Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы

жүктеу 146.56 Kb.жүктеу 146.56 Kb.
бет2/2
Дата21.03.2017
өлшемі146.56 Kb.

Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы


1   2

ZHT 5305 «Желілік технологиялар» 1-0-2-2

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-1-2-1

Постреквизиты: ZHZHET 6304 1-1-2-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға желілік технологиялардың архитектурасын және оның жұмыс принциптары туралы, олардың жобалауы негiздерiн басқару әдiстері және желiлердi талдау туралы  жүйеленген мәлiметтер беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Желілік технологиялардың негізі. Компьютерлік желілердің архитектурасы. Стандартты жергілікті желілер технологиясы. Ғаламдық желiлер. Жылжымалы байланысты жүйе. Виртуалды желілір. Аралық желіге арақашықтық қолжетім. Желiлердегi әкiмшiлiк ету және маршрутизация. Желiлердi басқару жүйелерiнiң архитектурасы.

Оқыту нәтижелері: компьютер желiлерiнiң архитектурасы туралы; желілік технологиялардың, хаттамалардың және операциондық жүйенің дамуы мәселелері туралы. Компьютер желiлерiнiң архитектурасын жергiлiктi жүйелердңi негiзгi және жоғары жылдамдықты технологиялары, ғаламдық желiлер түсінігі;
5/3

(КП)


GZAZh 4 модулі

GZKSAZh 5306 «Ғылыми зерттеулер мен кешенді сынақтардың автоматтандырылған жүйелері» 1-0-2-2

Пререквизиттер: EDОА 5305 1-0-2-1

Постреквизиттер: AZhZT 6308 2-0-2-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты Инженер білім саласын зерттеу және кафедра вузында оқу процессі ақпараттық жүйесінде қолдады.

Инженер - инженерлік іспен айналысатын, ғылыми білімін, математиканы және өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және коммерциялық проблемалардың шешімін табумен айналысатын маман. Инженерлер материалдарды (заттар), құрылымдарды және жүйелерді олардың тиімділігі, заңға сәйкестігі, қауіпсіздік мәселесі және бағасы себепті туындайтын шектеулерді ескере отырып жобалайды.

Әр алуандық ғылыми компьютерлік сүйеу формасы және ұжымдастыру қызметі қазіргі университете ашылуы. Анағұрлым орын бір бағытпен есеп пен мәселе талқылайды, яғни компьютерлік технлогия қажеттілігі және біздің уақытта олардың ынталандыру, екпінді алға басуы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазіргі ақпараттық жүйені білу, ақпараттық технологияның құрылуы, теориялық аспектілер және тәжіриебелік әдісте білім алуы, қазіргі мәселелер және компьютерлік технологияның дамуы, Өзіміздің тілмен жұмыс істей білу, зерттелген жүйені жетілдіру, тәжірибелік жұмыстарға өз білімін қолдану, тәжірибедегі сұрақтарға әдебиеттерді қолдана отырып жұмыс істеу керек.

Оқыту нәтижелері: Жоғарғы оқу орындарында ғылыми мен оқу жұмысында компьютерлік қолдау үшін тәжірибені жүзеге асыру және ерекше олблыстарда ғылыми қызметкерлер және жоғарғы оқу орындарының оқытушылары иемденуі керек

5/3

(КП)


EZHMK4 модулі

EZHK 5306 «Эксперттік жүйелерді құру» 1-0-2-2

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-1-2-1

Постреквизиттері: AZHKZH 6302 1-0-2-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпаратты қорғаудың интеллектуалды және эксперттік жүйелері облысында зерттеулердің жалпы түсініктері мен мазмұнын құру, сонымен қоса жасанды интеллект есептерін шешу кезінде қолданылатын әдістерді құру.

Жасанды интеллект (ЖИ, ағылш. Artificial intelligence, AI) - интеллектуалды компьютерлік бағдарламалар мен машиналар жасау технологиясы әрі ғылым.

Негізгі бөлімдер мазмұны: әлі күнге дейін адамның құқығы болып саналатын күрделі мәселелер мен оларды шешу жолдары.

Пәнді оқытудың басты мәселесі адамның ойлау қабілеті және оны техникалық құралдармен жүзеге асыру тәсілдері, сонымен қатар ақпаратты қорғау жүйелерін құру және жүзеге асыру.

Оқыту нәтижелері: ИИ әр бағытының құрамы және даму жолдары, ИИ мен байланысты құру классификациясы. Білу: кәсіби қызмет объектілерін құру мен жобалауды анықтайтын стандарттар, әдістемелік және нормативтік материалдар; кәсіби қызмет объектілерін құру процессін ұйымдастыру модельдері және формалары. Істей алу: кәсіби қызмет объектілерін талдау және модельдеу құралдары мен әдістерін қолдану.

6/4

(КП)


ZhZhAK 5 модулі

AKZhUT 5307 «Ақпаратты қорғау жүйесін ұйымдастыру мен теориясы» 2-0-2-1

Пререквизиттер: *Inf 1104 1-0-2-1; *TP 2303 1-1-1-2

Постреквизиттер: AZhZT 6308 2-0-2-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты қазiргi әдiстердi зерттеу және компьютерлiк жүйелердегi ақпараты қорғаныс құралдарыy оқыту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарат қорғаудың методологиялық базисының теориялық негiздері. Ақпаратты өңдеу жүйелердiң осалдылығы. Ақпарат қорғау жүйе құрылымының тағайындалуы.

Оқыту нәтижелері: магистрант: білуі тиiс: компьютер желiлерiндегi ақпарат қорғаудың жүйелерiнің қауiпсiздiк стандарттары, негiзгi крифтографиялық үлгiлер, шифрлау, аутентификация, талаптың алгоритмдары; бiлу: келесi аспектiлердегi қауiпсiздiк саясатын: ұйымдастыру, техникалық, бағдарламалық өңдеу.

5/3

(КП)


EZHMK4 модулі

ZHKM 5307 «Жүйелер мен кешендерді модельдеу» 1-0-2-2

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-1-2-1

Постреквизиттері: AZHKZH 6302 1-0-2-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: жүйелер мен ЭЕМ торларының ерекшеліктерін, жеке құрылғылардың құрылуы мен олардың енгізу кезіндегі өзара байланысын, жөндеу және мәлімет енгізу, болашақ маманды инженерлік ойлауға үйрету, ғылыми және ізденіс әдебиеттерін, әдістемелік оқулықтарды, электрондық кітаптарды, т.б.

Кітап Кітап (араб.: ‎ – жазба) - мерзімсіз баспасөз басылымы; көркем-әдеби, қоғамдық-саяси, ғылыми-практикалық мазмұндағы туынды.

пайдаланып, өзіндік жұмысқа бейімдеу мақсатын алға қояды.


Негізгі бөлімдер мазмұны: Жүйелерді моделдеу мәселелерінің қазіргі жағдайы автоматтандырылған жобалаудың интегралдық технологиялары, күрделі жүйелерді моделдеудің блокты-иерархиялық жолы. Микромоделдеу. Макромоделдеу. Метамоделдеу. Техникалық жүйелердің математикалық моделдерді алудың жалпыланған әдісі.

Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.Оқыту нәтижелері: объектіні жобалауда алған білімін қолдану.
6/4

(КП)


ZhZhAK 5 модулі

AZhZT 6308 «Автоматтандырылған жобалаудың заманауи технологиялары»

2-0-2-3

Пререквизиттер: ZBT 5202 2-1-0-1

Постреквизиттер: ZZh 6309 2-0-2-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты әдiстемелiк негiздерге үйрету және жеке компьютерлiк жүйелердiң жасауы бойымен инженерлiк жұмыстар түрлерiн орындаудың дағдыларын алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалау процесiнің құрылымы. Жүйелi орталар және сапр программалық-әдiстемелiк кешені. AutoCad 2010-шi кешенiмен пайдаланудың негiзгi операцияларын игеру.

Оқыту нәтижелері: магистрант білуі тиiс: компьютерлiк жүйелердi жобалаудың әдiстемелiк ұстанымдарын; бiлу: қазiргi сапрларды қолданумен КС жасау бойымен жобалық операцияларды жеке түрлердi орындау.

6/4

(КП)


AKKT 5 модулі

K 5308 «Криптология» 1-1-2-1

Пререквизиттері: *AKN 3221 1-0-2-5

Постреквизиттері: BE 6209 1-1-2-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: эксплуатацияны жобалау үшін қажетті құрылымның теориялық негізі және ақпаратты қорғау жейсін тәжірибеде қолдану аймағында білім алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: компьютерлік жүйедегі және желідегі қауіптердің жіктелуі; криптографированиенің стантарттары; симметриялық және ассиметриялық криптожүйелер.

Симметрия (гр. symmetrіa - мөлшерлес) - Жиі кездесетін математикалық ұғымдардың бірі, центрге немесе өс жазықтығын қатысты алғанда бірдей пішінді.фигуралардың орналасуы.Оқыту нәтижелері: қорғау әдістері және құралдары туралы білу. Ақпаратты қорғау объектілерін және олардың жіктелуін білу; бағдарламалық қамтаманың ақпараттық қауіпсіздіктерін құру барысында ұқыпты болу.
6/4

(КП)


ZhZhAK 5 модулі

ZZh 6309 «Зияткерлік жүйелер» 2-0-2-3

Пререквизиттер: PAYa 1204 1-0-1-1; ElBD 3203 1-0-1-2

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты «Зияткерлік жүйелер» пәні деректер базасын жобалау кезінде терең теориялық мәлімет пен тәжірибе беру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Пәннің міндеттері мынадай: деректер базалары теориясының негізгі жағдайларын, олардың ДББЖ–н іске асыруда қолданылуын, сонымен қатар қолданбалы бағдарламалық жүйелерді құру және пайдалану үшін ДББЖ қолдану тәсілдерін оқу.

Оқыту нәтижелері: деректер базаларының (ДБ) қызмет ету негіздері және деректер базаларын басқару жүйелері (ДББЖ) туралы түсінікке ие болуға; әр түрлі типтерінің қолдану аймақтарын және функционалды – логикалық құрылымын (архитектурасын) білуге;

Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.

- пәндік аймақтың мақсатын талдау негізінде Зияткерлік жүйелер талаптарды құрауды істей білуге.

6/4

(БП)


AKKT 5 модулі

BE 6209 Бұлтты есептеу 1-1-2-3

Пререквизиттері: K 5308 1-1-2-1

Постреквизиттері: MDKR 6505
Берілген пәнді оқыту мақсаты: Магистранттарға бұлтты есептеу технологиясы бойынша теориялық және тәжірибелік білімді қажетті деңгейде меңгерту, қазіргі бизнесте бұлтты технологияның жүзеге асыру жетістіктерін жеткізу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Виртуализация. Сервистер. Дамудың негізгі бағыттары. Бұлтты емептеудің кемшіліктері мен жетістіктері. Бұлттық есептеу технологиясы.

Оқыту нәтижелері: Бұлттық жүйеде бағдарламалық қамтама құру, қосымшаны құру үшін жүйелік әкімшілдендіру.


АЕЖ кафедра меңгерушісі А.Ж. Амиров
АТҚ кафедра меңгерушісі М.М. Коккоз
1   2

 • Негізгі бөлімдер мазмұны
 • GZAZh 4 модулі GZKSAZh 5306 «Ғылыми зерттеулер мен кешенді сынақтардың автоматтандырылған жүйелері» 1-0-2-2 Пререквизиттер: EDОА 5305 1-0-2-1
 • Оқыту нәтижелері
 • EZHMK4 модулі EZHK 5306 «Эксперттік жүйелерді құру» 1-0-2-2 Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-1-2-1 Постреквизиттері: AZHKZH 6302 1-0-2-3
 • ZhZhAK 5 модулі AKZhUT 5307 «Ақпаратты қорғау жүйесін ұйымдастыру мен теориясы» 2-0-2-1 Пререквизиттер: *Inf 1104 1-0-2-1; *TP 2303 1-1-1-2
 • EZHMK4 модулі ZHKM 5307 «Жүйелер мен кешендерді модельдеу» 1-0-2-2 Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-1-2-1
 • ZhZhAK 5 модулі AZhZT 6308 «Автоматтандырылған жобалаудың заманауи технологиялары» 2-0-2-3 Пререквизиттер: ZBT 5202 2-1-0-1
 • AKKT 5 модулі K 5308 «Криптология» 1-1-2-1 Пререквизиттері: *AKN 3221 1-0-2-5 Постреквизиттері: BE 6209 1-1-2-3
 • ZhZhAK 5 модулі ZZh 6309 «Зияткерлік жүйелер» 2-0-2-3 Пререквизиттер: PAYa 1204 1-0-1-1; ElBD 3203 1-0-1-2 Постреквизиттер
 • AKKT 5 модулі BE 6209 Бұлтты есептеу 1-1-2-3 Пререквизиттері: K 5308 1-1-2-1 Постреквизиттері: MDKR 6505
 • АЕЖ кафедра меңгерушісі А.Ж. Амиров АТҚ кафедра меңгерушісі М.М. Коккоз

 • жүктеу 146.56 Kb.