Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы

жүктеу 141.94 Kb.жүктеу 141.94 Kb.
бет1/2
Дата21.03.2017
өлшемі141.94 Kb.

Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы


  1   2Келісілді

«EPAM Қазақстан» директоры

_______________ Качалов В.Б.

«____»___________2016 ж.
Келісілді

МТУ «Кварц» ЖШС директоры

_____________ Сафарян В.Н.

«_____» __________2016 ж.


6M070400 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы

(1,5 жыл)
п/п

Элективтік пәндер тізімі

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

«Компьютерлік жүйелер»


білім беру бағдарламасы

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

«Ақпараттық қауіпсіздік»


білім беру бағдарламасы

1

2

3

4

5
3/2

(БП)


Baz 1 модулі

ZhT 5204 «Желілік технологиялар» 1-0-1-2

Пререквизиттер: ZhOEZh 5302 1-1-1-1

Постреквизиттер: TET 5301 1-1-1-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға желілік технологиялардың архитектурасын және оның жұмыс принциптары туралы, олардың жобалауы негiздерiн басқару әдiстері және желiлердi талдау туралы  жүйеленген мәлiметтер беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Желілік технологиялардың негізі. Компьютерлік желілердің архитектурасы. Стандартты жергілікті желілер технологиясы. Ғаламдық желiлер. Жылжымалы байланысты жүйе. Виртуалды желілір. Аралық желіге арақашықтық қолжетім. Желiлердегi әкiмшiлiк ету және маршрутизация. Желiлердi басқару жүйелерiнiң архитектурасы.

Оқыту нәтижелері: компьютер желiлерiнiң архитектурасы туралы; желілік технологиялардың, хаттамалардың және операциондық жүйенің дамуы мәселелері туралы. Компьютер желiлерiнiң архитектурасын жергiлiктi жүйелердңi негiзгi және жоғары жылдамдықты технологиялары, ғаламдық желiлер түсінігі.

3/2

(БП)


Baz 1 Модулі

IKT 5204 Іскери қазақ тілі 0-2-0-2

Пререквизиттері:

*KK(O)T 3207 0-2-0-5

Постреквизиттері: MDKR 6504
Негізгі бөлімдер мазмұны: Әңгімелеу, мазмұндау, хабарлау сыңды түрлі қызметтер жүйесін құру; грамматикалық формалар мен құрылымдарды функционалды көріністе дұрыс қолдана білу;
Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
кәсіби-оқу тілін дамыту

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Кәсіби тілде оқытуды дамыту

Оқыту нәтижелері: Кәсіби тілде оқытуды игеру
6/4

(КП)


TEZh 2 модулі

ZhOEZh 5302 «Жоғарғы өндірісті есептеу жүйелері» 2-1-1-2

Пререквизиттері:

ZhT 5204 1-1-1-2

Постреквизиттері: MZhKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпаратты өңдеудiң жоғары өнiмдi құралдарының негiзгi архитектуралық тұжырымдамалары;
Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
таратылған (ВС ) есептеуiш жүйелерiн макроқұрылымы; функционалдық құрылым және жоғары өнiмдi есептеуiш жүйелердiң ең қызықты өнеркәсiптiк өткiзулерi.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жоғары өнiмдi есептеуiш жүйелердiң архитектурасы және құрылымдық ұйымы, бағдарламалық қамтамасыз етудiң оптимизация әдiстерi, үлестiрiлген жадымен құрылым жасаудың жүйелерi, мамандандырылған үдеткiштердi бағдарламалаудың аспапты қаражаттары үшiн көп тасқынды бағдарламаларды түзулылықтың талдауы, қатарлас бағдарламаларды құру және сопроцессорлар

Оқыту нәтижелері: супер скалярлық процессорлардың конвейерезирлеген үшiн жоғары өнiмдi есептеуiш жүйелердi құрылымдық ұйымды архитектура туралы меңгеру;
Скаляр (лат. scalaris - баспалдақты) - әр мәні бір ғана (нақты) санмен өрнектеле алатын шама. Скаляр үлгілілері ретінде ұзындық, аудан, уақыт, масса, тығыздық, температураны, т.б. келтіруге болады. “Скаляр” терминін 1843 ж. У.
бағдарламалық қамтамасыз етудiң оптимизацияляқ әдiстерi; білуі тиіс: процессордың кэш-жадпен тиiмдi жұмыс ұйымдастыру әдiс, процессор кэш-жадқа қол жеткiзудi оңтайландыру.

5/3

(КП)


BKZH 2 модулі

AZHKZH 5302 «Автоматтандырылған жобалаудың қолданбалы жүйелері» 1-0-2-2

Пререквизиттері:

BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1

Постреквизиттері: MDKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: Магистранттардың дағдыларын дамыту: автоматтандырудың болжамалы объектілерінің анализін және бағасын жасау, іздеу тәсілдерін қолдану, тиімді жобалау тәсілдерін таңдау,құрылысын және автоматтандыралған жобалаудың құрылу құрамын таңдау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалаудың жүйелік жолы. Имитациялық моделдеу жүйесі. АЖЖ-ны жасаудың негізгі ұстанымдары. АЖЖ-ның құрылысы және құрамы. АЖЖ-ны қамтамасыз ету түрлері.

Оқыту нәтижелері: жобалау объектілері мен үдеріс модельдері арқылы имитациялық тәжірибелерді жүргізу.
5/3

(БП)


BZhZhBT 3 модулі

ZBT 5203 «Заманауи бағдарламалау технологиялары»

1-1-1-1

Пререквизиттер: *BT 2303 1-1-2-3

Постреквизиттер: GZKSAZh 5305 2-1-1-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты бағдарлама құрудың құрал жабдықтарын (RAD) зерделеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бағдарламалау технологиясының құрал-саймандары. Бағдарламалық өнiм жасаудың ерекшелiктері. Бағдарламалық қамтамасыз ету архитектурасын таңдауы. CASE-технологиялар.

Оқыту нәтижелері: магистранттар игеру қажет: заманауи бағдарламалық технологияларды (CASE-технологиялар); білуі тиіс: бағдарламаны жылдам құрудың негізгі құрал саймандарын; визуалды бағдарламалау ортасында жұмыс істеу білу.

5/3

(БП)


BKZH 2 модулі

BKЕZHZAK 5203 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаудың заманауи әдістері мен құралдары» 1-0-2-1

Пререквизиттері: *BT 2304 1-1-2-3

Постреквизиттері: AZHKZH 5302 1-0-2-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға бағдарламалық жүйлерді жобалаудың әдістері, тілдері және құралдары туралы білім беру.
Білім беру Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.


Негізгі бөлімдер мазмұны: UML деректердің модельдеу тілін оқыту, StarUML CASE құралдарын қолдану, MS Access, MS SQL Server, SQLite деректер қорларын қолдану, C#, XHTML, CSS, PHP, JavaScript тілдерін қолдану.
JavaScript (/ˈdʒɑːvɑːˌskrɪpt/) - объектіге бағытталған скрипттік (немесе сценарийлер) бағдарламалау тілі. ECMAScript тілінің диалекті болып табылады. ECMA-262 спецификациясының Conformance бөліміне сәйкес ECMAScript спецификациясының жүзеге асқан өнімі.


Оқыту нәтижелері: Таныс болу: бағдарламалық жобаларды құру мен орындау ерекшеліктерімен, деректерді модельдеу тілдерімен.
Жоба - жасалуға, қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т.б. макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы.
Білу: объектіге бағыттталған C# тілін, SQL сұраныстар тілін.Істей білу: программалаудың құрылымдық және объектіге бағытталған әдістемелердің талаптарына сай C# тілінде программалар құру.
Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.
Практикалық тәжірибелер алу: диаграммалар негізінде программа кодын құрастыру.
6/4

(КП)


BZhZhBT 3 модулі

BZhZhT 5304 «Бағдарламалық жүйелерді жобалау технологиясы»

2-0-2-2

Пререквизиттер: *BT 2303 1-1-2-3

Постреквизиттер: GZKSAZh 5305 2-1-1-2

Берілген пәнді оқыту мақсаты: теориялық және бағдарламалық қамтамасыз етудiң әзiрлеу технологиясын практикалық дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: бағдарламалық жабдықты құрудың қазiргi объектіге-бағдарланған технологиялары, бағдарламалық жүйелердің тiршiлiк кезеңі, бағдарламалық жүйелерге қойылатын талаптары, бағдарламалық жүйенi спецификациян талдауы және тағы басқалар.

Оқыту нәтижелері: объектіге бағытталған бағдарламалау мен оның негiзгi қағидалары туралы түсінігі болуы; математикалық әдiстер мен физикалық заңдарды есептеушi техника практикалық есеп шешу үшiн қолдана алуы;
Физика (көне грекше: φύσις - табиғат) - зат әлемді және оның қозғалысын зерттейтін ғылым. Бұл жөнінде физика күш, энергия, масса, оқтама т.б. сияқты тұжырымдамалармен шұғылданады.
Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.
объектіге бағытталған бағдарламада бағдарлама әзiрлеудiң әдiстемесiмен стилі.


6/4

(КП)


KKT3 модулі

ZHZHET 5304 «Жоғары жылдамдықты есептеу технологиялары» 1-1-2-1

Пререквизиттері:

*EZhZhU 2209 2-0-1-4

Постреквизиттері: ZHT5305 1-0-2-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты: қазіргі жоғарғы жылдамдықты есептеуіш жүйелердің архитектурасын құруының негізгі қағидаларын оқу, жеке құрылғыларды және енгізу үрдісі кезінде ақпарттарды өңдеу және нәтижелеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жоғарыжылдамдықты жүйелерді құрудың негізгі есептері және олардық жылдамдықтарын көтеру.

Оқыту нәтижелері: ЭЕМ желілерінің және компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және құру қағидаларын түсіне білу; базалық анықтамаларды және түсініктерді білу; алынған білімді қолдану және есептеуіш машиналардың таңдауын дәлелдеу.
6/4

(КП)


GZAZh 4 модулі

GZKSAZh 5305 «Ғылыми зерттеулер мен кешенді сынақтардың автоматтандырылған жүйелері» 2-1-1-2

Пререквизиттер: *BT 2303 1-1-2-3

Постреквизиттер: GZKSAZh 5305 2-1-1-2

Берілген пәнді оқыту мақсаты Инженер білім саласын зерттеу және кафедра вузында оқу процессі ақпараттық жүйесінде қолдады. Әр алуандық ғылыми компьютерлік сүйеу формасы және ұжымдастыру қызметі қазіргі университете ашылуы. Анағұрлым орын бір бағытпен есеп пен мәселе талқылайды, яғни компьютерлік технология қажеттілігі және біздің уақытта олардың ынталандыру, екпінді алға басуы.
Инженер - инженерлік іспен айналысатын, ғылыми білімін, математиканы және өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және коммерциялық проблемалардың шешімін табумен айналысатын маман. Инженерлер материалдарды (заттар), құрылымдарды және жүйелерді олардың тиімділігі, заңға сәйкестігі, қауіпсіздік мәселесі және бағасы себепті туындайтын шектеулерді ескере отырып жобалайды.
Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Компьютерлік технология (Компьютерная технология; computer technology) - компьютерлік өңдеу базасындагы ақпараттық технология.

  1   2

  • «Компьютерлік жүйелер»

  • жүктеу 141.94 Kb.