Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет11/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   53

Деректемелері/Пререквизиттері: Математикалы› талдау. Алгебра. Физика. Программалау тілдері.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Студенттердi дискреттiк математиканыЈ негiзгi бйлiмдерi жЩне олардыЈ ›олдануларымен таныстыру. Б±л информатика мамандарын дайында“анда бас›а курстарды д±рыс меЈгеруге мЇмкiндiк бередi. Курсты о›ы“анда дискреттi объектiлер, шектi жиындар, буль функциялары, айтылымдар алгебрасыныЈ формулалары, графтар жЩне тiзбектер жЩне ›±пиялар теориясыныЈ проблемаларымен танысады.

Студенттер жо“ар“ы о›у орнында ›арастырылатын стандартты› ба“дарлама бойынша дискреттi математика жайында ›ажеттi на›ты мЩлiметтер алады. Кйп ›олданылатын практикалы› есептердi шы“аруда, студенттерге келтiрiлген т±жырымдарды дЩлелдеу жЩне жатты“уларды орындау студенттердiЈ дискреттi математиканыЈ Щдiстерiн меЈгеруге мЇмкiндiк бередi.

Тривиальды емес алгоритмнiЈ мысалдарыныЈ ›орын толы›тырады. Дискреттi математиканыЈ типтiк есептерiнiЈ шешу алгоритмi жЩне математикалы› объектiлердi абсолюттi программалау жолдары жас программистерге ›ажеттi, себебi белгiлi алгоритмдердi конструкциялауда да“дыныЈ артуына Щкеледi.

Жиындар, ішкі жиындар жЩне элементтер. Жиындар алгебрасыныЈ теЈдігі°сынылатын Щдебиет:

 1. Мендельсон Э., Введение математическую логику. Наука, 1984

 2. Нефедов П.С., Осипова Л. Курс дискретной математики,М.,1998

 3. Уилсон Р. Введение в теорию графов.- М.,1977 г

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Графтар теориясы

ПЩнніЈ коды: GT 1203

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Жарменова Б.К, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: СтуденттердіЈ графтар теориясыныЈ негізгі ±“ымдарын меЈгеріп, комбинаторика есептерін шешу мен граф ›±рудыЈ Щдістерін Їйренуге басты назар аударылады. Сонымен ›атар студенттердіЈ а›ыл-ойын йзініЈ ›азіргі а›парат мЇмкіншіліктерін, ›абілеттерін ны“айту“а жЩне кездейсо› заЈдылы›тарын танып-білуге ба“ыттал“ан. «Графтар теориясы» курсы студенттердіЈ абстрактілі, алгоритмдік ойлау мЩдениетін ›алыптастыру Їшін йте ›ажет.

Деректемелері/Пререквизиттері: Математикалы› талдау; Дискреттік математика; Математикалы› логика; Информатика.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: љарапайым ±“ымдар (тЇсініктер) мен аны›тамалар. Кйбейту мен ›осу ›а“идасы ( принципі). Орын ауыстыру, орналастыру мен Їйлестіру. Графтар дЩрежесініЈ ›асиеттері. Эйлер теориясы Ба“ыттал“ан графтар. Графтардын еЈ ›арапайым ›асиеттері. Ашы› (дерево) жЩне т±йы› (цикл) графта𠱓ымы. Жазы› графтар ›асиеттері. Ашы› графтар ›асиеттері. Эйлер графтарымен ›олды Їзбей сызу есептері. Ілулі граф. Ілулі графта“ы ›ыс›а жолдар жЩне ›ыс›а маршруттарды ›±рудыЈ Форда алгоритмі. Графта ›ыс›а жол іздеу. Графта“ы ара-›ашы›ты›тардыЈ сипаттамалары. Графты орап йту. Графтарды бояу жЩне Зыков алгоритмі. Ба“ыттал“ан графтар жЩне Форд-Фалкерсон алгоритмі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов,М.,2001

 2. Иванов Б.Н. Дискретная математика для программистов. Учебник СПБ. Ланв. 2002.

 3. Белов Теория Графов, Москва, «Наука»,1968.

 4. Жетпісов љ., Математикалы› логика жЩне дискретті математика, љара“анды, 2008

 5. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1980.

 6. Исмагилов Р.С., Калинкин А.В. Матеpиалы к пpактическим занятиям по куpсу: Дискpетная математика по теме: Алгоpитмы на гpафах. - М.: МГТУ, 1995

 7. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. – М.: Высшая школа, 2002. – 384 с.

 8. Куликов В. В. Дискретная математика (учебное пособие). М., РИОР, 2007. 174 с.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 퇸俺鎭ó æЇ虞音諸炙Ј 燮筑鎭攸債葉û

ПЩнніЈ коды: EZhA 2204

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ÆЇ嗾正焉 Á.Ê., 茵燼增ð, а“а окытушы

КурстыЈ масаты: есептеуіш техниканыЈ ›азіргі заман“а сЩйкес а›параттарымен жабды›тарын пайдаланып жйндей алатын мамандар даярлау. Есептеуіш техниканыЈ негіздерін о›у; Есептеуіш техника ›±ралдарыныЈ ›±рылу принциптері жЩне ЩртЇрлі ЭЕМ кластарыныЈ негізгі ерекшеліктерін о›у; Ба“дарламалы› ›±ралдармен компьютерді тексеру; Дербес компьютердіЈ дамуыныЈ ба“ыттарымен танысу.

Деректемелері/Пререквизиттері: математиканы жа›сы меЈгеру ›ажет, графикалы› файлдармен ж±мыс істеу негіздерін білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: «퇸俺鎭ó æЇ虞音諸炙Ј 燮筑鎭攸債葉û» пЩнi –мемлекеттік білім беру стандартына сЩйкес біліктілік пен білім алуды ›амтамасыз етіп, дЇниетану жЩне жЇйелі ойлау ›абілетініЈ ›алыптасуына ы›пал етеді. ЭЕМ даму кезеЈдері. ЭЕМ-ніЈ ішкі жЩне сырт›ы ›±рыл“ылары. Каналды› жЩне шиналы› системотехника. Микропроцессор жЩне жады. Енгізу мен шы“арудыЈ базалы› жЇйелері. ЭЕМ сЩулеті дамуыыныЈ ›азіргі тенденциялары.

љазіргі есептеуіш техниканыЈ дамуы тенденциясы.°сынылатын Щдебиет:

 1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере под.редакцией И.В. Макаровой.-2-е издание. –М.:“Финансы ис статистика“, 1998 г.

 2. Т. Бродман. 3D StudioMax 4. –Санкт-Петербург, 2002 г.

 3. С.Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика. –М.:“Акт-пресс книга“, 2005г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойлады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љолданбалы программалы› жабды›тау

ПЩнніЈ коды: KPZh 2204

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ÆЇ嗾正焉 Á.Ê., 茵燼增ð, а“а окытушы; Асанова Ж.С., о›ытушы

КурстыЈ масаты: ПЩнді о›ытудыЈ негізгі ма›саты – математика, графика жЩне статистика бойынша ›олданбалы программалар пакеттерін ±сынатын маЈыздыра› ›асиеттері мен мЇмкіндіктерін о›ып білу. ПЩнді о›ытудыЈ міндеттері:

 1. Берілген графикалы› жЩне баспалы› пакеттерге тЩн функцияларды о›ып білу.

 2. ’ылыми салада ›олданбалы программалы› ±›сас пакеттерініЈ міндеті туралы тЇсінік ›алыптастыру;

 3. Web-беттерді біріктіретін ›±рауыштардыЈ негізгі тЇсініктері мен аны›тамалары туралы тЇсініктерді ›алптастыру;

 4. КЩсіп›ойлы› ›ызметте ›олданбалы программалаудыЈ да“дысын пайдалана білуді ›алыптастыру.

ПЩнді о›ыту нЩтижесінде студенттер міндетті:

 1. љолданбалы программалаудыЈ графикалы› пакеттерініЈ ›асиеттер мен мЇмкіндіктері туралы тЇсінігі болу.

 2. Математика жЩне статистика пакеттердіЈ негіздерін білуге: Maple, Mathematica, MathLab, MathCad.

 3. љолданбалы программалар пакеттерін жалпы концепция бойынша бойынша ›±ру жЩне жЇзеге асыру с±ра›тарын білуге.

 4. Тексттерді тани білу, Їш йлшемді графикалар жЩне анимация пакеттерімен (Fine Reader, 3D Studio жЩне т.б.) ж±мыс істеу практикалы› да“дылар алу.

Деректемелері/Пререквизиттері: Матемаматикалы› анализ, дискретті математика, информатика, программалау тілдері, жЇйелі жЩне ›олданбалы программалау.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Мультимедиа интерактивті технологиялары ›оз“алыссыз бейне, видеобейнелер, анимациялар, текстер жЩне дыбысты› ›атарлар“а ж±мысты ›амтамасыз ету. Коммерциялы› графика. Коммерциялы› графикалардыЈ а›паратты› технологияда, таблицалы› процессорларда, мЩліметтер базаларында жЩне екі немесе Їш йлшемді графикті бйлек жергілікті файлдарда са›талатын а›параттардыЈ кйрінуін ›амтамасыз ету. Иллюстративті графика. Иллюстративті графиканыЈ а›паратты технологиялары ЩртЇрлі тексті ›±жаттар“а регулярлы тЇрде ЩртЇрлі геометриялы› фигуралар (векторлы› графика) жЩне де регулярлы емес ›±рылымдар – пайдаланушы суреті (растрлі графика) иллюстрациялар ›±ру“а мЇмкіндік береді. ’ылыми графика. ’ылыми графиканыЈ а›паратты технологиялары картографиялар есептер мен химиялы›, математикалы› жЩне де бас›а да формулалары бар “ылыми есептерді йрнектеуге ›ызмет ±сын“ан.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Батырова Л.Т. . «MATHCAD – ›олданбалы ба“дарламалау пакеті» љ.А.Ясауи атында“ы ХљТУ, Т±ран баспасы, 2008 ж; ТЇркістан;

 2. Аверин А. Стеклянные и металлическое поверхности. Москва. 2006

 3. Бондеренко С. Двораковская М. 3 d max. Москва. 2004

 4. Гашников С. 3 d studio Max. Москва. 2005

 5. Молочков В.П., Компьютерная графика для интернета. Самоучитель. – Спб.: Питер, 2004-368 с.: ил.

 6. В.П.Дьяконов Компьютерная математика. Теория и практика. М.:Нолидж,2001.1296c.

 7. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., MathCAD 8 PRO в математике, физике и Internet. М.,2000

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, сйздік Щдісі, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Объектіге ба“ыттал“ан программалау

ПЩнніЈ коды: OBP 2205

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы , таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Шамсиева Н.С. -а“а о›ытушы

КурстыЈ ма›саты:

- программалау ЩдістерініЈ негізінде Їлкен жЇйелерді жасау Щдістерін студенттерге Їйрету;

- Модельдеуші алгоритмді ›азіргі программалау тілдері ар›ылы ЭЕМ-де программаларды жЇзеге асыру;

- на›ты жЇйені программалау Щдісі мен формализация жЩне алгоритмизация Щдістерін Їйрету;

Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау Щдістерін, а›паратты› жЇйелер негіздерін о›ыту;

љазіргі заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкіндіктерін ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсіндіру.Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін алгоритм жЩне оныЈ ›асиеттерін, программалау тілдерін жа›сы білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Жо“ар“ы деЈгейлі программалау тіздерініЈ негізгі конструкциялары. Берілгендер типі жЩне операциялар. Структуралы› программалаудыЈ негізгі конструкциялары. Енгізу-шы“аруды ±йымдарстыру, функциялар, айнымалылардыЈ тЇрлері. Ба“дарламаныЈ ›±рылымы, н±с›аушылар жЩне адрестік арифметика. UML тілі жЩне программалау. Объектіге ба“ыттал“ан ба“дарламалудыЈ жабды›тары: ›асиеттері жЩне принциптері, класстар, м±рагерлік, полиморфизм жЩне оныЈ орындалуы, функциялар жЩне класстар шаблоны, ›±рал жабды›ты› программалау жЇйесін таЈдау, олардыЈ ерекшеліктерін зерттеу. Объектіге ба“ыттал“ан анализ жЩне жоспарлау методикасы. Ба“дарламалы› жабды›тардыЈ ймір сЇру циклі, UML тілі жЩне объектіге ба“ыттал“ан анализ, диаграммаларды› тЇрлері, класстар диаграммалары, объектіге ба“ыттал“ан анализ жЩне жоспарлауда Rational Rose Case жабды“ын ›олдану.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Ермеков Н.“Есептеуіш техника негіздері”,

 2. Камардинов О.“Visual Basic ортасында программалау“,

 3. Дінисламов Ж. “Visual Basic ортасы”

Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, сйздік Щдісі, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Деректер ›оры жЩне а›параты› жЇйелер

ПЩнніЈ коды: DKAZh 2205

ПЩнніЈ типі: КЩсіптендіру, міндетті пЩн

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ЖЇсіпбек Б.К., магистр, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты:.

Казіргі заман“ы мЩліметтер ›орыныЈ теориялы› негіздерін, мЩліметтер ›орын жасау жЩне олармен ж±мыс істеу принциптерін Їйрену, студенттерді ЩртЇрлі информациялы› жЇйелерде мЩліметтер ›орымен ж±мыс істеуге ›ажетті біліммен ›аруландырып, да“дыларын ›алыптастыру болып табылады.Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Программалау

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

МЩліметтер ›орыныЈ пайда болу жЩне даму тарихы. А›паратты› жЇйелердіЈ архитехтурасы. А›паратты› жЇйелердіЈ классификациясы. Жергілікті а›паратты› жЇйелер жЩне компьютерлік желілердегі а›паратты› жЇйелер. А›паратты› жЇйедегі мЩліметтер ›оры. САSE - технология. МЩліметтер ›орыныЈ модельдері: иерархиялы›, желілік, постреляциялы›, кйпйлшемді. МЩліметтер ›орын берудіЈ деЈгейлері: ›олданушылы›, концептуалды› жЩне физикалы›. МЩліметтер ›орыныЈ физикалы› жЩне логикалы› тЩуелсіздігі. МЩліметтер ›орын жобалау. Реляциялы› модель. Атрибут (йріс, ба“ана). Кортеж (жазба, жол). љатынас (кесте). Нормаль формалар. Ал“аш›ы жЩне сырт›ы кілттер. Реляциялы› алгебраныЈ амалдары. МЩліметтер ›орында а›параттарды ›ор“ау. МЩліметтер ›орын бас›ару жЇйесі (МљБЖ). SQL тілі. Жо“ары деЈгейдегі программалау тілдерін пайдаланып мЩліметтер ›орын программалау.°сынылатын Щдебиет:

 1. Золотова С.И. Практикум по Access. Финансы и статисктика, Мосвква, 2000.

 2. Джулия Келли, Самоучитель Access 97. Питер. Санкт – Петербург, 2000.

 3. Робинсон С. Access 2000. Учебный курс.

 4. Глушаков С.В.,Ломотько Д.В. Базы данных. – Харковь: Фолио; М.:ООО «Издательство АСТ», 2002.

 5. Хомоненко А.Д., Цыганков В. М., Мальцев М.Г. Базы данных. Учебник для высших учебных заведений/ Под ред.проф. А.Д. Хомоненко. – Санкт –Претербург: «КОРОНА принт», 2000.

 6. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных.–Харков:Фолио; М.:ООО«Издательство АСТ», 2002.

 7. Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг SQL – полное руководство, 2000.

 8. Архангельский А.Я., «Язык SQL в Delphi5». – Москва, Издательсьво «Бином», 2000.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Перифериялы› ›±рыл“ылар

ПЩнніЈ коды: PK 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ЖЩкіш А.Н.- информатика магистрі

КурстыЈ масаты: студенттерге перифериялы› ›±рыл“ыларыныЈ тЇрлері жЩне ›осылуын, физикалы› ж±мыс істеу принциптерін жЩне техникалы› сипаттамаларын кйрсету, ›ажетті перифериялы› ›±рыл“ыларын таЈдау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Есептеу жЇйесініЈ архитектурасы.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Есептеу жЇйесінде енгізу-шы“ару ›±рыл“ыларыныЈ орны. Интерфейс ±“ымы. Перифериялы› ›±рыл“ыларыныЈ негізгі бас›ару принциптері. Перифериялы› ›±рыл“ылар жЩне бас›а ЭЕМ тЇйіншектерімен а›парат алмасу жолдары. Перифериялы› ›±рыл“ыларыныЈ контроллері, негізгі фукциялары жЩне техникалы› мЇмкіндіктері. Енгізу-шы“ару интерфейстерініЈ класификациясы, негізгі параметрлері жЩне техникалы› сипаттамасы. ISA, EISA, PCI, SCSI, VLB системалы› интерфейстері. Centronics, RS-232C, RS-423, RS-432 байланыс интерфейстері. ДисплейлердіЈ негізгі ж±мыс істеу принциптері. Дисплейлік процессорлар. Баспа ›±рыл“ыларыныЈ тЇрлері, класификациясы, ж±мыс істеу принциптері. Кодты› планшеттер. Графикалы› а›паратты енгізу Щдістері. Есептеу жЇйесініЈ байланыс ›±рыл“ылары. Сырт›ы есте са›тау ›±рыл“ылары.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Ларионов А.М., Горнец М.М. Периферийные устройства в вычислительных системах. Учебное пособие для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1991ж

 2. В.Б. Бродин, И.И. Шагурин. Микропроцессор i486. Архитектура, программирование, интерфейс. -М.: "Диалог-МИФИ", 1993, -240с.

 3. Иванов Е.Л.,Степанов И.М.,Хомяков К.С. Периферийные устройства ЭВМ и систем. Учебное пособие для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1987.

 4. Савета Н.Н. Периферийные устройства ЭВМ. -М.: Машиностроение, 1987.

 5. Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Символды› математика

ПЩнніЈ коды: SM 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 4

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Алибаева Н.Е., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: ПЩнді о›ытудыЈ негізгі ма›саты- студенттерді мЩтіндік, формулалы› жЩне графиктік редактор ретінде де ›олдану“а болатын ›уатты есептеуіш жЇйе- Maple программасымен таныстыру.

Деректемелері/пререквизиттерi: алгебра, математикалы› талдау, дискретті математика, ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика, программалау тілдері, санды› Щдістер, тиімділік Щдістері, операцияны зерттеу.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Maple жан-жа›ты ойластырылып жасал“ан компьютерлік математика жЇйесі. Ол математикалы› жЩне со“ан жа›ын барлы› пЩндердіЈ жай есептеулерінен бастап кЇрделі есептеулеріне дейін шеше алады. Физикалы› ›±былыстардыЈ математикалы› моделін жасайды. Кйркем графика салады. Тек символды есептеулерді “ана емес санды› есептеулерді де жЇргізеді жЩне оны графиктік тЇрдегі кйркем кескінін салады
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.