Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы

жүктеу 141.94 Kb.жүктеу 141.94 Kb.
бет2/2
Дата21.03.2017
өлшемі141.94 Kb.

Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы


1   2

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазіргі ақпараттық жүйені білу, ақпараттық технологияның құрылуы, теориялық аспектілер және тәжіриебелік әдісте білім алуы, қазіргі мәселелер және компьютерлік технологияның дамуы, Өзіміздің тілмен жұмыс істей білу, зерттелген жүйені жетілдіру, тәжірибелік жұмыстарға өз білімін қолдану, тәжірибедегі сұрақтарға әдебиеттерді қолдана отырып жұмыс істеу керек.

Оқыту нәтижелері: Жоғарғы оқу орындарында ғылыми мен оқу жұмысында компьютерлік қолдау үшін тәжірибені жүзеге асыру және ерекше олблыстарда ғылыми қызметкерлер және жоғарғы оқу орындарының оқытушылары иемденуі керек

5/3

(КП)


KKT3 модулі

ZHT5305 «Желілік технологиялар» 1-0-2-2

Пререквизиттері: ZHZHET 5304 1-1-2-1

Постреквизиты: MDKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға желілік технологиялардың архитектурасын және оның жұмыс принциптары туралы, олардың жобалауы негiздерiн басқару әдiстері және желiлердi талдау туралы  жүйеленген мәлiметтер беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Желілік технологиялардың негізі. Компьютерлік желілердің архитектурасы. Стандартты жергілікті желілер технологиясы. Ғаламдық желiлер. Жылжымалы байланысты жүйе. Виртуалды желілір. Аралық желіге арақашықтық қолжетім. Желiлердегi әкiмшiлiк ету және маршрутизация. Желiлердi басқару жүйелерiнiң архитектурасы.

Оқыту нәтижелері: компьютер желiлерiнiң архитектурасы туралы; желілік технологиялардың, хаттамалардың және операциондық жүйенің дамуы мәселелері туралы. Компьютер желiлерiнiң архитектурасын жергiлiктi жүйелердңi негiзгi және жоғары жылдамдықты технологиялары, ғаламдық желiлер түсінігі;
6/4

(КП)


GZAZh 4 модулі

ZhTChK 5306 «Жүйелік талдау және шешім қабылдау» 2-1-1-1

Пререквизиттер:

Постреквизиттер:

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жүйелердің оңтайландыру және заңдардың жүйелік қатынастары, ішкі жүйелердің зерттеу құрылымының әдістері және тәсілдемелері, концепциялары, принциптері туралы білімді қалыптастыру;
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
инновациалық процесстер және жобаларды басқару үшін шешімдердің жүйелік талдаудың және есептердің дербес шешімдерін алу дағдыларың тәрбиелеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жүйелік талдау, жүйелік қызмет, жүйелік тәсілдемесі, классификация мақсаты, модельдеу және модельдер, оның шешімдерінің мақсаттылығы, мәселесі және алгоритмі, мәселелік талдау, декомпозия үшін модель.

Оқыту нәтижелері: жүйе және олардың қасиеттері туралы түсінік болуы; күрделі жүйелерде шешімдердің қабылдану әдістері туралы; білу: жүйелерді талдау және синтездеу әдістемесін;
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Синтез (гр. ,synthesis құрастыру, тіркестіру) - Берілген қасиеттерін ескере отырып, бүтінді құру; Бүтіннің элементтері мен қасиеттерін талдай отырып, оның қасиеттерін анықтау; Тілдік құбылыстың құрамын өзара байланыста, тутас қалпында алып қарастыру.
жүйенің классификациясын, модельдеу кезінде қолданылатын прициптерді, болжау әдістерін; жүйелердің құрылымдық және динамикалық қасиеттерін; істей білу: жүйелік классификациясын анықтауды, кәсіпорын қорларының түрлерін анықтауды, кәсіпорындар қорларын тиімді үлестіру және жүйелік тұрғыны қолдана алу керек.

5/3

(КП)


EZHMK4 модулі

EZHK 5306 «Эксперттік жүйелерді құру» 1-0-2-2

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1

Постреквизиттері: MDKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпаратты қорғаудың интеллектуалды және эксперттік жүйелері облысында зерттеулердің жалпы түсініктері мен мазмұнын құру, сонымен қоса жасанды интеллект есептерін шешу кезінде қолданылатын әдістерді құру.
Жасанды интеллект (ЖИ, ағылш. Artificial intelligence, AI) - интеллектуалды компьютерлік бағдарламалар мен машиналар жасау технологиясы әрі ғылым.

Негізгі бөлімдер мазмұны: әлі күнге дейін адамның құқығы болып саналатын күрделі мәселелер мен оларды шешу жолдары.

Пәнді оқытудың басты мәселесі адамның ойлау қабілеті және оны техникалық құралдармен жүзеге асыру тәсілдері, сонымен қатар ақпаратты қорғау жүйелерін құру және жүзеге асыру.

Оқыту нәтижелері: ИИ әр бағытының құрамы және даму жолдары, ИИ мен байланысты құру классификациясы. Білу: кәсіби қызмет объектілерін құру мен жобалауды анықтайтын стандарттар, әдістемелік және нормативтік материалдар; кәсіби қызмет объектілерін құру процессін ұйымдастыру модельдері және формалары. Істей алу: кәсіби қызмет объектілерін талдау және модельдеу құралдары мен әдістерін қолдану.

5/3

(КП)


ZhZhAK 5 модулі

AZhZT 5307 «Автоматтандырылған жобалаудың заманауи технологиялары»

1-0-2-1

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1

Постреквизиттері: MZhRK 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты әдiстемелiк негiздерге үйрету және жеке компьютерлiк жүйелердiң жасауы бойымен инженерлiк жұмыстар түрлерiн орындаудың дағдыларын алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалау процесiнің құрылымы. Жүйелi орталар және сапр программалық-әдiстемелiк кешені. AutoCad 2010-шi кешенiмен пайдаланудың негiзгi операцияларын игеру.

Оқыту нәтижелері: магистрант білуі тиiс: компьютерлiк жүйелердi жобалаудың әдiстемелiк ұстанымдарын; бiлу: қазiргi сапрларды қолданумен КС жасау бойымен жобалық операцияларды жеке түрлердi орындау.

5/3

(КП)


EZHMK4 модулі

ZHKM 5307 «Жүйелер мен кешендерді модельдеу» 1-0-2-2

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1

Постреквизиттері: MDKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: жүйелер мен ЭЕМ торларының ерекшеліктерін, жеке құрылғылардың құрылуы мен олардың енгізу кезіндегі өзара байланысын, жөндеу және мәлімет енгізу, болашақ маманды инженерлік ойлауға үйрету, ғылыми және ізденіс әдебиеттерін, әдістемелік оқулықтарды, электрондық кітаптарды, т.б.
Кітап Кітап (араб.: ‎ – жазба) - мерзімсіз баспасөз басылымы; көркем-әдеби, қоғамдық-саяси, ғылыми-практикалық мазмұндағы туынды.
пайдаланып, өзіндік жұмысқа бейімдеу мақсатын алға қояды.


Негізгі бөлімдер мазмұны: Жүйелерді моделдеу мәселелерінің қазіргі жағдайы автоматтандырылған жобалаудың интегралдық технологиялары, күрделі жүйелерді моделдеудің блокты-иерархиялық жолы. Микромоделдеу. Макромоделдеу. Метамоделдеу. Техникалық жүйелердің математикалық моделдерді алудың жалпыланған әдісі.

Оқыту нәтижелері: объектіні жобалауда алған білімін қолдану.
6/4

(КП)


ZhZhAK 5 модулі

AKZhUT 5308 «Ақпаратты қорғау жүйесін ұйымдастыру мен теориясы»

2-1-1-1

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1

Постреквизиттері: MZhKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты қазiргi әдiстердi зерттеу және компьютерлiк жүйелердегi ақпараты қорғаныс құралдарыy оқыту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарат қорғаудың методологиялық базисының теориялық негiздері. Ақпаратты өңдеу жүйелердiң осалдылығы. Ақпарат қорғау жүйе құрылымының тағайындалуы.

Оқыту нәтижелері: магистрант: білуі тиiс: компьютер желiлерiндегi ақпарат қорғаудың жүйелерiнің қауiпсiздiк стандарттары, негiзгi крифтографиялық үлгiлер, шифрлау, аутентификация, талаптың алгоритмдары; бiлу: келесi аспектiлердегi қауiпсiздiк саясатын: ұйымдастыру, техникалық, бағдарламалық өңдеу.

5/3

(КП)


AKKT 5 модулі

K 5308 «Криптология» 1-0-2-1

Пререквизиттері: *AKN 3221 1-0-2-5

Постреквизиттері: EZHK 5306 1-0-2-1
Берілген пәнді оқыту мақсаты: эксплуатацияны жобалау үшін қажетті құрылымның теориялық негізі және ақпаратты қорғау жейсін тәжірибеде қолдану аймағында білім алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: компьютерлік жүйедегі және желідегі қауіптердің жіктелуі; криптографированиенің стантарттары; симметриялық және ассиметриялық криптожүйелер.
Симметрия (гр. symmetrіa - мөлшерлес) - Жиі кездесетін математикалық ұғымдардың бірі, центрге немесе өс жазықтығын қатысты алғанда бірдей пішінді.фигуралардың орналасуы.


Оқыту нәтижелері: қорғау әдістері және құралдары туралы білу. Ақпаратты қорғау объектілерін және олардың жіктелуін білу; бағдарламалық қамтаманың ақпараттық қауіпсіздіктерін құру барысында ұқыпты болу.


6/4

(БП)


AKKT 5 модулі

BE 5209 Бұлтты есептеу 1-1-2-2

Пререквизиттері: *AKKKUB 3217 1-0-2-6

Постреквизиттері: KKZHOT 5301 1-0-2-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты: Магистранттарға бұлтты есептеу технологиясы бойынша теориялық және тәжірибелік білімді қажетті деңгейде меңгерту, қазіргі бизнесте бұлтты технологияның жүзеге асыру жетістіктерін жеткізу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Виртуализация. Сервистер. Дамудың негізгі бағыттары. Бұлтты емептеудің кемшіліктері мен жетістіктері. Бұлттық есептеу технологиясы.

Оқыту нәтижелері: Бұлттық жүйеде бағдарламалық қамтама құру, қосымшаны құру үшін жүйелік әкімшілдендіру.


АЕЖ кафедра меңгерушісі А.Ж. Амиров

АТҚ кафедра меңгерушісі М.М. Коккоз
1   2

 • Оқыту нәтижелері
 • KKT3 модулі ZHT5305 «Желілік технологиялар» 1-0-2-2 Пререквизиттері: ZHZHET 5304 1-1-2-1 Постреквизиты: MDKR 6504
 • Негізгі бөлімдер мазмұны
 • GZAZh 4 модулі ZhTChK 5306 «Жүйелік талдау және шешім қабылдау» 2-1-1-1 Пререквизиттер: Постреквизиттер
 • EZHMK4 модулі EZHK 5306 «Эксперттік жүйелерді құру» 1-0-2-2 Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1 Постреквизиттері: MDKR 6504
 • ZhZhAK 5 модулі AZhZT 5307 «Автоматтандырылған жобалаудың заманауи технологиялары» 1-0-2-1 Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1
 • EZHMK4 модулі ZHKM 5307 «Жүйелер мен кешендерді модельдеу» 1-0-2-2 Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1 Постреквизиттері: MDKR 6504
 • ZhZhAK 5 модулі AKZhUT 5308 «Ақпаратты қорғау жүйесін ұйымдастыру мен теориясы» 2-1-1-1 Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1
 • AKKT 5 модулі K 5308 «Криптология» 1-0-2-1 Пререквизиттері: *AKN 3221 1-0-2-5 Постреквизиттері: EZHK 5306 1-0-2-1
 • AKKT 5 модулі BE 5209 Бұлтты есептеу 1-1-2-2 Пререквизиттері: *AKKKUB 3217 1-0-2-6 Постреквизиттері: KKZHOT 5301 1-0-2-2
 • Негізгі бөлімдер мазмұны
 • АТҚ кафедра меңгерушісі М.М. Коккоз

 • жүктеу 141.94 Kb.