Главная страница
Контакты

    Басты бет


Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже

жүктеу 18.1 Mb.жүктеу 18.1 Mb.
бет1/53
Дата12.04.2017
өлшемі18.1 Mb.

Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» маманды“ы бойынша о›у ба“дарламасыныЈ жалпы сипаттамасы Берілетін дЩреже


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

5В011100 «Информатика» мамандыы бойынша оу бадарламасыныЈ жалпы сипаттамасы
Берілетін дЩреже: БакалаврдыЈ білім беру ба“дарламаларын меЈгерген жЩне дипломды› ж±мыс ›ор“а“ан т±л“алар“а 5В011100 - “Информатика” маманды“ы бойынша «Информатика бакалавры» академиялы› беріледі.

Оу деЈгейлері (сатылары): бакалавр

Бадарламааабылдау жйніндегі талаптар: БакалаврдыЈ білім беру ба“дарламаларын меЈгеруге тілек білдіруші т±л“алардыЈ білімініЈ алдыЈ“ы деЈгейі – орта білім. Бакалавр“а азаматтарды ›абылдау тЩртібі жо“ары о›у орнында білім берудіЈ кЩсіби о›у ба“дарламаларын жЇзеге асыратын білім беру мекемелеріне ›абылдаудыЈ Типтік ережелеріне сЩйкес аны›талады.

ЖОО-да бір академиялы› кезеЈді ая›тауы, оныЈ ішінде о›у Їлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, жаратылыстанудыЈ, компьютерлік жЩне а›паратты› технологиялардыЈ дамуыныЈ тенденциялары мен перспективалары туралы, б±л технологиялардыЈ ›олданбалы есептерді шешуде ›олдану тЩсілдері мен Щдістері туралы тЇсінік болуы керек; компьютерді меЈгеруі, ›азіргі инструментальды› ›±ралдарды ›олдана білу; ›азіргі а›паратты› технологияларды пайдалану.БадарламалардыЈ білім беру жЩне кЩсіби масаттары/оуды одан Щрі жаластыру мЇмкіндігі: Отанды› жЩне халы›аралы› еЈбек нары“ын сай бЩсекеге ›абілетті “ылыми-педагогикалы› мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалды› т±р“ыда дамыту, информатика саласы бойынша ›±зіретті мамандарды тЩрбиелеу.

Информатиканы о›ыту теориясы жЩне Щдістемесі бойынша практикалы› жЩне теориялы› Щрекеттерге байланысты эмпериялы› жЩне теориялы› білімді, да“дыны ›амтитын жеке т±л“аныЈ сапасын ›алыптастыру.

5В011100 – «Информатика» маманды“ын бітіруші 6M011100-«Информатика» магистратурада білімін жал“астыруына болады.

Кредиттер кйрсетілген бадарламаныЈ ›±рылымы: 129 кредит+ 8 кредит (дене шыны›тыру)+8 кредит (о›у практикасы)+6 кредит (педагогикалы› практика)+6 кредит (йндірістік практика)+3 кредит(›орытынды аттестация) - (ECTS-240 кредит)

ПЩнніЈ коды, шифрыПЩн атауыљазастандыкредит саныECTS бойыншаЖалпы білім пЩндері 3350Міндетті компонент3350КТ 1101љаза›стан тарихы 3Inf1102Информатика3ОТKN 1103имір тіршілігі ›ауіпсіздігініЈ негіздері2Ale 1104Шлеуметтану2ETD 2105Экология жЩне т±ра›ты даму2К(О)Т 1106љаза› (орыс) тілі 6ETN 2107Экономикалы› теория негіздері2ShT 1103Шетел тілі 6KN 2109љ±›ы› негіздері2Saya 2110Саясаттану2Fil 2111Философия3БазалыпЩндер64 96Міндетті компонент2030PMK1201 Педагогикалы› маманды››а кіріспе1PED 2202Педагогика3Etn2203Этнопедагогика2PAD1204Психология жЩне адам дамуы3OoT2205изін-йзі тану2ZhFMG2206Жасйспірім физиологиясы жЩне мектеп гигиенасы2КК(О)Т 3207КЩсіби ›аза›(орыс) тілі2KBShT3208КЩсіби-ба“ыттал“ан шетел тілі2IOA 3309Информатиканы о›ыту Щдістемесі3ТаЈдау компоненті4466ZhM 12011.Жо“ары математика3EM 12012. Элементарлы› математикаProg 12021. Программалау3ADS 12022.Алгоритмдер жЩне деректер структурасыDM 12031.Дискретті математика3SA 12032.Санды› ЩдістерEZhA 22041.Есептеу жЇйелерініЈ архитектурасы3SM 22042. Символды› математикаKG 22051.Компьютерлік графика3HT 22052. HTML-технологияларыPTT 22061. Программалау технологиясы жЩне тілдер3AT 22062. А›паратты› технологияларOBP 22071. Объектіге ба“ыттал“ан программалау3EON22072. Электронды› о›ыту негіздеріКМ22081.Компьютерлік математика3DP22082.Дербес электронды› есептеуіш машинасында“ы практикумKPZh32091.љолданбалы программалы› жабды›тау3BIKZh32092.Баспа ісіндегі компьютерлік жЇйелерPZhT 32101. ПрограммалаудыЈ жаЈа технологиялары3PTTTA 32102.Программалау тілдерініЈ теориясы жЩне трансляция ЩдістеріOIAT 32111. О›ытуда“ы инновациялы› Щдістер мен технологиялар3PK 32112.Перифериялы› ›±р“ыларKZhAK 3212

SN 32121. Компьютерлік жЇйелерде а›паратты› ›ор“ау

2. Схемотехника негіздері3BKT 32131. Берілгендер ›оры теориясы3MOT 32132. Б±лтты технологиялар“а кіріспеMOP 3211.Мультимедиалы› о›ыту программалары3KEA 32142. Кйппроцессорлы ЭЕМ-дер архитектурасыКЩсіби пЩндер3248Міндетті компонент57TZhTa3301ТЩрбие ж±мысыныЈ теориясы мен Щдістемесі2ITN1302ИнформатиканыЈ теориялы› негіздері3ТаЈдау компоненті2740WD 33011.Web-дизайн3WAT 33012.Web-беттерді Щзірлеу технологияларыOPZhAT 33021.О›у процесіндегі жаЈа а›паратты› технологиялар3

EOKKT 33022.Электронды› о›ыту ресурстарын ›±ру технологияларыATN 3303

1. Анимациялы› технологиялар негіздері3IM 33032.Имитациялы› модельдеуEZhZhT 3304

1.Есептеу жЇйелері, желілер жЩне телекоммуникациялар3GT 33042.Графтар теориясыDKAZh 4305

1.Деректер ›оры жЩне а›паратты› жЇйелер3ST 43052.Санды› технологияларPE43061.Параллель есептеулер3OAOZ43062.Оптимизациялы› Щдістер жЩне операцияларды зерттеуShKMIOA 43071. Ша“ын комплектілі мектептерде информатиканы о›ыту Щдістемесі3 43072. Программалау кймегімен олимпиадалы› есептерді шешу ЩдістеріKZh 43081. Компьютерлік желілер3ZhIN 43082. Жасанды интеллект жЇйелеріOZ 3309

1.Мобильді байланыс технологиялар3OZh 33092.Операциялы› жЇйелерЖалпы кредит саны129193КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза›стан тарихы

ПЩнніЈ коды: КТ 1101

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: 腦雩陝 Ñ. –тарих “ылымдарыныЈ кандидаты, доцент

КурстыЈ масаты: љаза›стан тарихыныЈ ертедегі дЩуірінен бастап, бЇгінге дейін негізгі кезеЈдері туралы оныЈ этногенезі, љаза› хал›ы мемлекеттілігініЈ орны“уы мен дамуыныЈ Їздіксіздігі, саба›тасты“ы туралы объективтік тарихи білім беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - жо›.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: тарихты зерттеу Щдіснамасы мен љаза›стан тарихыныЈ хронологиясы. љаза›стан ежелгі дЩуірде – тас, ›ола, темір кезеЈдері, ал“аш›ы ›ауым жЩне кЇрделі ±йымдастырыл“ан, Щлеуметтік дифференциялан“ан ›о“амныЈ ›алыптасу дЩуірі – са›тар, Їйсіндер, ›аЈлылар, “±ндар. љаза›стан орта “асыр кезеЈінде – тЇрік мемлекеттері, моЈ“ол шап›ыншылы“ы, ›аза› хал›ыныЈ жЩне мемлекеттілігініЈ эволюциясы, ›аза› ханды“ыныЈ ›±рылуы. љаза›стан Ресей империясыныЈ ›±рамында. «Алаш» ›оз“алысы мен «Алаш – Орда» ЇкіметініЈ тарихы. љаза›стан КеЈес йкіметініЈ орнауы жылдарында. ХХ “. љаза›станныЈ саяси жЩне Щлеуметтік-экономикалы› дамуы. љаза›станныЈ тЩуелсіз Республика ретінде ›алыптасуы.

°сынылатын Щдебиет:

1. љ暹à›增陝 診鳥衷 鮫儼攸儼i. - 잼茵執, 1994.

2. љ暹à›增陝 診鳥衷 ²-V-桎ì. - 잼茵執, 1996-2010 æ.æ.

3. 悸Ј縯í Í. љ暹à›執Ј êй張 診鳥衷. - 잼茵執, 1992

5. 츈麟音隨. Êй張 òЇði攸儼. - 잼茵執, 1992

6. 邏ë“燮妖 љ. љ暹à›執Ј ›堯û 診鳥衷. - 잼茵執, 1993

7. Êй靭惟â À. љ哄胞›診遭ûЈ 焌ÿ茁 診鳥衷, ›燮忽-›城惚葉診終. - 잼茵執, 1994.

8. 璥菴狀â Õ. °薏 菴乙 診鳥衷. - 잼茵執, 1994æ.

9. 쥔庾性陝荻 欒Õ “ 20-40 連 љ暹à›增陝. - 잼茵執, 1992

10.љ蹟頀齧â Ì. 펍ó“à 胞綎忽 膣 蓀雨涉. - 잼茵執, 1990

11. љ暹à›增陝 診鳥衷 展儼攸儼. - 잼茵執, 1994.

12. љ迹愼陰猥â Ì. 잼星 ›蹟“贍汞û. - 잼茵執, 1995æ

13. 잿料孺í È. 펍檣跡à 控鏃採閃抑窓û. - 잼茵執, 1997ã

14. 控卒彦櫛â Í. 잼星 渟í 잼星典菴. - 잼茵執, 1994æ

15. 昆裔趙齧â Í.À. 間裔椿診í-2030. - 잼茵執, 1997ã

16. љÐ 嵌章震膣打ÿ證. - 잼茵執, 1995 æ.17. љР Президенті Н.Ш.НазарбаевтыЈ љаза›стан хал›ына Жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз». 28 ›аЈтар, 2011жыл. Егемен љаза›стан.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, мемлекеттік емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалы› ЖЖЖ аралы› электронды кітапхана).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Информатика

ПЩнніЈ коды: Inf 1102

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 3

ДЩріс беруші: Шамсиева Н.С. -педагогика “ылымдарыныЈ магистрі, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Информатика пЩнiн о›ыту ма›саты студенттерге есептердi компьютер кймегiмен шешу Щдiстерiн о›ыту жЩне оларды компьютерлiк жЇйе мен а›паратты› технологияларды болаша› ›ызметiнде тиiмдi ›олдануына дайындау болып табылады. ИнформатиканыЈ негiзгi ±“ымдарын игеру ма›сатында студенттердiЈ “алгоритмдiк“ ойлау да“дыларын ›алыптастыру, а›паратты ›азiргi ›о“амныЈ ресурсы ретiнде бейнелеу жЩне а›паратты› ресурстарды бас›ару Щдiстерiн о›ыту; Студенттердi ›азiргi заман“ы озы› Щмбебап компьютерлердiЈ ›±рылысымен таныстыру жЩне олардыЈ компьютерде ж±мыс iстеу да“дысын ›алыптастыру; Студенттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау Щдiстерiн, а›паратты› жЇйелер негiздерiн о›ыту; љазiргi заман“ы а›паратты› технологиялардыЈ мЇмкiндiктерiн ашып кйрсету жЩне олардыЈ даму перспективасын тЇсiндiру.

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” пЩнініЈ курсы

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Информатика пЩнi а›параттыЈ ›±рылымын, жалпы ›асиеттерiн, сонымен ›атар оны жинау, йЈдеу, са›тау, тасымалдау жЩне сипаттау Щдiстерiн зерттейдi. А›паратты сипаттау жЩне йЈдеу, оныЈ ›±рылымы мен тЇрлерiн талдау Щдiстерiн бiлуi тиiс; Бас›арушылы› сипатта“ы есептердi компьютер кймегiмен шешудiЈ алгоритмдерi мен программаларын жасау Щдiстерiн меЈгеруi тиiс; Дербес компьютермен, операциялы› жЇйелермен, тЇрлi редакторлармен, кестелiк процессорлармен, деректер ›оймасын бас›ару жЇйелерiмен, ›олданбалы программалар пакетiмен ж±мыс iстеу да“дыларын ›алыптастыру“а жЩне компьютерлiк желi ›ызметiн ›олдана бiлуге тиiс; Деректер ›оймаларын, а›паратты› жЇйелерiн жобалау жЩне жасауды Їйрену; Арнайы есептердi щешуге арнал“ан ›олданбалы программалы› ›амсыздандыруды жасай бiлу; Компьютерлiк жЇйелер мен а›паратты› технологиялардыЈ заман талабына сай жиi йзгерiске тЇсуiн ›ада“алай бiлу.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Балапанов Е.љ., Бйрібаев Б.Б., ДЩулет›±лов А.Б. ЖаЈа А›паратлы› технологиялар: Информатикадан 30 саба› -Алматы, ЖТИ, 2004-408 б.

 2. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс -СПб, Питер, 2003г.

 3. Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: имір тіршілігі ›ауіпсіздігініЈ негіздері

ПЩнніЈ коды: OТKN 1103

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Жиенбаева Л.Б. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: студенттердіЈ болаша› маман, азамат ретінде тйтенше жа“дай кезіЩнде йзін-йзі ±стай білуі, йзіндік кймек жЩне йзара кймек кйрсете алуы мен хабарлау, бас›ару ж±мыстарын ±йымдастыру жолдарын о›ытады, практикалы› іс-Щрекеттерге Їйретеді.

Деректемелері/ пререквизиттерi: орта мектеп “Химия”, “Биология” пЩндерініЈ курстары

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны:

Кіріспе. ТЖ кезіндегі Аљ міндеттері мен орны Аљ ›±рылымдары.. Тіршілік ›ауіпсіздігін ±йымдастырудыЈ негіздері. љР Аљ туралы заЈы.7.05.1997ж. Тйтенше жа“дайлардыЈ жіктелуі. ЖЗљ тЇрлері, ›ауіпті йндірістік нысандарда“ы авариялар“а сипаттама.Таби“и жЩне техногендік сипатта“ы ТЖтуралы љРзаЈы.5.07.1996ж. Таби“и жЩне техногендік сипатта“ы ТЖ сипаттама.Апат, авария, зілзала. љаза›станда“ы таби“и сипатта“ы ТЖ. Химиялы› ›ауіпті нысандарда“ы авариялар кезінде жЇргізілетін іс-шаралар. љШУЗ олардыЈ жіктелуі.Улан“ан кезде кйрсетілетін ал“аш›ы кймек. ирттер мен жарылыстар.Таби“и жЩне техногендік йрттер.ирттен ›ор“ау“а арнал“ан іс-шаралар.ирт сйндіру ›±ралдары. Ж±›палы аурулар олардыЈ алдын алу Карантин, Обсервация. Са›тандыру іс-шараларыныЈ тЇрлері. Жара›аттан“анда, ›ан кеткенде,сЇйек сын“анда, буын шы››анда, кЇйгенде, Їсігенде кйрсетілетін ал“аш›ы кймек. Жара›ат›а таЈ“ыш ›ою Щдістері. Жара›ат кйрсеткіштері жЩне оныЈ себептерін зерттеу Щдістері.°сынылатын Щдебиет:

 1. Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.

 2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002г.

 3. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва ВШ, 2001.

 4. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г.

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).
Жеке пЩндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Шлеуметтану

ПЩнніЈ коды: Ale 1104

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 2-ші о›у жылы

Оу семестрі: 3

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: Сахиев С.Е., саясат “ылымдарыныЈ кандидаты, а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: Студенттерге болаша› мамандар ретінде айналасында“ы Щлеуметтік Щлемді “ылыми т±р“ыда тану“а жол ашатын Щлеуметтанулы› “ылымныЈ Щдістемелері мен Щдістерін, ›ажетті Щлеуметтанулы› білім кйлемін алуды меЈзейді. Шлеуметтану, Щлеуметтік йзара Щрекеттестікпен даму заЈдылы›тарыныЈ ›ызмет ету ерекшеліктері, Щлеуметтік институттардыЈ ›ызмет етуі мен дамуы, Щлеуметтік ›±рылымы мен Щлеуметтік ›атынас ерекшеліктері жайлы, адамныЈ Щлеуметтік на›тылы› пен йзара байланыс›а тЇсуі жЩне Щлемдік ›ауымдасты›тыЈ даму тенденциялары туралы тЇсінік беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - љаза›стан тарихы, МЩдениеттану.

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: Шлеуметтану - Щлеуметтік дЇние, т±л“аныЈ Щлеуметтік йзара ›атынастарын ›арастырып, адамдар йз ймірін ›амтамасыз етіп ›о“амды› ›атынастарды реттеу Їшін, ±рпа› ›алдырып ›о“амныЈ бірт±тасты“ын са›тап ›алу ма›сатында ›±р“ан кЇрделі Щлеуметтік жЇйелер, Щлеуметтік институттар туралы “ылым. Шлеуметтану тарихыныЈ негізгі ба“ыттары. љо“ам Щлеуметтік жЇйе ретінде. Арнайы Щлеуметтанулы› теориялар жЩне Щлеуметтанулы› зерттеу жЇргізудіЈ Щдістері.

°сынылатын Щдебиет:

1. Икенов А.И., ЖЇсіпова А.Д. Шлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж

2. Шбсаттаров Р., ДЩкенов М. Шлеуметтану - Алматы, ’ылым, 2003ж

3.Шженов М., М.Садырова љо“амныЈ Щлеуметтік ›±рылым - Алматы, љаза› университеті, 2002ж

4.Шлемдік Шлеуметтану антологиясы - Алматы, љаза›стан, 2006ж

5. љаза› даласыныЈ ойшылдары (ІХ-ХІІ““.) - Алматы: ’ылым,1995ж

6. Абай љара сйздері - Алматы, 1993ж

7. Тажин М., Ая“ан.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж

8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж

9. љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證裝Ј 嵌章震膣打ÿ證. - 잼茵執, 1995 æ.10. љ暹à›增陝 給楫愴泣魏證 Президенті Н.Ш.НазарбаевтыЈ љаза›стан хал›ына Жолдауы «Болаша›тыЈ іргесін бірге ›алаймыз». 28 ›аЈтар, 2011жыл. Егемен љаза›стан

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан - тест, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза›, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалы› ЖЖЖ аралы› электронды кітапхана).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: Экология жЩне т±ра›ты даму

ПЩнніЈ коды: Etd 2105

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1

Кредит саны: 2

ДЩріс беруші: 꿰蓀焌尊循 Æ. -а“а о›ытушы

КурстыЈ масаты: љазіргі кезде адамныЈ ›орша“ан ортамен ›арым-›атынасы ерекше маЈыз“а ие болып отыр. «Экология» пЩні экологиялы› міндетін, на›ты экологиялы› жа“дайды тереЈ тЇсіне отырып экологиялы› білім мен тЩрбие, ›орша“ан ортаны жа›сарту, ›алыптастыру болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: 典診 靭攸俺 “исімдіктану”, “Жануартану”, “ТЩнтану”, “Тіршіліктану” пЩндерініЈ курсы

КурстыЈ/пЩнніЈ мазм±ны: 18 “. Бастап экологияныЈ даму кезеЈдері. ПопуляцияныЈ ›±рылымы. ПопуляцияныЈ тЇрден айырмашала“ы. Экологиялы› ›ойма ±“ымы. Г.Ф.ГаузеніЈ «БЩсекелестік ы“ыстыру» ережесі. БиоалуантЇрлілік мЩселесі-йзекті экологиялы› мЩселелердіЈ бірі. љаза›стан РеспубликасыныЈ экологиялы› саясаты. Т±ра›ты даму концепциясы.Атмосфераны ›ор“ау жЩне климаттыЈ антропогендік йзг еруініЈ алдын алу. љР атмосфералы› ауаны ластаудан ›ор“ау заЈы. љалды›тарды ›ауіпсіз жою мЩселелері. љалды›тарды шикізат ретінде пайдалану мЇмкіндігі.

°сынылатын Щдебиет:

 1. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г. «Экология» Алматы, 2002ж.

 2. Баешов А жЩне т.б. «Экология негіздері» ТЇркістан, 2000ж.

 3. Са“ымбаев ’. «Экология негіздері» Алматы, 1995ж.

 4. Бейсенова Ш.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж

Сабаберу Щдістері: О›ытудыЈ дЩстЇрлі Щдістері лекциялы› жЩне практикалы› саба›тар; интерактивті Щдістер – ша“ын топтарда ж±мыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер ›±растыру; интерактивті та›таны пайдалану.

Баалау Щдісі: Щріптік-рейтингтік жЇйе 100 баллды› шкала бойынша, а“ымды› ба›ылау, аралы› ба›ылау, емтихан, ›орытынды ба“а.

Оу тілі: ›аза› тілі, орыс тілі

Маманды› (саты) бойынша білім алуаажетті жадай: кітапхана ›оры, электронды› о›улы›тар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халы›аралы› электронды кітапханалар ресурсы).

КурстыЈ/пЩнніЈ/юниттіЈ атауы: љаза› (орыс ) тілі

ПЩнніЈ коды: К(O) Ya 1106

ПЩнніЈ типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оу жылы: 1-ші о›у жылы

Оу семестрі: 1, 2

Кредит саны: 6

ДЩріс беруші: 昆靭斟à Ð. -а“а о›ытушы

Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык

Код дисциплины : K (O)t-1102

Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент

Год обучения : 1-год обучения

Семестр обучения : 1,2

Количество кредитов: 6

Ф.И.О. лектора/профессора: 昆靭斟à Ð., старший преподаватель

Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения граммати-ческими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой деятельности: беседа, описание, информирование.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


жүктеу 18.1 Mb.