Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет13/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   53

Баалау Щдісі: кредит о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойлады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, компьютер класы, желі, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана ›оры
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Компьютерлік математика

ПЩнніЈ коды: КМ 2210

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Алибаева Н.С., информатика магистрі , а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: студенттерді компьютерлік математиканыЈ негізгі ±“ымдарымен таныстыру жЩне математикалы› есептерді компьютерде шешу барысында ›олданылатын йЈдеу, талдау жЩне тияна›тау Щдістерін пайдалану“а Їйрету.

Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика, математика, алгебра, геометрия математикалы› анализ, математикалы› логика, дискретті математика, программалау тілдері.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Math CAD ба“дарламасыныЈ кймегімен аналитикалы› есептеу негіздері. ЭЕМ-ніЈ математикалы› мЇмкіндіктері. Есептеу математикасына кіріспе. Компьютерлік математика жЇйесі. Санды› жЩне символды› есептеулер.Сызы›ты› алгебралы› теЈдеулер. љазіргі компьютерлік математика жЇйесініЈ келешектегі даму ба“ыттары. MathCAD – та интегралдау, дифференциалдаудыЈ математикалы› нЩтижесін жЇзеге асыру жолдары; Math CAD ба“дарламасыныЈ кймегімен кйп айнымалы функциялар жЩне олармен ж±мыс істеу Їшін компьютерді ›олдану.. Шектерді есептеу. Интегралдарды есептеу. Сандар ›атарлары. Функцияны Тейлор ›атарына жіктеу. Дифференциалды› теЈдеулер. Сызы›ты› функцияларды орындау. Векторлар жЩне матрицалармен ж±мыс. Кері матрицаны есептеу. Графикамен танысу. ФункцияныЈ графиктерiн салу. ФункцияныЈ нЇктедегі мЩнін есептеу жЩне аны›тау. ФункцияныЈ декартты› графигін т±р“ызу. ®шйлшемді графиктер т±р“ызу. Обьектіге ба“ыттал“ан программалау. Жо“ары деЈгейлі графика. Берілгендерді импорттау жЩне экспорттау. Дескрипторлы› графика.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Говорухин В.Н., Цибулин В.Г., Введение в Maple. Математический пакет для всех. М.,1999

 2. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., MathCAD 8 PRO в математике, физике и Internet. М.,2000

 3. MathCAD 2.5 – Математический пакет для научных расчетов: Методическое пособие для студентов физико-математического факультета. /Сост. А.ВУ.Гуторов.-Нижний Тагиль, 1997.-59 с

 4. Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8.– М.:Солон-пресс, 2003.

 5. Дьяконов В. П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании.– М.:Солон-пресс, 2006.

 6. Матросов А. П. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001.

 7. Пантелеев В.И., Перязева Ю.В. Система компьютерной математики Maple:Учебное пособие. – Иркутск, 2002.

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, сйздік Щдісі, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/ юниттіЈ атауы: Дербес электронды есептеуіш машинасында“ы практикум

ПЩнніЈ коды: DP 2210

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Асанова Ж., информатика магистрі ,о›ытушы

КурстыЈ масаты: программаларды ›±ру жЩне тЇзету техникалы› тЩсілдеріне Їйрену, практикалы› программалау да“дысын ›алыптастыру, санды› Щдістерді о›ып-Їйрену жЩне пайдалану

Деректемелер/Пререквизиттері: - Информатика, Программалау, Есептеу жЇйелерініЈ архитектурасы

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Есептеу процесін алгоритмдеу, алгоритмдерді жазу, блок-схемаларды ›±ру. Программаларды ›±ру технологиялары жЩне оларды жЇзеге асыру. Деректер жЩне олардыЈ типтерімен ж±мыс. Кймекші программаларды ±йымдастыру жЩне пайдалану. Рекурсия“а берілген есептерді шы“ару. МЩліметтерді енгізу-шы“ару. Массивтермен ж±мыс. Сілтемелерді пайдалану. Динамикалы› айнымалыларды пайдалану. А›паратты› ›±рылымдармен есептер шы“ару. Сырт›ы модульдермен ж±мыс жасау. Обьектіге ба“ыттал“ан программалау. љ±рылымдармен берілген септерді шы“ару. Класстар жЩне м±рагерлік механизмі. љарапайым ›осымшаларды Щзірлеу технологиялары. Шаблон бойынша программалар Щзірлеу. Стандартты панельдер мен кітапханаларды пайдалану. љолданбалы программалы› ›амсыздандыру. Математикалы› жЩне статистикалы› пакеттермен ж±мыс жасау.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Абрамов С.А. Задачи по программированию.- М.: Наука, 1988 г

 2. Стивен Прата. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник:-К.: Издательство

 3. Фаронов В. Delphi 6. Учебный курс. М.: Горячая линия – Телеком, 2001

 4. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика. М.: Горячая линия – Телеком, 2001

 5. Потемкин А. Инженерная графика. Просто и доступно. СПб.:Питер, 2000

 6. Форсайт Дж., Малькольм М. Машинные методы математических вычислений, - М.:Мир-1980

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Компьютерлік графика

ПЩнніЈ коды: KG 3211

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Алибаева Н.Е. - информатика магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: “Компьютерлiк графика“ пЩнiн о›ытудыЈ негiзгi ма›саты – студенттерді компьютерлік графика есептерініЈ математикалы› жЩне алгоритмдік негіздерімен жЇйелі тЇрде таныстыру, тЇрлi графикалы› программаларды Їйрену. Бейнелердi йЈдеудi iскерлiк, “ылыми жЩне инженерлiк ›ызметте ±йымдастыру.

Деректемелері/ постреквизиттерi: Берілген пЩнді меЈгеру Їшін студенттер келесі курстарды меЈгеруі ›ажет: алгебра, геометрия, математикалы› анализ, шет тілі(а“ылшын тілі), программалау тілдері, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасы, кескін йЈдеу, образды тану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: “Компьютерлiк графика“ пЩнi келесі кезеЈдерді ›арастырады: компьютерлік графика негізіне жататын математикалы› Щдістер; айналу ›а“идалары жЩне кескіндерді тЇрлендіру; кескіндерді перспективада салу Щдістері; ›исы›тар мен беттерді сипаттау Щдістері; алгоритмдік Щдістер: кескіндер мен шеЈберлер салу; кйпб±рыштарды бояу жЩне сатылы› тиімділікті жою Щдістері; екі жЩне Їшйлшемді ›иынды, соныЈ ішінде кез-келген дйЈес кйлем бойынша ›иындыдан кйрінбейтін сызы›тар мен беттерді алып тастау алгоритмдері: Робертс алгоритмі, Варнок алгортимі, Вейлер-Азертон алгоритмі, ›исы›сызы›ты беттерді бйлу алгоритмдері, Z-буферді ›олдану алгоритмі; на›ты кескіндерді салу: жары›тандырудыЈ ›арапайым Щдісі, бейнелеу векторын аны›тау, Гуро жЩне Фонг Щдістерімен бояу, арнайы тиімділікпен жары›тандырудыЈ ›арапайым Щдісі, т±ны›ты›, кйлеЈкелер, фактура, тЇстердіЈ ›азіргі уа›ытта“ы зерттеулер ба“ыттары.

°сынылатын Щдебиет:

1. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: М., Машиностроение, 1980.

2. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики: М., Мир, 1989.

3. Аммерал Л. Программирование графики на Турбо Си. Машинная графика на персональных компьютерах. Интерактивная трехмерная машинная графика. Принципы программирования в машинной графике (в 4 т.), М., Солсистем, 1992.

4. Баяковский Ю. М. Графор. Графическое расширение Фортрана. М., Наука, 1985.

5. Яншин В., Калинин Г. Обработка изображений на языке СИ для IBM PC. Алгоритмы и программы. М., Мир, 1994.

6. Фокс А., Прат М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве М., Мир, 1982.

7. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г.8. Порев В. Компьютерная графика. Петербург, 2002 г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: HTML-технологиялары (Hyper Text Markup Language)

ПЩнніЈ коды: НТ 3211

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Ба›албаева Г.А. - информатика магистрі, о›ытушы

КурстыЈ масаты: Web-дизайнмен ж±мыс істеуде ›ажет болатын, Internet-те программалаудыЈ маЈызды тЇсініктері мен с±ра›тарын о›ып білу.

Деректемелері/Пререквизиттері: HTML, Java, VB Script

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:Техникалы›, экономикалы› а›паратты› жЇйелер жЩне а›паратты› технологиялар. Гуманитарлы› салаларда“ы а›паратты› жЇйелер. Экономикалы› а›паратты› жЇйелердіЈ ›амтамасыз етуші жЩне функционалды бйліктері. Коммерциялы, иллюстрациялы жЩне “ылыми графика. А›паратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясыныЈ желілері, хабарлар коммутациясы, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталы› серверлер. Ерекше, топты› жЩне жалпы тЩртіптер. МЩліметтерді йЈдеудіЈ жЩне са›таудыЈ Їлестірілген технологиялары. МЩліметтердіЈ Їлестірілген йЈдеуі. Жойыл“ан с±раныс. МЩліметтерді орталы›тандырыл“ан жЩне орталы›тандырылма“ан ±йымдастыру. љостау жЩне Їлестіру Щдістері. МЩліметтерді са›тауды аралас ±йымдастыру. ПрограммалаудыЈ инструментальды ›±рыл“ылары. МЩліметтерді Їлестірімді йЈдеу технологияларыныЈ тЇрлері. ГипермЩтіндік технологиялар. А›параттарды кйрсету Щдістері. ГипермЩтіндер, а›паратты материал, а›паратты статья, тезаурус, басты та›ырыптар тізімі. Мультимедиа технологиясы. Мультимедиа - акселератор. Графикті акселератор. МЩліметтерді ›ор“аудыЈ базалы› технологиялары. љор“ал“ан каналдардыЈ технологиялары.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Пратт Т., Зелковиц М «Языки программирования. Разработка реализация»-М., 2002 г.;

 2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. «Системное программное обеспечение»-М., 2002 г.;

 3. Бек Л. «Введение в системное программирование»- М.,1998 г.;

 4. Матросов А.В., Сергеев А.О., Чаунин М.П.,- HTML 4.0.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004 г.;

 5. ГончаровА.“Самоучитель HTML“, Питер, 2001г.;

 6. Эд Титтел, Н.Питс.,Ч.Валентайн. “HTML 4 для чайников“ справочник, Москва, 2001 г..

 7. Хоумер А., Уилмен К. “Dynamic HTML“справочник Москва,2000г.;

 8. Информатика. Базовый курс / Под ред. Симоновича - Питер, 2000 г.;

 9. 距佺鎭â Á.“WEB 怏裔勖“- 輕仲循, 2001 ã.;

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, тренинг

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 балды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Берілген ›орыныЈ теориясы

ПЩнніЈ коды: ВКТ 3212

ПЩнніЈ типі: Базалы›, таЈдау пЩн

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: ЖЇсіпбек Б. - информатика магистрі , а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Деректер ›орын ›±ру теориялы› негіздерін, ›азіргі кездегі деректер ›орын бас›ару жЇйелерініЈ мЇмкіндігін, компьютерлік жЇйелерде а›паратты ›олдану, йЈдеу жЩне пайдалану технологиясын меЈгеруді Їйрету болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика. Программалау технологиясы .

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Дљ жЇйелерініЈ белгіленген жЩне негізгі ›±раушылары. Дљ ›азіргі заман“ы бас›ару жЇйесініЈ кйрінісі. Дљ кйрсету деЈгейлері. Схема жЩне ішкі схема ±“ымы. Деректер моделдері: иерархиялы›, желілік жЩне деректердіЈ реляционды› моделдері. Схема ›атынасы. Реляционды› модель Їшін деректерді манипуляциялау тілі, реляционды› алгебра жЩне SQL тілі;реляционды› деректер ›орларын жобалау; функциональды›, транзитивтік жЩне декомпозициялы› тЩуелділік; а›и›ат-байланыс Щдісін ›олданумен жобалау; ›азіргі заман“ы деректер ›орларын бас›ару жЇйесін(ДљБЖ) таЈдау ар›ылы Їйрену; Дљ ›±ру жЩне модификациялау; Дљ іздеу, сорттау жЩне индексалау; формаларды жЩне есептерді ›±ру; Дљ физикалы› ±йымдастыру; хешировалау жЩне индексалау файлдары; Дљ ›ор“ау; Дљ т±тасты“ы жЩне ›ор“ау.°сынылатын Щдебиет:

1. Дейт Карнеги . Введение в системы баз данных.

2. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных.-М.:ФиС,1995

3. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ.-М.:ФиС,19924. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем.-М.:ФиС,1989

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, тренинг

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 балды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Схемотехника негіздері

ПЩнніЈ коды: SN 3212

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруш: Кенесары А.Б, информатика магистрі ,а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Есептеуіш техникасыныЈ арифметикалы›, логикалы› жЩне физикалы› негіздері, кодтары, комбинациялы› тЇрлендіргіштері, сумматорлар, комбинациялы› ›±рыл“ылардыЈ анализі мен синтезі, триггерлер, резисторлер, сана“ыштар, цифрлы› ›±рыл“ыларды логикалы› модельдеу, логикалы› модельдеудіЈ программалы› кешенінін зерттеуден, олармен ж±мыс жасауды Їйрету

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін теориялы›-практикалы› материалды толы› меЈгеру Їшін студент мектеп祉Ј информатика жЩне физика курсын жа›сы меЈгеруі ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Санды› схемалардыЈ классификациясы. Топология жЩне логика элементтері. ЭЕМ тЇйіндерініЈ типтік комбинациясы. Сумматорлар кйпразрядты сандарды ›осу. Онды› сумматорлар. Кодтар тЇрленуі жЩне шифраторлар, дешифраторлар. Дайын микросхема тЇрінде немесе логикалы› элементтерін реализациялау. Мультиплексорлар, демультиплексорлар, коммутаторлар. љоз“алыс принципі, дешифраторлар жЩне логикалы› элементтерде немесе дайын микросхема тЇрінде реализациялау. Мультиплексорлар“а комбинациялы› схеманыЈ синтезі. ЭЕМ-дегі санды› тізбекті тЇйіндері. Триггер туралы тЇсінік, жай автомат. ТриггерлердіЈ классификациясы жЩне негізгі тЇрлері: RS-триггер тЇзу жЩне инверстік кіріс, T, TV, D жЩне JK- триггерлері. Логикалы›. Элементтерде ›±ру жЩне кестелерді ауыстыру, графикалы› бейнелеу. Уа›ыт диаграммалары бойынша ж±мыс анализі. А›ыр“ы автоматтар тЇрлері: Мур жЩне Мили автоматы. Граф автоматы, ›оздыру функциясы жЩне автомат ауыстыру кестесі. А›ыр“ы автомат синтезініЈ Щдістемесі. љоз“алысты регистрлердіЈ а›ыр“ы автомат синтезі Екілік жЩне екілік емес счетчиктер.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 2001. - 528 c.

 2. Матюшин О.Т., Нарышкин А.К., Сизов В.П. Цифровые устройства и микропроцессоры/Под общей ред. А.К.Нарышкина.- М.:Высшая школа, 1996.

 3. Казаринов Ю.Н., Номоконов В.Н., Филиппов Ф.В. Применение микропроцессоров и микроЭВМ в радиотехнических системах.-М.: Высш. шк., 1988.

 4. Цифровая и вычислительная техника: Учебник для вузов/ Э.В.Евреинов,

 5. Ю.Т.Бутыльский, И.А.Мамзелев и др.; Под ред. Э.В.Евреинова.-М.: Радио и связь,

1991.-464с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 嵌逸淆鎭足녠 æЇ虞音遭å à›檉調窒û ›典“姓

ПЩнніЈ коды: KZhAK 3213

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші: Жарменова Б.К. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Студенттерді компьютерлік жЇйелер мен желілердегі а›паратты ›ор“аудыЈ негізгі ›а“идаларын меЈгертіп, а›параттар ›ауіпсіздігін ›амтамасыздандыруын Їйренуге басты назар аударылады. Студенттерге программалы›, а›паратты›, протоколды› жЩне бас›а да ›±ралдарды ›олдана отырып компьютерлік жЇйелердегі а›паратты ›ор“ау ›а“идаларына, Щдістеріне жЩне ›±ралдарын танып-білуге ба“ыттал“ан. «Компьютерлік жЇйелерде а›паратты ›ор“ау» пЩні студенттерді компьютерлік жЇйелерде а›параттарды ›ор“ау технологияларымен, ›ауіп-›атердіЈ негізгі тЇрлерімен жЩне олар“а ›арсы шы“у жолдарымен таныстыруды ›амтиды.

Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика; ЭЕМ жЩне программалау; Тілдер теориясы; ЭЕМ архитектурасы; Программалау тілдері.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: КриптографияныЈ даму тарихы. љазіргі заман криптографиялы› жЇйелерде ›олданылатын Щдістер мен ›±ралдар. А›парат жЩне а›паратты› ›ауіпсіздік. А›паратты› ›ауіпсіздік объектісі жЩне пЩні. А›параттыЈ а“ылу каналдары. А›паратты ›ор“ау ›±ралдарын топтастыру, 陝震淳宗增û› 穽謫調壹贍燮, вирустармен кЇрес, компьютерлік вирустардыЈ принциптері мен стандарттары, à›檉調窒û› ›姓놂嗾醴녠 焌ÿ焌執, ›ауіпсіздік саясатыныЈ негізгі элементтері, р±›сат етiлмеген енуден ›ор“ау, паролдiк ›ор“ау, ›олданушыныЈ идентификациясы жЩне аутентификациясы, а›паратты› ›ор“аудыЈ криптографиялы› жЇйесі, орындарын ауыстыру Щдісімен шифрлеу, ашы› кілтті криптожЇйеніЈ концепциясы, екікілтті криптографиялы› жЇйе, компьютерлік желілердегі а›паратты› ›ауіпсіздік мЩселелері, е遵綎掩 蓮蹂音諸庄憶³ à›檉診窒燮液 ›典“姓, 蓮蹂音遭³ ›典“姓 Щ牙增儼³, 蓮蹂蹂ê æЇ虞音遭³Ј ›姓놂嗾醴녈³.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. Под ред. В.Ф. Шаньгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2001. - 376 с.: ил.

 2. Лейзер Л.И. Методические указания к лабораторным работам №№ 1- 6 по дисциплине «Защита информации» Караганда, кафедра АИС, 2005г.

 3. Иванов М.А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях.-М: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001

 4. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем.-М.: Горячая линия –Телеком, 2000.-452с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Мобильді байланыс технологиялары

ПЩнніЈ коды: MBT 3213

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3 о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші: Айтимов М.Ж,- а“а о›ытушы Кенесары А.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Мобильді байланыс жЇйелер технологияларыныЈ мЇмкiндiктерiн ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсiндiру. Мобильді байланыс жЇйелерініЈ тЇрлерін талдау. 輕訟蟻牙 蓀雨陝汞 òЇ足儼논³Ј ›鏑菴腸 證í 診陰姓.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін информатикасыныЈ базалы› ±“ымдарын, ЭЕМ жЩне программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін, желі негіздерін жЩне желілік байланыс ›±ралдарын жа›сы білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: °ялы байланысты ±йымдастырудыЈ жалпы принциптері. °ялы байланыстыЈ даму тарихы. Мобильді байланыс жЇйелерініЈ классификациясы. љызмет кйрсетілетін аума›ты соталар“а бйлу. GSM хабар алмасу технологиясы. Хаттама эволюциясы. GSM ±сынатын ›ызметтер, желі архитектурасы. Радиобайланыс аспектілері. Желілік аспектілер. GSM стандартында а›парат жеткізу жылдамды“ын кйтеру тЩсілдері. Сйздік каналдардыЈ дамуы. Берілгендерді жеткізу каналдарыныЈ дамуы. HSCSD - берілгендерді жіберу жылдамды“ын кйтеру технологиясы. GPRS - берілгендерді жеткізу жылдамды“ын арттыру технологиясы. EDGE берілгендерді жіберу жылдамды“ын арттыру технологиясы. WCDMA/UMTS – 2.5G жЩне 3G технологиялардыЈ тЇйісу нЇктесі ретінде ›арастыру. GSM стандартында берілгендерді жіберу жылдамды“ын кйтеру Щдістерін салыстырмалы талдау. GSM инфраструктурасына HSCSD, GPRS жЩне EDGE технологияларын ендіру мЇмкіндіктерін зерттеу. GSM стандартыныЈ ±ялы телефондардыЈ ж±мыс принципі. GSM – сигнализация немесе мобильді технологияларды – ›ауіпсіздікті ›амтамасыз ету салаларында ›олдану ерекшеліктері.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. «Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы». Справочник под редакцией члена-корреспондента РАН Ю.Б.Зубарева, «Горячая линия-Телеком», Москва, 2004, 128 с.

 2. Журнал "Chip" №2, февраль 2005, GSM-сигнализация: мобильные технологии на страже вашего имущества

 3. Иванов И.Л.Экспертное исследование формата GSM, Статьи, публикации г.Орёл

 4. Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, С.-П.: ИД Питер,

 5. Пасичник С., Бабич В., Яриловец А. "Сети и телекоммуникации", 1-2, 2006 г. Передача данных: от каналов к пакетам

 6. Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В., Строков В.В.. «Много-пороговые декодеры для высокоскоростных спутниковых каналов связи: новые перспективы»// Электросвязь, 2005, №2,с.10-12.

 7. Андрианов В.И., Соколов А.В. Мобильные телефоны.- СПБ.: БХВ-Петербург;Арлит.2003.-384с.:ил.-(Техника в вашем доме).

 8. www. kcell.kz– электронды› ресурс

 9. www.activ.kz– электронды› ресурс

 10. www.beeline.kz– электронды› ресурс

 11. www.mobile.ru – электронды› ресурс

 12. www.mtdbest.iki.rssi.ru электронды› ресурс

 13. www.sec.ru электронды› ресурс

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Мультимедиялы› о›ыту программалары

ПЩнніЈ коды: MOP 3214

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші: Бейсенбаева Ж.- информатика магистрі, о›ытушы

КурстыЈ масаты: Мультимедиалы› ›±ралдардыЈ техникалы› жЩне программалы› жабды›тарыныЈ ж±мыс принципін білу, мультимедиалы› о›ыту программаларын жасауда олар“а ›ойылатын талаптарды білу, мультимедиалы› ›±ралдарды саба› тЇріне байланысты кешендеуде басшылы››а алатын принциптерді білу, компьютерлік презентациялар мен WEB –›осымшаларды ›±ру, мЩтінмен, дыбыспен, графика жЩне анимациямен ж±мыс жасау ›±ралдары.

Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика, А›паратты› технологиялар.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Мультимедиалы› технологияларды пайдаланудыЈ шарттары мен аспектілері. Мультимедиа тЇсінігі. Мультимедиа жЇйесі. Техникалы› ›±ралдар, алгоритмдер жЩне программалар: а›паратты енгізу, са›тау, бейнелеу, йзгерістер енгізу жЩне шы“ару. КомпьютердіЈ мультимедиалы› ›±рамы. Мультимедиалы› о›ыту программаларыныЈ ерекшеліктері. О›ыту программаларына ›ойылатын талаптар. О›ыту программаларын Щзірлеу принциптері мен технологиясы. МЩтіндерді кйруге арнал“ан программалар. Гиперсілтемелік Щдіс негізінде о›ыту программаларын жасау. Графикамен ж±мыс. Кескіндерді генерациялау Щдістері( пиксельді жЩне векторлы› графика, ANSI-графика, дайын графикалы› бейнелерді ›олдану), Графикалы› редакторлар. Графикалы› бейнелер кітапханасы. Графикалы› форматтар жЩне оларды тЇрлендіру. Демонстрация жасау“а арнал“ан программалар. Дыбыспен ж±мыс. Дыбысты ендіру жЩне редакторлеу жЇйесі, дыбысты› Щсерлерді жасау. Анимациялы› ›±ралдар. Анимацияны ›±ру негіздері. Анимациялы› файлдар форматтары жЩне оларды тЇрлендіру. Анимациялы› файлдарды ойнату. Мультимедиа жЇйесініЈ даму ба“ыттары. Виртуальды шынайылы›. Виртуальды кеЈістік элементтері. Виртуальды кеЈістік класстары.°сынылатын Щдебиет:

 1. Б.А.Досжанов. Білім берудегі мультимедиалы› технологиялар Алматы, 2008 ж. 100 б.

 2. Досжанов Б. «Мультимедиа жЩне оныЈ техникалы› ›±рамы», љызылорда,2006

 3. Вернер И. Все о мультимедиа. Уч.пособие.-Киев:ВНV, 1996.-157 с.

 4. Мультимедиа в школе: Справочник.-Калуга,1994.-196 с.

 5. Радзишевский А.Ю. «Основы аналогового и цифрового звука», 288 стр., М., Вильямс, 2006.

 6. Питер Кирн «Цифровой звук. Реальный мир», 720 стр., М., Вильямс, 2007.

 7. Найджел Чепмен, Дженни Чепмен «Цифровые технологии мультимедиа», 624 стр., М., Диалектика, 2005.

 8. А.П.Пятибратов, Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко “Вычислительные системы, сети и телекоммуникации”, 2изд., М., Финансы и статистика, 2003.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Кйппроцессорлы электронды› есептеуіш машиналар архитектурасы

ПЩнніЈ коды: KEA 3214

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 6

Кредит саны: 4

ДЩріс беруші: Т±р“анбаева Ш.Ж.- информатика магистрі , о›ытушы

КурстыЈ масаты: љазіргі заман“ы компьютерлердіЈ архитектурасын, кйппроцессорлы есептеуіш жЇйелерге арнал“ан параллельдік ба“дарламалаудыЈ Щдісі мен технологиясын, параллельдік ба“дарламалау облысында жа›сы ж±мыс істей алу“а Їйрету. КурстыЈ міндеті студенттерді параллельдік ба“дарламалау Щдісін жЩне конструкциялаудыЈ негізгі Щдісін Їйрету, параллельдік алгоритмдердіЈ интерпретациясын жЩне оларды ›олдана білуге Їйрету. Параллельдік Щр тЇрлі кесте ›±рудыЈ негізгі принциптерін студенттерге жетік тЇсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Есептеуіш жЇйелердіЈ архитектурасы, Схемотехника негіздері

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Кіріспе, кйппроцессорлы есептеуіш жЇйеніЈ ›олдану облысы жЩне йндірістік ба“алау тЩсілдері. Есептеуіш жЇйеніЈ архитектурасы. Берілгендерді йЈдеудіЈ параллельдік архитектурасыныЈ классификациясы. SMP жЩне MPP архитектурасы. Гибридтік архитектура. PVP архитектурасы. Кластрлы архитектура. Коммуникациялы› ›±ралдарыныЈ ›±ру принциптері. Жо“ары деЈгейлі йндірістік процессорлардыЈ ±йымдастырылу тЩсілдері. Ассоциативті процессор. Конвейерлі процессор. Матрицалы› процессор. Клеткалы› жЩне ДНК – процессор. Коммуникациялы› процессор. Берілгендер ›оры процессоры. Нейронды процессор. КйпдеЈгейлі логикалы› процессор. Кйппроцессорлы есептеуіш жЇйелерге арнал“ан коммутаторлар. MBC компоненттеріне ›ойылатын талаптар. Шр тЇрлі йндірістегі кластерлер жЩне массивтік-параллельдік жЇйе.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Богданов А.В., Корхов В.В., Мареев В.В., Станкова Е.Н. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2004

 2. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы микропроцессорной техники. БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008

 3. Гуров В.В., Чуканов В.О. Основы теории и организации ЭВМ. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2006

 4. Иванова О.В. Применение ассоциативной конвейерной памяти для организации. Доклады МК "Информационные средства и технологии", том 2. М.: Изд-во "Станкин", 2000. - с.106-109.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ЖЇйелік программалау

ПЩнніЈ коды: ZhP 3301

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Кенесары А.Б., информатика магистрі ,а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: КурстыЈ ма›саты-студенттерге компьютерлiк жЇйе мен микпроцессордыЈ ж±мыс принциптері мен архитектуралы› ерекшеліктерін болаша› ›ызметiнде тиiмдi ›олдануына дайындау болып табылады. КомпьютердіЈ микропроцессор деЈгейіндегі ж±мысыныЈ негізгі ±“ымдары: стектер, сегменттер, регистрлер, флагтар адрестеу тЇрлерімен мен тЩсілдерін меЈгеру. ПроцессордыЈ ж±мыс негіздерін Їйрету. MS DOS-та программалау негіздерін Їйрету

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін ДК ›±рылымы мен ж±мыс істеу принциптерін жЩне процессорлардыЈ т±р“ызылу негіздерін білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Енгізу жЩне шы“ару Базалы› пЩндер циклы жЇйелерініЈ программалары. Жадыда“ы кілттік Щдістер. BIOS-Ј Їзілуі. 9h клавиатурасыныЈ Їзілуі. КлавиштіЈ скэн коды. 417є, 418» байттардыЈ болуы. Диск ›±рылымы. Бйлімдер таблицасы. Файлдар (FAT) орналасуыныЈ таблицасы. Intel процессорыныЈ архитектурасы. Процессор регистрі. Ассемблер тілі. Программа ›±рылымы. Командалар мен дерективалар. Компиляция мен компановка. Жадыны адресациялау. Арифметикалы› жЩне логикалы› командалар. МЩліметтерді ›айта жіберу командалары. Жалау регистрлері. Салыстыру командасы. Кйшу командасы. љайталау командасы. Жолды йЈдеу командасы. Программа сегменттерініЈ орналасуы. Ішкі программа. Стектік программаалар. Макрокомандалар. љ±растыру жЩне ›олдану. Динамикалы› кітапхананы Ассемблерде ›±ру. Win32API функциясы. Терезелік функция ›±рылымы. Терезе класы жЩне оныЈ сипаттамасы. Терезе ›±ру функциясы. Windows мЩліметі. Графикалы› интерфейс ›ондыр“ысы. МЩліметті йЈдеу. Логикалы› шрифтар. Программалау ресурсы. Меню сипаттамасы. Диалогты терезе. Ресурс редакторлары. Бас›арудыЈ стандартты элементтері. ActiveX бас›аруыныЈ элементтерін ›±ру, регистрациялау жЩне ›олдану. Windows реестрі. Кйп есепті ортада“ы есептеу ж±мыстарыныЈ тЩртіптілігіне ›ызмет кйрсету ±йымы. ОС UNIX ядросы. Негізгі функциялар.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. М., ДМК Пресс; СПб., Питер, 2004 -608

 2. Бек Л. Введение в системное программирование. М.,Мир.-1988.-448с.

 3. Донован Дж. Системное программирование.-М.:Мир,1975

 4. 孔倧佺 Ï. 銶 淸鏃û ²BM è 全儼惺姚牆 茁增諺à MS-DOS, 1992

 5. 距悚鴨â Â.Í. Â旬抑孼猥 â 茁增諺狀å 穽謫調壹寮荻陝猥.-Ì.:鸞城尿震魏,1975

 6. 嵌逸陝猥ö Ð.È., 璥贓惟â Å.Â., 逗乙桎â Í.Å, 酪增諺狀å 穽謫調壹寮荻陝猥. 蛟狀述 禎增尊孼 疾陝衆ÿ桎尊â, 2000

 7. 췸遭檍â À.Â., 輕疑陝荻 À.Á. 酪增諺狀å 穽謫調壹狀å 翟嚴渟特杖å. 拮á.:勸鎭ð,2002

 8. 逗狀愼狀â Ê.Ã. 蛟狀述 ÿ晤魏 쟉遵藺音ð: 綵齬杖ê.-及怏î è 竣ÿ梧. :輕仲循. 2001

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Жасанды интеллект жЇйелері

ПЩнніЈ коды: ZhIZh 4302

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру, міндетті пЩн

О›у жылы: 4-ші о›у жылы

О›у семестрі: 7

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Аубакирова Ж.љ. -а“а о›ытушы

КурстыЈ ма›саты:

Жасанды интеллект есептерін шешу Щдістеріне жЩне курс мЩселелеріне кіріспе беріп, инженерлік білім Щдістерін жЩне мазм±нын, жасанды интеллект жЇйесі ретінде нейрон желілерін жЩне эксперттік жЇйелердіЈ орны мен ерекшеліктерін о›ыту; білім ›оры, фактілер жЩне ережеле𠱓ымын ›алыптастырып, білім ›орыныЈ ережелер тЇрінде жазылуын Їйрету; білім ›орын ›±руды Їйрету; білімді модельде ар›ылы бейнелеуді Їйрету; шешімдер а“ашы жйнінде ±“ым ›алыптастырып, а“ашты ережелерге тЇрлендіруді Їйрету; жасанды интеллект жЇйесініЈ архитектурасын Їйрету, заЈдарды интерпретациялау Щдістері мен білімді кйрсету Щдістерін о›ыту, эксперттік жЇйелер білімдерініЈ базасын модельдеу жЩне шешімді іздеу, негізгі тЇсініктерді ашу жЩне нейрон желілерініЈ негізгі модельдерін о›ыту.Деректемелері/Пререквизиттері:. Сызы›ты› алгебра, математикалы› логика, программалау тілдері, информатика.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Жасанды интеллектіЈ базалы› тЇсініктері, оныЈ есептері жЩне Щдістері, терминология, жасанды интеллект жЇйелерініЈ философиялы› аспектілері, даму тарихы даму тенденциясы; бейнелерді тану, бейнелерді тану есебініЈ ›ойылуы, тану Щдістері; бірінші ретті логика предикаттары, білім жЩне мЩліметтер, білімді ›±рылымдау жЩне классификациялау тЩсілдері, білімді кйрсетудіЈ логикалы› жЩне эвристикалы› Щдістері предикат, формулалар, жалпылылы› жЩне бар болу кванторлары тЇсініктері, бірінші ретті логикалы› предикаттарда“ы формулалардыЈ интерпретациясы; ережелер-йнімдер, семантикалы› желілер мен фреймалар; экспертті жЇйелер, экспертті жЇйелерді ›±ру технологиясы; нейронды желілер, жасанды жЩне таби“и нейронды желілер жЩне нейрондар жайлы негізгі тЇсініктер, нейронды› желілердіЈ классификациясы, нейронды› желілердіЈ программалы› жЩне аппаратты› жЇзеге асуы; перцептрондар, Їйренетін жЩне йзіндік Їйренетін жЇйелер, нейронды› жЇйелердіЈ программалы› жЩне аппаратты› орындалу, нейрокомпьютерлер жЩне нейрокомпьютерлердіЈ негіздері, нейрокомпьютерлерді ›олдану облысы.°сынылатын Щдебиет:

 1. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. М.:Изд-во МГТУ им. Баумана,2001.

 2. Лорьер Ж.Л. Системы искусственного интеллекта.-М:Мир,1991.

 3. Джексон Э. Экспертные системы.-М.:Мир,1991.

 4. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам.-М.:Мир,1989.

 5. Попов Э.В. Экспертные системы.-М.:Наука,1987.

 6. Круглов В.В., Борисов В.В Основные положения теории нейронных сетей.-М.:Финансы и статистика,1992.

 7. Уоссермен Ф.Нейрокомпьютерная техника:Теория и практика. М.:Мир.1992.

 8. Горбань А.Н. и др. Нейроинформатика-Новосибирск,Наука,1991.

Сабаберу Щдістері: лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар, пікір-талас, презентация, интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Web-дизайн

ПЩнніЈ коды: WD 3301

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3 о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Кенесары А.Б. - информатика магистрі , а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Web-беттерді Щзірлеуге арнал“ан графикалы› редактор Photoshop-та ж±мыс істеуді Їйрету. Студенттерге web-беттерді Щзірлеу барысында ±станатын принциптер мен ережелерді тЇсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Компьютерлік желілер, Интернетте программалау

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: 嵌逸淆鎭足녠 藎宬凹à 張陞醴儼³, òЇ足儼³. Adobe Photoshop растрлы› программасы, интерфейстік элементтері. Adobe Photoshop программасында“ы ›абаттар, мЩтіндер, контурлар, эффектілер. Кйлемді кескіндерді визуалдау. Каркасты визуалдау. љисы› Безье Їшін геометриялы› алгоритм. Фигураны шы“ару алгоритмі. Сызы›тар жЩне бояумен толтыру стильдері. Фракталдар. ШртЇрлі сызы›тарды шы“ару алгоритмі. Обьект беттерін бояу. Жары›тыЈ ша“ылысу моделі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Гурский Ю.А.,Васильев А.В. Photoshop CS.Трюки и эффекты {CD) СПб.:Питер,2004.— 555 с.:ил,

 2. Борис Леонтьев. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты, http://www.debreuil.com/docs/

 3. Тучкевич Е.И. Самоучитель Adobe Photoshop CS2. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007.-368 с.: ил. +СD

 4. Тайц А.А., Тайц А.М. Самоучитель Adobe Photoshop 7 (+ дискета). - СПб.: БХВ-Петербург, 2007

 5. Дунаев В., Дунаев Вл. Графика для Web- СПб.: БХВ-Петербург, 2003

 6. Дунаев В., Web- графика: нужные программы- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.

 7. Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

 8. Мачник Э. Фотообман в Photoshop. Полноцветное издание.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005

 9. http://debreuil.flashmaster.ru/

 10. http://members.rotfl.com/bobleon

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Web-беттерді Щзірлеу технологиялары

ПЩнніЈ коды: WAT 3301

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : ЖЇсіпбек Б. -информатика магистрі , а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Internet “аламторында сайт ›±руды Їйрену. Java-платформасыныЈ басты ›асиеттерініЈ, ›±ралдарыныЈ жЩне утилиттерініЈ тЇсінігін беру, студенттерді кЇрделі есептерге арнал“ан ›осымшаларды йЈдеуді Їйрету, келешекте Java-технологияларын негіздерін беру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика. Программалау технологиясы.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Java программалау тілініЈ шы“у тарихы мен дамуы. Тіл негіздері, файлдармен, желімен, пайдаланушыныЈ терезе интерфейсімен (GUI) ж±мыс жасау“а арнал“ан кітапханалар. ТілдіЈ негізгі ±“ымдары мен конструкциялары, р±›сат модификациясы, ат беру бойынша келісімдер, типтердіЈ озгеруі, массивтермен ж±мыс жасау, ›ателерді тЇзетіп йЈдеу(ерекше жа“дайлар). XML-мен танысу. W3C (World Wide Web Consortium) ресми спецификацияныЈ негізінде XML-›±жаттарын ›±рудын ережелері мен Щдістері, CSS жЩне XSL ›олдануымен XML-›±жаттарды веб-браузерде тікелей кйріп шы“у, мЩліметтерді байланыстыру ар›ылы HTML беттерініЈ кймегімен XML-›±жатыныЈ кйрінісін алу, XML-›±жатыныЈ (DOM) объекті моделі, скрипттер тілі Microsoft Jscript, жЩне Microsoft Internet Explorer-де XML-дыЈ колданылуын кйріп шы“у. 

°сынылатын Щдебиет:

Борис Леонтьев. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты, http://www.debreuil.com/docs/

Тайц А.А., Тайц А.М. Самоучитель Adobe Photoshop 7 (+ дискета). - СПб.: БХВ-Петербург, 2007

Дунаев В., Дунаев Вл. Графика для Web- СПб.: БХВ-Петербург, 2003

Дунаев В., Web- графика: нужные программы- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.

Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

Мачник Э. Фотообман в Photoshop. Полноцветное издание.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005

http://debreuil.flashmaster.ru/

http://members.rotfl.com/bobleon

Морозова О. Построй свой супер сайт за 21 день! СПб.: БХВ-Петербург, 2005

Калиновский А. Ваша домашняя страничка в Интернете. Homepage или просто “хомяк”. СПб.: БХВ-Петербург, 2002

Дуванов А. Web- конструирование. Элективниый курс - СПб.: БХВ-Петербург, 2007.Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, сйздік Щдісі, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік

Баалау Щдісі: о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойлады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ыту ерекшеліктері

ПЩнніЈ коды: Shkmioe3302

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру, міндетті пЩн

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

Оу семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Сейсеке Ж.Б., о›ытушы

КурстыЈ масаты:

«Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ыту ерекшеліктері» курсыныЈ ›азiргi о›у жоспарында“ы орнын аны›тау. «Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ыту ерекшеліктері» курсын о›и отырып: 1. болаша› маман “Информатика“ пЩнiнiЈ жастар“а жалпы бiлiм берудегi маЈызын;

 2. бірнеше топпен ж±мыс жасау Щдістеріне машы›тануды;

 3. оныЈ болаша› кЩсiби тЇрде дайындауда“ы орнын тереЈ тЇсiнуiн;

 4. мектеп информатика курсыныЈ мазм±нын iрiктеу принциптерiн тЇсiндiре алуын;

 5. б±л пЩннiЈ бiлiм берудi компьютерлендiрудiЈ жалпы проблемаларын шешудегi алатын орнын ±“ынуы ›ажет.

 6. дербес о›у ЭЕМ-дерiнiЈ жергiлiктi желiсiмен жабды›тал“ан информатика кабинетiн пайдалану ма›саты мен оны ±йымдастыру принциптерiн бiлуi;

 7. информатиканы о›ыту проблемаларын шешуге шы“армашылы› т±р“ыдан ›арау“а баулиды.

Деректемелері/Пререквизиттері:

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жЩне информатиканыЈ теориялы› негіздері пЩнін жа›сы меЈгеру ›ажет.КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

煤“惚 惟逸音攸노³ 靭攸俺鎭遭å 妖切鏃城凹陝û î›泓ó 儼焉袍蹂攸儼³ æЩ張 佺ûЈ жалпы мЩселелері. Информатиканы о›ыту ЩдістемесініЈ бас›а “ылымдармен байланысы информатиканы о›ыту ерекшеліктері. Ша“ын комплектілі мектепте информатиканы о›ытудыЈ ма›саты. Теория мен практиканыЈ байланысы. Кері байланыс орнату тЩсілдері. Ба›ылау. Даралап жЩне саралау о›ыту Щдісі. Рольдік ойындар. Мектеп информатика курсыныЈ ›±рлымы. Дидактика принциптері жЩне информатиканы о›ыту. О›ушылардыЈ компьютермен ж±мыс жасау деЈгейлері. Информатиканы о›ыту Щдiстерiне шолу. Информатика пЩніне ›ызы“ушылы› жЩне о›ушы ›ажеттілігі. Ша“ын комплектілі мектептерде информатика жЩне есептеуіш техника кабинетініЈ ж±мысын ±йымдастыру. Ша“ын комплектілі мектептерде дербес компьютерлердіЈ орналасуына жЩне жабды›талуына ›ойылатын талаптар. Ша“ын комплектілі мектептерде жЩне мектепке дейінгі мекемелердегі компьютерлік сыныптар“а ›ойылатын санитарлы›-гигиеналы› талаптар. Информатикадан факультатив саба›тарды жЇргізу Щдістемесі. Информатикалы› Їйірме. Информатика саба“ын о›ытуда білімді тексеру Щдістері. Мектептегі шы“армашылы› саба›тар. Шы“армашылы› саба›ты Щзірлеу. љашы›ты›тан о›ыту «e-learning» электронды о›ыту шеЈберінде ±йымдастыру. Ша“ын комплектілі мектептерге арнал“ан о›у Щдістемелік ›±ралдар. °жымды› шы“армашылы› ›ызметті ±йымдастыру технологиясы. Ша“ын комплектілі мектептерде программалау тілін о›ыту Щдістемесі. Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ытудыЈ жалпы Щдістемелік принциптері, а›паратты› о›ытуды ±йымдастырудыЈ йзіндік ерекшеліктері. Біріккен сыныптардыЈ о›у процесінде ›азіргі заман“ы а›паратты› технологияларды ›олдану мЇмкіндіктері. О›ытудыЈ ±жымды› тЩсілі.°сынылатын Щдебиет:

1. 輛薏›荻à Ê. «Информатиканы окыту Щдiстемесi», 잼茵執, 2000æ.

2. 8-11 幽葉›à 燮壯ë“陝 흡切鏃城凹à ïЩíi張í 竟佾焉奄òiê áiëiì 悚宗 增陝菴倧û

3. http://www.ural-chel.ru/guon/oso/trebmal.htm   Требования к условиям и организа­ции обучения школьников в малокомплектных школах

4.흡切鏃城凹à 張ãi醴儼i 閱存贍惚ûЈ 蓀證薏隣燮û

5. http://www.obrazovanie.kz/data/aul/1.php   Как живут МКШ в Казахстане. 1. Ша“ын комплектілі мектепте о›у процесін ±йымдастыру ерекшелігі. - Орал, 1992

 2. «Информатика» 9-класс о›улы“ы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл

 3. Г.Т.Жа›ыпбекова «Информатиканы о›ытудыЈ жалпы Щдiстемесi» о›у ›±ралы, Шымкент –2002г.

 4. Вопросы Интернет-образования http://www.sputnik.mto.ru/biblioteka/

 5. Образовательные интернет-ресурсы /А.Ю. Афонин, В.Н. Бабенко, М.Б. Булакина и др.; под ред. А.Н. Тихонова и др.; ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Просвещение, 2004. – 287с.

 6. Мамырова Л.К., НЇрсейітова С.. Ша“ын жина›тал“ан мектеп-білім беру. - Алматы: ’ылым, 2002.

 7. «Информатика» 7-класс о›улы“ы, Алматы, «Атам±ра», 2003 жыл

 8. «Информатика» 8-класс о›улы“ы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл

 9. http://www.open.websib.ru/conference/kontaev.html  организация учебно-воспитатель­ного процесса в МКСШ

 10. http://www.akipkro.ru/education/s-school/zan.html  Организация учебных занятий в МКСШ

 11. http://www.edustrong.ru/main/book/maloshkola.htm   Оборудование для МКСШ.

17. Разработка Концепции развития малокомплектной школы в Республике Казахстан на 2010-2020 гг.:

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг

Баалау Щдісі: кредит о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойлады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Информатиканы о›ыту теориясы мен Щдістемесі

ПЩнніЈ коды: IOТА 3302

ПЩнніЈ типі: Базалы›, міндетті пЩн

Оу жылы: 3-ші о›у жылы

О›у семестрі: 5

Кредит саны: 3
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.