б.

3. Орысша-›аза›ша сйздік. љаза› ССР “ылым академиясыныЈ тіл білімі институты / Жалпы редакциясын бас›ар“ан љаза› ССР ’А корреспендент мЇшесі, профессор ’.’. М±сабаев; академик Н.Т. Сауранбаев. – Том 2. – Алматы: љаза› совет энциклопедиясыныЈ бас редакциясы, 1981. – 590 б.4. Бектаев љ.Б. Большой казахско-русский, русско-казахский словарь. – Алматы: Алтын Казына, 2001. – 704 с.

 1. Орфографиялы› сйздік / љ±раст.: Н.УЩли±лы, А. Фазылжанова, љ. КЇдеринова, ’. Шнес. – Алматы: Тіл білімі институты, 2007. – 480 б.

 2. љаза› тілініЈ тЇсіндірме сйздігі: 50 мыЈ“а жуы› сйз бен сйз тіркесі / Жалпы редакциясын бас›ар“ан Т.Жан±за›ов. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 968 б.

 3. Бектаев љ.Б. Орысша-›аза›ша математикалы› сйздік / Арнаулы редакторы ф.-м.“.к., доцент А. Кйбесов. – Алматы: Мектеп, 1986. – 296 б.

 4. Мантуров О.В., Солнцев Ю.К., Соркин Ю.И., Федин Н.Г. Математика в понятиях, определениях и терминах: Пособие для учителей / Под ред. Л.В. Сабинина. – Ч.1. – М.: Просвещение, 1978. – 320 с.

 5. Мантуров О.В., Солнцев Ю.К., Соркин Ю.И., Федин Н.Г. Математика в понятиях, определениях и терминах: Пособие для учителей / Под ред. Л.В. Сабинина. – Ч.2. – М.: Просвещение, 1982. – 351 с.

 6. Англо-русский словарь математических терминов / Под ред. П.С. Александрова. – 2-е, испр. и дополн. изд. – М.: Мир, 1994. – 416 с.

 7. Микишина А.М., Орлов В.Б. Толковый математический словарь. Основные термины: около 2500 терминов / Под ред. к.ф.-м.н. А.П. Савина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1989. – 244 с.

 8. Казахско-русский словарь: около 50 000 слов /Под ред.чл.-коор. НАН РК Р.Г. Сыздыковой, проф. К.Ш. Хусаина. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 962 с.

 9. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Около 53 0000 слов / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005. – 1200 с.

 10. Франк В.Ю. Орысша-›аза›ша-а“ылшынша пЩндік-та›ырыпты› сйздік / Русско-казахско-английский предметно-тематический словарь / Russia-kazakh-english subject thematic dictionary: Справочное пособие. – Алматы: Болаша› балапандары, 2000. –288 с.

 11. Русско-казахский словарь: около 70 000 слов /Под ред. Н.Т. Сауранбаева, Г.Г. Мусабаева, Ш.Ш. Сарыбаева. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005100. – 1152 с.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапханада“ы кітаптар ›оры, терминологиялы› сйздіктер, электронды› о›у залы, интернет.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілі

ПЩнніЈ коды - Ê-bsht3208

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - ’.Б.Баканов, ф.-м.“.д., профессор

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - шетел тілін практикалы› т±р“ыда меЈгеру Їшін жеткілікті білім деЈгейлерін ›алыптастыру; коммуникативтік іс-ЩрекеттіЈ ауызша жЩне жазбаша тЇрлеріне машы›тандыру; меЈгерген білім да“дыларын йз бетінше дамытып жетілдіруге жЩне тереЈдетуге Їйрету. КЩсіби шетел тілі аясында ›алыптас›ан математикалы› терминдер мен сйз тіркестерін бірыЈ“ай ›алыпта ›олдана алу, ›аза›ша-орысша тілдерден аудару барысында математикалы› мЩтінніЈ “ылыми-Щдістемелік мазм±нын, оныЈ ›±ндылы“ын са›тау.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін практикалы› материалды толы› жЩне кЩсіби деЈгейде меЈгеру Їшін студент мектептіЈ шетел тілі курсын жеткілікті жо“ары деЈгейде меЈгерген болуы тиіс. Сол сия›ты студенттіЈ сйздіктермен ж±мыс істеу да“дысы жЩне орыс, ›аза› тілдерінен сауатты болуы да ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны - ’ылыми стильдіЈ грамматикалы› категорияларын ауызша жЩне жазбаша формада меЈгеру. А›паратты› жЩне кЩсіби мазм±нда“ы мЩліметтерді тыЈдап ›абылдау. СтуденттердіЈ “ылыми ж±мысымен байланысты жазбаша мЩлімдеме (“ылыми ма›ала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау жЩне аннотациялау т.б.) дайындау. ТЇсіндірме жЩне екі тілдік терминологиялы› сйздіктермен, сонымен ›атар маманды› бойынша аны›та“ыш Щдебиеттермен ж±мыс істей алу. Екі жа›ты жазбаша жЩне ауызша аударма да“дысын дамыту.

°сынылатын Щдебиет:

1. Восковская А.С., Карпова Г.А. Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс» 2005.

2. Аракин В.Д.. Практический курс английского языка. 2 курс. Москва, 2005

3. ЖаЈабаева К. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского

языка. Алматы, 2003.

4. Ыс›а›ова Ж.Ы., Каримова З.Н. Английский язык. Хрестоматия Алматы, 1991

5. Васильева М.А. Английский язык. 1997.

6. Выборова Г., Махмурян К. Сборник упражнений по английской грамматике. Easy English, Москва 2000.

7. Качалова К.Н. Практическая грамматика Английского языка

8. Бонк Н.А.Учебник английского языка. Часть ІІ, Москва 1999 ж.

9. Twenty topics for discussion. Moscow, 1996.

10Pachoton. A.P. English-Russian, Russian-English dictionary. Moscow, 2002.

11. Англо-русский словарь математических терминов / Под ред. П.С. Александрова. – 2-е, испр. и дополн. изд. – М.: Мир, 1994. – 416 с.

12. Франк В.Ю. Орысша-›аза›ша-а“ылшынша пЩндік-та›ырыпты› сйздік / Русско-казахско-английский предметно-тематический словарь / Russia-kazakh-english subject thematic dictionary: Справочное пособие. – Алматы: Болаша› балапандары, 2000. – 288 с.Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік-практикалы›, а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологияларын (интерактивті та›та) пайдалану.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› , орыс, а›ылшын тілі.

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та, жеткілікті кітапхана ›оры, электронды о›у залы.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Математикалы› талдау

ПЩнніЈ коды - 缺 1(2)205

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 4 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: Б.Е.Т±рбаев, ф.-м.“.к., доцент

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) – Студенттерді айнымалы шамаларды зерттеу Щдісімен, дифференциалды› жЩне интегралды› есептеулер теориясымен, ›атарлар теориясымен таныстыру. Математикалы› анализ функциялар теориясыныЈ, дифференциалды› теЈдеулер теориясыныЈ жЩне бас›а да пЩндерді о›ып-Їйрену Їшін негізгі ›ызмет ат›аратынын тЇсіндіру.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› игеру Їшін мектеп курсыныЈ «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра жЩне анализ бастамалары» пЩндерін жа›сы меЈгерген болуы ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны на›ты сандар, санды› тізбектер, бір айнымалыдан тЩуелді функциялар, бір айнымалыдан тЩуелді функциялардыЈ дифференциалды› есептеулері, бір айнымалыдан тЩуелді функциялардыЈ интегралды› есептеулері, кйп айнымалыдан тЩуелді функциялардыЈ дифференциалды› есептеуі, ›атарлар, кйп айнымалыдан тЩуелді функциялардыЈ интегралды› есептеуі, Фурье ›атары.

°сынылатын Щдебиет

 1. Зорич В.А. Математический анализ, 2 тома, М., «Наука», 1981.

 2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, 2 тома. М., «Наука»,2000 г.

 3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, 3 тома. М., «Высшая школа», 1988 г.

4. Никольский С.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 2 тома. М., «Наука».

5. Темиргалиев Н.Т. Математикалы› анализ, 3 тома. Алматы, 1984 г.

6. Фихтенгольц Г.М: Курс дифференциального и интегрального исчисления, 3 тома. Изд. «Лань», 1997 г.

7. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М., «Наука», 2002 г.

8. Никольский С.М. Курс математического анализа, М., 2001 г.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі
Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Еселі жЩне ›исы› сызы›ты интегралдардыЈ ›олданылуы бойынша практикум

ПЩнніЈ коды - EKSIKBP 1(2)205

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 5 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Т±рбаев Б.Е., ф.-м.“.к., доцент

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - кйп айнымалы функциялардыЈ интегралды› есептеу жолдарын Їйрету. Оларды› геометриялы›, физикалы› ›олданыстарын есептер шы“ару. Сонымен ›атар, студенттердіЈ математикалы› анализдіЈ негізгі тарауларын о›ып-Їйренуіне кймектесу, математикалы› Щдістерді ›олданбалы есептерді шы“аруда пайдалана білуге Їйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін «Жо“ары алгебра», «Геометрия» «Математикалы› талдау» пЩндерін толы› меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: илшемді жиын. ЖиынныЈ йлшемді болу шарты. РиманныЈ еселік интегралы. Еселік интегралдыЈ бар болуы жЩне оныЈ ›асиеттері. Еселік интегралдыЈ ›айталама интеграл“а келтірілуі. n- еселі интегралда айнымалыны ауыстыру Щдісі. љисы› сызы›ты координаталар. Полярлы›, сфералы›, цилиндрлік координаталар.

Меншіксіз еселік интегралдар. ОЈ функция Їшін меншіксіз еселік интегралдар. Салыстыру Щдісі. Абсолютты жина›ты меншіксіз интегралдар. Бірінші жЩне екінші тЇрдегі ›исы› сызы›ты интегралдар жЩне оныЈ ›асиеттері. Грин формуласы. Интегралдау жолынан тЩуелсіз ›исы› сызы›ты интегралдар.°сынылатын Щдебиет:

1. Г.М. Фихтенгольц. Основы математического анализа. Т. 1, 2, 3. М., Наука, 1967.

2. Н.А. Давыдов и т.д. Сборник задач по математическому анализу. М., Просвещение, 1973 г.

3. Г. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. М., Наука, 1978 г.

4. Л.Д. Кудрявцев. Курс математического анализа. Т. 1, 2.

5. Темір“алиев Н. Математикалы› анализ курсы. Т. 1, 2. 3. Ана тілі, Алматы, 1991 ж.

6. В.П. Ильин, Э.Г. Позняк. Основы математического анализа. Ч. 1.


 1. Б.П. Демидович. Задачи и упражнения по курсу математического анализа. М., Наука.

Сабаберу Щдістері жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Алгебра жЩне сандар теориясы

ПЩнніЈ коды - 謙Ê 1204

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: С.љ.МеЈлі›ожаева, п.“.к., доцент.

КурстыЈ масаты (оудыЈ болашатаы масаты мен пайда болан ›±зіреттілік) – студенттердіЈ алгебраныЈ негізгі тарауларын о›ып-Їйренуіне кймектесу, алгебралы› Щдістерді ›олданбалы есептерді шы“аруда пайдалана білуге Їйрету.

Алгебраны о›ыту келесі ба“ыттарды

- логикалы› жЩне алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралы› есептерді шешу мен зерттеу Щдістерін игеруді;

- математикада“ы санды› Щдістерді игеруді;

- йздігінен білімін кеЈейту жЩне ›олданбалы есептерді талдай білуді Їйретуді ма›сат т±тады.Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы математиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны - Алгебра жалпы“ылымды› жЩне арнайы пЩндерді о›ып-Їйренуге ›ажетті фундаментальды пЩн. Сонымен ›атар б±л пЩн практикада математикалы› Щдістерді ›олдану да“даларын жетілдірудіЈ еЈ тиімді ›±ралы.

°сынылатын Щдебиет:

袞陞豫³ Ù鴨訟奄:

1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Изд. 10-е. М., 1971. 1. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М., 1979.

 2. Сексенбаев љ., Жетпісов љ. Жо“ар“ы алгебра. І – бйлім, љарМУ баспасы: 2001.

 3. Сексенбаев љ., Жетпісов љ. Жо“ар“ы алгебра. ІІ– бйлім, љарМУ баспасы: 2001.

 4. Оразбаев Б.М. Аны›тауыштар теориясы. А., 1967.

 5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Изд. 2-е. М., 1978.

 6. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. М., 1984.

 7. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. Изд. 2-е. М., 1966.

 8. Фадеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1977.

 9. Сборник задач по алгебре. Под ред. А.И. Кострикина. М., 1987.

š前忽胞 Ù鴨訟奄:

 1. Кострикин А.И. Введение в алгебру. М., 1977.

 2. Ляпин Е.С., А.Е.Евсеев. Алгебра и теория чисел, М., «Просвещения», 1978.

 3. Виленкин Н.Я. Жиындар туралы ЩЈгімелер. А., 1972.

 4. Окунев Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1964.

 5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Изд. 7-е. М., 1984.

 6. Никольская И.Л. Математическая логика. М., 1981.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Мектеп математика курсыныЈ ›азіргі заман“ы негіздері

ПЩнніЈ коды - MMKKZN1204

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: љасаева З, п.“.к., а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты (оудыЈ болашатаы масаты мен пайда болан ›±зіреттілік): пЩнді о›ыту ма›саты математика тарихы мЩліметтерін жЩне заЈдылы›тарын, ›олдану аспектілерін магистранттардыЈ болаша› ›ызметінде ›олдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялы› материалды жЇйелі тЇрде баяндап, магистранттардыЈ ›ызы“ушылы“ын арттырып, йз бетімен білім алу да“дыларын дамыту.

Деректемелер/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін «Математика тарихы» пЩнін жЩне жалпы математиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны - ПЩнді о›ыту ма›саты математика тарихы мЩліметтерін жЩне заЈдылы›тарын, ›олдану аспектілерін магистранттардыЈ болаша› ›ызметінде ›олдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялы› материалды жЇйелі тЇрде баяндап, магистранттардыЈ ›ызы“ушылы“ын арттырып, йз бетімен білім алу да“дыларын дамыту.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

 1. Абылкасымова А.Е. Перспективные направления исследований по теории и методике обучения математика./Материалы «ММ ИТОН» - Алматы, 2005.

 2. Агабекян Р.К. Математические методы в социологии. –М., 2005.

 3. Антология философии математики./Отв.ред. и сост. А.Г.Барабашев и М.И.Панов. – М.: Добросвет, 2002, 420 с.

 4. Бесконечность в математике: философские и методологические аспекты. /Под ред. А.Г.Барабашева. –М.: Янус – К., 1997.

 5. Кадыржанов Р.К. Социально-культурные основания математизации науки. –Алматы: ’ылым, 1992.

 6. Математизация науки: сциокультурные и методологические проблемы. – Алматы: “ылым, 1990.

љосымша Щдебиеттер:

 1. Математика и опыт. /Под ред. А.Г.Барабашева. –М.: МГУ, 2002.

 2. Нысанбаев А.Н., Косиченко А.Г., Кадыржанов Р.К. Философский анализ науки в контексте социокультурной трансформации общества. – Алматы, 1995.

 3. Пуанкаре А. О науке. –М.: Наука, 1990.

 4. Перминов В.Я. Философия и основания математики. – М.: Прогресс – традиция, 2002.

 5. Стили в математике. Социокультурная философия математики. /Под ред. А.Г.Барабашева. – СПб: РХГИ, 1999.

 6. Щедролвицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М. 1997.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Дифференциал теЈдеулер

ПЩнніЈ коды - DT3204

ПЩнніЈ типі - базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - А.љ.љоныс, ф.-м.“.к., профессор

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - болаша› математика 챓алімдерініЈ дифференциалды› теЈдеулер теориясы бойынша мЩліметтер аясын кеЈейтеді; дифференциалды› теЈдеулердіЈ бас›а “ылымдарда ›олданысын меЈгеру.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп祉Ј математика курсын жа›сы меЈгеруі ›ажет. Жаратылыстану “ылымдары мен техниканыЈ кйптеген есептерін зерттеу олар Їшін дифференциалды› модельдер ›±рып – зерттеуді ›ажет етеді. М±ндай модельдер Щдетте дифференциалды› теЈдеулер Їшін Коши есебі тЇрінде алынады.

Практикалы› ›олданыстары Щсіресе кйп болатын бірінші жЩне екінші ретті дифференциалды› теЈдеулерді зерттеу жЩне шешу ж±мыстарын д±рыс жЇргізе алу Їшін студенттіЈ математикалы› анализ, аналитикалы› геометрия, сызы›ты› алгебра, мектептіЈ алгебра жЩне тригонометрия курстарыныЈ базалы› мЩліметтеріне сЇйенуі ›ажет.

Б±л ретте, туынды ±“ымына келтіретін екі ата›ты: физикада“ы материалды› нЇктеніЈ лездік жылдамды“ы жЩне математикада“ы ›исы››а берілген нЇктеде жЇргізілген жанама туралы есептердіЈ маЈызын ата“ан арты› болмайды.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Математикалы› анализдіЈ заЈды жал“асы ретінде ДТ-лер теориясы математикалы› модельдеудіЈ басты аппараты болып табылады жЩне физикалы› т±р“ыдан на›тылы ›ойыл“ан практикалы› есептіЈ шешімін табу“а келтіреді, Щрі физикада“ы математикалы› методтардыЈ ›олданыстарын одан Щрі тереЈдетудіЈ жЩне ау›ымын кеЈейтудіЈ кепілі болып табылады.

ПЩнді о›у нЩтижесінде студент мыналарды игеруі ›ажет:

1-ші ретті д.т. туралы жалпы тЇсініктер; 1-ші ретті д.т.-діЈ жалпы шешімі туралы ±“ым; 1-ші ретті д.т.-діЈ дербес шешімі туралы ±“ым; 1-ші ретті д.т.-діЈ ерекше шешімі туралы ±“ым; туындысына байланысты шешілетін 1-ші ретті д.т. тЇрлері; айнымалысы бйлектенетін теЈдеулерді шешу; толы› дифференциалды› теЈдеу, ›ажетті жЩне жеткілікті шарты; 1-ші ретті сызы›ты› д.т., оныЈ жалпы шешімініЈ ›±рылымы; Бернулли теЈдеуін шешу Щдісі; Туындысына байланысты шешілмейтін д.т.-лер: Клеро, Лагранж теЈдеулерін шешу; 2-ші ретті сызы›ты› дифференциал теЈдеулер, геометриялы› жЩне механикалы› ма“ыналары; Реті тймендетілетін жо“ары ретті теЈдеулер, олардыЈ тЇрлері; 2-ші ретті сызы›ты› диф. теЈдеу, т±ра›ты коэффициентті СД теЈдеу, оларды шешу Щдістері; дифференциалды› теЈдеулер жЇйесі, оныЈ тЇрлері мен шешу Щдістері.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиет

1. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения. М., 1988.-348с. (изд.3-е)

2. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. М., 1967. -409 с.

3. Гутер Р.С., Янпольский А.Р. Дифференциальные уравнения. М., 1976.-304с. (Изд.2е).

4. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. М., 1989. -383 с. (изд.2-е)

5. ШбдЩманапов С., Сматов Т. ДТ-лер курсы. Астана, Н±ржол, 2004. -160 б.

6. Кенже“±лов Б.З., љамматов К.љ. Жай жЩне дербес туындылы ДТ-лер. А., «љУ-ті», 1997. – 172 б.

љосымша Щдебиет

7. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифф. уравнениям. М., 1979

8. Пономарев К.К. Специальный курс высшей математики: дифференциальные уравнения. М., 1974. – 367 с.

9. Берман Г. Сборник задач по курсу математического анализа. М., 1978

10. СЇлейменов Ж.С. Сызы›ты жЩй дифференциалды› теЈдеудіЈ теориясы мен интегралдау Щдістері. А., 1983

11. Рябушко А. Сборник задач по высшей математике. М., 1984

12. љоныс±лы А. 1-ші ретті СДТ-лер жЩне олардыЈ ›олданулары. љМУ,2001.-80 б.

13. Д.Т.-лер жйніндегі ал“аш›ы тЇсініктер. Мет. О›у ›±ралы. љ±растырушы А.љоныс±лы. Н., 1991.Сабаберу Щдістері дЩріс, практикалы› саба›тар, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Математикалы› білім беруді а›параттандыру жЇйелері

ПЩнніЈ коды - MBBAZh3204

ПЩнніЈ типі - базалы›, міндетті компоненті

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - А.љ.љоныс, ф.-м.“.к., профессор

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): осы заман“ы компьютерлік математиканыЈ а›паратты› жЇйелерімен танысу, оларды математиканы о›ытуда ›олдану мЇмкіндіктері мен талаптарын меЈгерту.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп祉Ј математика курсын, информатика мен математиканыЈ классикалы› курстарын жа›сы меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: білім беруді а›параттандырудыЈ мазм±ны мен талаптары; компьютерлік математиканыЈ негізгі ба“дарламалы› жЇйелері: Excel, MatCad, Matlab, Maple, mathematica, MUPAD, Eureka. Мектеп математикасы мен жо“ары математика курстарын о›ытуда Excel, MatCad жЩне Maple ба“дарламалы› жЇйелерін ›олдану; Excel мен Maple жЇйелерінде теЈдеулер мен теЈсіздіктерді, олардыЈ жЇйелерін, сызы›ты› алгебра мен минимакс есептерін шешу, екі жЩне Їш йлшемді графикалы› ж±мыстарды орындау; бір жЩне кйп аргументті функцияны дифференциалдау мен интегралдау операторлары, математикалы› анализ, ›арапайым дифференциалды› теЈдеулер жЩне ы›тималды›тар теориясы есептерін шешуге MatCad пен Maple жЇйелерін ›олдану; екі жЩне Їш йлшемді графиктерді тЇрлендіру жЩне анимациялау; Maple жЇйесінде сызы›ты› программалау есептерін шешіп-зерттеу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. М., Нолидж., 2001.

 2. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. М., Солон-Пресс, 2006. – 720 с.

 3. Дьяконов В.П. Mathematica 4. Учебный курс. СПб., Питер, 2001.

 4. Дьяконов В.П. Математическая система Maple V R3. М., Солон, 1998.

 5. Дьяконов В.П. Maple 7. Учебный курс. СПб, Питер, 2002.

 6. Сдвижков О.А. Математика на компьютере: Maple8. М., Солон-Пресс, 2003. – 176 с.

 7. Голоскопов А. Уравнения математической физики. Решения задач в системе Maple. Учебник для вузов. СПб, Питер, 2004.

 8. Сдвижков О.А. Математика в Excel 2002. М., Солон-Пресс, 2004. – 192 с.

 9. Дьяконов В.П. Mathcad 2000. Учебный курс. СПб, Питер, 2001. – 592 с.

љосымша Щдебиеттер:

 1. 춧蟻茵í Â.ß. 給袍杖å 茵鎭茵震特仲撓 裔菴÷ 汁抑增循麟 Excel. 拮á., 2003.

 2. 邏膺陝荻 Î.Í. 璥鎭茵震特仲 僖佺佃凹à ñ 穽夭孼孼猥ì Matchad è Excel. 拮á., 2003. – 464 ñ.

 3. 珞靭張檣î Ì.Ã. 쭘抑孼猥 â 茵鎭茵震特仲赤 溢鴨泣尊循杖å. Ì., 2002. – 112 ñ.

 4. 췄蟻鴨鏃陝 Þ.È. 찌典槍外鋪贈 妖鎭藎贍佃... 孔脣茁訟猝ê, 昆瘡à, 1980. – 192 ñ.

 5. 췸猝叱î À.Á. 淃午蟾佃獲嚴ü ñ 茵鎭茵震特仲夭 溢鴨泣尊循杖諺. Ì., 헥陝猥, 1991. – 160 ñ.

 6. 잽言獪妖 Â.Â. 쾌諦儼孼打贍茴酷 債設張杖ÿ â 穽堯跡孼õ. Ì., 昆瘡à, 1987. – 160 ñ.

 7. љ佺汞±薏 쟈汞診奬焉. 扉佺佃凹贍û›-茵鎭茵震魏薏› 溢鴨蟻鴨ó: 證晤›執› 穽謫調壹贍姓 嚴俺鎭諸í 袍彪牙Ј 藎宬凹祉ê æЩ張 茁逸音揄 Щ牙增儼³. Λó-Щ牙增諺言녠 ›±調ë. љ昏魂典菴, љ徑, 2005. – 63 á.

 8. 烙淳列荻 Î.À. Mathcad 2000: 旬抑孼猥 â 惟逸淆鎭存策 茵鎭茵震有. Ì., 콧鮑荻 è Ê., 2002. – 204 ñ.

 9. 璥疾前荻 À. Maple 6. 給袍杖å 裔菴÷ 쫄 è 靭鎚杖孺. 拮á, 죵Â, - 528 ñ.

Сабаберу Щдістері дЩріс, практикалы› саба›тар, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Физика

ПЩнніЈ коды - Fiz2301

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Н.М.Абдрахманов, ф.-м.“.к., профессор.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Ба›ылаулар ар›ылы алын“ан мЩліметтерді физикалы› заЈдылы› тЇрінде т±жырымдап, студенттерге демонстрация, тЩжірибелер, лабораториялы› ж±мыстардыЈ барысында тЇсіндіру. ТЩжірибеге негізделген “ылым бол“анды›тан, физикалы› шамалармен тЩжірибе жасау негізінде физикалы› заЈдылы›тардыЈ айтылатынын, физикалы› ›±былыстарды тЇсіндіру Їшін физикалы› шамалар пайдаланылатынды“ын, физикалы› шамалар, туралы тЇсініктемелер беру. Курсты› негізгі ма›сатына жету Їшін:

- студенттерді физиканыЈ негізгі принциптері жЩне заЈдарымен жЩне математикалы› формулалармен таныстыру;

- студенттерге физикалы› модельдер мен гипотезалардыЈ ›олдану шекарасы туралы.

- ›олданылу ар›ылы йте кеЈ заЈдар физиканыЈ іргелі заЈдары деп аталатынын;

- Негізгі физикалы› т±ра›тылар;

Курсты игеру негізінде студент білуі ›ажет;

- негізгі физикалы› ›±былыстар, олардыЈ жЇру ерекшеліктері;

- физикалы› ±“ым, шама, есептеулер негіздері, олардыЈ математикалы› формулалары, йлшем бірліктері;- тЩжірибе жЇргізу Щдісін, алын“ан мЩліметтерді йЈдеп, сол бойынша ›орытынды жасау.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалдарды толы› меЈгеру Їшін студент мектептіЈ физика курсын толы› жа›сы меЈгеру ›ажет. “Физика” курсын о›ып-Їйрену Їшін студенттерге элементар физиканыЈ барлы› бйлімдерін білу ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны “Жалпы физика” курсыныЈ теориялы› негізін баяндайтын б±л курс тймендегідей бйлімдерден т±рады: Механика; Молекулалы› физика жЩне термодинамика; электр жЩне магнетизм; Оптика; Квантты› жЩне атомды› физика негіздері.

°сынылатын Щдебиет

љолданылатын Щдебиеттер тізімі

 1. Трофимова Т.И. Курс физики – Высшая школа 1985г.

 2. Савельев И.В. Механика. Уч.пособие М.: Астрел 2003г.

 3. Савельев И.В. Электричество и магнетизм М.: Астрел, 2003г.

 4. Савельев И.В. Молекулярная физика и термодинамика М.: Астрел, 2001г

 5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.-М.: наука, 2000г.

 6. Астахов А.В., Широков Ю.М. Курс физики. Квантовая физика М.: Наука, 1983, т.3

 7. Косов А.Д., Косов В.Н., Корзун И.Н. Молекулярная физика в вопросах и ответах. – Алматы: љаза› университеті, 1999-143с.

 8. љ±лбек М.љ. Жалпы физика курсы. Молекулалы› физика жЩне термодинамика негіздері. – Алматы, 1993

 9. љ±лбек М.љ. Жалпы физика курсы. Электр жЩне магнетизм. Алматы, 1997.

 10. Полатбеков П. Оптика. Алматы, “Мектеп”, 1967

 11. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика М.: - “Наука”, 1972

љосымша Щдебиеттер

 1. Грабовский Д.И. Курс физики. М.: “Высшая школа”, 1980

 2. Калашников С.Г. Электричество, М.: “Наука”, 1985

 3. љойшыбаев А., Шары›баев А.О. Физика т.1.2 Алматы 2001

Сабаберу Щдістері дЩріс, практикалы›-зертханалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары, зертханалы› жабды›тар.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Есептерді шешудіЈ Щдістемелік негіздері

ПЩнніЈ коды - EShAN2301

ПЩнніЈ типі – кЩсіптендіру, таЈдау компоненті

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Айм±ратова Т., а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - 펼“燮或à 城贍“陝 有猝執 î›泓ó 灑乙胞› 茵鎭茵震魏 챓贍녹鴨諸炙Ј êЩ嗾綎녠-渟菴莘燼魏薏› 菴熉庄û“惚 裝“纖執ï, 贍“陝 鎭典薏› 小蹂爾炙Ј 證í 劉Ј彦膣. 蕎診 靭攸俺鎭陞 茵鎭茵震魏 ïЩ庄儼논³Ј “魂忽è 張陞醴儼논 縯í-縯›執 星哄, 茵鎭茵震魏薏› ±“忽菴遭û ›贍哄診增弘ó 靭í 茵鎭茵震魏菴“û 縯倚û 裔Ј菴遭ûЈ 茵傲±裝í 星哄, 佺û 嚴俺鎭ð 豹“燮昶à 震녹牙 ›鏑菴腸“à 菴“液乙庄弘ó.

袞陞豫³ ìЩ遵音音遭³ 袍彪愼 蓀雨陝汞執 增昶孼窒儼 йç ïЩ庄儼논 鎭釣Ј 靭Ј愼宗³, ïЩ帳å 葉à ›昏û“菜魂û› 膣液宗û 劉釣ê.Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп курсында“ы математиканыЈ барлы› саласын толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Есептерді шешудіЈ Щдістемелік негіздері курсы – негізгі математикалы› курстарды математиканы о›ыту Щдістемесімен байланыстыратын аралы› буын болып табылады. Б±л курстыЈ негізгі ма›саты болаша›та математика пЩнініЈ 챓алімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, да“дыныЈ ›алыптасуыныЈ негізі, оларды берік те саналы меЈгеру болып табылады. Берілген о›у ба“дарламасыныЈ (силлабустыЈ) маЈызды аспектісі есептер шешуді о›ыту жЩне шЩкірттерді есептер шеше білуге ЇйретудіЈ жолдары туралы Щдістемелік тЇсініктер ›алыптастыру болып табылады.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

 1. Л.М.Фридман, Е.Н.Турецкий, В.Я.Стеценко. Как научиться решать задачи. М.; «Просвещение», 1979 г.

 2. Байм±ханов. Математика есептерін шы“ару“а Їйрету. Алматы «Мектеп» 1983 ж.

 3. И.И.Мельников, И.Н.Сергеев. Как решать задачи по математике на вступительных экзаменах. Изд. Московского университета, 1990 г.

 4. Ю.М.Колягин. Решение задач по математике. 7-9 классы. Школьный урок. АСТ. Астрель. М.; 2002 г.

 5. Ю.П.Лисовец, А.М. Ревякин. Готовимся к выпускному экзамену. Экзаменационные билеты по математике. М.; «Аквариум», 1998 г.

 6. А.П.Назаретов. 1000 задач по математике для поступающих в вузы. М.; «Аквариум», 2001 г.

љосымша Щдебиеттер:

 1. À.Í.璘哀蓴孺é, Ë.À: 煖溢循, Â.È.펼軸â. 間ê 莘桎淳潗 ê 炡贈靭牆佃ó 僖裔靭裝 禎 茵鎭茵震劉. Ì.; «厥前橓緘杖å», 1986.

Сабаберу Щдістері дЩріс, практикалы›, жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Математиканы о›ыту Щдістемесі

ПЩнніЈ коды - 勍À3209

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 3-о›у жылы

Оу семестрі - 5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - В.Е.Серікбаева, п.“.к., профессор

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Б±л курсты меЈгеру барысында студент – болаша› математика 챓алімі - мектепте йз бетінше ж±мыс істеуге даярланады. Саба››а дайындалуды Їйреніп, математиканы о›ытудыЈ дидактикалы› принциптерімен, о›ыту Щдістерімен танысып, о›улы›тар мен о›у ›±ралдарына талдау жасауды, саба› жоспарын жазуды, саба›ты талдауды, сыныптан тыс ж±мыстарды жЇргізуді, т.б. керек білік, да“дыларды ›алыптастырады.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп курсында“ы математиканыЈ барлы› саласын, ЖОО-да йтілген педагогика, психология, геометрия, алгебра, математикалы› анализ, т.б. пЩндерді толы› меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Жалпы методика. МОМ жЩне оныЈ міндеттері. МОМ-ныЈ бас›а “ылымдармен байланыстары. Жалпы білім беретін мектептерде математиканы о›ытудыЈ маЈызы мен ма›саттары. Математика ба“дарламалары, о›улы›тары мен о›у ›±ралдары. Математиканы о›ытуда“ы пЩнаралы› байланыстар. Математиканы о›ытудыЈ дидактикалы› принциптері мен о›ыту Щдістері. Математиканы о›ытудыЈ “ылыми Щдістері. Математиканы о›ытуда“ы индукция мен дедукция, анализ бен синтез, аналогия. Математиканы пЩнніЈ ерекшелігі. М±“алімніЈ саба››а дайындалуы жЩне саба› жоспарларын жасауы. О›ушылардыЈ білімін, білігін жЩне да“дысын ба“алау. О›ытудыЈ кйрнекі, техникалы› жЩне электронды› ›±ралдары. О›ытудыЈ мектеп курсында“ы математикалы› ±“ымдар, сййлемдер жЩне дЩлелдеулер. Пікір жЩне ой ›орыту. Математикалы› пікірлердіЈ негізгі тЇрлері. љажетті жЩне жеткілікті шарттар. Теоремаларды дЩлелдеу Щдістері.

Алгебраны оытудыЈ Щдістемесі. МектептіЈ 1-11 сыныптарында шамаларды о›ыту Щдістемесі. Математикалы› йрнектер жЩне теЈбе-теЈ тЇрлендірулер. Мектеп математика курсында“ы теЈдеулер мен теЈсіздіктерді жЩне олардыЈ жЇйелерін о›ыту методикасы. Функционалды› пропедевтика. Функция ±“ымын енгізу методикасы. Мектеп математика курсында функцияларды о›ыту методикасы (сызы›ты›, квадратты›, дЩрежелік, кйрсеткіштік жЩне логарифмдік функциялар) Математиканы о›ытуда есептеулерді ±йымдастыру, алгоритмдер. Математиканы о›ытуда инновациялы› технологияларды ›олдану (электронды о›улы›тар, интерактивті та›та, т.б.).

Геометрияны оытудыЈ теориялынегіздері жЩне Щдістемесі. Мектеп геометрия курсыныЈ логикалы› ›±рылымы. 7-сыныпта“ы геометрияныЈ жЇйелі курсыныЈ ал“аш›ы саба›тары. Ал“аш›ы теоремаларды дЩлелдеу. «Параллельдік», «Параллель кйшіру» та›ырыптарын о›ыту методикасы. «Векторлар» та›ырыбын о›ыту Щдістемесі. Геометриялы› тЇрлендірулерді о›ыту Щдістемесі (центрлік жЩне осьтік симметриялар, параллель кйшіру, б±ру, ±›састы› тЇрлендірулері). Жазы›ты›та“ы салу есептері. «ФигуралардыЈ теЈдігі», «Кйпб±рыштар», «®шб±рышта“ы метрикалы› ›атынастар» та›ырыптарын о›ыту Щдістемесі. «Іштей жЩне сырттай сызыл“ан кйпб±рыштар» та›ырыбын о›ыту Щдістемесі.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиет:

 1. љаза›стан РеспубликасыныЈ 2015 жыл“а дейін білім беруді дамыту т±жырымдамасы / Егемен љаза›стан, 26 желто›сан, 2003.

 2. Шбіл›асымова А.Е., т.б. Математиканы о›ытудыЈ теориясы мен Щдістемесі: Жо“ары о›у орындарыныЈ студенттеріне арнал“ан о›у ›±ралы. – Алматы: Білім, 1988.

 3. Бидосов Ш. Математиканы о›ыту методикасы: орта мектеп (Жалпы методика). – Алматы, 1989.

 4. Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л. Основные понятия современного школьного курса математики. – М., 1974.

 5. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики. Учебное пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. институтов / Е.И. Лященко и др. – М., 1986.

 6. Метельский Н.В. Дидактика математики: Общая методика и ее проблемы. – Минск, 1985.

 7. Методика преподавания математики: Общая методика / Сост. Р.С. Черкасов, А.А. Столяр. – М., 1985.

 8. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика / В.А. Оганясян и др.

 9. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика / Ю.М. Колягин и др. – М., 1978.

 10. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика / А.Я. Блох, В.И. Мишин и др. – М., 1997.

 11. Методические рекомендации к курсу алгебры 6-8 классов / Под ред. Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова, М., 1986.

 12. Современные проблемы методики преподавания математики: Сб. статей / Сост. Н.С. Антонов, В.А. Гусев. – М., 1985.

 13. ТЩжма“анбетов А. Сапалы математика компьютерді игерудіЈ негізі. – љызылорда, 2000.

 14. Серикбаева В.Е. Общая методика преподавания математики: Кызылорда, 1999.

 15. Серікбаева В.Е. МатематиканыЈ пЩнаралы› байланыстары. – Алматы: Экономика. - 2006.

 16. Современные основы школьного курса математики. / Н.Я. Виленкин и др. – М., 1980.

љосымша Щдебиет:

 1. Столяр А.А. Педагогика математики. – Минск, 1974.

 2. Каплан Б.С., Рузин Н.К., Столяр А.А. Методы обучения математики. – Минск, 1981.

 3. Преподавание алгебры в 6-8 классах / Сост. Ю.И. Макарычев и И.Г. Миндюк. – М., 1980.

 4. Преподавание алгебры и геометрии в школе / Сост. О.Боковнев. - М., 1982.

 5. Преподавание геометрии в 6-8 классах: Сб. статей /Сост. В.А. Гусев. – М., 1979.

 6. Оразалиев А. Математикалы› сййлемдер: Кймекші ›±рал – Алматы, 1966.

 7. Окунев А.М. Спасибо за урок дети: о развитии творческих способностей учащихся. - М., 1988.

 8. Онищук В.А. Урок в современной школе. - М., 1986.

 9. Медяник А.И. Учителю о школьном курсе геометрии. Кн. для учителя. – М., 1984.

 10. Есмухан Геометрияны а›паратты› Щдіспен о›ыту. – ИФМ, № 1, 2000.

 11. Ильясова Математиканы о›у процесін компьютерлендіру жолдары. – ИФМ, № 4, 2000.

 12. Караев, љобдинова. О›ытудыЈ жаЈа технологиясыныЈ мЩні. – ИФМ, № 2, 1997.

 13. љожаева О›у процесін технологиялы› жобалаудыЈ ерекшеліктері. – ИФМ, № 4, 1999.

Сабаберу Щдістері зерттеушілік Щдісі, проблемалап о›ыту Щдісі, йзіндік білім алу Щдісі, “ылыми Щдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация жЩне т.б. Щдістер), т.б.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Геометрия

ПЩнніЈ коды - Gem3203

ПЩнніЈ типі - базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 3-о›у жылы

Оу семестрі - 5-6 семестр

Кредиттер саны – 6 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - В.Е.Серікбаева, п.“.к., профессор.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - Болаша› математика пЩні м±“алімдері геометрияныЈ логикалы› ›±рылымын, аксиоматикалы› Щдісті білулері ›ажет жЩне проективтік, дифференциалды› геометриялардыЈ негіздерімен таныстыру кйзделеді. Б±л ›ажеттілік мектеп геометрия курсыныЈ аксиоматикалы› негізде ›±рыл“анды“ынан да туындайлы. Аксиоматикалы› Щдіс алгебра, физика, т.б. пЩндерде де ›олданылады. Метрикалы› геометрия проективтік геометрияныЈ бйлігі екеніне жЩне проективтік геометрия барлы› геометрияны ›амтитынына кйз жеткізу.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалдарды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп геометрия курсын жа›сы меЈгеруі ›ажет

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Аналитикалыгеометрия. Жазы›ты›та“ы декартты› координаталар. Жазы›ты›та“ы векторлар. Жазы›ты›та“ы тЇзу, ЩртЇрлі теЈдеулері. ТЇзудіЈ жалпы теЈдеуі. ТЇзудіЈ нормальдан“ан теЈдеуі. Екінші ретті ›исы›тар, ›асиеттері, эксцентриситеттері, директрисалары. Екінші ретті ›исы›тыЈ жалпы теЈдеуі. КеЈістіктегі векторлар. ВектордыЈ Їш коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу. ВекторлардыЈ векторлы› кйбейтіндісі. ВекторлардыЈ аралас кйбейтіндісі. Жалпы декарт координаталары. Координаталарды тЇрлендіру. БеттіЈ жЩне ›исы›тыЈ кеЈістіктегі теЈдеулері. Жазы›ты›тыЈ теЈдеуі. Екінші ретті беттер, ›асиеттері. Жалпы теЈдеуімен берілген екінші ретті беттер. Екінші ретті беттердіЈ тЇзу сызы›ты жасаушылары. Айналу денелері, канонды› теЈдеулері. 男晤›執› æЩ張 宬淸庄녠 òЇ足孼牙宗音ð.

Геометрия негіздері. ЕвклидтіЈ «Негіздеріне» дейінгі геометрия. ЕвклидтіЈ аксиоматикасын жа›сарту Щрекеттері. ЕвклидтіЈ бесінші постулаты, оны дЩлелдеу Щрекеттері. Бесінші постулаттыЈ мЩндес сййлемдері. Гильберт аксиомалар жЇйесі. Гильберт аксиомалар жЇйесініЈ салдарлары. Мектеп геометрия курсыныЈ кейбір теоремаларын дЩлелдеу. Абсолюттік геометрия. Евклидтік емес геометрияны ашу. Лобачевский жазы›ты“ыныЈ аксиомалар жЇйесі. Лобачевский бойынша параллель тЇзулер жЩне олардыЈ ›асиеттері. Ажырасатын (аса параллель) тЇзулер. Биевклидтік геометрияныЈ ашылуы. Лобачевский жазы›ты“ында“ы Їшб±рыштар жЩне тйртб±рыштар. Параллельдік б±рышы. Лобачевский функциясы. ШеЈбер, эквидистанта, орицикл. Аны›тамалар, ›асиеттер. Лобачевский жазы›ты“ыныЈ ЩртЇрлі модельдері. Аксиоматикалы› Щдіс. Аксиомалар жЇйесін интерпретациялау туралы ±“ым. Аксиомалар жЇйесініЈ ›айшылы›сызды“ы, тЩуелсіздігі эЩне толы›ты“ы. Мысалдар. ®шйлшемді евклид кеЈістігініЈ Вейль аксиомалар жЇйесі. Мысалдар жЩне кейбір теоремаларды дЩлелдеу. Риман геометриясы.КесіндініЈ ±зынды“ы. Бар болу теоремасы. Кесінділерді йлшеу. Біреу болатыны туралы теорема. Кйпб±рыштыЈ сипаттамалары, оныЈ ›асиеттері. ТеЈ шамалы жЩне теЈ ›Їрастырыл“ан кйпб±рыштар. Кйлемдер теоремасы.

Проективтік геометрия. Центрлік проекциялау. ТЇзудегі Їш нЇктеніЈ жай ›атынасы. Проективтік геометрияныЈ пайда болуы. Евклидтік кеЈістік. Тиістілік ›атынастары. Меншіксіз элементтерді енгізу жЩне проективтік кеЈістікті ›±растыру. Проективтік геометрияныЈ аксиомалары. Проективтік кеЈістіктіЈ Їздіксіздігі. Негізгі геометриялы› формалар. КеЈістіктегі жЩне жазы›ты›та“ы ауысымдылы› принциптері. Дезарг теоремасы. Жазы›ты›та“ы проективтік геометрияныЈ негізгі ±“ымдары. ТЇзудегі тйрт нЇктеніЈ кЇрделі (ангармоникалы›) ›атынасы. љасиеттері. Шо›та“ы тЇзулердіЈ жай жЩне кЇрделі ›атынастары. Перспективті ›атарлар мен шо›тар. Бірінші бас›ыш формаларыныЈ проективтік сЩйкестігі. Гармонизм. Толы› тйртб±рыштыЈ (тйрттараптыЈ) гармоникалы› ›асиеттері. Инволюция. Проективтік тЇрлендіру мен инволюцияны координаталар ар›ылы сипаттау. Екінші ретті ›атарлар. Екінші ретті шо›тар. Екінші ретті ›атарлар мен шо›тарды сипаттайтын негізгі теорема. Паскаль теоремасы. Брианшон теоремасы.

Дифференциалдыгеометрия. Скаляр аргументті векторлы› функция.Шексіз кіші векторлар. Айнымалы вектордыЈ шегі. Векторлы› функцияныЈ годографы. Векторлы› функция туындысыныЈ геометриялы› ма“ынасы. љисы› жЩне жанама. Параметрленген ›исы›. Параметрленген ›исы›тыЈ жанамасы. Негізгі кйпжа›. До“аныЈ ±зынды“ы. До“аныЈ ±зынды“ы параметр ретінде. Эволюта. Эвольвента. Френе-Серре формулалары. љисы›ты›. Б±ралуы. Френе Їшжа“ы элементтерініЈ теЈдеулері. Беттегі сызы›тыЈ ›исы›ты“ы. Жиында“ы топология. ®здіксіз бейнелеу. Сызы›тар жЩне беттер. Саналуандылы› (многообразия). Негізгі топологиялы› ±“ымдар.

°сынылатын Щдебиет

Негізгі Щдебиет:

 1. Погорелов А. В. Геометрия: Пед. инст. арнал“ан о›у ›±ралы. - Алматы.-1984.

 2. Аяпбергенов О. Аналитикалы› геометрия. - Алматы.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.