Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет17/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   53

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шлеуметтану.

ПЩнніЈ коды - Ale1104

ПЩнніЈ типіжалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Рыс›±лова Г., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Студенттерге болаша› мамандар ретінде айналасында“ы Щлеуметтік Щлемді “ылыми т±р“ыда тану“а жол ашатын Щлеуметтанулы› “ылымныЈ Щдістемелері мен Щдістерін, ›ажетті Щлеуметтанулы› білім кйлемін алуды меЈзейді. Шлеуметтану, Щлеуметтік йзара Щрекеттестікпен даму заЈдылы›тарыныЈ ›ызмет ету ерекшеліктері, Щлеуметтік институттардыЈ ›ызмет етуі мен дамуы, Щлеуметтік ›±рылымы мен Щлеуметтік ›атынас ерекшеліктері жайлы, адамныЈ Щлеуметтік на›тылы› пен йзара байланыс›а тЇсуі жЩне Щлемдік ›ауымдасты›тыЈ даму тенденциялары туралы тЇсінік беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - љаза›стан тарихы, МЩдениеттану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Шлеуметтану - Щлеуметтік дЇние, т±л“аныЈ Щлеуметтік йзара ›атынастарын ›арастырып, адамдар йз ймірін ›амтамасыз етіп ›о“амды› ›атынастарды реттеу Їшін, ±рпа› ›алдырып ›о“амныЈ бірт±тасты“ын са›тап ›алу ма›сатында ›±р“ан кЇрделі Щлеуметтік жЇйелер, Щлеуметтік институттар туралы “ылым. Шлеуметтану тарихыныЈ негізгі ба“ыттары. љо“ам Щлеуметтік жЇйе ретінде. Арнайы Щлеуметтанулы› теориялар жЩне Щлеуметтанулы› зерттеу жЇргізудіЈ Щдістері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Икенов А.И., ЖЇсіпова А.Д. Шлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж

2. Шбсаттаров Р., ДЩкенов М. Шлеуметтану - Алматы, ’ылым, 2003ж

3.Шженов М., М.Садырова љо“амныЈ Щлеуметтік ›±рылым - Алматы, љаза› университеті, 2002ж

4.Шлемдік Шлеуметтану антологиясы - Алматы, љаза›стан, 2006ж

5. љаза› даласыныЈ ойшылдары (ІХ-ХІІ““.) - Алматы: ’ылым,1995ж

6. Абай љара сйздері - Алматы, 1993ж

7. Тажин М., Ая“ан.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж

8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж

9. љÐ 嵌章震膣打ÿ證. - 잼茵執, 1995 æ.10. љР Президенті Н.Ш.НазарбаевтыЈ љаза›стан хал›ына Жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз». 28 ›аЈтар, 2011жыл. Егемен љаза›стан

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан - тест, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалы› ЖЖЖ аралы› электронды кітапхана).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экология жЩне т±ра›ты даму

ПЩнніЈ коды - Etd1105

ПЩнніЈ типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Курс/пЩн деЈгейі - 1 курс

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 1 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Избасарова Ж.Ж., а“а о›ытушы, магистр

КурстыЈ масаты (о›удыЈ болаша›та“ы ма›саты мен пайда бол“ан ›±зіреттілік) - єазiргi экологиялыє жа№дайды тере» тѕсiндiре отырып, экологиялыє бiлiм жѕйесiн єалыптастыру, єорша№ан ортаны єор№ау, сонымен бiрге Ѕ№ынумен бiлiм дёрежесiнi» жо№ары болуына ыєпал ету болып табылады.

Деректемелер/пререквизиттері: Биология

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Биологиялыє жѕйелердi» экологиялыє негiздерi: А№залар (аутэкология) экологиясы; Экологиялыє факторлар. Абиотикалыє, биотикалы›, антропогендік факторды» ёсерiнi» жалпы заЈдылыєтары. Популяциялар (демэкология) экологиясы. Популяцияны» негiзгi єасиеттерi. Биотикалы› факторлар. Бёсекелестiктi ы№ыстыру ережесi. Бiрлестiктер мен экожѕйелер (синэкология) экологиясы. Экожѕйенi» негiзгi типтерiне сипаттама. Экожѕйелердi» энергетикасы. Экожѕйелердi Ѕйымдастыру, јнiмдiлiк за»дары жёне динамикасы. Биосфера - “аламды› экожЇйе. Биосфера, оныЈ шекаралары. Тірі заттардыЈ негізгі ›ызметі мен ›асиеттері. Биосферада“ы заттар айналымы.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі Щдебиет:

 1. А›басова А.Ж., Саинова Г.Ш. «Экология» Алматы, 2003 ж.

 2. Баешов А., ДЩрібаев Ж. «Экология негіздері» ТЇркістан, 2000ж.

 3. Бродский А.К. «Жалпы экологияныЈ ›ыс›аша курсы» Алматы, 1998ж.

 4. Бейсенов А.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж.

 5. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. «Охрана окружаещей среды» - Л., 1991 г.

 6. Гилярев А.М. «Популяционная экология». М.1995г.

 7. Горелов А.А. «Экология. Курс лекции» М., Центр 1997г.

 8. Герасимов В.А. «Охрана природы: принцыпы, проблемы, приоритеты» М., 1992 г.

 9. Жат›анбаев Ж.Ж. «Экология негіздері» Алматы, 2003 ж.

 10. Захаров В.И., Качурин И.М. «Охрана водных ресурсов» М., 1979 г.

 11. Матрасов И., Папов И.А. «Охрана водной среды» 1995 г.

 12. Н±р“ызарынов А.Н., Шапшанов љ. «Арал йЈірініЈ экологиясы», 2001 ж.

 13. Оспанов Г.С., Бозшатаев Г.Т. «Экология», Алматы, 2002 ж.

14. Петров К.М. «Общая экология» Учебное пособие. Химия, 1997 г.

15. Са“ымбаев ’. «Экология негіздері» Алматы, 1995 ж.

16. С›а›ов А. Есм±ратов Ш., Шай›а›ов Ж, Елеуов К. «Экологиялы› терминдердіЈ орысша-›аза›ша тЇсіндірме сйздігі» Алматы, 1996 ж.

17. Шилов И.М. «Экология»-М. Высшая школа, 1998 г.љосымша Щдебиеттер:

18. Боголюбов С.А. Экология. Учебное пособие. – М. 1999.

19. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы – М., 1985.

20.Вернадский В.А. Прикладная экология. – М., 1996.

21. Герасимов В.А. Охрана природы: принцыпы, проблемы, приоритета. Москва, 1992.

22. Канаев А.Т., Сагындыков С.З. Экология окружающей среды. Казакстан. Алматы, 2002.

23. Новиков Ю. Экологическая окружающая среда и человек.

24. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Москва, 1990.

25. Саданов А.К., Сванбаева Г.З. Экология.

26. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алматы, 1991.

27. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология – М.: Изд-во МГУ, 1980.

28. Чернов Н.М., Былов А.М. Экология – М.: Просвешение, 1987.Сабаберу Щдістері дЩстЇрлі дЩрістік, эвристикалы›, тренинг жЩне а›паратты›-инновациялы› о›у Щдістері мен технологиялар.

Баалау Щдісі/нысаны - Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай (талап) - кітапхана ›оры, материалды› база: электронды› о›улы›тар, интерактивтік та›та, электронды білім ресурстары, зертханалы› жабды›тар.
Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык

Код дисциплины : K (O)t-1102

Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент

Год обучения : 1-год обучения

Семестр обучения : 1,2

Количество кредитов: 6

Ф.И.О.лектора/профессора: Наметша Р.С., старший преподаватель

Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения граммати-ческими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой деятельности: беседа, описание, информирование.

Пререквизиты:

Содержание курса/дисциплины: Грамматические формы и конструкции в функциональ-ном аспекте, Реппродуцирование адапттированных и продуцирование несложных прагмати-ческих текстов, диаологических и монологических высказывании в устоной и письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфере, по разным видам речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие учебно-профессиональной речи: вырботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования литаратуры по специальности.

Рекомендуемая литература:

1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.

2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.

3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.

4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических институтов. Л., 1988 г.

5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва. 1966 г.

6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.

7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3-е изд. М., 1985 г.8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.

Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, мо-дульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, час-тично-поисковые или эвристические методы.

Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач

Язык обучения : русский

Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд, материальная база, вертуальная лаборатория, интерактивная доска, электронные учебники, электронно-образовательные ресурсы.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экономикалы› теория негіздері

ПЩнніЈ коды - Ektn2107

ПЩнніЈ типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - То›жолов Б.А., а“а о›ытушы

Курстын масаты: СтуденттердіЈ заман талабына сай экономикалы› ой-йрісін кеЈейту болып табылады. Ол ›азіргі демократиялы› ›о“ам идеясымен жаЈа ›а“идалар“а сЇйеніп, ±лтты› жЩне Щлемдік экономикалы› ойлар“а ба“ытталуы ›ажет. љаза›стан Республикасында“ы жаЈа ›атынастардыЈ сапалы экономикалы› жЇйесінде болуын талап етеді№

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика. љ±›ы› негіздері. Саясаттану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: љо“ам дамуында“ы экономикалы› теорияныЈ орны мен рйлі. ЭкономиканыЈ негізгі мЩселелері. Экономикалы› категориялар жЩне заЈдар, экономикалы› Їрдістерді о›у Щдістері, ерекшеліктері. Меншік ›атынастары жЩне экономикалы› жЇйелер типтері. Нары›тыЈ ›алыптасу заЈдары жЩне посткеЈестік елдердегі нары›тыЈ ›±рылу ерекшеліктері; нары›тыЈ негізгі заЈдары мен категориялары; жеке ±дайы йндірістіЈ ›а“идалары, шы“ындардыЈ ›алыптасу ерекшеліктері мен тЇрлері, йндірістік факторлар нары“ыныЈ, олардыЈ ба“асы мен табысыныЈ ерекшеліктері. Микро жЩне макродеЈгейдегі экономика мЩселелерініЈ йзара байланысы, макро-экономиканыЈ ›ызмет ету заЈдылы›тары; экономикалы› йсу жЩне оныЈ тЇрлері; экономикалы› цикл жЩне Щлеуметтік-экономикалы› циклдылы› мЩселелері. љазіргі экономикалы› жЇйедегі мемлекет. љо“ам дамуында“ы экономикалы› теорияныЈ орны мен рйлі. ЭкономиканыЈ негізгі мЩселелері. Экономикалы› категориялар жЩне заЈдар, экономикалы› Їрдістерді о›у Щдістері, ерекшеліктері. Меншік ›атынастары жЩне экономикалы› жЇйелер типтері.
°сынылатын Щдебиет:

1. Экономикалы› теория. О›у ›±ралы. - Алматы, 1999;

2. Жалпы экономикалы› теория. О›улы› / Редактор жетекшісі Шеденов и.љ. – Алматы-А›тйбе, 2002;

3. Осипова Г.М. Экономикалы› теория негіздері. – Алматы, 2002;

4. Байгісиев Н. Халы›аралы› экономикалы› ›атынастар. О›у ›±ралы. - Алматы, «Санат», 1998;

5. Видяпин В.И. Экономическая теория. – Москва, 2001;

6. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. Изд. 3-е. СПб, ГУЭФ, 2000;

7. Жунісов Б.С., Мамбетов °.Е., Байжомартов °.С. Нары›ты экономиканыЈ негіздері. О›у-Щдістем елік ›±ралы. – А›тйбе, 1993.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері – лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: : Шріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: 嵌逸淆鎭ð 幽葉û, 怨診諪陝à ›典û, 妖鎭存奄 釣憎猝診終, 妖鎭調攸外祉 診›診裝 檉藕贍陝ó.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шетел тілі

ПЩнніЈ коды - ShT2108

ПЩнніЈ типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Курс/пЩн деЈгейі - 1 курс

Оу жылы – 1-о›у жылы

Оу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 6 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні: Оспанова Б.Ж., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Студенттерді кЇнделікті ймірде, т±рмыста кездесетін формалар, ауызекі сййлесу тілі жЩне белгілі бір маманды› саласында кЇнделікті, ймірде, кЩсіби ›арым-›атынас жаса“анда шет ел тілін белсенді ›олдана білуге Їйрету. Сонымен ›атар о›у ба“дарламасында белгіленген шектеулі са“ат кйлемінде студенттерге маманды“ы бойынша шет ел тілінде кЩсіптік ба“дарда білім берумен ›атар этномЩдени, рухани та›ырыптардан а›парат беріп, соныЈ нЩтижесінде жаратылыстану жЩне гуманитарлы› салада“ы болаша› мамандарды о›ытуды гуманизациялауды іске асыру.

Пререквизиттер: Жо“ары о›у орнына дейінгі білім алушылардыЈ шет тілі курсынан мектеп ба“дарламасы аясында меЈгерген біліктіліктерін жЩне ауыз екі тіліндегі сййлесім, жазылым, о›ылым, тыЈдалым да“дыларын ескеру.

БадарламаныЈ ›ысаша курсы: Шет ел тілі курсын меЈгеру барысында студент тймендегі талаптарды меЈгеруі тиіс:

 1. фонетика: дыбыстардыЈ о›ылу ережелері жЩне алфавиттегі Щріптерді сйз тіркесінде, Щріп тіркестерінде, сййленімдерде, д±рыс айту;

 2. орфография: белгілі бір дыбыстар“а сЩйкес келетін Щріптер мен Щріп тіркесін жаза білу, негізгі тілдік ›олданыста жиі кездесетін белгілерініЈ орфография жа“ынан д±рысты“ы, сЩйкестігі;

 3. лексика: сйзжасам Їлгілері, кйп ма“ыналы сйздердіЈ контекстегі ма“ынасы, о›ылатын маманды››а байланысты терминдер мен лексикалы› ›±рылымдар;

 4. грамматика: негізгі жаратылыстану-гуманитарлы› маманды›тары саласында жиі кездесетін грамматикалы› ›±былыстар.


°сынылатын Щдебиет:

 1. Inside out Grammar companion (Elementary), 2007

 2. А.С. Восковская, Г.А.Карпова Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс» 2005

 3. К.ЖаЈабаева. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского языка. Алматы, 2003

 4. Liz and John Soars. New Headway. Elementary. Student’s book. Oxford. 2000

 5. Liz and John Soars. New Headway. Elementary. Work book. Oxford. 2000

 6. Дудкина г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения М, 1996.


Сабаберу Щдістері: Проблемалы›, ізденушілік, ауызша баяндау Щдістері, топты› жарыс, ми“а шабуыл, интерактивті кешендер, деЈгейлеп-саралап о›ыту, дамыта о›ыту.

Баалау Щдісі: Баллды›-рейтинг жЇйесі (а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан)..

Оу тілі: а“ылшын тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: материалды› база, кітапхана ›оры, зертханалар, о›у-Щдістемелік кешендер.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љ±›ы› негіздері.

ПЩнніЈ коды - KN2109

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Мурзагулова Б., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: ЗаЈ маманды“ын алмайтын студенттерге мемлекет пен ›±›ы› теориясыныЈ, мораль ±“ымыныЈ басты тЇсінігін студенттердіЈ білуі; ±лтты› ›±›ы›тыЈ жетекші салаларыныЈ шеЈберінде ›ажетті білім беру; љаза›стан РеспубликасыныЈ ›±›ы›ты› жЇйесініЈ дамуыныЈ ал“ышартымен жЩне мЩселелерімен таныстыру;

љаза›станды› мемлекеттік- ›±›ы›ты› механизмніЈ жетілдірілуініЈ саяси- ›±›ы›ты› жолдарын аны›тау; СтуденттердіЈ љР конституциялы› ›±рылымын, мемлекеттік билік жЇйесін жЩне олардыЈ бас›а ›о“амды›- саяси институттармен йзара ›атынасын білуі; СтуденттердіЈ адам жЩне азаматты› ›±›ы›ты› жа“дайын негіздерін білуі;

СтуденттердіЈ егеменді љаза›станныЈ ›±›ы› салаларын білуі (азаматты›, отбасы, еЈбек, Щкімшілік, ›аржы, ›ылмысты› т.б.)

Деректемелер/Пререквизиттері: љаза›стан тарихы, Саясаттану, Мемлекет жЩне ›±›ы› тарихы, Экономикалы› теория

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «љ±›ы› негіздері» курсы Щлеуметтік-гуманитарлы› цикл пЩндерініЈ бірі ретінде жо“ары білімді мамандар даярлауда Їлкен маЈыз“а ие. љазіргі уа›ытты ал“ышарттардыЈ бірі болып ›±›ы›ты› тЩрбие, заЈды› білімдерді на›тылау сия›ты мЩселелер ›арастырылуда. Осы“ан байланысты аталмыш курс ба“дарламасында демократиялы›, ›±›ы›ты› мемлекет ›±ру, адам мен азаматтыЈ ›±›ы“ы мен бостанды“ыныЈ негізгі ›а“идалары, заЈ жЩне оныЈ тЇрлері сия›ты ±“ымдар тереЈірек ›арастырылады. Мемлекет пен ›±›ы› негізі ±“ымдары мен тЇсініктері. љ±›ы›ты› ›атынастар. ЗаЈды мінез›±лы› жЩне ›±-›ы› б±зушылы›. ЗаЈды жауапкершілік. љаза›стан Республикасы конституциялы› ›±›ы“ыныЈ негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ Щкімшілік ›±›ы› негіздері. љаза›стан Республикасы азаматты› ›±›ы› негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ отбасы ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республикасы ›±›ы› ›ор“ау органдарыныЈ ›ызметі мен ±йымдастырылуы негіздері. љаза›стан РеспубликасыныЈ ›аржы ›±›ы“ы негіздері. љаза›стан Республика-сыныЈ ›ылмысты› іс жЇргізу жЩне азаматты› іс жЇргізу ›±›ы›тарыныЈ негіздері. Халы›аралы› ›±›ы› негіздері т.б.

°сынылатын Щдебиет:


 1. љаза›тыЈ ата заЈы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

 2. Сапар“алиев ’.С. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері Алматы, 1999ж.

 3. избек±лы С., љопабаев и. «Мемлекет жЩне ›±›ы› теориясы». Алматы, Жеті жар“ы, 2006ж.

 4. А“ыбаев А.Н. љылмысты› ›±›ы›. О›улы›. Ерекше бйлім, Алматы, 2000 ж.

 5. Байжанов Н. Неке жЩне отбасы. Алматы, 1997ж.

 6. Сапар“алиев ’.С. љаза›стан РеспубликасыныЈ Конституциялы› ›±›ы“ы. О›улы›. Алматы, 1997ж,

 7. Тйлеу“алиев Г.И. Азаматты› ›±›ы›. Жалпы бйлім. А., 2001ж.

 8. Ба››±лов Е. Мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2001ж.

 9. Дулатбеков, Аманды›ова, Турлаев. љазіргі љаза›станныЈ мемлекет жЩне ›±›ы› негіздері. Алматы, 2004ж.

 10. Оспанов љ.И. љ±›ы› негіздері. Алматы, «Жеті Жар“ы» 2006 ж.


Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері-лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интрактивті Щдістер - ша“ын топтарда ж±мыс, презентация, пікір-талас, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану. Лекциялы› курс ›±›ы› негіздерініЈ машы›тарын игеру Їшін іскерлік ойындар, ситуациялы› семинарлар, практикалы› тапсырмалар тЇрінде йтетін семинар саба›тардыЈ негізі болып табылады.

Компьютер ар›ылы тапсырылатын тестілеу студенттерге йз білімдерін тексеруге мЇмкіншілік береді жЩне ›осымша тренинг та болады.

Практикалы› саба›тарды йткізу Щдістемесі жЩне компьютерлік тестілер ›азіргі ›±›ы›ты› білім беру талаптарына сай келеді.
Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›ша, орыс топтарына орысша
Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалы› ЖОО аралы› электронды› кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Саясаттану.

ПЩнніЈ коды - Saya2110

ПЩнніЈ типі – базалы›, міндетті компонент

Оу жылы – 2-о›у жылы

Оу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

ДЩріс берушініЈ аты-жйні - Оспанов Б.Е., о›ытушы-магистр.

КурстыЈ масаты: Студенттерге саяси ймір саласында“ы кЇрделі ›±былыстар мен тенденциялар“а йз бетінше талдау жасау да“дысын ±ялату, саясат туралы ›ажетті білім беру, студенттердіЈ санасында ±“ымды› а›паратты ›алыптастыру“а ы›пал ету. Саяси дЇниетанымы мен саяси мЩдениетін ›алыптастыру“а ба“ыттал“ан, олардыЈ љаза›стан Республикасы алдында т±р“ан міндеттерді шешуге белсенді ›атысуына септігін тигізеді. љаза›станда“ы жЩне одан тыс жерлерде жЇріп жат›ан саяси процестерді ±“ыну“а жЩне еркін ба“дарлай алу ептілігіне тЩрбиелеу.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.