Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет15/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   53

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: О›у процесіндегі жаЈа а›паратты› технологиялар

ПЩнніЈ коды: OPZhAT 4306

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Кенесары А.Б.- информатика магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: О›у процесінде жаЈа а›паратты› технологияларды кеЈінен ›олдана білу да“дысын ›алыптастыру; а›паратты› технология ›±ралдарын дамыту жЩне жетілдіру жа“дайында студентке йздігінен о›у, йзіндік даму жЩне йздігінен іске асыру“а ›ажетті шы“армашылы› потенциалын дамыту болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: À›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫乙𠱓忽û. À›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫裝Ј 鎭蹴凹贍û› ›±調陰燮û. А›паратты› процесстерді жЇзеге асырудыЈ аппаратты› жЩне программалы› ›±ралдары. О›ытуда“ы интерактивті ›±рыл“ылар. Интерактивті технологиялардыЈ ж±мыс негіздері. Модульдік о›ыту ›±рылымы. О›у модульдерін Щзірлеу. Білім беруге арнал“ан электронды› басылымдардыЈ компоненттік ›±рамы. љ星û›診í î›泓昶û ±熉隣葉執宗“à ›剡奄祉 涉檉調窒û› æЩ張 穽謫調壹贍û› 縯宋û›診茵乙ð. SmartBoard интерактивті та›тасымен ж±мыс. Та›таны ж±мыс›а баптау. 驚蟻震靭怏à æй炙庄å òЇ嗾炙ê æЩ張 ›鏑菴腸 翟薏增燮û. MIMIO интерактивті жЇйесі. MIMIO жЇйесініЈ аппаратты›-программалы› жабды›тамасы.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Бидайбеков Е.Ы. Информатизация образования в Казахстане. // Алматы: АГУ им. Абая, - 1998. 27 с.

 2. 쿡雋陝荻 Á.À. 졌蹂ì 悚宗鴨陞 壬蟻震靭怏贍û› 鎭蹴鏑謫乙ð. Î›ó ›±調薏. – Camelot International, 2008.-100á.

 3. 쿡雋陝荻 Á.À. 驚蟻震靭怏à æЩ張 佺ûЈ 鎭蹴凹贍û› ›±調荏. Î›ó ›±調薏. љ昏魂典菴: љ徑, 2004-81á.

 4. 孔釣檣荻 È.Ï., 勒昶佺廛妖 Â.À. 屢音惟壹艙凹惺姚牆酷 鎭蹴鏑謫僚 è 遵震. Ì:흔ä-脣 慊錄 夭.Í.Ý.줘脹陝à, 2000.-248ñ.

 5. 췻嵬典會â Ñ.Ã., 췻妖鮑艙 Â.Â. 희禎蟻吾循杖å 壬蟻震靭怏à 鎭蹴鏑謫僚 â 翟緘ì 汁抑張ì 翟調吾循杖è./ 흡鎭存奄 了菴杖å, 2008.-98ñ.

 6. Вернер И. Все о мультимедиа. Уч.пособие. –Киев: ВНV, 1996.-157с.

 7. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Самые популярные программы: прак.пособ. Под редакции Комягина В.Б. – М:Изд-во «Триумф», 1999.-368с.

 8. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт:прак.пособ. –М: Изд-во «Триумф», 2001.-320с.

 9. Комягин В.Б. Создаем и копируем диски CD-R\ROM, DVD-ROM, CD-R\RW, DVD-R\RW. –М: Лучшие книги, 2005-384с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы›, практикалы› жЩне зертханалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Электронды› о›ыту ресурстарын ›±ру технологиялары

ПЩнніЈ коды: EORKT 4306

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Алибаева Н.Е.- информатика магистрі

КурстыЈ масаты: студенттерге электронды› о›улы›тарды ›±рудыЈ ерекшеліктері мен ›ажеттілігін, негізгі концепцияларын, о›улы›тардыЈ тЇрлері мен оларды ›±руда“ы талаптарды атап кйрсету, ›±руда“ы ›олданылатын Щр тЇрлі ба“дарламалар“а то›талу, Dreamweaver ба“дарламасын электронды› о›улы›тар ›±руда ›олданудыЈ арты›шылы›тарын тЇсіндіру, студенттерге электронды› о›улы›тарды ›±руды жЩне оларды ›±руда негізгі талаптарды ›атаЈ са›тау“а Їйрету болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Электронды› о›ыту негіздері

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Кіріспе. Электронды› о›улы›тыЈ ›±рамы мен мазм±ны. Электронды› о›улы›тардыЈ негізгі функциялары. Электронды› о›улы›тар классификациясы. Электронды› о›улы›тарды ›±ру“а ›ойылатын негізгі талаптар. °сыныстар. О›у материалын компьютерлік дайындау. МЩтін. МЩтінніЈ ›±рылымды› элементтері. МЩтіндік матеиалдар“а ›ойылатын талаптар.

О›ытудыЈ кйрнекі ›±ралдар классификациясы. Кесте. Схемамен ж±мыс.

Сілтеме, гипермЩтін жЩне гипермедиа жЇйелерін ›алыптастыру.

Электронды› о›улы›тар ›±ратын ба“дарламалар жЩне олардыЈ ерекшелітері. Macromedia Dreamweaver ба“дарламасы. Dreamweaver ба“дарламасымен ж±мыс істеудіЈ негізгі принциптері. Ба“дарламаныЈ функционалды› мЇмкіндіктері. Macromedia Dreamweaver ба“дарламасы. Форматтау. Арнайы символдар ›ою. љаріптермен ж±мыс істеу. ТЇстерді бас›ару.Web- беттер ›±ру. Web- беттердіЈ негізгі объектілері. Гиперсілтеме элементімен ж±мыс істеу. Кестелер. Фреймдер. Кестелерді ›алыптастыру. Кестені форматтау. °яшы›та“ы мЩліметтермен ж±мыс істеу. Web- сайттармен ж±мыс. Сайттарды жоспарлау. Web- сайттардыЈ логикалы› ›±рылымы.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Г.А. Краснова, М.И. Беляев, А.В. Соловов «Технологии создания электронных обучающих средств», Москва, 2002г.

 2. А.В. Соловов «Проектирование компьютерных систем учебного назначения».-Самара, 1995г.

 3. «Теория и практика создания образовательных электронных изданий», Москва, Издательтво РУДН, 2003г.

 4. Г.А. Краснова, П.А. Савченко, Н.А. Савченко «К вопросу о концепции интерфейса электронных учебников», Москва, 2001г.

 5. Информатика: Учебник. 3-е перераб. Изд./Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. Москва, 2001г – 768стр.

 6. В. Дьяконов «Мультимедиа – ПК. // Домашний Компьютер» 1996

 7. Комягин В.Б., Коцубинский А.О. «Современный самоучитель работы на персональном компьютере», Москва, 1997г.

 8. Карпов Б., Жданов А. «Dreamweaver 47 Краткий курс» - Питер, 2001г.

 9. Фигурнов В.Э. «IBM PC для пользователя» - Москва, 1999г.

 10. Под редакцией С.В. Симоновича, «Информатика. Базовый курс». – Санкт – Петербург, 2002г.

Сабаберу Щдістері: лекция, баяндау, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Криптография негіздері

ПЩнніЈ коды: КN 4307

ПЩнніЈ типі: кЩсіптік, таЈдау пЩні

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Сейтм±ратов А.Ж. ф.-м.“.д.

КурстыЈ масаты: Криптология жЩне а›паратты шифрлеу негіздерін білетін жЩне ›азіргі заман“ы криптология Щдістерін а›паратты ›ор“ау жЩне деректерді шифрлеу Їшін ›олдана алатын маманды дайындау.

Деректемелер/Пререквизиттері: Жо“ары математика – сызы›ты› алгебраныЈ Щдістері, дифференциалды› жЩне интегралды› есептеулер, комплексті ауыспалы функцияныЈ теориясы, Лаплас тЇрлендіруініЈ Щдістері, математикалы› есептеу Щдістері. Физика – динамикалы› жЇйелердіЈ негізгі заЈдары, соныЈ ішінде электрлік, олардыЈ физикалы› мЩні. ЭлектротехниканыЈ теориялы› негіздері – сызы›ты› электр тізбегіндегі орны›ты жЩне йтпелі процестер.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: А›паратты ›ор“ау жЇйелері. Компьютерлік жЇйедегі а›паратты ›ор“ау. Криптология“а кіріспе. КриптографияныЈ математикалы› негіздері. Авторизация. Комплексті криптографиялы› а›парат. Криптографиялы› тЇрлендіру. Криптология ба“ыттары. љазіргі симметриялы криптожЇйелер. Симметриялы криптожЇйелердіЈ салыстырмалы анализі.Электронды› (цифрлік) ›ол“а стандарттар. Симметриялы криптограмма Асимметриялы криптография. Асимметриялы криптожЇйелердіЈ салыстырмалы анализі.

Шифрлеу тЇсінігі мен негізі. Шифрлеу алгоритмі. ®здіксіз электр жЇйесімен ›амтамасыз ету. Деректерді шифрлеудіЈ америкалы› стандарты. МЩліметтерді шифрлау стандарттары (DES, BES, SKIPJACK, ГОСТ 28147-89 ) ГОСТ 28147-89 бойынша шифрлау алгоритмі. Кілт таЈдау алгоритмі. КілттердіЈ ашы› тЇрде таралуы.љ±пия кілттерді бас›ару. Кілттерді алдын ала Їлестіру. Эль – Гамаля база шифрыныЈ электронды› ›олы. Эль-Гамаля крипто-жЇйелері. МЇлдем ›±пиялы кілттер. Жабы› (симметриялы›) кілтпен жЩне ашы› (ассиметриялы›) кілтпен шифрлау RSA электронды› ›ол.°сынылатын Щдебиет:

1. А.Ю.Винокуров. Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89, его использование и реализация для компьютеров платформы Intel x86., Рукопись, 1997.

2. А.Ю.Винокуров. Как устроен блочный шифр?, Рукопись, 1995. Б.В.Березин, П.В.Дорошкевич. Цифровая подпись на основе традиционной криптографии//Защита информации, вып.2.,М.: МП "Ирбис-II",1992.

3. У.Диффи. Первые десять лет криптографии с открытым ключом. /пер. с англ./ М., Мир, ТИИЭР.–1988.–т.76.–N5. Водолазкий В., "Стандарт шифрования ДЕС", Монитор 03-04 19924. Ковалевский В., "Криптографические методы", Компьютер Пресс 05.93 г. Рублинецкий В.И. Введение в компьютерную криптологию. 1997г.

Сабаберу Щдістері: лекция, практика

Баалау Щдісі: Кредиттік о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ›ойылады.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Педагогикалы› информатика

ПЩнніЈ коды: PІ 4307

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ЖЩкіш А.Н.- информатика магистрі

КурстыЈ масаты: 屢釣Ј 鎭典薏› 小蹂爾, 惟壬壯震蕣녠 小蹂攸노녈³, 菴荏“陝 ±熉隣葉執宗豹薏› ›褻노奄³, 迹乙ó 凹諺牙蹂 靭í 豹“燮茵豹薏› 悚宜孼牙蹂陞 蓀ð 茵茵庄燮液 菴ÿ足涉 豹“燮ó; 鸞昶孼窒儼牙 鎭增노녠 蓀›魂姓 鎭典證 靭í 渟菴莘燼魏薏› 穽專嚴鎭遭憶³ 鎭增노녠 鎭蹴鏑謫乙遭ûЈ ›贍哄診憎 診鳥衷靭í 診裝增弘ó; 鸞昶孼窒儼愼 ›星û›診í î›泓昶ûЈ 鎭蹴凹贍û› æЇ虞音諸靭í, 鎭蹴凹贍û› ›±調陰燮忽孼 æЩ張 ›星û›診í î›泓昶ûЈ 渟菴莘燼魏薏› æЇ虞嗾靭í 診裝增弘ó

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Информатиканы о›ыту теориясы мен Щдістемесі, О›ытуда“ы инновациялы› Щдістер мен технологиялар

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: ЖОО жЇйесі. А›паратты› жЇйе-ресурстары. А›паратты› жЇйені йЈдеу. Тест жЇйесі. Педагогикалы› тест жЇйесі. Тест тЇрлеріне мысал келтіру. Кредиттік о›ыту жЇйесі. Кредитті ба“алау. GPA (орта балл) есептеу Щдісін ›олдану. љашы›тан о›ыту жЇйесі. Шлемдегі ›ашы›тан о›ыт, АљШ-та жЩне Европада о›ыту жЇйесі. љашы›тан о›ыту ісін ±йымдастыру. љашы›тан о›ытудыЈ техникалы› жЇйелері, техникалы› ›±ралдары, стандарттары. «СтуденттердіЈ білімін ба›ылау жЩне ба“алау» кешенді ба“дарлама. Модульді-рейтингілік жЇйе. Интерактивтік та›таны іске ›осып кйру. Та›тамен ж±мыс істеу. Интераквті та›таларыныЈ ж±мыс істеу принциптері. Ба“ыттау процесініЈ маЈыздылы“ы. SMART Board та›тасымен ж±мыс істеу. Интерактивті та›таныЈ дЩлдік деЈгейін талдау. Та›таны ба“ыттауда“ы максимальді дЩлдігі. Кескіндеуді баптау. Автоматтандырыл“ан жЇйені ›олдану. АЭАЖ ›±рылымы. Білім беру саласында“ы электронды› о›улы›тарды ›олдану. Электронды› ›±ру технологиялары.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Камардинов О. Информатика. Алматы, 2004ж.

 2. Гончаров А. Access 97 в примерах. М.; СПБ., 1997.

 3. Робинсон С. Microsoft Access 20007 М.; СПб., 2000

 4. Симиновия С. Информатика. Базовый курс: Учебник. М.; СПб., 2002г.

 5. Балыкбаев Т.О. Педагогические и технологические основы формирования студенческого контигента. Алматы: 2002-206с.

 6. Бидайбеков Е.Ы. Проблемы компьютеризации национальных школ //. В кн: Компьютерные технологии в учебно-воспитательном прцессе школы и ВУЗ-а. – Свердловск, 1990г.

 7. Мутанов Г.М., Шевчук Е.В. Экспертивная система оценки знаний методом тестирования.- петропавловск: СКГУ, 2001.-159с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Визуалды программалау

ПЩнніЈ коды: VP 4308

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

О›у семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Мукеева Г.И.- а“а о›ытушы

柑猝執£ 焌執: Á±ë 有猝執£ 茵›焌執 Windows 張陞楹庄å 穽謫調壹贍姓 ¯膨í ›剡奄祉 鎭典薏› 茵鎭鳥贍菴ð 悚宗, MS Visual Studio 繇鴨ó 典診證庄à Windows-›前忽胞乙遭û 쎉宗液£ 穽蟾震魏薏› 凞諺孼窒儼논 鴨溢章疾惺乙ó, ›鏑菴裝ë“陝 茵鎭茵震魏薏› 涉檉調ò 銳倧鎭車靭í 桎薏썪陝液 ›前忽胞乙ð 쎉宗 荏焌陰燮惚 悚宗.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика жЩне ЭЕМ-де практикум, Тілдер жЩне программалау технолиялары (C, С++)

柑猝執£/ïÙ³£ 茵傲±: Á±ë 有猝診 穽謫調壹贍姓液£ 縯£à 鎭蹴鏑謫乙終 áé蹂爾炙£ – Windows-菴 淳奧贍液 穽謫調壹贍姓 ›燮葉執終乙液. Win API ›鏑菴裝ï, Windows 張陞楹庄å 穽謫調壹贍姓. MFC 幽葉證裝£ 怨診諪陝葉û. MS Visual Studio 典診證庄à æ±荏ñ 縯焌昶û£ 鎭典薏› 張陞醴儼³. 쮜奧贍液 穽謫調壹贍姓 典診證庄à æ±荏ñ 縯焌ó 穽蟾震魏證. 杻薏썪陝液 Windows- ›前忽胞乙ð 繇鴨ó.

°сынылатын Щдебиет:

1. Грегори К., Использование Visual C++ 6. Специальное издание.:- М., СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 2000 г.

2. Черносвитов А.,Visual C++ и MFC. Курс MCSD для профессионалов - СПб: Издательство "Питер", 2000.

3. Баженова И.Ю. Visual C++ 6. - М.: Диалог-МИФИ, 2001.

4. Мезенцева О.С. Основы программирования на Visual C++. Методические указания по курсу "Технология программирования" для спец. 071900, 220200.СевКавГТУ, Ставрополь, 2000 г.

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг

Баалау Щдісі: кредит о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойылады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы), MS Visual Studio орталы“ы,
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалау тілдері кймегімен олимпиадалы› есептерді шешу

ПЩнніЈ коды: PTKOESh 4308

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Кенесары А.Б. - а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Программалау негіздерін о›ыту. Комбинаторика элементтерін программалауда пайдалану. Графтар теориясыныЈ элементтерімен студенттерді таныстыру. Программалаудан олимпиадалы› есептер ›±рылымына шолу жасау. ®лкен сандармен ж±мыс жасауды Їйрету. Программалау тілдері мен программалау жЇйелерініЈ йзара ерекшеліктерін білуге Їйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Алгебра жЩне анализ бастамалары. Информатика. Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика. Санды› Щдістер. Программалау.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Олимпиадалы› есептерді шы“ару Щдістері. Программалау тілінен олимпиада жЇргізу ерекшеліктері. Аутотренинг Щдістері. Олимпиада“а дайындалу ерекшеліктері. Техникалы› дайынды›. Программалау ›±рылымы. Логикалы› сЩйкессіздік. Тактикалы› дайынды›. Психологиялы› дайынды›. Программалау техникасы. Программалау тілі негіздері. (Паскаль, Си). Циклдер. Функциялар жЩне процедуралар. БерілгендердіЈ кЇрделі типтері. (массивтер, жазулар, бас›ару операторы, файлдар. Рекурсия. Динамикалы› жадыда а›паратты са›тау ерекшеліктері. Алгоритм кЇрделілігі тЇсінігі. Алгоритмдер, есептерді шешу принциптері мен Щдістері. Шздеу жЩне с±рыптау алгоритмдері. Динамикалы› программалау принциптері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Ахо А.А., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. М.: Мир, 1979.

2. Асанов М.О. Дискретная оптимизация. Екатеринбург: УралНаука, 1998.

3. Андреева Е.В. Еще раз о задачах на полный перебор вариантов. “Информатика”, №45, 2000.

4. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков. Фолио. 1997.

5. Гарднер М . Математические головоломки и развлечения М.: Мир, 1982.

6. Гордеев Э.Н. Задачи выбора и их решение. В кн.: Компьютер и задачи выбора. M.: Наука, 1989.

7. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и трудноразрешимые задачи. М.: Мир, 1982.

8. Даулеткулов А.Б. Основы программирования на языке Паскаль (алгоритмизация и программирование). Алматы. НИТ. 2004.

9. Кирюхин В.М., Лапунов А.В., Окулов С.М. Задачи по информатике. Международные олимпиады 1989-1996. - М.: “ABF”, 1996.

10. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000.

11. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (8 класс). Минск. Народная ясвета.1997.

12. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (9 класс). Минск. Народная ясвета.1997.

13. Липский В. Комбинаторика для программистов. М. Мир. 1988.

14. Окулов С.М. Геометрические алгоритмы. “Информатика”, №15, 16, 17, 2000.

15. Окулов С.М. 100 задач по информатике. Киров: изд-во ВГПУ, 2000.16. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: введение. — М.: Мир, 1989.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы›, практикалы› жЩне зертханалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Имитациялы› модельдеу

ПЩнніЈ коды: IM 4309

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 4-ші о›у жылы

Оу семестрі: 7

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Айтимов М.Ж.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: 輕鴨蟻鴨ó Щäi增儼iíiЈ 張ãiçi庄å Ї凝孼 æЇ虞音遭i 縯焌ó Щäi增儼ií 增昶孼窒儼愼 Ї昱奄ó, 溢鴨蟻鴨菜i 贍莘鳥嫉äi ›暹i造i 穽謫調壹贍姓 òi陰儼i 燮›魂û 墳Ì-鴨 穽謫調壹贍燮液 æЇ銳愼 葉弘ó, 壯›執 æЇ虞íi 溢鴨蟻鴨ó Щäiñi 靭í 切鏃贍了惺 æЩ張 贍莘鳥嫉了惺 Щ牙增儼ií Ї昱奄ó, ñтуденттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау Щдiстерiн, а›паратты› жЇйелер негiздерiн о›ыту.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік білу Їшін жЇйелердi модельдеудiЈ математикалы› схемаларын, жЇйе моделiн ›±ру принциптерiн, тиiмдi бас›ару есептерiн шешудiЈ математикалы› Щдiстерiн, эксперименттерді жобалау Щдiстерiн, э揄渟鳥靭粧鎭遭i 涅蓀乙ó, 精億哀劉醴彦櫛› 焌庄燮液Ј 茵鋪壯薏› æЇ銳愼 葉弘魂ó 穽專抑債葉惚, 震綎iê 怏壯麟魏薏› ›±終薏隣燮液 溢鴨蟻鴨ó, 震i隣i 蓀ñ›燮ó 嚴俺鎭ðií 袍øå 小懿³ ›剡奄.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.