Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет18/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53

Деректемелер/Пререквизиттері: - љаза›стан тарихы, МЩдениеттану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Саясат, саясаттыЈ ймір сЇру заЈдары, оныЈ тарихи дамуы. Сонымен ›атар, билік, мемлекет, мемлекетаралы› ›атынас мЩселелері. љаза›стан Республикасы ПрезидентініЈ жыл сайын“ы халы››а жолдауы аясында“ы жЩне Їдемелі жаЈару кезеЈіндегі егеменді мемлекет саясаты. љаза›станныЈ саяси жЇйе, саяси партиялар, ›оз“алыстар, ±йымдар. Саяси мЩдениет пен саяси идеология. Шлемдік саясат жЩне ›азіргі халы›аралы› ›атынастар. ЖаЈа геосаяси конфигурацияда“ы љаза›станныЈ ±лтты› мемлекеттік мЇдделері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Саясаттану негіздері. љуанды› Е. С. О›у ›±ралы. - Алматы «ДЩуір», 2005.

2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жар“ы, 2005.

3. Саясаттану“а кіріспе. М±стафин Т.Т. – Алматы, 1994.

4. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: А›ыл кітабы, 1998.

5. М±сатаев С.Ш. љаза›станды› азаматты› ›о“ам: ›азіргі жа“дайы мен келешегі.. – Алматы, 2007.

6. Казахстанская политическая энциклопедия. – Алматы, љаза›стан даму институты, 1998.

7. љÐ 嵌章震膣打ÿ證. - 잼茵執, 1995 æ.

8. љР Президенті Н.Ш.НазарбаевтыЈ љаза›стан хал›ына Жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз». 28 ›аЈтар, 2011жыл. Егемен љаза›стан.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан - тест, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалы› ЖЖЖ аралы› электронды кітапхана).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Философия.

ПЩнніЈ коды - Fil2111

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Оспанов Б., о›ытушы-магистр.

Цель курса: Формирование у студентов основ философского мировоззрения, единой картины мира, представлений о месте и роли в нем человека. Осмысление проблем бытия, мышления, познания, происхождения человека, сущности и развития мира как целостного образования. Понимание роли философского знания в самоутверждении человека, определение социальных и этических проблем, связанных с информатизацией и глобализацией современности. Раскрытие смысла свободы и ответственности личности в современном обществе, развитие способности к критической оценке исторических событий и фактов.

Пререквизиты: История Казахстана, политология, культурология, человек и общество
Содержание предмета:

Статус и структура, роль и место философии среди других дисциплин, краткий очерк развития философской мысли в культурно-историческом контексте. Проблема бытия и небытия, основные черты материи, философские проблемы сознания. Проблемы теории диалектики, ее законы и основные категории. Философское понимание познания. Проблемы человека, основные подходы к пониманию сущности человека, понятие личности. Феномен общества, факторы и модели систематизации социального развития. Понятие ценности. Философия культуры, культура в условиях глобализации. Философские перспективы ХХI века.


Список литературы

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. - М.,2006.

2. Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия. История философии -Алматы, 2007

3.Габитов Т. Философия. Алматы, - 2005.

4. Кишибеков Д. Философия. Алматы, - 2005

5. Любутин К. Н., Саранчин Ю. К. История западноевропейской философии. Учебное пособие для вузов, 2004.

8.Сегизбаев О.А. Казахская философия XY – начала XX века.- Алматы, 2001.

Электронные учебники

1. Çотов М. Философия.- Алматы, 1999.2. Канке В.А. Философия.- М.,2001 (Электронная версия учебника).

Методика преподавания: объяснение, беседа, дискуссия, описание, вопрос-ответ, компаративистический, визуальные методы и др.

Форма оценки: буквенно-рейтинговая 100-балльная система, текущий контроль, рубежный контроль, экзамен, итоговая аттестация.

Язык обучения: русский, казахский

Необходимые условия для обучения по специальности: материальная база, книжный фонд, учебные кабинеты, электронные учебные залы и др.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Педагогикалы› маманды››а кіріспе.

ПЩнніЈ коды - PМК1201

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Курс/пЩн деЈгейі - 1 курс

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 1 семестр

Кредиттер саны – 1 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Ыдырысов С., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): “Педагогикалы› маманды››а кіріспе” пЩні педагог маманды“ыныЈ мЩнін, маЈызын, заЈдылы›тары мен ›а“идаларын кйрсете отырып, болаша› м±“алімдердіЈ теориялы› білімін жетілдіру жЩне практикалы› іс-Щрекетін ±йымдастыру, жалпы жЩне кЩсіби мЩдениетін ›алыптастыру.

Деректемелер/пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі педагогика тарихы”, “Педагогикалы› шеберлік” пЩндерініЈ байланысында о›ытылады. Сонымен ›атар, пЩнді о›ыту барысында университет ›абыр“асында о›ытылып отыр“ан «Математика», «Психология», жЩне т.б. пЩндермен ты“ыз байланысты.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: М±“алім маманды“ына жалпы сипаттама. Педагог кЩсібі жЩне оныЈ ›о“амда“ы орны. Педагогикалы› кЩсіптіЈ дамуы мен ›алыптасуы Педагог Щрекет субъектісі ретінде. ТЩрбиеші ›ызметініЈ педагогикалы› ›±рылысы. Педагогикалы› процесс-мектепке дейінгі ±йымдарда“ы тЩрбиеші Щрекеті. ПедагогтыЈ кЩсіптік белгілері: балалар“а деген сЇйіспеншілігі, педагогикалы› процесті жЇйелі сезіну, бай›а“ышты›, педагогикалы› ›±былысты д±рыс тЇсіну, ±жымшылды›, шы“армашылы›, ашы›ты› жЩне т.б. М±“алім еЈбегініЈ Щлеуметтік жа“дайы. љаза›стан РеспубликасыныЈ «Білім туралы» ЗаЈында кйрсетілген ›±›ы›тар мен міндеттер. ПедагогтіЈ шы“армашылы› ›ызметіне жалпы сипаттама. М±“алімніЈ жеке басыныЈ шы“армашылы› мЇмкіншілігі жЩне психикалы› денсаулы“ы. Педагогикалы› ›арым –›атынас – шы“армашылы› ретінде. Педагогикалы› маман дайындау жЇйесі. љазіргі ›о“амда“ы педагогикалы› маман кадрлар“а жалпы жЩне кЩсіптік білім беретін талаптар. из бетімен білім алу мен йзін-йзі тЩрбиелеу педагог кЩсібініЈ басты ›±ралы.

°сынылатын Щдебиет:

1. љаза›стан РеспубликасыныЈ жалпы орта білім берудіЈ мемлекеттік жалпы“а міндетті стандарттары. Алматы.- 2002ж.

2. љаза›стан РеспубликасыныЈ «Білім туралы» ЗаЈы. Алматы.- 1992

3. љаза›стан РеспубликасыныЈ 2015 жыл“а дейінгі білім беруді дамыту т±жырымдамасы. Астана.- 2003 ж

4. Рувинский. Л.И. Маманды››а кіріспе. Алматы.-1991 ж

5. Пошаев Д.љ. Маманды››а кіріспе. Шымкент.-2004 ж

6. Шбиев Ж., Бабаев С., љ±диярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.

7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001жСабаберу Щдістері - СТО, а›паратты› технологиялар, дамыта о›ыту технологиясы

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Психология жЩне адамныЈ дамуы .

ПЩнніЈ коды - Psi1202

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 2 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: Бакенова Г. Ш., о›ытушы

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік): Фундаменталды жЩне психологиялы› тЇсініктердіЈ негізінде адам т±л“асы мен Щрекеттеріне т±тас кйз›арастарды ›алыптастыру. Психикалы› процестердіЈ заЈдылы›тары мен адамныЈ ›асиеттері туралы білімдер негізінде жастардыЈ Щрекеттері мен мінез-›±лы›тарына саналы тЇрде талдау жасай білу да“дыларын дамыту. Адам дамуын психологиялы› негіздеу. Б±л курс 1 курста йткізілетін бол“анды›тан теориялы› дайынды› талап етілмейді. Тек, кЩсіби йзіндік аны›талуда мотив, ›ызы“ушылы›, ниет тереЈ ›алыптасуы ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «Психология жЩне адам дамуы» курсы педагогика жЩне психология маманды“ыныЈ бірінші курс студенттеріне арнал“ан. Б±л курста студенттер адамды танымды› пен ›арым-›атынас жЩне белсенді Щрекеттестік субъектісі ретінде психологиялы› талдау“а Їйренеді. Студенттер психология “ылымыныЈ негізгі ±“ымдарымен жЩне т±жырымдарымен, категорияларымен таныса отырып, даму психологиясыныЈ ›азіргі таЈда“ы зерттеулері туралы білімдермен ›арулданады.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Жалпы психология“а кіріспе. О›у ›±ралы.// Жауапты редакторы пс.“.к. профессор С.М.Жа›ыпов. Алматы «љаза› университетіт», 2007 ж.

 2. Гальперин П.Я. Введение в психологию.- М., 1996

 3. Гамезо М.И., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.,1996

 4. Выготский Л.С.. Проблема возраста. Собр. Соч.Т.4, М.1984 ж.

 5. Возрастная и педагогическая психология // Под. Ред. А.В. Петровского. М.1986

 6. Возрастная психология // под. ред. Л.Ф. Обуховой. М.1986

 7. Грэйс Крайг Психология развития. М-С-П-Р-на-Д. 2003

 8. Мухина В.В.. Возрастная психология. М.1998

 9. Люблинская А.А.. Детская психология. М.1971

10. Немов Р.С.. Психология. Кн.2 М.1995

 1. Райс Ф. Психология подрасткового и юношеского возраста. Сп.б.2000

Сабаберу Щдістері: дЩстЇрлі дЩрістік, тренинг саба›тар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Математикалы› талдау

ПЩнніЈ коды - 缺 1(2)205

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 5 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: Б.Е.Т±рбаев, ф.-м.“.к., доцент

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) – Студенттерді айнымалы шамаларды зерттеу Щдісімен, дифференциалды› жЩне интегралды› есептеулер теориясымен, ›атарлар теориясымен таныстыру. Математикалы› анализ функциялар теориясыныЈ, дифференциалды› теЈдеулер теориясыныЈ жЩне бас›а да пЩндерді о›ып-Їйрену Їшін негізгі ›ызмет ат›аратынын тЇсіндіру.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› игеру Їшін мектеп курсыныЈ «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра жЩне анализ бастамалары» пЩндерін жа›сы меЈгерген болуы ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: на›ты сандар, санды› тізбектер, бір айнымалыдан тЩуелді функциялар, бір айнымалыдан тЩуелді функциялардыЈ дифференциалды› есептеулері, бір айнымалыдан тЩуелді функциялардыЈ интегралды› есептеулері, кйп айнымалыдан тЩуелді функциялардыЈ дифференциалды› есептеуі, ›атарлар, кйп айнымалыдан тЩуелді функциялардыЈ интегралды› есептеуі, Фурье ›атары.

°сынылатын Щдебиет

 1. Зорич В.А. Математический анализ, 2 тома, М., «Наука», 1981.

 2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, 2 тома. М., «Наука»,2000 г.

 3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, 3 тома. М., «Высшая школа», 1988 г.

4. Никольский С.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 2 тома. М., «Наука».

5. Темиргалиев Н.Т. Математикалы› анализ, 3 тома. Алматы, 1984 г.

6. Фихтенгольц Г.М: Курс дифференциального и интегрального исчисления, 3 тома. Изд. «Лань», 1997 г.

7. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М., «Наука», 2002 г.

8. Никольский С.М. Курс математического анализа, М., 2001 г.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Еселі жЩне ›исы› сызы›ты интегралдардыЈ ›олданылуы бойынша практикумПЩнніЈ коды - EKSIKBP 1(2)205

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 5 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Т±рбаев Б.Е., ф.-м.“.к., доцент

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - кйп айнымалы функциялардыЈ интегралды› есептеу жолдарын Їйрету. Оларды› геометриялы›, физикалы› ›олданыстарын есептер шы“ару. Сонымен ›атар, студенттердіЈ математикалы› анализдіЈ негізгі тарауларын о›ып-Їйренуіне кймектесу, математикалы› Щдістерді ›олданбалы есептерді шы“аруда пайдалана білуге Їйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін «Жо“ары алгебра», «Геометрия» «Математикалы› талдау» пЩндерін толы› меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: илшемді жиын. ЖиынныЈ йлшемді болу шарты. РиманныЈ еселік интегралы. Еселік интегралдыЈ бар болуы жЩне оныЈ ›асиеттері. Еселік интегралдыЈ ›айталама интеграл“а келтірілуі. n- еселі интегралда айнымалыны ауыстыру Щдісі. љисы› сызы›ты координаталар. Полярлы›, сфералы›, цилиндрлік координаталар.

Меншіксіз еселік интегралдар. ОЈ функция Їшін меншіксіз еселік интегралдар. Салыстыру Щдісі. Абсолютты жина›ты меншіксіз интегралдар. Бірінші жЩне екінші тЇрдегі ›исы› сызы›ты интегралдар жЩне оныЈ ›асиеттері. Грин формуласы. Интегралдау жолынан тЩуелсіз ›исы› сызы›ты интегралдар.°сынылатын Щдебиет

 1. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т. 1, 2, 3. М., Наука, 1967.

 2. Давыдов Н.А. и т.д. Сборник задач по математическому анализу. М., Просвещение, 1973 г.

 3. Берман Г. Сборник задач по курсу математического анализа. М., Наука, 1978 г.

 4. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1, 2.

 5. Темір“алиев Н. Математикалы› анализ курсы. Т. 1, 2. 3. Ана тілі, Алматы, 1991 ж.

 6. Ильин В.П., Позняк Э.Г.. Основы математического анализа. Ч. 1.

 7. Демидович Б.П.. Задачи и упражнения по курсу математического анализа. М., Наука.

Сабаберу Щдістері жаЈа инновациялы› о›у Щдістері жЩне а›паратты› технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Алгебра жЩне сандар теориясы

ПЩнніЈ коды - 謙Ê 1204

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы –1-о›у жылы

Оу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 4 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: С.љ.МеЈлі›ожаева, п.“.к., доцент.

КурстыЈ масаты (оудыЈ болашатаы масаты мен пайда болан ›±зіреттілік) – студенттердіЈ алгебраныЈ негізгі тарауларын о›ып-Їйренуіне кймектесу, алгебралы› Щдістерді ›олданбалы есептерді шы“аруда пайдалана білуге Їйрету.

Алгебраны о›ыту келесі ба“ыттарды

- логикалы› жЩне алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралы› есептерді шешу мен зерттеу Щдістерін игеруді;

- математикада“ы санды› Щдістерді игеруді;

- йздігінен білімін кеЈейту жЩне ›олданбалы есептерді талдай білуді Їйретуді ма›сат т±тады.Деректемелер/пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы математиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Алгебра жалпы“ылымды› жЩне арнайы пЩндерді о›ып-Їйренуге ›ажетті фундаментальды пЩн. Сонымен ›атар б±л пЩн практикада математикалы› Щдістерді ›олдану да“даларын жетілдірудіЈ еЈ тиімді ›±ралы.

°сынылатын Щдебиет:

袞陞豫³ Ù鴨訟奄:

 1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Изд. 10-е. М., 1971.

 2. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М., 1979.

 3. Сексенбаев љ., Жетпісов љ. Жо“ар“ы алгебра. І – бйлім, љарМУ баспасы: 2001.

 4. Сексенбаев љ., Жетпісов љ. Жо“ар“ы алгебра. ІІ– бйлім, љарМУ баспасы: 2001.

 5. Оразбаев Б.М. Аны›тауыштар теориясы. А., 1967.

 6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Изд. 2-е. М., 1978.

 7. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. М., 1984.

 8. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. Изд. 2-е. М., 1966.

 9. Фадеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1977.

 10. Сборник задач по алгебре. Под ред. А.И. Кострикина. М., 1987.

š前忽胞 Ù鴨訟奄:

 1. Кострикин А.И. Введение в алгебру. М., 1977.

 2. Ляпин Е.С., А.Е.Евсеев. Алгебра и теория чисел, М., «Просвещения», 1978.

 3. Виленкин Н.Я. Жиындар туралы ЩЈгімелер. А., 1972.

 4. Окунев Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1964.

 5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Изд. 7-е. М., 1984.

 6. Никольская И.Л. Математическая логика. М., 1981.

Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы:

Мектеп математика курсыныЈ ›азіргі заман“ы негіздеріПЩнніЈ коды - MMKKZN1204

ПЩнніЈ типі – базалы›, таЈдау компоненті

Оу жылы –1-о›у жылы

Оу семестрі - 1, 2 семестр

Кредиттер саны – 4 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: љасаева З., п.“.к., а“а о›ытушы.

КурстыЈ масаты (оудыЈ болашатаы масаты мен пайда болан ›±зіреттілік): ПЩнді о›ыту ма›саты математика тарихы мЩліметтерін жЩне заЈдылы›тарын, ›олдану аспектілерін студенттердіЈ болаша› ›ызметінде ›олдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялы› материалды жЇйелі тЇрде баяндап, студенттердіЈ ›ызы“ушылы“ын арттырып, йз бетімен білім алу да“дыларын дамыту.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.