Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет12/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   53

°сынылатын Щдебиет:

 1. Аладьев В.З. Основы программирования в MAPLE. Таллин, 2006

 2. Дьяконов В.П. MAPLE 9 в математике, физике и образовании

 3. Сдвижков О.А. Математика на компьютере: MAPLE 8

 4. Дьяконов В.П. компьютерная математика. Теория и практика. Нолидж.2000

 5. Матросов А. MAPLE 6. Решение задач высшей математики и механики.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Λ泓昶à“û 妖狀循打ÿ薏› Щ牙增儼 靭í 鎭蹴鏑謫乙ð

ПЩнніЈ коды: OIAT 2207

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : ЖЩкіш А.Н., информатика магистрі

КурстыЈ масаты: Курсты о›ыту ма›саты студенттерге компьютерлiк жЇйе мен а›паратты› технологияларды болаша› ›ызметiнде тиiмдi ›олдануына дайындау болып табылады. ИнформатиканыЈ фундаментальды ±“ымдары: а›параттыЈ жаЈа технологияларымен танысу, оныЈ негізі туралы тЇсінік ›алыптастыру жЩне машы›тандыру. А›паратты› технологиялар, ›асиеттері, тЇрлері жЩне т.с.с. тараулардыЈ фундаментальді ±“ымдарымен танысу; ЖаЈа а›паратты› технологияныЈ білім беруде ›олданылуыныЈ тиімділігін ба“алау; ЖаЈа а›паратты› технологияларды Їйрену методологиясын меЈгеру; Студенттердi ›азiргi заман“ы озы› Щмбебап компьютерлердiЈ ›±рылысымен таныстыру жЩне олардыЈ компьютерде ж±мыс iстеу да“дысын ›алыптастыру; љазiргi заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкiндiктерiн ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсiндiру; Интерактивті та›тамен ж±мыс істеуді меЈгеру; Мультимедиа ар›ылы компьютерлік графикамен, суреттермен, бейнеа›параттармен жЩне т.с.с. ж±мыс істеуді Їйрену.

Деректемелері/Пререквизиттері: ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Модульдік о›ытудыЈ ›±рылымы. О›у модулініЈ кіріспе бйлімі. О›у модулініЈ сййлесу бйлімі. О›у модулініЈ ›орытынды бйлімі. О›у модульдерін Щзірлеуге ±сыныстар. О›у модулін даярлау технологиясы. О›ушылардыЈ білім, білік, да“дыларын ба›ылау жЩне тексеру. Тестілер жЩне оны ›±ру“а ±сыныстар. Ауызша ба›ылау тЇрі. «Брейн-ринг» о›ыта Їйрету ойыны. Пікірталасты› жЩне рйлдік о›ыта Їйрету ойындары. Жеке-топты› формасы. изара о›ыту саба“ы. љашы›тан о›ытудыЈ техникалы› жЇйелері, техникалы› ›±ралдары, стандарттары. Инновациялы› технологияда“ы нЩтижеге ба“ыттал“ан Щдістер жЇйесі. «Компьютер Щлеміне саяхат». Информатика пЩнін о›ытуда о›ушылардыЈ а›паратты› мЩдениетін ›алыптастыру тЩсілдері. HTML тілін Їйренуге арнал“ан тапсырмалар. Delphi – де программалау элементтері. Paint графикалы› редакторы бойынша саба› йткізу Їлгісі

°сынылатын Щдебиет:

 1. В.С.Аванесов «Форма тестовых заданий» Москва, 2006 г

 2. «Информатика негіздері» журналы №4 2003ж, №3 2005ж, №2 2005ж, №6 2006ж, №3 2003ж, №2 2004 ж

 3. Кларин М.В. Игра в учебном процессе // Советская педагогика.-1985.-№6

 4. Компьютер для студентов. Самоучитель, под редакцией В.Б.Комягина. Можайск:Триумф, 2002г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Электронды› о›ыту негіздері

ПЩнніЈ коды: EOT 2207

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ®сенов С.С., педагогика “ылымдарыныЈ докторы, профессор

КурстыЈ масаты: СтуденттердіЈ инфокоммуникациялы› мЩдениетін ›алыптастыру, олардыЈ тереЈ білімге ›ол жеткізуін, кЩсіби деЈгейлерін Щлемдегі бас›а Щріптестерімен ›атынаса отырып йсіру, бЩсекелестікті жо“арылату. О›ыту процесін Їздіксіз жЩне толы› деЈгейін ба›ылау, сонымен ›атар а›паратты› ізденіс ›абілетін дамыту.

Деректемелері/Пререквизиттері: Компьютерлiк желiлер, Интернет жЩне мультимедиалы› технологиялар

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Жо“ар“ы о›у орындарында электронды› о›ытуды ±йымдастыру пЩн ретінде. Пайдалану саласы. Нормативтік сілтемелер. Жалпы ережелері. Электронды о›ытудыЈ субьектілері. љР жо“ар“ы о›у орындарында электронды о›ытуды жЇзеге асыру“а ›ойылатын жалпы талаптар. Электронды о›ытудыЈ телекоммуникациялы› ›амтамасыз етілуі. Электронды о›ытуды контентті ›амтамасыз ету талаптары. Жо“ар“ы о›у орныныЈ инфра›±рылымы. Электронды о›ыту жЇйесін кадрлармен ›амтамассыз ету талаптары. Электронды о›ыту барысында“ы академиялы› еркінділік.

°сынылатын Щдебиет:

 1. љаза›стан РеспубликасыныЈ президенті Н:Ш.НазарбаевтіЈ љаза›стан хал›ына жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз» 28.01.2011ж.

 2. љаза›стан Республикасында білім беруді дамытудыЈ 2011-2020 жылдар“а арнал“ан мемлекеттік ба“дарламасы.

 3. љаза›стан Республикасы Мемлекеттік стандарты СТ РК 1091-2002 «Программалы› ›±жаттардыЈ бірыЈ“ай жЇйесі, терминдер мен аны›тамалар».

 4. љаза›стан РеспубликасыныЈ «а›параттандыру» туралы заЈы. 11 ›аЈтар 2007жыл. №217-3.

 5. љаза›стан РеспубликасыныЈ «’ылым туралы» заЈы (Астана, А›орда 18 а›пан 2011ж).

 6. љаза›стан Республикасы Мемлекеттік стандарты (МС љР 34.016-2004). љашы›тан о›ытудыЈ техникалы› жЩне программалы› ›±ралдары. Жалпы талаптар. (ГОСО РК 5.03.004-2006).

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: ПрограммалаудыЈ жаЈа технологиялары

ПЩнніЈ коды: PZhT 2208

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Кенесары А.Б., информатика магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Delphi программалау ортасыныЈ кймегімен ›осымшаларды Щзірлеуді Їйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Программалау І жЩне Программалау ІІ , алгоритмдік тілдер жЩне обьектіге ба“ыттал“ан программалау

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Программалау туралы тЇсінік. Windows жЩне Delphi. Типтік ›осымшаларды жасау негіздері. Компоненттер. љасиеттер. Меню, таймер жЩне с±хбат. Файлды ашу жЩне пара›тау. ЖЇктелген программа терезесімен ж±мыс істеу негіздері. Tray Bar белгішесі. Программа терезесін стандартты емес жолмен жабу жЩне ›айта ›алпына келтіру. Ысты›” пернелерді дайындау жЩне пайдалану. Пернета›тамен ж±мыс істеудіЈ кейбір ерекшеліктері. Пернета›талы› шпион жЩне Hook-ты пайдалану. љ±жаттарды кодтау. Кодтал“ан ›±жаттармен ж±мыс істеу ерекшеліктері. С±хбаттарды ±йымдастыру, “бір йЈдеуші-кйп Щрекет” операциясы. Енгізу фокусын алмастыру. Графика жЩне Windows. Растрлы› бейнелерді кйрсету жЩне тЇрлендіру Щдістері. BitMap-ты Icon-“а айналдыру. љалпына келтілетін ресурстар. Орындалатын файлдыЈ ресурстарын бас›ару. Стандартты емес терезелерді Щзірлеу. Тіркеу жЩне деинсталляциялау. OLE Automation технологиясы.

љарапайым криптография. Шифрлау жЩне стенография.°сынылатын Щдебиет:

 1. Камардинов О., Жантелі Х. Delphi 5-6. О›у ›±ралы. Шымкент – 2002;

 2. 斗尊狀â Â.Â. Delphi 6. Учебный курс. М., 2001

 3. Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6. Справочное пособие. М., 2001.

 4. Бобровский С. Delphi 5. Учебный курс. М., 2001.

 5. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Delphi. Учебное пособие в 4-х частях, М., 1997-1998

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, тренинг

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 балды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалу тілдері теориясы жЩне трансляция Щдістері

ПЩнніЈ коды: РТТТА 2208

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

О›у жылы: 3-ші о›у жылы

О›у семестрі: 5

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Кенесары А.Б., информатика магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: алгоритмдер ›±ру амалдары мен Щдістерін о›ып білу, оларды формальды сипаттау жЩне орындау Щдістерін, программалау тілдерін ›±ру жЩне жЇзеге асырудыЈ жалпы концепцияларын о›ып білу. МЩліметтердіЈ жіктеулері мен типтері туралы тЇсініктерді ›алыптастыру. Объектіге ба“ыттал“ан программалау жЩне олардыЈ концеплиялары туралы тЇсініктерді ›алыптастыру. Синтаксистік, лексикалы› жЩне семантикалы› талдаулардыЈ негізгі тЇсініктерін о›ып білу.

Деректемелері/Пререквизиттері:

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жа›сы меЈгеру ›ажет, программа ›±ру алгоритмін, программалау тілдері мен негізін білуі керек.КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: МЩліметтердіЈ жіктелулері. ТиптердіЈ жЩне объектілердіЈ ›асиеттері. МЩліметтердіЈ объектілері, айнымалылар жЩне т±ра›тылар. МЩліметтердіЈ элементарлы› типтерін жЇзеге асыру. Объектіге ба“ыттал“ан программалаудыЈ (ОБП) концепцияларыныЈ бірі – инкапсуляция. Кластар жЩне объектілер. Программалау тілі синтаксисі. Жалпы синтаксистік ›а“идалар. ТілдіЈ синтаксистік элементтері. Аудару кезеЈдері. АударудыЈ формальды модельдері. Металингвистикалы› айнымалылар, ай›ын емес металингвистикалы› айнымалылар. Программалау тілдері семантикалары. Грамматиканы аны›тау. Бэкус-Наур формасы. Тілдер жЩне грамматикалаудыЈ жіктелуі. Хомском бойынша грамматиктердіЈ тйрт тЇрі. ТілдердіЈ жіктелуі. Лексикалы› талдау блогыныЈ есептері жЩне функционалдау. А›ырлы автоматты аны›тау. Детерминделген жЩне детерминделмеген а›ырлы автоматтар. Контексті бос тілдер. КБ-тілдер ›асиеттері.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования. Разработка и реализация, 2002 г.

 2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение.-СПб.:Питер, 2002 г.

 3. Бек Л. Введение в системное программирование.-М.:Мир.-1988 г.

 4. Под редакцией С.В.Симоновича Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗов 2001 г.

 5. Симонович С., Евсеев Г., Практическая информатика: универсальный курс. 1999 г.

 6. Кнут Д. Искусство программирования, 1,2,3. 1973 г.

Сабаберу Щдістері: лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар, интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана ›оры, объектіге ба“ыттал“ан программалар.

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Баспа ісіндегі компьютерлік жЇйелер

ПЩнніЈ коды: BIKZh 2209

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Асанова Ж.С., информатика магистрі, о›ытушы

КурстыЈ масаты: ПЩнді о›ытудыЈ негізгі ма›саты – ›азіргі баспа ісі мен жарнама ісінде пайдаланылатын компьютерлік програмалармен ж±мыс істеу принциптерін Їйрету.

ПЩнді о›ытудыЈ негізігі міндеті- баспа жЩне жарнама ісіндегі негізгі принциптер мен ›а“идаларды Їйрету. КурстыЈ еЈ негізігі ма›саты Adobe In Design, QuarkXpress, CorelDraw танымал жЇйелерін меЈгеру “ана емес, сонымен ›атар баспа ісіндегі тапсырмаларды шешу жЩне на›ты ›ою, баспа йнімдерініЈ дизайны жЩне оларды программалы› ›амсыздандыру болып табылады..ПЩнді игеру нЩтижесінде студенттер білуге міндетті:

 1. типографиканыЈ негізгі міндеттері (›аріп, кегль, сызбалы› Їлгі, интерлиньяж, и т.б.)

 2. макеттеу, тЇптеу, макет тЇпн±с›алары жйнінде тЇсінік.

 3. ТЇптеу жЩне макеттеу процесс барысын ›±раушы тЇсініктерді білу.

Жасау“а тиісті:

 1. Adobe Illustrator, Corel Draw графикалы› векторлы› ба“дарламаларында бейне макеттерін жасау жЩне редакторлеу

 2. Adobe Photosop растрлы› графикалы› ба“дарламасында бейнені ›±ру жЩне йЈдеу.

 3. Adobe In Design. ба“дарламасында баспа“а шы“ару барысында макеттеуді жЩне тЇптеуді ±йымдастыру.

 4. Компьютерлік графикада тЇстермен ж±мыс жасау тЩсілдерін білу

 5. Баспа“а шы“ару дайынды“ы барысында негізгі тЇстермен ж±мыс жасай білу.

 6. Баспа“а макет тЇпн±с›асын дайындау тЩсілдері.

Деректемелері/Пререквизиттері: МектептіЈ бейнелеу йнері, сызу курсыныЈ материалдары мен ЖОО орынында“ы Компьютерлік графика курсыныЈ материалдары.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Баспа ісініЈ негізгі тЇсініктері. Даму тарихы. Компьютерлік баспа жЇйелері. Баспаны дайындаудыЈ технологиялы› процесі. Баспа жЇйесініЈ интеграциялан“ан программалы› ›амсыздандырылуы. Публикацияны баспа“а дайындаудыЈ этаптары. ЖаЈа баспа Щзірлеу. Баспаны шаблон ретінде са›тау. Публикацияны баспадан шы“ару жЩне кЩсіби баспа“а Щзірлеу. Компьютерлік типографика. Баспа жЩне баспадан кейінгі іс Щрекеттер. Газет жЩне журналдарды тЇптеу негіздері. Компьютерлік графика. Графикалы› файлдардыЈ форматтары. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator программалары. Тиімді публикацияны дайындаудыЈ тренинг- этаптары. Баспа ісініЈ негізгі композициялары. PageMaker баспа жЇйесі. Adobe InDesign программасыныЈ ерекшеліктері: жЇйені орнату жЩне баптау, жаЈа версияларыныЈ мЇмкіндіктері. љаріптерді орнату жЩне баптау. љаріптер туралы негізгі тЇсініктер. Adobe TypeManager ба“дарламасымен ›аріптерді баптау негіздері. AdobeInDesign жЇйесініЈ интерфейсін баптау. Публикация макетін жасау. МакеттіЈ негізгі параметрлері. Публикация элементтерініЈ жиынты“ы. Публикация элементтерімен ж±мыс. Фреймдармен ж±мыс. МЩтінді импорттау жЩне редакторлеу. МЩтінмен ж±мыс. Суретті импорттау жЩне байланыстыру. ТЇстермен ж±мыс. љ±жатты тЇптеу. Фалдарды кітап ретінде біріктіру. PDF- ке экспорттау. CorelDraw 12 ортасында ж±мыс істеу. Программа интерфейсі. љ±жаттармен ж±мыс.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – 432 с.

 2. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с англ. В. Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 213 с.

 3. Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн: Практическое руководство по допечатной подготовке. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.

 4. Шапошников, А. Издательские компьютерные системы. Книга пользователя. [Текст]. - М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.

 5. Молочков. В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель. [Текст]. - СПб: БХВ-Петербург, 2004. - 736 с.

 6. Роуз, К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа. [Текст]. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 448 с.

 7. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.: "АСТПРЕСС СКД", 2002. –

640 с.

 1. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г. Компьютерная графика. Учебник. Петров М.П., Молочков В.П. СПб.: Питер, 2003 г.

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, сйздік Щдісі, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Компьютерлік желілер

ПЩнніЈ коды: KZh 2209

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Кенесары А.Б., информатика магистрі, а“а о›ытушы; Сейсеке Ж.Б., о›ытушы

КурстыЈ масаты: Компьютерлік желілер негіздерін Їйрену, жергілікті желілер технологияларын жЩне оларды ›олдау тЇрлерін меЈгеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін мектеп информатикасыныЈ базалы› ±“ымдарын, операциялы› жЇйелер, схемотехника негіздері, дискретті математика, ЭЕМ жЩне программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін жа›сы білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Компьютерлік желілер тЇсінігі жЩне тЇрлері. Сервер. Клиент. Желілер ›ызметі. Негізгі топологиялар. Топологияны таЈдау. Протоколдар, интерфейс, коммуникациялы› протоколдардыЈ стегі ±“ымдары. ЖелініЈ OSI деЈгейлерініЈ ма›саттары. Дискреттік мЩліметтерді тасымалдау негізі. КабельдердіЈ стандарттары. Физикалы› деЈгейде мЩліметтерді тасымалдау Щдістері. Компьютерлік желідегі коммутация Щдістері. ПакеттердіЈ коммутация принциптері. Жергілікті желілердіЈ негізгі технологиялары. 802.х. IЕЕЕ стандарттарыныЈ ›±рылымдары. ЖЇйелік архитектуралар. ETHERNET, TOKEN RING, TCP протоколдар. Жергілікті желілердіЈ коммуникациялы жабды›тауы. Желілі адаптерлердіЈ функция, мінездемелері жЩне кЇйге келтіру параметрлері. Концентраторлар. Кйпірлер жЩне коммутаторлар ар›асында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желініЈ технологиясы. Маршрутизаторларды топтастыру жЩне негізгі мінездемелері. ТСР/IР протоколдарыныЈ стегі. IР пакет ›±рылымы. IР желідегі адрестер. Маска ›олдану. ТСР/IР утилиттері. Желілі операциялы› жЇйелер. Функция жЩне архитектурасы. Локалды ресурстарды бас›ару. љазіргі заманда“ы операциялы› жЇйелерге шолу. Бас›арушы функциялары жЩне бас›ару ›±ралдары. љауіпсіздікті ›амтамасыз ететін архитектура. МЩліметтерді ›ор“ау Щдістері. Аутентификация Щдістері жЩне р±›саттарды бас›ару. љорларды тексеру.°сынылатын Щдебиет:

 1. 쮜卽雪窓 Á.Ä., 虔炡í Ñ.À. 蛟狀述 惟逸淆鎭存紅 遵鎭é. 嶋齬狀å 禎櫛訟å. –Ì.:遯宗ì, 2007. – 271 ñ.

 2. 煤調禎循 Ì.Ì. 柑猝 音柚僥 禎 怏烝寥泣張 «嵌逸淆鎭存酷 遵震». 嶋齬狀å 禎櫛訟å. –圖潗-間靭壯莘猝ê, 2007. – 184 ñ.

 3. 皎搖儼 Â.Ã., 皎搖儼 Í.À.嵌逸淆鎭存酷 遵震: 穽妖打鋌, 鎭蹴鏑謫僚, 穽剪適鏑û/ – 拮Á: 흔菴鎭蟻增脣 «勸鎭ð», 2006. – 960ñ.

4. Кожанов Ю.Ф. Интерфейсы и протоколы сетей следующего поколения: научно-популярное издание СПб., 2006. –218 с.

5. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации INTERNET. М:ИНТУИТ.РУ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 – 832 с.6. Самоучитель по работе с компьютерной сетью. ПК с нуля. Пособие для начинающих опытных пользователей ПК. Москва «Альянс-пресс» 2003. – 495с.

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.