Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы

жүктеу 146.56 Kb.жүктеу 146.56 Kb.
бет1/2
Дата21.03.2017
өлшемі146.56 Kb.

Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы


  1   2Келісілді

«EPAM Қазақстан» директоры

_______________ Качалов В.Б.

«____»___________2016 ж.
Келісілді

МТУ «Кварц» ЖШС директоры

_____________ Сафарян В.Н.

«_____» __________2016 ж.

6M070400 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы

(2 жыл)
п/п

Элективтік пәндер тізімі

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

«Компьютерлік жүйелер»


білім беру бағдарламасы

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

«Ақпараттық қауіпсіздік»


білім беру бағдарламасы

1

2

3

4

5
3/2

(БП)


Baz 1 Модулі

IKT 5205 Іскери қазақ тілі 0-2-0-2

Пререквизиттері:

*KK(O)T 3207 0-2-0-5

Постреквизиттері: MDKR 6505
Берілген пәнді оқыту мақсаты: Кәсіби тілде оқытуды дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: Әңгімелеу, мазмұндау, хабарлау сыңды түрлі қызметтер жүйесін құру; грамматикалық формалар мен құрылымдарды функционалды көріністе дұрыс қолдана білу;

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.

Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.

Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.

кәсіби-оқу тілін дамыту

Оқыту нәтижелері: Кәсіби тілде оқытуды игеру
3/2

(БП)


Baz 1 Модулі

TPOA 5206 Техникалық пәндерді оқыту әдістемесі 1-1-0-2

Пререквизиттері:

Ped 5204 1-1-0-1

Постреквизиттері: MDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Жоғары маман білімінің құрамы.

Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.

Оқу жоспарлары және бағдарлмалары. Техникалық пәндерге оқыту үрдісінің функциялары. Жоғары мектепте оқытудың түрлері, принциптары, әдістері. Дәрістер, семинарлар, практика, зертханалық жұмыстар. ЖООғы бақылау. Оқытудың интерактивті әдістері.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ҚР жаңа әлеуметтік-экономикалық жғдайында магистранттар мен оқы жүрген жастардың нәтижелі жұмыс етуге мүмкіншілік беретін, білім, іскерлік, келешек педагогикалық қызметке магистранттардың әдістемелік дайындық пен профессионалды-педагогикалық компетенттігін құру

Оқыту нәтижелері: Профессионалды лицейдегі оқу-өндіріс шеберханадағы сабақтарды өткізу, профильді және базалық пәндер бойыша әр түрләсабақтарды өткізуге компетентті
6/4

(БП)


BZhZhBT 2 модулі

ZBT 5202 «Заманауи бағдарламалау технологиялары»

2-0-2-1

Пререквизиттер: *BT 2303 1-1-2-3

Постреквизиттер: GZKSAZh 5306 1-0-2-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты бағдарлама құрудың құрал жабдықтарын (RAD) зерделеу.

Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.Негізгі бөлімдер мазмұны: Бағдарламалау технологиясының құрал-саймандары. Бағдарламалық өнiм жасаудың ерекшелiктері. Бағдарламалық қамтамасыз ету архитектурасын таңдауы. CASE-технологиялар.

Оқыту нәтижелері: магистранттар игеру қажет: заманауи бағдарламалық технологияларды (CASE-технологиялар); білуі тиіс: бағдарламаны жылдам құрудың негізгі құрал саймандарын; визуалды бағдарламалау ортасында жұмыс істеу білу.

5/3

(КП)


BKZH 2 модулі

AZHKZH 6302 «Автоматтандырылған жобалаудың қолданбалы жүйелері» 1-0-2-3

Пререквизиттері:

ZHKM5307 1-0-2-2

Постреквизиттері: MDKR 6505
Берілген пәнді оқыту мақсаты: Магистранттардың дағдыларын дамыту: автоматтандырудың болжамалы объектілерінің анализін және бағасын жасау, іздеу тәсілдерін қолдану, тиімді жобалау тәсілдерін таңдау, құрылысын және автоматтандыралған жобалаудың құрылу құрамын таңдау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалаудың жүйелік жолы. Имитациялық моделдеу жүйесі. АЖЖ-ны жасаудың негізгі ұстанымдары. АЖЖ-ның құрылысы және құрамы. АЖЖ-ны қамтамасыз ету түрлері.

Оқыту нәтижелері: жобалау объектілері мен үдеріс модельдері арқылы имитациялық тәжірибелерді жүргізу.
6/4

(БП)


ZhZHZhET 3 модулі

ZhT 5203 «Желілік технологиялар» 2-0-2-2

Пререквизиттер: *WT 4221 1-1-1-1

Постреквизиттер: TT 6304 1-0-1-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға желілік технологиялардың архитектурасын және оның жұмыс принциптары туралы, олардың жобалауы негiздерiн басқару әдiстері және желiлердi талдау туралы  жүйеленген мәлiметтер беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Желілік технологиялардың негізі. Компьютерлік желілердің архитектурасы.

Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

Стандартты жергілікті желілер технологиясы. Ғаламдық желiлер. Жылжымалы байланысты жүйе. Виртуалды желілір. Аралық желіге арақашықтық қолжетім. Желiлердегi әкiмшiлiк ету және маршрутизация. Желiлердi басқару жүйелерiнiң архитектурасы.

Оқыту нәтижелері: компьютер желiлерiнiң архитектурасы туралы; желілік технологиялардың, хаттамалардың және операциондық жүйенің дамуы мәселелері туралы. Компьютер желiлерiнiң архитектурасын жергiлiктi жүйелердңi негiзгi және жоғары жылдамдықты технологиялары, ғаламдық желiлер түсінігі.

6/4

(БП)


BKZH 2 модулі

BKЕZHZAK 5203 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаудың заманауи әдістері мен құралдары» 1-1-2-1

Пререквизиттері: *BT 2304 1-1-2-3

Постреквизиттері: NUZHUPKOT 5301 1-0-1-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға бағдарламалық жүйлерді жобалаудың әдістері, тілдері және құралдары туралы білім беру.

Білім беру Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.Негізгі бөлімдер мазмұны: UML деректердің модельдеу тілін оқыту, StarUML CASE құралдарын қолдану, MS SQL Server, SQLite деректер қорларын қолдану, C#, XHTML, CSS, PHP, JavaScript тілдерін қолдану.

JavaScript (/ˈdʒɑːvɑːˌskrɪpt/) - объектіге бағытталған скрипттік (немесе сценарийлер) бағдарламалау тілі. ECMAScript тілінің диалекті болып табылады. ECMA-262 спецификациясының Conformance бөліміне сәйкес ECMAScript спецификациясының жүзеге асқан өнімі.Оқыту нәтижелері: Таныс болу: бағдарламалық жобаларды құру мен орындау ерекшеліктерімен, деректерді модельдеу тілдерімен.

Жоба - жасалуға, қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т.б. макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы.

Білу: объектіге бағыттталған C# тілін, SQL сұраныстар тілін. Істей білу: программалаудың құрылымдық және объектіге бағытталған әдістемелердің талаптарына сай C# тілінде программалар құру.

Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.

Практикалық тәжірибелер алу: диаграммалар негізінде программа кодын құрастыру.
5/3

(КП)


ZhZHZhET 3 модулі

ZhZhET 6304 «Жоғарғы жылдамдықты есептеу технологиясы» 1-0-2-3

Пререквизиттер: ZhT 5303 1-1-1-2

Постреквизиттер: ZZh 6309 2-0-2-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: қазіргі жоғарғы жылдамдықты есептеуіш жүйелердің архитектурасын құруының негізгі қағидаларын оқу, жеке құрылғыларды және енгізу үрдісі кезінде ақпарттарды өңдеу және нәтижелеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жоғарыжылдамдықты жүйелерді құрудың негізгі есептері және олардық жылдамдықтарын көтеру.

Оқыту нәтижелері: ЭЕМ желілерінің және компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және құру қағидаларын түсіне білу; базалық анықтамаларды және түсініктерді білу; алынған білімді қолдану және есептеуіш машиналардың таңдауын дәлелдеу.

6/4

(КП)


KKT3 модулі

ZHZHET 6304 «Жоғары жылдамдықты есептеу технологиялары» 1-1-2-3

Пререквизиттері:

ZHT 5305 1-0-2-2

Постреквизиттері: MDKR 6505
Берілген пәнді оқыту мақсаты: қазіргі жоғарғы жылдамдықты есептеуіш жүйелердің архитектурасын құруының негізгі қағидаларын оқу, жеке құрылғыларды және енгізу үрдісі кезінде ақпарттарды өңдеу және нәтижелеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жоғарыжылдамдықты жүйелерді құрудың негізгі есептері және олардық жылдамдықтарын көтеру.

Оқыту нәтижелері: ЭЕМ желілерінің және компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және құру қағидаларын түсіне білу; базалық анықтамаларды және түсініктерді білу; алынған білімді қолдану және есептеуіш машиналардың таңдауын дәлелдеу.
3/2

(КП)


GZAZh 4 модулі

EDОА 5305 «Эксперименталды деректерді өңдеу алгоритмдері» 1-0-1-2

Пререквизиттер: *YaPJ 3308 1-0-2-6

Постреквизиттер: GZKSAZh 5306 1-0-2-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты деректер қорының құрылымының негізгі теориясын зерттеу, деректермен жасалатын негізгі операциялар, деректерді өңдеу және іздеуді ұйымдастыру әдісі, тілдік құрылым сипаттамасы және , негізгі деректер моделінің құрылу принциптері және олардың қазіргі деректер қорларын басқару жүйесіндегі қолданылуы.

Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.Негізгі бөлімдер мазмұны: Пәні деректер қорының құрылу теориясын, деректер үшін арналған негізгі операцияларды, деректерді іздеу ұйымдастыру және өңдеу әдістерін, деректерді бақылау және оны бейнелеу құрадарының тілін, деректердің негізгі модельдерінің құрылу ұстанымдарын және деректер қорын заманауи басқарудағы қолдануын білуді мақсат етеді.

Оқыту нәтижелері: Курстегi түбегейлi орын есептер және олардың шапшаң өрлеуi бiздiң заманымызда жағдай жасайтын ақпараттық жүйелердегi қажеттiк тудырған мәселелердiң талқылауына берiледi.

Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.

Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.5/3

(КП)


KKT3 модулі
  1   2

  • «Компьютерлік жүйелер»

  • жүктеу 146.56 Kb.