Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет10/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   53

ДÙріс беруші: Аубакирова Ж.К. -а“а о›ытушы


КурстыЈ масаты: 줘“菴足閃à ›±宗 靭桎哀依燼ÿ證, ›鏑菴裝乙執í 涅蓀乙ó æЩ張 蓀“菴足閃贍姓 鎭蹴鏑謫證 膣調薏 òЇ嗾炙ê ›贍哄診增弘ó æЩ張 茵豹›診庄弘ó; 蓀“菴足閃陝û 涅蓀乙ó Щ牙增儼³ 靭í ûЈ“纖薏乙終裝Ј 幽葉茁淸魏打ÿ證í Ї昱奄ó; 蓀“菴足閃贍û› й炙隣³ ›±宗 劉銳Ј鴨諸 膣調薏 òЇ嗾炙ê 悚宗; 蓀“菴足閃贍û› ›±調陰燮液 ±熉隣葉執宗 æЩ張 鏑燮液Ј 놜怨 ›±終薏荏 膣調薏 ±“忽 ›贍哄診增弘ó; 蓀“菴足閃贍姓液Ј 震綎녠 æЇ虞嗾炙Ј æ±荏ñ 놉鎭ó 胞倧診終í Ї昱奄ó; 蓀裔薏› (張陞豫³) 蓀“菴足閃贍姓 祉陰儼논³Ј 贍牒淳祉í, 茁粧蟾茁嗾í æЩ張 遵茵粧凹葉惚 Ї昱奄ó; 蓀裔薏› 蓀“菴足閃贍姓 祉陰儼논³Ј ›±調ë-焌雩陝菴終靭í æ±荏ñ 놉鎭ó 놉劉足녠鎭諸í ›贍哄診增弘ó; ›陝菴é 菴 小ð 嚴俺鎭遭³ 穽蟾震魏薏› æЇ銳愼 葉弘ó Ї膨í 蓀“菴足閃贍û› ›前忽胞乙終í 縯焌ó“à Ї昱奄ó.

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” курсы, Программалау

ПЩн бойынша берілетін тапсырмаларды толы› меЈгеру Їшін мектеп курсында“ы информатиканы жа›сы меЈгеру ›ажет.КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Компьютердегі есептерді шешудіЈ негізгі кезеЈдері. ЕсептіЈ ›ойылуы жЩне программаныЈ спецификациясы. Процессор алдында“ы ›±ралдары.

љазіргі кезегі программалау тілдеріндегі негізгі ›±раушылары:С, С++, Java, Prolog. Жо“ары деЈгейдегі тілдердегі программа. Стандартты деректер типі. Енгізу жЩне шы“ару ±йымы. Базалы› бас›ару ›±раушысы. Файлды› жЇйе, тЇзу жЩне дЩйекті ену файлдары. Массивтер. Процедуралар жЩне функциялар. Символды› а›параттарды йЈдеу. Кйрсеткіштер. љ±рамдас ›±рамдары. ДеректердіЈ динамикалы› ›±рамдары. ДеректердіЈ абстрактілі ›±рамдары. Рекурсивті алгоритмдерді программалау. ПрограммалаудыЈ ›азіргі заман“ы технологиясыныЈ негізгі принциптері: структуралы›, модульдік, обьектіге ба“ыттал“ан.

Программалы› ›амтамасыздандырудыЈ сенімділігі: (Pascal, Delphi, Quick Basic, Visual Basic, C, C++) тестілеу жЩне программаны йЈдеу, тасымалдау Щдістері. Программа сапалы“ыныЈ критерийлері. ПрограммманыЈ верификациялары жЩне ›±растыру Щдістері. Компиляция жЩне интерпретация. КомпиляцияныЈ негізгі кезеЈдері. Компиляторды жЩне ЩртЇрлі генератоларды ›±ру. љ±руды автоматтандыру жЩне трансляторлардыЈ мобильділігі.°сынылатын Щдебиет:

 1. 袞日謫妖 Ñ.À. «Turbo Pascal» - 拮á.: 흔菴鎭蟻增脣 «勸鎭ð», 2001-496 增ð.

 2. 츈遵循 À.È.嶋夭 穽謫調壹寮荻城ü: Pascal 7.0. 행菴婆 è 靭桎液 撓 釣袍杖ÿ. – 2 了ä. 渟釣調á. è 哀ï. – Ì.: «쾌贍謫-京焞», 2003-256 增ð.

 3. 쮜倧쮜倧 Í. «잼莘鳥嫉û è 增宗攸債û 菴牆紅»: 躬ð. ñ 陝紳.- 2-å 了ä., 2001-352 增ð.

 4. 斗尊狀â Â.Â. «凌趙î 宮仲贍ü 7.0.» 壯妬蟻裝é 有猝. 嶋齬狀å 禎櫛訟å-Ì.: «孔泣仰», 1997-616 增ð.

 5. Абрамов С.А. , Гнездилова Г.Г. и др. Задачи по программированию. Москва. Наука. 1988г.

 6. Чеблаков Б.Г. Сборник задач по программированию на языке Паскаль. Учебное пособие. НГУ, Новосибирск. 1991г.

 7. Франкен Г., Рюттен Т. Турбо Паскаль 7.0. –К: Торгово-издательское бюро ВНV , 1997г.

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіби ›аза› (орыс) тілі

ПЩнніЈ коды: KK(O)T 2206

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : ®сенов С.С., педагогика “ылымдарыныЈ докторы, профессор

КурстыЈ масаты: ›аза› (орыс) тілініЈ орфоэпиялы› грамматикалы› жЩне стилистикалы› нормаларын Їйрету

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “љаза› тілі” жЩне “Орыс тілі” ïЩ庄儼논³Ј 有猝診終.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: КЩсіби ›аза› (орыс) тілінде маманды›тыЈ пЩндік негіздеріне кіріспе. КЩсіби ›аза› (орыс) тілі -адам іс-ЩрекетініЈ белгілі аясын (маманды›тыЈ ерекшелігін есепке алып) ›амтамасыз ететін пЩндік феномен. ПЩндік-тілдік материалдарды меЈгеруді ›алыптастыру негіздері. ОныЈ кЩсіби ›аза› (орыс) тілінде айтылатын базалы› категориялы›-тЇсінік аппараты. љаза› (орыс) тіліндегі кЩсіби терминология.

Арнайы кЩсіби ба“ытта“ы материал жЩне оны берілген кЩсіби жа“даяттарда пайдалану. љаза› (орыс) тілінде маманды› бойынша пЩн салалары мазм±нына сипаттама.

КЩсіби ›±зыреттілік: ›аза› (орыс) тіліндегі мЩтіндерден ба“дар алу, кЩсіби мазм±нда монологты баяндау жЩне т.б.

КЩсіби ›аза› (орыс) тілініЈ маманды› пЩндерімен байланысы. КЩсіби ›аза› (орыс) тілін трансформациялау жЩне дифференцациялау.°сынылатын Щдебиет: 1.Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык.

Практический курс (учебное пособие) –Алматы, «Санат», 1995 г.

2.Метса А.А., Алликметс К.П., Судавичене Л.В. Русский язык.

Аудиовизуальный курс: М. Высшая школа, 1991г.

3.Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс.М.Высшая школа, 1991 г.

4.Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка, Алматы, 1992г.Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілі

ПЩнніЈ коды: K-bsht 2207

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : ®сенов С.С., педагогика “ылымдарыныЈ докторы, профессор

КурстыЈ масаты: Студентке шетел тілін практикалы› т±р“ыда меЈгеру Їшін жеткілікті білім жЩне да“ды ›алыптастыру; Шетел тілінде коммуникативтік іс - ЩрекеттіЈ ауызша жЩне жазбаша тЇрлеріне машы›тандыру; ПЩнді о›ыту барысында меЈгерген білім мен да“дыларды йз бетінше жетілдіру жЩне тереЈдетуге да“дыландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: тілін о›ып-Їйреніп жат›ан елдіЈ тарихы, мЩдениеті, саясаты, экономикасы туралы мЩліметтермен таныстыру.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: : КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілінде маманды›тыЈ пЩндік негіздеріне кіріспе. КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілі - адам іс-ЩрекетініЈ белгілі аясын

( маманды›тыЈ ерекшелігін есепке алып) ›амтамасыз ететін пЩндік феномен.

ПЩндік-тілдік материалдарды меЈгеруді ›алыптастыру негіздері. ОныЈ кЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілінде айтылатын базалы› категориялы›-тЇсінік аппараты. КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тіліндегі кЩсіби терминология. Арнайы кЩсіби ба“ытта“ы материал жЩне оны берілген кЩсіби жа“даяттарда пайдалану. КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілінде маманды› бойынша пЩн салалары мазм±нына сипаттама.

КЩсіби ›±зыреттілік: кЩсіби ба“ыттал“ан шетел тіліндегі мЩтіндерден ба“дар алу, кЩсіби мазм±нда монологты баяндау жЩне т.б. КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілініЈ маманды› пЩндерімен байланысы. КЩсіби ба“ыттал“ан шетел тілін трансформациялау жЩне дифференцациялау.°сынылатын Щдебиет:

1. Жанабаева К. «Basic English»

2. Дудкина А.П. «Английский для делового общения»

3. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С.. Английский язык. Москва, 1991.4. Игнатова Т.Н. Английский язык. Москва, 1992.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 흡切鏃城凹陝ûЈ 鎭典薏› 張陞醴儼³

ПЩнніЈ коды: ITN 1201

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1-ші

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: ÆЇ嗾正焉 Á.Ê. , магистр, а“а окытушы

КурстыЈ масаты: 흡切鏃城凹陝ûЈ 締庄閃孼診蟻äi ±“忽菴終: à›檉調窒燮 鎭典證裝Ј 張ãiçi, 打替薏› 設桎茵窒燮 鎭典證, 贍莘鳥嫉鴨ð 鎭典證, 贍莘鳥嫉鴨ð 震i隣iëiãiíiЈ 陝贍了i, à›檉調窒û› 溢鴨蟻鴨ó æЩ張 妖切鏃城凹陝ûЈ 遵茵粧凹贍û› 張ãiçi 膣調薏 òЇñiíiê ›贍哄診增弘ó æЩ張 茵豹›診庄弘ó.

Деректемелері/Пререквизиттері:- Информатика; - Программалау технологиясы .

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: ИнформатиканыЈ пайда болуы жЩне дамуы. Есептеу техникасыныЈ даму тарихы. ИнформатиканыЈ “ылым ретінде пайда болуы. Информатика ›±рылымы. ’ылыми зерттеулердіЈ ба“ыттары (теориялы› информатика, а›параттандыру ›±ралдары, а›паратты› технологиялар, Щлеуметтік информатика). А›парат философиялы› категория ретінде. А›паратты тЇрлендіру. Хабарды сигналдар кймегімен жеткізу. А›паратты йрнектеу формалары. Статикалы›. Динамикалы›. Кодтау. Декодтау. А›паратты› жЇйелер (АЖ). А›паратты› жЇйе ±“ымы. А›паратты› жЇйелердегі процесстер. А›паратты› жЇйелердіЈ ›±рылымы мен топтасуы. ЭЕМ – программалы› бас›арылатын цифрлы автомат. Тьюринг машинасы. Пост машинасы. А›параттарды йрнектеу Їшін санау жЇйесін таЈдау. Санды› а›паратты бір санау жЇйесінен екінші санау жЇйесіне кйшіру. Теріс сандарды йрнектеу. Санды› а›параттардыЈ ›ателіктері. Логикалы› бульдік айнымалы. Логикалы› функция. Логикалы› алгебраныЈ элементар функцияларыныЈ ›асиеттері. Тьюринг машинасы жЩне Пост машинасы кймегімен алгоритм ±“ымын ай›ындау. МарковтыЈ нормальды алгоритмдері. Маккарти бойыша рекурсивті алгоритмдер. Алгоримдер ар›ылы шешілмейтін есептер. АлгоритмніЈ кЇрделілігі ±“ымы. АлгоритмніЈ асимпотикалы› кЇрделілігі. ЕсептіЈ кЇрделілігі.Шр тЇрлі алгоритмдердіЈ тиімділігін салыстыру. Рекурсивті алгоритмдер. Іздеу жЩне таЈдау алгоритмдері. С±рыптау. Детерминенделген алгоритмдер. Ы›тималды›тар алгоритмдері. Санды› ы›тималды› алгоритмдері. Монте Карло алгоритмі. А›паратты› модельдеу. Модельдеу туралы ±“ым. Модельдерді ›±рудыЈ негізгі кезеЈдері. Формальдау. Математикалы› модельдеу жЩне есептеу алгоритмі. ИнформатиканыЈ семантикалы› негізі. Компьютерлік семантикалы› жЇйелер. Семантикалы› а›парат. Семантикалы› амалдар. Семантикалы› обьектілер.

°сынылатын Щдебиет:

1. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: Учебное пособие для вузов. -2-е изд. перераб. и доп.- М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 312 с., ил.

2. Информатика: Учебник.- 3-е перераб. Изд./ Под ред. проф. Н.В. Макаровой. Москва, 2001г –768 стр.

3. Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. Для вузов. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, 2001г - 328 стр.

4. Вирт Н. “Алгоритмы и струтуры данных“ 2-е изд. С-Петербург, 2001г –352стр.

5. Балапанов Е.љ., Б.Бйрiбаев, Г.Мадиярова. “ЖаЈа а›паратты› технологиялар“ – Алматы, 2000 ж.6. Бурин Е.А. “Введение в основы информатики и вычислительной техники“ Курс лекций.- Алматы, 1988г – 144 стр.

Сабаберу Щдістері: демонстрация, тренинг.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: А›паратты› технологиялар

ПЩнніЈ коды: АТ 1201

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: М±ратова Г.-информатика магистрі

КурстыЈ масаты: А›паратты› технологияныЈ ›азіргі заман“а сЩйкес а›паратты› жабды›тарын пайдалана алатын, алын“ан білім мен практикалы› біліктілігін “ылыми-жаратылыстану пЩндерін о›уда, сонымен ›атар, курсты› жЩне дипломды› ж±мыстарды жазуда ›олдана білетін мамандарды дайындау. «А›паратты› технологиялар» курсы шеЈберінде студенттерді кЩсіби дайындаудыЈ негізгі ма›саттары: о›у Їрдісінде а›паратты› технологияны кеЈінен ›олдана білу да“дысын ›алыптастыру; бйлінген а›паратты› ресурстармен ж±мыс істегенде о›у Їрдісінде а›паратты› технология ›±ралдарын тиімді ›олдану“а о›ыту; а›паратты› технология ›±ралдарын дамыту жЩне жетілдіру жа“дайында студентке йздігінен о›у, йзіндік даму жЩне йздігінен іске асыру“а ›ажетті шы“армашылы› потенциалын дамыту болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері:. Информатика

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: À›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫乙𠱓忽û. À›檉調ò ±“忽û, ›葉猥窒儼³ æЩ張 ›±調隣û 小足녈³. Λ泓昶ûЈ à›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫證 æЩ張 小蹂ì æЇ虞嗾庄å ›鏑菴腸. А›паратты› технологияныЈ пайда болуы мен даму кезеЈдері. А›паратты› технологияныЈ тЇрлері жЩне оларды ›олдану мЩселелері. À›檉調窒û› 鎭蹴鏑謫裝Ј à›檉調窒û› 縯宋û›診終. 흡鎭存奄 鎭蹴鏑謫乙ð. 嵌逸淆鎭足녠 蓮蹂音ð. 펙蹂音遭³Ј òЇ足儼³, ›昏靭祉.Электронды› пошта технологиясы. 淃剽贍û› 遵躁儼.驚蟻震靭怏贍û› 鎭蹴鏑謫乙ð. Мультимедиа жйнінде тЇсінік.Мультимедиалы› о›ыту ба“дарламаларын дайындау.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Internet-технологии. – Режим доступа: http://citforum.ru/internet/. – Загл. с экрана.

 2. Информационные технологии. – Режим доступа: http://www.itstan.ru/content/view/165/252/. – Загл. с экрана.

 3. Информационные технологии. Жуковский О.И. – Томск, Изд-во ТУСУР, 2003.

 4. Информационная технология. Советов Б.Я. — М.: Выс­шая школа, 1994

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг

Баалау Щдісі: кредит о›ыту жЇйесі бойынша ба“алау йлшемдерін ›олдана отырып ба“а ›ойлады

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана›оры

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Программалау

ПЩнніЈ коды: Prog 1202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, таЈдау компоненті

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шамсиева Н.С. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: программалау ЩдістерініЈ негізінде Їлкен жЇйелерді жасау Щдістерін студенттерге Їйрету; Модельдеуші алгоритмді ›азіргі программалау тілдері ар›ылы ЭЕМ-де программаларды жЇзеге асыру; на›ты жЇйені программалау Щдісі мен формализация жЩне алгоритмизация Щдістерін Їйрету; Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау Щдістерін, а›паратты› жЇйелер негіздерін о›ыту; љазіргі заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкіндіктерін ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Б±л пЩнді жетік тЇрде о›ып Їйрену Їшін алгоритм жЩне оныЈ ›асиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Программалау пЩні программа ›±рудыЈ методологиясы, программалау жЩне жобалауда“ы ›олданылатын Щдістерін зерттейді. Бейсик жЩне Паскаль тілдерініЈ алфавиті. Т±ра›тылар мен айнымалылар. Стандартты функцияларды пайдаланып арифметикалы› йрнектердi Паскаль тiлiнде жазу. љарапайым сызы›ты› программаларды Бейсик жЩне Паскаль тілдерінде енгiзу, орындау жєне дискiде са›тау. 女劉音é 釣鍊ì. 厥謫調壹陝û 幽設歪膣調菴í 釣菴柚乙ó. 厥謫調壹陝û ä±終增姓, 證壯›診ó. 腦鏃à›診懿 惟茵庄葉û. IF 全儼城典û. 펍é 胞倧. љ±調茵 全儼城典. љ±調茵 胞倧. 煤倧執 全儼城典靭í 嚴俺鎭ð 胞“燮ó. Шартсыз й膣 全儼城典乙ðмен есептер шы“ару. 腦Ј菴ó 惟茵庄葉忽孼 宮仲贍ü 繹張 쥔栯凹 祉陰儼논鴨 嚴俺鎭ð 豹“燮ó. Цикл. ЦиклдіЈ тЇрлері.Шçi淙å-öиклiне есептер шы“ару. 톳³й矣諺牙 茵葺外. 璥疾擾贍燮靭í æ±荏ñ. Êй靭楡i 穽謫調壹贍燮: 締檣打ÿ靭í æ±荏ñ. Процедура. Параметр-айнымалы. Параметр-мЩн. Параметрсіз процедура.

°сынылатын Щдебиеттер:

1. Ермеков Н.“Есептеуіш техника негіздері”-Астана-2010

2. Камардинов О. “ Программалау“-

3. Шафрин Ю.А. «Основы компьтерной технологии».-м.,АБФ,1998Сабаберу Щдістері: демонстрация, баяндау, сйздік Щдісі, тренинг, трек-сызбалар, кйрнекілік.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Алгоритмдер жЩне деректер структурасы

ПЩнніЈ коды: ADS 1202

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші оытушы: Алибаева Н.- а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Алгоритмдер ›±ру жЩне олардыЈ тЇрлерін меЈгеру; Есепті шешу алгоритмедерін аны›тау; Есепті шешу алгоритмдерін пайдалану

Деректемелері/Пререквизиттері:. Web- дизайн, љолданбалы программалы› ›амсыздандыру

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Алгоритмдер. Алгоритмдерді йЈдеу принципі. Негізгі бас›ару структуралары. Алгоритмдер типі мен ›асиеттері. Алгоритмдер анализі. Алгоритмдер анализініЈ принципі. АлгоритмдердіЈ кЇрделілігін ба“алау. ФункцияныЈ йсуі. Стирлинг формуласы. О-нотациясы. љарапайым рекурсиялар. ЕсептеудіЈ негізгі эффективті схемалары. Арифметикалы› алгоритмдері, кйпмЇшеліктерді есептеу. Деректер типтері. ДеректердіЈ ›±рылымды› жЩне базалы› типтері. Кірістірілген жЩне саналатын типтер. Кйрсеткіштер.

ЖадыныЈ динамикалы› таралуы. Деректер ›±рылымы. Сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес ›±рылымдар. Стектер, дектер жЩне кезектер. А›паратты› ±рылымдарды йЈдеу алгоритмдері. Рекурсивті алгоритмдер. Бірігу алгоритмдері. Іштей сорттау алгоритмдері. Іздеу алгоритмдері. Сызы›ты› жЩне екілік іздеу. Рекурсия, рекуурент жЩне итерация. љатарды йЈдеу алгоритмдері.

Кестелерді толтыру алгоритмдері. Ішкі ›атарларды іздеу алгоритмдері. ПрограммалаудыЈ Щдістері мен технологиясы. Ба“дарламаларды ›±ру жЩне оларды енгізу технологиясы. љ±рылымды жЩне модульді программалаудыЈ негізгі принциптері. Динамикалы› программалау. АлгоритмдердіЈ эффективтілігі жЩне есептеу оптимизациясы. Реттеу Щдістері жЩне программаны тестілеу°сынылатын Щдебиет:

1.쮜倧쮜倧 Í. «잼莘鳥嫉û è 增宗攸債û 菴牆紅»: 躬ð. ñ 陝紳.- 2-å 了ä., 2001-352 增ð.

2.斗尊狀â Â.Â. «凌趙î 宮仲贍ü 7.0.» 壯妬蟻裝é 有猝. 嶋齬狀å 禎櫛訟å-Ì.: «孔泣仰», 1997-616 增ð.

3.Абрамов С.А. , Гнездилова Г.Г. и др. Задачи по программированию. Москва. Наука. 1988г.

4.Чеблаков Б.Г. Сборник задач по программированию на языке Паскаль. Учебное пособие. НГУ, Новосибирск. 1991г.

Сабаберу Щдістері: баяндау, сйздік Щдісі, тренинг.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: интернет-ресурстар, электронды о›улы›тар, материалды› база, кітапхана›оры
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: 쾌仲釣窒³ 茵鎭茵震魏

ПЩнніЈ коды: DM 1203

ПЩнніЈ типі: Базалы› пЩндер циклы, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 2

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші : Мукеева Г.И., а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Дискреттi математика жайында студенттерге кеЈ кйлемде ма“л±мат беру. Аны›талушы Дискреттi математика жайында студенттерге кеЈ кйлемде ма“л±мат беру. Аны›талушы жЩне ескерiлетiн тЇсiнiктер мен арнайы терминдердiЈ мйлшерi б±рын“ы“а ›ара“анда на›тылай тЇсiндiрiледi. ОсыныЈ ар›асында студенттерге арнайы математикалы› жЩне теориялы› программалау ЩдебиеттерiнiЈ терминалогиялы› сйздiктерiн йз бетiмен ›алыптасуына жа“дай жасалады.Дискреттi математиканыЈ, комбинаториканыЈ Щдiстерiн меЈгеру, графтар мен ›±пиялар теориясыныЈ ±“ымдарымен танысу, формальды ›орыту жЩне дЩлелдеу Щдiстерiмен танысу.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.