Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет19/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   53

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін «Математика тарихы» пЩнін жЩне жалпы математиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Математикалы› білімдердіЈ пайда болуы себептері мен тЇп тамыры. Ал“аш›ы математикалы› есептеулердіЈ практикалы›, діни негіздері. Гректерге дейінгі цивилизацияларда“ы математика. Ертедегі Шы“ыстыЈ математикалы› текстеріндегі ›орытындылардыЈ догмалы› (рецепттік) сипаттамасы. Ерта ГрецияныЈ математикасына египедтік жЩне вавилонды› математиканы тигізген Щсері. ЕвлидтіЈ «Бастамасы», ДиофанттыЈ «Арифметикасы», Алгебра тарихы. Арабты› Шы“ыста“ы ортиа“асырлы› математика. ЖаЈа білімдер негізі ретіндегі араб цифрлары. АлгебраныЈ жеке пЩн болып бйлінуі. ЕвклидтіЈ V постулаты жЩне геометрия философиясы. Геометрия тарихы.

°сынылатын Щдебиет:

1. Абылкасымова А.Е. Перспективные направления исследований по теории и методике обучения математика./Материалы «ММ ИТОН» - Алматы, 2005.

2. Агабекян Р.К. Математические методы в социологии. –М., 2005.

3. Антология философии математики./Отв.ред. и сост. А.Г.Барабашев и М.И.Панов. – М.: Добросвет, 2002, 420 с.

4. Бесконечность в математике: философские и методологические аспекты. /Под ред. А.Г.Барабашева. –М.: Янус – К., 1997.

5. Кадыржанов Р.К. Социально-культурные основания математизации науки. –Алматы: ’ылым, 1992.

6. Математизация науки: сциокультурные и методологические проблемы. – Алматы: “ылым, 1990.

7. Математика и опыт. /Под ред. А.Г.Барабашева. –М.: МГУ, 2002.

8. Нысанбаев А.Н., Косиченко А.Г., Кадыржанов Р.К. Философский анализ науки в контексте социокультурной трансформации общества. – Алматы, 1995.

9. Пуанкаре А. О науке. –М.: Наука, 1990.

10. Перминов В.Я. Философия и основания математики. – М.: Прогресс – традиция, 2002.

11. Стили в математике. Социокультурная философия математики. /Под ред. А.Г.Барабашева. – СПб: РХГИ, 1999.

12. Щедролвицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М. 1997.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Ша“ын комплектілі мектептерде математиканы о›ытудыЈ йзекті мЩселелеріПЩнніЈ коды - SHKMMOOM1209

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 2 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: Т.Айм±ратова, а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - 챓алімніЈ кЩсіптік бейімделуіне Щдістемелік жетекшілік жасау;йз бетімен Їздіксіз білім алуды жол“а ›ою; психологиялы›-педагогикалы› ахуалын ›алыптастыру“а арнал“ан іс-шаралар жЇйесін ±йымдастырып, жЇргізу сия›ты ж±мыстардыЈ тиімді жЇзеге асырылуын ›амтамасыз ету.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп祉Ј математика курсын жа›сы меЈгеруі ›ажет. Жалпы білім берудіЈ стратегиялы› ба“ыттары ретінде, ша“ын мектепте математикалы› білім беруді дамыту љР барлы› нормативтік ›±жаттарында аталады.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны Мектеп ж±мысын жоспарлау. Жоспарлау туралы ±“ым. љР нормативтік ›±жаттарына шолу. Ша“ын комплектілі мектепте математиканы о›ытуда“ы йзбетінше ж±мыстыЈ тЇрлері. избетінше ж±мыстыЈ мазм±ны. О“ан ›ойылатын талаптар. Ша“ын комплектілі бастауыш мектеп жа“дайында математиканы о›ыту Їрдісін ±йымдастырудыЈ ерекшеліктері.

Ша“ын комплектілі бастауыш мектеп жа“дайында математиканы о›ыту Їрдісін ±йымдастырудыЈ ерекшеліктері. Математиканы о›ытуды ±йымдастыру. Ша“ын комплектілі бастауыш мектептегі математика саба“ы.

Ша“ын комплектілі бастауыш мектепте математика саба“ын йткізудіЈ теориялы› негіздерін меЈгерту жЩне Щдістемесін ашып кйрсету. Ша“ын комплектілі бастауыш мектепте математикадан сыныптан тыс ж±мысты ±йымдастыру ерекшеліктері.

Ша“ын комплектілі бастауыш мектепте математикадан сыныптан тыс ж±мыстарды йткізудіЈ теориялы› негіздерін меЈгерту жЩне Щдістемесін ашып кйрсету. Ша“ын комплектілі бастауыш мектепте о›ушылардыЈ математика пЩнінен білімдерін ба›ылау, ба“алау жЩне есепке алу. Ша“ын комплектілі бастауыш мектепте о›ушылардыЈ математика пЩнінен білімдерін ба›ылау, ба“алау жЩне есепке алу Щдістемесін ашып кйрсету. изіндік ж±мыстардыЈ тЇрлері жЩне оларды ша“ын комплектілі бастауыш мектепте математиканы о›ыту Їрдісінде ±йымдастыру. изіндік ж±мыстардыЈ тЇрлері жЩне оларды ша“ын комплектілі бастауыш мектепте математиканы о›ыту Їрдісінде ±йымдастырудыЈ теориялы› негіздерін меЈгерту жЩне Щдістемесін ашып кйрсету.°сынылатын Щдебиет

Шдістемелік Щдебиеттер

1. љ±лма“анбетова Б. «Аз комплектілі мектепте саба›ты ±йымдастыру». Алматы. «Мектеп,» 1976.

2.Пышкало М.А. и др «Самостоятельная работа учащихся в малокомлектной школе».-М.: Педагогика, 1974.

3. Ша“ын комплектілі мектеп 2004, № 3.

4. љаза›стан мектебі, 2003, №9 (йзіндік ж±мыс – кЩсіби біліктілік кйзі)

5. Теория и методика воспитательной работы Под рук.Л.В.Байбородовой, А.Э.Мельников, Ярославль, 2000.

6. љаза›стан мектебі 2004, №4 (Ша“ын кешенді мектепте).

7. Бастауыш мектеп 2002, №4 (Ша“ын жина›тал“ан мектептерде).Негізгі Щдебиет.

1. Ша“ын комплектілі мектепте о›у процесін ±йымдастыру ерекшелігі. - Орал, 1992

2. Оспанов Т., љ±рманалина Ш. МатематиканыЈ бастауыш курсын О›ыту Щдістемесі. II бйлім. - Алматы: Республикалы› баспа кабинеті, 1996. - 96-1176.

3. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. - М.: Владос.

4. Мамырова Л. К, Н±рсейітова С. Ша“ын жина›тал“ан мектеп-білім беру. - Алматы: ’ылым, 2002.

љосымша Щдебиеттер.

1. Бастауыш мектеп 2000, №4 (йзіндік ж±мыстыЈ маЈызы жЩне оны ±йымдастыру жолдары).

2. Шдіскер 챓алім. 2005, №3 (йз бетінше ж±мыстарды ±йымдастыру).

3. Бастауыш мектеп. 2002, №7, "Ша“ын жина›тал“ан мектептерді дамыту т±жырымдамасыныЈ жобасы жЩне оны тЩжірибеге енгізу жолдары".

4. Бастауыш мектеп 2002 №7. Ша“ын комплектілі мектеп: "Мазм±ны мен Щдістері".

5. Бастауыш мектеп 2002 №7. ЖаЈа экономиялы› жа“дайда ша“ын комплектілі мектептіЈ тЇйінді мЩселелері жЩне дамуы.6. Бастауыш мектеп 2002 №7. Ша“ын комплектілі мектептер Їшін 챓алім даярлау проблемалар жЩне оларды шешудіЈ жолдары.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, презентация, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы - Математиканы саралап о›ыту негіздерін тереЈдетіп о›ыту

ПЩнніЈ коды - MSONTO1209

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 2 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: Серікбаева В.Е., п.“.к., профессор

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): Б±л пЩнде: математиканы саралап о›ытудыЈ негіздері; жекелеу философиялы› ±“ымы; психологияда ›арастырылатын о›ушылардыЈ жеке т±л“алы› жеке ›асиеттерініЈ кейбір сипаттамалары; математикалы› ›абілеттілік, оныЈ параметрлері; математиканы саралап о›ытудыЈ жолдары ›арастырылады.

Деректемелер/пререквизиттері: мектеп математика салалары (алгебра, геометрия, математикалы› талдау).

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Жекелеу – философиялы› ±“ым. О›ушылардыЈ жеке т±л“алы› дара ›асиеттері. О›ушылардыЈ ›абілеттілігі. О›ушылардыЈ математикалы› кабілеттілігі. 璥鎭茵震魏裝 î›泓ó 茵傲±裝í 焌調乙ó. Математика саба›тарында“ы йзіндік ж±мыс. Математиканы о›ытуда тапсырмаларды саралап беру.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

 1. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. –М., «ООО», «Вербум-М», 2003. – 432 с.

 2. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике. – Киев: Рад. школа, 1983, - 192 с.

 3. Жары›баев љ. Жантану негіздері: О›улы›. – Алматы: Кітап, 2002.

 4. Гончаров Н.К. Дифференциация и индивидуализация образования и воспитания в современных условиях - М.: АПН СССР, 1971.

 5. Дорофеев Г.В. О составлении цепочек взаимосвязанных задач // Математика в школе, 1983, №6.

 6. Дорофеев Г.В. и др. Дифференциация в обучении математике // Математика в школе, 1990, №4.

 7. Темірбеков А., Балаубаев С. Психология - Алматы: Мектеп, 1966.

љосымша Щдебиеттер.

 1. Богоявленский Д.И., Менчинская Н.А. Психология усвоения знании в школе. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959.

 2. Крутеций В.А. Психология математических способностей школьников. – М.: Просвещение, 1968, - 431 с.

 3. Болтянский В.Ч., Глейзер В.Я. К проблеме дифференциации школьного математического образования. // Математика в школе, 1989, № 3.

 4. Гусев В.А., Силаев Е.В. Методические основы дифференциации обучения математике в средней школе. – М., 1966.

 5. Метельский Н.В. Психолого-педагогические основы дидактики математики. – Минск.: Вышэйша школа, 1977. - 158 с.

 6. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся. – М.: Просвещение, 1968. – 288 с.

 7. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе. –М.: Просвещение, 1983.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, презентация, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі
Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Педагогика.

ПЩнніЈ коды - Ped2201

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Бекмурзаева Р., о›ытушы.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - адамдардыЈ ймір іс-ЩрекетініЈ педагогикалы› аспектілеріне студенттердіЈ зейін аудару, педагогикалы› процесті т±л“аныЈ йзініЈ тиімді дами алуын мЇмкін ететіндей ±йымдастыруда педагогикалы› білімдер мен біліктердіЈ жЇйесімен ›аруландыру.

Деректемелер/пререквизиттері: Гуманитарлы›, Щлеуметтік-эконмикалы› пЩндер:философия, тарих, Щлеуметтану, саясаттану, экономика, мЩдениеттану. Фундаменталды педагогикалы› пЩндер: педагогика маманды“ына кіріспе.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: ПедагогиканыЈ теориялы› - Щдіснамалы› негіздері. Педагогика “ылымыныЈ дамуы. Педагогика пЩні жЩне оныЈ негізгі ±“ымдары. Педагогика “ылымыныЈ жЇйесі, оныЈ бас›а “ылымдар жЇйесімен байланысы. ПедагогиканыЈ зерттеу Щдістері. Педагогикалы› ойлардыЈ даму тарихы. Педагогика “ылымыныЈ негізін салушы – Я.А.Коменский.КеЈестік педагогиканыЈ ›алыптасып, дамуы. ТЩрбиеніЈ адамгершілік, гуманистік негізін алушы шы“ыс ойшылдары. љаза› а“артушыларыныЈ педагогикалы› ойлары. Жеке т±л“аны ›алыптастыруда“ы даму мен тЩрбиеніЈ саба›тасты“ы. Жеке т±л“а туралы туралы тЇсінік. Жеке адам дамуы мен ›алыптасуы жйніндегі теориялы› кйз›арастар. Жеке т±л“аныЈ ›алыптасуы жЩне дамуына ы›пал жасайтын негізгі факторлар.Т±л“а дамуында“ы іс ЩрекеттіЈ ролі. БаланыЈ жас жЩне дара ерекшелігін о›у тЩрбие процесінде есепке алу. О›ушылардыЈ жас ерекшеліктерін кезеЈдеу. Акселерация. Бастауыш сынып жасында“ы баланыЈ ерекшелігі мен оныЈ дамуы. Жасйспірім ша› жЩне оныЈ ерекшеліктері. Жо“ары сынып о›ушылары балаларына педагогикалы› сипаттама. Жеке т±л“аныЈ йзіндік ерекшеліктері жЩне оныЈ педагогикалы› процесте ескерілуі. Т±тас педагогикалы› процесс – педагогика пЩні жЩне 챓алім іс - ЩрекетініЈ объектісі. Педагогикалы› процесс 챓алім іс - ЩрекетініЈ объектісі ретінде. Т±тас педагогикалы› процестіЈ белгілері, сапалары жЩне йзіндік сипаттары. љарама – ›айшылы› педагогикалы› процестіЈ ›оз“аушы кЇші. Педагогикалы› процестіЈ заЈдары мен заЈдылы›тары. Педагогикалы› процестіЈ заЈдылы›тары, олар“а сипаттама. Педагогикалы› процестіЈ ›±рылымды› компоненттері. Педагогикалы› процестегі т±л“ааралы› ›атынастар.ТЩрбиеніЈ ма›саты, Щлеуметтік келісім. Педагогикалы› ой пікір тарихында“ы тЩрбие ма›сатыныЈ проблемасы. ТЩрбие жЩне жеке т±л“аны Щлеуметтендіру. ТЩрбие кеЈістігіндегі ›о“амды› мЩдениет. ДЇниетаным жеке т±л“аны ›алыптастырудыЈ йзегі ретінде. ДЇниетанымныЈ мЩні жЩне оныЈ ›±рылымды› компоненттері. ДЇниетанымныЈ философиялы› негіздері. О›ушылардыЈ дЇниетанымын ›алыптастырудыЈ жолдары. Т±тас педагогикалы› процестегі тЩрбиеніЈ мазм±ны. ТЩрбиеніЈ ма›саты, міндеті, мазм±ны. ТЩрбие процесініЈ ерекшеліктері. ТЩрбиеніЈ тЇрлері, олар“а сипаттама. Т±тас педагогикалы› процесте тЩрбиеніЈ формалары мен Щдістер жЇйесі. ТЩрбиеніЈ формалары мен Щдістері туралы тЇсінік. ТЩрбие Щдістерін топтастыру. ТЩрбие Щдістеріне сипаттама. Педагогикалы› процесте㳠챓алім мен балалар ±жымыныЈ йзара ы›палдасты“ы мен йзара байланысы. Балалар ±жымы Щлеуметтік ортаныЈ ›±рамдас бйлігі. Балалар ±жымын ›алыптастыру кезеЈдері. °жымды› іс Щрекеттегі педагог пен о›ушылардыЈ йзара Щрекеттері. Сыныпта“ы тЩрбие жЇйесі. ТЩрбие жЇйесі жЩне сынып жетекшісініЈ міндеттері. Сынып жетекшісініЈ ›ызметтері; О›ушылардыЈ сыныпта“ы іс Щрекетін ±йымдастыру. Отбасы тЩрбиесініЈ негіздері. Отбасы тЩрбиесі, оныЈ ›±›ы›ты› негіздері. ОтбасыныЈ тЩрбие ж±мысын ±йымдастырудыЈ теориялы› негіздері. Мектеп пен отбасыныЈ Щрекеттестігі. Т±тас педагогикалы› процестегі о›ыту. О›ыту процесініЈ мЩні, ма›саты жЩне ›ызметтері. О›ыту процесініЈ ›±рылымы. О›ыту тЇрлері, о›ытудыЈ ›оз“аушы кЇштері. О›ытудыЈ заЈдылы›тары мен принциптері. О›ушылардыЈ танымды› іс ЩрекеттерініЈ ерекшеліктері. љазіргі мектепте білім беру мазм±ны. Білім беру жЩне оныЈ мазм±ны туралы жалпы ±“ым. Білім беру мазм±ныныЈ компоненттеріне сипаттама. Білім беру мазм±нын аны›тайтын ›±жаттар, олар“а сипаттама. О›ытуды ±йымдастыру формалары. љазіргі саба›. О›ыту формаларыныЈ педагогика “ылымында“ы даму тарихы. Т±тас педагогикалы› процесте о›ушылардыЈ о›у – танымды› Щрекеті жЩне оларды ±йымдастыру формалары; Саба›тыЈ жіктемесі жЩне ›±рылымы. М±“алімніЈ саба››а дайынды“ы, саба››а талдау жасау. О›ыту Щдістері, олар“а сипаттама. О›ыту Щдістері, олар“а сипаттама; Дидактикалы› о›ыту ЩдістерініЈ кйп тЇрлілігі, оны топтау; Шетелдердегі мектептердегі о›ыту Щдістері жЩне олардыЈ жетістіктерін тиімді пайдалану мЇмкіндіктері. О›ушылардыЈ ±жымды› танымды› іс - ЩрекеттерініЈ ±йымдастырушылы› – педагогикалы› негіздері. О›ушылардыЈ ±жымды› таным ЩрекетініЈ мЩні, тЇрлері, ±йымдастыру формалары; О›у белсенді топтарыныЈ ж±мысы; Топты› ж±мыстарды ±йымдастыру. Т±тас педагогикалы› процестегі о›у – тЩрбие ж±мысыныЈ нЩтижесін есепке алу мен ба“алау.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиеттер:

 1. љР Конституциясы А. «љаза›стан», 1995ж.

 2. љР «Білім туралы» ЗаЈы А., «Баспа», 2007.

 3. Назарбаев Н.Ш. «љаза›стан - 2030» љаза›стан хал›ына жолдауы, 1997ж.

 4. Педагогика. Абай атында“ы °лтты› педагогикалы› университет. ДЩрістер курсы. – Алматы. «Н±рлы Щлем», 2003.

 5. љоянбаев Ж.Б., љоянбаев Г.М. Педагогика. – Алматы, 2000ж.

 6. Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. – Алматы, 2004.

 7. Шбенбаев С. ТЩрбие териясы мен Щдістемесі. – Алматы. «Дарын» 2004.

 8. Бондаревская Е.В. Воспитания как возраждения гражданина, человека культуры и нравственности. – Ростов на Дону, 1994.

 9. Бодалев А.А. Личность и общения. М., 1983.

 10. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека. М., 1988.

 11. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М. «Владос Пресс» 2002.

 12. љалиев С., Май“аранова Ш., т.б. Мектептегі тЩрбие ж±мысыныЈ теориясы мен Щдістемесі. – Алматы. «РБК», 1999.

 13. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

 14. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996ж.

 15. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика П., 2001г.

 16. Алтынсарин Ы. ТаЈдамалы пед. м±ралары. – А., 1991ж.

 17. Коменский А.Я. °лы дидактика А., 1993ж.

 18. Бабанский Ю.К. Педагогика М., 1983ж.

 19. Ильина Т.А. Педагогика., 1963.

 20. Сабыров Т. «О›ыту теориясы»., Алматы, 1995ж.

 21. љоянбаев Ж. Балаларды отбасында тЩрбиелеу. Алматы. 1977.

 22. Май“аранова Ш. Мектеп о›ушыларын рухани дамыту мЩселелері. – Алматы. «’ылым», “ылыми баспа орталы“ы, 2002.

 23. Лепешев Д.В. Педагогическая игровая программа «Дар». – Щучинск. – 2004.

 24. Мальев А. . Основания педагогики. С-П 1984 г.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, презентация, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза› ,орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - интернетке ›осыл“ан компьютер класы, интерактивті та›та, бай кітапхана ›оры.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Этнопедагогика.

ПЩнніЈ коды - Etn2203

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Майгельдиева Ш.М., п.“.д., профессор.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) студенттерді халы›ты› педагогиканыЈ негізгі идеялары жЩне тЩжірибелерімен таныстыру жЩне оларды ›азіргі о›у-тЩрбие процесінде шы“армашылы›пен ›олдана алу біліктері мен да“дыларын ›алыптастыру;

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогика, МЩдениеттану, љаза›стан тарихы, Педагогика тарихы, ТЩрбие теориясы.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «Адамзат тарихында“ы мектептер мен педагогикалы› ой-пікірдіЈ дамуы», «Мектеп педагогикасы» сондай-а› бірнеше арнайы курстар мен тЩжірибелердіЈ Щр ›илы тЇрлері секілді бірт±тас орта“а біріктірілген, о›у жылдары бойынша йтілетін бір›атар Щлеуметтік-гуманитарлы› пЩндер мен педагогикалы› цикл та›ырыптарын о›ытып Їйретеді.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Христова Е.Л. Народная педагогика: историографические и теоретико-методологические проблемы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1988.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.

3. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы: Гылым, 1998.

4. Этническая педагогика /Под ред. В.А. Пятина и др. – Астрахань, 1995.

5. Шбілова З.А., љалиева К.М. Этнопедагогика. – Алматы, 1999.6. Жары›баев љ.Б. , љалиев С. љаза›тыЈ тЩлімдік ой-пікір антологиясы. Алматы, 1994.

Сабаберу Щдістері: тест

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, интернет, интерактивті та›та
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: изін-йзі тану

ПЩнніЈ коды - 鑛Ò2205

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Успанова З.У., академ.доцент.

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): болаша› мамандардыЈ ізгілікті дЇниетанымын дамыту, олардыЈ йзін жЩне ›орша“ан ортаны ба“алай білу ›абілетін дамыту.

Деректемелер/пререквизиттері: љаза›стан тарихы, философия, этика, мЩдениеттану, педагогика, психология, дінтану.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.